luận văn cơ học theo hướng dùng thí nghiệm

77 162 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 14:07

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM XAIYASENG OUNTAO MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HỌC PHẦN “THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ” CHO SINH VIÊN VẬT LÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (CHDCND LÀO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM XAIYASENG OUNTAO MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HỌC PHẦN “THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ” CHO SINH VIÊN VẬT LÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (CHDCND LÀO) Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn vật lý Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Khải THÁI NGUYÊN - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình khoa học nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS TS Nguyễn Văn Khải Các kết quả, số liệu thực nghiệm trung thực chưa công bố công trình khoa học khác Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn XAIYASENG OUNTAO Xác nh ận Xác nh ận c tr ưởng khoa chuyên môn c Ng ười h ướng d ẫn khoa h ọc PGS.TS Nguy ễn V ăn Kh ải i LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin dành lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Văn Khải - người Thầy hướng dẫn tận tình bảo tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình thực luận văn Cảm ơn giúp đỡ thầy cô giáo giảng dạy cao học vật lý giáo dục khóa 22 bạn học viên trình học tập trau dồi kiến thức trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho nhiều kinh nghiệm tiếp cận với kiến thức khoa học Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình tôi, người thân yêu nơi quê nhà ủng hộ, nguồn động viên tinh thần lớn lao, bên cạnh tiếp thêm cho sức mạnh để hoàn thành tốt luận văn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn XAIYASENG OUNTAO ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐSP CHDCND Lào ĐVĐ HS PATN PHTTC PPTN PTDH SV THCS THPT TN Cao đẳng sư phạm Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Đặt vấn đề Học sinh Phương án thí nghiệm Phát huy tính tích cực Phương pháp thực nghiệm Phương tiện dạy học Sinh viên Trung học sở Trung học phổ thông Thí nghiệm iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Xuất phát từ mục đích nghiên cứu nhiệm vụ cần giải c đề tài, chủng đạt kết sau: Nghiên cứu, hệ thống góp phần làm rõ vấn đề lí lu ận PPTN việc vận dụng lý thuyết DH vật lí Kết hợp nghiên cứu lí luận với điều tra khảo sát th ực t ế GV HS diện rộng, phân tích, khả thực tiễn vi ệc vận d ụng PPTN DH vật lí, nhằm nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức HS trung h ọc ph ổ thông Trên sở khảo sát thực trạng rõ khó khăn, hạn chế c GV HS dạy - học kiến thức chương “C học” - Vật lí 8, tìm m ột s ố QNS HS chương Cụ thể hoá việc vận dụng PPTN DH vật lí việc xây dựng tiến trình DH số nội dung kiến thức chương “Điện học”, phù hợp v ới lôgíc nội dung, trình độ nhận thức hiểu biết quan niệm phổ bi ến c HS Theo tiến trình quan niệm HS quan tâm, có c h ội để b ộc l ộ, thay đổi phát triển kỹ Quá trình TNSP chứng tỏ tính khả thi ti ến trình DH so ạn thảo đem lại hiệu việc phát triển tính tích cực, k ĩ s d ụng thí nghi ệm HS trường CĐSP Đông Kham Sang CHDCND Lào Với kết trên, luận văn hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đạt mục đích đề 53 II Kiến nghị Để thực việc DH theo theo hướng phát tri ển PPTN lu ận văn, cần trang bị đầy đủ sở vật chất phương tiện DH: tài liệu tham khảo, dụng cụ thí nghiệm cho HS, phương tiện DH đại hỗ trợ khác nh máy vi tính, máy chiếu đa Những giáo án soạn thảo dùng làm t li ệu tham kh ảo b ổ ích cho việc giảng dạy vật lí trường THPT, THCS CHDCND Lào Việc sử dụng thí nghiệm dạy học vật lí điều vô quan tr ọng cần thiết, giúp cho HS GV trình d ạy học kiến th ức m ới, giúp cho phát triển tư logic HS GV tự sáng tạo làm TN vật lí đơn gi ản phát động HS tham gia để có TN vật lí hay bổ trợ cho việc dạy học t vật liệu đơn giản cu TÀI LI ỆU THAM KH ẢO Tô Văn Bình (2006), Thí nghiệm Vật lí trường phổ thông (Bài giảng chuyên đề đạo tạo Cao học Thạc sỹ), Đại học Sư phạm Thái Nguyên Nguyễn Văn Cường - BERND MEIER (2011), Lí luận dạy học đại, Trường Đại học sư phạm Hà Nội-Trường Đại học POTSDAM Đức Phạm Kim Chung (2011), Đề xuất thử nghiệm biện pháp phát triển kĩ sử dụng thí nghiệm dạy học cho sinh viên sư phạm vật lí dạy học học phần “Thí nghiệm vật lí phổ thông” (Phần Động học, Động lực học, Các định luật bảo toàn), Luận án Tiến sĩ ,(ĐHSP Hà Nội) Huỳnh Trọng Dương (2001), Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm vật lí nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh DH vật lí trường 54 THPT, Luận văn thạc sĩ giáo dục, Trường đại học sư phạm- ĐH Huế Pạm Kim Dung (2011), Nghiên cứu xây dựng số thí nghiệm đơn giản kết hợp với ứng dụng CNTT để dạy học kiến thức phần “Nhiệt học” trường THCS miền núi, Luận văn thạc sĩ giáo dục, trường Đại học sư phạm-Đại học Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Hưng (2009), Thí nghiệm Vật lí với dụng cụ tự làm từ chai nhựa vỏ lon, NXB ĐHSP Hà Nội Nguyễn Ngọc Hưng (2012), Tổ chức hoạt động nhận thức dạy học vật lí (Giáo trình đào tạo cao học thạc sĩ), Đại học sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Khải (chủ biên), Nguyễn Duy Chiến, Phạm Thị Mai (2008), Lý luận dạy học vật lí trường phổ thông, NXB Giáo dục Đào Văn Phúc (2008): Lịch sử vật lí học; NXB Giáo dục 10 Phonchanh KHAMBOUNPHAN, SENGSULIYAVONG, Khamphone Bounthop PHAXAYSOMBATH, CHANHDAVONG, Duangpy Sounthone SUTHAM MAVONG, Bounhom NANTHAVONG, Phetsamone SYBOUNHEUANG, Bounchanh SYSOUK, Saisamone XAYYALATH, Sythong PACHAIXONG (chủ biên) (2011), SGK khoa học khoa học tự nhiên 7, Viện nghiên cứu khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục Thể thao Lào 11 Phonchanh KHAMBOUNPHAN, Chanthala PHYLOMLASAK, Vongkham SENSATHID, Manosin MASAVONGDY, Sounthon SENGSULIYAVONG (chủ biên) (2006), SGK Vật lí lớp11, viện nghiên cứu khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục Thể thao Lào 12 Phonchanh KHAMBOUNPHAN, Khamphut PHOMMASON (chủ biên) (2013), Sách giáo viên khoa học tự nhiên lớp 9, viện nghiên cứu khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục Thể thao Lào 13 Phonchanh KHAMBOUNPHAN, Khamphut PHOMMASON (chủ biên) (2013), Sách giáo khoa khoa học tư nhiên lớp 9, viện nghiên cứu khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục Thể thao Lào 14 Vũ Quang (Tổng chủ biên), Đoàn Duy Hinh (Chủ biên), Nguyễn Văn Hòa, Ngô Mai Thanh, Nguyễn Đức Thân (2013), Sách giáo khoa vật lí 9, NXB Giáo dục 15 Vũ Quang (Tổng chủ biên), Đoàn Duy Hinh (Chủ biên), Nguyễn Văn Hòa, Ngô Mai Thanh, Nguyễn Đức Thân (2013), Sách giáo viên vật lí 9, NXB 55 Giáo dục 16 Ruzavin G.I (1983): Các phương pháp nghiên cứu khoa học NXB Khoa học - kỹ thuật Hà Nội 17 Nguyễn Trọng Sửu, Nguyễn Hải Châu (2007), Những vấn đề chung đổi giáo dục trung học phổ thông, NXB Giáo dục 18 Vũ Văn Tảo (2008): Những yêu cầu đổi chất lượng giáo dục theo quan điểm chất lượng phù hợp với mục tiêu Kỷ yếu Hội thảo khoa học 19 Bùi Thị Thùy (2012) chế tạo sử dụng thí nghiệm phân cực ánh sáng dùng LED công suất cao dạy học cho học sinh chuyên vật lí trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, ĐHSP Hà Nội 20 Đỗ Hương Trà (2011), Các kiểu tổ chức dạy học đại dạy học vật lí trường phổ thông, NXB ĐHSP Hà Nội 21 Lê Công Thiêm, Nguyễn Đức Vũ (2004), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB ĐHSP Hà Nội 22 Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên 2002): Phương pháp dạy học vật lý trường phổ thông; NXB ĐHSP-HN 23 Nguyễn Đức Thâm (chủ biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2002), Phương pháp dạy học Vật lí trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 24 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (1999), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học Vật lí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (1999): Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS dạy học vật lý trường phổ thông; NXB ĐHQG-HN, ; 26 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (2007), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học vật lí trường phổ thông, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 27 Phạm Hữu Tòng (2007), Dạy học vật lí trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động học tích cực, tự chủ, sáng tạo tư khoa học, NXB đại học sư phạm, Hà Nội 28 Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, NXB Giáo dục 29 Trần Đức Vượng (2005), Thiết bị dạy học tự làm, thực trạng xu phát triển, Bài giảng cao học phương pháp dạy học vật lí, Hà Nội 56 30 Văn Bộ Giáo Dục chiến lược phát triển nguồn nhân lực từ năm 2006-2015 31 Văn kiện Đại Hội Đảng NDCM Lào lần thứ IX (17-21/03/2011),Viêng Chăn 32 Xaviers Rogiers (1996), Khoa sư phạm tích hợp làm để phát triển lực nhà trường, Nxb Giáo dục 33 http://www.tailieu.vn 34 http://www.thuvienvatli.com 57 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Bảng 1.1 Phiếu điều tra thí nghiệm phần học (lớp 8) phòng thí nghiệm trường cao đẳng sư phạm Đông-Kham-Sang thủ đô Viêng - Chăn (CHDCND Lào) Tên thí nghiêm 1.- TN chuyển động - Chuyển động không 2.- TN Biểu diễn lực 3.- TN Sự cân lực - Quán tính 4.- TN Lực ma sát 5.-TN Áp suất 6.- TN Áp suất chất lỏng - Bình thông 7.- TN Áp suất khí 8.- TN Lực đẩy Acsimet 9.- TN Thực hành “Nghiệm lại định luật Acsimet 10.- TN Sự 11.- TN Định luật công 12.- TN Cơ 13.- Sự chuyển hóa bảo toàn Có đầy đủ, hoạt động tốt Có Không đầy đủ, Không dùng có khá khá Tốt Tốt khá Tốt Tốt Kém PHIẾU XIN Ý KIẾN GIÁO VIÊN VỀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN CƠ HOC (LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ) Để cung cấp thông tin việc sử dụng thí nghiệm vật lí, Thày, Cô vui lòng cho ý kiến vấn đề cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp Xin trân trọng cám ơn! Thông tin cá nhân 1.1.- Họ, tên: PANPASUC 1.2.- Trường: 1.3.- Đang dạy lớp: 1.4.- Trình độ đào tạo: Các ý kiến Nam: [ X ] Nữ: [ ] CĐSP Lớp 6: [ ]; Lớp7 : [ ]; Lớp 8: [X ]; Lớp 9: [ X ] CĐSP: [ ] ; ĐHSP: [X ] 2.1 Thày, cô cho ý kiến cần thiết phải sử dụng thí nghiệm dạy học vật lí? Rất cấn thiết X Cần thiết Bình thường Không cần thiết 2.2 Khi dạy phần Cơ học thày, cô có làm thí nghiệm nêu không: Tên thí nghiêm Có Không 1.- TN chuyển động - Chuyển động không X 2.- TN Biểu diễn lực X 3.- TN Sự cân lực - Quán tính X 4.- TN Lực ma sát X 5.-TN Áp suất X 6.- TN Áp suất chất lỏng - Bình thông X 7.- TN Áp suất kí X 8.- TN Lực đẩy Acsimet X 9.- TN Thực hành “Nghiệm lại định luật Acsimet X 10.- TN Sự X 11.- TN Định luật công X 12.- TN Cơ X 13.- Sự chuyển hóa bảo toàn X 2.3 Thày, cô cho biết khó khăn sau mà thày, cô gặp phải làm thí nghiệm nêu câu 2.2 trên? Không có Không hướng Không biết dùng thí Không học làm thí thí nghiệm dẫn làm thí nghiệm nghiệm dạy học nghiệm trường sư phạm X Các ý kiến khác: Xin trân trọng cám ơn thày, cô! PHỤ LỤC PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM (Dùng để phát triển kĩ “Thiết kế phương án TN nghiên cứu vật lí để sử dụng DH trường phổ thông”) Hướng dẫn giảng viên Hoạt động SV (Nêu nhiệm vụ, hướng dẫn, (Nghiên cứu tài liệu thiết bị, tổ chức, quan sát) sau trình bày vào ô phiếu này) 1.- Xác định mục đích TN sử dụng dạy học 2.- Xác định biến số, số cần quan sát đo 3.- Lựa chọn dụng cụ TN 4.- Xây dựng sơ đồ TN 5.- Xây dựng quy trình tiến hành TN 6.- Xác định cách thức quan sát, thu thập số liệu, trình bày số liệu 7.- Xác định cách thức xử lí, phân tích số liệu để rút kết luận Ghi chú: Nên phóng to phiếu phát cho SV! PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ( Dùng để phát triển kĩ “Thực phương án TN ” nghiên cứu vật lí) Hướng dẫn giảng viên Hoạt động SV (Nêu nhiệm vụ, hướng dẫn, (Nghiên cứu, thực nhiệm tổ chức, quan sát) 1.- Sử dụng dụng cụ TN phổ vụ trình bày vào phiếu này, ) biến trường phổ thông 2.- Chuẩn bị, lắp đặt TN theo sơ đồ lập 3.- Tiến hành TN 4.- Quan sát, thu thập thông tin, số liệu 5.- Trình bày thông tin, số liệu xử lí, phân tích thông tin 6.- Đánh giá cải tiến việc sử dụng TN nghiên cứu Ghi chú: Nên phóng to phiếu phát cho SV! PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng để đánh giá kĩ “Thiết kế phương án TN nghiên cứu vật lí để sử dụng DH trường phổ thông”Bài “Chuyển động - Chuyển động không đều”) -HỌ, TÊN SINH VIÊN: Điểm Tự đánh Đánh giá Kĩ tối đa SV GV 1.- Xác định mục đích TN sử dụng dạy học 2.- Xác định biến số, số cần quan sát đo 3.- Lựa chọn dụng cụ TN 4.- Xây dựng sơ đồ TN 5.- Xây dựng quy trình tiến hành TN 6.- Xác định cách thức quan sát, thu thập số liệu, trình bày số liệu 7.- Xác định cách thức xử lí, phân tích số liệu để rút kết luận Tổng điểm 2 10 GHI CHÚ: GV in phiếu phát cho SV tự đánh giá, sau GV thu lại, kết hợp với “Phiếu hướng dẫn thực hành thí nghiệm 1” quan sát để đánh giá, cho điểm PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng để đánh giá kĩ “Thực phương án TN nghiên cứu vật lí” Bài “Chuyển động - Chuyển động không đều”) HỌ, TÊN SINH VIÊN: Điểm Tự đánh Đánh giá Kĩ tối đa SV GV 1.- Sử dụng dụng cụ TN phổ biến trường phổ thông 2.- Chuẩn bị, lắp đặt TN theo sơ đồ lập 3.- Tiến hành TN 4.- Quan sát, thu thập thông tin, số liệu 5.- Trình bày thông tin, số liệu xử lí, phân tích thông tin 6.- Đánh giá cải tiến việc sử dụng TN nghiên cứu Tổng điểm 10 GHI CHÚ: GV in phiếu phát cho SV tự đánh giá, sau GV thu lại, kết hợp với “Phiếu hướng dẫn thực hành thí nghiệm 2” quan sát để đánh giá, cho điểm PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng để đánh giá kĩ “thiết kế phương án sử dụng thí nghiệm dạy học (lập kế hoạch sử dụng TN để tổ chức hoạt động học tập HS Bài “Chuyển động - Chuyển động không đều”) HỌ, TÊN SINH VIÊN: Kĩ 1.- Xác định mục đích sử dụng TN dạy học “ 2.- Kĩ xác định nhiệm vụ HS cần thực 3.- Xác định hình thức tổ chức HS thực nhiệm vụ học tập với TN 4.- Xây dựng phương án hướng dẫn HS thực nhiệm vụ học tập với TN Tổng điểm Điểm Tự đánh Đánh giá tối đa SV GV 2,5 2,5 10 GHI CHÚ: GV in phiếu phát cho SV tự đánh giá, sau GV thu lại, kết hợp với “Phiếu hướng dẫn thực hành thí nghiệm 3” quan sát để đánh giá, cho điểm [...]... phát huy tính tích cực của học sinh trung học cơ sở CHDCND Lào 24 Chương 2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HỌC PHẦN “THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ” (PHẦN CƠ HỌC - LỚP 8 THCS) CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM (CHDCND LÀO) 2.1 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần Thí nghiệm vật lí ở trường trung học cơ sở” (phần Cơ học - môn Khoa học tự nhiên lớp 8) cho sinh... thức mới 3.- Thí nghiệm củng cố là thí nghiệm nêu lên những biểu hiện của kiến thức đã học trong tự nhiên, các ứng dụng kiến thức, 1.2.5.2 Thí nghiệm thực tập: Thí nghiệm thực tập là thí nghiệm do HS tự tiến hành trên lớp (trong phòng thí nghiệm) , ngoài lớp, ngoài nhà trường hoặc ở nhà với các mức độ tự lực khác nhau Các thí nghiệm thực tập gồm 3 loại: 1.- Thí nghiệm trực diện: là thí nghiệm do HS... trong quá trình học tập cũng như trong thực tiễn Vì vậy, trong điều kiện nghiên cứu luận văn, chúng tôi lựa chọn định hướng “phát triển kĩ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học cho SV làm cơ sở cho các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học học phần Thí nghiệm vật lí ở trường trung học cơ sở” cho SV CĐSP (CHDCND Lào) Theo tác giả Phạm Kim Chung [5], “Kĩ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học là khả năng... kiến thức mới (có thể dùng khi ôn tập hoặc củng cố); 2.- Thí nghiệm thực hành: là thí nghiệm do HS tiến hành trên lớp, hoặc trong phòng thí nghiệm với sự tự lực cao hơn thí nghiệm trực diện HS dựa vào tài liệu hướng dẫn đã in sẵn để làm thí nghiệm, rồi viết báo cáo 1.2.5.3 Thí nghiệm và quan sát vật lí ở nhà Các thí nghiệm và quan sát ngoài lớp học hoặc ở nhà là một loại bài làm của học sinh Mục đích chủ... học phần thí nghiệm vật lí phổ thông trong chương trình đào tạo giáo viên vật lí Từ sơ đồ Hình 1.2 cho thấy khi triển khai dạy học học phần Thí nghiệm vật lí ở trường phổ thông cần vận dụng kiến thức, kĩ năng của sinh viên ở các lĩnh vực liên quan 1.3.2 Vai trò của học phần Thí nghiệm vật lí ở trường trung học cơ sở” Theo tác giả Phạm Kim Chung [5], học phần thí nghiệm vật lí phổ thông, cũng như học. .. thức đã thu được; - Thí nghiệm là phương tiện vận dụng tri thức vào thực tiễn; - Thí nghiệm là một bộ phận của các phương pháp nhận thức vật lí + Chức năng của thí nghiệm theo quan điểm lí luận dạy học: - Thí nghiệm có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn khác nhau của 13 quá trình dạy học; - Thí nghiệm là phương tiện góp phần phát triển nhân cách toàn diện của học sinh; - Thí nghiệm là phương tiện... bài toán công cụ đó có thể là các thí nghiệm biểu diễn hoặc thí nghiệm thực tập của học sinh 1.3 Vị trí và vai trò của học phần Thí nghiệm vật lí ở trường trung học cơ sở” trong đào tạo sinh viên vật lí trường cao đẳng sư phạm 1.3.1 Vị trí học phần thí nghiệm vật lí phổ thông trong chương trình đào tạo giáo viên vật lí Theo tác giả Phạm Kim Chung [5], học phần Thí nghiệm vật lí phổ thông có vị trí... Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng dạy học học phần Thí nghiệm vật lí ở trường Trung học cơ sở” cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm (CHDCND Lào) Chương 2: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần Thí nghiệm vật lí ở trường trung học cơ sở” (phần Cơ học lớp 8 - THCS) cho sinh viên sư phạm trường cao đẳng sư phạm (CHDCND Lào) Chương 3: Thực Nghiệm Sư phạm Kết luận chung... LÀO) 1.2 Thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường phổ thông Trong thực tế dạy học vật lí người ta thường dùng thuật ngữ thí nghiệm vật lí” (TNVL) , đồng thời chỉ ra các đặc điểm, chức năng của thí nghiệm như là một bộ phận của phương pháp thực nghiệm [4; 5] Để làm rõ đặc điểm, vai trò, chức năng của thí nghiệm trong PPTN, trong mục này chúng tôi trình bày về thí nghiệm vật lí 1.2.1 Khái niệm thí nghiệm. .. dưỡng năng lực sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường trung học cơ sở cho sinh viên nên tôi chon ̣ đềtaì “Một số biện pháp nâng cao ch ất l ượng dạy học học phần Thí nghiệm vật lí ở trường trung học cơ sở” cho sinh viên v ật lí trường cao đẳng sư phạm (CHDCND Lào)” 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về phương pháp thực nghiệm và thực trạng sử dụng thí nghiệm vật lí ở các
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn cơ học theo hướng dùng thí nghiệm, luận văn cơ học theo hướng dùng thí nghiệm, luận văn cơ học theo hướng dùng thí nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay