thiet ke bo sac acquy 12v

64 160 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 12:06

ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng ti :thit k v ch to b ngun np c quy t ng cho 10 c quy 12v dung lng 60ah ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng Mc lc ti Li gii thiu Chng I : gii thiu chung v c quy Cu to c quy chỡ-axit3 Yờu cu cho vic np c quy 2.1 c quy 2.2 Qỳa trỡnh bin i nng lng c quy axit 2.3 Cỏc c tớnh ca c quy Cỏc phng phỏp np c quy t ng 12 3.1 Np bng in dũng in khụng i 12 3.2Np bng in ỏp khụng i 13 3.3Np bng dũng ỏp 13 Chng II : PHNG N CHNH LU. 16 La chn b bin i 16 Phõn tớch s chnh lu 17 2.1Chnh lu cú iu khin cu pha i xng 17 2.1Chnh lu cú iu khin cu pha khụng i xng 20 Chng III : TNH TON thit k MCH LC 24 I Chn s thit k27 II Tnh ton chn van lc 29 III Tnh ton bo v qu p .29 Chng IV : Tớnh toỏn thit k mch iu khin I/ Nguyờn tc iu khin h ng b.31 Nguyờn tc iu khin ngang. 31 Nguyn tc iu khin dc.. 32 Khõu ng b .32 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng Khõu to in ỏp ta .33 in ỏp ta dng rng ca 38 Khừu so snh 40 Khừu dng xung . 42 Khõu khch i xung (KX) .43 II/ B iu khin ( BK ) 43 CHNG V THIT K SN PHM.49 I Thit k mch ng lc v mch iu khin 49 1.Ngun cung cp cho mch iu khin 52 Tnh ton my bin p ngun 53 II Tớnh toỏn iu khin . 56 Khõu ng b 57 Khi to in ỏp rng ca .57 Khi so snh..58 Khi to dng xung. 58 Khi khuch i xung ..59 III Lp rp sn phm 62 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng LI GII THIU Hin vi tin b khoa hc k thut ó v ang i mi cỏc phn t, cỏc mch iu khin c ỏp dng rng rói vo cụng nghip v i sng.Vi xu th phỏt trin ca khoa hc hin l ng dng khoa hc k thut in t,k thut tin hc,c khớ chớnh xỏc thc hin t ng hoỏ c ỏp dng cho tng mỏy,t hp mỏy cho tng dõy truyn cụng ngh,cỏc nh mỏy tin ti t ng hoỏ c ngnh sn xut T ng hoỏ lm gim nh sc lao ng chõn tay ca ngi lm cho t ng nú tr thnh c trng ca nn sn xut cụng nghip hin i Trong cụng nghip ngoi cỏc mch iu khin ngi ta thng dựng k thut s vi phn mm n gin,linh hot v d dng thay i cu trỳc tham s hoc cỏc lut iu khin.Nú lm tng tc tỏc ng nhanh v cú chớnh xỏc cao cho h thng.Nh vy nú lm chun hoỏ cỏc h thng truyn ng in v cỏc b iu khin t ng hin i v cú nhng c tớnh lm vic khỏc nhau.Trong nhng ng dng ú thỡ vic ỏp dng vo mch map c quy t ng ang c s dng rng rói v cú nhng c tớnh u vit.Bi c quy l ngun cp in mt chiu cho cỏc thit b cụng nghip cng nh i sng hng ngy cung cp in cho cỏc ni cha cú ngun in li phc v cho chiu sỏng,ti vi,thụng tin liờn lciu khin o lng ,cung cp cho cỏc thit b gin khoan ngoi bin.Chớnh vỡ vy vic nghiờn cu ch to mch np c quy l ht sc cn thit,nú nh hng rt ln ti dung lng v bn ca c quy Di õy em xin trỡnh by ton b ni dung ca ỏn tt nghip.Thit k v ch to b ngun np c quy t ng thy giỏo Lu c Dng ging viờn trng i Hc Bỏch Khoa hng dn.Mc dự thi gian qua em ó c gng tỡm hiu thc t,nghiờn cu ti liu thc hin ỏn nhng khụng th trỏnh nhng sai sút , em mong tip tc nhn c s úng gúp v ch bo ca cỏc quý thy cụ Em xin by t lũng bit n ti s giỳp nhit tỡnh ca thy giỏo Lu c Dng ngi ó trc tip hng dn v ton b cỏc thy b mụn T ng hoỏ xớ nghip ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng cụng nghip Khoa in trng i hc Bỏch Khoa H Ni , ó giỳp v dy bo em nhng nm qua CHNG I GII THIU CHUNG V C QUY c quy l ngun cung cp nng lng in mt chiu cho cỏc thit b cụng nghip v dõn dng Cú nhiu loi cquy nh: + c quy Axit (Acquy ch) + c quy Kim ( Acquy St- Niken, , acquy bc- km ) Tuy nhiờn, trờn thc t thụng dng nht t trc n l acquy axit, vỡ so vi cquy kim, cquy axit cú nhiu tớnh nng tt hn nh: S ca mi cp cc ln, cú in tr nh, dung lng ca bỡnh c quy ln 1/ Cu to ca bỡnh c quy chỡ - axit: Bỡnh c quy axit gm v bỡnh cú ngn riờng (hay 12V), mi ngn cú t bn cc dng, bn cc õm Chỳng c ngn cỏch bng cỏc tm ngn, mi ngn nh vy c coi l mt acquy n, cỏc acquy n ni tip vi to thnh bỡnh c quy Ngn u v ngn cui cú u t to thnh cỏc u cc dng (+), cc õm (-) ca c quy, dung dch in phõn (dung dch axit sunfuric) c vo tng ngn ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng - + Cu to bỡnh c quy ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng Vu bn cc cc dung Cc õm Tm ngn Cht tỏc dng Bn cc õm Khung xung bn cc Bn cc dung a ) phõn cỏc bn cc v tm ngn b) Cu to bn cc Vu cc nỳt npp V bỡnh c) kt cu bỡnh c quy Ngn c quy n - V bỡnh: V bỡnh c lm bng cỏc loi nha nh: ebụnit, axphapec, cao su cngchỳng cú kh nng chu axit, v cú bn vng cao - Bn cc: - Cu to ca mt bn cc cquy gm cú phn khung xng v cht tỏc dng chỏt nờn nú ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng + Khung xng ca bn cc dng v õm cú cu to ging Chỳng c ỳc bng hp kim chỡ v Stibi (Sb) v c to hỡnh dng mt li + Cht tỏc dng c ch to t bt chỡ, dung dch axit sunfuric v khong 3% cht n nh mui ca cỏc axit hu c i vi bn cc õm; cũn i vi bn dng thỡ cht tỏc dng c ch to t cỏc oxit chỡ Pb3O4, PbO v dung dch axit sunfuric, cht n bn cc õm cú tỏc dng tng xp, gim kh nng cũ v hin tng chúng ho cng cho cỏc bn cc, lm tng in dung cho acquy Cỏc bn cc sau ó trỏt y cht tỏc dng c ộp li, sy khụ v thc hin quỏ trỡnh to cc, tc l chỳng c ngõm vo dung dch axit sunfuric loóng v np bng dũng in nh Sau quỏ trỡnh nh vy, cht tỏc dng cỏc bn cc dng s tr thnh PbO2, bn cc õm thnh Pb Sau ú chỳng c lp rỏp vo bỡnh acquy to thnh cỏc bn cc, cỏc bn cc õm v dng c lp xen k v c cỏch in bng tm ngn - Tm ngn: Tm ngn l cht cỏch in, cú xp thớch hp khụng ngn cn dung dch in phõn thm n cỏc bn cc Tm ngn c lm t polyclovinyl, bụng thu tinh ghộp vi miplat cú tỏc dng chng chp mch gia cỏc bn cc dng v õm -Dung dch in phõn: Dung dch in phõn c quy axit sunfuric (H2SO4) c pha ch t axit nguyờn cht vi nc ct theo nng nht nh 2/ Yờu cu cho vic np c quy: 2.1/ cquy l ngun nng lng cú tớnh thun nghch: nú tớch tr nng lng di dng hoỏ nng v gii phúng nng lng di dng in nng, Quỏ trỡnh cquy cung cp in cho ph ti gi l quỏ trỡnh phúng in; quỏ trỡnh c quy tớch tr nng lng t mt ngun in m t chiu gi l quỏ trỡnh np in 2.2/ Quỏ trỡnh bin i nng lng acquy axit: a/ Quỏ trỡnh np: Khi np, nh ngun in np m mch ngoi cỏc in t e chuyn ng t cỏc bn cc õm n cỏc bn cc dng, ú l dũng in np In Khi phúng in, di tỏc dng ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng sc in ng riờng ca cquy cỏc in t s chuyn ng theo hng ngc li (t dng n õm) v to thnh dũng in phũng Ip Khi cquy ó c np no cht tỏc dng cỏc bn cc dng PbO 2, cũn cỏc bn cc õm l chỡ xp Pb Khi phúng in, cỏc cht tỏc dng c hai bn cc u tr thnh sunfat chỡ PbSO4 - Quỏ trỡnh hoỏ hc xy acquy axit cú th vit nh sau: + Trờn bn cc dng: PbO2 + 3H + (HSO4)- + 2e PbSO4 + 2H2O + Trờn bn cc õm: Pb + H2SO4 PbSO4 + 2e + 2H b/ Quỏ trỡnh phúng: Khi phúng, in axit sunfuric b hp th to thnh sunfurat, cũn nc thỡ b phõn hoỏ Do ú, nng ca dung dch gim i Khi np in thỡ ngc li, nh hp th nc v tỏi sinh axit sunfuric nờn nng ca dung dch tng lờn 2.3/ Cỏc c tớnh ca Acquy axit: a/ Sc in ng ca Acquy axit (S) S ca acquy ph thuc ch yu vo in th trờn cỏc cc v ph thuc vo nng ca dung dch in phõn c xỏc nh theo cụng thc: E0 = 0,85 + P (v) Trong ú: E0 : Sc in ng tnh ca acquy (v) P : Nng dung dch in phõn 150C (g/cm3) Thụng thng, cỏc acquy axit cú nng thay i khong 1,12 - 1,29 g/cm Do ú, S ca mt acquy n s thay i t 1,19 ữ 2,14v, cú ngha l nng ca dung dch in phõn tng thỡ S ca acquy cng tng b/ Cỏc c tớnh phúng v np ca acquy: * Trong quỏ trỡnh phúng in ca acquy thỡ sc in ng c tớnh theo cụng thc: Trong ú: EP = UP + IP.raq Ep : sc in ng ca acquy phúng in (v) IP : dũng in phúng (A) Up : in ỏp o trờn cỏc cc ca acquy phúng in (v) raq : in tr ca acquy phúng in (v) ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng - Dung lng phúng ca acquy l i lng ỏnh giỏ kh nng cung cp nng lng ca acquy cho ph ti, v c tớnh theo cụng thc: CP Trong ú: = IP.tP CP: dung lng thu c quỏ trỡnh phúng in (A.h) IP: dũng in phúng n nh thi gian phúng in tP -c tớnh phúng ca acquy l th biu din mi quan h ph thuc ca sc in ng, in ỏp acquy v nng dung dch in phõn theo thi gian phúng dũng in phúng khụng thay i Trong- khong thi gian phúng tP = n tP = tgh, sc in ng, in ỏp, nng dung dch in phõn gim dn Tuy nhiờn, khong thi gian ny, dc ca cỏc th khụng ln, ta gi ú l giai on phúng n nh hay thi gian phúng in cho phộp tng ng vi mi ch phúng in ca acquy (dũng in phúng) -T thi im tgh tr i, dc ca th thay i t ngt Nu ta tip tc cho acquy phúng in sau tgh thỡ sc in ng, in ỏp ca acquy s gim rt nhanh; mt khỏc tinh th sunfat chỡ (PbSO4) to thnh phn ng s cú dng thụ, rn rt khú ho tan (Bin i hoỏ hc quỏ trỡnh np in tr li cho cquy I (A) 10 E U (V) 2,11 1,95 Khong ngh E U P 1,75 Vựng phúng in cho phộp CP P = I t P 12 t 20 10 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng H 5.2 Biu dng xung ti cỏc im trờn mch iu khin 50 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng NGUN CUNG CP CHO MCH IU KHIN: S ca b ngun mt chiu n ỏp Cỏc phn t thc hin chc nng: - Khi h p v cch ly dng my bin p - Khi chnh lu dựng chnh lu cu - Mch lc dựng t in cú in dung ln - Mch n nh in ỏp dựng IC n ỏp 78xx vi cỏc cp in ỏp chun v c th hin bng hai s xx Dng ti cho php IC ny l 1A(khi cỳ tn nhit tt) Khi h p v cch ly dng my bin p Ngun nuụi n ỏp dựng IC n ỏp 7812 ,IC7912:Ngun n ỏp l ngun luụn n nh in ỏp thay i in ỏp vo hoc thay i ti S n ỏp dựng IC n ỏp 78xx,79xx H5.3 S n ỏp dựng IC n ỏp Tớnh chn cỏc phn t trờn s - IC 7812 cú in ỏp u vo : 17 ữ35V 51 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng - Dng in u :0 ữ1A -in ỏp E=12V -IC 7912 cú in ỏp u vo : 17 ữ35V -Dng in u : ữ1A -in ỏp E=-12V - Chn t lc phng C1=C2=1000F, C3=C4=100 F -Chn t lc nhiu C5=C6=0,1F - Chn cỏc cu chnh lu cú I=1A; U=24V(khụng cú tn nhit) 2/ TNH TON MY BIN P NGUN - Khi ngun 24V cp cho bin p xung, dng I = 420 mA # P21 = U21 I21 = 240,42 = 10 W - Khi ngun to in ỏp ng pha 0V- 6V 12V, dong I = 500 mA #P22 = U22 I22 = 12 0,5 = W - Khi ngun 12 cp cho khuych i thut toỏn ,dng I = 500 mA # P23 = U23 I23 = 24 0,5 = 12 W - Khi ngun 10V cp cho cch ly quang ,dng I = 1A # P24 = U24 I24 = 10 = 10W # Cng sut my bin p ngun l P = P21 + P22 + P23 + P24 = 2.10 + + 5.12 + 2.10 =106 W # Dng s cp bin ỏp ngun -Tit din li thp mch t -Ta chn li thp cỳ tit din 25 cm2 , lm bng l thp k thut in dy 0,35 mm , gm cỏc lỏ hnh ch E v ch I ghp li vi + Theo cng thc kinh nghim ta cỳ no l s vng/vn: , vi K l h s my bin p { 40 60 } Ta chn K = 50 , no = 50/ 20,6 = 2,4 vng/v - S vng dừy cun s cp l : W1 = no U1 = 2,4 220 = 528 vng 52 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng S vng dừy cc cun th cp l : + Cun 24V : W21 = no U21 = 2,4 24 = 58 vng + Cun 18V : W22 = no U22 = 2,4 18 = 43 vng + Cun 6V : W23 = no U23 = 2,4 = 14,5 vng + Cun 10V : W24 = no U24 =2,4 10 = 24 vng -Chn mt dng in J = A/mm2 -Tit din dõy s cp : -ng kớnh dõy s cp: - Dng in cỏc cun th cp + Cun 24V: + Cun 18V: + Cun 6V: + Cun 10V: -Tit din dừy th cp : + Cun 24V: + Cun 18V: + Cun 6V: + Cun 10V: -ng kớnh dõy th cp l + Cun 24V: + Cun 18V: +Cun 6V : + Cun 10V: -Tra s tay Thng s tit din dừy trn sch in t cụng sut Nguyn Bớnh ta chn c dõy : + dõy s cp d1 = 0,35 mm; S = 0,096mm2 ; 0,855 gam/m ; 0,187 ohm/m + dừy th cp : d21 =1,04 mm; S21 = 0,874 mm2 ; 7,55 gam/m ; 0,0202 ohm/m d22 = 1,22 mm; S22 = 1,178 mm2 ; 9,4gam/m ; 0,0163ohm/m 53 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng d23 = 2,1 mm ; S23 = 3,494 mm2 ; 30,8 gam/m ; 0,00506 ohm/m d24 =1,64 mm ; S24 2,112 mm2 ; 18,3 gam/m ; 0,00850 ohm/m II/ TNH TON KHI IU KHIN 1/ Khừu ng b R Ta s dng khuch i thut toỏn mc theo A O a B s so sỏnh ( hnh 4.4 ) Chn in tr R3, R4 bng 15 k, R chn khuch i thut toỏn OA loi TL 081 G n d Hnh 5.4 s nguyờn lý khõu to xung ng b 2/ Khi to in ỏp rng ca Khi to in ỏp rng ca tuyn tớnh mt na chu k hnh 4.5.in ỏp trờn t C bng in ỏp u ca 0A3 Uc2 = UD , iờn ỏp trờn in tr R5 bng Uc b qua st ỏp trờn Trong s ny khụng khng ch thi gian np cho t nờn ta chn R5 E1 / Icmax = 12/ 1,5 = chn R15 = 10 , chn cụng sut ca in tr R15 bng 5W Kim tra st ỏp trờn in tr R15 Tr1 dn dng : UR15 = I1 R15 = 0,075 10 = 0,75 V vy in ỏp U1 = E1 - UR15 = 12 0, 75 = 11,25 V ln hn V nờn t yờu cu Búng Tr1 chn loi BC107 cỳ Uce = 45V , Icmax=0,1A, 1. 2.E1 40.110.12 tra bng cỳ ừmin = 110 Vy tr s in tr R14 sI1max = 1, 2.1, = 36.66 k Chn R14 = 20 k, chn it 3, 4, 5,6,7 loi 1N4001 cỳ tham s Itb = 1A Ungmax= 400V) Khừu phn hi U X R R p h R R R Uđ ặ t G n d O a R 2 + E 58 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng H5.9 S nguyờn lý phn hi dng in Uk = K1 ( Ut Uph ) chn R18 = 10 k suy R19 = 500 k.Chn R16 = 5k , R17 = 10k, R20 = R21 = 10 k, OA6 loi A741 III/ LP RP SM PHM Thit k mt ngoi ca t S H5.10 l s b trớ mt ngoi t gm: ng h ampe,3 ốm bỏo mt ốn bỏo quỏ trnh np hiu dng mt ốn bỏo ú np no mt cu tr CC mt cng tc CT v ốn bỏo ngun(B ngun) 59 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng B ộ n g u n n p ắ c q u y t ự A N p C h i ệ u T d ụ n Ng C C Đ p B n o n g u n H5.10 S b tr mt ngoi t 60 đ ộ ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng G g k2 K K â a 1D R g1 k1 K N K â s G a N D X T Đ i T Đ G i R N G N 1V ( ) + 1V ( 29 ) R M A N * N( D G ( ) ) 0( ) l 1( ) N 1D c h Đ i ề u K h i ể n g u n G N 5D Đ G + X D B 2 D x L P N h a T r t g u n P h* * a 2 v T r * t đ đ ế n X ắ c q u y H5.11 S u ni 61 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng /Thit k mch iu khin Sau chn c phng ỏn thit k mch iu khin nh h5.11ta tin hnh thiờt k mch in.Cỏc bc lm nh sau Ly tm phit ng ct thnh hnh ch nht cỳ kch thc 15x17 cm Sau ú in mch in ln tm pht em ngõm vo dung dich FeCl3.Sau thi gian ta c mch in nh h5.12 Mạ ch nạ p ắc q ui tự độ ng 0 * * * H5.12 S mch in 62 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng Ly linh kin lp ln mch in theo nh h5.13 Tr3 B Mạchnạpắ cqui tựđ ộng R10 E X C2 C đ 7812 C2 13 10k GND R4 R1 R3 Tr1 EC B C5 L M 324 C R26 R27 R17 C CL R18 7912 R5 12 C Vr3 R16 R2 GND Tr7 Tr6 Tr5 Vr4 2,2k R28 R32 18 R6 Tr2 C R20 741 R15 Bx R14 R11 C R21 R23 R31 17 R30 16 14 g k 10k 10 * đ đ Tr4 R22 Vr1 đ đ * * R8 đ 10 C R12 R13 đ 13 R7 C E B C g k 10k R29 15 Vr2 +12V H 5.13 S b trớ linh kin 63 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng TI LIU THAM KHO Gio trnh Trang b in ụtụ Tỏc gi : Nguyn Vn Cht Ti liu hng dn s dng c quy axit Ngi biờn son : Pham Hong Kiờn Ti liu hng dn thit k thit b in t cụng sut Tỏc gi : Trn Vn Thnh Hng dn thit k mch in t cụng sut Tc gi : Phm Quc Hi S tay linh kin in t Tỏc gi : K s on Thanh Hu Khớ c in kt cu s dng v sa cha Tỏc gi : Nguyn Xuõn Phỳ Tụ ng in t cụng sut lý thuyt thit k ng dng Lờ Vn Doanh (ch biờn) Nguyn Th Cng Trn Vn Thnh Gio trnh in t cụng nghip Tc gi : V Quang Hi K thut in t Tỏc gi : Xuõn Th 64 [...]... vi yờu cu cung cp cho ti mt in ỏp t 12v 165v, dũng in 1 chiu t 860A Khi ú dũng in np Inap = IC10 = 0,1 60 = 6A Ta chn bỡnh acquy loi 12v, vi 6 ngn, in ỏp mi ngn vo khong t 22,4v (khi ó c np no) Khi ú in ỏp ngun np cho 1 bỡnh acquy phi thoó món: Un 2,7 Naq Unap 2,7 6 = 16,2 v Un : in ỏp np Naq : s ngn acquy n Ta cú 2 cỏch np cho acquy: Cỏch 1: Mc lin 10 bỡnh acquy ni tip nhau Ud = 16,2 10 = 162... thi gian phúng.) Trong quỏ trỡnh np in ca cquy thỡ S c tớnh theo cụng thc: En Trong ú: raq = Un - In.raq In : dũng in np (A) Un : in ỏp o trờn cc acquy khi np : in tr trong ca acquy khi np in - Dung lng np ca cquy l i lng ỏnh giỏ kh nng tớch tr nng lng ca acquy v c tớnh theo cụng thc: Cn Trong ú = In.tn Cn : dung lng thu c trong quỏ trỡnh np in(Ah) In : dũng in np n nh trong thi gian np in tn 11 ỏn... thng ngi ta phi tip tc np t 2h n 3h na, khi thy rng trong sut thi gian ú hiu in th v nng dung dch ca cquy khụng thay i thỡ mi tin chc acquy ó c np no + Sau khi ngt dũng in np thỡ in ỏp, sc in ng ca cquy, nng dung dch in phõn gim xung v n nh, khi ú: E0 = 2,11ữ 2 ,12v ng vi acquy ó c np no 12 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng + Tr s dũng in np nh hng rt ln n cht lng v tui th ca cquy Dũng... gi l cỏc giỏ tr ti hn phúng in cho acquy -Nu ngt mch vo thi im tgh thỡ hiu in th UP s tng vt lờn bng sc in ng ca acquy Cũn sau ú, nh khuych tỏn m nng dung dch cõn bng dn, sc in ng cquy s tng dn ti E0 v bng 1,96 v i vi cquy c coi l phúng ht in on cui ca ng cong Eaq ng vi khong nghi ca cquy hay thi gian phc hi ca cquy, thi gian phc hi ny ph thuc vo ch phúng in ca acquy ( dũng in phúng v thi gian phúng.)... t ó t sn thỡ ta chn phng ỏn np c qui l phng phỏp dũng ỏp i vi c quy axit: bo m thi gian np cng nh hiu sut np thỡ trong khon thi gian tn = 16h tng ng vi 75 ữ 80 % dung lng c quy ta np vi dũng in khụng i l In = 0,1C20 Vỡ theo c tớnh np ca c quy trong on np chớnh thỡ khi dũng in khụng i thỡ in ỏp, sc in ng ti ớt thay i, do ú bo m tớnh ng u v ti cho thit b np Sau thi gian 16h c qui bt u sụi lỳc ú ta chuyn... chnh la 16 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng 1 : La chn b bin i : Vỡ ngun in li l ngun in xoay chiu nờn mun np c dũng in cho acquy thỡ ta phi dựng b chnh lu bin i dũng in xoay chiu thnh dũng in 1 chiu cung cp cho ti mt chiu ( õy l ngun np in cho acquy) - Thng s dng 2 loi chnh lu dũng in l chnh lu 3 Pha v chnh lu 1 Pha 1.1/ i vi chnh lu 3 Pha Gm cú chnh lu cu 3 pha i xng,chnh lu cu 3... 3.1 / Phng phỏp np c quy vi dũng in khụng i A _ + V UN D D D + A _ + R R A _ + Np c quy vi dũng in khụng i õy l phng phỏp np cho phộp chn c dũng np thớch hp vi mi loi c quy, bo m cho c quy c no õy l phng phỏp s dng trong cỏc xng bo dng sa cha np in cho c quy hoc np s cha cho cỏc c quy b Sunfat hoỏ Vi phng phỏp ny c quy c mc ni tip nhau v phi tho món iu kin : 13 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun... mỏy bin ỏp trờn ng dõy ,khi cu chỡ bo v chy , sm sột Vy hn ch tc tng ỏp ,tnng dựng cp in tr R v t in C mc ni tip vi nhau v ni song song vi hai cc anot,katot ca tiristor nh hỡnh v: 3/ Tớnh toỏn chn van lc A/ Chn cp in ỏp cho van - chn van ta phi da vo ch lm vic nng n nht M van phi chu - Van phi chu in ỏp max khi cỏc cquy c np no,mi ngn cquy cú in ỏp l 2V. cú acqui 12V cn 6 ngn np no thỡ in ỏp np... sau: +tit kim nng lng hn(h s cos cao hn chnh la iu khin) +s van iu khin ớt hn mt na so vi s cu i xng nờn gim c giỏ thnh thit b bin i, s iu khin cng n gin hn, s kờnh iu khin van gim V cng gim cỏc phn t bo v cho tiristor do dựng mt na s van l iot 23 ỏn tt nghip: Thit k v ch tao b ngun np c quy t ng + S cu i xng v s cu khụng i xng cú cht lng in ỏp v di iu chnh l nh nhau +Th cp mỏybin ỏp ch cú mt cun... quy t ng CHNG III tớnh toỏn v Thit k mch lc Chn dũng np l In=10%=6A(trong 10h) Chn phng ỏn mc 10 bỡnh thnh 2 nhỏnh song song nhau mi nhỏnh gm 5 bỡnh ni tip nhau vy: in ỏp np: Um = 2,7*6*5=81 V (1bỡnh 12v gm 6 ngn) dũng in np: Im =10%60.2= 12 A la chn mch chnh lu chi tit cn bit khỏ nhiu yờu cu k thut v cỏc chi tit c th.Tuy nhiờn nhng yờu cu ny thng khú nm bt c y ,vỡ vy khi thit k ch cn da vo mt s yờu
- Xem thêm -

Xem thêm: thiet ke bo sac acquy 12v, thiet ke bo sac acquy 12v, thiet ke bo sac acquy 12v

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay