ĐỒ án quản lí điểm bằng phầm mềm access

24 210 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:38

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM BẰNG ACCESS (Môn: Quản lý xử lý liệu bản) Người hướng dẫn: Hồ Văn Phi Lớp: CCQ-DL01 Nhóm thực hiện: Nhóm Đà Nẵng, tháng năm 2008 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM BẰNG ACCESS (Môn: Quản lý xử lý liệu bản) Người hướng dẫn: Hồ Văn Phi Lớp: CCQ-DL01 Nhóm thực hiện: Nhóm 1 Võ Công Bách Lê Thanh Hùng Dương Thị Huyền Trang Huỳnh Thanh Tùng Đà Nẵng, tháng năm 2008 MỤC LỤC Chương CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ Xây dựng sở liệu 1.1 Khái niệm sở liệu Access 1.2 Bảng liệu (Tables) Thiết kế truy vấn (Query) 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Các bước thiết kế truy vấn (Query) .9 Thiết kế giao diện (Form) .11 3.1 Cơ sở lý luận 11 3.2 Các bước thiết kế giao diện (Form) .11 Thiết kế báo cáo (Report) .14 4.1 Cơ sở lý luận 14 4.2 Các bước thiết kế báo cáo (Report) .15 Thiết kế trang truy cập liệu (Pages) 16 5.1 Cơ sở lý luận 16 5.2 Các bước thiết kế trang truy cập liệu (Pages) 16 Thiết kế Macro 18 6.1 Cơ sở lý luận 18 6.2 Các bước thiết kế Macro 19 Chương BÁO CÁO TỔNG THỂ THIẾT KẾ VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH 20 2.1 Báo cáo tổng thể thiết kế 20 2.2 Chạy chương trình hoàn thành 20 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong hệ thống quản lý tất trường học, việc quản lý điểm học sinh, sinh viên vô quan trọng cần thiết Để đáp ứng nhu cầu nhóm bắt tay vào việc nghiên cứu phần mềm giải công việc quản lý điểm cách hiệu xác Phần mềm có nhiều tính mà nhà quản lý điểm quan tâm như: Tính điểm trung bình, nhập xem điểm với giao diện dễ nhìn tăng độ xác trình nhập tính điểm, điểm sở để đánh giá trình độ học lực người học Đặc biệt tính truy vấn (Query) có chứa tham số phần mềm giúp người sử dụng truy cập vào bảng ghi có phạm vi quản lý chỉnh sửa Tính dễ sử dụng quan trọng nhất, thời đại công nghệ nay, việc sử dụng tin học văn phòng phổ biến, thể mà phần mềm quản lý điểm viết Access nằm Office tập đoàn Microsoft lợi cho người sử dụng Ngoài người sử dụng thay đổi số tính phần mềm để phù hợp với ban hành Bộ Giáo dục Đào tạo II ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Chương 1: CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ Xây dựng sở liệu (tables) Thiết kế truy vấn (Queries) Thiết kế giao diện (Form) Thiết kế báo cáo (Report) Thiết kế trang truy cập liệu (Pages) Thiết kế Macros Chương 2: Báo cáo tổng thể thiết kế chạy chương trình 2.1 Báo cáo tổng thể thiết kế 2.2 Chạy chương trình hoàn thành Quản lý xử lý liệu Trang VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm III NỘI DUNG Đồ án nghiên cứu gồm chương CHƯƠNG 1: CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ Xây dựng sở liệu 1.1 Khái niệm sở liệu Access CSDL Access đối tượng bao gồm tập hợp bảng liệu, kết nối bảng thiết kế cách phù hợp để phục vụ lưu trữ liệu cho ứng dụng quản lý liệu Ví dụ: CSDL Quản lý điểm sinh viên bao gồm tập hợp bảng liệu: danhsachsinhvien, danhsachloptheomon, danhsachlopcodinh, danhsachdiem, danhsachmonhoc kết nối với cách phù hợp phục vụ lưu trữ liệu cho ứng dụng quản lý điểm sinh viên trường học Toàn cấu trúc CSDL quản lý điểm sinh viên Access mô tả sau: Hình 1.1: Mô tả liên kết bảng liệu 1.2 Bảng liệu (Tables) 1.2.1 Cơ sở lý luận Bảng liệu (Tables) thành phần quan trọng cở sở liệu (CSDL) Nó nơi lưu trữ liệu tác nghiệp cho ứng dụng Một CSDL có nhiều bảng liệu, bảng phải thiết kế cho lưu trữ đầy đủ liệu cần thiết phải đảm bảo giảm tối đa tình trạng dư thừa liệu, giảm tối đa dung lượng cở sở liệu có thể, đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi cho việc phát triển ứng dụng bước Quản lý xử lý liệu Trang VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Một bảng liệu Access bao gồm thành phần: • Tên bảng • Các trường liệu • Trường khóa • Bản ghi • Tập hợp thuộc tính cần thiết cho trường liệu tập hợp bảng ghi Mỗi cột trường liệu (Field) Mỗi dòng bảng ghi (Record) Hình 1.2: Mô tả bảng liệu trạng thái Datasheet Trường khóa (Primary Key) Tập hợp thuộc tính trường liệu Hình 1.3: Mô tả bảng liệu trạng thái Design view 1.2.2 Xây dựng cấu trúc bảng (Tables) Để giải toán quản lý điểm(theo hệ tín chỉ) ta cần thiết lập bảng liệu sau: danhsachsinhvien, danhsachloptheomon, danhsachlopcodinh, danhsachdiem, danhsachmonhoc Quản lý xử lý liệu Trang VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Ta tiến hành tạo bảng Danhsachsinhvien theo bước sau: • Bước 1: Khởi động trình thiết kế cấu trúc bảng chế độ Design View, Ở thẻ Tables, nhấn nút New, chọn Design View, nhấn OK Hoặc nhấn Creat Table in Design View thẻ Tables Hộp thoại thiết kế cấu trúc bảng xuất hiện: Hình 1.4: Hộp thoại thiết kế bảng • Bước 2: Khai báo danh sách tên trường bảng: cách gõ danh sách tên trường lên cột Field Name cửa sổ thiết kế Đối với bảng Danhsachsinhvien bao gồm trường là: Masinhvien, Malop, Tensinhvien, Ngaysinh, Gioitinh • Bước 3: Khai báo kiểu liệu cho trường bảng, cách chọn kiểu liệu cho trường cột Data Type tương ứng • Bước 4: Thiết lập trường khoá cho bảng cách: - Dùng chuột kết hợp giữ phím Shift đánh dấu đầu dòng trường muốn thiết lập khoá - Mở thực đơn Edit | Primary key để thiết lập thuộc tính khoá cho trường vừa chọn Cũng lệnh cách nhấn nút Primary key công cụ • Bước 5: Lưu lại cấu trúc bảng với tên Danhsachsinhvien Nhấn tổ hợp phím Alt + S nhấn nút Save công cụ Tương tự ta tạo bảng liệu khác: - Bảng Danhsachdiem gồm trường sau: Masinhvien, Malop, Diemquatrinh, Diemthilan1, Diemthilan2 Trong trường Masinhvien Malop chọn làm trường Quản lý xử lý liệu Trang VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm - Bảng Danhsachloptheomon gồm: Maloptheomon, Mamonhoc, Sotinchi, Gvphutrach, Siso, Hocky Trường Maloptheomon trường - Bảng Danhsachmonhoc gồm: Mamonhoc, Tenmonhoc, Ghichu Trường Mamonhoc trường - Bảng Danhsachlopcodinh gồm: Malop, Tenlop, Khoa, Siso, GVCN Trường Malop trường 1.2.3 Thiết lập quan hệ (Relationship) Sau tạo xong bảng liệu, ta phải tiến hành liên kết bảng lại với để liệu bảng kết nối trở thành hệ thống lưu trữ liệu hoàn chỉnh • Tạo liên kết cho bảng cở sở liệu sau: - Bảng Danhsachmonhoc liên kết 1-nhiều với bảng Danhsachloptheomon thông qua trường Mamonhoc - Bảng Danhsachloptheomon liên kết 1-nhiều với bảng Danhsachdiem thông qua trường Maloptheomon - Bảng Danhsachdiem liên kết nhiều-1 với bảng Danhsachsinhvien thông qua trường Masinhvien - Bảng Danhsinhvien liên kết nhiều-1 với bảng Danhsachlopcodinh thông qua trường Malop Hình 1.5: Tạo liên kết bảng liệu 1.2.4 Nhập liệu cho bảng Sau tạo liên kết cho bảng ta nhập liệu cho bảng cách dễ dàng xác Ta tiến hành nhập liệu từ hai phía, bảng liệu Danhsachmonhoc Danhsachlopcodinh Quản lý xử lý liệu Trang VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 1.6: Nhập liệu từ bảng Danhsachmonhoc Sau nhập liệu cho trường khóa bảng ta liên kết đến bảng khác cách kích chuột vào dấu cộng (+) Hình 1.7: Nhập liệu từ bảng Danhsachlopcodinh Thiết kế truy vấn liệu (Query) 2.1 Cơ sở lý luận Truy vấn liệu (Queries) công cụ xử lý liệu trực quan, hữu hiệu Access Có nhiều dạng yêu cầu xử lý liệu như: trích, lọc ,hiển thị liệu, tổng hợp, thống kê, thêm, bớt, cập nhật liệu,…Vì tồn số loại Query tương ứng để giải yêu cầu xử lý liệu Trong Access có loại truy vấn liệu như: - Select Query - Total Query (Truy vấn tổng hợp) - Parameter Query (Truy vấn có chứa tham số) - Crosstab Query (Truy vấn chéo) - Action Query (Truy vấn hành động) - SQL Query Quản lý xử lý liệu Trang VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm 2.2 Các bước thiết kê truy vấn (Query) Để xem điểm đối tượng (Gồm bảng ghi hay nhiều bảng ghi) ta sử dụng số kiểu truy vấn nêu tùy thuộc vào mục đích truy vấn Ví dụ: Hãy đưa danh sách điểm trung bình môn Anh Văn tất sinh viên lớp (cố định) Dữ liệu gồm thông tin sau: Masinhvien, Tensinhvien, Diemtrungbinh, Tenmonhoc, Mamonhoc, Malop (Trong mamonhoc mã lớp không hiển thị xuất báo cáo) Phân tích yêu cầu: - Thông tin cần hiển thị lưu trữ bảng liệu khác nhau, bảng Danhsachsinhvien, Danhsachmonhoc, Danhsachloptheomon Danhsachdiem - Từ bảng liệu trên, ta phải trích lọc thông tin điểm trung bình môn Anh Văn lớp Dữ liệu Các bước tiến hành tạo Query: - Trong cửa sổ tạo Query ta chọn cách tạo Query Create query in Design view (Tự thiết kế mới) hay Create query by using wizard (Thiết kế với ứng dụng có sẵng) Hình 2.1: Giao diện thiết kế Query - Tiếp đến ta chọn trường có liên quan bảng liệu Danhsachsinhvien, Danhsachmonhoc, Danhsachloptheomon Danhsachdiem Quản lý xử lý liệu Trang VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 2.2: Cửa sổ chứa bảng thông tin trường chọn làm tham số - Để ẩn trường sau hiển thị ta bỏ nút chọn bảng ghi Show - Trong bảng ghi Criteria ta thiết lập điều kiện “CCQ-DL01” cho trường Malop điều kiện “AV1” cho trường Mamonhoc hàng (Cùng cấp), thiết lập điều kiện không cố định cách thay cặp dấu nháy (“”) cặp ngoặc vuống ([]) - Kích chọn nút để thiết lập công thức tính cho trường Điểm trung bình, tùy thuộc vào môn học mà ta có công thức tính điểm trung bình khác Hình 2.3: Cửa sổ thiết lập công thức tính điểm trung bình - Sau hoàn tất bấm nút Quản lý xử lý liệu để hiển thị kết Trang 10 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 2.4: Cửa sổ thực thi truy vấn Thiết kế giao diện (Form) 3.1 Khái niệm Form Khi sử dụng ứng dụng, đa phần công việc người dùng làm hộp thoại (Dialogue), cửa sổ (Windows) Cả thành phần lập trình gọi Form Với người dùng, Form giao diện để sử dụng phần mềm; với người phát triển phần mềm, Form mà họ phải nghĩ, phải thiết kế tạo cho người dùng họ cảm thấy thoải mái, phù hợp dễ dùng Có môi trường dùng tạo Form Access: - Sử dụng trình Form Wizard Đây cách đơn giản, nhanh chóng, dễ dùng giúp tạo nhanh Form - Sử dụng trình Form Design View - công cụ tương đối hoàn chỉnh để tạo form đáp ứng nhiều yêu cầu khác người sử dụng 3.2 Các bước tạo Form • Tạo form xem nhập điểm cho sinh viên cách sử dụng Form Wizard • Đầu tiên ta tạo form cho bảng liệu Danhsachdiem - Ta chọn trường liệu cần hiển thị form qua danh sách Selected Fields hình sau: Quản lý xử lý liệu Trang 11 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 3.1: Chọn trường liệu cần hiển thị form - Sau bấm next để chuyển sang bước chọn bố cục hiển thị chọn giao diện hiển thị cho Form Hình 3.2: Cửa sổ lựa chọn bố cục hiển thị cho Form Quản lý xử lý liệu Trang 12 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 3.3: Cửa sổ lựa chọn giao diện hiển thị cho Form - Cuối bấm Finish để hiển thị kết Hình 3.4: Kết thực thi Form • Theo yêu cầu ta phải thiết kế Form bao gồm hai thông tin điểm thông tin sinh viên, ta phải thiết kế thêm form Danhsachsinhvien với bước thiết kế tương tự phần thiết kế form cho Danhsachdiem Rồi thực bước sau: - Mở form Danhsachsinhvien,sau kích vào biểu tượng sang cửa sổ tự thiết kế để chuyển - Kéo thả form Danhsachdiem từ cửa sổ làm việc form vào cửa sổ thị form Danhsachsinhvien - Có thể tạo thêm nút lệnh để thay cho nút lệnh mà trường trình hổ trợ sẵn (có thể không tạo được) Quản lý xử lý liệu Trang 13 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 3.5: Thiết kế Form cho hai bảng liệu - Kích vào biểu tượng để chạy thử form lưu form vừa thiết kế lại với tên Xem&nhapdiem Nút lệnh tạo Form điểm ghép vào form thông tin SV Hình 3.6: Kết hiển thị Sub-form Xem&nhapdiem Thiết kế báo cáo (Report) 4.1 Cơ sở ly luận - Báo cáo (Report) công cụ hữu hiệu dùng để thiết kế mẫu báo cáo Access Các báo cáo sử dụng để hiển thị liệu cách có hệ thống - Báo cáo (Report) thiết kế mẫu biểu in ấn đơn giản đến mẫu biểu phức tạp phục vụ nhu cầu in ấn đa dạng người dùng 4.2 Các bước thiết kế Báo cáo Quản lý xử lý liệu Trang 14 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm - Thiết kế truy vấn cho report (Sử dụng truy vấn xem điểm trung bình) - Thiết kế report cách sử dụng Report wizard - Chọn trường cở sở liệu truy vấn muốn hiển thị Hình 4.1: Lựa chọn trường liệu để hiển thị Report - Chọn trường liệu masinhvien để nhóm liệu report - Chọn cách thức trình bày report tương tự phần thiết kế giao diện cho form - Nếu muốn thay đổi số thuộc tính report mở report chế độ Design view để thay đổi Tiêu đề trang báo cáo Phần hiển thị tên cột (trường) Phần hiển thị Page Footer Tiêu đề trang Hình 4.2: Cửa sổ thiết kế Report chế độ Design View - Thực thi report, ta có kết hiển thị sau: Quản lý xử lý liệu Trang 15 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 4.2: Kết hiển thị báo cáo (Report) Thiết kế trang truy cập liệu (Pages) 5.1 Cơ sở lý luận Trang truy cập liệu kiểu trang Web đặc biệt, kết nối trực tiếp đến liệu sở liệu Dữ liệu lưu trữ sở liệu Microsoft Access (*.mdb) sở liệu Microsoft SQL Server Pages cho phép hiển thị soạn soạn thảo liệu Chúng ta xem thông tin tóm tắt thâm nhập sâu vào liệu để thấy ghi chi tiết có liên quan với thông tin tóm tắt 5.2 Các bước thiết kế Pages - Tạo truy vấn cho trang truy vấn liệu (Ở ta lấy lại truy vấn DTBAV1 tạo phần trên) - Tạo trang truy vấn liệu chế độ wizard, chọn truy vấn trường liệu muốn hiển thị để thiết kế trang truy cập liệu Quản lý xử lý liệu Trang 16 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 5.1: Lựa chọn trường liệu cho trang truy cập liệu - Chọn trường liệu để nhóm thông tin trang truy cập liệu (ở ta chọn trường Masinhvien) Hình 5.2: Chọn trường liệu hiển thị trang truy cập liệu - Mở trang truy cập liệu dạng Design view để tinh chỉnh thuộc tính cấu trúc trang truy cập liệu Quản lý xử lý liệu Trang 17 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 5.3: Tinh chỉnh cấu trúc, thuộc tính trang truy cập liệu - Thực thi trang truy cập liệu vừa tạo, kết sau: Hình 5.4: Kết thực thi trang truy cập liệu Thiết kế Macros 6.1 Cở sở lý luận Trong Access Macro thể tác vụ riêng biệt người dùng chẳng hạn mở Form chạy báo cáo cho phép ta mở rộng ứng dụng sở liệu cách dễ dàng Các Macro sử dụng cho tác vụ lặp lặp lại để tiêt kiệm thời gian Các Macro thực tác vụ như: - Chạy lúc truy vấn báo cáo - Mở lúc nhiều Form nhiều báo cáo - Kiểm tra tính xác liệu Form Quản lý xử lý liệu Trang 18 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm - Di chuyển liệu bảng - Thể hành động ta kích vào nút lệnh 6.2 Các bước thiết kế Macros - Thiết kế macro với hành động “OpenForm” “Open Query” - Trong trường liệu Form Name, ta chọn tên form muốn mở Ở đây, ta chọn form Nhap&xemdiem1 Hình 6.1: Tạo hành động cho Macro - Lưu macro vừa tạo Thực thi macro vừa tạo, ta thấy form Nhap&xemdiem1 lên kích hoạt macro Quản lý xử lý liệu Trang 19 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TỔNG THỂ VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH 2.1 Báo cáo tổng thể thiết kế 2.2 Chạy chương trình hoàn thành Quản lý xử lý liệu Trang 20 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm TÀI LIỆU THAM KHẢO Microsoft Access 2000 Bible Quick Start; Cary N.Prague, Michael R Iruin; Pulished by Hungry Minds, Inc, 2002 Microsoft Access 2000 with VBA – Advanced; Al Napier, Phil Judd, H Albert Napier, Philip J Judd; Pulished by Kris Oxford, 2000 Mastering Microsoft Office 2000 Professional Edition; Gini Courter and Annette Marquis; Pulished by Oxford Express, 1999 Tài liệu từ Mạng Giáo dục Việt Nam http://www.edu.net.vn/Default.aspx?tabindex=1&tabid=6&mid=18 Thông tin sản phẩm tài liệu học tập liên quan Website Công ty Microsoft http://office.microsoft.com/en-ca/FX010857911033.aspx Quản lý xử lý liệu Trang 21 [...]... form Nhap&xemdiem1 được hiện lên khi kích hoạt macro này Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản Trang 19 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TỔNG THỂ VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH 2.1 Báo cáo tổng thể thiết kế 2.2 Chạy chương trình hoàn thành Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản Trang 20 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Microsoft Access 2000 Bible Quick Start; Cary N.Prague, Michael R... không cố định bằng cách thay cặp dấu nháy (“”) bằng cặp ngoặc vuống ([]) - Kích chọn nút để thiết lập công thức tính cho trường Điểm trung bình, tùy thuộc vào mỗi môn học mà ta có công thức tính điểm trung bình khác nhau Hình 2.3: Cửa sổ thiết lập công thức tính điểm trung bình - Sau khi hoàn tất bấm nút Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản để hiển thị kết quả Trang 10 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình... nhau của người sử dụng 3.2 Các bước tạo Form • Tạo form xem và nhập điểm cho sinh viên bằng cách sử dụng Form Wizard • Đầu tiên ta tạo form cho bảng dữ liệu Danhsachdiem - Ta chọn các trường dữ liệu cần hiển thị trên form qua danh sách Selected Fields như hình sau: Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản Trang 11 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 3.1: Chọn các trường dữ liệu cần hiển thị trên form - Sau... cáo trong Access Các báo cáo được sử dụng để hiển thị dữ liệu của chúng ta một cách có hệ thống - Báo cáo (Report) có thể thiết kế được những mẫu biểu in ấn đơn giản đến những mẫu biểu phức tạp phục vụ nhu cầu in ấn đa dạng của người dùng 4.2 Các bước thiết kế Báo cáo Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản Trang 14 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm - Thiết kế truy vấn cho report (Sử dụng truy vấn xem điểm trung... yêu cầu xử lý dữ liệu trên Trong Access có các loại truy vấn dữ liệu như: - Select Query - Total Query (Truy vấn tổng hợp) - Parameter Query (Truy vấn có chứa tham số) - Crosstab Query (Truy vấn chéo) - Action Query (Truy vấn hành động) - SQL Query Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản Trang 8 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm 2.2 Các bước thiết kê truy vấn (Query) Để xem điểm của đối tượng (Gồm 1 bảng ghi... để thay thế cho các nút lệnh mà trường trình hổ trợ sẵn (có thể không tạo cũng được) Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản Trang 13 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 3.5: Thiết kế một Form cho hai bảng dữ liệu - Kích vào biểu tượng để chạy thử form và lưu form vừa thiết kế lại với tên Xem&nhapdiem Nút lệnh tạo mới Form điểm được ghép vào form thông tin SV Hình 3.6: Kết quả hiển thị Sub-form Xem&nhapdiem...VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 1.6: Nhập dữ liệu từ bảng Danhsachmonhoc Sau khi nhập dữ liệu cho trường khóa chính của bảng này ta có thể liên kết đến một bảng khác bằng cách kích chuột vào dấu cộng (+) Hình 1.7: Nhập dữ liệu từ bảng Danhsachlopcodinh 2 Thiết kế truy vấn dữ liệu (Query) 2.1 Cơ sở lý luận Truy vấn dữ liệu (Queries) là một công cụ xử lý dữ liệu trực quan, hữu hiệu trên Access Có rất... kết quả hiển thị như sau: Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản Trang 15 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 4.2: Kết quả hiển thị báo cáo (Report) 5 Thiết kế trang truy cập dữ liệu (Pages) 5.1 Cơ sở lý luận Trang truy cập dữ liệu là một kiểu trang Web đặc biệt, được kết nối trực tiếp đến dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Dữ liệu này có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access (*.mdb) hoặc trong... chỉnh thuộc tính và cấu trúc của trang truy cập dữ liệu Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản Trang 17 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 5.3: Tinh chỉnh cấu trúc, thuộc tính của trang truy cập dữ liệu - Thực thi trang truy cập dữ liệu vừa tạo, kết quả như sau: Hình 5.4: Kết quả thực thi trang truy cập dữ liệu 6 Thiết kế Macros 6.1 Cở sở lý luận Trong Access Macro thể hiện các tác vụ riêng biệt của người... hiển thị cho Form Hình 3.2: Cửa sổ lựa chọn bố cục hiển thị cho Form Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản Trang 12 VIET HAN ITC Đồ án quản lý điểm Hình 3.3: Cửa sổ lựa chọn giao diện hiển thị cho Form - Cuối cùng bấm Finish để hiển thị kết quả Hình 3.4: Kết quả thực thi Form • Theo yêu cầu thì ta phải thiết kế Form bao gồm hai thông tin là điểm và thông tin sinh viên, do đó ta phải thiết kế thêm form Danhsachsinhvien
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án quản lí điểm bằng phầm mềm access, ĐỒ án quản lí điểm bằng phầm mềm access, ĐỒ án quản lí điểm bằng phầm mềm access

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay