Đề cương khoa học quản lý trong đóng tàu

17 214 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 13:46

DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] Câu hỏi gói đặc tính 1: (15 điểm) Câu 1: nh c c ạng hao mòn củ t t ng t nh ng iện pháp khắc ph c?  Các dạng hao mòn - Hao mòn hữu hình + Loại 1: Hao mòn sinh thời gian làm việc sử dụng thiết bị máy móc… + Loại 2: Sinh thời gian tàu ngừng hoạt động tác động môi trường - Hao mòn vô hình + Loại 1: Đó giảm giá tàu có áp dụng thiết bị đóng tàu tiên tiến, quy trình công nghệ mới, phương pháp tổ chức quản lí sản xuất hoàn hảo dẫ đến hạ thấp chi phí lao động, vật tư cho đóng tàu + Loại 2: Là tàu so với tàu đóng trước có đặc tính kinh tế, kỹ thuật cao hơn, làm hạ thấp chi phí trình khai thác  Khắc ph c dạng hao mòn - Với hao mòn hữu hình: Khắc phục cách áp dụng hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa tàu thích hợp trình khai thác tàu, nhằm giảm tốc độ hao mòn hữu hình thay phân hư hỏng cách kịp thời - Với hao mòn vô hình loại 1: Khắc phục cách đánh giá cách định kỳ giá thành tàu theo giá thành tái sản xuất chúng điều kiện - Với hao mòn vô hình loại 2: Khắc phục cách làm cho tàu cũ có đặc tính kinh tế kỹ thuật gần với tàu mặt công dụng cách đại hóa tàu Câu 2: ệ thống s a chữ t th ế hoạch dự h ng g n i ng củ hệ thống c c h ng n t ch c chữ t  Hệ thống sữa chữa tàu theo kế hoạch dự phòng Là hệ thống mà thời hạn sửa chữa định trước sở hư hỏng giới hạn cho phép tốc độ hư hỏng  N i dung hệ thống: - Định trước thời gian sửa chữa, khảo sát chi tiết phận tàu thuộc tất hệ thống - Lập kế hoạch sửa chữa tàu để đảm bảo cho tàu hoạt động bình thường, có phối hợp với kế hoạch vận tải - Nghiên cứu, thống kê tốc độ mòn phận chi tiết theo dạng vật liệu dùng tàu - Có kế hoạch chuẩn bị mặt kinh phí, vật tư cho sửa chữa  C c h ng n t ch c s a chữa - Sửa chữa sau khảo sát - Sửa chữa theo kế hoạch bắt buộc Câu 3: Nêu n i dung dạng s a chữa tàu theo kế hoạch?  S a chữ th ờng kỳ: Sửa chữa thường hàng năm Khi tiến hành tháo dỡ, vệ sinh, điều chỉnh chi tiết hỏng máy móc Sửa chữa thường kỳ thay không 3% tôn vỏ sơn tàu Sửa chữa nhỏ thường tiến hành thuyền viên đội sửa chữa lưu động  S a chữa vừa DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] Sữa chữa vừa tiến hành sau 4-7 năm Khi ta tiến hành tháo dỡ, kiểm tra tất phận tàu, thay sửa chữa cấu chi tiết máy móc hỏng  S a chữa lớn: Thường tiến hành tàu có thời hạn phục vụ lớn (≥ 20 năm) Khi sửa chữa lớn, ta tiến hành tháo dỡ, khảo sát toàn phận tàu, tiến hành thay sửa chữa chúng Trong phần thay thường không 20%  Lên đ định kỳ: Được tiến hành nhằm khảo sát sửa chữa phần ngâm nước tàu Thường tiến hành sau khoảng 2,5 năm tiến hành vào dịp sữa chữa vừa lớn Câu 4: Khai thác kỹ thuật tàu thuỷ Trình bày nội dung công tác bảo dưỡng kỹ thuật tàu thuỷ?  Khai thác kỹ thuật tàu thủy Là hoạt động sản xuất, tổ chức khoa học kỹ thuật đội thủy thủ tàu, xí nghiệp sửa chữa tổ chức khác thuộc ngành, nhằm đảm bảo cho tàu làm việc có hiệu trình khai thác giữ cho tàu trạng thái kỹ thuật tốt ứng với chi phí cần thiết thời gian, lao động, vật tư, tiền vốn nhỏ  Bả ỡng kỹ thuật Bảo dưỡng kỹ thuật phận khai thác kỹ thuật bảo dưỡng kỹ thuật giám sát kỹ thuật, kiểm tra điều chỉnh theo thông số định, phát khắc phục trục trặc phương tiện kỹ thuật tàu kết cấu vỏ tàu Bảo dưỡng kỹ thuật tiến hành theo kế hoạch định kỳ Công việc bảo dưỡng kỹ thuật khoảng thời gian lần sửa chữa Ban huy tàu lập kế hoạch Trách nhiệm bảo dưỡng kỹ thuật thuyền phó I, máy trưởng Công việc bảo dưỡng kỹ thuật thực giám sát, quản lí đội thủy thủy tàu Câu 5: Nêu ch c nhiệm v củ Đăng iểm Việt Nam? - Nghiên cứu, soạn thảo quy trình, quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn bắt buộc việc thiết kế, đóng mới, sửa chữa, trang bị lại cho tàu biển, tàu sông, kể trang bị cứu sinh, cứu hỏa - Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn có liên quan đến việc đóng mới, sửa chữa, sử dụng, trang bị lại, đo dung tích xác định cấp tàu - Thẩm tra thiết kế kỹ thuật đóng mới, trang bị lại, hoán cải, sửa chữa lớn phương tiện thủy trang bị an toàn khác theo quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn nhà nước - Tổ chức đăng ký, kiểm tra, nghiệm thu, phân loại,, xác định cấp tàu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho loại phương tiện thủy Được quyền sử dụng dấu hiệu riêng, ấn riêng cho công tác đăng kiểm - Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cho tàu vận tải biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nước tàu biển nước vào cảng nước CHXHCH Việt Nam theo luật pháp nước Việt Nam tập quán quốc tế - Tổ chức việc đăng ký kiểm tra kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình nén cho sở trực thuộc Bộ Giao thông vận tải - Kẻ dấu hiệu chở hàng cho tàu thủy - Định dung tích có ích tổng dung tích tàu thủy DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] - Thỏa thuận với quan thiết kế việc thiết kế, việc sử dụng vật liệu thay thế, thực quy trình công nghệ mẫu dùng cho việc đóng sửa chữa tàu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sử dụng - Quan hệ hợp tác với quan Đăng kiểm tổ chức hàng hải nước có liên quan công tác đăng kiểm sở tôn trọng đầy đủ luật pháp Nhà nước - Thu lệ phí công tác đăng kiểm theo chế độ quy định Câu 6: ông tác tổ chức sửa chữa tàu công ty vận tải thực Ở công ty vận tải thường tiến hành sửa chữa theo hệ thống kế hoạch dự phòng Công việc tổ chức sửa chữa thực phận kỹ thuật công ty, công việc chủ yếu tổ chức kiểm tra Cụ thể: - Kiểm tra, sửa đổi giấy tờ hành dùng cho sửa chữa tàu giao cho xí nghiệp sửa chữa - Xác định kinh phí cần thiết cho sửa chữa - Lập kế hoạch dài hạn, hàng năm, hàng quý hàng tháng cho việc sửa chữa tàu đưa tàu lên đà với việc liên hệ nơi sửa chữa - Đề nhiệm vụ, yêu cầu kỹ thuật cho việc sửa chữa phục hồi, trang bị lại đại hóa tàu thủy - Thống kê nhu cầu thiết bị phụ tùng thay - Chuẩn bị vật tư theo hợp đồng với quan thiết kế, xí nghiệp - Xin kinh phí cho sửa chữa đội tàu xin kinh phí cho việc trang bị lại đại hóa tàu thủy - Xem xét định mức vật tư, nhân công cho sửa chữa - Kiểm tra chuẩn bị tàu trước vào xưởng Câu 7: ê c đích n i ng củ iệc ậ ế h ạch chữ t  Mục đích: Mục đích việc lập kế hoạch sửa chữa tàu cho đảm bảo kế hoạch vận tải mà trì trạng thái kỹ thuật tàu, có để ý đến việc sử dụng tối đa khả xí nghiệp  Nội dung: - Lập kế hoạch dài hạn: Kế hoạch dài hạn lập cho thời gian dài (5,10 năm) dưạ số liệu: thông tin tình trạng kỹ thuật đội tàu, đặc tính kỹ thuật tàu mới, triển vọng phát triển đội tàu, chu kỳ sửa chữa tàu đưa tàu lên đà theo quy định, khối lượng giá thành sửa chữa Tóm lại kế hoạch dài hạn cần được: dự kiến thời hạn sửa chữa tàu, khối lượng công việc sửa chữa đại hóa trang thiết bị tàu thủy - Lập kế hoạch ngắn hạn +Kế hoạch hàng năm: lập sở kế hoạch dài hạn phải phù hợp với kế hoạch vận tải hàng hóa năm +Kế hoạch hàng quý, hàng tháng: lập sở kế hoạch hàng năm Câu 8: Hồ a chữ t g ê ối liên hệ chủ tàu với xí nghiệp s a chữa tàu?  Hồ a chữa tàu: Đối với sửa chữa lớn dạng sửa chữa không nằm hệ thống sửa chữa dự phòng như: phục hồi, đại hóa, trang bị lại hồ sơ sửa chữa hồ sơ thiết kế quan DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] thiết kế lập theo yêu cầu chủ tàu Còn với tất dạng sửa chữa thuộc hệ thống dự phòng hồ sơ sửa chữa tàu hồ sơ ban đầu  Mối liên hệ chủ tàu với xí nghiệp Mối liên hệ chủ tàu với xí nghiệp sửa chữa tàu xác lập hợp đồng sửa chữa tàu Bản hợp đồng thường xây dựng theo dạng mẫu Trong hợp đồng phía xí nghiệp giám đốc người giám đốc ủy quyền ký, phía chủ tàu thuyền trưởng đại diện Công ty ủy nhiệm ký Những điểm chủ yếu hợp đồng : giá thành, thời hạn, chất lượng sửa chữa đóng Trong hợp đồng thường kèm theo bảng kê khối lượng dự tính sữa chữa, dự toán giá thành, biên khảo sát tàu (với đóng hồ sơ thiết kế tàu) Câu 9: Quá trình sản xuất g nê nguyên tắc c ản việc t ch c trình sản xuất?  Quá trình sản xuất tập hợp trình lao động tự nhiên có liên quan tới sản xuất dạng sản phẩm định  Nguyên tắc c ản t ch c trình sản xuất: - Chuyên môn hóa cho công nhân phận sản xuất - Để ý đến phát triển cân đối phận sản xuất - Đảm bảo tính song song hoạt động phận trình sản xuất nhằm rút ngắn thời gian gia công chi tiết - Đảm bảo đường ngắn sản phẩm qua tất nguyên công, công đoạn - Đảm bảo tính liên tục trình sản xuất - Đảm bảo tính nhịp nhàng Câu 10: Ch ỳ ản ất g C c iện h nh t ngắn ch ỳ ản ất  Chu kỳ sản xuất khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến kết thúc trình sản xuất sản phẩm Chu kỳ sản xuất gồm giai đoạn: làm việc nghỉ ngơi  Các biện pháp rút ngắn chu kỳ sản xuất: - Nâng cao trình độ giới háo - Áp dụng quy trình công nghệ mới, phù hợp - Giảm thời gian cho thao tác công nghệ mà có liên quan đến trình tự nhiên, thay trình tự nhiên trình nhân tạo - Rút ngắn thời gian nguyên công kiểm tra vận chuyển, cách hoàn thiện dây truyền vận chuyển kiểm tra - Giảm thời gian nghỉ nguyên công, thực cách chuyển từ trình sản xuất theo nguyên tắc sang song song Câu 11: nê đặc điểm trình sản xuất t ng đóng a chữa tàu? - Sản xuất mang tính chất đơn hàng loạt nhỏ - Khuôn khổ sản xuất sản phẩm lớn - Chu kỳ sản xuất thường dài - Sự tồn tuyến công việc +Một phận công việc thực phân xưởng +Một phận công việc khác thực trực tiếp tàu nằm nước triền đà - Sản xuất mang tính thời vụ - Phải thực nguyên công phụ sửa chữa tàu DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] - hi phí lao động cho công việc thường lớn, nhiều công việc phải thực lao động chân tay - Trong lúc có tham gia đan chéo nhiều phận sản xuất nhiều phân xưởng sản phẩm - Khi sửa chữa tàu, khối lượng lớn công việc buộc phải thực tàu - Đặc điểm di chuyển vật tư: +Với xí nghiệp đóng tàu Phân xưởng ……………… Kho Tàu Phân xưởng n + Với xí nghiệp sửa chữa Tàu Phân xưởng Kho Câu 12: nh c c h ng h t ch c s a chữa tàu, nh ợc điểm h ng h  S a chữ đ n ẻ Là phương pháp mà việc sửa chữa tiến hành cách tuần tự: tháo rời toàn thiết bị, máy móc, cấu cần sửa chữa, khảo sát, phục hổi chế tạo mới, sau lại theo trình tự lắp ráp tất chi tiết phục hồi thay vào vị trí cũ - Ưu điểm Không đòi hỏi nhiều thiết bị máy móc phức tạp - Nhược điểm +Kéo dài thời gian sửa chữa +Khó khăn nhiều cho việc giới hóa tự động hóa dây truyền sửa chữa, đòi hỏi công nhân phải có tay nghề cao  S a chữa t ng thành Là phương pháp sửa chữa tàu tiến hành cách: thay tổng thành bị hư hỏng tổng thành tốt Các tổng thành bị hư hỏng bỏ - Ưu điểm +Nhanh giải phóng tàu +Chất lượng sửa chữa cao - Nhược điểm +Đòi hỏi vốn đầu tư lớn +Các máy móc, thiết bị, công nghệ phải máy móc, thiết bị, công nghệ điều kiện sản xuất đại  S a chữa liên hợp c m chi tiết Là phương pháp mà cụm chi tiết bị hỏng thay cụm chi tiết cụm chi tiết sửa chữa sẵn từ trước - Ưu điểm Thường áp dụng cho máy móc kích thước lớn dạng, cho máy móc, thiết bị mà việc tháo chúng nhiều phức tạp - Nhược điểm +Đòi hỏi vốn đầu tư lớn DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] +Các máy móc, thiết bị, công nghệ phải máy móc, thiết bị, công nghệ điều kiện sản xuất đại  S a chữ th h ng h hân đ ạn khối Phương pháp thường áp dụng phục hồi vỏ tàu, để thay phân đoạn khối như: thay vùng mút thượng tầng, buồng thượng tầng, miếng trụ vỏ tàu, phân đoạn mạn, đáy - Ưu điểm tương tự phương pháp tổng thành - Nhược điểm Câu 13: Nêu n i ng h ng pháp gia công chi tiết theo nhóm? Phương pháp gia công chi tiết theo nhóm nhằm mục đích giảm bớt chi phí thời gian cho việc điều chỉnh máy gia công, chế tạo chi tiết không giống Nhóm chi tiết gia công theo nhóm phải có trình tự nguyên công sản xuất chúng giống máy công cụ Để áp dụng phương pháp gia công chi tiết theo nhóm cần phải: - Phân loại chi tiết - Lập quy trình công nghệ - Thiết kế chế tạo đồ dùng dụng cụ cho máy móc theo nhóm - Thực điều chỉnh thiết bị gia công theo nhóm Đối với nhóm chi tiết, ta chọn chi tiết tiêu biểu lập quy trình công nghệ cho chi tiết tiêu biểu chọn Câu 14: Ch n ị ản ất g nh c c ạng ch n ị ản ất  Chu n bị sản xuất: Trước bắt đầu trình sản xuất cần phải giải hàng loạt vấn đề chung là: làm Làm nào? Bằng phương tiện gì? Tất đề giải trước bắt đầu trình sản xuất nhằm đảm bảo thực tốt trình sản xuất sản phẩm, gọi chuẩn bị sản xuất  Các dạng chu n chị sản xuất - Theo dấu hiệu đảm bảo yếu tố kinh tế tham gia vào trình sản xuất +Chuẩn bị tài liệu cho trình sản xuất +Chuẩn bị vật dụng lao động +Chuẩn bị phương tiện lao động +Chuẩn bị người - Theo chức đảm bảo sản xuất +Thực công việc nghiên cứu khoa học, thiết bị thực nghiệm +Chuẩn bị thiết kế cho sản xuất sản phẩm hàng loạt +Chuẩn bị thiết kế công nghệ cho sản xuất +Chuẩn bị mặt tổ chức - Ngoài chuẩn bị sản xuất phân theo +Dạng sản phẩm sản xuất: chuẩn bị sản xuất cho đóng tàu, chuẩn bị chế tạo bệ máy, chuẩn bị sửa chữa tàu +Theo dạng trình sản xuất: chuẩn bị sản xuất hành chính, chuẩn bị sản xuất phụ phục vụ DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] +Theo vị trí tiến hành: gồm chuẩn bị bên xí nghiệp Câu 15: nh c c gi i đ ạn trình lập hồ thiết kế tàu?  Xây dựng nhiệm v th Xác định công dụng, đặc tính kỹ thuật, tiêu chất lượng, yêu cầu kinh tế kỹ thuật, yêu cầu riêng tàu để từ xây dựng yêu cầu kỹ thuật  Yêu cầu kỹ thuật Trên sở phân tích nhiệm vụ thư đề ra, phương án thực được, đặc tính khai thác tàu có loại mà người ta đưa tài liệu trình bày sở kỹ thuật sở kinh tế kỹ thuật  Thiết kế Là giai đoạn sưu tầm tài liệu kỹ thuật có liên quan, dựa vào đưa phương án khác sở nhiệm vụ thư đề Sau biện luận chọn phương án tối ưu số phương án đề ra, ta xây dựng thiết kế sơ cho phương án chọn  Thiết kế kỹ thuật tài liệu thi công Sau thiết kế sơ duyệt, ta tiếp tục chuyển sang giai đoạn giai đoạn thiết kế kỹ thuật xây dựng tài liệu thi công Trong vẽ thi công có trình bày yêu cầu độ xác, độ bóng gia công, dung sai chế độ lắp ghép, khe hở lắp ráp, yêu cầu vật liệu Các vẽ chi tiết cần phải cung cấp đầy đủ số liệu để lập quy trình công nghệ Tài liệu công nghệ xây dựng riêng cho phần vỏ, phần máy Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật xây dựng tài liệu thi công cần phải để ý đến điều kiện thi công cụ thể Nhà máy Câu 16: Trình bày công tác t ch c trình sản xuất t ng hân ởng vỏ tàu? Trong phân xưởng vỏ tàu trình sản xuất diễn sau:  Với đóng mới: từ kho sắt thép đưa nắn thẳng, cạo sơn lót, lấy dấu, chuyển cắt uốn, gia công mép, hàn chi tiết thành phân đoạn phẳng, phân đoạn khối, lắp ráp thân tàu từ phân đoạn, tổng đoạn triền  Với sửa chữa tàu: thay phân đoạn, chi tiết bị hỏng phân đoạn, chi tiết triền nước Nắn phẳng chỗ lồi lõm tàu khung xương bị biến dạng cấu phân xưởng: - Kho sắt thép - Bộ phận chuẩn bị vỏ tàu - Bộ phận hàn, lắp ráp Câu 17: Nêu ch c công t c t ch c sản xuất t ng hân ởng c hí  Ch c năng: Thực công việc: chế tạo, lắp đặt sữa chữa động chính, máy phụ, hệ trục, hệ truyền động lái hệ thống thiết bị tàu khác, chế tạo phụ tùng, phụ kiện thay  Công tác t ch c: Vì đóng tàu trình sản xuất bao gồm: chế tạo, lắp đặt thiết bị thử nghiệm, sửa chữa có thêm trình tháo dỡ máy móc, thiết bị hỏng cần sửa chữa tàu, sau đưa tháo rời khảo sát hư hỏng chế tạo phục hồi, trình lắp ráp, lắp đặt thử nghiệm Do cấu sản xuất phân xưởng khí gồm: phận máy công cụ, DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] phận nguội phận thử nghiệm Ngoài có kho vật liệu, dụng cụ, kho trung gian, kho ghép bộ, kho phân phát dụng cụ, buồng cho phận sửa chữa thiết bị phân xưởng… Câu 18: Nêu ch c nhiệm v b phận d ng c ? Ch c nhiệm v phận dụng cụ cung cấp đầy đủ tất dạng dụng cụ đảm bảo cho trình sản xuất Muốn phận dụng cụ phải: - Xác định nhu cầu dụng cụ, mua sắm - Chế tạo, phục hồi, sửa chữa dụng cụ - Kiểm tra, bảo quản phân phối dụng cụ Câu 19: Nêu chức nội dung công việc phận sửa chữa?  Ch c năng: Theo dõi, bảo dưỡng, sửa chữa, đại hóa trang bị lại kịp thời kế hoạch xác định từ trước  N i dung công việc - Theo dõi, điều chỉnh: Khắc phục hư hỏng nhỏ, hướng dẫn công nhân sử dụng quy trình vận hành - Bảo dưỡng định kỳ Được tiến hành cách định kỳ nhằm trì khả làm việc, kéo dài tuổi thọ thiết bị, máy móc - Sửa chữa định kỳ Được tiến hành theo thời gian định trước theo khối lượng sửa chữa, người ta phân thành cấp: tiểu tu, trung tu đại tu dạng sửa chữa, mức độ khôi phục tính thiết bị quy định trước Câu 20: Nêu ch c nhiệm v b phận ợng? Ch c nhiệm v cung cấp cho trình sản xuất dạng lượng điện năng, nhiệt năng, khí nén, oxi axetylen, nước  Chức chủ yếu - Xác định nhu cầu dạng lượng tất phân xưởng thuộc nhà máy xác định nguồn cung cấp - Thống kê, theo dõi chi phí tất dạng lượng nhà máy - Vận hành quy trình kỹ thuật bảo quản tốt thiết bị lượng thiết bị điện xí nghiệp sửa chữa chúng - Đề áp dụng biện pháp tiết kiệm lượng tới mức cần thiết Câu hỏi gói đặc tính 2: (20 điểm) Câu 1: c định thời hạn ph c v củ t nh n Tl Thực tế thời hạn phục vụ tàu thường bị giảm nhịp độ phát triển cao khoa học kỹ thuật ó phương pháp để xác định thời hạn phục vụ:  Phương pháp thống kê xác suất: Là phương pháp dựa sở giá trị thống kê trung bình tuổi thọ tất tàu lý  Phương pháp đánh giá số kinh tế: DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] Thời hạn phục vụ tàu lựa chọn xuất phát từ điều kiện hợp lý kinh tế thời hạn phục vụ tương ứng với chi phí tổng cộng nhỏ (1) Chi phí phục hồi toàn (2) Chi phí sữa chữa theo kế hoạch (3) Chi phí cho nhiên liệu (4) Chi phí cho sửa chữa kế hoạch (5) Chi phí tổng cộng Câu 2: C g c đích ngh củ hiệ h i n t ng ng nh công nghiệ đóng t iới thiệ tó tắt c c th nh iên t ực th c C  Để giám sát trạng thái kỹ thuật đội tàu thủy nhiều quốc gia giới thành lập tổ chức phân cấp riêng, tổ chức soạn thảo luật lệ đóng tàu, theo dõi đóng tàu định kỳ kiểm tra trạng thái kỹ thuật tàu Tuy nhiên, luật lệ nước có khác lại áp dụng cho tàu chạy tuyến quốc tế, điều không hợp lí Vì để hợp luật lệ khác này, tổ chức đăng kiểm lớn giới nhóm họp Hambug, Đức Và tổ chức phân cấp hợp thành lập, lấy tên Hiệp hội phân cấp quốc tế - IACS Mục đích IACS hoạt động nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn biển phòng chống ô nhiễm môi trường biển, cung cấp thông tin khả hợp tác với tổ chức hàng hải nước quốc tế, đồng thời hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp biển toàn giới Đây tổ chức phi phủ có uy tín giới có quan hệ chặt chẽ với tổ chức hàng hải quốc tế IMO  Các thành viên trực thuộc IACS +ABS – Đăng kiểm Mỹ +BV – Đăng kiểm Pháp +CCS – Đăng kiểm Trung Quốc [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] DRAGON TT +CRS – Đăng kiểm Croatia +DNV – Đăng kiểm Na uy +GL – Đăng kiểm Đức +IRS – Đăng kiểm Ấn Độ +KR – Đăng kiểm Hàn Quốc +LR – Đăng kiểm Anh +NK – Đăng kiểm Nhật Bản +PRS – Đăng kiểm Ba Lan +RINA – Đăng kiểm Ý +RS – Đăng kiểm Nga Câu 3: Công t c iể t đối ới t h i th c củ Đăng iể iệt đ ợc thực nh n Việc giám sát kỹ thuật phân cấp Đăng kiểm thực sở kiểm tra tàu: phần vỏ, phần thiết bị, phần hệ thống, phần máy… Công việc kiểm tra tàu khai thác gồm: - Kiểm tra lần đầu: tiến hành sau đóng xong, chuyển cấp đại tu hoán cải có làm thay đổi phận tàu - Kiểm tra hàng năm: +Kiểm tra tháng lần với tàu vỏ gỗ +Kiểm tra năm lần tất tàu tự hành không tự hành lại - Kiểm tra đà: tàu lên đà theo thời hạn 2,5 năm lần - Kiểm tra định kỳ: thường tiến hành vào dịp trung tu, đại tu tiến hành theo thời hạn năm, trừ cần cẩu sau năm - Kiểm tra bất thường: kiểm tra trường hợp sau: +Sau lần tai nạn làm hư hỏng phận tàu +Sau sửa chữa hư hỏng tai nạn gây +Theo đề nghị chủ tàu +Giám sát kỹ thuật đối tượng thí nghiệm +Kiểm tra phép tàu chạy chuyến điều kiện mà kết cấu cấp tàu không quy định trước +Khi thay đổi công dụng loại hàng chuyên chở +Khi chuyển chủ +Theo thị đặc biệt Nhà nước Bộ Giao thông vận tải Câu 4: Trình bày n i ng c c gi i đ ạn sản xuất t ng đóng t DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU]  Giai đoạn chuẩn bị: - Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cần thiết cho đóng tàu - Chuẩn bị vật tư - Chuẩn bị mặt tổ chức - Phóng dạng, xây dựng dưỡng mẫu, lắp bệ lắp ráp cho phận vỏ tàu  Giai đoạn gia công Trên sở số liệu vẽ chi tiết, dưỡng mẫu, thiết bị quy trình công nghệ có ta tiến hành gia công chi tiết cho tất phận vỏ tàu, hệ động lực, máy móc…  Giai đoạn lắp ráp sơ Lắp ráp chi tiết thành cụm chi tiết, với vỏ tàu việc ghép chi tiết thành phân đoạn, tổng đoạn  Giai đoạn lắp ráp Là giai đoạn lắp thân tàu triền, đấu tổng thành từ phân, tổng đoạn, kiểm tra, hàn thức, hoàn chỉnh thân tàu triền  Giai đoạn hoàn chỉnh Tiến hành lắp đặt thiết bị, máy xuống tàu, trang trí bên trong, bên ngoài, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu…  Giai đoạn thử nghiệm Sau hoàn chỉnh tàu, ta tiến hành kiểm tra lại toàn tàu lần sau cho thử tàu bến, thử nghiêng lệch (nếu cần), thử đường dài Câu 5: Trình bày n i ng c c gi i đ ạn sản xuất s a chữa tàu? DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU]  Giai đoạn chuẩn bị + Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cần thiết cho đóng tàu + Chuẩn bị vật tư + Chuẩn bị mặt tổ chức + Phóng dạng, xây dựng dưỡng mẫu, lắp bệ lắp ráp cho phận vỏ tàu  Giai đoạn tháo tháo dỡ Công việc tháo dỡ tiến hành điều kiện tàu nước bờ (trên triền) Nếu khối lượng tháo dỡ nhiều, phải lập biểu đồ tháo dỡ xác định phương thức đánh dấu hợp lý cho chi tiết máy móc cần sửa chữa Nếu khối lượng tháo dỡ lớn làm thay đổi đáng kể trọng lượng vị trí trọng tâm tàu, phải có phương án dằn cứng nhằm đảm bảo ổn định cho tàu không bị giới hạn cho phép  Giai đoạn khảo sát hư hỏng phân loại Khảo sát hư hỏng chi tiết phân loại Khi khảo sát hư hỏng cần xác định nguyên nhân hư hỏng tuổi thọ thực tế chi tiết Khi phân loại phân thành nhóm chi tiết phải thay thế, chi tiết phục hồi chi tiết không cần sửa chữa  Giai đoạn chế tạo phục hổi Khôi phục hình dạng, kích thước, tính chất bên bề mặt chi tiết phương pháp sửa chữa, phục hồi Riêng với vỏ tàu kết cấu bị hư hỏng, ta không tìm cách phục hồi mà thay chúng  Giai đoạn lắp ráp sơ Lắp ráp chi tiết thành cụm chi tiết, với vỏ tàu việc ghép chi tiết thành phân đoạn, tổng đoạn DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU]  Giai đoạn lắp ráp Là giai đoạn lắp thân tàu triền, đấu tổng thành từ phân, tổng đoạn, kiểm tra, hàn thức, hoàn chỉnh thân tàu triền  Giai đoạn hoàn chỉnh Tiến hành lắp đặt thiết bị, máy xuống tàu, trang trí bên trong, bên ngoài, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu…  Giai đoạn thử nghiệm Sau hoàn chỉnh tàu, ta tiến hành kiểm tra lại toàn tàu lần sau cho thử tàu bến, thử nghiêng lệch (nếu cần), thử đường dài Câu 6: nh c ch c định c cấu sản xuất xí nghiệ đóng a chữa tàu? - cấu xí nghiệp đóng, sửa chữa tàu xác định sở: - Danh mục công việc - Số lượng, chất lượng cán kỹ thuật, công nhân - Mặt xí nghiệp: gồm phần +Phần bờ: gồm phận sản xuất, phân xưởng chính, phân xưởng phụ, phận phục vụ, phương tiện vận chuyển, phương tiện nâng, hệ thống triền đà âu tàu +Phần nước: gồm cầu tàu, phạm vi mặt nước cho tàu đậu, cho ụ nổi…  Khi xây dựng cấu sản xuất lựa chọn mặt cho xí nghiệp đóng sửa chữa tàu ta cần ý nhiều đến yếu tố sau: - Khả nối liền hệ thống lưới điện xí nghiệp với lưới điện quốc gia - Hệ thống cấp nước quốc gia cho sinh hoạt - Trục đường sắt - Khả mở rộng phát triển xí nghiệp - Tùy theo quy mô xí nghiệp mà có cấu sản xuất thích ứng Câu 7: Nêu n i ng h ng h ết hợp nguyên công theo nguyên tắc kế tiếp? Cho ví d minh hoạ?  Theo phương pháp này, tất chi tiết lô (n chi tiết) gia công liên tục nguyên công thứ nhất, sau chuyển sang nguyên công thứ 2, tiếp tục nguyên công cuối +Ưu điểm: phương pháp đơn giản, dễ quản lí +Nhược điểm: chi tiết sau gia công xong nguyên công đó, phải chờ lô kết thúc nguyên công chuyển sang nguyên công Kéo dài thời gian sản xuất  Ví dụ: Gia công lô chi tiết: n=4, qua nguyên công m=4, ti=2;1;3;1: thời gian thực nguyên công tương ứng Được thể đồ thị sau: DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] Từ đồ thị, có thời hạn chu trình chế tạo lô chi tiết: TKT=nt1+nt2+nt3+nt4=n∑ TKT=28 n∑ : thời gian chế tạo chi tiết Câu 8: Nêu n i ng h ng h ết hợp nguyên công theo nguyên tắc song song? Cho ví d minh hoạ? Câu 9: Nêu n i ng h ng h ết hợp nguyên công theo nguyên tắc hỗn hợp? Cho ví d minh hoạ? Câu 10: M c đích việc chu n bị sản xuất ch đóng t g ê n i dung chu n bị công nghệ ch đóng t  M c đích: Rút ngắn thời gian cho chu trình đóng tàu tiết kiệm tất dạng chi phí, đảm bảo việc làm đặn cho phận xí nghiệp, nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn sản xuất, cho phép áp dụng kỹ thuật, công nghệ  N i dung chu n bị công nghệ ch đóng t : Chuẩn bị công nghệ cho đóng tàu tiến hành sau có thiết kế tàu cần đóng Chuẩn bị công nghệ gồm: đảm bảo tính công nghệ cho kết cấu sản phẩm; lập quy trình công nghệ; thiết kế chế tạo phương tiện trang bị công nghệ thông qua cấu trúc tàu Các tài liệu công nghệ chế tạo sản phẩm gồm: - Chỉ dẫn chung điều kiện đóng tàu - Sơ đồ phân chia phân, tổng đoạn phương án lựa chọn - Sơ đồ công nghệ tổng thể, sơ đồ công việc nguyên công chủ yếu - Bảng định mức công nghệ - Bảng phân bố vật tư thiết bị có theo giai đoạn đóng tàu [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] DRAGON TT - Bảng kê chi phí cho công việc - Định mức chi phí vật tư, bán sản phẩm Tùy theo điều kiện lực xí nghiệp mà áp dụng phương án đóng tàu sau: - Lắp ghép từ chi tiết liên khớp - Lắp ghép từ phân đoạn phẳng - Lắp ghép từ phân đoạn khối, tổng đoạn Tùy theo phương án công nghệ, chọn phương pháp tổ chức sản xuất đại như: vị trí dây truyền, tổ dây truyền Câu 11: Nêu n i dung chu n bị sản xuất cho s a chữa tàu?  Chuẩn bị thiết kế Xây dựng hồ sơ thiết kế cho sửa chữa tàu (khi sửa chữa lớn, đại hóa, trang bị lại, hoán cải tàu) Khi xây dựng hồ sơ thiết kế cho sửa chữa lớn, đại hóa, hoán cải phải thỏa mãn yêu cầu Đăng kiểm thiết kế  Chuẩn bị công nghệ: Xây dựng tài liệu công nghệ cho sửa chữa tàu khác với đóng tàu công nghệ sửa chữa tàu cần phải có quy trình phụ thêm  Chuẩn bị mặt tổ chức cho sản xuất Chuẩn bị mặt tổ chức cho sản xuất chuẩn bị cách trực tiếp thành phần vật chất chất trình sản xuất Gồm: - Chuẩn bị tàu cho sản xuất - Chuẩn bị thành phần vật chất cho sản xuất - Chuẩn bị cán Câu 12: c định c cấ  C cấu sản xuất ản ất ực ản ất củ hân ởng ỏ t cấu sản xuất phân xưởng vỏ, gồm: - Kho sắt thép - Bộ phận chuẩn bị vỏ tàu - Bộ phận hàn, lắp ráp  ăng ực sản xuất: Năng lực sản xuất phân xưởng vỏ xác định qua lực sản xuất phận chuẩn bị, phận hàn phận lắp ráp - Bộ phận hàn lắp ráp: Năng lực sản xuất phận hàn lắp ráp tính theo khối lượng kết cấu hàn hàn sản xuất hàng năm: PKL=F1.S1 Trong đó: F1: diện tích mặt sản xuất phận (m2) S1:sản lượng sản phẩm bình quân 1m2 diện tích sản xuất năm (tấn/m2năm) F1: gồm diện tích sản xuất diện tích phụ trợ [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] DRAGON TT - Bộ phận chuẩn bị Là hao phí lao động chế tạo kết cấu kim loại, xác định theo công thức: P1=n1.𝟇1.K Trong đó: n1: số lượng thiết bị phận chuẩn bị vỏ tàu 𝟇1: quỹ thời gian làm việc thực tế thiết bị ca K: hệ số thu xếp công việc cho thiết bị xác định tỉ số thời gian làm việc thực tế thiết bị với quỹ thời gian có Câu 13: c định c cấ ản ất ực ản ất củ hân ởng đ c  C cấu sản xuất cấu phân xưởng đúc bao gồm phận sau: phận làm khuôn, làm lõi, nấu chảy rót kim loại, tháo vật đúc, làm sửa vật đúc Ngoài phân xưởng đúc có kho: trộn vật liệu, vật liệu làm khuôn đúc, hòm khuôn, phận mẫu kho mẫu  ăng ực sản xuất: Năng lực sản xuất phân xưởng đúc xác định lực sản xuất phận là: phận làm khuôn phận nấu chảy  Bộ phận làm khuôn: P4=F4.S4 Trong đó: F4: Mặt sản xuất phận làm khuôn (m2) S4: Định mức sản phẩm (tấn/m2) diện tích làm khuôn  Bộ phận nấu chảy: P5=n5.𝟇.q.K2 Trong đó: n5: số lượng thiết bị nấu chảy làm việc lúc 𝟇: quỹ thời gian làm việc có thiết bị q: suất thiết bị nấu K2: hệ số kể đến sản lượng vật đúc quy cách  Năng lực sản xuất phân xưởng đúc lấy theo lực sản xuất thấp hai phận  Ở phân xưởng đúc không lớn, thường làm việc theo chế độ ca, việc nấu kim loại đổ khuôn tiến hành theo mức độ chuẩn bị khuôn Còn phân xưởng đúc lớn thường áp dụng chế độ làm việc liên tục từ làm khuôn, lắp khuôn, đúc, tháo khuôn theo chu kỳ Câu 14: c định c cấ  C cấu sản xuất: ản ất ực ản ất củ hân ởng n cấu phân xưởng rèn bao gồm phận sau: phận chuẩn bị, phận rèn, phận nhiệt luyện làm Ngoài có kho vật liệu, kho nguyên công, kho thành phẩm phận sửa chữa  ăng ực sản xuất Năng lực sản xuất phân xưởng rèn xác định thông qua lực tối đa thiết bị rèn: P=∑ Trong ni: số thiết bị rèn dạng thứ i DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] 𝟇i: quỹ thời gian làm việc có hàng năm thiết bị dạng i qi: suất thiết bị dạng i Năng suất thiết bị xác định theo số liệu tính toán cao quý năm trước điều chỉnh có để ý đến định mức gia công công nhân tiên tiến Câu hỏi gói đặc tính 3: (30 điểm) Câu 1: Lậ ế h ạch chữ i hạn (10 năm ch đ i t củ công t ận tải thủ A ới ố t n iết ại t t i củ t ti ch t ớc? Câu 2: Lậ ận đ c c h ản hi â ựng t hợ đồng đóng ới t thủ iết thông tin t chủ t công t đóng t Câu 3: Lậ ận đ c c h ản hi â ựng t hợ đồng chữ t thủ hi iết thông tin t chủ t công t đóng t Câu 4: hân tích ự ch n h ng h ết hợ c c ng ên công hợ hi gi công t ô ản h gồ n chi tiết ỗi chi tiết hải thi công m ng ên công thời gi n t ên ỗi ng ên công ti t ố thông tin ô ản h c ng nh đ n ị thi công Câu 5: nh c c c ớc hi â ựng tiến đ thi công ch t hân đ ạn t ng đ ạn c c thông tin cần thể t ng ảng tiến đ thi công Câu 6: nh t ố đồ công nghệ cần thực hi ch n ị công nghệ ch đóng t [...]... Giai đoạn thử nghiệm Sau khi hoàn chỉnh con tàu, ta tiến hành kiểm tra lại toàn bộ tàu một lần sau đó cho thử tàu tại bến, thử nghiêng lệch (nếu cần), thử đường dài Câu 5: Trình bày n i ng c c gi i đ ạn sản xuất chính trong s a chữa tàu? DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU]  Giai đoạn chuẩn bị + Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật cần thiết cho đóng tàu + Chuẩn bị về vật tư + Chuẩn bị về mặt... thông qua cấu trúc con tàu Các tài liệu về công nghệ chế tạo sản phẩm gồm: - Chỉ dẫn chung về các điều kiện đóng tàu - Sơ đồ phân chia phân, tổng đoạn và phương án lựa chọn - Sơ đồ công nghệ tổng thể, và sơ đồ công việc của các nguyên công chủ yếu - Bảng định mức công nghệ - Bảng phân bố vật tư và các thiết bị có được theo giai đoạn đóng tàu [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] DRAGON TT - Bảng... chất bên trong và bề mặt của chi tiết bằng các phương pháp sửa chữa, phục hồi Riêng với vỏ tàu và các kết cấu khi bị hư hỏng, ta không tìm cách phục hồi mà thay thế chúng  Giai đoạn lắp ráp sơ bộ Lắp ráp chi tiết thành cụm chi tiết, với vỏ tàu là việc ghép các chi tiết thành các phân đoạn, tổng đoạn DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU]  Giai đoạn lắp ráp Là giai đoạn lắp thân tàu trên...DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU]  Giai đoạn chuẩn bị: - Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật cần thiết cho đóng tàu - Chuẩn bị về vật tư - Chuẩn bị về mặt tổ chức - Phóng dạng, xây dựng dưỡng mẫu, lắp bệ lắp ráp cho các bộ phận vỏ tàu  Giai đoạn gia công Trên cơ sở số liệu các bản vẽ chi tiết, dưỡng mẫu, thiết bị... xuất hàng năm: PKL=F1.S1 Trong đó: F1: diện tích mặt bằng sản xuất của bộ phận (m2) S1:sản lượng sản phẩm bình quân trên 1m2 diện tích sản xuất trong năm (tấn/m2năm) F1: gồm diện tích sản xuất và diện tích phụ trợ [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] DRAGON TT - Bộ phận chuẩn bị Là hao phí lao động khi chế tạo kết cấu kim loại, được xác định theo công thức: P1=n1.𝟇1.K Trong đó: n1: số lượng thiết... bị công nghệ ch đóng t  M c đích: Rút ngắn thời gian cho một chu trình đóng tàu tiết kiệm tất cả các dạng chi phí, đảm bảo việc làm đều đặn cho các bộ phận của xí nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn sản xuất, cho phép áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới  N i dung chu n bị công nghệ ch đóng t : Chuẩn bị công nghệ cho đóng tàu được tiến hành sau khi đã có bản thiết kế về con tàu cần đóng Chuẩn bị... được xác định thông qua năng lực tối đa của mỗi thiết bị rèn: P=∑ Trong đó ni: số thiết bị rèn dạng thứ i DRAGON TT [ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC QUẢN LÍ TRONG ĐÓNG TÀU] 𝟇i: quỹ thời gian làm việc hiện có hàng năm của một thiết bị dạng i qi: năng suất của thiết bị dạng i Năng suất của mỗi thiết bị được xác định theo số liệu tính toán cao nhất trong 1 quý của năm trước được điều chỉnh có để ý đến định mức gia... chỉnh thân tàu trên triền  Giai đoạn hoàn chỉnh Tiến hành lắp đặt thiết bị, máy xuống tàu, trang trí bên trong, bên ngoài, lắp đặt các hệ thống đèn tín hiệu…  Giai đoạn thử nghiệm Sau khi hoàn chỉnh con tàu, ta tiến hành kiểm tra lại toàn bộ tàu một lần sau đó cho thử tàu tại bến, thử nghiêng lệch (nếu cần), thử đường dài Câu 6: nh c ch c định c cấu sản xuất của các xí nghiệ đóng a chữa tàu? - ơ cấu... kế cho sửa chữa tàu (khi sửa chữa lớn, hiện đại hóa, trang bị lại, hoán cải tàu) Khi xây dựng hồ sơ thiết kế cho sửa chữa lớn, hiện đại hóa, hoán cải cũng phải thỏa mãn những yêu cầu của Đăng kiểm về thiết kế  Chuẩn bị công nghệ: Xây dựng các tài liệu công nghệ cho sửa chữa tàu khác với đóng tàu là công nghệ trong sửa chữa tàu cần phải có các quy trình phụ thêm  Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sản xuất... phận vỏ tàu, hệ động lực, máy móc…  Giai đoạn lắp ráp sơ bộ Lắp ráp chi tiết thành cụm chi tiết, với vỏ tàu là việc ghép các chi tiết thành các phân đoạn, tổng đoạn  Giai đoạn lắp ráp Là giai đoạn lắp thân tàu trên triền, đấu tổng thành từ các phân, tổng đoạn, kiểm tra, hàn chính thức, hoàn chỉnh thân tàu trên triền  Giai đoạn hoàn chỉnh Tiến hành lắp đặt thiết bị, máy xuống tàu, trang trí bên trong,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương khoa học quản lý trong đóng tàu, Đề cương khoa học quản lý trong đóng tàu, Đề cương khoa học quản lý trong đóng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay