thiết kế máy biến áp

59 165 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 11:42

LỜI NÓI ĐẦUMáy điện là một loại hệ điện từ gồm có mạch từ và mạch điện liênquan với nhau. Mạch từ gồm các bộ phận n từ và h h h%ng h.Mạch điện gồm hai hoc nhi(u )y qun có th+ chuy+n động t,ng đi vớinhau cng bộ phận mang ch0ng. Máy bi1n áp là một hệ thng bi1n đ2i c3m4ng điện từ ng đ+ bi1nđ2i 5ng điện 6oay chi(u từ điện áp này thành5ng điện 6oay chi(u cóđiện áp hác. 7ác )y qun và mạch từ c8a nóđ4ng yên và quá t9:nh bi1n đ2i từ t9,;ng đ+
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế máy biến áp, thiết kế máy biến áp, thiết kế máy biến áp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay