Quản trị rủi ro trong vấn đề xuất khẩu cà phê tại Việt Nam

45 171 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:57

Ngành cà phê là 1 trong những ngành chủ đạo trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong những năm gần đây cà phê Việt Nam góp những bước tiến quan trọng trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Năm 2009 Cà phê Việt Nam đạt được số lượng xuất khẩu lớn. Tuy vậy cà phê Việt vẫn phải đối mặt với những nguy cơ và thách thức từ những khâu quan trọng của quá trình sản xuất và xuất khẩu. Đặc Biệt về vấn đề giá cả và các khâu phân phối. Năm 2010 Tuy đạt được những thành công lớn nhưng giá cà phê lại đi xuống. Tổng kim ngạch không đạt được như năm 2009. Đó 1 phần là do thị trường sau khủng hoảng chưa ổn định nhưng 1 phần cũng rất lớn là do quá trình đàm phán giá cả cũng như chiến lược xuất khẩu chưa hợp lý. Rủi ro trong ngành xuất khẩu các mặt hàng nông sản là rất lớn do chi phí bảo quản với khối lượng lớn không hề nhỏ. Sau khi ra nhập thị trường thế giới, áp dụng những luật định của WTO cũng là 1 trong những lý do khiến cho việc quản trị rủi ro trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê càng được coi trọng. Trong sơ lược 1 bản đề án em muốn đề cập đến 3 vấn đề sau trong bài trình bày này: 1/ Những vấn đề lý luận về quản trị rủi ro 2/ Những thực trạng trong xuất khẩu cà phê Việt Nam 3/ Nhận diện rủi ro và đề xuất giải pháp trong xuất khẩu cà phê Việt Nam. Đề Tài: Quản trị rủi ro vấn đề xuất cà phê Việt Nam Ngành cà phê ngành chủ đạo kim ngạch xuất Việt Nam Trong năm gần cà phê Việt Nam góp bước tiến quan trọng công phát triển xây dựng đất nước Năm 2009 Cà phê Việt Nam đạt số lượng xuất lớn Tuy cà phê Việt phải đối mặt với nguy thách thức từ khâu quan trọng trình sản xuất xuất Đặc Biệt vấn đề giá khâu phân phối Năm 2010 Tuy đạt thành công lớn giá cà phê lại xuống Tổng kim ngạch không đạt năm 2009 Đó phần thị trường sau khủng hoảng chưa ổn định phần lớn trình đàm phán chiến lược xuất chưa hợp lý Rủi ro ngành xuất mặt hàng nông sản lớn chi phí bảo quản với khối lượng lớn không nhỏ Sau nhập thị trường giới, áp dụng luật định WTO lý khiến cho việc quản trị rủi ro lĩnh vực xuất cà phê coi trọng Trong sơ lược đề án em muốn đề cập đến vấn đề sau trình bày này: 1/ Những vấn đề lý luận quản trị rủi ro 2/ Những thực trạng xuất cà phê Việt Nam 3/ Nhận diện rủi ro đề xuất giải pháp xuất cà phê Việt Nam Chương 1: vấn đề lý luận quản trị rủi ro 1/định nghĩa: Có nhiều định nghĩa tồn vấn đề rủi ro trị rủi ro Các tìa liệu lĩnh vực tài nhìn vấn đề rủi ro cách đơn giản phần kết mong đợi, rủi ro mặt tài sản, danh mục khoản đầu tư thay đổi rủi ro tài chính, phá sản hay đổ vỡ Trong quản trị chiến lược, rủi ro thị trường nhận dạng sử dụng số rủi ro để đo lường khả trở lại đồng vốn đầu tư phân biệt kỳ vọng vốn đầu tư thực tế vốn đầu tư quay lại.rủi ro mặt chiến lược hay rủi ro mặt đối tác không tin tưởng (thiếu lực có hành động lừa đảo) xuyên tạc thông tin hay cướp khách hàng Marketing nhìn rủi ro khía cạnh hành vi khách hàng bị tác động môi trường vấn đề quan trọng việc đạt hay không dự đoán hành vi mua sắm khía cạnh tâm lý mặt hàng Trong sách quản trị tâm lý học đồng ý với quan điểm kết nối tâm lý cá nhân người quản lý tới rủi ro , xác suât rủi ro xảy mát mà rủi ro mang lại.”khi người quản lý người chấp nhận rủi ro, lợi nhuận mang lại cao , học người rút từ lần rủi ro, chấo nhận rủi ro mà hậu mang lại thấp, học người đạt tìm kiếm rủi to” Hơn tversky wakker(1995) khuyến cáo kiện tác động tới lựa chọn chuyển phần làm thành hay phần thành thực tế Nó hay nhiều so với việc tạo việc làm từ đầu hay thú vị Tất lý luận trọng công việc tốt lĩnh vực tâm lý đưa rủi ro tình có khả xảy lợi nhuận trả giá cho rủi ro mong đợi Điều có hai điều bất lợi Đầu tiên, sống thực, xác dự đoán hoàn toàn không trở thành thật, chiến lược cần có phát triển cách toàn điện xảy hậu nó.Thứ hai người tìm kiếm rủi ro hay rủi ro nhà định ảnh hưởng đến định quản trị rủi ro doanh nghiệp Baird Thomas(1991) phát định luận rủi ro có ảnh hưởng quan trọng tới ngành công nghiệp phát triển ngành công nghiệp không phát triển Để ví dụ định nghĩa rủi ro ảnh hưởng quan trọng xảy thiếu thông tin khác biệt lớn ngành công nghệ phát triển ngành công nghệ phát triển hơn, định nghĩa rủi ro rủi ro tầm nhìn thất bại việc đạt kết đặc biệt quan trọng ngành công nghiệp phát triển Pablo nhận ngành công nghiệp ảnh hưởng cung cách nhà quản trị chấp nhận rủi ro Trong tổng thể, ngành công nghiệp trở thành phù hợp với nhiều định quản trị rủi ro Nhìn vào vài định nghĩa rủi ro, Harland, Brenchley, Walker(2003) nhận rủi ro thứ thất bại, mát, phá huỷ, thương hại hay tổn thương khác Micheal nhận rủi ro gồm nhiefu thành phần khác nhau, rủi ro loại mát bao gồm thứ mát tài sản tầm quan trọng tài sản tới cá nhân hay tổ chức Do Trong kiện N: Rủi ro= mát nhân với tầm quan trọng tài sản tới cá nhân hay tổ chức Từ việc bàn luận điều này, có chứng cho thấy có lý giải khác nguồn gốc rủi ro Tuy nhiên, tuân theo yếu tố cấu thành từ tất định nghĩa rủi ro: 1/ Cái thật ví dụ rủi ro nhận hậu rủi ro gì? 2/ Rủi ro ví dụ điều kiện làm ta nhận rủi ro đó? 3/ điều quan trọng bị ảnh hưởng mát đó? Điều giúp nhận rủi ro phụ thuộc phần vào độ rủi ro phần khác phụ thuộc vào công cụ giúp nhận rủi ro(Harland, brenchley, walker 2003) Một vài sức mạnh cá nhân hay tổ chức làm bù đắp phần hay toàn ảnh hưởng rủi ro.một sức mạnh tổ chức đương đầu phản ứng lại với ảnh hưởng môi trường kinh doanh bên Tuy toàn loại sức mạnh dự đoán cách vừa phải tầm quan trọng hậu kèm theo tất loại rủi ro Harland, Brenchley, Walker (2003) thừa nhận hậu dự đoán tương đối xác có quy tắc quy luật để nhận Ngoài ra, hậu nghiêm trọng đến mức tuỳ thuộc vào hoàn cảnh ví dụ công ty địa phương thường bị đài báo ý công ty vô danh Trong tổng thể, định nghĩa Micheal năm 1995 bao gồm số lượng chất lượng sản phẩm bị mát 1.2/5 bước để quản lý rủi ro chuỗi giá trị giảm thiểu rủi ro: Nhận diện rủi ro tách làm năm loại: Rủi ro mặt cung ứng, rủi ro mặt tổ chức hoạt động, rủi ro nhu cầu, rủi ro mặt an toàn Đánh giá rủi ro ước lượng rủi ro: Phân tích định, kiểm tra tình sở liệu Chuẩn bị cho tình rủi ro không mong đợi Lựa chọn công cụ phòng chống rủi ro: tránh, hoãn, nghiên cứu, ngăn cách, kiểm soát, chuyển giao, an toàn Thực biện pháp phòng chống rủi ro: Thực chiến lược phòng chống rủi ro: quản lý rắc rối, học tập từ tổ chức, thông tin công nghệ,hiệu suất làm việc Một cách đơn giản rủi ro xuất chia làm loại rủi ro số lượng rủi ro chất lượng Rủi ro mặt số lượng bao gồm rủi ro khách hàng, tích trữ nhiều hàng hoá, hàng hoá lỗi thời, khách hàng giảm giá hàng hoá không phù hợp thành phần chất liệu chuỗi giá trị cung ứng Rủi ro mặt chất lượng bao gồm thiếu xác, thiếu tin tưởng khách hàng chất liệu thành phần chuỗi cung ứng Cả rủi ro mặt số lượng chất lượng ảnh hưởng đến phần chuỗi giá trị Để hiểu thêm nguyền rủi ro mặt số lượng hay chất lượng để phát triển phân loại rủi ro thêm chi tiết, nguồn tạo rủi ro chia thành rủi ro cung ứng, rủi ro tổ chức, rủi ro cầu, rủi ro vấn đề bảo hiểm, rủi ro kinh tế vĩ mô, rủi ro vấn đề sách, rủi ro cạnh tranh rủi ro nguồn hàng Tất đề cập cách chi tiêt tài liệu kinh doanh quốc tế(Ghoshal 1987), kể từ ảnh hưởng tới chiến lược định SBU Mặc dù phần tư rủi ro liên quan đến chuỗi giá trị cung ứng phá hỉu chế tổ chức cung ứng với nhu cầu định Phần lớn rủi ro liên quan đến không tồn độc lập Hơn nữa, vấn đề vĩ mô, sách, cạnh tranh rủi ro nguồn hàng rõ rang mối quan hệ với cung, cầu tổ chức vấn đề bảo hiểm Như ví dụ thay đổi tổng tiền công bị phản ánh cung cầu vấn đề rủi ro mặt tổ chức phục thuộc vào phần chuỗi cung ứng Do tập trung vào vấn đề cung, cầu, tổ chức vấn đề bảo hiểm Bảng 1: tổng quan rủi ro: Loại rủi ro Rủi ro cung ứng Các rủi ro phát sinh Nguồn hàng cung ứng không mặt số lượng, mặt thời gian cung ứng mặt công nghệ, leo thang giá hàng hoá cung ứng, vấn đề mặt chất lượng, sản phẩm phức tạp, thay đổi mẫu mã sản phẩm thường xuyên… Cơ cấu bị phá vỡ, không đủ máy móc Rủi ro mặt hoạt động thiết bị sản xuất thiết bị phụ trợ, cấp độ máy không đồng đều, thay đổi công nghệ , thay đổi phương thức hành động bị nhận diện Sản phẩm giới thiệu, Rủi ro mặt nhu cầu không ổn định cầu( yếu tố sở thích, mùa tiêu dung hay sản phẩm đối thủ cạnh tranh giới thiệu); hỗn loạn hệ thống( quản lý nhà nước tác động tới cầu làm nên hỗn độn mở rộng cầu) Vấn đề bảo mật thông tin , sở Rủi ro an toàn hạ tầng bảo mật, hàng rào bảo mật bị chọc thủng khủng bố, hành động cố ý, cướp mục đích trị Sự thay đổi kinh tế chế độ Rủi ro vĩ mô tiền lương, tỉ lệ lãi xuất, tỉ lệ xuất Rủi ro mặt trị giá Hành động phủ giới Rủi ro cạnh tranh hạn quota thừa nhận luật quota Thiêu hiểu biết hành động Rủi ro nguồn nguyên liệu bươc đôi thủ cạnh tranh, Không dự kiên yêu cầu nguồn 1.3/ sơ lược rủi ro chuỗi giá trị cung ứng: Nhà cung ứng Nhà cung ứng gốc Rủi ro cung ứng Khách hàng Công ty địa phương Rủi ro vận hành Khách hàng tiêu dùng cuối Rủi ro cầu Rủi ro cung ứng khả chịu rủi ro kiện liên quan đến khả cung ứng nước sở bị tác động nhà cung ứng thị trường cung ứng Như khả đáp ứng thị trường trọng tâm việc cung ứng cho khách hàng lệch giá hay không với phong tục tập quán, lối sống địa phương Rủi ro cung ứng bao gồm rủi ro không mua hàng thu gom hàng từ người dân địa phương, cạnh tranh không nguồn hàng hay đơn giản vấn đề đảm bảo an toàn cung ứng hàng hoá đầy đủ vụ Xung đột với niềm tin người cung cấp sản phẩm bao gồm việc đặt hàng cao người cung cấp( thiếu nghiên cứu khả người cung ứng), liên quan đến vấn đề xã hội( ảnh hưởng tới sống nhân dân địa phương) xung đột mặt lợi ích với người dân Rủi ro gây cung ứng liên quan tới yếu tố thuộc tính bao gồm nguồn cung bất chợt( nhà cung ứng bị cháy hàng hay họ bị phá sản) Sự đồng trình vận chuyển hay kho bãi( Nguồn cung ứng đầy đủ vận chuyển bị trễ), phá vỡ công nghệ tiến bộ( việc cung ứng từ nhiều nguồn mở rộng tiềm nguồn phát triển công nghệ), giá leo thang( Mỗi nguồn giảm giá dựa vào ổn định lịch trình) vấn đề mặt chất lượng( Nhiều nguồn làm yếu phụ thuộc người cung ứng khách hàng, nguồn độ đồng mặt chất lượng cao hơn) Rủi ro thành phần việc định tạo vùa mua bao gồm vấn đề kỹ thuật không chuẩn xác, sản phẩm đa dạng (ví dụ số lượng sản phẩm bên trong, (ví dụ phận đáp ứng với phận cũ)(Novak Eppinger 2001; Walker Weber 1987), thay đổi thường xuyên chất liệu thiết kế.Treleven Scheweikhart(1988) nói nguồn riêng lẻ công nghệ lạc hậu Sau đó, nguồn đa chiều khắc phục cho vài rủi ro nguồn đơn lẻ Rủi ro vận hànhlà khả kiện liên quan tới công ty địa phương ảnh hưởng tới khả hoạt động công ty đa quốc gia việc sản xuất sản phẩm dịch vụ, chất lượng thời gian sản phẩm hay lợi nhuận mà công ty đa quốc gia thu Nguồn rủi ro vận hành diễn khoảng thời gian lưu chuyển công ty ảnh hưởng phá vỡ trình hoạt động lưu chuyển, phá vỡ khả sản xuất sản phẩm hay khả gia công (Simons 1999), đẳng cấp cao trình thay đổi gia công, thay đổi công nghệ làm cho mức lỗi thời hay thay đổi tổ chức bị lộ diện Một ví dụ việc thay đổi tỉ giá hối đoái thường ảnh hưởng tới lợi nhuận công ty mà công ty nước hay công ty không chuyên xuất công ty bị đối mặt với cạnh tranh mang tính quốc tế thị trường nước cấu trúc thị trường có thị trường lao động thị trường nguyên vật liệu bán sản phẩm cạnh tranh Vì lý cần thiết cạnh tranh liên quan tới giá niêm yết đồng tiền không quan trọng tỉ giá hoàn toàn có khả thay đổi Rủi ro cầu khả việc rủi ro liên quan đến việc xuất nước bị ảnh hưởng khả cung ứng sản phẩm khách ngoại thị trường trọng tâm họ hay /hoặc không ăn khớp việc dự đoán nhu cầu khối lượng đáp ứng cần thiết khách ngoại Thời điểm diễn rủi ro cầu mà khách ngoại tiêu thụ hàng hoá Nguồn rủi ro cầu bị trì hoãn giới thiệu sản phẩm mới, ( giới thiệu sản phẩm khó để nhận biết hội thị trường) , dự đoán sai lầm cầu( nhu cầu thay đổi, tính thời vụ hay có sản phẩm giới thiệu đối thủ cạnh tranh) vàhay có sản phẩm giới thiệu đối thủ cạnh tranh) lộn xộn cấu( lý phản ứng mạnh mẽ, can thiệp không cần thiết thông tin bị sai lệch đến từ đối tác chuỗi cung ứng).(Johnson 2001,Wilding 1998) Rủi ro cầu phản ánh chất sản phẩm, sản phẩm mang tính chức có rủi ro sản phẩm sáng tạo Rủi ro an toàn thông tin bị ảnh hưởng từ bên thứ ba người mà không thành viên chuỗi cung ứng có động lực mong muốn ăn cắp sở liệu hiểu biết ( ví dụ sản phẩm trí tuệ) Hay/ phá huỷ, lật đổ, vô hiệu tổ chức cung ứng Lý rủi ro an toàn thông tin đến từ cá nhân khoảng thời gian công ty để khe hở an toàn thông tin cho đối thủ cạnh tranh, hệ thống hacker, phòng thủ yếu tường lửa biện pháp khác chuỗi cung ứng Các yếu tố quan trọng hạ tầng an toàn rủi ro cá nhân tổ chức cuối nhận dịch vụ ví dụ , đường thuỷ, đường đường hàng không đường điện tín công nghệ thông tin khác Các lỗ hổng hàng hoá ví dụ vi phạm đến trực hàng hoá dẫn đến hay làm giả hàng hoá ( lý ăn trộm hay lý tội phạm, ví dụ giấu vũ khí container chở hàng), lý an toàn chuỗi giá trị 10 tạm trữ cà phê địa bàn tỉnh 400 tỉ đồng, ứng với 17.000 tấn.Lâm Đồng địa phương có diện tích cà phê lớn thứ hai nước, sau Dak Lak, việc doanh nghiệp mua tạm trữ èo uột Dak Lak Doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ lãi suất 6% để mua tạm trữ muốn việc, doanh nghiệp phải vay theo lãi suất thỏa thuận, có lên tới 15-18%/năm Như vậy, sau trừ 6% lãi suất hỗ trợ, doanh nghiệp phải trả lãi 8-12%/năm.Với mức lãi suất này, tạm trữ 3-6 tháng riêng chi phí trả lãi khiến giá thành cà phê tăng cao, doanh nghiệp không dám mạo hiểm Nhà nước hỗ trợ lãi suất việc kinh doanh doanh nghiệp lời ăn lỗ chịu Bởi nên mua hàng xong, doanh nghiệp thường phải nhanh chóng bán ngay, không dám để lâu kho.Do giá cà phê thời gian gần lên xuống thất thường nên nhiều doanh nghiệp kinh doanh cà phê làm ăn thất bát, uy tín với ngân hàng giảm sút, cộng với hàng loạt vụ vỡ nợ mua bán cà phê chôn vốn ngân hàng nhiều, nên ngân hàng chặt cho vay mua cà phê, dù mua tạm trữ.Một doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ than ngân hàng gây khó cách đưa hàng loạt thủ tục Cụ thể, doanh nghiệp mua tạm trữ muốn vay vốn hỗ trợ lãi suất phải có bảng kê lượng cà phê để kho đâu, có xác nhận Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn địa phương, UBND tỉnh.Thế nhưng, doanh nghiệp đề nghị cán Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh xuống kiểm tra kho để xác nhận làm sở giải ngân lại nhận câu trả lời không thừa người đến kho cân đong cà phê Tóm lại Vấn đề tạm trữ trở nên khó cho doanh nghiệp đồng thời với sách chưa phù hợp khiến doanh nghiệp thu mua có đường xác để giảm giá khiến giá nước giảm Thực ra, khó khăn mua cà phê tạm trữ nói tượng bên ngoài, không phản ánh toàn chất việc mua tạm trữ cà phê nhằm nâng đỡ giá cho nông dân ý định tốt đẹp Thủ tướng ban hành sách vào 31 tháng năm nay, giá cà phê mức thấp, xung quanh 23.000 đồng/kg nhân xô thời gian dài Cho dù lúc thu hoạch giá cao hay thấp, nông dân phải bán, có số người giữ cà phê lại chờ giá Đó người có kinh tế giả gia đình viên chức, giáo viên, cán xã, huyện có đồng lương, có thu nhập nên không cần thiết phải bán cà phê Trong niên vụ cà phê tháng 10 năm ngoái tới tháng năm thu hoạch cà phê tập trung từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 2, tháng năm Điều có nghĩa là, Chính phủ ban hành sách mua tạm trữ cà phê vào tháng 4, lượng cà phê dân không nhiều nữa, mà cà phê nằm sẵn kho doanh nghiệp thương mại, đại lý hay nhà nông giàu có Do vậy, bảo tạm trữ để hỗ trợ giá cà phê thị trường thời đểm ban hành khiến cho sách tạm trữ không tác dụng Chính sách tạm trữ Chính phủ, theo đề xuất Vicofa đảm bảo nông dân trồng cà phê có lợi nhuận tối thiểu 30% giống Hiệp hội Lương thực Việt Nam làm với lúa gạo.Tuy nhiên, doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ lại mua cà phê theo giá thị trường, có nghĩa giá thấp họ mua thấp, giá cao doanh nghiệp mua cao, mục tiêu nâng đỡ giá cho nông dân sách ý nghĩa Cũng Vicofa doanh nghiệp tham gia mua không xây dựng giá sàn mua cà phê nên lời hứa đảm bảo nông dân có lãi tối thiểu 30% họ thuyết phục Chính phủ ban hành sách, lời hứa Thời gian mua tạm trữ tháng kéo dài từ ngày 15-4 tới 15-7 thời gian đầu giá thấp, doanh nghiệp chờ thủ tục, họp lên họp xuống chờ ngân hàng dành hạn mức cho thu mua tạm trữ Thời gian nước rút để mua cà phê vòng tháng qua giá cà phê tăng vọt Điều hiển nhiên cà phê tăng doanh nghiệp sợ rủi ro, không dám thu mua Nhưng 32 từ lại nảy sinh vấn đề sách thu mua tạm trữ nhằm nâng đỡ giá cho nông dân lại không đề cập giá tăng tới mức ngưng mua Nếu doanh nghiệp mạnh dạn mua tạm trữ giá cà phê tăng cao, vượt qua ngưỡng “đảm bảo có lợi nhuận tối thiểu 30% cho nông dân” mà không ngưng mua việc dùng tiền ngân sách nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp thu mua tạm trữ cà phê trở thành hỗ trợ hoàn toàn cho hoạt động kinh doanh thông thường doanh nghiệp mà lẽ doanh nghiệp không thụ hưởng.Nhưng ai, quan người có quyền xây dựng giá mua cà phê đảm bảo có lãi 30% lấy mức giá làm sở để ngưng chương trình thu mua tạm trữ giá cà phê tăng cao, không cần phải tạm trữ nữa, không thấy nhắc tới sách tạm trữ Dường đề sách mua tạm trữ cà phê nay, sách mua tạm trữ gạo, muối ạt triển khai, không lường trước việc 2.2.4/ Vấn đề sản xuất: Gần 30% cà phê già nước ta đến thời kỳ tái canh sản lượng giảm ít, hạt nhỏ Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn vừa ban hành quy trình tái canh tác động đến sản lượng cà phê Việt Nam năm quy trình thực Song song với diện tích già cỗi thời tiết tác động không nhỏ, hạn hán trải rộng toàn lãnh thổ Việt Nam nên hạt cà phê nhỏ tác động đến sản lượng Thời tiết năm muộn vụ thu hoạch chậm vụ trước tháng Ngoài ra, tỉnh Gialai Kontum nơi có sản lượng cà phê lớn sau Đaklak Lâm Đồng bị bão trái mùa cuối năm ngoái gây gẫy cành đổ cây; bị hạn hán sản lượng vùng giảm tới 20% so với vụ 2009/2010 Nhìn chung, 33 sản lượng cà phê niên vụ tới 2010/2011 thấp vụ 2009/2010 Hiện tỷ lệ cà phê già cỗi chiếm gần 20% khiến suất giảm Bán non vườn cà phê chưa đến ngày thu hoạch, “thảm cảnh” không bà trồng cà phê Tây Nguyên, với nông hộ nghèo, vốn.Ngoài vấn nạn “bán non” vườn cà phê trước vụ thu hoạch, bà trồng cà phê Tây Nguyên có thói quen thu hái cà phê xanh Đó nguyên nhân làm giảm chất lượng cà phê nước ta Với tâm lý lo sợ nạn ăn trộm cà phê đồng thời nhằm giảm chi phí công hái, nhiều bà cho “tuốt” lần chín lẫn xanh.Thậm chí, có vườn lượng xanh chiếm đến 60% – 70% sản lượng thu hoạch Trong theo quy trình kỹ thuật việc thu hoạch phải tiến hành làm lần, lần cách từ 10 – 15 ngày tùy theo lượng chín Nông dân thiếu tiền đành phải “bán non” vườn, tiểu thương thấy lợi trước mắt nên thu hái vườn cà phê xanh hái cà phê xanh làm giảm chất lượng hương không thơm, vị nhạt, nhân không đẹp, không mẩy bóng mà teo tóp làm giảm từ 10 – 15% sản lượng, xuất bị khách hàng chê, bị trừ lùi cao (1 từ 100 – 120USD) Hàng năm, cà phê chất lượng Việt Nam bị thải loại thị trường chiếm tới gần 80% số lượng bị thải loại giới Cho nên tính năm ngành cà phê Việt Nam bị thiệt hại tới hàng trăm triệu USD Còn theo tính toán Bộ NN&PTNT, việc thu hái cà phê xanh làm ngành cà phê Việt Nam thiệt hại khoảng 100 triệu USD/vụ tăng thêm chi phí gia công, giá bán thị trường giới lại thấp sản phẩm loại nước xuất hàng đầu giới 34 Cứ đến vụ thu hoạch cà phê, tỉnh Tây Nguyên lại ban bố hết công văn đến thị khác khuyến cáo người người dân không hái cà phê xanh vi phạm bị phạt Nhà nông biết khuyến cáo đó, họ hái cà phê xanh? Rất đơn giản, hái xanh đỡ bị trộm hơn, giảm công hái (vì hái lần xong), phơi sấy lúc, tiết kiệm chi phí điều quan trọng bán được, có người mua, giá có thấp chút ít, lại lợi nhiều khâu khác… Hiện nay, có tới 66% số hộ dân phơi cà phê sân đất, có 16,5% số hộ phơi cà phê hoàn toàn sân đất; số lại phơi kết hợp vừa sân đất, sân xi măng, sân gạch bạt Chỉ có khoảng 20% số hộ phơi hoàn toàn sân xi măng khoảng 0,2% số hộ sử dụng máy để sấy cà phê.Theo nhiều nông dân cho biết, việc phơi cà phê sân đất có ưu điểm đối phó tốt với thời tiết bất lợi trời mưa sân đất không đọng nước Tuy nhiên, việc phơi cà phê sân đất làm tăng thêm mùi vị bẩn tách cà phê sau này.Trong phương pháp phơi nhiều khác biệt, có khoảng 44% số hộ phơi nguyên quả, 40% số hộ kết hợp vừa phơi nguyên xát dập có khoảng 4% số hộ xát dập cà phê hoàn toàn trước phơi Việc xát dập cà phê trước phơi có ưu điểm rút ngắn thời gian phơi lại dễ làm cà phê phẩm cấp gặp trời mưa.Nông dân chưa áp dụng yêu cầu kỹ thuật trình phơi cà phê Yêu cầu kỹ thuật phơi phải làm giảm độ ẩm cà phê nhanh tốt cách cào, đảo nhiều lần ngày Tuy nhiên, nay, nông dân thường cào, đảo cà phê trình phơi, bình quân khoảng từ 1-2 lần/ngày cà phê gần khô tăng số lượng cào, đảo lên 4-5 lần/ngày, điều hoàn toàn ngược lại với yêu cầu kỹ thuật cào, đảo nhiều lúc cà phê ẩm, ướt cao Việc áp dụng kỹ thuật phơi không làm tăng lượng cà phê bị nhiễm nấm mốc giai đoạn phơi đầu tiên.Qua cho thấy, nông 35 dân người định chất lượng cà phê tốt hay xấu (vì nông dân quản lý tới 80% diện tích cà phê nước) chưa nắm kỹ kỹ thuật thu hái công đoạn sơ chế sau thu hoạch nên dẫn tới tình trạng chất lượng cà phê Việt Nam nhiều năm qua mức thấp Đã đến lúc cần có cách mạng thực khâu thu hoạch chế biến, mà trước hết phải làm từ người nông dân Tuy nhiên, trước tình hình giá tăng năm trước đây, càphê phát triển nóng, diện tích vượt quy hoạch hàng chục nghìn Diện tích lớn càphê vối chiếm tới 93%, diện tích càphê chè - loại càphê có chất lượng giá trị kinh tế cao - lại ít, có phần tỉnh phía Bắc Lâm Đồng 36 Chương Nhận diện rủi ro ngành cà phê giải pháp đặt Xuất Cà phê Việt Nam qua giai đoạn sau: Người nông dân Nhà thu mua Nhà xuất Khách ngoại Như nhà xuất phải liên lạc với đại lý thu mua để lấy hàng trước xuất cho khách ngoại Hợp đồng ký kết khách ngoại nhà xuất tạo nên tính dài hạn xuất Tuy nhiên rủi ro đến cho chủ thể chuỗi giá trị xuất nước ta Càphê Việt Nam xuất tới 80 nước vùng lãnh thổ, có 10 nước bạn hàng lớn Hầu hết sản lượng càphê “xuất ngoại” chưa tiếp cận trực tiếp với nhà rang xay càphê giới Trong đó, nước có đến 126 doanh nghiệp xuất 3.000 đại lý thu mua Đây thực nghịch lý “vạn người bán, trăm người mua."Ngành hàng càphê chưa thiết lập hệ thống chế biến, tiêu thụ, xuất mang tính chuyên nghiệp, dẫn đến Việt Nam nước có sản lượng càphê Robusta lớn giới việc xuất hoàn toàn bị động Vậy nên cần hàng Nhà xuất lỡ hợp đồng Nhà thu mua thu mua chưa chuẩn giai đoạn mà theo lợi trước mắt.Hầu hết doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn cũ (phân loại theo độ ẩm, đen vỡ) thu mua, chế biến càphê, chí mua sô, bán sô không theo tiêu chuẩn Mối liên hệ doanh nghiệp chế biến xuất càphê, doanh nghiệp với nông dân lỏng lẻo, thiếu chia sẻ thông tin, không thống với phương thức tiêu thụ giá dẫn đến tình trạng tranh mua tranh bán sân nhà Điều làm xấu hình ảnh càphê Việt Nam thị trường giới Giá càphê thị trường London New York lên xuống thất thường 37 làm cho doanh nghiệp bán trừ lùi giao hàng xa chưa chốt giá, lâm vào tình trạng thua lỗ nặng Phân tích nguyên nhân lệ thuộc vào thị trường giới, năm Brazil sản xuất 2,5 triệu càphê, 50% dùng để chế biến càphê hòa tan Một phần sản lượng càphê hòa tan xuất khẩu, phần lớn tiêu dùng nước Với 100 triệu dân, bình quân người tiêu dùng 4,5kg càphê lượng tiêu thụ nước Brazil khoảng 450.000 tấn/năm, nên họ không bị ảnh hưởng giá quốc tế Còn Việt Nam, tính đến thời điểm chế biến khoảng 10.000 (khoảng 5% tổng sản lượng) - chẳng “thấm tháp” so với triệu càphê mà người dân sản xuất năm Thêm vào đó, tiêu dùng nội địa thấp, chưa 0,5kg/người/năm Vì thế, ngành càphê Việt Nam phụ thuộc gần hoàn toàn vào thị trường xuất Phần lớn doanh thu 80 tỷ USD ngành càphê giới rơi vào tay nhà chế biến, rang xay giới Trong nước sản xuất càphê (trong có Việt Nam) lại hưởng phần nhỏ, chừng 11-13 tỷ USD, nên phần lợi thu chẳng đáng bao Ký gửi cà phê hình thức mua bán cà phê nông dân đại lý cà phê xã, huyện tỉnh Tây Nguyên, xuất cách chục năm xem phương thức mua bán hay hẳn so với phương thức truyền thống “tiền trao cháo múc” khiến nông dân yếu thu hoạch bán cà phê Ký gửi xem “hiện đại” cách mua bán cũ đại lý kinh doanh cà phê lớn dần lên, xây dựng kho chứa, có vốn lớn để cần mua lúc cà phê nhiều hộ nông dân Còn nông dân, thay thu hoạch bán cho đại lý trước với mức giá ngày hôm đó, phương thức cho phép nông dân đưa cà phê tới kho đại lý, hình thức tạm trữ lựa chọn thời gian với giá bán tốt Các công ty kinh doanh cà phê có mạng lưới đại lý chân rết huyện, xã cho 38 biết phần lớn nông dân trồng cà phê bản, có đầu tư lớn, diện tích nhiều, thực phương thức ký gửi họ không cần kíp phải bán cà phê sau thu hoạch nông dân nghèo khác Vậy chuyện đại lý cà phê vỡ nợ, phải bỏ trốn gây thiệt hại cho nông dân xảy Năm 2008, hàng chục đại lý kinh doanh cà phê Dak Lak vỡ nợ bỏ trốn giá cà phê dù mức cao, 30.000 đồng/kg song lên xuống thất thường khiến đại lý nhận gửi cà phê bị lỗ nặng, gây thiệt hại cho nông dân hàng chục tỉ đồng, chí quan pháp luật phải vào Điều đáng quan tâm giá cà phê xuống thấp nay, đại lý vỡ nợ đành giá lên cao năm 2008, họ vỡ nợ, hám lời, bán trước cà phê nông dân ký gửi với giá thấp cho nhà xuất khẩu, tới giá lên, nông dân chốt giá bán, đại lý thua lỗ, vỡ nợ Trước nữa, vào năm 2006 đại lý kinh doanh cà phê thật tham gia chơi cà phê giấy (mua bán cà phê qua mạng với sàn giao dịch London) bị thua lỗ, kéo theo vỡ nợ dây chuyền cho cà phê ký gửi nông dân Không phải mà nhiều năm trước, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hiệp hội cà phê Việt Nam (Vicofa) có nhiều họp bàn khắc phục rủi ro từ phương thức ký gửi cà phê cho đại lý nông dân, cách doanh nghiệp xuất nhận ký gửi kết hợp với tạm trữ giá cà phê xuống thấp Thế nhưng, dường doanh nghiệp xuất hội viên Vicofa không mặn mà với việc nhận ký gửi, doanh nghiệp có kho tàng, nhân lực hay mạng lưới thu mua cà phê xuống tới huyện xã Cũng tương tự xuất gạo, phần lớn nhà xuất cà phê nhà thương mại đơn thuần, tìm khách hàng nhập khẩu, ký hợp đồng đưa xe container tới đại lý cà phê “đóng hàng”; có nghĩa đại lý đảm nhận khâu sơ chế, phân loại cà phê theo tiêu chuẩn riêng nhà xuất Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC) đời năm nay, có chức nhận cà phê ký gửi xác nhận để nông dân ký gửi vay 39 vốn ngân hàng thời gian gửi kho Tuy vậy, tháng đầu niên vụ cà phê 2009-2010, hàng ngày nông dân, đại lý ký gửi vài chục tấn, chẳng thấm bao so với hàng trăm ngàn cà phê nhân Dak Lak Một đại lý kinh doanh cà phê thành viên BCEC cho trung tâm có hệ thống kho lớn nông dân thu hoạch lần vài cà phê huyện, xã cách xa trung tâm hàng chục số phải thuê xe chở trung tâm, làm phát sinh chi phí Thế nên, nông dân gửi cà phê cho đại lý thôn, xã thuận tiện Do giá cà phê xuống thấp nên Chính phủ đồng ý cho nhà xuất cà phê có kho tàng bắt đầu đăng ký tạm trữ 200.000 cà phê nhân vào ngày mai, 5-2 vay vốn có lãi suất ưu đãi, tức 20% sản lượng cà phê thu hoạch vụ Tuy nhiên, doanh nghiệp có khả tạm trữ (một hình thức ký gửi) lại công nhận họ có khả tạm trữ cà phê cách gom từ đại lý lớn mình, gom cà phê trực tiếp nông dân Giá giá cà phê tăng giá phân bón, xăng dầu, nhân công tăng, việc sản xuất kinh doanh cà phê gặp khó khăn Trao đổi với VnExpress, ông Vân Thành Huy, Chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, cho rằng, cà phê cần tham gia vào thị trường giao dịch giới để tận dụng công cụ hạn chế rủi ro giá lên xuống thất thường Cà phê mặt hàng nhạy cảm với giá Giá có lúc 900 USD/tấn, sau lại tăng lên 1.2001.500 USD/tấn Năm 1994 lên gần 4.000 USD/tấn Năm 2001-2002 giá cà phê rớt thảm hại, 500 USD/tấn, có lúc 380-420 USD/tấn FOB Thời điểm giá nhích lên 600-650 USD/tấn Hiện cà phê VN bán theo cách hàng có thật (Physical), giới có hẳn thị trường giao dịch cà phê kỳ hạn (Coffee Futures market) Trong có công cụ để hạn chế rủi ro với quyền giao dịch, quyền chọn mua, quyền chọn bán Tôi muốn nhấn mạnh tới quyền chọn bán mua Tức thấy giá lên cao đạt 40 giá lý tưởng chưa tới vụ cà phê ta bán trước để tới vụ thu hoạch giao hàng.Các nhà xuất cà phê Việt Nam với nỗi lo trượt giá leo thang gánh nặng khó khăn tạo nên rủi ro lớn cho nhà xuất Nhà xuất chịu gánh nặng mặt chất lượng Quan tâm tới chất lượng cà phê xuất không đơn có người nông dân, hay nhà xuất mà phải có nhà khoa học, công nghệ, ngành có liên quan tới khâu thu hái, chế biến, xuất phải vào Chúng ta hô hào làm hàng chất lượng cao, thực người nông dân tiền để làm sân phơi, không đủ vốn để đầu tư cho công cụ chế biến sản phẩm sau thu hoạch; kêu gọi người nông dân phải hái cà phê chín, 90-95% tốt, vấn đề bảo vệ chống cắp không đề cập.Cũng chất lượng cà phê xuất khẩu, thường nói phải theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhằm tạo thêm giá trị gia tăng, tiến tới đạt tiêu chuẩn quốc tế Tạp chất cà phê xuất ta thường mức 1% Nếu tạp chất cà phê xuất 1% container cà phê xuất châu Âu với 330 bao, có bao tạp chất Với 900.000 cà phê xuất năm 2003-2004 lượng tạp chất nhiều (9.000 tạp chất) Cuối cùng, chở tạp chất tốn phí vận chuyển lại bị phê bình cà phê Việt Nam tạp chất nhiều, chất lượng 3.1/Giải pháp để quản trị rủi ro chuỗi xuất cà phê Việt: Dựa vấn đề nhận diện rủi ro từ phía hộ nông dân sản xuất, đại lý thu mua đến nhà xuất ta lựa chọn nên phương án thích hợp cho đối tượng: 3.1.1/Về phía hộ nông dân: 41 Sự liên kết chặt chẽ với tạo nên hợp tác lâu dài cần thiết Lối sản xuất nhỏ lẻ thiếu vốn kỹ thuật dẫn đến chất lượng trồng không cao Hơn kết hợp với rõ ràng dễ việc quản lý Để tránh tình trạng ăn cắp cà phê, cần phải phối hợp với quan chức để nâng tầm thương hiệu chất lượng cà phê Việt Nam Trong vấn đề ký gửi Rõ ràng tạo nên chợ đầu mối đủ lớn rủi ro hàng, hàng hoá không trả giải Tuy nhiên vấn đề chịu ảnh hưởng lớn vấn đề vốn kỹ thuật Vậy nên thứ quan trọng tạo mạng lưới chuỗi nhà đại lý lớn kết hợp để tạo nên lượng cầu vừa đủ với vốn lớn cho nông dân yên tâm, giảm thiểu rủi ro Ngoài việc sử dụng chiến lược bao vây rủi ro trước bán hàng quan trọng Trong hợp đồng ký gửi nông dân ký có điều khoản giá thay đổi theo thị trường sâu sát giá xuống lên lại không nắm rõ điều nảy ảnh hưởng lớn tới rủi ro kìm giá hãm giá nông dân 3.1.2/Về phía đại lý: Các đại lý nhận ký gửi tưởng nắm đằng chuôi thật với việc vay vốn để nhận ký gửi hàng trước hoàn toàn có khả đại lý bị vỡ nợ trước trả hết tiền nợ.2 vấn đề đặt nợ kiểm soát hàng ký gửi để vừa đảm bảo chất lượng, lại đủ số lượng hàng để có lãi, đạt lãi cao nhất, vấn đề hoàn toàn kiểm soát mô hình kiểm soát rủi ro.Đặt trước tiêu, dự đoán cầu nhà xuất xuất cho nhà xuất uy tín có thương hiệu bước trình kinh doanh đại lý Ngoài việc liên kết với người nông dân từ khâu nguyên vật liệu với giao kèo trước mặt hợp đồng 42 với hợp đồng có khoảng giá định tạo lợi cho nhà đại lý mua với quy mô lớn hàng mà không sợ thiếu hàng cần 3.1.3/Về phía nhà xuất khẩu: Việc lựa chọn thị trường cần thiết Tránh thị trường thiếu ổn định.Tuy phương pháp tránh né khó thực đa số cà phê Việt xuất sang thị trường Luân đôn giá thị trường bấp bênh.Vì việc kiểm soát giá với công cụ chặt chẽ hợp đồng thay đổi theo giá công cụ hữu hiệu khiến cho người xuất tránh rủi ro mặt giá trị rủi ro mặt chuẩn bị hàng.Về hàng xuất đi, người xuất phải người định hướng cho nông dân xuất trồng Tránh tình trạng chất lượng cà phê không đủ bị trả lại, người xuất phải đầu tư tìm hiểu trước thị trường đặt hàng đại lý từ chuyển xuống người dân Đa số lượng cà phê hạt bán thị trường nước chưa có đủ quy trình công nghệ xuất cà phê hoà tan, khả dành lợi nhuận cao với loại cà phê chế biến sẵn Trung Nguyên, Thắng Lợi ví dụ điển hình mô hình thành công lĩnh vực Việc bảo hiểm giá tạo nên tiền đề tốt để nhà xuất có thêm tự tin xuất lĩnh vực 43 Kết Luận Vấn đề rủi ro xuất nước ta vấn đề mang nhiều xúc nhiều khâu Tuy vậy, sử dụng công cụ để quản trị rủi ro khâu xuất cà phê để vừa đảm bảo chất vừa đảm bảo lượng lại tránh tình trạng kìm giá giữ giá vài thị trường Để tạo nên lợi lâu dài cho người nông dân, đại lý, nhà xuất thực quy trình đầy đủ với tính linh hoạt đảm bảo khâu quản trị rủi ro bước tiền đề quan trọng để rủi ro giảm thiểu chí trở nên có lợi cho doanh nghiệp Trong thời kỳ hội nhập kinh tế giới bước đặc biệt vấn đề xuất , nhập phụ thuộc nhiều vào tình hình giới trị , luật pháp, vấn đề thị trường vĩ mô… Việc kiểm soát rủi ro ngày trở nên quan trọng hết để đạt thoả thuận hợp lý có lợi cho nhà xuất Việt Nam từ có lợi cho nhà sản xuất Việt Nam 44 Nguồn tài liệu Global supply chain risk management (HamanuJ University of north TexasDenton John T.mentzer University of tennessy) Tinthuongmai.com Số liệu trích dẫn Vicofa Số liệu bảng biểu Bộ công thương Việt Nam Tinkinhte.com Hội thảo làm cách để tăng chất lượng cà phê Việt Tạp Chí thương mại số năm 2007,2008,2009 www.vicofa.com www.vinacafe.com.vn www.ico.com 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro trong vấn đề xuất khẩu cà phê tại Việt Nam, Quản trị rủi ro trong vấn đề xuất khẩu cà phê tại Việt Nam, Quản trị rủi ro trong vấn đề xuất khẩu cà phê tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay