Quy chế quản lý khoa học công nghệ

87 319 1
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:12

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Quy chế QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-EVN ngày …/…/2011 Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam) (Mã số QC 09-02) Hà Nội, tháng … năm 2011 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 Mục ISO: 4.2.3 Trang: 3/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 MỤC LỤC Trang I II III Mục đích Văn pháp lý tài liệu liên quan Trách nhiệm 6 IV Nội dung Chương I Điều Điều Quy định chung Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Định nghĩa, giải thích từ ngữ chữ viết tắt 8 Chương II Quy định cụ thể hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ Đề tài/Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp EVN, cấp sở Đơn vị chủ trì ĐT/NV cấp EVN Chủ nhiệm ĐT/NV Thư ký ĐT/NV Cán thực ĐT/NV Cố vấn khoa học Cộng tác viên Phản biện Hội đồng Khoa học (HĐKH) Hội đồng Tuyển chọn (HĐTC) Hội đồng Xét duyệt đề cương (XDĐC) Hội đồng Xét duyệt nghiệm thu (XDNT) Thành phần yêu cầu uỷ viên HĐTC, Hội đồng XDĐC Hội đồng XDNT Nguyên tắc làm việc HĐKH, HĐTC, Hội đồng XDĐC Hội đồng XDNT Kế hoạch hoạt động KHCN Căn quy trình xây dựng Chương trình KHCN Căn xây dựng Kế hoạch KHCN năm Quy trình xây dựng giao Kế hoạch KHCN năm EVN Xây dựng giao Kế hoạch KHCN năm Đơn vị Điều Điều Điều Điều Điều Điều Điều Điều 10 Điều 11 Điều 12 Điều 13 Điều 14 Điều 15 Điều 16 Điều 17 Điều 18 Điều 19 Điều 20 Điều 21 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 22 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Điều 22 Điều 23 Điều 24 Điều 25 Điều 26 Điều 27 Điều 28 Điều 29 Điều 30 Điều 31 Chương III Điều 32 Điều 33 Chương IV Điều 34 Điều 35 Điều 36 Điều 37 Điều 38 Điều 39 Điều 40 Điều 41 Điều 42 Điều 43 Điều 44 Điều 45 Điều 46 Chương V Điều 47 Điều 48 Điều 49 Mã số: QC-09-02 Mục ISO: 4.2.3 Trang: 4/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 Bổ sung ĐT/NV cấp EVN năm Tuyển chọn Cơ quan chủ trì thực ĐT/NV cấp EVN Xét duyệt đề cương, dự toán kinh phí hợp đồng thực ĐT/NV cấp EVN Triển khai thực ĐT/NV cấp EVN Tổ chức nghiệm thu ĐT/NV cấp EVN Tuyển chọn, Xét duyệt đề cương, Triển khai thực Xét duyệt nghiệm thu ĐT/NV cấp sở Công bố kết nghiên cứu, thực ĐT/NV Báo cáo định ĐT/NV cấp EVN Kiểm tra định ĐT/NV cấp EVN Kiểm tra đột xuất dừng thực ĐT/NV cấp EVN 22 23 23 24 25 26 27 27 27 28 Chuyển giao công nghệ ứng dụng kết nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ Chuyển giao công nghệ Ứng dụng kết KHCN 29 Quy định cụ thể hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuât Điều kiện công nhận sáng kiến Sáng kiến cấp sở cấp EVN Tác giả sáng kiến, chủ sáng kiến Nội dung sáng kiến Đăng ký sáng kiến Đơn đăng ký sáng kiến Tiếp nhận, xử lý Đơn đăng ký sáng kiến Công nhận sáng kiến Tổ chức, quản lý hoạt động sáng kiến Hội đồng sáng kiến Tổ chức áp dụng sáng kiến Khiếu nại giải khiếu nại sáng kiến Báo cáo kiểm tra hoạt động sáng kiến 29 Quy định tài chính, kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ Nguồn kinh phí Kinh phí cho thực ĐT/NV Kinh phí cho hoạt động sáng kiến 29 29 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 38 38 39 39 39 40 40 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 Mục ISO: 4.2.3 Trang: 5/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 Điều 50 Chi phí cho hoạt động Hội đồng 42 Chương VI Quy định thưởng, phạt hoạt động khoa học công nghệ Thưởng, phạt theo kết thực ĐT/NV Thưởng hiệu ĐT/NV cấp EVN mang lại Xác định tiền làm lợi áp dụng sáng kiến Thù lao, thưởng sáng kiến Hồ sơ xét thưởng sáng kiến Khuyến khích thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng chế 43 Điều 51 Điều 52 Điều 53 Điều 54 Điều 55 Điều 56 Chương VII Điều 57 Điều 58 Điều 59 Điều 60 Điều 61 Quy định bảo mật, giao nộp, bảo quản, sử dụng tài liệu kết nghiên cứu Nộp lưu trữ tài liệu thực ĐT/NV, hồ sơ sáng kiến Hình thức Báo cáo Tổng kết ĐT/NV Sử dụng tài liệu kết KHCN, hồ sơ sáng kiến Bảo mật Quyền Cán thực ĐT/NV, tác giả sáng kiến 43 44 44 44 46 46 47 47 48 49 49 49 50 Điều 62 Điều 63 Phân cấp phối hợp triển khai hoạt động khoa học công nghệ Công ty Mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Cơ quan quản lý) Đơn vị, Cơ quan chủ trì Chương IX Điều 64 Quy định thi hành Điều khoản thi hành 52 52 V Phụ lục 54 PHỤ LỤC I NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (ĐT/NV) 55 PHỤ LỤC II SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, HỢP LÝ HOÁ SẢN XUẤT 80 Chương VIII 50 51 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 Mục ISO: 4.2.3 Trang: 6/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 I MỤC ĐÍCH Quy chế nhằm mục đích thống quản lý, khuyến khích nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ Tập đoàn Điện lực Việt Nam II VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN Luật Khoa học công nghệ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 21/2000/QH10 ngày 09/06/2000 (gọi tắt Luật Khoa học công nghệ); Luật Sở hữu trí tuệ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 50/2000/QH11 ngày 29/11/2005 (gọi tắt Luật Sở hữu trí tuệ) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 (gọi tắt Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung); Luật Chuyển giao công nghệ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 (gọi tắt Luật Chuyển giao công nghệ); Nghị định Chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 Quy định chi tiết thi hành số Điều Luật Khoa học công nghệ (gọi tắt Nghị định số 81/2002/NĐ-CP); Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 975/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu (gọi tắt Quyết định 975/QĐ-TTg); Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 857/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gọi tắt Quyết định 857/QĐ-TTg); Quyết định số 751/QĐ-EVN ngày 30/12/2008 Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ điện lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến 2015, định hướng đến 2025 (gọi tắt Quyết định 751/QĐ-EVN); Các tài liệu liên quan khác TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 Mục ISO: 4.2.3 Trang: 7/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 III TRÁCH NHIỆM Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật nhà nước khoa học công nghệ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (viết tắt EVN) Đơn vị Ban Khoa học Công nghệ Môi trường EVN phận quản lý hoạt động khoa học công nghệ Đơn vị có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc EVN, Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị vấn đề liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ EVN Đơn vị Các Ban chức Đơn vị EVN có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật Quy chế hoạt động khoa học công nghệ EVN Đơn vị Các Đơn vị xây dựng, ban hành quy chế, quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ Đơn vị phải phù hợp với Quy chế TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 Mục ISO: 4.2.3 Trang: 8/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 IV NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định cụ thể quản lý hoạt động khoa học công nghệ bao gồm hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất hoạt động khác nhằm phát triển khoa học công nghệ Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đối tượng áp dụng a) Quy chế áp dụng thành viên Hội đồng Thành viên EVN, Tổng giám đốc EVN, Phó Tổng giám đốc EVN, Ban chức EVN, Đơn vị trực thuộc EVN, Công ty EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn góp EVN doanh nghiệp khác tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ EVN; b) Quy chế sở để Người đại diện phần vốn góp EVN Công ty con, Công ty liên kết có ý kiến đề xuất biểu cấp có thầm quyền đơn vị thông qua áp dụng Quy chế Điều Định nghĩa, giải thích từ ngữ chữ viết tắt Trong Quy chế này, từ ngữ hiểu sau: Khoa học: hệ thống tri thức tượng, vật, quy luật tự nhiên, xã hội tư duy; Công nghệ: tập hợp phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm; Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN): bao gồm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 Mục ISO: 4.2.3 Trang: 9/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất hoạt động khác nhằm phát triển khoa học công nghệ; Nghiên cứu khoa học (NCKH): hoạt động phát hiện, tìm hiểu tượng, vật, quy luật tự nhiên, xã hội tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng; Phát triển công nghệ: hoạt động nhằm tạo hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm sản xuất thử nghiệm; Triển khai thực nghiệm: hoạt động ứng dụng kết nghiên cứu khoa học để làm thực nghiệm nhằm tạo công nghệ mới, sản phẩm mới; Sản xuất thử nghiệm: hoạt động ứng dụng kết triển khai thực nghiệm để sản xuất thử quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm trước đưa vào sản xuất đời sống; Dịch vụ khoa học công nghệ: hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; dịch vụ thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học công nghệ kinh nghiệm thực tiễn; Đề tài/Nhiệm vụ (ĐT/NV) khoa học công nghệ: tên gọi tắt cho Đề tài, Nhiệm vụ, Dự án hợp tác… KHCN; 10 Đề tài (ĐT) khoa học công nghệ: có nội dung chủ yếu nghiên cứu chủ đề khoa học công nghệ Đề tài độc lập thuộc dự án, chương trình khoa học công nghệ; 11 Nhiệm vụ (NV) khoa học công nghệ: vấn đề khoa học công nghệ cần giải quyết, tổ chức thực hình thức đề tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ; 12 Dự án khoa học công nghệ: có nội dung chủ yếu tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ; áp dụng, thử nghiệm giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý kinh tế xã hội Dự án độc lập thuộc chương trình khoa học công nghệ; 13 Chương trình khoa học công nghệ bao gồm nhóm đề tài, nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ tập hợp theo mục đích xác 72/86 Mức độ phức tạp để tài Rất phức tạp Phức tạp Trung bình Mức kinh phí:…………………….đồng Kết luận: Kết luận Chủ tịch Hội đồng: Thư ký Hội đồng (Ký tên ghi rõ họ, tên) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký tên ghi rõ họ, tên) 73/86 Phụ lục 13 QC-09-02/PL-13 MẪU BIÊN BẢN XÉT DUYỆT NGHIỆM THU ĐT/NV TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BB-EVN Hà Nội, ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN XÉT DUYỆT NGHIỆM THU ĐT/NV CẤP TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Tên đề tài/Nhiệm vụ Mã hiệu đề tài Cơ quan quản lý Cơ quan chủ trì Tập đoàn Điện lực Việt Nam Chủ nhiệm đề tài THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG Quyết định số (kèm theo) CÁC PHẢN BIỆN Thời gian Địa điểm Các để tổ chức nghiệm thu - Bắt đầu: - Kết thúc: - Quyết định số Bản báo cáo đề tài; Bản báo cáo tóm tắt đề tài; Các nhận xét phản biện Nội dung: Ông/Bà - Chủ tịch Hội đồng nêu mục đích yêu cầu buổi bảo vệ đề tài / nhiệm vụ nghiên cứu Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung đề tài/nhiệm vụ: Bản tóm tắt đề tài/nhiệm vụ kèm theo Các phản biện đọc ý kiến nhận xét: Các ý kiến phản biện kèm theo Các câu hỏi thành viên Hội đồng trả lời chủ nhiệm đề tài tập trung vào vấn đề sau: Kết luận: Kết luận Chủ tịch Hội đồng: 74/86 Đánh giá kết thực đề tài: Kết bỏ phiếu: Không đạt: phiếu Trung bình: phiếu Khá : phiếu Giỏi: phiếu Xuất sắc: phiếu Đánh giá chung: Loại … Thư ký Hội đồng (Ký tên ghi rõ họ tên) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký tên ghi rõ họ tên) 75/86 Phụ lục 14 QC-09-02/PL-14 BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH ĐT/NV STT Số điểm Tiêu chuẩn - Hoàn thành vượt thời gian quy định - Hoàn thành 100% nội dung sản phẩm Xuất sắc - Đề tài có ý nghĩa lý thuyết hay thực tiễn cho Tập đoàn - Báo cáo kết đề tài trình bày khoa học - Hoàn thành thời gian quy định - Hoàn thành 100% nội dung sản phẩm Giỏi - Đề tài có ý nghĩa lý thuyết hay thực tiễn cho đơn vị - Báo cáo kết đề tài trình bày đầy đủ, nhiên phải hoàn thiện - Hoàn thành thời gian quy định Khá - Hoàn thành 100% nội dung sản phẩm - Báo cáo kết đề tài phải bổ sung phần Trung bình - Hoàn thành đề tài chậm (dưới tháng) so với thời gian quy định - Hoàn thành nội dung sản phẩm (= 75%) - Báo cáo kết đề tài phải bổ sung hoàn thiện Không đạt - Không hoàn thành thời gian quy định - Không hoàn thành nội dung sản phẩm ([...]... Thành viên, Tổng Giám đốc EVN trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của EVN; 27 Bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ: được dùng để chỉ bộ phận chuyên môn, cán bộ chuyên trách/bán chuyên trách quản lý về hoạt động khoa học và công nghệ của Đơn vị; 28 Hội đồng Khoa học (HĐKH): là Hội đồng được thành lập gồm các thành viên là chuyên gia khoa học và quản lý, có chức năng tham mưu cho Tổng... là Hợp đồng) bao gồm Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hợp đồng chuyển giao công nghệ; Hợp TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 QUY CHẾ Mục ISO: 4.2.3 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Trang: 24/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 đồng dịch vụ khoa học và công nghệ Hợp đồng KHCN được thực hiện trên cơ... VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 QUY CHẾ Mục ISO: 4.2.3 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Trang: 29/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 CHƯƠNG III CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Điều 32 Chuyển giao công nghệ Các ĐT/NV KHCN có liên quan đến chuyển giao công nghệ phải được thực hiện... quy n sở hữu hoặc quy n sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quy n chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ; 17 Dịch vụ chuyển giao công nghệ: là hoạt động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ; 18 Hoạt động chuyển giao công nghệ: bao gồm chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ; 19 Cơ quan Chủ trì (CQCT): là Cơ quan, Đơn vị được... QC-09-02 QUY CHẾ Mục ISO: 4.2.3 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Trang: 10/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 định nhằm thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ cụ thể hoặc ứng dụng trong thực tiễn; 14 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất (sáng kiến): là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp... Đơn vị; 31 Hội đồng Xét duyệt nghiệm thu (XDNT): trong Quy chế này là Hội đồng được thành lập gồm các thành viên là chuyên gia khoa học và quản lý có chức năng, nhiệm vụ xét duyệt nghiệm thu kết quả nghiên cứu, thực hiện ĐT/NV của EVN, Đơn vị TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 QUY CHẾ Mục ISO: 4.2.3 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Trang: 12/86 Ngày... biên soạn, tổng hợp các ý tưởng, nội dung khoa học thành báo cáo khoa học 2 Thư ký ĐT/NV phải có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chuyên môn mà ĐT/NV nghiên cứu, có thời gian công tác ít nhất 02 năm trong lĩnh vực phù hợp với ĐT/NV TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 QUY CHẾ Mục ISO: 4.2.3 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Trang:... kinh phí của Đơn vị theo quy định tại Điều 47 của Quy chế này TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QC-09-02 QUY CHẾ Mục ISO: 4.2.3 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Trang: 13/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 Điều 5 Chủ nhiệm ĐT/NV 1 Chủ nhiệm ĐT/NV là người có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, có khả năng tập hợp trí... HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Trang: 11/86 Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 25 Người đại diện phần vốn góp của EVN tại công ty con, công ty liên kết (Người đại diện): là người được Hội đồng Thành viên EVN ủy quy n đại diện quản lý cổ phần hoặc phần vốn tại công ty con, công ty liên kết đó; 26 Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT):... Ngày sửa đổi: ………/12/2011 Lần sửa đổi: 02 Ngày hiệu lực: …… /12/2011 CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Điều 3 Đề tài/Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp EVN, cấp cơ sở 1 Đề tài/Nhiệm vụ cấp EVN là ĐT/NV do EVN xét duyệt giao cho các Đơn vị theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này để triển khai thực hiện 2 ĐT/NV cấp cơ sở là ĐT/NV do Đơn vị xét duyệt giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chế quản lý khoa học công nghệ, Quy chế quản lý khoa học công nghệ, Quy chế quản lý khoa học công nghệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay