MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR

89 191 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:56

1.Lý do chọn đề tài Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Megastar là một công ty kinh doanh trong ngành thiết bị nâng và kết cấu cơ khí có nhiều cạnh tranh khốc liệt. Khách hàng của Công ty là các đối tác lớn và các công trình quan trọng có đòi hỏi rất khắt khe về tiến độ và chất lượng công trình. Tuy nhiên công tác quản lý dự án của Công ty gặp rất nhiều khó khăn: - Hầu hết các dự án thực hiện đều bị chậm tiến độ. - Lãng phí trong công tác quản lý chi phí và vật tư của các dự án. Điều này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn tới uy tín, tăng giá thành sản phẩm, giảm khả năng cạnh tranh của công ty. Là một cán bộ phòng Kế hoạch vật tư Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Megastar, em đã tham gia công tác thực hiện và quản lý thực hiện nhiều dự án sản xuất tại Công ty. Chính vì vậy em hiểu rõ cần phải có giải pháp trong công tác quản lý dự án đặc biệt là quản lý về tiến độ thực hiện dự án, quản lý chi phí là yếu tố cơ bản để đảm bảo cho sự thành công và phát triển của công ty trong thị trường hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở các lý thuyết vê quản lý dự án, quản trị kinh doanh đã được học, đồng thời với kinh nghiệm rút ra tư việc tham gia thực hiện các dự án trong thực tế kết hợp với các tài liệu tham khảo, tư vấn từ các giáo trình, chuyên gia trong lĩnh vực, em muốn đề xuất các giải pháp để nâng cao quy trình phối hợp, tham gia thực hiện và quản lý các dự án sản xuất, quản lý và điều hành thực hiện để đảm bảo tiến độ, quản lý hiệu quả góp phần giảm chi phí dự án. Từ các giải pháp được đưa ra này sau đó đem áp dụng vào công tác quản lý dự án nhằm làm tăng hiệu quá sản xuất kinh doanh của Công ty Megastar E&C. 3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là công tác và quy trình quản lý dự án hiện đang áp dụng cửa Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Megastar, trong đó tập trung chủ yếu vào các dự án sản xuất được thực hiện trong những năm gần đây. Thông qua việc nghiên cứu, phân tích và chỉ ra các điểm được và chưa được cửa quy trình để đề xuất các giải pháp khắc phục sửa đổi hoàn thiện phục vụ cho công tác quản lý dự án của Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Megastar. 4. Phương pháp nghiên cứu Thông qua việc khảo sát thực trạng công tác quản lý dự án sản xuất được thực hiện trong thời gian qua, các số liệu báo cáo về công tác quản lý dự án của phòng Kế toán, phòng Kỹ thuật, phòng Kế hoạch vật tư và kinh nghiêm làm việc của em tại Công ty. Trên cơ sở lý thuyết được học và nghiên cứu trong quá trình đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tham khảo các giáo trình dùng cho đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh và quản lý dự án, các bài viết, tài liệu liên quan trong và ngoài nước, các thông tin được đăng tải trên mạng intenet thông qua các website uy tín và nổi tiếng, đặc biệt dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn. Em thực hiện phân tích, đánh giá công tác quản lý dự án trên thực tế và so sánh với lý thuyết được học để làm cơ sở cho các giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý dự án. 5. Đóng góp của luận văn Hoàn thành luận văn này, với mong muốn của em là góp phần xây đựng nên bức tranh tổng thể về hiện trạng công tác quản lý dự án của Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Megastar. -Chỉ ra những ưu nhược điểm, những bất cập của quy trình quản lý dự án hiện tại và đưa ra giải pháp để khắc phục tồn tại. -Đưa các giái pháp áp dụng trực tiếp vào thực tiến công ty đồng thời từng bước hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý dự án. 6. Kết cấu của luận văn Luận vă gồm có 3 phần chính: •PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN. •PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR •PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR MỤC LỤC MỤC LỤC 1.Lý chọn đề tài .6 Mục đích nghiên cứu .6 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn .8 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN .9 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm dự án 1.1.3 Chu kỳ dự án 10 1.1.4 Các bên liên quan đến dự án 11 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 13 1.2.1 Khái niệm: 13 1.2.2 Các mục tiêu quản lý dự án .14 1.2.3 Tác dụng quản lý dự án 17 1.2.4 Đặc điểm quản lý dự án 17 1.2.5 Nội dung quản lý dự án 18 1.3 Một số mô hình tổ chức quản lý dự án .30 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR 32 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR 32 2.1.1 Một số thông tin công ty 32 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty TNHH MTV MEGASTAR E&C 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty Megastar 35 2.1.4 Cơ cấu lao động công ty 38 2.1.5 Một số sản phẩm dịch vụ chủ yếu Công ty Megastar E&C 40 2.1.6 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV khí xây dung Megastar năm gần .43 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR .45 2.2.1 Thực trạng quản lý tiến độ dự án tai Megastar E&C .45 2.2.1.1 Quy trình quản lý dự án sản xuất Megastar E&C 45 2.2.1.2 Phân tích tiến độ số mẫu dự án thực .47 2.2.1.3 Thống kê dự án thực 53 2.2.1.4 Các nguyên nhân chủ yếu gây chậm tiến độ dự án 54 2.2.2 Thực trạng lập dự toán quản lý vật tư thép dự án Công ty Megastar E&C 56 2.2.2.1 Quy trình lập dự toán quản lý chi phí dự án tai Công ty: .56 2.2.2.2 Phân tích Một số dự toán dự án: 58 2.2.2.3 Phân tích dự toán mẫu: 60 2.2.2.4 Các nguyên nhân chủ yếu gây thất thoát lãng phí quản lý chi phí dư án 62 PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR 63 3.1 Định hướng mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Megastar E&C.63 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY MEGASTAR E&C 65 3.2.1 Thay đổi, điều chỉnh lại quy trình thực dự án: .65 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý tiến độ dự án: 69 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng lập kế hoạch xây dựng bảng tiến độ thực dự án 69 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi phí, giảm tiêu hao lãng phí vật tư thép dự án 77 3.3.1 Quản lý vật tư tiêu hao vật tư dư thép tấm: 77 3.3.2 Xây dựng định mức tiêu hao cho nguyên vật liêu phụ: 85 KẾT LUẬN 87 Tài liệu tham khảo 89 MỤC LỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Cơ cấu lao động Công ty 12 Bảng 2.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007, 2008 Năm 2009 37 Bảng 2.3 Biểu mẫu bảng tiến độ dự án 41 Bảng 2.4: Tiến độ thực dự án sản xuất Cổng trục dầm đôi 25 cho nhà máy đóng tàu Bạch Đằng theo kế hoạch duyệt Bảng 2.5: Tiến độ thực dự án sản xuất Cổng trục dầm đôi 25 cho nhà máy đóng tàu Bạch Đằng thực tế Bảng 2.6: Tiến độ thực dự án sản xuất Cổng trục dầm đôi 20 cho Công ty lắp máy Lilama 453 theo kế hoạch duyệt Bảng 2.7: Tiến độ thực dự án sản xuất Cổng trục dầm đôi 25 cho Công ty lắp máy Lilama 453 thực tế Bảng 2.8: Tiến độ thực dự án sản xuất Cầu trục dầm đôi 40 cho nhà máy thủy diện Bình Điền theo kế hoạch duyệt Bảng 2.9: Tiến độ thực dự án sản xuất Cổng trục dầm đôi 25 cho nhà máy thủy diện Bình Điền thực tế Bảng 2.10: Thống kế dự án thực tế thực đến 30/06/2009 Bảng 2.11: Vật tư thép để thực dự án sản xuất Cổng trục dầm đôi 25 cho nhà máy đóng tàu Bạch Đằng theo dự toán duyệt Bảng 2.12: Vật tư thép để thực dự án sản xuất Cổng trục dầm đôi 20 cho Công ty lắp máy Lilama 453 theo kế hoạch duyệt Bảng 2.13: Tiến độ thực dự án sản xuất Cầu trục dầm đôi 40 cho nhà máy thủy diện Bình Điền theo kế hoạch duyệt Bảng 3.1 Bảng thống kê thời gian trung bình thực công việc dự án theo phương pháp cũ Bảng 3.2 Bảng thống kê thời gian trung bình thực công việc dự án theo phương pháp Bảng 3.3 Bảng so sánh đánh giá mức độ hoàn thành tiến độ dự án mẫu Bảng 2.11: Bảng dự toán thép thực dự án nhà máy đóng tàu Bạch Đằng Bảng 3.3 Bảng dự toán thép thực dự án MUNCK 42 42 44 44 46 46 48 52 52 53 63 64 68 72 73 MỤC LỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Chu kỳ dự án Hình 1.2: Chu trình quản trị dự án 11 Hình 1.3: Mối quan hệ thời gian, chi phí kết 13 Hình 1.4: Biểu đồ Gantt 19 Hình 1.5: Sơ đồ PERT 20 Hình 1.6 Các lĩnh vực quản lý dự án 24 Hình 1.7 Mô hình chủ đầu tư tự thực dự án 25 Hình 1.8 Mô hình quản lý dự án theo chức 25 Hình 1.9 Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án 26 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Megastar E&C 30 Hình 2.2 Biểu đồ tỉ lệ cấu lao động 33 Hình 2.3 Công trình nhà thép tiền chế 35 Hình 2.4 Cổng trục dầm đôi 10 Tấn 35 Hình 2.5 Cầu trục dầm đôi 20 Tấn 36 Hình 2.6 Cầu trục dầm đơn Tấn 36 Hình 2.7 Cửa thép thuỷ công 37 Hình 2.8 Đường ống áp lực thủy điện 37 Hình 2.9 Biểu đồ lợi nhuận ba năm 2007, 2008 2009 38 Hình 2.10 Quy trình quản lý dự án Megastar E&C 40 Hình 2.11: Biểu đồ Gantt định đường găng dự án mẫu 44 Hình 2.12: Biểu đồ Gantt định đường găng dự án mẫu 46 Hình 2.13: Biểu đồ Gantt định đường găng dự án 48 Hình 2.14: Biểu đồ nhân nguyên nhân dẫn tới chậm tiến độ hoàn thành dự án công ty Megastar E&C Hình 2.15: Quy trình lập dự toán 50 51 Hình 2.16: Ví dụ cắt phôi thực tế 55 Hình 3.1 Sơ đồ quy trình quản lý dự án 60 Hình 3.2: Tiến độ thực dự án mẫu theo phương pháp 66 Hình 3.3: Tiến độ thực dự án mẫu theo phương pháp cũ 66 Hình 3.4: Tiến độ thực dự án mẫu theo phương pháp 67 Hình 3.5: Tiến độ thực dự án mẫu theo phương pháp cũ 67 Hình 3.6: Tiến độ thực dự án mẫu theo phương pháp 68 Hình 3.7: Tiến độ thực dự án mẫu theo phương pháp cũ 68 Hình 3.8: Bảng ghép phôi dự án nhà máy đóng tàu Bạch Đằng 74 Hình 3.9: Bảng ghép phôi dự án dự án MUNCK 75, 76 LỜI NÓI ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Megastar công ty kinh doanh ngành thiết bị nâng kết cấu khí có nhiều cạnh tranh khốc liệt Khách hàng Công ty đối tác lớn công trình quan trọng có đòi hỏi khắt khe tiến độ chất lượng công trình Tuy nhiên công tác quản lý dự án Công ty gặp nhiều khó khăn: ← - Hầu hết dự án thực bị chậm tiến độ ← - Lãng phí công tác quản lý chi phí vật tư dự án Điều gây ảnh hưởng lớn tới uy tín, tăng giá thành sản phẩm, giảm khả cạnh tranh công ty Là cán phòng Kế hoạch vật tư Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Megastar, em tham gia công tác thực quản lý thực nhiều dự án sản xuất Công ty Chính em hiểu rõ cần phải có giải pháp công tác quản lý dự án đặc biệt quản lý tiến độ thực dự án, quản lý chi phí yếu tố để đảm bảo cho thành công phát triển công ty thị trường Mục đích nghiên cứu Trên sở lý thuyết vê quản lý dự án, quản trị kinh doanh học, đồng thời với kinh nghiệm rút tư việc tham gia thực dự án thực tế kết hợp với tài liệu tham khảo, tư vấn từ giáo trình, chuyên gia lĩnh vực, em muốn đề xuất giải pháp để nâng cao quy trình phối hợp, tham gia thực quản lý dự án sản xuất, quản lý điều hành thực để đảm bảo tiến độ, quản lý hiệu góp phần giảm chi phí dự án Từ giải pháp đưa sau đem áp dụng vào công tác quản lý dự án nhằm làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Megastar E&C Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu công tác quy trình quản lý dự án áp dụng cửa Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Megastar, tập trung chủ yếu vào dự án sản xuất thực năm gần Thông qua việc nghiên cứu, phân tích điểm chưa cửa quy trình để đề xuất giải pháp khắc phục sửa đổi hoàn thiện phục vụ cho công tác quản lý dự án Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Megastar Phương pháp nghiên cứu Thông qua việc khảo sát thực trạng công tác quản lý dự án sản xuất thực thời gian qua, số liệu báo cáo công tác quản lý dự án phòng Kế toán, phòng Kỹ thuật, phòng Kế hoạch vật tư kinh nghiêm làm việc em Công ty Trên sở lý thuyết học nghiên cứu trình đào tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tham khảo giáo trình dùng cho đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh quản lý dự án, viết, tài liệu liên quan nước, thông tin đăng tải mạng intenet thông qua website uy tín tiếng, đặc biệt hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn Em thực phân tích, đánh giá công tác quản lý dự án thực tế so sánh với lý thuyết học để làm sở cho giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý dự án Đóng góp luận văn Hoàn thành luận văn này, với mong muốn em góp phần xây đựng nên tranh tổng thể trạng công tác quản lý dự án Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Megastar - Chỉ ưu nhược điểm, bất cập quy trình quản lý dự án - đưa giải pháp để khắc phục tồn Đưa giái pháp áp dụng trực tiếp vào thực tiến công ty đồng thời bước hoàn thiện nâng cao công tác quản lý dự án Kết cấu luận văn Luận vă gồm có phần chính: • PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN • PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR • PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.1 Khái niệm Dự án: sử dụng nguồn lực hữu hạn để thực nhiều công việc khác nhau, có liên quan với hướng tới mục tiêu chung nhằm đạt lợi ích cụ thể - Dự án: giải pháp hứa hẹn lợi ích cụ thể - Mục đích: làm tiền tiết kiệm tiền - Nguồn lực: thời gian, vốn, người, máy móc thiết bị, vật liệu 1.1.2 Đặc điểm dự án Các dự án đầu tư có đặc điểm sau: Dự án tạm thời có chu kỳ sống: Dự án mang chất tạm thời, tức có thời điểm bắt đầu thời điểm kết thúc cụ thể Việc kết thúc dự án thời điểm để ta bắt đầu nghiên cứu hội đầu tư cho dự án Dự án hoạt động có mục đích: Mục đích, hay gọi mục tiêu tổng thể dự án kết cuối mà nhà đầu tư mong đợi Để đạt mục đích, phân chia kết mong muốn thành mục tiêu cụ thể cần đạt giai đoạn dự án Các mục tiêu cần xác lập nhằm đảm bảo nguyên tắc: cụ thể, đo lường được, khả thi, cân đối nguồn lực, có thời hạn định Tính đặc thù: Mỗi dự án có yếu tố đặc thù so với dự án khác, dự án nghiên cứu phát triển hay dự án xây dựng, dự án sản xuất hoàn toàn giống Mỗi dự án phải tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ, thiết kế kỹ thuật cụ thể, việc quản lý khai thác vận hành có đặc thù khác Tính không chắn dự án: Dự án thường kèm với nhiều rủi ro, nhiều yếu tố biến động khó lường, trình thực dự án kéo dài, đòi hỏi nguồn vốn lớn, chịu tác động môi trường kinh tế, xã hội, luật pháp bên liên quan Các rủi ro tiềm ẩn xuất tác động đến mục tiêu kết dự án Tính phụ thuộc xung đột: Một dự án có mối quan hệ tác động qua lại với mâu thuẫn với yếu tố bên ngoài, chẳng hạn mâu thuẫn với dự án khác nguồn lực, đồng thời thân dự án chứa đựng nhiều mâu thuẫn phận thực dự án, nhiệm vụ nguồn lực thực 1.1.3 Chu kỳ dự án Chu kỳ dự án, thời kỳ mà dự án cần phải trải qua, thời điểm có ý định đầu tư thời điểm kết thúc dự án Hình 1.1: Chu kỳ dự án Đầu tiên dự án hình thành, cần nỗ lực lớn để khởi động dự án Chúng ta phải chọn nhà quản trị dự án, tập hợp nhóm dự án, tiến hành lập kế hoạch xác định nguồn lực ban đầu Giai đoạn việc tiến triển chậm 10 Như qua xem xét ba dự án mẫu trên, ta thấy sau áp dụng phương pháp lập bảng kế hoạch tiến độ đẩy nhanh tiến độ thực dự án bảng: Bảng 3.3 Bảng so sánh đánh giá mức độ hoàn thành tiến độ dự án mẫu Thời gian hoàn Dự án mẫu Dự án Dự án Dự án thành theo kế hoạch duyệt 93 95 94 Thời gian hoàn thành Thời gian hoàn thành theo kế hoạch cũ theo kế hoạch 107 104 105 94 95 95 c Kết đạt áp dụng giải pháp: Ta thấy việc áp dụng bảng phân tách công việc mang lại hiệu rõ rệt tiến độ thực dự án, giúp rút ngắn thới gian thực dự án bảng tiến độ từ 103 ngày xuống 94 ngày Và thực tế áp dụng vao dự án mẫu thực tế, ta thấy điều khẳng định chắn tông thời gian thực giản từ 9-12 ngày, thời gian thực công việc đảm bảo Việc cải thiện tiến độ dự án mang lại cho công ty lợi ích sau: • Công ty thực giao hàng tiến độ đố với khách hàng góp phần đưa công trình vào hoạt động tiến độ Đảm bảo chữ tín kinh doanh, bước xây dựng thương hiệu công ty thị trường Cơ khí kết cấu nước • Nâng cao liên kết, phối kết hợp đơn vị thực dự án công ty Các công việc tiến hành đồng thời nối tiếp cách hợp lý nhịp nhàng thể công tác quản lý dự án công ty Megastar E&C có tính khoa hoc chuyên nghiệp • Khi phối hợp đơn vị thực công viện đồng thời nối tiếp góp phần làm giảm tải tăng thời gian thực số công việc đặc biệt công việc mua sắm vật tư gia công Ta thấy theo bảng tiến độ cũ Bảng 3.1 tổng thời gian mua chi có ngày mà phải mua lượng vật tư gia công lớn lên tới hàng tỷ 75 đồng Chính việc phải mua vội vật tư với số lượng lơn làm Công ty không đủ thời gian chọn nhà cung cấp chất lượng tốt thường bị mua đắt Nhưng theo bảng tiến độ đề xuất Bảng 3.2 tổng thời gian mua lên tới 25 ngày công việc mua vật tư gia công có đủ thời gian để lựa chọn nhà cung cấp, đảm phán giá Chính điều làm giảm tổng chi phí mua sắm vật tư gia công xuống trung bình 3% so với bảng kế hoạch tiến độ cũ (do mua vội) - Doanh thư hàng năm công ty hiên nay: 40 tỷ VNĐ - Tổng chi phí mua sắm vật tư gia công chiến: 50% doanh thu  Số tiền tiết kiệm từ mua vật tư: S1= 3%x50%x40.000 = 600 (triệu VNĐ/năm) • Việc hoàn thành dự án nhanh phương pháp cũ ngày góp làm giảm chi phí nhân công đó: - Tổng số dự án thực năm hiên trung nình là: 12 dự án - Số người trung bình tham gia dự án: 50 người - Lương nhân viên trung bình ngày : 100 nghìn VNĐ  Số tiền tiết kiệm từ nhân công: S2= 12x50x0,1 = 60 (triệu VNĐ/năm) • Việc hoàn thành dự án nhanh phương pháp cũ ngày giao hàng tiến độ, công ty không bị phạt giao hàng chậm: - Doanh thư hàng năm công ty hiên nay: 40 tỷ VNĐ - Mức phạt giao hàng chậm: 0,1% (giá trị hơp đồng/ngày)  Số tiền tiết kiệm không phai nộp phạt: S3 = 9x0,1%x40.000 = 360 (triệu VNĐ/năm) • Khi hoàn thành dự án nhanh ngày, chi phí tài công ty cung đươc giảm tra nợ ngân hàng sớm ngày này: - Doanh thư hàng năm công ty hiên nay: 40 tỷ VNĐ - Tỷ lệ tiền vay thực dự án: 50% - Lại xuất cho vay theo ngày: 0,05% (ngày) 76  Số tiền tiết kiệm từ chi phí tài chính: S4 = 9x0,05%x50%x40.000 = 90 (triệu VNĐ/năm) Như ta thấy việc áp dụng bảng tiến độ công việc mang lại hiệu lớn tới công tác quản lý thực dự án công ty Việc đẩy nhanh tiến độ thực dự án không mang lại uy tín, thương hiêu quản lý dự án chuyên nghiệp cho công ty Megastar E&C mà mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp với số tiền tiết kiệm hàng năm là: • Tổng số tiền tiết kiêm đươc hàng năm: S = S1+S2+S3+S4= 600+60+360+90= 1120 (triệu VNĐ)  Giải pháp hiệu sứng đáng để thực áp dụng Công ty Megastar E&C 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi phí, giảm tiêu hao lãng phí vật tư thép dự án Từ phân tích phần 2.2.2, ta thấy có nhiều nguyên nhân gây lãng phí thất thoát vật tư thép gia công dự án, em xin đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý lý chi phí, giảm tiêu hao lãng phí vật tư thép công ty Megastar E&C 3.3.1 Quản lý vật tư tiêu hao vật tư dư thép tấm: a Cơ sở giải pháp: Như phân tích phần 2.2.2.3, ta thấy thép dự toán kê số lượng thép cần sử dụng có kích thước tiêu chuẩn (2000x6000; 1800x6000; 1500x6000…) lại không kê khai vật tư dư loại sau gia công Chính thiếu rõ ràng minh bạch dẫn tới việc khả quản lý, thất thoát vật tư gây tăng chi phí thực dự án Ta nhận thấy dự toán sử dụng vật tư tách biết lẫn nhau, dự án luân chuyển vật tư, linh hoạt vật tư Điều nhiều gây chậm trễ gia công dự án, làm tăng lượng vật tư tồn kho không cần thiết phải đợi cuối dự án nhập lại vật tư tồn đưa sử dụng lại phải mua 77 b Nội dung giải pháp: Em xin đề xuất giải pháp áp dụng phương pháp dự toán ngân sách theo khoản mục công việc ro ràng tất khoản mục công việc , bảng dự toán vật phải làm rõ thép sử dụng làm gì, sử dụng phần lại dư Có phát huy tối đa ưu điểm phương pháp dự toán ngân sách theo khoản mục công việc Chính để thực điều này, ta ban hành bảng dự toán đồng phòng Kế hoạch vật tư lập bảng ghép phôi cụ thể cho thép Bảng ghép phôi thực hiên Autocad nhằm làm rõ điều mà bảng dự toán thể hết: - Có chủng loại thép sử dụng dự án - Với chủng loại có số lượng - Đối với rõ dùng để làm gì, làm nào, phần dư cần nhập lại kho la - Thực luân chuyển vật tư, kết hợp thực nhiều dự án lúc mà không gây rối loạn mát vật tư - Tạo thuận lợi vả dễ dàng cho người sử dụng vật tư, nhân viên kho, nhà quản lý kiên tra - Phần vật tư dư thu lại sử dụng để gia công chi tiết phù hợp với kích thước cho cac dự án sau thưc ( phần dư coi tính vật tư nguyên, không bi coi la phế liệu) Để đánh giá hiệu bảng ghép phôi công tác lập dự toán quản lý chi phí dự án, em xin lựa chọn bảng ghép phôi mẫu: 78 Dự án l : Dự án sản xuất Cổng trục dầm đôi 25 cho nhà máy đóng tàu Bạch Đằng: ( hình 3.8) Bảng 2.11: Bảng dự toán thép thực dự án nhà máy đóng tàu Bạch Đằng II A B C D B*D*(1+C) 1,088,120,742 Tấm 18 24,417 5% 14,500 371,743,344 Tấm 27 19,076 5% 14,500 290,424,488 Tấm Tấm Kg 32 24 9,646 8,478 110 5% 5% 14,500 14,500 70,000 146,861,568 129,077,550 8,085,000 Thép + Ray + Vật liệu gia công Thép 16x1800x6000 Thép 10x1500x6000 Thép 8x800x6000 Thép 5x1500x6000 Sơn Juton Vật tư thiết bị phụ gia China Nauy công (cát phun, găng tay, kính, VL hàn, bánh 141,928,792 xe, trục ) chiếm 15% vật tư thép 79 80 Ta thấy theo dự toán ban đầu tổng lượng thép là: 61.616 Kg thép, thực tế sử dụng bảng ghép phôi chi là: 46.215 Kg Như tổng lượng vật tư dư là: 15.401 Kg tương dương 25% tổng lượng vật tư dự thép toán Dự án : Dự án sản xuất cánh cuộn cáp biển MUNCK phục vụ xuất kết cấu khí ( hình 3.9): Bảng 3.3 Bảng dự toán thép thực dự án MUNCK TT I TÊN HÀNG - QUI CÁCH Thép + Ray + Vật liệu gia công Thép 6x1500x6000 Thép 10x1500x6000 Thép 12x1500x6000 Thép 14x1500x6000 XUẤT ĐVT XỨ SL KL THUẾ ĐƠN GIÁ 223,113 THÀNH TIỀN 3,466,993,320 TQ Tấm 48 20,347 5% 14,500 309,786,120 TQ Tấm 206 145,539 5% 14,500 2,215,831,275 TQ Tấm 15 12,717 5% 14,500 193,616,325 TQ Tấm 42 44,510 5% 16,000 747,759,600 81 82 83 Ta thấy theo dự toán ban đầu tổng lượng thép là: 223.113 Kg thép, thực tế sử dụng bảng ghép phôi chi là: 193.685 Kg Như tổng lượng vật tư dư là: 29.428 kg tương đương 13,2% tổng lượng vật tư thép dự toán Đồng thời kết hợp với biện pháp hành thưởng phạt hoạt động sử dụng vật tư thép - Khi phòng vật tư cấp phát vật tư gia công dự án, đơn vị sử dụng đồng thời nhận thêm 01 ghép phôi dự án - Trưởng đơn vị ký nhận vật tư đồng thời có trách nhiệm hoàn trả lại phần vật tư dư ghép phôi yêu cầu - Trưởng đơn vị phải bồi hoàn chịu kỹ luật để làm mất, thất thoát, hay nhập lại vật tư dư mà lý hợp lý c Kết đạt áp dụng giải pháp: * Ta nhận thấy sau sử dụng bảng ghép phôi thép gia công thực hiên dự án toàn phần vật tư sử dụng trình bầy rõ ràng, phần vật tư dư thu lại toàn vào kho công ty Tùy thuộc vào đặc điêm dự án khác thực mà vật tư dư dao động từ 10-25% trung bình mức 16% tổng lượng vật tư thép dự toán Như trình bầy phần 2.3.1 lượng vật tư dư thất thoát 50% lượng vật tư Như với giải pháp bảng ghép phôi Công ty megastar E&C giải vấn đề thất thoát Số tiền tiết kiệm cho công ty sau thực giải pháp: - Doanh thư hàng năm công ty hiên nay: 40 tỷ VNĐ - Tỷ lệ vật tư thép so với doanh thu dự án: 50% V= 16%x50%x50%x40.000= 1.600 ( triệu VNĐ/năm) Do bảng ghép phôi thực bàng máy vi tính phần mền Autocad, việc tra cứu thông tin dễ dàng Các bảng ghép phôi lưu vào file cad khiến cho viêc luân chuyển vật tư dự án thực dễ dàng, nhanh tróng kiểm soát lưu điện tử Chính làm giảm lượng vật tư tồn kho chờ tới cuối dự án nhập vật tư dư trở lại để làm dự án tiếp, góp phần làm giảm chi phí thực dự án 84 Chi phí thực dự án giải pháp thực đơn giản, tốn Điều dẫn tới sản phẩm công ty tăng khả cạnh tranh thị trường kết cấu thép, gia tăng lợi nhuận góp phần thức đẩy phát triển công ty ngày lớn manh 3.3.2 Xây dựng định mức tiêu hao cho nguyên vật liêu phụ: a Cơ sở giải pháp: Như phần 2.2.2.3 trình bầy, viêc định tính nguyên vật liêu phụ theo kinh nghiệm, tỉ lệ phần trăm theo nguyên vật liêu cách thiếu Điều gây khả quản chi phí này, tạo việc sử dụng bừa bãi, lãng phí vật tư b Nội dung giải pháp: Từ sở cần thiết phải quản lý chi phí vật tư nguyên vật liêu phụ công ty Megastar E&C, em xin đề xuất giải pháp tư cần phải xây dựng định mức cho nguyên vật liệu phụ cho đơn vị sử dụng cách khoa học, đắn phù hợp với điều kiện công nghệ xưởng sản xuất Quy trình xây dựng định mức xây dựng theo bước sau: - Bước 1: Sử dụng định mức áp dụng theo định mức nhà nước cho dự án thực (định mức sơn, dây hàn, thuốc hàn…) - Bước 2: Kết thúc dự án tiến hành đo đạt lại kiểm tra thực tế tiêu hao trình thực - Bước 3: Điều chỉnh lại định mức tiêu hao phù hợp với công nghệ dự án công ty - Bước 4: Áp dụng định mức cho dự án lập lại bước - Bước 5: Hoàn thiện định mức chuẩn cho tiêu hao nguyên vật liệu nhà máy Đồng thời kết hợp với biện pháp hành thưởng phạt hoạt động sử dụng vật tư gia công phụ: - Định mức đưa thống áp dụng cho tất dự án thực công ty Megastar E&C, tùy dự án mà có điều chỉnh không 10% định mức 85 đưa ra, điều chỉnh dựa điểu kiện làm việc điều kiện công nghệ gia công thay đổi - Tất người công ty phải tuân định mức ban hành - Mọi hành vi sử dụng định mức giản trình lý hợp lý phải bồi hoàn bị sử phạt c Kết đạt áp dụng giải pháp: Sau thời gian áp dụng quy trình xây dựng định mức gia công cho vật tư phụ, phòng kế hoạch vật tư hoàn thiện định mức cho sơn, dây hàn, thuốc hàn sau: - Định mức sơn: 0,14 KG/m2 - Định dây hàn : 0,0678 KG/10m - Định dây thuốc hàn : 0,075 KG/10m Công tác quản lý vào chuyên nghiệp, rõ ràng chách nhiệm, lượng tiêu hao vật tư gia công phụ làm giảm chi phì, thất thoát sử dụng Khi nên định mức gia công cho vật tư gia công phụ dự báo lượng tiêu thu tương lai công ty Từ đó, phận vật tư hoàn toàn chủ động dự trữ hợp lý vật tư phư,tránh lượng hàng tồn kho nhiếu hay công ty thực dự án 86 KẾT LUẬN Như biết khí chế tạo ngành tổng hợp có vai trò quan trọng trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước Nhu cầu sản phẩm khí ngày gia tăng gắn liền với hoạt động phát triển đất nước, tạo tài sản cố định để trì, sửa chữa, thay phát triển hoạt động cho doanh nghiệp, hay tồ chức tham gia sản xuất hàng hóa Đối với công ty Công ty Megastar E&C việc kinh doanh ngành khí chế tạo mang lại nhiều thuận lợi cho phát triển thành công Song việc Việt Nam gia nhập WTO, thay đổi công nghệ mang lại cho công ty nhiều cạnh tranh thách thức Vì vậy, vấn đề đặt cho Công ty Megastar E&C làm để công tác quản lý dự án đạt hiệu quả, thực dự án tiến độ, quản lý tốt chi phí góp phần làm giảm giá thành tăng uy tín sức cạnh tranh công ty Kể từ thành lập đến nay, Công ty Megastar E&C không ngừng hoàn thiện phát triển công tác thực quản lý dự án sản xuất kinh doanh Từ thực trạng, công tác thực quản lý dự án giao cho phòng Kỹ thuật triển khai thực cách kiêm nhiệm mà đơn vị chuyên trách đảm nhiệm Chính vậy, công tác quản lý dự án Công ty gặp nhiều khó khăn bất cập công tác công tác thực quản lý: ← ← - Hầu hết dự án thực bị chậm tiến độ - Lãng phí công tác quản lý chi phí vật tư dự án Điều gây ảnh hưởng lớn tới uy tín, làm tăng giá thành sản phẩm, giảm khả cạnh tranh công ty Trên sở thực trạng đó, khuôn khổ luận văn này, em xin đưa phân tích, đánh giá tình hình quản lý dự án Công ty Megastar E&C năm gần Nêu nguyên nhân chủ yếu gây nên hạn chế, nhược điểm công tác quản lý dự án Công ty Megastar E&C mà có nhược điểm lớn chậm tiến độ thực hiện, lãng phí quản lý chi phí nhiều dự án Từ đó, có nhìn tổng thể thực trạng công tác thực quản lý dự án Công ty Megastar E&C 87 Thông qua phân tích đánh giá đó, áp dụng lý thuyết quản lý dự án đại, em xin đưa đề xuất số giải pháp để khắc phục tồn hoàn thiện quy trình quản lý dự án Công ty Megastar E&C Bằng cách áp dụng giải pháp này, Công ty Megastar E&C đạt được: nâng cao hiệu dự án, rút ngắn tiến độ thực dự án đảm bảo kế hoạch đề ra, quản lý chi phí giảm thất thoát vật tư gia công, góp phần nâng cao uy tín sức cạnh tranh công ty thị trường Nhân dịp này, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Tiến sĩ Trần Việt Hà tận tình giúp đỡ hướng dẫn trình thực hoàn thành Luận văn Em xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Khoa Kinh tế Quản lý tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức quý báu trình em tham gia học tập lớp cao học Quản trị kinh doanh trường Đại Học Bách khoa Hà Nội Em xin chân thành cảm ơn! 88 Tài liệu tham khảo Từ Quang Phương (2006), Quản lý dự án đầu tư, Nhà xuất Lao động – Xã hội Nguyễn Bách Nguyệt (2007), Lập quản lý dự án đầu tư, Nhà xuất Thống kê Nguyên Thảo – Trung Nguyên (2007), Giáo trình quản trị kinh doanh, Nhà xuất Lao động – Xã hội Khoa học quản lý - NXB Lý luận trị, 2004 Các tài liệu học tập khoa Kinh tế- Quản lý- trường DHBK Hà Nội Website : megastar.com.vn 89
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR, PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN, 2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, 3 Một số mô hình tổ chức quản lý dự án., PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR, 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR., PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MEGASTAR, 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY MEGASTAR E&C, 3 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, giảm tiêu hao lãng phí đối với vật tư thép của dự án.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay