Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

56 604 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:47

Tín dụng là một trong những chức năng quan trọng nhất của các tổ chức trung gian tài chính, là dịch vụ sinh lời chủ yếu, đồng thời cũng là lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro nhất của các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính khác. Trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa kéo theo sự cạnh tranh gay gắt, tín dụng chính là kênh cung cấp vốn chủ yếu cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong những năm qua, vấn đề tín dụng đối với doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp không ít khó khăn và tồn tại như sự an toàn, chất lượng, hiệu quả… Điều này cho thấy tầm quan trọng của tín dụng đối với không chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, nâng cao chất lượng tín dụng chính là hạn chế rủi ro, hạn chế những tổn thất to lớn có thể xảy ra làm ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của từng ngân hàng thương mại nói riêng và toàn bộ hệ thống ngân hàng nói chung. Do đó, củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng tín dụng là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại, trong đó có Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam bởi đây luôn là vấn đề cấp thiết và quan trọng đối với mỗi ngân hàng. Từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam với hơn 95% các doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ, do có vốn tự có ít nên nhu cầu về vốn là rất cấp thiết, đồng thời xuất phát từ thực tế tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, sưau thời gian học tập, nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận, em lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam” đề làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Mục đích của chuyên đề Em muốn đánh giá một cách khách quan thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, để từ đó, đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Phạm vi của chuyên đề Chuyên đề tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam từ các số liệu thống kê trong 3 năm gần đây. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận tư duy: duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Các phương pháp tổng hợp, phân tích, thực chứng, diễn giải, kết hợp với quy nạp và diễn dịch. Phương pháp thu thập thông tin từ các số liệu báo cáo do Chi nhánh cung cấp, tham khảo các sách chuyên ngành, thông tin từ báo, tạp chí… Phương pháp quan sát: quan sát tình hình thực tế tại Chi nhánh Kết cấu của chuyên đề Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần lớn: Phần 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại Phần 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Phần 3: Kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tình hình nợ xấu Chi nhánh Error: Reference source not found Biểu đồ 2: Tình hình hoạt động tài Chi nhánh Error: Reference source not found LỜI MỞ ĐẦU Tín dụng chức quan trọng tổ chức trung gian tài chính, dịch vụ sinh lời chủ yếu, đồng thời lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro ngân hàng thương mại định chế tài khác Trong bối cảnh kinh tế mở cửa kéo theo cạnh tranh gay gắt, tín dụng kênh cung cấp vốn chủ yếu cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp liên tục đạt hiệu cao Tuy nhiên, năm qua, vấn đề tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, gặp không khó khăn tồn an toàn, chất lượng, hiệu quả… Điều cho thấy tầm quan trọng tín dụng không hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại mà toàn kinh tế Việt Nam Vì vậy, nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro, hạn chế tổn thất to lớn xảy làm ảnh hưởng tới tồn phát triển ngân hàng thương mại nói riêng toàn hệ thống ngân hàng nói chung Do đó, củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng tín dụng mối quan tâm hàng đầu ngân hàng thương mại, có Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam vấn đề cấp thiết quan trọng ngân hàng Từ thực tế kinh tế Việt Nam với 95% doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ, có vốn tự có nên nhu cầu vốn cấp thiết, đồng thời xuất phát từ thực tế Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, sưau thời gian học tập, nghiên cứu vấn đề mang tính lý luận, em lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam” đề làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mục đích chuyên đề Em muốn đánh giá cách khách quan thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, để từ đó, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Phạm vi chuyên đề Chuyên đề tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam từ số liệu thống kê năm gần Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận tư duy: vật biện chứng vật lịch sử Các phương pháp tổng hợp, phân tích, thực chứng, diễn giải, kết hợp với quy nạp diễn dịch Phương pháp thu thập thông tin từ số liệu báo cáo Chi nhánh cung cấp, tham khảo sách chuyên ngành, thông tin từ báo, tạp chí… Phương pháp quan sát: quan sát tình hình thực tế Chi nhánh Kết cấu chuyên đề Ngoài lời mở đầu kết luận, nội dung chuyên đề bao gồm phần lớn: Phần 1: Những vấn đề chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Phần 2: Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Phần 3: Kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Những vấn đề doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé mặt vốn, lao động hay doanh thu Doanh nghiệp vừa nhỏ chia thành ba loại, vào quy mô, là: Doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp nhỏ, Doanh nghiệp vừa Theo tiêu chuẩn Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp vừa nhỏ bao gồm: • Doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp có số lao động 10 người, tổng tài sản có giá trị không 100.000 USD tổng doanh thu hàng năm không 100.000 USD • Doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp có số lao động từ 10 đến 50 người, tổng tài sản có giá trị không triệu USD tổng doanh thu hàng năm không triệu USD • Doanh nghiệp vừa doanh nghiệp có từ 50 đến 300 lao động, tổng tài sản có giá trị không 15 triệu USD tổng doanh thu hàng năm không 15 triệu USD Ở nước, người ta có tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp vừa nhỏ Ở Việt Nam, theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ, qui định số lượng lao động trung bình hàng năm từ 10 người trở xuống coi doanh nghiệp siêu nhỏ, từ 10 đến 200 người lao động coi doanh nghiệp nhỏ từ 200 đến 300 người lao động coi doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta chiếm 95% tổng số doanh nghiệp toàn quốc với gần 120.000 doanh nghiệp Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 3,5%, lại chủ yếu doanh nghiệp quốc doanh chiếm xấp xỉ 97% Các doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm 17%, lĩnh vực xây dựng chiếm 14%, nông nghiệp chiếm 14%, lại 55% số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ Những số liệu cho thấy doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam góp phần đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế nước 1.2 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ mang đặc điểm sau: Thứ nhất, doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp có vốn đầu tư ban đầu thấp, khả thu hồi vốn nhanh, tạo điều kiện tăng tốc độ vòng quay vốn Thứ hai, doanh nghiệp vừa nhỏ không thuộc diện kinh doanh mặt hàng mang tính chất độc quyền, tính ổn định sản xuất kinh doanh không cao Hầu hết doanh nghiệp vừa nhỏ định hướng lâu dài hoạt động kinh doanh mà thường xuyên thay đổi ngành nghề, cấu mặt hàng, mặt hàng sản phẩm dịch vụ nhiều chủng loại, không lớn số lượng Thứ ba, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ thường gọn nhẹ, mối quan hệ nội dễ điều chỉnh Vì thế, doanh nghiệp vừa nhỏ có tinh linh hoạt cao, dễ thích ứng với biến động kinh tế thị trường Công tác điều hàng mang tính trực tiếp, quan hệ người quản lý người lao động chặt chẽ Mô hình quản lý gọn nhẹ, trung gian đầu mối giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, tận dụng hội kinh doanh thời đến Thứ tư, doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động đa dạng, phong phú, lĩnh vực , thành phần kinh tế sở hữu Nhà nước, sở hữu tư nhân, sở hữu hỗn hợp, sở hữu nước Ở Việt Nam, doanh nghiệp vừa nhỏ chủ yếu doanh nghiệp quốc doanh Thứ năm, lực tài doanh nghiệp vừa nhỏ thấp dẫn đến vốn đầu tư cho doanh nghiệp hạn hẹp với khả tiếp cận vốn vay doanh nghiệp nhiều hạn chế, khả tự tích lũy thấp nên nhiều doanh nghiệp phải tìm đến đường kinh doanh liên kết Khi tìm đến đường này, doanh nghiệp phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao uy tín giá trị tài sản, việc tiếp cận với vốn tín dụng dễ dàng Thứ sáu, khả cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ thấp hạn chế vốn, trình độ công nghệ, phương thức quản lý Đồng thời, khả tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường doanh nghiệp loại chưa cao Đây yếu tố tiềm ẩn gây rủi ro cho doanh nghiệp vừa nhỏ 1.3 Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế Trong năm gần đây, người ta nhận thấy kinh tế phát triển vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ trở nên quan trọng, khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ nhân tố kinh tế quan trọng thúc đẩy mở rộng cạnh tranh, đảm bảo ổn định kinh tế, phòng chống nguy khủng hoảng… Vai trò thể cụ thể sau: Thứ nhất, doanh nghiệp vừa nhỏ có vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế đóng góp ngày nhiều giá trị GDP Doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm đa số mặt số lượng tổng số sở sản suất kinh doanh ngày tăng mạnh Ở hầu hết nước, doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm khoảng 90% tổng số doanh nghiệp Tốc độ gia tăng doanh nghiệp vừa nhỏ nhanh doanh nghiệp lớn Ở Việt Nam, số mức 95% nên hàng năm doanh nghiệp cung cấp khối lượng sản phẩm hàng hóa đa dạng phong phú, đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc nội Trên giới, phần đóng góp doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm khoảng 50% GDP nước; Việt Nam 40% Thứ hai, doanh nghiệp vừa nhỏ giải số lượng lớn chỗ làm việc cho dân cư, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo ổn định xã hội Nguyên nhân doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập dễ dàng với số vốn nhỏ, hoạt động nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhiều khu vực địa lý kể khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi mà doanh nghiệp lớn khó vươn tới Sự tồn kinh doanh có hiệu doanh nghiệp vừa nhỏ tạo thu nhập việc làm cho người lao động Ở hầu giới, doanh nghiệp vừa nhỏ tạo việc làm cho khoảng 50%-80% lao động ngành công nghiệp dịch vụ, Việt Nam 70% Thứ ba, doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần làm động kinh tế chế thị trường Nguyên nhân lợi quy mô vừa nhỏ, chuyển đổi mặt hàng nhanh, tận dụng nguồn nguyên vật liệu, nhân lực chỗ, nơi ko thích hợp cho sản xuất lớn lại lãng phí không sản xuất Thứ tư, doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần quan trọng việc tạo lập phát triển cân chuyển dịch cấu theo vùng, lãnh thổ Thông thường doanh nghiệp lớn tập trung chủ yếu vùng kinh tế phát triển thành phố lớn, nơi có sở hạ tầng phát triển lại không đáp ứng tất yêu cầu như: lưu thông hàng hóa, dịch vụ, phát triển tiểu thủ công nghiệp, giải lao động, ổn định đời sống nhân dân… Chiều hướng gây tình trạng cân đối nghiêm trọng trình độ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội thành thị với nông thôn, vùng nước Với ưu động, doanh nghiệp vừa nhỏ động lực để phát triển làng nghề truyền thống, tận dụng nguồn lao động địa phương phù hợp với tiềm vùng, đặc biệt vùng có tiềm vừa đủ cho doanh nghiệp vừa nhỏ Sự phát triển loại hình doanh nghiệp góp phần làm tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ làm thu hẹp dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp kinh tế quốc dân góp phần đa dạng hóa cấu công nghiệp Thứ năm, doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần quan trọng việc thu hút vốn đầu tư dân cư sử dụng tối ưu nguồn vốn địa phương Do tính chất nhỏ lẻ, dễ phân tán, sâu vào dân cư yêu cầu số lượng không nhiều nên doanh nghiệp vừa nhỏ có tác động lớn việc thu hút nguồn nhỏ lẻ, nhàn rỗi tầng lớp dân cư đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư phát triển Thứ sáu, doanh nghiệp nhà nước góp phần làm tăng nguồn hàng xuất tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước Hiện nay, xu hướng hội nhập quan hệ giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa nước tất yếu ngày gắn bó khăng khít Do đó, sản phẩm truyền thống nước trở thành nguồn xuất quan trọng, vừa có ý nghĩa quảng bá cho hình ảnh đất nước đó, vừa tăng thêm thu nhập cho quốc gia Việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa nhỏ thúc đẩy việc khai thác tiềm ngành nghề truyền thống địa phương nước Bên cạnh đó, việc thành lập doanh nghiệp vừa nhỏ làm tăng khả cung ứng sản phẩm dịch vụ cho xã hội Cùng với đó, ngân sách Nhà nước tăng lên Mặc dù số đóng góp doanh nghiệp vừa nhỏ không lớn, với số lượng đông đảo đóng góp đáng kể Thứ bảy, doanh nghiệp vừa nhỏ hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp lớn thông qua việc cung cấp nguyên vật liệu, thực hợp đồng phụ, làm đại lý tạo lập kênh phân phối sản phẩm Một doanh nghiệp lớn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường phải có mạng lưới nhà cung cấp phân phối sản phẩm Những đối tượng này, không khác doanh nghiệp vừa nhỏ Điều giúp cho doanh nghiệp lớn làm giảm ảnh hưởng biến động thị trường Mặt khác, doanh nghiệp vừa nhỏ làm hạn chế độc quyền tập đoàn lớn, trì tính cạnh tranh lành mạnh kinh tế, đảm bảo lợi ích đáng người tiêu dùng Bản thân doanh nghiệp vừa nhỏ cạnh tranh với gay gắt nhằm tìm chỗ đứng cho thị trường để tồn nữa, để phát triển thành doanh nghiệp lớn Chính yếu tố làm cho kinh tế trở nên động hơn, dễ thích nghi trước biến động thị trường nước quốc tế Các doanh nghiệp vừa nhỏ chủ yếu sử dụng công nghệ trung gian vào sản xuất kinh doanh Họ tìm cách sử dụng tối đa công nghệ đó, tìm hiểu phương pháp sử dụng hiệu đặc biệt tìm cách sáng tạo, cải tiến công nghệ mức độ Quá trình thúc đẩy nhanh tốc độ chuyển giao công nghệ, tránh lãng phí nguồn lực tri thức quốc gia Thứ tám, doanh nghiệp vừa nhỏ tạo môi trường thuận lợi cho việc đào tạo phát triển kỹ kinh doanh Mọi người làm quen với môi trường kinh doanh thường bắt đầu với doanh nghiệp vừa nhỏ Từ doanh nghiệp vừa nhỏ, nhà kinh doanh làm quen với cạnh tranh, tiếp cận kỹ quản lý bản, tích lũy kinh nghiệm cho thân Họ người lãnh đạo doanh nghiệp phát triển thành doanh nghiệp lớn tự tìm kiếm doanh nghiệp lớn để phát triển lực Nguồn nhân lực quản lý nâng cao số lượng chất lượng 1.4 Nguồn vốn doanh nghiệp vừa nhỏ Cũng loại hình doanh nghiệp kinh tế, nguồn vốn doanh nghiệp vừa nhỏ dựa vào hai nguồn sau: Thứ nguồn vốn chủ sở hữu Đây số vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp cam kết toán Nguồn vốn chủ sở hữu chủ doanh nghiệp nhà đầu tư góp vốn hình thành từ kết kinh doanh, nguồn vốn chủ sở hữu khoản nợ Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: • Vốn đóng góp nhà đầu tư để thành lập mở rộng doanh nghiệp Chủ sở hữu vốn doanh nghiệp Nhà nước, cá nhân tổ chức tham gia góp vốn, cổ đông mua nắm giữ cổ phiếu; • Các khoản thặng dư vốn cổ phần phát hành cổ phiếu cao thấp mệnh giá; • Các khoản nhận biếu, tặng, tài trợ (nếu ghi tăng vốn chủ sở hữu); • Vốn bổ sung từ kết sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp theo quy định sách tài định chủ sở hữu vốn, Hội đồng quản trị, • Các khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trình đầu tư xây dựng bản, quỹ hình thành tư lợi nhuận sau thuế (Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối, nguồn vốn đầu tư XDCB, .); • Giá trị cổ phiếu quỹ làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu Đây nguồn vốn an toàn cho doanh nghiệp Tuy nhiên, việc mở rộng kinh doanh dựa nguồn vốn không khả thi doanh nghiệp vừa nhỏ hạn chế tiềm lực tài Bên cạnh đó, việc sử dụng vốn chủ sở hữu làm cho doanh nghiệp không tận dụng khoản tiếp kiệm thuế nhờ đòn bẩy nợ Thứ hai vốn vay Các nguồn tín dụng thức mà doanh nghiệp tiếp cận từ trái phiếu, cổ phiếu, tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng… Tiếp cận vốn thông qua thị trường chứng khoán bán cổ phiếu trái phiếu công ty công chúng Cổ phiếu công cụ huy động vốn cách nhanh chóng doanh nghiệp Ngoài ra, cổ phiếu nhiều ưu điểm khác như: mệnh giá thấp nên dễ thu hút nhà đầu tư, thủ tục đơn giản, nguồn vốn dài hạn tương đối ổn định Tuy nhiên, thị trường chứng khoán giai đoạn “lình xình” cổ phiếu có nhược điểm như: có công ty đại chúng (tức công ty cổ phần nằm loại hình mà Nhà nước quy định) phép phát hành cổ phiếu doanh nghiệp phải có vốn điều lệ từ 10 tỉ đồng trở lên, doanh nghiệp nhỏ thường có vốn điều lệ thấp mức này; ra, phát hành cổ phiếu doanh nghiệp phải chia sẻ lợi nhuận với cổ đông theo tỷ lệ góp vốn, chi phí sử dụng vốn cao Còn trái phiếu công cụ hữu hiệu để doanh nông – lâm – ngư nghiệp) khoảng từ 23% - 30% (ngành công nghiệp xây dựng) ∗ Tình hình số lượng doanh nghiệp Những kết tích cực củng cố thêm số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ có mối quan hệ vay vốn Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Số lượng cụ thể năm từ 2007 – 2009 sau: Bảng 8: Số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ có quan hệ vay vốn Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng Techcombank Đơn vị: doanh nghiệp Năm 2007 Số lượng 2008 Tỷ trọng Số lượng (%) 2009 Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng (%) (%) Tổng số doanh nghiệp 70 100 84 100 107 100 Số lượng doanh nghiệp 56 80% 65 77,38 94 87,85 vừa nhỏ (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Chi nhánh từ năm 2007 – 2009) Tỷ trọng số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ cấu tổng số doanh nghiệp có quan hệ vay vốn với Chi nhánh gần tương đương với tỷ trọng dư nợ đối tượng khách hàng này, chứng tỏ Chi nhánh phân phối tín dụng cho loại hình doanh nghiệp, đồng thời, thực mục tiêu chiến lược tập trung vào phân khúc doanh nghiệp vay vốn vừa nhỏ ∗ Tình hình nợ hạn nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ tổng dư nợ doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh 0,61% (năm 2007), 1,19% (năm 2008), 0,95% (năm 2009) Đây tỷ lệ cao so với tỷ lệ nợ xấu trung bình toàn Chi nhánh thời gian qua (từ năm 2007 – 2009) Cụ thể, giá trị nợ hạn nợ xấu loại hình doanh nghiệp phản ánh qua số liệu sau: Bảng 9: Tình hình nợ hạn nợ xấu doanh nghiệp vừa nhỏ 40 Chỉ tiêu Năm 2007 Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) 100 Năm 2008 Số tiền (tỷ đồng) 96,108 Năm 2009 Tỷ Số tiền trọng (tỷ (%) đồng) 100 78,336 Tỷ trọng (%) Tổng nợ hạn 41,283 100 Nợ hạn doanh nghiệp 25,240 61,14 65,533 68,19 49,371 63,02 Tổng nợ xấu 34,861 66,838 69,188 Nợ xấu doanh nghiệp vừa 21,870 62,73 vừa nhỏ 100 100 44,623 66,76 100 42,581 61,54 nhỏ (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Chi nhánh từ năm 2007 – 2009) Nhìn vào bảng số liệu nợ hạn nợ xấu Chi nhánh, ta thấy tỷ trọng nợ hạn nợ xấu doanh nghiệp vừa nhỏ tổng nợ hạn nợ xấu toàn ngân hàng chiếm tỷ lệ cao (khoảng từ 60% - 70%) Chi nhánh cần xem xét lại công tác thẩm định, kiểm tra, kiểm soát tín dụng đối tượng khách hàng để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục kịp thời 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Techcombank Chương Dương 2.3.1 Những kết đạt Những kết tích cực xuất phát từ nguyên nhân sau: Thứ nhất, ban lãnh đạo bám sát định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Techcombank, gắn với tình hình thực tế Chi nhánh để đạo cụ thể có nhiều biện pháp giải quyết, xử lý nghiệp vụ phù hợp, cụ thể, kịp thời Thứ hai, Chi nhánh thực thay đổi sâu sắc để hoàn thiện cấu tổ chức phận để chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng doanh nghiệp ngày chuyên nghiệp Thứ ba, phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng phân khúc khách hàng doanh nghiệp nói chung, Chi nhánh tập trung nghiên cứu nhu cầu thị trường để đưa sản phẩm, dịch vụ tài phù hợp, đồng bộ, đa dạng có tính cạnh tranh cao Trong đó, doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp tục phân khúc khách hàng Chi nhánh trọng Năm 2008, Chi nhánh triển 41 khai chiến lược kinh doanh phục vụ doanh nghiệp vừa nhỏ (nằm chiến lược chung Techcombank) với tư vấn Công ty Tài Chính Quốc tế (IFC) trực thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) Chiến lược phù hợp với đặc điểm khách hàng doanh nghiệp tầm nhìn đến năm 2010 Chi nhánh toàn Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Thứ tư, với định hướng hành động cụ thể hướng tới khách hàng doanh nghiệp, Chi nhánh trú trọng đầu tư nghiên cứu, phát triển hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ Nhờ đó, Chi nhánh liên tục củng cố mở rộng sở khách hàng, tạo mối liên kết chặt chẽ chiếm lòng tin đông đảo doanh nghiệp Thứ năm, Chi nhánh tăng cường công tác kiểm tra trước, sau cho vay, bám sát diễn biến nâng cao chất lượng khoản vay Thứ sáu, Chi nhánh tăng cường công tác thẩm định khoản cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, theo dõi sát mục đích sử dụng vốn doanh nghiệp nhằm tránh tượng doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích Thứ bảy, Chi nhánh thực ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu hoạt động 2.3.2 Những hạn chế tồn Bên cạnh nhiều ưu điểm kể trên, hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Techcombank Chương Dương có mặt hạn chế định Thứ nhất, thủ tục cho vay rườm rà, mang nặng tính hình thức so với ngân hàng khác, nhiều loại giấy tờ, biểu mẫu thực không cần thiết Quá trình kiểm tra trước, sau cho vay mang tính thủ tục Thêm vào đó, trình xét duyệt phán mức cho vay kéo dài thời gian làm cho trình cung ứng dịch vụ kéo dài, doanh nghiệp cần vốn để giải tình khẩn cấp cố thiếu hụt tiền mặt dự tính cách nhanh chóng, làm ảnh hưởng đến hội đầu tư tiến trình thi công dự án doanh nghiệp Đây yếu tố khiến ngân hàng dễ dàng khách hàng, làm ảnh hưởng tới kết sử dụng vốn Chi nhánh Thứ hai, hoàn tất thủ tục xin vay vốn ngân hàng chấp nhận 42 cho vay khách hàng lại phải chờ đợi lâu ngân hàng giải ngân chậm, làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Thứ ba, khoản lãi vay mà khách hàng phải trả, ngân hàng thực thu phí AMC khoản vay Khoản phí có giá trị 0,25% giá trị khoản vay Tuy phí AMC giải thích dùng để quản lý tài sản đảm bảo khách hàng khách hàng không lựa chọn sản phẩm, dịch vụ Techcombank mà sử dụng dịch vụ ngân hàng khác với việc thu phí này, lãi suất thực tế khoản vay bị đẩy lên cao Đây điểm bất lợi cho ngân hàng Techcombank Chi nhánh Chương Dương Thứ tư, tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh có xu hướng tăng dần lên, nằm giới hạn cho phép Ngân hàng Techcombank nói chung Chi nhánh cần khắc phục tình trạng thời gian tới 2.3.3 Nguyên nhân gây hạn chế Tình trạng hạn chế xuất phát từ nguyên nhân sau: Thứ nhất, môi trường pháp lý bộc lộ nhiều yếu mặt hiệu lực, tính đồng văn luật, quan ban ngành liên quan, đặc biệt văn liên quan tới chế cho vay Nhiều văn quy phạm pháp luật đời ngân hàng đón nhận với hy vọng sở pháp lý rõ ràng cho việc thực đầu tư tín dụng, bước thực tế, văn chứa đựng nhiều bất cập gây bối rối cho ngân hàng Thêm vào việc thay đổi liên tục chế điều hành hoạt động tín dụng, đặc biệt vấn đề lãi suất gây ảnh hưởng không nhỏ cho hoạt động tín dụng ngân hàng nói chung Thứ hai, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi cho đầu tư tín dụng, thiếu nhiều định chế phụ trợ cần thiết chưa có quan mang tính chất chuyên nghiệp cung cấp thông tin tình hình tài doanh nghiệp… Sự phối hợp ngân hàng với kiểm toán chưa chặt chẽ Có doanh nghiệp Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán ngân hàng xin kết kiểm toán không đáp ứng Vì vậy, nguồn thông tin ngân hàng dựa vào báo cáo doanh nghiệp cung cấp Các báo cáo tài doanh nghiệp quan trọng để ngân hàng thiết lập đảm bảo chất lượng quan hệ tín dụng với doanh nghiệp Khi doanh nghiệp không cung cấp cung 43 cấp không đầy đủ kịp thời báo cáo tài tình hình sử dụng vốn cho ngân hàng dẫn đến đánh giá sai lệch doanh nghiệp định đầu tư sai lầm, gây thiệt hại cho doanh nghiệp ngân hàng Thứ ba, nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng Hầu hết doanh nghiệp có vốn tự có nhỏ, vốn lưu động chủ yếu dựa vào tín dụng ngân hàng Cơ sở hạ tầng, phương pháp làm việc, trang thiết bị yếu kém, lạc hậu, thị trường hoạt động chưa ổn định, lực điều hành hoạt động kinh doanh hạn chế, thiếu kinh nghiệm xây dựng dự án đầu tư, chưa thực chủ động trình sản xuất kinh doanh Những tồn cũ tình hình tài gây sức ì lớn, nhiều doanh nghiệp quy mô lớn chất lượng bên không mạnh Và kết cuối cùng, doanh nghiệp không thực trả vốn đầy đủ cho ngân hàng đến hạn Nhiều trường hợp Chi nhánh phải vận dụng gia hạn nợ Thứ tư, Techcombank ngân hàng khác có quy trình riêng xét duyệt khoản vay tín dụng, quy trình lãnh đạo Techcombank định chi nhánh phòng giao dịch cần phải tuân thủ theo quy trình chặt chẽ nên hạn chế có nguyên nhân khách quan chi nhánh Tuy nhiên, nguyên nhân hạn chế ngân hàng Techcombank muốn chặt chẽ hóa thủ tục cho vay, xét duyệt nhằm giảm tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, từ nâng cao chất lượng khoản tín dụng ngân hàng Thứ năm, công tác điều chuyển vốn chưa tốn, hiệu chưa cao nên tình trạng giải ngân chậm thường xuyên xảy ra, gây không khó khăn cho doanh nghiệp, khoản tín dụng ngắn hạn doanh nghiệp vay vốn hầu hết thường cần bổ sung vốn gấp, thời gian ngắn Thứ sáu, việc thu phí quản lý khoản vay trở thành xu hướng toàn giới Tại Techcombank, khoản phí quy định thu khách hàng vay vốn, đồng thời Chi nhánh không tuân thủ nghiêm ngặt quy định chung Tuy khoản phí phổ biến thường gặp ngân hàng giới, song Việt Nam, khoản phí lạ lẫm khách hàng Khách hàng không hiểu lý thu loại phí cho không hợp lý Vì vậy, khách hàng tìm kiếm ngân hàng khác, không thu phí quản lý khoản vay để thiết lập mối quan hệ vay vốn, dẫn đến Techcombank Chi 44 nhánh số lượng không nhỏ khách hàng Thứ bảy, cán tín dụng Chi nhánh qua đào tạo thiếu kinh nghiệm thực tế nên khó tránh khỏi sai sót trình thẩm định dự án, đánh giá tài doanh nghiệp dự đoán biến động kinh tế Thêm vào đó, số cán tín dụng có tâm lý chạy theo doanh thu nên nới lỏng số tiêu chuẩn thẩm định, đánh giá dự án Hơn nữa, lực hiểu biết cán tín dụng kỹ thuật, máy móc hạn chế, đặc biệt công nghệ đại tiên tiến phổ biến nên nhiều dự án có nội dung kinh tế, kỹ thuật phức tạp, cán tín dụng không đủ trình độ chuyên môn để đánh giá, xác định hiệu kinh tế, dễ dẫn đến đánh giá sai kéo theo việc cấp tín dụng rủi ro Vì nguyên nhân mà tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh có xu hướng tăng lên hàng năm Đây hạn chế không nhỏ, ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng nói riêng hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh nói chung Chi nhánh cần khắc phục tình trạng ngắn hạn dài hạn để hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ - hoạt động sinh lợi chủ yếu cho Chi nhánh - có chất lượng tốt PHẦN 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Định hướng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Techcombank Chương Dương Ở Việt Nam, doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp, đóng góp khoảng 1/3 GDP tạo 90% việc làm năm, có vai trò đặc biệt phát triển kinh tế Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế khu vực giới Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ xác định nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhìn vào vai trò tiềm phát triển lớn này, Techcombank 45 Chi nhánh Chương Dương xác định mục tiêu phát triển mảng dịch vụ dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ với định hướng sau: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ chất lượng theo đánh giá khách hàng, với mục tiêu có giá trị rõ ràng dựa danh tiếng, chuyên nghiệp kiến thức vững nhân viên, sản phẩm, dịch vụ tốt nhằm cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng Techcombank hướng đến quán định hướng hiệu thống ngân hàng cách xây dựng tương thích, đồng mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ liên quan hệ thống hướng tới tiêu chuẩn chung tránh trùng lặp Bên cạnh đó, Chi nhánh hướng đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt dựa việc đối chiếu nhu cầu với phướng án, đề xuất hợp lý nhằm tìm kiếm phù hợp Sự phân loại khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh dựa vào đa dạng, phức tạp, nhu cầu kinh doanh khách hàng, giá trị thực mà khách hàng mang tới cho Chi nhánh Ngoài ra, Chi nhánh xác định cần tăng trưởng tín dụng đôi với việc nâng cao chất lượng tín dụng cho phù hợp với thị trường, môi trường kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển Chi nhánh Techcombank hướng tới việc phát triển mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ bên cạnh phương pháp đánh giá dựa tiêu chuẩn lập sẵn, tức hướng tới định lượng hóa tiêu chuẩn đánh giá khách hàng bên cạnh phương pháp đánh giá định tính sử dụng Việc đánh giá rủi ro tín dụng dựa sở chiến lược giá cả, lãi suất nhằm tối đa hóa lợi nhuận mà đa dạng hóa lãi suất Trong thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động để đáp ứng nhu cầu khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ cách tốt Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Techcombank Chương Dương Tiềm phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ vô lớn, thực tế cho thấy doanh nghiệp vừa nhỏ sản xuất nhiều loại hàng hóa đa dạng, phù hợp với quy mô dung lượng thị trường phân tán, có khả giải công ăn việc làm chỗ, khai thác nguồn nguyên liệu địa phương, đóng góp đáng kể vào nỗ lực cân đối phát triển phân bổ dân cư khác nhau, góp phần giảm 46 bớt khoảng cách chênh lệch khu vực, góp phần vào việc chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Sự phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ thúc đẩy trình chuyên môn hóa đa dạng hóa ngành nghề Vì thế, thị trường doanh nghiệp vừa nhỏ thị trường rộng lớn hứa hẹn nhiều hội, đồng thời chứa đựng nhiều rủi ro Chính thế, việc tiến hành xâm nhập phát triển thị trường khó khăn, thử thách thị trường mà tương lai phát triển, chế, sách ưu tiên cho loại hình doanh nghiệp Vì thế, Chi nhánh cần có biện pháp, phương án phù hợp với tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng tín dụng phát triển thị trường cách tốt Dựa ý kiến đánh giá chủ quan, em xin đưa giải pháp sau: 2.1 Đa dạng hóa hình thức tín dụng Đặc thù hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ tính đa dạng ngành nghề kinh doanh chênh lệch lớn trình độ quản lý Vì vậy, để phục vụ ngày nhiều hơn, tốt nhóm khách hàng ngân hàng phải đưa loại hình tín dụng phù hợp với yêu cầu khách hàng Ngoài phương thức cho vay truyền thống (mà chủ yếu cho vay lần cho vay với hạn mức tín dụng), ngân hàng nên tiến hành hình thức cho vay mới, chẳng hạn như: Hùn vốn đầu tư liên doanh, liên kết với khách hàng Để mở rộng hoạt động tín dụng, Chi nhánh không thiết cho khách hàng vay vốn mà lựa chọn doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có triển vọng phát triển lâu dài để ngân hàng thỏa thuận ký hợp đồng liên doanh, liên kết, sản xuất kinh doanh Điều hạn chế bớt rủi ro cho Chi nhánh, đảm bảo vốn vay thu hồi đầy đủ, hạn có lãi, góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Ưu điểm dễ nhận thấy hình thức đảm bảo vốn vay sử dụng mục đích, ngân hàng có điều kiện đa dạng hóa danh mục đầu tư để hạn chế rủi ro, đảm bảo thu nhập cho Chi nhánh Tuy nhiên, giải pháp cần có ủng hộ từ phía pháp luật cần thêm nhân viên tham gia (trực tiếp gián tiếp) vào máy doanh nghiệp Xét lâu dài, giải pháp để nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp vừa 47 nhỏ tạo thêm lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh Chi nhánh 2.2 Hoàn thiện phương pháp thẩm định tín dụng Thẩm định công đoạn thiếu, yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới định cho vay xa ảnh hưởng tới hiệu đồng vốn mà ngân hàng bỏ Chất lượng thẩm định đầu vào yếu tố định chất lượng tín dụng đầu sau Chất lượng thẩm định tín dụng trước hết phụ thuộc vào phương pháp thẩm định tín dụng Phương pháp thẩm định tín dụng hợp lý, theo quy trình chặt chẽ làm giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trình thẩm định Ngoài việc thẩm định theo chê tín dụng quy trình nghiệp vụ ngành, cán tín dụng nên tìm hiểu, nghiên cứu sâu thêm lĩnh vực thẩm định phương diện kỹ thuật, thông số kỹ thuật máy móc, chất lượng máy móc… để từ phát rủi ro tiềm ẩn Tuy nhiên, thực quy trình tín dụng, nhân viên ngân hàng cần vận dụng linh hoạt, tránh cứng nhắc, khuôn phép gây cản trở, khó khăn cho khách hàng Với khách hàng quen thuộc, có uy tín, ngân hàng thực tắt bước đánh giá lực pháp lý để giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn nhanh chóng 2.3 Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay Để mở rộng tín dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp vốn, ngân hàng áp dụng hình thức cho vay đảm bảo hàng hóa, dịch vụ; ra, giải cho vay vào tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Tài sản đảm bảo tiền vay phương tiện cuối cùng, nguồn trả nợ rủi ro xảy ra; vậy, ngân hàng cần linh hoạt áp dụng hình thức chấp, tín chấp, bảo lãnh (như hình thức bảo lãnh bên thứ ba, tài sản hình thành từ vốn vay, nguyên vật liệu tồn kho…) cho phù hợp Một hình thức đảm bảo tỏ có hiệu cho vay đảm bảo khoản phải thu Cụ thể, trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bán hàng lại chưa thu tiền nhiều lý khác nhau; đó, họ bị thiếu vốn lưu động để sản xuất kinh doanh Khi đó, ngân hàng giúp doanh nghiệp cách cho họ vay theo tỷ lệ khoản phải thu Tỷ lệ cao hay thấp phụ thuộc vào chất lượng khoản 48 nợ 2.4 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhận biết dấu hiệu rủi ro Do tỷ lệ nợ xấu khoản cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ có xu hướng tăng lên làm tăng tỷ lệ nợ xấu hoạt động tín dụng chung Ngân hàng, gây rủi ro lớn hoạt động kinh doanh Chi nhánh, Ngân hàng Techcombank Chương Dương cần kiểm tra, kiểm soát tình hình thu nợ lãi gốc sát hơn, đồng thời, sớm nhận biết dấu hiểu rủi ro để ngăn ngừa xử lý cách nhanh nhất, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng loại hình doanh nghiệp không làm ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh Chi nhánh Cụ thể, nhân viên tín dụng nên kiểm tra, kiểm soát tài khoản, số lượng tiền mặt, khoản phải thu, phải trả… khách hàng cách liên tục, theo dõi trình trả nợ vay doanh nghiệp, số lần toán chậm, gia hạn nợ, nguyên nhân việc chậm trễ gia hạn này; có vậy, dấu hiệu rủi ro phát nhận biết sớm để ngăn ngừa xử lý kịp thời Những rủi ro mang lại cho Chi nhánh bao gồm nhiều dấu hiệu khác như: trì hoãn, chậm trả nợ gốc lãi, chậm trả tiền lương cho nhân viên, giảm sút số dư tài khoản tiền gửi, lượng hàng tồn kho tăng lên cách nhanh chóng đáng kể, liên tục thay đổi cán lãnh đạo doanh nghiệp lãnh đạo doanh nghiệp cố tình né tránh nhân viên tín dụng… Sau đó, Chi nhánh nên chủ động rà soát lại thẩm định lại khoản nợ cách xác, đồng thời, thành lập tổ thu nợ chuyên trách để giảm tỷ lệ nợ hạn nợ xấu Chi nhánh Nhưng hết, để thực tốt giải pháp này, Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng Techcombank cần mở khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng, bồi dưỡng truyền kinh nghiệm, nâng cao kỹ phân tích, thẩm định dự báo biến động kinh tế… cho nhân viên tín dụng để họ hoàn thành tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nhận biết rủi ro 2.5 Hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng Chi nhánh nên thành lập phận lưu trữ thông tin chung doanh nghiệp để cung cấp cho công tác thẩm định tín dụng Việc thành lập phận tiết kiệm chi phí thời gian nhân viên thẩm định tự tìm kiếm thông tin doanh nghiệp Hơn hết, để thu thập, xử lý lưu trữ thông tin tốt, phận cần trang bị thiết bị, máy móc, công nghệ đại, ứng dụng 49 tin học vào việc quản lý thông tin, đồng thời, đội ngũ nhân viên phải nhanh nhẹn, thông thạo cách sử dụng máy móc, phần mềm để thao tác nhanh chóng, cung cấp thông tin cho cán thẩm định cách nhanh 2.6 Các giải pháp khác Chi nhánh áp dụng giải pháp khác hoàn thiện nâng cao hiệu hệ thống marketing sản phẩm tín dụng cho đối tượng doanh nghiệp vừa nhỏ, nâng cấp sở vật chất, kỹ thuật đại hóa công nghệ chung ngân hàng… để từ quản lý phát triển cách đồng không hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ mà hoạt động khác Chi nhánh Một số kiến nghị 3.1 Đối với Chính phủ Tuy có nhiều ưu đãi cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ, Chính phủ cần xây dựng hệ thống sách đồng bộ, quán, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động cách hiệu Thêm vào đó, quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư cần tăng cường trách nhiệm phát triển kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng, tránh tình trạng dự án duyệt thiếu khoa học tính thực tiễn, không phát huy hiệu quả, gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng Chính phủ cần có sách đất đai hỗ trợ mặt lãi suất, đảm bảo sở chắn cho việc giao đất, cho thuê đất; đồng thời, chỉnh sửa pháp lệnh đăng ký giao dịch bảo đảm, tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa nhỏ hoàn chỉnh thủ tục chấp vay vốn ngân hàng Mặt khác, Chính phủ cần xây dựng hệ thống thông tin thống doanh nghiệp vừa nhỏ Một mặt, biện pháp giúp cho trình hậu kiểm hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ sau đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin cho nhà tài trợ, quan quản lý Mặt khác, cung cấp thông tin thị trường, pháp luật, sách, thông tin công nghệ, nguồn nguyên liệu nước cho doanh nghiệp vừa nhỏ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh, kịp thời hội kinh doanh Cuối cùng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cần sớm thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Đối tượng bảo lãnh 50 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sản phẩm sản xuất tiêu thụ định hướng phát triển kinh tế thành phố đủ tài sản đảm bảo tiền vay, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ có nhu cầu vay vốn trung dài hạn để đầu tư máy móc, thiết bị, quỹ bảo lãnh cho vay với ngân hàng 3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước nên sớm ban hành quy chế hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay vốn nhiều ngân hang thương mại với loại dự án; có nêu rõ phận thẩm định dự án bao gồm đại diện tất ngân hàng tham gia hợp vốn hay định ngân hàng cho vay chịu trách nhiệm thẩm định, giải ngân, thu nợ… Ngoài ra, Ngân hàng nên đưa quy định áp dụng mức lãi suất khác cho nợ hạn, phân theo nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan, không công cho doanh nghiệp hạn nợ nguyên nhân khách quan hạn hán, lũ lụt, thay đổi chế sách Nhà nước…phải chịu mức lãi suất hạn doanh nghiệp hạn nợ nguyên nhân chủ quan công tác quản lý, điều hành kém, hoạt động sản xuất kinh doanh trì trệ… 3.3 Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Muốn phát triển nâng cao chất lượng hoạt động này, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam cần xem xét thực giải pháp sau: ∗ Thiết lập hệ thống thông tin lĩnh vực, dự án đầu tư, tổng kết rút kinh nghiệm toàn ngân hàng khu vực, xây dựng thông tin mang tính chất số lớn, chuẩn xác ∗ Đổi chế cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ: • Về thủ tục cho vay: Thực tế, khách hàng vay vốn mong vay nhanh; vậy, thủ tục cần đơn giản, gọn nhẹ, hoàn tất hồ sơ vay vốn thời gian ngắn phải đảm bảo đủ nguyên tắc tín dụng Cán tín dụng cần hướng dẫn khách hàng giấy tờ cần thiết cách rõ ràng để họ hiểu thông cảm cho khó khăn ngân hàng Tuy nhiên, không • thể đơn giản mà bỏ qua thủ tục cần thiết Về kỳ hạn cho vay: Ngân hàng cần điều chỉnh thời hạn cho vay linh hoạt với loại hình doanh nghiệp Việc xác định kỳ 51 hạn cho vay không đơn thuẩn vào bảng tổng kết tài sản, kế hoạch sản xuất mà phải dựa kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng mua bán, tiêu thụ, từ ngân hàng xác định • kỳ hạn trả nợ Về lãi suất cho vay: Lãi suất công cụ quan trọng biện pháp cạnh tranh ngân hàng Vì thế, việc xác định mức lãi suất hợp lý thật không đơn giản Lãi suất phải đảm bảo trang trải đủ chi phí có lợi nhuận cho ngân hàng phải đảm bảo thấp tỷ suất lợi nhuận bình quân mà doanh nghiệp đạt Tuy nhiên, với non yếu doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta nay, cần có mức lãi suất ưu đãi để hỗ trợ họ phát triển ∗ Các phương thức cho vay cần đa dạng, phong phú để phù hợp vói kinh tế nhiều thành phần nước ta ∗ Ngân hàng nên chủ động mở rộng lớp đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ lĩnh vực thông tin, thương mại điện tử, ngân hàng điện tử… cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ hiểu biết ứng dụng 52 KẾT LUẬN Doanh nghiệp vừa nhỏ loại hình doanh nghiệp có vai trò quan trọng chiếm ưu kinh tế thị trường Việt Nam Vì thế, việc phát triển tín dụng cho doanh nghiệp chiến lược nhiều ngân hàng thương mại Tuy nhiên, thực tế, mối quan hệ tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp chưa thực phát triển nhiều bất cập Ngân hàng doanh nghiệp chưa tìm tiếng nói chung Trong năm vừa qua, Chi nhánh Chương Dương – Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam không ngừng đổi hoạt động kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường đưa giải pháp, biện pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Đây nghiệp lâu dài, đòi hỏi nỗ lực doanh nghiệp, giúp đỡ nhiều mặt Nhà nước thân Chi nhánh Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy giáo, PGS.TS Lê Đức Lữ cán nhân viên Ngân hàng Techcombank Chương Dương suốt thời gian hoàn thành chuyên đề thực tập Tuy nhiên, thiếu sót lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn hẹp thời gian nên chuyên đề không tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô để chuyên đề hoàn thiện 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại – PGS TS Phan Thị Thu Hà Giáo trình Lý thuyết tài tiền tệ - GS TS Dương Thị Bình Minh, TS Sử Đình Thành Tạp chí Ngân hàng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Techcombank Chương Dương (từ năm 2007 – 2009) • Các trang web: http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/49449/index.aspx http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/33822/ http://www.vnecon.vn/showthread.php?t=11705 http://diendannganhang.com/forums/t/19.aspx http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/55903/index.aspx http://sbv.gov.vn/ https://www.techcombank.com.vn/ 54
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Chương Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay