đồ án thiết kế nền móng

41 187 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:30

ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG GVHD: HOÀNG THẾ THAO ĐỒ ÁN NỀN MÓNG I-THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ LỚP DUNG TRỌNG TỰ NHIÊN ƯỚT γ(KN/m3) STT 10 11 12 Số hiệu mẫu 1-1 1-3 1-5 1-7 1-9 1-11 2-1 2-3 2-5 2-7 2-9 2-11 γ(KN/m3) γi-γtb (γi-γtb)2 14.23 14.11 14.22 14.39 14.58 14.75 14.23 14.1 14.46 14.8 14.54 14.86 -0.209 -0.329 -0.219 -0.049 0.141 0.311 -0.209 -0.339 0.021 0.361 0.101 0.421 γtb=14.439 σcm= 0.26 0.0437 0.1082 0.048 0.0024 0.0199 0.0967 0.0437 0.1149 0.0004 0.1303 0.0102 0.1772 Ghi nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận υσcm= 0.6656 v=σcm/γtb= 0.018 v= 0.018[...]... MSSV:80002157 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG GVHD: HOÀNG THẾ THAO II-TÍNH TOÁN MÓNG BĂNG - Chọn lớp đất số 4 làm bề mặt để tính toán và thiết kế móng băng.Với: + Ctc=0â.03025 kg/cm2= 3.025 KN/m2 + ϕtc =29o 450 => A = 1.13 ; B =5.51; D = 7.88 + γđn =0.984g/cm3 = 9.84 KN/m3 + w=21.925 1- XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG -Chọn dộ sâu đặt móng là: Df=1.5m -Chọn bề rộng móng là: b=2.5m -Chọn chiều cao móng là: h=0.8m -Chiều dài móng: ... MSSV:80002157 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG SVTH:HỒ MẪU NGỌC THẮNG GVHD: HOÀNG THẾ THAO - 25 - MSSV:80002157 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG GVHD: HOÀNG THẾ THAO c-Tính toán bố trí cốt đai: Qmax=78.58(T) Ko*Rn*bd*ho =0.35*1300* 0.45*0.72=147.42(T) QmaxK1*Rk*bd*ho:Bê tông không còøn đủ khả năng chòu lực cắt Cần bố trí cốt đai chòu lực cắt Chọn :Đai 4 nhánh (n=4),þ8... =-19.12(Tm) -Tại E:L5=18(m)⇒Ntt=52(t);Mtt=-4.1-4*0.8 =-7.3(Tm) BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN Moment quán tính J=0.052(m4) Mun dàn hồi của bê tông E=29E+5 (T/m2) Hệ số nền K= ungsuatgaylun 100.12 = = 133.493( T/m3) biendang 0.075 SVTH:HỒ MẪU NGỌC THẮNG - 22 - MSSV:80002157 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG GVHD: HOÀNG THẾ THAO Bề rộng b=2.5E+00 (m) Chiều dài móng L=19(m) BANG KET QUA TINH TOAN Momen quan tinh = 5.200E-02 Be rong... III:-THIẾT KẾ MÓNG CỌC 1 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG : Ta tính toán móng cọc cho cột 6 C là cột chòu tải trọng lớn a Tải trọng tính toán: Ntt=129 T Mtt=9.8 T Qtt=10.2 T b.Tải trọng tiêu chuẩn : Với hệ số vượt tải n = 1.15 ta tính được tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên móng: N tt =112.17 T 1.15 M tt =8.52 T Mtc= 1.15 tt tc Q =8.87 T Q = 1.15 Ntc= 2 CHỌN ĐỘ SÂU ĐẶT ĐẾ ĐÀI : Độ sâu chôn đài của móng. .. KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN DƯỚI ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC : a Kích thước khối móng quy ước : - Góc ma sát trung bình theo chiều dài cọc : ∑ ϕ i hi = 30 *13 + 130 * 7.6 + 9 0 * 2.2 + 29 0 x2.9 = 9 0 24 0 ϕ tb = ∑h i 25.7 - Góc truyền lực : SVTH:HỒ MẪU NGỌC THẮNG - 33 - MSSV:80002157 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG α= ϕ tb 4 = GVHD: HOÀNG THẾ THAO 9 0 24 0 = 2 0 210 4 -Chiều rộng khối móng quy ước : BM = B1 + 2*h*tgα... xRn = 0.1225*1300=159.25T > Ntt = 137 T Chọn bề rộng của dầm móng là bd = 45(cm) Như vậy kích thước ø dầm đảm bảo chòu được tải trọng của cột truyền xuống 3 KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN XUYÊN THỦNG: Ta kiểm tra trên một m dài của móng Chiều cao của móng h=0.8m chọn h1=0.6m; a=0.06m ho=0.6-0.06=0.54m SVTH:HỒ MẪU NGỌC THẮNG - 20 - MSSV:80002157 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG GVHD: HOÀNG THẾ THAO C= b − bd 2.5 − 0.45 = =1.025(m)... * 28000 * 0.54 γ * Ra * ho Chọn thép φ 12(f=1.539 cm2) SVTH:HỒ MẪU NGỌC THẮNG - 21 - MSSV:80002157 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG GVHD: HOÀNG THẾ THAO Vậy ta bố trí thép φ12 a200 suốt chiều dài móng b.Biểu đồ moment và lực cắt - Bê tông M# 300 - Mo đun đàn hồi của bê tông E=29E+4 (Kg/cm2)=29E+5(T/m2) -Tính moment quán tính: 0 5 +0.15)=0.09(m3) FI=0.45*0.5=0.225(m2) 2 1 1 1 SII= 2* * 1.025 * 0.3 * (0.15 + * 0.3) =... CỌC : - Áp lực tính toán tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc(khả năng chòu tải của một cọc) : P tt = Qa 48.423 = = 86.09(T ) 2 (3d ) (3x0.25) 2 3d:khoảng cách giữa các cọc - Diện tích sơ bộ của đài cọc : Fd = N 0tt P − γ tb * Df tt = 129 = 1.6m 2 86.09 − 2.2 x 2.5 - Trọng lượng tính toán sơ bộ của đài và đất trên nền đài : SVTH:HỒ MẪU NGỌC THẮNG - 32 - MSSV:80002157 ĐỒ ÁN NỀN-MÓNG GVHD: HOÀNG THẾ... 0.00851 0.00719 0.00627 0.00534 0.0045 0.00379 0.00311 0.00255 0.00232 0.00211 0.00194 0.00181 ĐÔ LÚN S =0.075(m) σglz=o = 27.325 –17.696 = 9.63 T/m2 - Chia đất nền trong
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án thiết kế nền móng, đồ án thiết kế nền móng, đồ án thiết kế nền móng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay