Đề cương ôn tập phần đường ống

11 186 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 13:47

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ Câu 1: (1 điểm) Trình bày chức hệ thống đƣờng ống? y y y y ới y y y y - y , y Câu 2: (1 điểm) Thế khả công nghệ nhà máy? - Bao gồm trang thi t b ph c v ì ì ũ ng m t tàu c th t y vào công ngh b c th Ch t ng y ới Câu 3: (1 điểm) Phân tích thông số hoạt động hệ thống đƣờng ống? - Nhi - Áp su t - Công ch t - M ng làm vi ch n v t li u ng Câu 4: (1 điểm) Cơ sở xác định kích thƣớc ? ng hành trình - y ut t i - y u c u áp l ng ng ặc tính trung v n chuy n Câu 5: (1 điểm) Mục đích việc mô lƣu lƣợng? i vớ ng ng d n d u nhi ng l c h c, mô ph ã c th c hi u ki n c ng ch y i vớ ng ng d n d ắ ng pha (khí-l tâm - kh ứ x ib ũ ặt chẽ vớ ch y c quan u ki n dòng Câu 6: (1 điểm) Khái quát hệ thống đƣờng ống tàu thủy ? - Là m t h th ng r t phức t p, bao gồm b ph ng ng chi ti t c ng ng; thi t b ới thi t b ph T t c h th n nhau, có nhi m v d n truy n ch t l ớc, d u), d n truy n ch ớc, không khí cao áp) hay làm nhi m v chuyên môn khác Câu 7: (1 điểm) Thế ổn định không ổn định đƣờng ống? ổ nh ko ổ nh c ng ng tr ng thái c ng ng nói lên ch ng làm vi c c a h th ng ng ng K ng ng ch u tác d ng c a ứng su t bên tác d ng vào ng ng bi n d ng , n ng ng phân b ứng su m b o ko b phá vỡ c u trúc ng ổ nh giới h n ứng su c l i ko ổ nh c u trúc b phá vỡ Câu 8: (1 điểm) Thế biến dạng ổn định phi định? M t k t c u c a h th ng ng ho ng không t t n u ch u bi n d ng mức Các bi n d ng d n tới lỗi c a h th ng: ồi: bi n d ng ch bi n m t k t c u ch u ứng su t - Dẻo: ch ph thu lớn ứng su t mà ko ph thu c vào th i gian tác d ng - Giãn: ph thu c vào th i gian tác d ng mà bi n d ng có th ặc gi m Câu 9: (2 điểm) Trình bày cách phân loại đƣờng ống tàu thủy? N - y y - Theo ch - y Câu 10: (2 điểm) Trình bày số loại vật liệu ống đƣợc sử dụng tàu thủy? phân tích nêu ví dụ cụ thể? ng thép: o ng thép dùng ch t o nồ tb ổi nhi t: ng thép dùng vào vi c truy n nhi t qua mặt mặt ; ớc, ng nhi t c a nồ ng dùng cho thi t b ổi nhi o ng thép dùng ch t ng ng ch u áp l c: lo i ng thu c nhóm I II o ng thép không g : lo i ng làm vi c u ki ì ng ch mòn c sử d ng làm vi ớc, d u nh n, công ch t có áp su t th p ng nh a: dùng h th ng sinh ho t, ph c v , h th ng không yêu c u nhi t áp su t cao ng composite hi ũ c sử d ng r ng rãi tàu m t s ổi tr i so với v t li u khác: o kh => ỳb ỡng s n phẩm o nhẹ ới vi c ch t o kim lo ì ng o tuổi th cao Câu 11: (2 điểm) Trình bày yêu cầu chiều dày nhỏ ống? - chi u dày c a c nh s y nh c m tùy theo công d ng v ặt N u dùng ng thép h p kim ch ì chi u dày nh nh t c a ng m xem xét từ ng h p - với c b o v ch u qu , có th gi m chi u dày xu ng không 1mm, trừ ng thép dùng cho h th ng chữa cháy CO2 - K x nh chi u dày ng không c n dung sai âm gi dày u n ng - Với ng có ren, ph u dày t i chân ren trừ ph lắ u ng thông ng tràn, ng chữa cháy CO2 Câu 12: (2 điểm) Trình bày quy cách danh nghĩa đặc trƣng cho kích thƣớc ống? ng kính d y ớc c a ng ký hi u A ( theo JIS) , NPS ( theo DIN BIS ) , DN ( theo ANSI ) dày c a ng i với ng SGP ch có m t chi u dày ứng với m i với ng khác SGPsex có m t chi u dày ứng vs m ặ n dày ứng với m m quy cách ng Vd : 200A STPG -370S sch.40 200 ng kính 216,3 Chi y 82 V t li u ng thép cacbon dùng cho ng có áp l c Là ng thép li n Câu 13: (2điểm) Trình bày quy định phân cấp ống thép dùng chế tạo nồi thiết bị trao đổi nhiệt? C p ng Kí hi u ặ C p2 STB33 ng thép li n cascbon th p ng thép dc hàn n trở C p3 STB35 ng thép li n lắng cacbon th p ng thép dc hàn bằ n trở C p4 STB42 ng thép li n lắng cascbon trung bình va ng thép dc wf n trở C p 12 STB12 ng thép li n h p kim ½ Mo ng thép dc hàn = pp n trở C p 22 STB22 ng thép li n h p kim 1Cr -1/2Mo ng thép dc hàn = n trở C p 23 STB 23 Cáp 24 STB24 m ng thép li n h p kim5/4 Cr-1/2Mo-3/4Si ng thép li n h p kim 9/4Cr -1Mo ng thép dc hàn = n trở Câu 14: (2 điểm) Hãy phân tích đặc điểm cấu tạo loại ống cao su? a) ng cao su m m ch u áp su t cao có m ng kim lo i Lo i ng có lo i theo s lớp m ng kim lo i có kí hi u: +Lo i I : -P-X-M-P-X-P +Lo i II : P-X-M-P-M-X-P +Lo i III :-P-X-P-M-P-M-P-M-P-X-P P ớp cao su.X:lớp gi y m.M:Lớp kim lo i b) ng cao su m m có d ng s i Lo i ng dùng h th ng khí, nhiên li u, d u l ng c) ng v i cao su m m dùng làm ng x ( ng có sáp su t) + ng v i cao su m m có m ng kim lo i nhóm I dùng làm ng hút,Lo i II dùng làm ng x hút –x nhiên li u l + ng v i cao su m su t chân không d) u diesel d u có áp t Lo i y e) d n ch t l ng ch t khí áp su t th p d Lo i y f) ng v i cao su m ng v i cao su m ho x xy x y d ay nhiên li u l ng từ -35 n +50 phun th y l c d t b phanh Câu 15: (1 điểm) Hãy phân tích đặc điểm cấu tạo loại ống nhựa? ng nh d ng r ng rãi tàu, m d ng dùng sinh ho t, ph c v ng không yêu c u v áp su t, nhi cao hãng econosto ch t o s lo i ng nh a: ng pvc n 50 mm nhi sử d ng.nhi sử d ng -20 60 ng pvc n 50 mm nhi t sử d ng.nhi sử d ng - 60 Câu 16: (2 điểm) Hãy phân tích đặc điểm cấu tạo loại ống composite? ng composite ng v t li u tổng h t li u nh a tổng h p c t s i th y tinh Lo i v t li u hi d ng r ng rãi th giới bở s t tr i c a so với lo i v t li u khác + kh ng t ì ng - + tr ng nhẹ so với vi c ch t o kim lo i + tuổi th i th p c u t o gồm lớp: o lớp dây kim lo i (thép m n) o lớp b mặt (lớp polypropylene) o lớp lồng thêm (các lớp polypropylene) o v b c (lớp v i polyester) o lớp dây kim lo i (thép m n) Câu 17: (2 điểm) Trình bày tải trọng ứng suất ống uốn HT đƣờng ống? ng u x t di n hình khuyên ng c a ứng su t n tính d ng tâm ng Trong th c t , ứng su t u n d c tr c chuy n ti t di n ngang c a ng thành d ng hình ovan - phân b ứng su t u y ổi theo thứ t gi m s c n momen u n c a ti t di n ứng su t d c tâm c i ng u n khác với ng thẳ ớc Chu vi ứng su t u n lớ ũ c thi ặt l i Tỷ s ứng su t c i ng u n với ứng su t ng thẳng có momen g i h s ứng su t Câu 18: (2 điểm) Phân loại phụ tùng đƣờng ống đƣợc tiêu chuẩn hóa tàu thủy? ỡ ỡ y Câu 19: (2 điểm) Hãy phân tích để làm rõ khác biệt đƣờng ống ống nhánh tàu thủy? ng ng vẩn chuy n công ch t mà t có th chia nh n công ch t vào ng nhánh ng trích công ch t từ ng ng kính ng ng nh áp su t ng nhánh ko lớ ng kính ng t ng ng ng thẳng Câu 20: (1 điểm) Vai trò thiết bị chuyển dòng hệ thống đƣờng ống tàu thủy? - có nhi m v y ổ ớng c a công ch t ng N c sử d ng ph bi n nh t h th ng ng c sử d n y ổ ớng rẽ nhánh từ ng ng hoặ ớc ng có th k t h p chia dòng ch y c t Câu 21: (2 điểm) Trình bày chức năng, phân loại đặc điểm cấu tạo Elbow? • Chứ y ổ ớng c t nh t l n, n ng ng thẳng giao góc, y ổ ớng c a dòng ch y, len xu ng ph i trái góc b t kì • Phân lo i: gồm lo i Elbow 90 Elbow 45 - Elbow 90: + Bán kính dài: sức c n ma sát lớ gi m áp + Bán kính ngắn: sử d ng không gian ch t hẹp + Reducing ell: góc u ng cong b vát thẳng, chia nh rồ - E w 45 è 45 c hàn với Câu 22: (2 điểm) Trình bày chức năng, phân loại đặc điểm cấu tạo Tee? • Chứ +k t h p chia dòng ch y c +k t h p dòng ch y c a ng ng làm 2,3 +k t n t ng ng chia tách dòng ch y ng ng vớ u • Phân lo i,c u trúc: ng chuy n công ch ớng khác góc vuông S u nh u k t n i ng có ren u ren +Tee n i chuy n:Tham gia vào chuy u l i ớng dong ch y ng kính +Tee chữ th p:Tee có nhánh vuông góc với nhau,1 n i vào,3 n mặt bích u k t n i ren Câu 23: (2 điểm) Trình bày chức năng, phân loại đặc điểm cấu tạo Coupling? • Chứ - sử d ng k t n ng ng ng kính ng kính(khớp n i gi m t c) • Phân lo i, c u trúc: ng kính - ng kính + ồng tâm:Reducer cuocentric + l ch tâm:reducer eccentric Câu 24: (1 điểm) Trình bày đặc điểm kiểu liên kết mặt bích? Sử d ng cho: + M i n i ch sẵn +v trí phân chia c a h th ng +M i lắp ng mà tránh hàn ph i xứ lý nhẹ m b o chung từ mở kín khít: + ki ng c a thi t b c c b + l c mô men truy n qua mặt bích + l a ch ớc c a bích với công ch t nóng Ch m làm kín r y dãn Câu 25: (1 điểm) Trình bày đặc điểm kiểu liên kết ren? + giới h n cho ớc nh u ki n ho ng trung bình + kh a m i n i b giới h n vi c truy n mô men + làm gi m s giãn nở nhi t cách cho phép m i n i quy v góc nh ng d n d u rò l t) + ch u xoắn m i ghép ren có th b ph thu c vào s cân v sức b n với ng ren có quy cách Câu 26: (2 điểm) Trình bày nguyên tắc chung đỡ cố định ống tàu thủy? - h th ng ng có th mô t x khung không gian, tính ch t không cứng vững h th ng có th không t ch ỡ c c n bi n pháp ch ỡ ng - nguyên tắc r i ng kinh t thu n l i cho vi c dỡ ng : + gi m thi u vi c sử d ng g ỡ + giữ v trí ng ng g n vớ liên k t c u trúc khác với ng giằng kéo tới mức nh nh t có th m thu n l i cho b ỡ ũ â Câu 27: (1 điểm) Trình bày nguyên lý lựa chọn vị trí đỡ ống? - Trên ng tb ng i n i, m i n i giãn nở - Trên ng thằ ng u n - Trên ng yêu c ng xuyên b ỡng v sinh - Càng g n t i tr ng t ng thẳ ứng, ng nhánh, thi t b t th c ặc ng Câu 28: (2 điểm) Thế giá đỡ ống? Có loại giá đỡ ống? - Là thi t b m t c m thi t b c lắ ỡ kh ng c a ng, h n ch chuy n ng c a ng Trong th c t thu t ngữ ỡ c p tới vi c sử d ng b t kì lo ỡ hay h n ch tới ng - V n có hai lo ỡ ng: lo i tiêu chuẩn lo i phi tiêu chuẩn( theo ý khách hang) Lo i tiêu chuẩ n xu t từ v ã c làm sẵ c x p h ng ki m soát nhà s n xuaatscho m t ph m vi sử d ng nh nh Còn lo i phi tiêu chuẩ i sử d ng t th t k ch t o - N u chia theo k t c u có th phân lo ỡ ồi, giá treo c nh, khung cứng, treo, giằ ỡ ỡ gi m s c, neo ỡ, bulong chữ U Câu 29: (2 điểm) Thế khung cứng? Khi không sử dụng khung cứng hệ thống đƣờng ống? Khung cứng lo i phi tiêu chuẩ i sử d ng thi t k ch t o Ch ng v t li u ch t y ổi su t trình ch t o V t li u phổ bi S M 36 S M 53 Không sử d ng khung cứng h th ng ng : N n c a vi c d ch chuy n dãn nở t i v ỡ r t c n thi t không th th c hi n bằ ồi c ng ng ph m vi giới h n ứng su t cho phép N võng c a ng liên quan tới ph n l c g lớn c a d ch chuy n cua ng t i ỡ không chắn + Với nhi u giá ứng + với ng ngang ch y g n m i n i ứng Câu 30: (1 điểm) Thế treo, giằng? - Thanh treo m t thẳng có hoặ tro kh ng c a ng ú c sử d u ch c a ng - Thanh giằng rắn ch u kéo chiu nén d c theo tr c c a chúng Chúng có th y ổi hình phù h p với t i tr ng chu kỳ hoặ c coi thi t b n giằng t o hình chữ V h n ch chuy ng c a ng mặt phẳng chữ V Câu 31: (1 điểm) Nêu nguyên tắc chung bố trí đƣờng ống? Khi b trí thi t b , h th ng ng hoặ ng ng c n theo s nguyên tắ có th b trí ng t t Những nguyên tắ y t hay tiêu chuẩ ú kinh nghi m th c t - Yêu c u riêng c a khách hàng ch tàu - Thông tin ph c v thi t k - Xử lý thông tin - V kinh t Câu 32: (2 điểm Phân tích thông tin phục vụ thiết kế đƣờng ống? - S nguyên lý h th ng ng: Nó th hi n chuỗi thi t b , van thi t b ũ v ic ú ng ng - Khai tri nguyên lý Bao gồm: + vi n ng + b trí m i n i +b phù h p với thi t k ch t o lắ ặt th c t - Chi ti t hóa h th ng ng Gồm thông tin quan tr ng: áp su t nhi v n hành c a h th ng, v t li u ng, chi u dày ng, lo i m i n c sử d ng, lo i b c cách nhi N ph x tin v ch t o, ktra, thử nghi m, kh o sát, yêu c u lắ ặt - Phác th o thi t b Chứa thông tin v thi t b nằm h th ng ớc, kích cỡ ng, chi u dày ng, ớc v trí mặt bích, d i áp su t - B trí chung b n vẽ b trí thi t b Ch rõ v trí c a t t c thi t b ch y u h th ng ng tàu Câu 33: (2 điểm) Trình bày vấn đề bố trí lắp đặt Van? u n, ktra, an toàn ph x ỡ tính toán ặ dễ ti p c n, qu n lý - Ph i d ng h p van h ng theo dây chuy n - B trí thi t b bù giãn nở không gian h n ch ặt van cách ly u - vào c a thi t b - Ch n thân van bằ ú y ắ ú y i tr ng Câu 34: (2 điểm) Trình bày vấn đề bố trí lắp đặt Ống nối bơm? ỡ ng u hút - x c - Ktra v trí c a ớc sau n i - Bắ u lắ ặt ng từ u c - Sử d ỡ t m th i lắ ặt ng - U n ng lồi t i v trí thích h p - Kho ng ng thẳ ớc i thi u l ng kính ng - Sử d ng elbow có bán kính lớ tránh ng thẳng u vào - B trí b u l - B trí van ktra mi ng van cách ly u - B trí van x giữ tích van cách ly u ch nh chí x ớc vặn bulong - Xi ú y ì Câu 35: (2 điểm) Trình bày khái niệm an toàn rủi ro? - Là m â u c a h th ng ng tàu th y m b o ng tàu th y làm vi c ổ nh su t tgian ho ng c a tàu, gi m s nguy h n mức t th ng ng - R c th o lu ới mqh an toàn không ch ho ng h th ng ng mà c sức kh i su t trình lắ ặt v n hành c a h th ng - R i ro an toàn d ng chính: o An toàn v cung ứng o An toàn v i o ng Câu 36: (1 điểm) Nêu số biện pháp công nghệ uống ống? - Có th u n nóng u n ngu i - Khi u n ngu i ng thép ng KL màu bán kính u n kho ng l ng kính ng ì a ng sau u n ph i th a mãn tiêu chuẩn - Có th sử d ng cút cong ch t o sẵn kh y ứ c bán kính ng yêu c u nh - N u cút cong phù h p, cho phép dùng ng n i hàn ki u vuông góc có bán kính bằ áp d ng kính ng lớn, áp l c th p Câu 37: (1 điểm Trình bày đặc điểm mối hàn ống lồng mối hàn giáp mép? - Là lo i m i n i ch ng rò r hi u qu v y c sử d ng r ng rãi ng sử d m hàng, két cách li, khoang tr - Dung sai theo chi u d c c a m i n i: ng- ng, ng-cút cong, ng-m u chữ T ph i phù h p với tiêu chuẩn d ch ngang lớn nh t c a m i n i t ¼ chi u dày ng - Giới h n cho phép v lồ lõm c a m u ph i theo tiêu chuẩn Câu 38: (1 điểm) Trình bày đặc điểm mối hàn bích mối nối tổ hợp? - Sử d ng k t h p với m i hàn ng lồng m i hàn giáp mép cho ng thép t i không gian mà n thi t cho vi c thay th ồng máy chính, buồ ồng y - M i n i bích m i n i tổ h p ki n i cho ph ng ng, cho máy móc thi t b ti n cho vi c tháo dỡ b o qu n Câu 39: (1 điểm) Nêu hệ thống đƣờng ống cần phải rửa làm trƣớc đƣa vào sử dụng? - H th ng d - H th ng d t - H th ng khí nén - H th ng th y l c - H th ng ớc Câu 40: (2điểm) Yêu cầu bố trí lắp đặt hệ thống dầu đốt? - Ph i b trí két lắng, két tr c nh t, thi t b l c nhữ ễ ti p c n, thông gió t t - Không b trí két d u, b u l c d u phía g n c nh thi t b có nhi cao: nồ ng khí x - N u không th a mãn yêu c u trên, ph i áp d ng bi n pháp khắc ph c: o Th c hi n thông gió t t bằ ỡng o Trang b y di n tích chi u sâu o Các ng n i từ khay d n két d u bẩn ph lớ thoát d nghiêng, két ph i có thi t b o Các ng x ph c b c lớp cách nhi t - Kho ng cách từ két d n nồ lớ tránh cháy nổ - Các ng d t b trí v trí dễ ti p c n, dễ quan sát, không x y cháy k c có rò Câu 41: (1 điểm) Yêu cầu bố trí lắp đặt hệ thống khí nén? - Ph i trang b van an toàn nút t ch y cho chai gió, b trí v trí dễ ti p xúc với nguồn nhi t có cháy buồng máy - Ph i trang b van x cho trai gió có kh x ớc c tàu nghiêng - Ph i trang b ng ng sau van gi m áp - Ph i trang b van x ng ng ng - Ph i trang b van m t chi ng gió khở ng Câu 42: (1 điểm) Yêu cầu bố trí lắp đặt hệ thống dầu bôi trơn? u trí g n thi t b n, nồ t b có nhi cao - Các a két có hâm ph i d n lên boong hở - Các ng th a két không hâm cho phép d n lên buồ y n thi t b n, thi t b nhi cao u cu i c a ng hồi ph i d n v y n hoàn - Các ng hồi c c n i với - Van c a ng hút từ ặ y xa - Thi t b l c cho máy chính, h tr c, chong chóng bi ớc ph i lo i kép t rửa Câu 43: (1 điểm) Yêu cầu bố trí lắp đặt hệ thống hút khô – dằn - K ng ng hút khô, dằ ứa d u ph m ng - K ng ớc không c m u dày ph i m i n i hàn - Khi ú ng xuyên ớc dằn ph m ng u dày - Cho phép dùng m i n a m i n i bích ph su c ng ng b c Câu 44: (1 điểm) Tổng quan ăn mòn hệ thống ống? - Ă KL t phá h y KL tác d ng hóa h n hóa h c c ng bên - Là s phá h y t phát KL gây trình hóa h c hoặ n hóa h c x y b mặt kim lo i ti p xúc vớ ng - D n mòn kim lo i phổ bi n g sắt 10 Câu 45: (1 điểm) Trình bày cách phân loại ăn mòn hệ thống ống? ì o Ă c o Ă n hóa u ki n c ì o Ă o Ă y n o Ă n gi i o Ă t o Ă n o Ă p xúc o Ă ứng su t o Ă t ặ ad o Ă o Ă cb o Ă ới b mặt o Ă ữa tinh th o Ă ứt Câu 46: (1 điểm) Trình bày dạng ăn mon hệ thống ống? - Ă - Ă cb - Ă n hóa - Ă ng c a vi sinh - Ă - Ă ng b c cách nhi t Câu 47: (1 điểm) Trình bày vấn đề chống ăn mòn thiết kế tàu thủy? - Ch ng ng: ki ặ a vi c c th - Sử d ng ồng - Xử ý ớc - Ch ng r y n th ng: sử d ng v t li u b - M kẽm l nh - Ch ng tắc nghẽn sinh h c hà bám - ức ch ng ng thép Natri Molipdat ng làm Câu 48: (1 điểm) Trình bày biện pháp chống tắc nghẽn sinh học hà bám? - Ch ng tắc nghẽn sinh h c h th n phân s k t h p ch ng ng - H th ng gồm cặp An c lắp b l c h p van thông bi n cn ây n b u n - An ồng s ởi dòng ch y ớc bi n, t ng làm cho hà trai ko th s ng sinh sôi - Theo cách h th ng ớc bi c b o v không b tắc nghẽn 11 [...]... Trình bày cách phân loại ăn mòn hệ thống ống? ì o Ă c o Ă n hóa u ki n c ì o Ă o Ă y n o Ă n gi i o Ă t o Ă n ngoài o Ă p xúc o Ă ứng su t o Ă t ặ ad o Ă o Ă cb o Ă ới b mặt o Ă ữa các tinh th o Ă ứt Câu 46: (1 điểm) Trình bày các dạng ăn mon hệ thống ống? - Ă - Ă cb - Ă n hóa - Ă ng c a vi sinh - Ă - Ă ng b c cách nhi t Câu 47: (1 điểm) Trình bày các vấn đề chống ăn mòn trong thiết kế tàu thủy? -... làm Câu 48: (1 điểm) Trình bày biện pháp chống tắc nghẽn sinh học và hà bám? - Ch ng tắc nghẽn sinh h c bằng h th n phân là s k t h p giữa ch ng ng - H th ng gồm 1 cặp An ồ c lắp ở trong b l c hoặc h p van thông bi n và cn ây n b u khi n - An ồng s ởi dòng ch y ớc bi n, t ng làm cho hà và trai ko th s ng và sinh sôi - Theo cách này h th ng ớc bi c b o v không b tắc nghẽn 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập phần đường ống, Đề cương ôn tập phần đường ống, Đề cương ôn tập phần đường ống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay