Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần Toàn Gia Phát

38 147 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:58

Đứng trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển theo hướng nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần chịu sự tác động của các quy luật kinh tế. Chúng ta "mở cửa" nền kinh tế, thực hiện đa dạng, đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế nhằm phát huy lợi thế kinh tế trong nước làm thay đổi mạnh mẽ về công nghệ và sản phẩm… chúng ta mở rộng tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác là cơ sở tạo điều kiện và kích thích sản xuất trong nước phát triển, vươn lên bắt kịp với trình độ của thế giới. Do đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp trong nước phải thường xuyên cải tiến mẫu mã, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng tiết kiệm hợp lí chi phí, giảm giá thành sản xuất sản phẩm của mình. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội ngày một tăng cũng như để đáp ứng sự phát triển sản xuất của doanh nghiệp, một trong những biện pháp được các nhà quản lý quan tâm hiện nay là công tác kế toán.Công ty cổ phần Toàn Gia Phát ra đời đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của đất nước nói chung cũng như của ngành in nói riêng. Công ty chuyên kinh doanh những sản phẩm ngành in: in bao bì, tem nhãn, áp phích quảng cáo cho các doanh nghiệp nhà nước,các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với những yêu cầu trên kết cấu ngoài lời nói đầu và phần kết luận báo cáo được trình bày 3 phần bao gồm những nội dung sau: Phần 1.Tổng quan về đặc điểm kinh tế-kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Toàn Gia Phát. Phần 2. Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần Toàn Gia Phát. Phần 3. Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Toàn Gia Phát. Qua đây, em xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo trong khoa kế toán đặc biệt là giảng viên hướng dẫn thầy Đinh Thế Hùng cùng các anh chị ban lãnh đạo, phòng kế toán Công ty cổ phần Toàn Gia Phát đã giúp em hoàn thiện báo cáo thực tập này. MC LC LI M U ng trc xu th ton cu húa kinh t v s tỏc ng ca cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh, nn kinh t nc ta hin ang phỏt trin theo hng nn kinh t th trng cú s qun lớ ca nh nc theo nh hng xó hi ch ngha Mt nn kinh t hng húa nhiu thnh phn chu s tỏc ng ca cỏc quy lut kinh t Chỳng ta "m ca" nn kinh t, thc hin a dng, a phng húa quan h kinh t quc t nhm phỏt huy li th kinh t nc lm thay i mnh m v cụng ngh v sn phm chỳng ta m rng tng cng liờn doanh, liờn kt, hp tỏc l c s to iu kin v kớch thớch sn xut nc phỏt trin, lờn bt kp vi trỡnh ca th gii Do ú ũi hi mi doanh nghip nc phi thng xuyờn ci tin mu mó, i mi cụng ngh, nõng cao cht lng sn phm, s dng tit kim hp lớ chi phớ, gim giỏ thnh sn xut sn phm ca mỡnh ỏp ng nhu cu phỏt trin ca xó hi ngy mt tng cng nh ỏp ng s phỏt trin sn xut ca doanh nghip, mt nhng bin phỏp c cỏc nh qun lý quan tõm hin l cụng tỏc k toỏn.Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt i ó gúp phn nh ca mỡnh vo s phỏt trin ca t nc núi chung cng nh ca ngnh in núi riờng Cụng ty chuyờn kinh doanh nhng sn phm ngnh in: in bao bỡ, tem nhón, ỏp phớch qung cỏo cho cỏc doanh nghip nh nc,cỏc doanh nghip va v nh Vi nhng yờu cu trờn kt cu ngoi li núi u v phn kt lun bỏo cỏo c trỡnh by phn bao gm nhng ni dung sau: Phn 1.Tng quan v c im kinh t-k thut v t chc b mỏy qun lớ hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty c phn Ton Gia Phỏt Phn T chc b mỏy k toỏn v h thng k toỏn ti cụng ty c phn Ton Gia Phỏt Phn Mt s ỏnh giỏ v tỡnh hỡnh t chc hch toỏn k toỏn ti cụng ty c phn Ton Gia Phỏt Qua õy, em xin chõn thnh cỏm n cỏc thy cụ giỏo khoa k toỏn c bit l ging viờn hng dn thy inh Th Hựng cựng cỏc anh ch ban lónh o, phũng k toỏn Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt ó giỳp em hon thin bỏo cỏo thc ny Phạm Thị Thúy Ngần PHN 1: TNG QUAN V C IM KINH T-K THUT V T CHC B MY QUN L HOT NG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY C PHN TON GIA PHT 1.1 LCH S HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY C PHN TON GIA PHT Trong quỏ trỡnh i mi kinh t, cỏc doanh nghip úng vai trũ quan trng s phỏt trin kinh t t nc, to vic lm v ca ci cho xó hi Vi nhng chớnh sỏch khuyn khớch ca ng v Nh nc cng nh nhu cu ca th trng Cụng ty c Phn Ton Gia Phỏt i v chớnh thc hot ng t ngy Cụng ty cú: *Tờn cụng ty bng ting vit: CễNG TY C PHN TON GIA PHT *Tờn giao dch quc t: Toan Gia Phat Joint Stock Company *a ch tr s chớnh: Phũng 116 G3B Tp th Thnh Cụng Ba ỡnh H ni *in thoi: 04.38310549 *Cụng ty C phn Ton Gia Phỏt cú t cỏch phỏp nhõn H ni theo lut Vit Nam, thc hin ch hch toỏn k toỏn c lp, cú du riờng, c m ti khon ti ngõn hng theo quy nh ca phỏp lut, c t chc v hot ng theo lut doanh nghip Vn iu l ca Cụng ty 1.000.000.000 VN (mt t ng Vit Nam), ng kớ kinh doanh theo lut nh *Cụng ty hot ng sn xut kinh doanh c lp theo giy phộp kinh doanh s 0103004108 S K hoch v u t H ni cp ngy 09 thỏng nm 2004 Qua quỏ trỡnh phỏt trin Cụng ty ó úng gúp khụng nh vo mc tiờu "Thnh cụng ca khỏch hng cng chớnh l thnh cụng ca Cụng ty C phn Ton Gia Phỏt" Cụng ty khụng ngng i mi dõy chuyn cụng ngh, u t thit b hin i cú c nhng sn phm mang tớnh khỏc bit, c sc, n tng, cht lng l hng u Cụng ty cú i ng cỏn b qun lý, cỏn b k thut chuyờn mụn cao, cú trỡnh , cú s thng nht ch o lc lng cụng nhõn cú tay ngh to nờn mt i ng lm vic cú hiu qu cao Cụng ty cú y c s vt cht, nng lc khụng ngng sỏng to sn xut mang tớnh thm m, ngh thut cao, cht lng m bo hỡnh nh, mu sc, kớch c theo yờu cu ca tng khỏch hng Cht lng v mi mt u chim th mnh cnh tranh ca Ton Gia Phỏt ngy cng chim u th trờn th trng v c nhiu khỏch hng bit n.Cụng ty ó xõy dng thng hiu Ton Gia Phỏt nm 2006 ú l nhng khớch l ln cho Cụng ty thi gian qua Trong tng lai Cụng ty s luụn phn u hn na khng nh v trớ ca mỡnh trờn th trng,bt nhp tc phỏt trin nhanh ca ngnh in n núi chung v khng nh thng hiu uy tớn cao 1.2 C IM HOT NG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY C PHN TON GIA PHT 1.2.1.Chc nng nhim v ca cụng ty c phn Ton Gia Phỏt Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt t thnh lp n lnh vc hot ng ch yu ca Cụng ty l: * In n * Thit k mu * Kinh doanh thit b vt t ngnh in n * Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng ngnh in (doanh nghip ch kinh doanh cú iu kin theo quy nh ca phỏp lut) Trong lnh vc hot ng ca mỡnh Cụng ty ngy cng nõng cao cht lng v mi mt, to c nhiu sn phm m bo tớnh thm m v k thut cao Cỏc k thut thit k, in n cng nh kh nng sỏng to ngy cng chim c tỡnh cm ca khỏch hng v to c uy tớn, cht lng trờn tng sn phm Cụng ty luụn phn u sn xut c nhng sn phm p v cú nhiu khỏch hng mi 1.2.2 c im hot ng sn xut-kinh doanh ca cụng ty c phn Ton Gia Phỏt Vi b mỏy hot ng 80 nhõn viờn v cng tỏc viờn cú trỡnh k thut cao, kh nng hc hi, lnh hi nhanh, kt hp vi s ng h ca cỏc nh cung cp nguyờn vt liu Cỏc sn phm thit k v sn xut u c m bo v mi mt cht lng, tin , an ton lao ng v c ỏnh giỏ cao Cụng ty cú phõn xng vi cỏc chc nng v nhim v khỏc mi phõn xng li cú cỏc t m nhn nhng phn vic khỏc ca phõn xng mỡnh 1.2.3 c im quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm ca cụng ty c phn Ton Gia Phỏt S 1: Quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm ca cụng ty c phn Ton Gia Phỏt Mu cn in Sp ch in t Chp nh tỏch mu Ch bn Mỏy in Phõn loi Xộn tem nhón Dp hp KCS Bao gúi Nhp kho Gii thớch s : *Mu cn in: Do khỏch hng mang n *Sp ch in t: Cn c vo mu cn in khỏch hng cung cp b phn k thut s tin hnh b trớ trang in, trang nh, dũng ct, kiu ch, kớch thc, mu sc, m nht ca mu *Chp nh tỏch mu: a phn l nhng bn in nhiu mu sc khỏc vỡ vy bc u tiờn ca giai on ny l chp tỏch mu in t cú rt nhiu loi mu nhng c bn a v mu c bn: , en, xanh, vng mi mu c chp riờng mt bn cn c vo s lng ging trờn mt trang in ú phũng k thut sp xp *Ch bn trang in: Cn c vo cỏc tm phim ch bn ca phũng k thut b phn ch bn cú nhim v ch bn khuụn in bng km hoc nhụm sau ú em phi bn v trang in khụng b nhũe, bn hoc li *In th: Ti phõn xng in t in nhn c ch bn khuụn in ca t ch bn chuyn sang, t in tin hnh in theo khuụn in ú, ct xộn v chuyn lờn phũng kinh doanh mi khỏch hng xem sn phm nu khỏch hng ng ý vi mu ó in th thỡ mi lp k hoch in hng lot theo n t hng *Phõn loi: - Nu l nhón mỏc: Phõn loi v ct xộn theo kớch c nh ó hp ng vi khỏch hng, loi no vo loi ú - Nu l hp: Phõn tng chng loi hp v dp cỏc cnh hp theo hp ng nh khỏch hng ó yờu cu *KCS: Trc sn phm c úng gúi phũng k thut c nhõn viờn cú chuyờn mụn xung KCS xem cht lng sn phm nh: mu sc, kiu ch, ni dung, kớch thc cú ỳng vi bn mu khỏch hng yờu cu khụng *Bao gúi sn phm: T úng gúi cú trỏch nhim kim ỳng s hng quy nh v bao gúi ỳng quy cỏch *Nhp kho: Th kho nhn hng v cú trỏch nhim bo qun hng cho ti thi im ỳng hn khỏch hng ti nhn Tuy ó t c mt s kt qu kh quan quỏ trỡnh hot ng nhng trc mt Cụng ty cũn gp nhiu khú khn thc hin mc tiờu phỏt trin lõu di, bn vng Cụng ty ó nhng nh hng cú tớnh chin lc Trc mt Cụng ty trung vo nghiờn cu, m rng th trng, xỏc lp v th ca mỡnh trờn th trng, tớch t trung m rng quy mụ kinh doanh 1.3 T CHC B MY QUN L HOT NG CA CễNG TY C PHN TON GIA PHT Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt vi b mỏy gn nh theo ch th trng, t chc b mỏy qun lớ theo mụ hỡnh trc tuyn-chc nng S 2: Mụ hỡnh t chc b mỏy qun lớ ca cụng ty c phn Ton Gia Phỏt Hi ng qun tr Giỏm c Phú giỏm c Phũng k thut Phũng sn xut kinh doanh Phũng k toỏn- ti v Phũng t chc hnh chớnh B phn trc tip sn xut Phõn xng in Phõn xng thnh phm v phõn loi sn phm Phõn xng c in Gii thớch: Quan h trc tuyn: Quan h chc nng: - Ch tch hi ng qun tr (Giỏm c): L ngi ng u cụng ty qun lớ iu hnh v chu trỏch nhim vi cỏc c qun lớ nh nc vi hi ng thnh viờn, khỏch hng v ton b hot ng ca cụng ty, cú quyn quyt nh v c cu t chc, quy ch qun lớ ca Cụng ty, cỏc phng ỏn sn xut kinh doanh, phng ỏn u t phỏt trin nng lc sn xut ca cụng ty.Cú quyn b nhim, bói nhim cỏc chc danh qun lớ Cụng ty - Phú giỏm c: Ph trỏch giỳp vic cho giỏm c, giỳp Giỏm c iu hnh Cụng ty c y quyn ca Giỏm c, chu trỏch nhim trc Giỏm c v phỏp lut v nhim v c phõn cụng phõn y quyn õy l b phn trc tip qun lớ cỏc phũng ban bỏo cỏo vi Giỏm c v mi mt ca Cụng ty - Phũng k thut: To khuụn mu,nghiờn cu sỏng to mu mó mi v thit k nhng mu mó theo nhu cu ca khỏch hng, giỏm sỏt k thut b phn trc tip sn xut - Phũng sn xut kinh doanh: Cú trỏch nhim tip ún khỏch hng, tỡm kim th trng, lp d toỏn ca n hng v bỏo giỏ, kớ hp ng vi khỏch hng, lp nhu cu v vt t s dng v nhp vt t theo nhu cu d tr m bo s dng hiu qu -Phũng k toỏn-ti v: Chu s qun lớ trc tip ca giỏm c, hch toỏn theo ỳng ch k toỏn ca nh nc, tham mu giỳp giỏm c v vic a ý kin hon thin b mỏy k toỏn, cung cp tỡnh hỡnh ti chớnh,thụng tin kinh t v n v chớnh xỏc v kp thi nhm tng tớnh hiu qu ca ng v l cụng c c lc cho qun lớ bo v ti sn ca cụng ty Nhim v ca phũng: Tp hp chng t, hch toỏn cỏc nghip v kinh t, t chc vic ghi chộp, x lớ s liu, cung cp cỏc thụng tin ti chớnh, theo dừi cp phỏt kinh phớ, hch toỏn kt qu sn xut kinh doanh, phõn phi giỏm sỏt vic s dng ngun vn, cung cp thụng tin vic thc hin kớ kt cỏc hp ng -Phũng t chc hnh chớnh: Giỳp giỏm c ban hnh cỏc ni qui, qui nh ca cụng ty, qun lớ lao ng, tin lng, theo dừi thi ua, t chc cụng tỏc o to cỏn b theo dừi s lng cỏn b cụng nhõn viờn v iu chuyn nhõn viờn mt cỏch hp lớ,sp xp b mỏy t chc ni b cụng ty cho cụng vic t hiu qu nht,tuyn dng lao ng thng xuyờn nm bt cỏc ch trng ng li chớnh tớnh giỏ xut kho thỏng 10/2009 Giỏ thc t xut kho bng rụn thỏng 10 = (98.700.000 + 74.783.000)/(2.350 + 1.802) = 41.800 /m Giỏ hng xut kho kỡ = 41.800 x 2.417 = 101.030.600 Cui kỡ, k toỏn tớnh giỏ v tin hnh nh khon: N TK 632: 101.030.600 Cú TK 155: 101.030.600 2.3.2 K toỏn bỏn hng: a) TK s dng: Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt s dng cỏc ti khon sau: TK 511: Doanh thu bỏn hng TK 632: Giỏ hng bỏn TK 333: Thu giỏ tr gia tng TK 131: Phi thu khỏch hng TK 111: Tin mt TK 112: Tin gi ngõn hng b) S k toỏn bỏn hng: TK 155 TK 632 Phn ỏnh giỏ TK 511 TK 111, 112, 131 Phn ỏnh doanh thu TK 333 Thu VAT phi np K toỏn sau nhn c phiu xut kho, tin hnh lp 02 liờn húa n bỏn hng, mt liờn k toỏn gi vo s, mt liờn giao cho khỏch hng HểA N BN HNG Ngy 01/11/1995 Ngy 20/10/2009 Ca B Ti chớnh S 180 N: Cú: H v tờn ngi nhn hng : Anh Thỏi Tun Lý xut : Xut bỏn bng rụn Xut ti kho : Phũng 116 G3B Tp th Thnh Cụng Ba ỡnh H ni STT Tờn hng, quy cỏch VT S lng Giỏ n v Thnh tin Bng rụn "L khai trng" M 40 46.000 1.840.000 Bng rụn "thi ua, hc v M 120 46.000 5.520.000 M 265 49.500 13.117.500 phỏt trin" Bng rụn "L ct bng khỏnh thnh" Cng 425 20.477.500 Xut ngy 18/10/2009 Th trng n v K toỏn trng Ph trỏch cung tiờu Ngi nhn Th kho - Trng hp khỏch hng toỏn cho Cụng ty thỡ k toỏn ngoi húa n bỏn hng s tin hnh vit húa n giỏ tr gia tng v lp luụn phiu thu: Trớch húa n GTGT: HểA N (GTGT) Mu s 01/GTGT-3LL Ngy 20/10/2009 AA/00-B S 22085 n v bỏn hng : Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt a ch : Phũng 116 G3B Tp th Thnh Cụng Ba ỡnh H ni in thoi : S TK: Mó s: Hỡnh thc toỏn: Tin mt STT Tờn,quy cỏch, phm cht VT S lng n giỏ Thnh tin C 3=2x1 sn phm A B Bng rụn "L khai trng" M 40 43.810 1.752.400 Bng rụn "thi ua, hc M 120 43.810 5.257.200 M 265 47.142 12.492.630 v phỏt trin" Bng rụn "L ct bng khỏnh thnh" Cng tin hng 19.502.230 Thu sut GTGT 5% Tin thu GTGT 975.270 Tng cng tin toỏn 20.477.500 S tin bng ch: Hai mi triu bn trm by mi by ngn nm trm ng chn Ngy 20 thỏng 10 nm 2009 Ngi mua hng (Ký tờn) K toỏn trng (Ký tờn) Th trng n v (Ký tờn) PHIU THU Q 1141 TC/Q/CKT Ngy 20/10/2009 Ngy 01/11/1995 B Ti chớnh S 134 H v tờn ngi mua: Anh Thỏi Tun a ch : Sn Tõy - H ni Lý thu : Thu tin hng bng rụn S tin : 20.477.500 S tin vit bng ch: Hai mi triu bn trm by mi by ngn nm trm ng chn Kốm theo chng t gc Ngy 20 thỏng 10 nm 2009 Th trng n v K toỏn trng Ngi nhn Ngi lp biu Th qu - Cn c vo húa n bỏn hng, phiu thu v húa n GTGT k toỏn tin hnh ghi s doanh thu v cỏc s khỏc cú liờn quan N TK 111 : 20.477.500 Cú TK 511 : 19.502.230 Cú TK 333 : 975.270 - Nu khỏch hng mua chu thỡ húa n GTGT s lp toỏn tin hng, thụng thng Cụng ty ch chp nhn bỏn chu cho cỏc khỏch hng ly s lng nhiu v cú kớ hp ng mua bỏn Trờn hp ng, thng ó nờu rừ lng t hng v thi gian cng nh phng thc toỏn Vớ d: Cn c vo hp ng mua ban gia Cụng ty TNHH sn xut v thng mi Trng Hựng s 98/HTH kớ ngy 20/10/2009, Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt s bỏn chu cho Cụng ty TNHH Trng Hựng mt lụ hng theo n t hng (ghi hp ng) c chia lm ln xut hng, sau nhn hng thi hn 15 ngy s phi toỏn ht tin hng Di õy l ln xut hng th nht HểA N BN HNG Ngy 26/10/2009 Ngy 01/11/1995 ca B Ti chớnh S 215 N: Cú: n v mua hng : Cụng ty TNHH sn xut v thng mi Trng Hựng a ch : Nh Qunh Vn Lõm Hng Yờn in thoi : 0321.3985410 STT Tờn hng, quy cỏch S 215 VT S Giỏ n v Thnh tin lng Bng rụn "L khai M 335 45.000 15.075.000 M 185 48.000 8.880.000 520 46.500 23.955.000 trng" Bng rụn "L trao gii" Cng Xut ngy 26/10/2009 Th trng n v K toỏn trng Ph trỏch cung tiờu Th kho - Khi bỏn chu, cn c vo hp ng mua bỏn, húa n bỏn hng k toỏn tin hnh ghi s nh sau: N TK 131 : 23.955.000 Cú TK 511 : 22.814.286 Cú TK 3331 : 1.140.714 - Sau ú k toỏn vo s Nht kớ S cỏi v cỏc ti khon cú liờn quan S CI TK 511: Doanh thu bỏn hng VT: ng NT S Din gii TK i PS N PS Cú ng 20/10 134 Thu bỏn Bng rụn 111 19.502.230 26/10 155 Bỏn bng rụn 131 22.814.286 Kt chuyn 911 Phỏt sinh N: 128.885.000 128.885.000 Phỏt sinh Cú: 128.885.000 2.3.3 K toỏn xỏc nh kt qu kinh doanh: a) TK s dng: TK 911 : Xỏc nh kt qu kinh doanh TK 632 : Giỏ hng bỏn TK 511 : Doanh thu TK 642 : Chi phớ bỏn hng v qun lớ doanh nghip TK 421 : Li nhun cha phõn phi b) Phng phỏp hch toỏn: Cỏc chi phớ bỏn hng v qun lớ doanh nghip kỡ ti Cụng ty thng cú cỏc khon phỏt sinh sau: - Chi phớ nhõn viờn bỏn hng v qun lớ doanh nghip: Lng tr cho nhõn viờn Cụng ty c tớnh theo thi gian, tr hng thỏng v c chia lm hai ln lnh Cụng thc tớnh lng nh sau: Lng thc lnh kỡ = Mc lng 26 x Ngy cụng thc kỡ - Cn c vo bng chm cụng, k toỏn tớnh bng lng, da vo bng lng thỏng 10/2009, k toỏn nh khon: N TK 642: 8.500.000 Cú TK 334: 8.500.000 -Cn c vo cỏc húa n, phiu chi v chi phớ thuờ nh, in nc, in thoi, tip khỏch thỏng k toỏn phn ỏnh nh sau: N TK 642: 12.300.000 Cú TK 111: 9.000.000 Cú TK 331: 3.300.000 - Ngoi cỏc chi phớ trờn phc v vic kinh doanh, Cụng ty thng xuyờn cú thờm khon v chi phớ chuyn, bc d hng, chi phớ bao bỡ N TK 642: 2.800.000 Cú TK 111: 2.800.000 S CI TK 642: Chi phớ qun lớ doanh nghip VT: ng NT S Din gii TK i ng PS N Lng tr cho nhõn viờn 334 8.500.000 Chi phớ thuờ nh, in 331 3.300.000 Chi phớ in thoi,tip khỏch 111 9.000.000 Chi phớ phc v bỏn hng 111 2.800.000 Kt chuyn TK 642 sang TK911 911 Phỏt sinh N: PS Cú 23.600.000 23.600.000 Phỏt sinh Cú: 23.600.000 D n u kỡ: -Cui kỡ k toỏn tin hnh cỏc bỳt toỏn kt chuyn xỏc nh kt qu kinh doanh TK 632 TK 911 Kt chuyn giỏ TK 511 Kt chuyn doanh thu TK 642 TK 421 Kt chuyn chi phớ L Lói Di õy l tỡnh hỡnh kinh doanh ca Cụng ty thỏng 10 nm 2009, c k toỏn hch toỏn c th nh sau: + Kt chuyn giỏ vn: N TK 911: 101.030.600 Cú TK 632: 101.030.600 + Kt chuyn doanh thu: N TK 511: 128.885.000 N TK 911: 128.885.000 + Kt chuyn chi phớ bỏn hng v qun lớ doanh nghip: N TK 911: 23.600.000 Cú TK 642: 23.600.000 + Kt chuyn lói thỏng: N TK 911: 4.254.400 Cú TK 421: 4.254.400 S CI TK 911: Xỏc nh kt qu kinh doanh VT: ng NT S Din gii TK i ng Kt chuyn doanh thu 511 Kt chuyn giỏ 642 Kt chuyn chi CPBH v641, 642 PS N PS Cú 128.885.000 101.030.600 23.600.000 QLDN Kt chuyn t lói 421 4.254.400 Phỏt sinh N : 128.885.000 Phỏt sinh Cú: 128.885.000 Hng ngy, k toỏn cn c vo cỏc chng t vo s Nht kớ S cỏi theo th t ngy thỏng ng thi vo s cỏi cỏc TK Di õy l lc trớch s Nht kớ S cỏi thỏng 10 nm 2009 NHT K S CI Thỏng 10/2009 NT Chng t Din gii TK Phỏt sinh N Phỏt sinh Cú Nhp bng rụn 155 32.596.000 08/10 N163 154 20/10 H 180 26/10 H 215 31/10 BLT11 Bỏn bng rụn Bỏn bng rụn Tớnh lng nhõn viờn 111 32.596.000 20.477.500 511 19.502.230 333 975.270 131 23.955.000 511 22.814.286 333 1.140.714 642 8.500.000 334 31/10 31/10 Chi phớ thuờ nh, in, 642 8.500.000 12.300.000 111 9.000.000 331 3.300.000 Chi phớ bao bỡ chuyn 642 2.800.000 111 31/10 Giỏ bng rụn 632 2.800.000 101.030.600 155 31/10 Kt chuyn giỏ 911 101.030.600 101.030.600 632 31/10 Kt chuyn chi phớ qun lớ 911 101.030.600 23.600.000 632 31/10 Kt chuyn doanh thu 511 23.600.000 128.885.000 911 31/10 Kt chuyn lói 911 421 128.885.000 4.254.400 4.254.400 PHN 3: MT S NH GI V TèNH HèNH T CHC HCH TON K TON TI CễNG TY C PHN TON GIA PHT 3.1 NH GI T CHC B MY K TON CễNG TY C PHN TON GIA PHT 3.1.1 Nhng u im: Phũng k toỏn ca Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt c t chc tng i hon chnh v cht ch vi i ng cỏn b tr cú trỡnh i hc, cú kh nng s dng thnh tho mỏy vi tớnh v cỏc cụng c h tr cụng tỏc k toỏn giỳp cụng vic k toỏn nhanh gn, chớnh xỏc v hiu qu Vi s nng ng, nhy bộn ca mỡnh, b phn k toỏn ó thc hin tt cụng vic c giao, m bo tớnh thng nht v phng phỏp tớnh toỏn K toỏn Cụng ty luụn chp hnh y cỏc ch ti chớnh k toỏn ca Nh nc, s dng hp lớ cỏc chng t s sỏch phn ỏnh, nh ú bo v c ti sn cng nh ngun ca Cụng ty 3.1.2 Nhng nhc im: B phn k toỏn thnh phm phi lm thờm phn vic tớnh, phõn b chi phớ, tớnh giỏ thnh ca sn phm Cha cú b phn cho phn hnh k toỏn tớnh khu hao ti sn c nh-mỏy múc trang thit b phc v cho vic in n Chng trỡnh k toỏn mỏy cha c s dng ht cụng dng ca nú Mt khỏc vic kim tra i chiu ch tin hnh vo cui thỏng nờn ó hn ch chc nng kim tra ca cụng tỏc k toỏn 3.2 NH GI V T CHC CễNG TC K TON TI CễNG TY TON GIA PHT 3.2.1 Nhng u im: Hin Cụng ty ang ỏp dng hỡnh thc Nht kớ S cỏi õy l phng thc n gian thun tin cho cụng tỏc k toỏn, vi h thụng s sỏch t]ng i y ó tuõn th quy nh mu s sỏch hin Cụng ty ỏp dng k toỏn mỏy vo cụng tỏc k toỏn ó mang li nhiu tin ớch: tit kim thi gian, sc lc v chớnh xỏc cao tớnh toỏn, vic x lớ thụng tin nhanh mang li hiu qu qun lớ Nh vic s dng mỏy tớnh m vic truy cp, xõy dng cỏc s chi tit, s tng hp, s cỏi rt nhanh chúng, d kim tra, i chiu, so sỏnh, gim c lng cụng vic thc hin tit kim chi phớ sn xut, tng hiu qu sn xut Cụng ty ó thc hin hng lot cỏc bin phỏp: thng cho vic tit kim, khoỏn chi tiờu mt s khon nh in thoi, in vic ny cú tỏc dng khuyn khớch cụng nhõn hng hỏi lao ng,tit kim chi phớ Vic thc hin tt cụng tỏc hch toỏn k toỏn tớnh chi phớ, giỏ thnh sn phm, tiờu th thnh phm giỳp Cụng ty tit kim chi phớ, h giỏ thnh sn phm nhng m bo cht lng sn phm - V k toỏn thnh phm: Cụng ty ó s dng y kp thi cỏc chng t ban u v trỡnh t luõn chuyn chng t ó ỏp ng yờu cu ca vic ghi chộp k toỏn T chc k toỏn thnh phm theo hng n gin, d hiu, d lm,k toỏn chi tit theo dừi s lng thnh phm c kho v phũng k toỏn S k toỏn tng hp c k toỏn m vo cui thỏng tng hp tỡnh hỡnh bin ng v nhp, xut, tn kho thnh phm thỏng Vic theo dừi giỏ thc t giỳp cho k toỏn phn ỏnh chớnh xỏc giỏ tr thnh phm - V k toỏn tiờu th thnh phm: Do c im thnh phm ca Cụng ty l a dng, xut thng xuyờn cho nhiu i tng khỏc nhau, nờn vic theo dừi tiờu th khụng phi d song thc t, nh ỏp dng phn mm k toỏn mỏy ó giỳp cho k toỏn tiờu th mt cỏch linh hot, kp thi v tng i chớnh xỏc, ỏp ng yờu cu qun lý Mi nghip v kinh t phỏt sinh v tiờu th thnh phm chớnh xỏc d dng - i vi cỏc khon phi tr phi np, k toỏn Cụng ty ó tớnh toỏn c th tng khn doanh thu i vi tng loi thu xut trờn bng khai quy nh ca Nh nc 3.2.1 Nhng nhc im: - V lp d phũng gim giỏ hng tn kho: Cụng ty hin cú mt lng hng tn kho khỏ ln, nhng k toỏn cha s dng TK 159 "D phũng gim giỏ hng tn kho" Hng tn kho cú nhiu kh nng gim giỏ dn n thit hi v l iu tt yu - V phng phỏp k toỏn chi tit thnh phm: Cụng ty s dng phng phỏp th song song k toỏn chi tit thnh phm, nhng c kho v phũng k toỏn u lp th kho gõy s trựng lp ghi chộp Cui thỏng, k toỏn lp bng tng hp nhp, xut, tn riờng bit gõy khú khn cho kim tra mt loi thnh phm c th - V phng phỏp tớnh giỏ hng xut: L Cụng ty in n v qung cỏo cho nhiu i tng khỏch hng khỏc nhau, lng cụng vic ln, loi sn phm a dng nờn mt xut kỡ khỏ cao.Tuy nhiờn Cụng ty li s dng phng phỏp giỏ bỡnh quõn c kỡ d tr, vỡ vy cụng vic k toỏn b dn vo cui kỡ, dn n hn ch vic quyt nh nhanh kỡ - V t chc quỏ trỡnh tiờu th: Cụng ty ó t chc tt quỏ trỡnh tiờu th nhng thc t Cụng ty cha phỏt huy ht kh nng ca mỡnh hng húa c tiờu th nhanh vi s lng nhiu Th trng tiờu th ca Cụng ty cú c Bc ln Nam xong th trng phớa Nam , th phn sn phm ca Cụng ty cha cao, mt b phn mua l khỏ ln cha c khai thỏc ỳng mc - V luõn chuyn chng t bỏn hng: hin Cụng ty cha cú quy nh np bng kờ bỏn hng i vi cỏc ca hng ú cỏc bng kờ ny thng c np chm so vi thi im hng bỏn chớnh iu ny ó nh hng n cụng tỏc i chiu, kim tra, lờn bỏo cỏo ỳng thi hn cng nh vic iu chnh s lng hng giao sau v cụng tỏc iu tra nghiờn cu th trng - V k toỏn bỏn hng chuyn thng khụng qua kho: Cụng ty cỏch bỏn hng chuyn thng khụng qua kho c k toỏn nh nghip v bỏn hng qua kho, iu ny khụng nhng gõy phc luõn chuyn chng t m cũn khú khn khõu kim tra qun lý - V k toỏn doanh thu tiờu th ni b: Cụng ty phỏt sinh mt s nghip v doanh thu ni b xut bỏn sn phm biu, tng, qung cỏo, hi ngh khỏch hng phn ỏnh cỏc nghip v ny k toỏn s dng TK 511, vic s dng ny l khụng phự hp vi quy nh ca Nh nc v k toỏn doanh thu.Vic theo dừi nhng khon tiờu th ni b nhm phc v mc ớch ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh ca Cụng ty s b hn ch khụng xỏc nh rừ doanh thu t vic bỏn sn phm bờn ngoi em li - V k toỏn chi phớ qun lý doanh nghip: Cụng ty ang chi tit cỏc khon chi phớ lói vay vo tTK 6428-Chi phớ bng tin khỏc nh vy l khụng ỳng theo quy nh ca ch ti chớnh, Cụng ty cn xỏc nh li k toỏn phn ỏnh ỳng chi phớ, xỏc nh ỳng kt qu k - V k toỏn chi tit kt qu kinh doanh: Cỏc TK 511-Doanh thu bỏn hng, TK 632-Giỏ hng bỏn, TK 641-Chi phớ bỏn hng c k toỏn chi tit cho tiờu th thnh phm hng húa nhng ti khon 911 li khụng c k toỏn chi tit viif vy Cụng ty khụng theo dừi c kt qu bỏn thnh phm em li ỏnh giỏ hiu qu sn xut kinh doanh ca mỡnh - V ghi s k toỏn: Theo quy nh ca k toỏn hin hnh, cỏc s tng hp phi c ghi chộp theo hng dn v theo mu nht nh Mu s k toỏn tng hp theo quy nh gm cỏc yu t sau: + Ngy thỏng ghi s + S hiu v ngy lp chng t kt toỏn dựng lm cn c ghi s + Túm tt ni dung ca tng nghip v kinh t phỏt sinh + S tin ca nghip v kinh t phỏt sinh - V ỏp dng k toỏn qun tr ti Cụng ty: Hin phũng k toỏn ca Cụng ty cha cú b phn k toỏn qun tr m iu kin thc t hin c ch qun lý v h thng k toỏn mi, k toỏn qun tr gi vai trũ c bit s iu hnh v ch o quỏ trỡnh sn xut ca doanh nghip Cụng tỏc k toỏn qun tr l cụng c cỏc doanh nghip kim soỏt mt cỏch cú hiu qu tỡnh hỡnh hot ng ca doanh nghip mỡnh KT LUN k toỏn phỏt huy c vai trũ ca mỡnh qun lý kinh t thụng qua chc nng phn ỏnh v giỏm sỏt mt cỏch cht ch, ton din ti sn, vt t, tin ca n v mi khõu quỏ trỡnh sn xut kinh doanh nhm cung cp cỏc thụng tin mt cỏch y chớnh xỏc v kp thi phc v cho lónh o v ch o hot ng, ú vic hon thin cụng tỏc k toỏn ca Cụng ty l mt tt yu Nht l t nc ta ang hi nhp sõu rng vo nn kinh t khu vc v th gii, s cnh tranh nú va l ỏp lc va l ng lc Cụng ty phỏt trin Ngy nay, nhng Cụng ty thnh cụng kinh doanh l nhng Cụng ty lm tha y nht v thc s lm hi lũng nhng khỏch hng mc tiờu ca mỡnh, nhng Cụng ty ny xem Marketing l mt trit lý ca ton Cụng ty ch khụng phi l mt chc nng riờng bit T chc hch toỏn k toỏn thnh phm, tiờu th sn phm v xỏc nh kt qu kinh doanh cỏc doanh nghip núi chung v Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt núi riờng, em thy vic hon thin v i mi cụng tỏc hch toỏn k toỏn thnh phm, tiờu th sn phm v xỏc nh kt qu kinh doanh l mt quan trng v cú ý ngha thit thc i vi vic qun lý kinh t cỏc doanh nghip sn xut kinh doanh nn kinh t th trng.T hot ng ny giỳp Cụng ty tit kim chi phớ sn xut, h giỏ thnh sn phm, nõng cao li nhun, sau la chn c th trng mc tiờu, nõng cao cht lng v a dng húa chng loi sn phm hng húa Xut phỏt t suy ngh ú, t v thc ti Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt em ó cú mong mun tỡm hiu phng phỏp hon thin, i mi cụng tỏc t chc hch toỏn k toỏn thnh phm, tiờu th v xỏc nh kt qu ti Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt mt mt trang b kin thc thc t cho bn thõn, mt khỏc cng c nhng phn lý thuyt ó hc qua thc hnh Thc t Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt rt chỳ trng quan tõm n b mỏy k toỏn, t vic t chc chng t k toỏn n mụ hỡnh phõn cụng lao ng k toỏn. k toỏn thc s tr thnh "Ngụn ng ca qun lý", phc v cho phỏt trin lõu di, Cụng ty nht thit phi liờn tc phỏt huy mt tớch cc i mi hon thin nhng mt cũn hn ch cú c kt qu ny, mt ln na em xin chõn thnh cm n s giỳp ca thy inh Th Hựng ngi trc tip hng dn em, cỏc thy cụ khoa k toỏn cựng th cỏn b nhõn viờn Cụng ty c phn Ton Gia Phỏt ó giỳp v to iu kin cho em quỏ trỡnh thc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần Toàn Gia Phát, Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần Toàn Gia Phát, Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần Toàn Gia Phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay