Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Thanh Sơn

82 170 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:59

Khi tham gia hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, cũng giống như các nước bạn - Việt Nam không thể nằm ngoài vòng quay của bánh xe lịch sử. Các doanh nghiệp trong nước hiện nay, cũng đang phải đối mặt với những khó khăn mang tính thời đại. Muốn đứng vững trên thị trường, vào lúc này, không còn cách nào khác là doanh nghiệp phải xây dựng được phương thức kinh doanh thích hợp. Một trong những công cụ giúp doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường chính là giá thành. Hạ giá thành luôn là mục tiêu phấn đấu của các doanh nghiệp, vậy để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp phải tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học và hợp lý. Trong thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần Thương Mại & Đầu Tư Thanh Sơn, với nhận thức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu đặc biệt quan trọng trong công tác kế toán, cần được hoàn thiện cả về mặt lý luận và thực tiễn để phục vụ công tác hạch toán kế toán tại công ty. Em đã quyết định lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Thanh Sơn” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề cuối khóa của mình. Kết cấu của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Thanh Sơn. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Thanh Sơn. Hà Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2010 Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 LI M U Khi tham gia hi nhp vo nn kinh t ton cu, cng ging nh cỏc nc bn - Vit Nam khụng th nm ngoi vũng quay ca bỏnh xe lch s Cỏc doanh nghip nc hin nay, cng ang phi i mt vi nhng khú khn mang tớnh thi i Mun ng vng trờn th trng, vo lỳc ny, khụng cũn cỏch no khỏc l doanh nghip phi xõy dng c phng thc kinh doanh thớch hp Mt nhng cụng c giỳp doanh nghip cnh tranh trờn th trng chớnh l giỏ thnh H giỏ thnh luụn l mc tiờu phn u ca cỏc doanh nghip, vy t c mc tiờu ny, doanh nghip phi t chc cụng tỏc hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm mt cỏch khoa hc v hp lý Trong thi gian tỡm hiu thc t ti Cụng ty c phn Thng Mi & u T Thanh Sn, vi nhn thc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm l khõu c bit quan trng cụng tỏc k toỏn, cn c hon thin c v mt lý lun v thc tin phc v cụng tỏc hch toỏn k toỏn ti cụng ty Em ó quyt nh la chn ti T chc k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty c phn thng mi & u t Thanh Sn lm ti nghiờn cu cho chuyờn cui khúa ca mỡnh Kt cu ca lun gm cú chng: Chng 1: C s lý lun chung v k toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm doanh nghip xõy lp Chng 2: Thc trng k toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm ti Cụng ty c phn thng mi & u t Thanh Sn Chng 3: Mt s ý kin xut nhm hon thin cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm ti Cụng ty c phn thng mi & u t Thanh Sn H Nam, ngy 18 thỏng 10 nm 2010 Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 CHNG Lí LUN CHUNG V K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TRONG DOANH NGHIP XY LP 1.1 S cn thit v nhim v ca k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm 1.1.1 Bn cht ca chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm 1.1.1.1 Bn cht ca chi phớ sn xut Trong quỏ trỡnh hot ng, DN núi chung v DN xõy lp núi riờng phi huy ng s dng cỏc ngun lc, vt lc (lao ng, vt t, tin vn) thc hin xõy dng to cỏc sn phõ xõy lp l cỏc cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh Quỏ trỡnh to cỏc sn phm ú ng ngha vi vic DN phi b cỏc khon hao phớ v lao ng sng, lao ng vt hoỏ cho quỏ trỡnh hot ng ca mỡnh Vy, chi phớ sn xut doanh nghip xõy lp l biu hin bng tin ca ton b hao phớ v lao ng sng, lao ng vt hoỏ v cỏc hao phớ cn thit khỏc m doanh nghip ó chi tin hnh cỏc hot ng xõy dng, lp t cỏc cụng trỡnh mt thi k nht nh Chi phớ sn xut doanh nghip xõy lp bao gm: Chi phớ lao ng sng: l chi phớ v tin cụng, tin lng phi tr cho ngi lao ng tham gia vo quỏ trỡnh sn xut Chi phớ lao ng vt hoỏ: l ton b giỏ tr t liu sn xut ó hao phớ quỏ trỡnh to sn phm xõy lp nh nguyờn vt liu, cụng c dng c, khu hao TSC Cỏc loi chi phớ khỏc: nh BHXH, BHYT, KPC, chi phớ dch v mua ngoi, chi phớ khỏc bng tin ln ca chi phớ sn xut l mt i lng xỏc nh v ph thuc vo hai nhõn t ch yu l: Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 Khi lng lao ng v t liu sn xut ó tiờu hao vo sn xut mt thi k nht nh Giỏ c cỏc t liu sn xut ó tiờu dựng v tin cụng cho mt n v lao ng ó hao phớ 1.1.1.2 Bn cht ca giỏ thnh sn phm Cỏc chi phớ sn xut ch to sn phm luụn c biu hin mt nh tớnh v nh lng Mt nh tớnh ca chi phớ sn xut ú l cỏc yu t chi phớ hin vt hay bng tin tiờu hao quỏ trỡnh sn xut ch to sn phm Mt nh lng ca chi phớ th hin mc tiờu hao c th ca tng loi chi phớ tham gia vo quỏ trỡnh sn xut ch to sn phm hon thnh, biu hin bng thc o giỏ tr Mc ớch chi phớ b ca doanh nghip l to nờn nhng giỏ tr s dng nht nh ỏp ng yờu cu tiờu dựng ca xó hi Trong iu kin nn kinh t th trng, cỏc doanh nghip luụn quan tõm n hiu qu cỏc chi phớ b ra, chi phớ b ớt nht, thu c giỏ tr s dng ln nht, doanh nghip luụn tỡm mi bin phỏp h thp chi phớ nhm mc ớch thu li nhun ti a Trong h thng cỏc ch tiờu kinh t phc v cụng tỏc qun lý giỏ thnh sn phm l ch tiờu tha món, ỏp ng c cỏc ni dung thụng tin trờn Giỏ thnh sn phm luụn cha ng hai mt khỏc cú bờn nú l chi phớ sn xut ó chi v lng giỏ tr s dng thu c cu thnh lng sn phm (cụng vic, lao v) ó hon thnh Nh vy, bn cht ca giỏ thnh l s dch chuyn giỏ tr ca cỏc yu t chi phớ vo nhng sn phm, cụng vic nht nh s hon thnh Giỏ thnh sn phm cú hai chc nng ch yu l chc nng thc o bự p chi phớ v chc nng lp giỏ Ton b cỏc chi phớ ma doanh nghip chi s hon thnh mt lng sn phm, lao v phi c bự p bng chớnh s in thu v tiờu th sn phm, lao v Vic bự p chi phớ u vo mi m bo c quỏ trỡnh tỏi sn xut, trang tri cỏc chi phớ u vo v cú lói Trong c ch th trng giỏ Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 bỏn sn phm ph thuc vo quy lut cung cu trờn th trng, nhiờn nú biu hin giỏ tr ca chỳng ú da trờn c s giỏ thnh sn phm xỏc nh Vỡ vy, giỏ thnh sn phm cú ý ngha rt quan trng i vi cỏc doanh nghip 1.1.2 Yờu cu qun lý chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm Do đặc thù nghành xây dựng , sản phẩm xây lắp việc quản lý đầu t xây lắp mộ trình khó khăn phức tạp Để quản lý chặt có hiệu nguồn vốn đầu t, Nhà nớc ta ban hành quy chế phù hợp với tình hình nay: - Công tác quản lý đầu t xây lắp phải tạo sản phẩn, dịch vụ đợc xã hội chấp nhận đợc giá chất lợng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tong thời kỳ - Thực hiên chuyển dịch cấu theo hớng công nghiệp hoá, hiệ đại hoá đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn nớc - Xây lắp theo quy hoặch đợc duyệt, thiết kế hợp lý, tiên tiến phù hợp mỹ quan công nghệ xây lắp đại: Xây lắp tiến độ, chất lợng cao, chi phí hợp lý thực hiệ đảm bảo công trình Thực tế, nớc ta năm qua lĩnh vực xây dựng xảy tình trạng lãng phí, thất thoát lợng lớn vốn đầu t Để hạn chế tình trạng này, Nhà nớc trực tiếp quản lý giá xây lắp thông qua ban hành chế độ, sách giá, nguyên tắc lập dự toán, định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá xây lắp để xác định tổng mức vốn đầu t, tổng dự toán công trình hạng mục công trình Giá toán công trình giá trúng thầu điều kiện ghi hợp đồng chủ thầu chủ đầu t Giá trúng thầu không đợc vợt tổng dự toán đợc duyệt Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 Đối với doanh nghiệp xây lắp để đảm bảo thi công tiến độ, thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lợng công trình, giá hợp lýBản thân doanh nghiệp phải có biện pháp tổ chức, quản lý sản xuất, chi phí sản xuất chặt chẽ có hiệu Ngày lĩnh vực xây dựng chủ yếu sử dụng phơng pháp đấu thầu Vì vây để doanh nghiệp tồn phát triển đảm bảo kinh doanh có lãi, doanh nghiệp phải xây dựng giá đấu thầu hợp lý dựa định mức đơn giá xây lắp bản, gía thị tròng khả doanh nghiệp Để thực đợc yêu cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cờng công tác quản lý kinh tế, trớc hết quản lý chi phí giá thành trọng tâm công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.3 S cn thit v nhim v ca k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm 1.3.1.1 S cn thit ca k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm Doanh nghip xõy lp l doanh nghip hot ng lnh vc sn xut vt cht nhng l loi sn xut c bit - xõy dng v lp t cỏc cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, giao thụng titỏi to ti sn c nh - h thng xng sng cho nn kinh t quc dõn Phõn tớch chi phớ sn xut kinh doanh v giỏ thnh sn phm cỏc doanh nghip xõy lp s giỳp cỏc nh qun tr doanh nghip thy c c cu chi phớ ca doanh nghip cú hp lý hay khụng, trỡnh qun lý chi phớ ca doanh nghip, ca tng b phn qun lý i vi tng loi chi phớ c th nh th no, lp cụng tỏc d toỏn, k hoch giỏ thnh, qun lý giỏ thnh sn phm xõy lp, xut bin phỏp t chc thi cụng, qun lý chi phớ , h thp giỏ thnh sn phm xõy lp, to iu kin tng kh nng cnh tranh, tng kh nng tớch ly cho doanh nghip 1.3.1.2 Nhim v k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm cn nm rừ nhng nhim v c bn sau: - Trc ht cn nhn thc ỳng n v trớ vai trũ v nhim v ca k toỏn Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm ton b h thng k toỏn doanh nghip, mi quan h vi cỏc b phn k toỏn cú liờn quan, ú k toỏn cỏc yu t chi phớ l tin cho k toỏn chi phớ v tớnh giỏ thnh - Cn c vo c im t chc sn xut kinh doanh, quy trỡnh cụng ngh sn xut, loi hỡnh sn xut c im ca sn phm, kh nng hch toỏn, yờu cu qun lý c th ca doanh nghip la chn, xỏc nh ỳng n i tng k toỏn chi phớ sn xut, la chn phng phỏp hp chi phớ sn xut theo cỏc phng ỏn phự hp vi iu kin doanh nghip - Cn c c im t chc sn xut kinh doanh, c im ca sn phm, kh nng yờu cu qun lý c th ca doanh nghip xỏc nh i tng tớnh giỏ thnh cho phự hp - T chc b mỏy k toỏn mt cỏch khoa hc, hp lý trờn c s phõn cụng rừ rng trỏch nhim ca tng nhõn viờn, tng b phn k toỏn cú liờn quan c bit b phn k toỏn cỏc yu t chi phớ - Thc hin t chc chng t, hch toỏn ban u, h thng ti khon, s k toỏn phự hp vi cỏc nguyờn tc chun mc, ch k toỏn m bo ỏp ng c yờu cu thu nhn- x lý- h thng húa thụng tin v chi phớ, giỏ thnh ca doanh nghip - T chc lp v phõn tớch cỏc bỏo cỏo k toỏn v chi phớ, giỏ thnh sn phm, cung cp nhng thụng tin cn thit v chi phớ, giỏ thnh sn phm, giỳp cỏc nh qun tr doanh nghip cỏc quyt nh mt cỏch nhanh chúng, phự hp 1.2 Ni dung t chc cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh 1.2.1 Ph õn loi chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm 1.2.1.1.Phõn loi chi phớ sn xut doanh nghip xõy lp Trong doanh nghip xõy lp, chi phớ c phõn loi theo mc ớch v cụng dng kinh t ca chi phớ Theo cỏch phõn loi ny, nhng chi phớ cú cựng mc ớch cựng cụng dng kinh t s c xp chung vo cựng loi C Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 th bao gm cú: Chi phớ nguyờn vt liu trc tip Chi phớ nhõn cụng trc tip Chi phớ s dng mỏy thi cụng Chi phớ sn xut chung - Chi phớ nguyờn vt liu trc tip : bao gm ton b chi phớ nguyờn vt liu s dng trc tip tng hot ng sn xut sn phm nh chi phớ nguyờn vt liu chớnh, chi phớ nguyờn vt liu ph, nhiờn liu, vt liu s dng luõn chuyn, vt kt cu liờn quan trc tip n quỏ trỡnh thi cụng xõy lp v cu thnh thc th nờn c s vt cht ca cụng trỡnh nh st thộp,xi mng, ciment, vụi, bờtụng ỳc sn, panen, thit b v sinh, bụng giú, Nh vy, chi phớ nguyờn vt liu trc tip chớnh l giỏ thc t nguyờn liu, vt liu dựng trc tip thi cụng xõy lp - Chi phớ nhõn cụng trc tip : bao gm tin lng ca cụng nhõn trc tip thc hin quỏ trỡnh thi cụng xõy lp bt k cụng nhõn nh biờn hay ngoi nh biờn lao ng ca doanh nghip Trong xõy lp, tớnh cht khụng n nh, khon mc chi phớ nhõn cụng trc tip khụng bao gm cỏc khon trớch theo lng tớnh vo chi phớ nh kinh phớ cụng on, bo him xó hi, bo him y t v c trớch trc tin lng ngh phộp ca cụng nhõn thi cụng xõy lp ng thi cng khụng c tớnh vo chi phớ nhõn cụng trc tip nhng khon chi phớ tin lng ca cụng nhõn khuõn vỏc, chuyn, vt t ngoi phm vi quy nh - Chi phớ s dng mỏy thi cụng : bao gm ton b chi phớ liờn quan trc tip v giỏn tip n quỏ trỡnh hnh mỏy thi cụng ngoi cụng trng nh chi phớ v nguyờn liu, vt liu, nhiờn liu, tin lng ca cụng nhõn hnh, phc v mỏy thi cụng, chi phớ khu hao mỏy, chi phớ chuyn mỏy, chi phớ sa cha thng xuyờn, sa cha ln, cỏc chi phớ dch v, in nc liờn Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 quan n hnh mỏy thi cụngim c bit cn lu ý chi phớ s dng mỏy thi cụng cng khụng bao gm khon trớch kinh phớ cụng on, bo him xó hi, bo him y t ca cụng nhõn hnh mỏy thi cụng - Chi phớ sn xut chung : bao gm ton b chi phớ liờn quan trc tip n thi cụng xõy lp ngoi cụng trng khụng bao gm cỏc khon mc chi phớ trờn nh : Chi phớ nhõn viờn phc v, qun lý thi cụng xõy lp ngoi cụng trng nh tin lng, cỏc khon trớch theo lng tớnh vo chi phớ nh kinh phớ cụng on, bo him xó hi, bo him y t ca ton b nhõn viờn trc tip thi cụng xõy lp, hnh mỏy múc thit b v phc v thi cụng xõy lp ngoi cụng trng ; Chi phớ nguyờn vt liu phc v thi cụng xõy lp ngoi cụng trng ; Chi phớ cụng c dng c dựng cho thi cụng xõy lp nh vỏn khuụn giỏo, cuc thung, dng c cm tay, ; Chi phớ khu hao ti sn c nh phc v thi cụng xõy lp ngoi cụng trng ; Chi phớ dch v thuờ ngoi liờn quan n vic thi cụng xõy lp ngoi cụng trng nh in, nc, hi giú, bo him ti sn, bo him thi cụng ; Cỏc chi phớ khỏc bng tin liờn quan n thi cụng xõy lp ngoi cụng trng nh chi phớ tỏt nc vột bựn, chi phớ lỏn tri tm thi, chi phớ chuyn vt t ngoi phm vi qui nh, chi phớ o c, chi phớ bo dng bờtụng, tin n gia ca v chi phớ yt Da vo cỏch phõn loi ny giỳp cho cỏc nh qun lý doanh nghip cú th thy c quy trỡnh ng ca chi phớ doanh nghip; cung cp c s cn thit lp giỏ thnh k hoch; xỏc nh i tng, phng phỏp hp chi phớ sn xut, tớnh ỳng chi phớ sn xut vo giỏ thnh sn phm; l c s lp bỏo cỏo k toỏn, ti liu chi phớ sn xut theo khon mc; l c s quan trng phõn tớch chi phớ sn xut, cung cp cỏc thụng tin hu dng cho Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 cỏc nh qun tr doanh nghip õy l cỏch phõn loi chi phớ sn xut kinh doanh c cỏc doanh nghip xõy lp ỏp dng ph bin hin Phõn loi chi phớ sn xut theo yu t sn xut Cn c vo ni dung kinh t ca chi phớ sp xp nhng chi phớ cú ni dung kinh t ban u ging vo cựng mt nhúm chi phớ.Cỏch phõn loi ny khụng phõn bit ni chi phớ phỏt sinh v mc ớch s dng ca chi phớ.Mc ớch ca cỏch phõn loi ny bit c chi phớ sn xut ca doanh nghip gm nhng loi no,s lng,giỏ tr tng loi chi phớ l bao nhiờu Theo cỏch phõn loi ny cỏc chi phớ sn xut c chia thnh cỏc yu t chi phớ sau: + Chi phớ nguyờn kiu,vt liu: gm ton b giỏ tr cỏc loi nguyờn liu,nhiờn liu ph tựng thay th,vt liu thit b xõy dng c bn,dng c m doanh nghip ó thc s s dng cho hot ng sn xut + Chi phớ nhõn cụng: l ton b s tin lng tin cụng phi tr,tin trớch BHXH,BHYT,KPC ca cụng trỡnh,viờn chc doanh nghip + Chi phớ khu hao TSC: l ton b giỏ tr khu hao phi trớch ca cỏc TSC s dng doanh nghip + Chi phớ dch v mua ngoi: l ton b s tin DN phi tr v cỏc dch v mua t bờn ngoi: tin in,tin nc,tin in thoi,phc v cho hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip + Chi phớ khỏc bng tin: gm ton b chi phớ khỏc dựng cho hot ng sn xut kinh doanh DN ngoi cỏc yu t chi phớ trờn nh chi phớ tip khỏch,hi hp,hi ngh 1.2.1.2 Phõn loi giỏ thnh sn phm xõy lp a Căn vào sở số liệu thời điểm tính giá thành: giá thành sản phẩm xây lắp đợc chia thành : Giỏ thnh d toỏn Giỏ thnh k hoch Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 Giỏ thnh thc t Giỏ thnh d toỏn : l tng chi phớ d toỏn hon thnh sn phm xõy lp Giỏ thnh d toỏn c xỏc nh trờn c s cỏc nh mc n giỏ chi phớ Nh nc quy nh (n giỏ bỡnh quõn khu vc thng nht) Giỏ thnh ny nh hn giỏ tr d toỏn phn thu nhp chu thu tớnh trc thu v giỏ tr gia tng u ra: Giỏ tr d toỏn cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh = Giỏ thnh d toỏn cụng trỡnh, hng + mc cụng trỡnh Thu nhp chu Thu GTGT + thu tớnh trc u Giỏ thnh k hoch :l giỏ thnh c xõy dng trờn c s nhng iu kin c th ca doanh nghip v cỏc nh mc, n giỏ, bin phỏp t chc thi cụng Giỏ thnh k hoch thng nh hn giỏ thnh d toỏn xõy lp mc h giỏ thnh k hoch Giỏ thnh thc t : L ch tiờu phn ỏnh ton b cỏc chi phớ thc t hon thnh sn phm xõy lp Giỏ thnh ny c tớnh trờn c s s liu k toỏn v chi phớ sn xut ó hp c cho sn phm xõy lp thc hin kỡ Giỏ thnh cụng trỡnh lp t thit b khụng bao gm giỏ tr thit b a vo lp t, bi vỡ thit b ny thng n v ch u t bn giao cho doanh nghip nhn thu xõy lp Nu cỏc doanh nghip xõy lp xõy dng c giỏ thnh k hoch mt cỏch khoa hc hp lý vi tng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh ng thi qun lý cht ch tng khon mc giỏ thnh theo ỳng h thng nh mc n giỏ c duyt s to iu kin doanh nghip xõy lp h giỏ thnh, tng tớch ly b Phân loại theo phạm vi tính giá thành Do qúa trình thi công sản xuất sản phẩm xây lắp kéo dài khối lợng sản phẩm sinh ngời ta, phân chia giá thành sản phẩm xây lắp thành giá thành hoàn chỉnh giá thành không hoàn chỉnh Giá thành hoàn chỉnh: phản ánh toàn chi phí liên quan đến công Chuyên đề thực tập cuối khóa 10 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 hợp với quy mô hoạt động công ty Song song với trình chuyển đổi hệ thống công tác tài kế toán công ty không ngừng đợc đổi hoàn thiện cấu lẫn phơng pháp hạch toán, giúp cho doanh nghiệp thấy đợc kết kinh doanh cụ thể thông qua tiêu chi phí, giá thành, lãi lỗ, Để thấy rõ kết hoạt động máy kế toán việc hạch toán, đặc biệt công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty, cần thấy rõ u nhợc điểm máy kế toán Cụ thể, vào dự toán công trình, Công ty lập kế hoạch dự toán vật t, công nhân làm sở cho việc theo dõi giám sát chất lợng vật t cho công trình, đa biện pháp làm giảm vật t tiêu hao mà đảm bảo chất lợng công trình, hạng mục công trình nên giá trị xây thực tế với giá trị xây lắp thờng chênh lệch không đáng kể, xong phần chênh lệch thờng đợc kế toán dự toán xem xét cụ thể để đa kết -u điểm v b mỏy k toỏn: B mỏy k toỏn c t chc gn nh, khoa hc, m bo yờu cu v ton b thụng tin k toỏn Cụng ty i ng nhõn viờn cú trỡnh , nng lc, nhit tỡnh cụng vic, thng xuyờn hc hi, nõng cao nghip v, chuyờn mụn, tng bc ỏp dng tin hc vo cụng tỏc k toỏn Vỡ vy, b mỏy k toỏn cú quy mụ khụng ln nhng ó m bo c cụng tỏc k toỏn ton b Cụng ty, gúp phn quan trng vo cụng tỏc qun lý kinh t ti chớnh ca cụng ty Thụng tin k toỏn c cung cp cho cỏc i tng cn s dng thụng qua cỏc bỏo cỏo ti chớnh v bỏo cỏo qun tr H thng thụng tin v hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty c k toỏn cung cp y , kp thi phc v cho vic lp cỏc k hoch kinh doanh ca Cụng ty Hỡnh thc k toỏn Cụng ty ỏp dng l hỡnh thc Nht ký chung, phự hp vi in kin t chc b mỏy k toỏn ca Cụng ty õy l hỡnh thc k toỏn Chuyên đề thực tập cuối khóa 68 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 n gin thun li cho vic phõn cụng cụng tỏc k toỏn H thng s n gin, d i chiu, ỏp ng yờu cu cung cp thụng tin cn thit cho i tng s dng.Vic lp v luõn chuyn chng t c Cụng ty thc hin theo ỳng ch k toỏn Nh nc quy nh, t cỏc i sn xut n Cụng ty kp thi, m bo phn ỏnh cỏc nghip v kinh t phỏt sinh, lp v bỏo cỏo ti chớnh, hon thnh ngha v np thu i vi Nh nc ỳng hn Ngoài công ty đặc biệt trọng tới việc lập hệ thống sổ chi tiết nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho ngời quản lý, tạo điều kiện cho tổng hợp kế toán cuối kỳ lập báo cáo giá thành Cách hạch toán phơng pháp tính giá thành công ty chế độ, rõ ràng, cụ thể phù hợp với tình hình công ty Công ty tổ chức hạch toán chi phí theo bốn khoản mục giá thành nên công tác tính giá thành gặp nhiều thuận lợi Công ty giao khoán công việc cho đội tự quản lý nhng theo dõi chặt chẽ nên trình thi công đảm bảo chất lợng không sai lệch nhiều so với dự toán Tại công trình, công ty bố trí nhân viên kế toán, thủ kho để tập hợp chi phí phát sinh kỳ Công ty giao cho ngời huy công trình chịu trách nhiệm trớc công ty trình thi công - Về đối tợng phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Một u điểm bật việc tính giá thành sản phẩm công ty việc xác định đối tợng hạch toán chi phí đối tợng tính giá thành đơn đặt hàng, công trình hay HMCT Sự phù hợp đối tợng hạch toán chi phí đối tợng tính giá thành sở giúp cho việc tính giá thành đợc đơn giản mà bảo đảm tính xác cao Sử dụng phơng pháp phù hợp với đặc điểm xây lắp công ty Nhìn chung việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đáp ứng đợc yêu cầu quản lý mà công ty đặt ra, đảm bảo thống phạm vi, phơng pháp tính toán phận liên quan Công ty áp dụng hình thức giao khoán xuống đội xây lắp, hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất công ty Chuyên đề thực tập cuối khóa 69 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 Trong kinh doanh xây dựng bản, hình thức trả lơng theo thời gian không phù hợp Do đó, công ty áp dụng hình thức khoán sản pbẩm Đây hình thức quản lý tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, tăng suất lao động, tiết kiệm vật t tiền vốn, có tác động tích cực đến việc hạ giá thành sản phẩm giảm chi phí sản xuất - Những u điểm kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công ty * V cụng tỏc qun lý v hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip - Do c im ca ngnh xõy dng c bn l chi phớ nguyờn vt liu chim t trng ln nờn phn ln nguyờn vt liu Cụng ty mua,cũn cỏc nguyờn vt liu ph thỡ cỏc i mua bng tin tm ng Vic Cụng ty ch giao cho cỏc i mua sm cỏc loi vt t nh, khụng quan trng cũn li Cụng ty trc tip ký kt hp ng mua nhng vt t chớnh cú giỏ tr ln giỳp Cụng ty nm c th trng giỏ c ng thi Cụng ty cú th trc tip cỏc bin phỏp tit kim chi phớ nguyờn vt liu - Vt t i ph trỏch mua phi qua duyt tm ng ,i vi vt t Cụng ty mua thỡ i phi c ngi i lnh S qun lý cht ch vt t nh vy giỳp cho vic qun lý vt t c chớnh xỏc,bo m vic s dng vt t phự hp vi d toỏn ng thi gim chi phớ qun lý vt t ti Cụng ty v trỏnh c tỡnh trng tn ng vt t gõy ng vn, gim tỡnh trng h hng vt t cỏc iu kin v bo qun gõy Túm li, cụng tỏc qun lý v hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu ti Cụng ty rt cú hiu qu v ỳng ch .Ti cụng trỡnh cú nghip v phỏt sinh cỏc i phi kp thi hon chng t li cho Cụng ty hch toỏn, Cụng ty lp bng kờ chi tit vt t phc v cho vic theo dừi vt t nờn cui k i chiu, kim tra chi phớ phỏt sinh tớnh giỏ thnhnhanh chúng,chớnh xỏc * V cụng tỏc qun lý v hch toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip : - Vic la chn phng phỏp tr lng ti Cụng ty l rt hp lý Hỡnh thc khoỏn c s dng giao vic cho cụng nhõn to iu kin thỳc y Chuyên đề thực tập cuối khóa 70 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 ngi lao ng cú ý thc trỏch nhim hn i vi cụng vic c v thi gian ln cht lng, m bo c tin thi cụng v cht lng ca cụng trỡnh - Quỏ trỡnh lao ng ca cụng nhõn c theo dừi thng xuyờn qua bng chm cụng, bng toỏn lng ghi rừ s cụng,tin ca tng cụng nhõn giỳp cho k toỏn tng hp lp bng tng hp tin lng v tớnh giỏ thnh thun tin * V cụng tỏc qun lý v hch toỏn chi phớ s dng mỏy thi cụng Công tác hạch toán chi phí liên quan đến máy thi công thành khoản riêng, rõ ràng, cụ thể thông qua việc lập bảng tổng hợp chi phí thuê máy thi công thuận lợi cho kế toán tính giá thành.Khi thuê máy,công ty có làm đầy đủ thủ tục nh Hợp đồng thuê máy * V cụng tỏc qun lý v hch toỏn chi phớ sn xut chung Chi phí sản xuất chung đợc tổng hợp thành bảng riêng chi tiết loại chi phí tạo điều kiện cho công tác quản lý, tổng hợp có hiệu * V vic hp chi phớ sn xut tớnh giỏ thnh sn phm Cụng ty ó t chc hch toỏn, hp chi phớ sn xut tng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh theo tng n t hng l hon ton hp lý, phự hp vi iu kin sn xut ca Cụng ty,trờn c s ú xỏc nh ỳng giỏ thnh sn xut lng hon thnh * V vic xỏc nh sn phm d dang Vic kim kờ ỏnh giỏ lng xõy lp d dang cui k c thc hin hp lý v cht ch,gúp phn vic xỏc nh ỳng chi phớ thc t ca lng xõy lp d dang cui k 3.1.2 - Nhng hn ch - Về máy kế toán: Công ty ngày phát triển lớn mạnh, số lợng nghiệp vụ phát sinh ngày nhiều Do đó, máy kế toán công ty vất vả việc hạch toán loại chi phí vào lúc tổng hợp cuối kỳ Hơn công ty có nhân viên kế toán tổng hợp, nh tải Sự Chuyên đề thực tập cuối khóa 71 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 thiếu hụt nhân viên chắn hạn chế phần khả máy kế toán công ty - Về đối tợng phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Do công ty phải thuê máy thi công,mà chi phí thuê máy nhỏ,nên việc hạch toán chi phí thuê máy thi công vào tk 623 không hợp lý - V cụng tỏc qun lý v hch toỏn chi phớ: Công ty CP TM & ĐT Thanh Sơn, số điều kiện khách quan mang lại, kết hợp với phần yếu tố chủ quan từ phía Công ty, nên không tránh khỏi số yếu quản lý nh phần hành kế toán Vì thực tế, công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây dựng gặp nhiều khó khăn hoạt động xây dựng có đặc điểm riêng so với doanh nghiệp sản xuất khác Do công tác hạch toán nói chung công tác tính giá thành, tập hợp chi phí nói riêng công ty Thanh Sơn không tránh khỏi hạn chế định - V chi phớ NVLTT: L doanh nghip xõy lp nờn Cụng ty cú nhiu a bn hot ng phõn tỏn nhiu ni c nc, ú vic luõn chuyn chng t t cụng trng lờn Cụng ty thng c thc hin vo gia thỏng hoc cui thỏng.Vỡ vy, cụng vic ca phũng k toỏn Cụng ty khụng c dn u, trung dn vo cui thỏng Vic tng hp x lý s liu vo cui thỏng thng rt ln lm cho vic lp bỏo cỏo k toỏn qun tr v bỏo cỏo k toỏn ti chớnh b chm tr Sc ộp ca vic x lý v cung cp thụng tin cú th dn ti nhiu thiu xút cụng vic k toỏn Cụng tỏc luõn chuyn chng t gia cỏc i v phũng k toỏn ang cũn cú s chm tr Thụng thng, cỏc chng t phỏt sinh s c k toỏn i tng hp v n cui thỏng mi gi v cho phũng k toỏn cụng ty Nhng thc t cũn tỡnh trng nhiu chng t phỏt sinh thỏng ny nhng phi n thỏng sau mi c gi lờn Chớnh s chm tr ny lm cho t trng cỏc khon mc chi phớ giỏ thnh sn phm xõy lp ca doanh nghip Chuyên đề thực tập cuối khóa 72 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 gia cỏc thỏng, cỏc k cú bin ng ln, phn ỏnh khụng ỳng, khụng chớnh xỏc chi phớ phỏt sinh tng thỏng v lm cho cụng vic hch toỏn khụng hon thnh y , ỳng hn v ng b vỡ mi cụng vic u dn vo cui k k toỏn Do cụng ty cha s dng phn mm k toỏn nờn vic ghi chộp v qun lý s sỏch cũn nhiu sai sút Do hỡnh thc khoỏn gn i vi mi cụng trỡnh nờn khụng th trỏnh c tỡnh trng ng vt t kho, dn n qun lý chi phớ giỏ thnh, giỏ c vt t thng gp khú khn Vỡ vy Cụng ty khú giỏm sỏt c chớnh xỏc mc chi phớ cho tng cụng trỡnh, HMCT thc t phỏt sinh - V chi phớ nhõn cụng: Công ty giao khoán cho đội, đội trởng tiến hành chia lơng nhng công ty lại không theo dõi cụ thể trình chia lơng nên dễ dẫn đến tình trạng ngời lao động hởng không công sức đội trởng dễ hởng lợi Khi công ty lập bảng tổng hợp lơng cho công trình, cha ghi rõ công nhân làm hợp đồng làm khoán định hởng lơng phần việc Bộ phận tạp vụ không chi tiết cụ thể công việc ngời - Về chi phí sản xuất chung: Công ty tập hợp tiền điện,tiền nớc theo tổng số mà cha chi tiết theo loại nên nhìn vảo bảng tổng hợp chi phí chung sổ chi tiết chi phí ngời quản lý rõ gồm loại chi phí 3.2 Mt s kin ngh nhm hon thin cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp 3.2.1 S cn thit v yờu cu phi hon thin k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh Chuyên đề thực tập cuối khóa 73 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 Do đặc thù ngành nghề kinh doanh nên Công ty CP TM & ĐT Thanh Sơn, việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vấn đề thực quan trọng có ý nghĩa định tồn doanh nghiệp kinh tế thị trờng Việc tập hợp chi phí sản xuất xác, tính đắn giá thành sản phẩm tạo điều kiện cho ổn định phát triển doanh nghiệp mà đóng vai trò quan trọng quản lý sử dụng vốn vấn đề nan giải tăng trởng kinh tế nớc ta 3.2.2 Mt s kin ngh nhm hon thin cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp Nhằm nâng cao hiệu quản lý chi phí nói chung công tác hạch toán chi phí, tính giá thành sản phẩm công ty, công ty cần tiếp tục phát huy u điểm tìm phơng hớng giải quyết, khắc phục tồn nhằm làm cho công tác kế toán công ty thực trở thành công cụ quản lý nhạy bén - Về mô hình tổ chức máy kế toán: Hiện nay, máy kế toán công ty gồm ngời kiêm nhiệm nhiều phần hành khác nhau, ngời kiêm nhiệm đến 3, phần hành, điều vừa sai nguyên tắc,vừa dễ dẫn đến gian lận sai sót cộng sổ Để công việc kế toán công ty đợc tiến hành tốt hơn, văn phòng, công ty nên tuyển thêm kế toán phù hợp với phần hành khác nhau, phân chia công việc cho ngời nhằm đảm bảo tính đắn theo quy định, đồng thời trình vào sổ, tổng cộng số liệu lên báo cáo kế toán đợc tiến hành nhanh gọn hơn, đảm bảo tính kịp thời Song song với việc tuyển thêm nhân viên kế toán văn phòng, dới công trình , công ty nên bố trí thêm 2,3 kế toán nam công trình để theo dõi đầy đủ nghiệp vụ phát sinh, định kỳ, tập hợp chứng từ chuyển phòng kế toán, việc làm vừa có tác dụng kiểm tra đợc tính nghiêm túc kế toán xí nghiệp, vừa ảnh hởng tích cực đến trình luân chuyển chứng từ Hiện nay,việc tổ chức mô hình kế toán theo mô hình kế toán tập trung không phù hợp doanh nghiệp xây lắp Do công ty thờng Chuyên đề thực tập cuối khóa 74 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 tiến hành thi công công trình xa nên để đảm bảo tính xác cho việc cộng sổ, công ty nên thay đổi mô hình kế toán áp dụng, công ty nên tổ chức máy kế toán theo mô hình kế toán phân tán, giao việc cộng sổ, vào sổ sách Nhật ký chung, sổ Cái cho tất kế toán d ới xí nghiệp, định kỳ, kế toán xí nghiệp chuyển toàn chứng từ, sổ sách liên quan phòng kế toán Công việc lại phòng kế toán làm kiểm tra tính đắn, xác tất chứng từ, sổ sách tiến hành lập báo cáo kế toán - Về đối tợng phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: công ty nên hạch toán chi phí thuê máy thi công vào TK 627 phù hợp - Về chi phí NVLTT: Vật t chiếm tỷ trọng lớn giá thành nên việc quản lý chặt chẽ chi phí vật t cần thiết Tại công trình, công ty có bố trí thủ kho, nhân viên kế toán Vì vậy, công ty nên tận dụng lực lợng lao động để tổ chức hạch toán chặt chẽ trình nhập vật t công trờng trình xuất vật t thực cho thi công Khi xuất vật t cho thi công,công ty dùng phiếu xuất kho thông thờng mà phải dùng phiếu xuất kho theo hạn mức Trong trình thi công, đội trởng có trách nhiệm quản lý vật t đảm bảo cho trình nhập xuất vật t xác hiệu Cuối tháng, phiếu nhập kho, xuất kho,thẻ kho hoá đơn mua hàng đợc gửi lên phòng kế toán công ty để ghi sổ đối chiếu số liệu Do vật t đợc nhập vào kho, công ty lập phiếu nhập kho thẻ kho, công ty nên lập cho loại vật t danh mục đánh mã số cho vật t Mỗi vật t đợc đánh mã nh thuận lợi cho việc theo dõi vật t - Về chi phí nhân công: Việc công ty đội trởng tự chia lơng cho công nhân dễ dẫn đến tình trạng ngời lao động không nhận đợc mức tiền công xứng đáng với công sức họ bỏ Để đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động, công ty nên trực dõi trình chia lơng cho công nhân đội Chuyên đề thực tập cuối khóa 75 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 Cuối tháng, kế toán tổng hợp nhân viên kế toán đội lập bảng tổng hợp lơng theo hợp đồng làm khoán Sau kế toán công ty kiểm tra khớp số liệu bảng chấm công, hợp đồng làm khoán bảng tổng hợp lơng theo hợp đồng công ty lập đội lập, kế toán công ty lập bảng tổng hợp lơng theo công trình Khoản mục chi phí nhân công vai trò phận cấu thành giá thành sản phẩm công ty mà liên quan đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp Do vậy, việc ý giảm chi phí nhân công, công ty cần ý áp dụng biện pháp nhằm nâng cao suất lao động công nhân cách sử dụng hợp lý lực lợng lao động phù hợp với khả ngời lao động, không ngừng nâng cao trình độ tay nghề ngời lao động đảm bảo đời sống nh an toàn trình làm việc cho ngời lao động - Về chi phí sử dụng máy thi công: Hiện Công ty máy thi công mà tất thuê, phận điều khiển máy thuê trọn gói Việc thuê toàn chi phí máy thi công nh có mặt trái nó, chi phí thuê máy tốn kém, ảnh hởng đến tổng chi phí toàn công trình Vì vậy, để tiết kiệm chi phí sử dụng máy, công ty nên tiến hành mua, lắp đặt số máy thi công thờng xuyên sử dụng, đồng thời tiến hành tuyển thêm nhân công trực tiếp điều khiển loại máy đó, việc giảm chi phí đợc có tác dụng tốt nhiêu, vấn đề thiết thực toàn công ty - Về chi phí sản xuất chung: Kế toán công ty nên tách riêng phần chi phí tiền điện riêng chi phí tiền nớc riêng để tiện theo dõi,quản lý cho công trình Các khoản trích theo lơng nh BHXH, BHYT,TCTN công ty tham gia đầy đủ cho cho nhân viên.Riêng khoản KPCĐ công ty không đăng ký,đề nghị công ty tham gia đầy đủ khoản trích theo lơng theo chế độ hành - Về phần mềm kế toán: Do xã hội ngày phát triển,khoa học máy tính đợc sử dụng rộng rãi tất doanh nghiệp,khi sử dụng phần Chuyên đề thực tập cuối khóa 76 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 mềm kế toán giúp giảm thiểu sác sai sót chậm trễ công tác hạch toán kế toán, xuất phát từ điều kiện thuận lợi phần mềm kế toán mang lại,công ty nên sử dụng phần mềm kế toán công tác hạch toán kế toán đơn vị Tóm lại, thấy để nâng cao hiệu công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công trình xây dựng hoàn thành nói riêng nâng cao hiệu toàn hoạt động công ty nói chung, công ty có nhiều biện pháp để sử dụng Tuy nhiên, để thay đổi đem lại tác dụng lớn, công ty cần thực tốt đồng biện pháp cho biện pháp có tác động tích cực tới biện pháp Có nh công đổi công ty có tính lâu dài Đây nguyên tắc chung cho tất đơn vị kinh tế tham gia kinh doanh thị trờng KT LUN H giỏ thnh l mc tiờu hng ti ca rt nhiu doanh nghip núi chung v doanh nghip xõy lp núi riờng thi k m ca Vi thi lng thc v tỡm hiu thc t cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty c phn thng mi & u t Thanh Sn thi gian thỏng Kt hp vi vic dng nhng kin thc ó c hc ti trng v nghiờn cu qua cỏc ti liu tham kho khỏc, em ó thu nhn thờm c mt s kinh nghim nht nh v thc tin k toỏn chi phớ sn xut v tớnh gia thnh sn phm doanh nghip xõy lp Trong quỏ trỡnh thc ti Cụng ty, vi s hng dn tn tỡnh ca cụ Chuyên đề thực tập cuối khóa 77 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 giỏo Trn Th Ngc Hõn,cựng cỏc anh,ch ti Phũng Ti chớnh k toỏn Cụng ty, em ó hon thnh Chuyờn cui khúa vi ti : T chc cụng tỏc k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp Cụng ty c phn thng mi & u t Thanh Sn. Trong Chuyờn ca mỡnh, ngoi vic trỡnh by thc t cụng tỏc k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp ti Cụng ty, em cũn mnh dn a mt s ý kin xut ca mỡnh Cụng ty tham kho Em hy vng rng, nhng ý kin ca em cng gúp phn hon thin cụng tỏc k toỏn chi phớ v tớnh giỏ thnh ti Cụng ty, giỳp Cụng ty ngy cng phỏt trin bn vng Do hn ch v thi gian tip cn v kinh nghim nờn chuyờn thc cui khoỏ ca em khụng trỏnh nhng thiu sút, hn ch nht nh Em rt mong nhn c s úng gúp ý kin ca cỏc thy cụ khoa K toỏn, cỏc anh,ch ti Phũng Ti chớnh k toỏn ca Cụng ty em hon thin hn nhn thc ca mỡnh H Nam, ngy 18 thỏng 10 nm 2010 Sinh viờn Trng Th Dung TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh k toỏn ti chớnh Ch biờn: GS.TS Ngụ Th Chi - Nh xut bn Ti chớnh - 2008 2.Cỏc ti liu ca cụng ty c phn TM & T Thanh Sn Mt s bi lun ca khúa trc Quyt nh 15 ca B Ti Chớnh Chuyên đề thực tập cuối khóa 78 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Chuyên đề thực tập cuối khóa Lớp: LC.12/21.05 79 SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 NHN XẫT CA GIO VIấN HNG DN H v tờn sinh viờn : Trng Th Dung Lp : LC.12/21.05 ti : T chc cụng tỏc k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp cụng ty c phn TM & T Thanh Sn Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Học Viện Tài Chính Lớp: LC.12/21.05 MC LC Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung Chuyên đề thực tập cuối khóa SV: Trơng Thị Dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Thanh Sơn, Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Thanh Sơn, Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại & đầu tư Thanh Sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay