Bài 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG của NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội doc

16 178 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 11:20

http:vbsp.org.vnhoinghitongket5namtindunghocsinhsinhvientheoquyetdinh1572007qdttgghinhannhungthanhcongtieptucthaogokhokhantaolapnguonvonchovayondinhv.html http:vbsp.org.vnhoinghitongket5namtindunghocsinhsinhvientheoquyetdinh1572007qdttgghinhannhungthanhcongtieptucthaogokhokhantaolapnguonvonchovayondinhv.htmlhttp:vbsp.org.vnhoinghitongket5namtindunghocsinhsinhvientheoquyetdinh1572007qdttgghinhannhungthanhcongtieptucthaogokhokhantaolapnguonvonchovayondinhv.htmlhttp:vbsp.org.vnhoinghitongket5namtindunghocsinhsinhvientheoquyetdinh1572007qdttgghinhannhungthanhcongtieptucthaogokhokhantaolapnguonvonchovayondinhv.htmlhttp:vbsp.org.vnhoinghitongket5namtindunghocsinhsinhvientheoquyetdinh1572007qdttgghinhannhungthanhcongtieptucthaogokhokhantaolapnguonvonchovayondinhv.htmlhttp:vbsp.org.vnhoinghitongket5namtindunghocsinhsinhvientheoquyetdinh1572007qdttgghinhannhungthanhcongtieptucthaogokhokhantaolapnguonvonchovayondinhv.html Bài GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Tín dụng chính sách và đặc trưng của tín dụng chính sách xã hội Từ thực tiễn hoạt động xoá đói giảm nghèo (XĐGN) nước ta thời gian qua cho thấy: tín dụng vi mô có mối liên hệ mật thiết với phát triển sản xuất nhỏ, sản xuất nông nghiệp giảm tỷ lệ nghèo đói Việc cung cấp tài vi mô cho người nghèo đối tượng sách khác thông qua hình thức tín dụng mang lại hiệu cao nhiều so với hình thức cấp phát, tài trợ cho không Quá trình tập trung nguồn vốn chu chuyển qua hình thức tín dụng tạo khối lượng vốn gấp nhiều lần để hỗ trợ người nghèo, đồng thời thông qua việc cung cấp vốn tín dụng, giám sát trình sử dụng vốn giúp người nghèo đối tượng sách khác biết cách làm ăn, quan tâm đến hiệu đồng vốn, làm quen với dịch vụ tài - ngân hàng chế thị trường, tránh tình trạng ỷ lại thụ động, khơi dậy tự vượt khó vươn lên thoát nghèo, tiến tới làm giàu Chính vậy, sách tín dụng người nghèo đối tượng sách khác công cụ quan trọng để thực chương trình mục tiêu Quốc gia XĐGN, bảo đảm an sinh xã hội Chính sách tín dụng người nghèo đối tượng sách khác việc Nhà nước tổ chức huy động nguồn lực tài vay hộ nghèo đối tượng sách khác nhằm tạo việc làm, cải thiện đời sống, hạn chế tình trạng đói, nghèo Vì loại tín dụng mang tính sách nên Nhà nước có sách ưu đãi người vay chế cho vay, chế xử lý rủi ro, lãi suất cho vay, điều kiện, thủ tục vay vốn Vì vậy, Điều 1, Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 Chính phủ khẳng định: Tín dụng người nghèo đối tượng sách khác việc sử dụng nguồn lực tài Nhà nước huy động người nghèo đối tượng sách khác vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội Từ khái niệm thấy tín dụng sách xã hội có đặc trưng sau: Một là, kênh tín dụng không mục tiêu lợi nhuận: Mục tiêu tín dụng sách không mục tiêu lợi nhuận mà nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực chương trình mục tiêu XĐGN, ổn định kinh tế - trị bảo đảm an sinh xã hội Hai là, đối tượng vay vốn tín dụng sách xã hội người nghèo đối tượng sách khác theo định Chính phủ Ba là, nguồn vốn vay người nghèo đối tượng sách khác nguồn vốn Nhà nước, tức nguồn vốn từ Ngân sách có nguồn gốc từ Ngân sách Bốn là, người nghèo đối tượng sách khác vay vốn ưu đãi lãi suất cho vay, điều kiện vay vốn (không phải chấp tài sản), thủ tục cho vay cách tiếp cận với nguồn vốn tín dụng sách xã hội Sự cần thiết nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH Chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH đáp ứng yêu cầu đối tượng vay vốn phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, thực mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội đảm bảo tồn phát triển NHCSXH Chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH thể qua tiêu định lượng (như tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ thu lãi ) tiêu định tính (như cho vay vốn đối tượng thụ hưởng, uy tín ngân hàng, mức độ tác động đến kinh tế nói chung tác động đến việc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nói riêng Hoạt động tín dụng sách hoạt động mang tính xã hội hóa cao Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH đem lại lợi ích cho NHCSXH, mà đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội phát triển kinh tế - xã hội đất nước, cụ thể: a) Đối với khách hàng Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH giúp người nghèo đối tượng sách khác tiếp cận cách tốt nguồn vốn tín dụng sách Nhà nước, tạo điều kiện cho đối tượng tiếp cận chủ trương, sách Đảng Nhà nước b) Đối với NHCSXH - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng giúp NHCSXH quản lý, bảo tồn phát triển nguồn vốn Nhà nước chủ đầu tư giao cho NHCSXH quản lý Từ đó, giúp cho hoạt động NHCSXH ổn định phát triển bền vững - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng giúp NHCSXH thực trì tình hình tài lành mạnh, đảm bảo việc làm đời sống cho cán viên chức ngân hàng - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đồng nghĩa với việc nâng vị thế, uy tín hoạt động NHCSXH Giúp NHCSXH trở thành định chế tài ổn định, phát triển bền vững, công cụ hữu hiệu Đảng Nhà nước công giảm nghèo, an sinh xã hội phát triển kinh tế - xã hội đất nước c) Đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng kênh tín dụng sách từ tác động đòn bẩy kinh tế Nhà nước, kích thích hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách khác vươn lên, làm quen dần với sản xuất hàng hoá, tập lo toan tính toán làm ăn, tạo nguồn thu cải thiện đời sống gia đình để XĐGN - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH góp phần tích cực chống tệ nạn cho vay nặng lãi xã hội, cải thiện thị trường tài khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH góp phần quan trọng công tác giảm nghèo an sinh xã hội, đưa sách tín dụng ưu đãi Chính phủ đến với người nghèo đối tượng sách khác d) Đối với phát triển đất nước - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH góp phần đạt kết mục tiêu hệ thống sách xã hội trình phát triển quốc gia Mục tiêu tối cao hệ thống sách xã hội kinh tế xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, hướng tới xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - Góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, tăng lòng tin dân với Đảng Nhà nước Đảng Nhà nước gần dân thông qua việc xây dựng mối liên kết tốt Nhà nước với tổ chức Chính trị xã hội nhân dân, người dân nghèo - Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH góp phần phát triển kinh tế nói chung, đặc biệt nông nghiệp, nông thôn nông dân Các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH a) Cho vay đúng đối tượng thụ hưởng Đối tượng thụ hưởng tín dụng sách khách hàng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ định theo chương trình tín dụng, quy định Nghị định, Nghị Chính phủ Quyết định Thủ tướng Chính phủ Hiện nay, đối tượng thụ hưởng tín dụng sách bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng cần vay vốn để giải việc làm, đối tượng sách lao động có thời hạn nước ngoài, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn Đây khách hàng không đủ điều kiện để tiếp cận với dịch vụ tín dụng NHTM; tổ chức tín dụng cần hỗ trợ tài từ Chính phủ cộng đồng Như vậy, NHTM hoàn toàn chủ động việc lựa chọn khách hàng vay vốn NHCSXH phục vụ khách hàng theo định Chính phủ, không cho vay đối tượng quy định Chính phủ Bởi vậy, việc cho vay đối tượng thụ hưởng xem tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH b) Hệ số sử dụng vốn: Đây hệ số phản ánh kết sử dụng vốn NHCSXH, số tính sau: Hệ số sử dụng vốn Tổng dư nợ bình quân = Tổng nguồn vốn bình quân Đây tiêu hiệu phản ánh chất lượng tín dụng, cho phép đánh giá tính hiệu hoạt động tín dụng NHCSXH Chỉ tiêu lớn chứng tỏ ngân hàng sử dụng hiệu nguồn vốn Để tính xác hệ số sử dụng vốn phải sử dụng phương pháp tính bình quân gia quyền Song để đơn giản tính toán sử dụng phương pháp tính bình quân số học c) Vòng quay vốn tín dụng Vòng quay vốn tín dụng năm = Doanh số thu nợ năm Dư nợ bình quân năm Vòng quay vốn tín dụng năm thể tốc độ luân chuyển nguồn vốn tín dụng Đây tiêu để đánh giá chất lượng tín dụng việc đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng Chỉ tiêu lớn tốt, chứng tỏ nguồn vốn ngân hàng luân chuyển nhanh, thu hồi vốn tốt Với số vốn định, vòng quay vốn tín dụng nhanh nhiều khách hàng vay vốn, thụ hưởng sách tín dụng ưu đãi Nhà nước d) Nợ hạn Nợ hạn tiêu bản, quan trọng để đo lường, đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng, số thấp chất lượng tín dụng cao ngược lại Nợ hạn loại rủi ro tín dụng gây tổn thất tài cho Ngân hàng người vay chưa không thực nghĩa vụ trả nợ hạn theo cam kết khả toán Do đặc thù hoạt động NHCSXH vốn Ngân hàng vốn huy động từ nhiều nguồn khác nên nợ hạn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài NHCSXH, đến khả hoàn trả vốn cho nguồn vốn huy động phải hoàn trả, đặc biệt đến khả cấp tín dụng chu kỳ Tùy theo tiêu thức phân loại mà loại nợ hạn gọi với tên khác nhau, để đánh giá tổng thể, người ta thường sử dụng tiêu sau: Tỷ lệ nợ hạn = Nợ hạn x 100% Tổng dư nợ Năm 2012, theo đạo Tổng Giám đốc NHCSXH văn 3653/NHCS-TDNN ngày 19/11/2012 việc xây dựng Phương án, Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, quy định: xã có tỷ lệ nợ hạn từ 2% trở lên Giám đốc NHCSXH cấp huyện phải xây dựng Phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng Các đơn vị NHCSXH cấp huyện, cấp tỉnh có tỷ lệ nợ hạn từ 2% trở lên Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch phải xây dựng Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng Đến 30/6/2014, tất chi nhánh hoàn thành mục tiêu mà Đề án đưa Toàn hệ thống 01 chi nhánh có nợ hạn 2% Để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, định hướng thời gian tới phải xây dựng phương án, đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng nơi có tỷ lệ nợ hạn 1% e) Nợ bị chiếm dụng Nợ bị chiếm dụng loại nợ bị chiếm sử dụng cách trái phép Có thể hiểu, khách hàng vay vốn NHCSXH không sử dụng vốn vay mà người khác sử dụng Nợ bị chiếm dụng NHCSXH Ban quản lý tổ TK&VV thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm tổ viên không nộp cho NHCSXH theo quy định Ban quản lý Tổ vay lại, vay ké tổ viên; cán Hội đoàn thể, quyền địa phương, cán NHCSXH Ban quản lý Tổ trình thực chức trách, nhiệm vụ lợi dụng lòng tin người vay thu tiền gốc, lãi, tiền gửi tiết kiệm không nộp ngân hàng Nợ bị chiếm dụng số quan trọng để đo lường chất lượng tín dụng NHCSXH Chỉ số phải không (= 0) thể chất lượng tín dụng tốt f) Tỷ lệ thu lãi; lãi tồn đọng * Tỷ lệ thu lãi: Được xác định theo công thức: Tỷ lệ thu lãi = Số lãi thực thu x 100% Số lãi phải thu Trong đó, số lãi phải thu = số lãi phát sinh (trong tháng) + số lãi tồn giao Tỷ lệ thu lãi cao cho thấy chất lượng tín dụng tốt ngược lại * Lãi tồn đọng: Được xác định theo công thức: Lãi tồn đọng = Số lãi phải thu - Số lãi thực thu Lãi tồn đọng gồm lãi phát sinh nợ hạn lãi tồn nợ hạn Chỉ tiêu lãi tồn đọng tiêu đánh giá tình hình tài NHCSXH Đây số quan trọng để đo lường chất lượng tín dụng NHCSXH Chỉ số thấp cho thấy chất lượng tín dụng tốt ngược lại Lãi tồn đọng người vay không thực nghĩa vụ trả lãi theo hạn (hàng tháng) cho NHCSXH g) Kết quả xếp loại chất lượng hoạt động Tổ TK&VV Tổ Tiết kiệm vay vốn ví cánh tay nối dài NHCSXH Nhiều nội dung công việc quy trình cho vay NHCSXH ủy thác cho tổ chức Hội, đoàn thể ủy nhiệm cho Tổ TK&VV thực như: bình xét, lựa chọn người vay, kiểm tra, đôn đốc người vay việc sử dụng vốn vay mục đích, có hiệu quả, đôn đốc người vay trả lãi tiền vay nợ gốc thời hạn Vì vậy, chất lượng hoạt động ủy thác hoạt động ủy nhiệm đối tác ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng NHCSXH Một giải pháp quan trọng để thực củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV thực việc đánh giá, xếp loại Tổ TK&VV Hiện nay, việc đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động tổ TK&VV dựa vào 10 tiêu chí, có tiêu chí định lượng cụ thể, đơn giản cho việc chấm điểm (gồm: Tỷ lệ thu lãi kỳ, tỷ lệ nợ hạn, nợ bị chiếm dụng, số thành viên tham gia gửi tiết kiệm, số dư tiền gửi tiết kiệm bình quân hộ tăng thêm hàng tháng) tiêu chí định tính (gồm: Thành lập Tổ, sinh hoạt Tổ bình xét cho vay, giám sát sử dụng vốn vay, thực giao dịch xã giao ban, lưu giữ hồ sơ) Đối với tiêu chí định tính cần phải đánh giá xác từ tình hình thực tế hoạt động cụ thể Tổ TK&VV Tóm lại, đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH không dựa tiêu mà phải dựa vào tất tiêu có đánh giá toàn diện, xác Đồng thời phải so sánh thời kì với nhau…, kết hợp với việc phân tích số liệu định lượng với đánh giá định tính đưa nhận xét xác chất lượng hoạt động tín dụng NHCSXH Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH a) Nhóm nhân tố từ NHCSXH b) Nhóm nhân tố từ Tổ TK&VV c) Nhóm nhân tố từ Hội đoàn thể nhận ủy thác d) Nhóm nhân tố từ chính quyền các cấp (nhất là cấp xã) e) Nhóm nhân tố từ Ban đại diện HĐQT f) Nhóm nhân tố từ khách hàng Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH 5.1 Nhóm giải pháp từ NHCSXH (1) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực chiến lược phát triển NHCSXH Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 Đây quan trọng, định hướng chung cho toàn hệ thống NHCSXH Theo đó, chi nhánh NHCSXH cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực chiến lược đơn vị sau: - Cụ thể hóa mục tiêu chiến lược ngành, sở tiêu kế hoạch năm, 10 năm hàng năm, phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương Tham mưu Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh xây dựng chương trình hành động, giải pháp thực chiến lược phát triển NHCSXH địa bàn tỉnh, thành phố Gắn mục tiêu chiến lược phát triển NHCSXH với mục tiêu giảm nghèo an sinh xã hội địa phương - Trên sở tiêu định tính định lượng, xây dựng lộ trình tổ chức thực mục tiêu chiến lược phát triển NHCSXH địa phương, báo cáo Trưởng Ban đại diện HĐQT tỉnh, thành phố, thông qua Ban đại diện tranh thủ đạo cấp ủy, quyền địa phương nhằm thực thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020 - Phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác cho NHCSXH địa phương, tuyên truyền, phổ biến định hướng chiến lược Đảng, Nhà nước tín dụng sách mục tiêu đến năm 2020, để toàn dân biết tham gia sâu rộng, bước thực mục tiêu xã hội hóa tín dụng sách, tăng cường giám sát toàn xã hội hoạt động NHCSXH Để thực tốt chiến lược phát triển NHCSXH, sở bám sát mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể đưa chiến lược, chi nhánh cần quan tâm hàng đầu định hướng phát triển tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đơn vị (2) Nội dung điều hành nghiệp vụ tín dụng - Xây dựng, tổ chức thực kế hoạch tín dụng: + Tổ chức thực nghiêm túc Quyết định giao tiêu kế hoạch tín dụng Tổng Giám đốc, chấp hành định mức Quỹ an toàn chi trả, nâng cao hệ số sử dụng vốn, phân bổ tiêu vốn, đôn đốc đơn vị sở giải ngân vốn nhanh chóng, kịp thời, không để tồn đọng, gây lãng phí + Tích cực thu hồi nợ đến hạn vay quay vòng với đạo giải ngân nhanh chóng kịp thời tiêu vốn mới, đảm bảo hoàn thành sớm tiêu kế hoạch giao, qua tạo nguồn thu để cải thiện tình hình tài từ đầu năm Căn định hướng phân bổ tiêu kế hoạch tín dụng, đơn vị tham mưu kịp thời cho Ban đại diện HĐQT cấp phân bổ vốn đến đơn vị sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng khó khăn + Tích cực huy động nguồn vốn từ cộng đồng dân cư, Tổ TK&VV tổ chức, doanh nghiệp địa bàn để tạo lập nguồn vốn cho vay theo tiêu kế hoạch giao + Tiếp tục đẩy mạnh làm tốt việc tham mưu cho Hội đồng nhân dân, UBND cấp dành phần vốn ủy thác từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, chuyển cho NHCSXH vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách khác địa bàn - Tổ chức thực quy định, quy trình nghiệp vụ tín dụng: + Tiếp tục rà soát lại chất lượng hoạt động Tổ KT&VV trung bình, yếu để tiến hành phân tích, làm rõ nguyên nhân làm để thực việc củng cổ, kiện toàn lại Tổ, thực tốt bình xét cho vay đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay mục đích, trả nợ, trả lãi theo quy định Để nâng cáo chất lượng tín dụng đảm bảo hoạt động Tổ TK&VV hiệu quả, chi nhánh cần đạo cán tín dụng theo dõi địa bàn thường xuyên phối hợp với tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác để kiểm tra, rà soát hoạt động Tổ, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, yếu hoạt động Tổ, kịp thời củng cố, kiện toàn Tổ yếu kém, gắn trách nhiệm cán theo dõi địa bàn với chất lượng hoạt động Tổ địa bàn phân công theo dõi Việc củng cố kiện toàn Tổ phải xác định việc làm thường xuyên xã Xây dựng kế hoạch kiểm trả kiểm soát nội bộ, phối hợp với tổ chức Hội đoàn thể kiểm tra 100% tổ TK&VV + Đối tượng phục vụ NHCSXH phải đối tượng sách theo quy định Chính phủ Cho vay phải có phương án sử dụng vốn khả thi, trả đủ lãi theo tháng, bình xét công khai tổ TK&VV có tham gia Trưởng thôn, tổ chức Hội đoàn thể + Tập trung làm tốt việc quản lý tín dụng địa bàn xã Làm tốt việc giúp cho UBND xã phân giao tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng sách chương trình đến cấp thôn, ấp để UBND xã ký duyệt sở kế hoạch chương trình giảm nghèo xã Đề nghị UBND xã đạo Trưởng thôn đại diện cho quyền sở tham gia giám sát từ bình xét cho vay tổ TK&VV Rà soát, bổ sung đối tượng thụ hưởng sách tín dụng ưu đãi vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách khác, đảm bảo xác, kịp thời để tạo thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo đối tượng sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH Giám sát trình sử dụng vốn vay người vay, giám sát hoạt động Tổ, giám sát việc thực ủy thác Hội đoàn thể địa bàn thôn tham gia đôn đốc, xử lý thu hồi nợ hộ vay + Tiếp tục trì làm tốt phương thức ủy thác số nội dung công việc quy trình cho vay thông qua tổ chức Hội đoàn thể; NHCSXH thực việc giải ngân, thu nợ gốc trực tiếp với người vay Điểm giao dịch xã Việc ký Hợp đồng ủy thác với Hội đoàn thể cấp xã phải quán triệt nguyên tắc “Hội làm tốt ký hợp đồng ủy thác, làm không ký, ký mà làm không tốt chuyển sang cho Hội đoàn thể làm tốt" Những nơi Hội đoàn thể chuyển biến tích cực cương chuyển sang cho Hội đoàn thể khác Khi thực việc phải báo cáo Đảng ủy, UBND xã biết để phối hợp thực Từng cấp NHCSXH phối hợp với Hội đoàn thể cấp để phân tích, đánh giá, tìm nguyên nhân đề giải pháp khắc phục yếu kém, có tính đến việc khắc phục yếu mang tính trọng tâm, trọng điểm phải có kế hoạch cụ thể để chủ động đạo thực + Tổ chức thực hiệu việc thu nợ đến hạn, kể thu nợ theo phân kỳ trả nợ; thực việc xử lý nợ bị rủi ro kịp thời Để góp phần thực việc thu hồi nợ xấu đạt hiệu quả, chi nhánh cần đạo đơn vị trực thuộc thường xuyên làm tốt việc phân tích, đánh giá khoản nợ xấu để có giải pháp xử lý phù hợp xử lý dứt điểm + Tiếp tục củng cố chất lượng giao dịch Tổ giao dịch xã Các chi nhánh cần quán triệt đến toàn thể cán việc xác định rõ vai trò, trách nhiệm cán tham gia Tổ giao dịch xã từ khâu chuẩn bị đến khâu giao dịch kết thúc giao dịch Vận hành tốt chế nghiệp vụ xử lý nghiệp vụ phát sinh nhanh nhạy, kịp thời; thường xuyên bám sát tổ chức Hội đoàn thể tranh thủ phối hợp quyền địa phương để thực nhiệm vụ (3) Thực Đề án/phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng - Đối với chi nhánh có chất lượng tín dụng tốt cần tiếp tục bám sát, xây dựng kế hoạch trì nâng cao chất lượng tín dụng; Xây dựng Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng huyện có nợ hạn 2% Với xã có tỉ lệ nợ hạn 2% tỉ lệ nợ hạn 2% có xu hướng nợ xấu phát sinh tăng, chi nhánh/ Phòng giao dịch cần xây dựng Phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng riêng cho xã - Các chi nhánh rà soát, đánh giá kết thực Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hàng năm có kế hoạch thực tiêu theo Đề án đến năm - Tiếp tục tham mưu, báo cáo kịp thời cho UBND, Ban đại diện HĐQT cấp việc đạo tổ chức Hội, đoàn thể, cấp ủy, quyền cấp việc phối hợp với NHCSXH thực Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng - Các chi nhánh phải xây dựng lộ trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng phù hợp với mô hình hoạt động đặc thù NHCSXH - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội độc lập, thống tổ chức hoạt động (5) Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt cán tín dụng - Các chi nhánh cần trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, tốt đạo đức nghề nghiệp - Đối với cán tín dụng, bên cạnh việc bố trí tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ làm việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Trung tâm Đào tạo tổ chức, chi nhánh cần chủ động tổ chức tập huấn chuyên sâu có chủ trương, sách, văn nghiệp vụ - Phân công cán phù hợp với lực, trình độ sở trưởng, đặc biệt cán tín dụng, sở quy định Nhà nước có tính đến đặc thù NHCSXH, đảm bảo phù hợp điều kiện môi trường hoạt động chủ yếu vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Ưu tiên tuyển dụng cán người dân tộc thiểu số, có chế độ đãi ngộ để thu hút cán làm việc huyện khó khăn, huyện nghèo (6) Chú trọng công tác tuyên truyền sách tín dụng Phối hợp quyền cấp xã, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ TK&VV thực tuyên truyền, quán triệt cho người dân hiểu quyền lợi, nghĩa vụ trước, sau vay vốn, để họ không tư tưởng trông chờ ỷ lại, có trách nhiệm sử dụng vốn mục đích, thực hành tiết kiệm thực nghĩa vụ hoàn trả vốn vay thời hạn, trả lãi theo định kỳ hàng tháng Tổ chức tuyên truyền hình thức: Tổ trưởng, cấp Hội đoàn thể tuyên truyền họp sinh hoạt Tổ TK&VV, sinh hoạt Hội đoàn thể; Trưởng thôn, khu phố tuyên truyền họp thôn, khu phố Phải phổ biến, quán triệt cho đối tượng thụ hưởng hiểu vốn NHCSXH vốn vay, sử dụng kỳ hạn định đến hạn phải trả Trước xin vay vốn phải suy nghĩ, tính toán xây dựng phương án sử dụng vốn khả thi có khả quản lý, sử dụng vốn vay vay vốn NHCSXH (7) Một số giải pháp khác - Tăng cường công tác tuyên truyền/đào tạo cho cán tổ chức Hội đoàn thể, cán Ban giảm nghèo để họ hiểu rõ nghiệp vụ ủy thác, thực hiệu hoạt động tín dụng sách địa phương - Chú trọng làm tốt công tác tham mưu (đặc biệt tham mưu việc phân bổ vốn điều chuyển vốn huyện xã) chủ động điều chuyển ủy quyền phân bổ - Cần chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với cấp ủy quyền địa phương để tranh thủ nguồn vốn địa phương tranh thủ đạo cấp ủy, quyền địa phương tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác - Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng: Thường xuyên phát động phong trào thi đua toàn đơn vị để thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc toàn thể cán công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 5.2 Nhóm giải pháp từ Tổ TK&VV - Bên cạnh tập huấn thường xuyên tập huấn bổ sung nghiệp vụ ủy thác, Ban quản lý Tổ cần phải trang bị thêm kiến thức quản lý kỹ làm việc: Ghi chép sổ sách, điều hành họp Tổ, giao tiếp với Ngân hàng ; - Ban quản lý Tổ cần tăng cường theo dõi, quản lý chặt địa bàn để biết rõ hoàn cảnh hộ vay; tổ chức sinh hoạt Tổ thường xuyên qui định quy ước Tổ Thông qua buổi sinh hoạt Tổ giúp thành viên chia sẻ kinh nghiệm để sử dụng vốn tốt hơn, đồng thời giúp cho Ban quản lý Tổ thu lãi dễ dàng hơn, tăng cường gắn bó tổ viên với tổ viên, với Ban quản lý Tổ TK&VV - Nâng cao chất lượng việc bình xét cho vay: Bình xét xác hộ vay vừa đảm bảo thực mục tiêu sách tín dụng ưu đãi Chính phủ, đồng thời bảo toàn nguồn vốn, tránh tượng sử dụng vốn sai mục đích Vì nâng cao chất lượng bình xét cho vay vấn đề mà Ban quản lý Tổ TK&VV Hội đoàn thể nhận ủy thác cần trọng - Phối hợp tốt chịu quản lý Trưởng thôn: Trưởng thôn người đại diện quyền địa bàn thôn NHCSXH ủy thác việc tuyên truyền phổ biến sách tín dụng ưu đãi, giám sát việc bình xét cho vay sử dụng vốn vay, xử lý nợ bị rủi ro địa bàn thôn Vì Ban quản lý Tổ TK&VV cần phải phối hợp tốt với Trưởng thôn phải chịu quản lý Trưởng thôn trình thực hoạt động ủy nhiệm Tổ quản lý - Kiên trì giải thích, hướng dẫn hộ vay trực tiếp làm hồ sơ thủ tục vay vốn, xử lý nợ Ban quản lý Tổ không làm thay cho hộ vay: Bài học số địa phương cho thấy Tổ trưởng điền hộ vào đơn Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (Mẫu 01/TD) dẫn đến hộ vay không nhớ rõ số tiền vay thời điểm trả nợ nên bị động, lúng túng đến hạn trả Vì vậy, Ban quản lý Tổ TK&VV tuyệt đối không làm hộ, làm thay cho hộ vay mà phải kiên trì giải thích hướng dẫn hộ vay tự hoàn tất thủ tục vay vốn, xử lý nợ - Làm rõ trách nhiệm hộ vay từ kết nạp vào Tổ (khi vay lần đầu): Thực tế cho thấy nhiều địa phương (đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ), nhiều hộ vay vốn (nhất hộ nghèo) có tư tưởng cho nguồn vốn Nhà nước giúp người nghèo nên chưa nhận thức rõ trách nhiệm phải hoàn trả vốn vay Vì vậy, Ban quản lý Tổ tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cần tuyên truyền, phổ biến rõ trách nhiệm trả lãi nợ gốc tiền vay hộ vay từ kết nạp vào Tổ bình xét cho vay - Sinh hoạt Tổ TK&VV: Phải có Biên họp Tổ, điểm danh sinh hoạt Tổ để tạo nề nếp, thói quen, kết hợp sinh hoạt Tổ với sinh hoạt thôn có nghị biện pháp Tổ viên không sinh hoạt 5.3 Nhóm giải pháp từ Hội đoàn thể nhận ủy thác - Thực tốt Hợp đồng ủy thác ký kết với NHCSXH - Cần phải bố trí, phân công rõ cán chuyên trách theo dõi công tác ủy thác, hạn chế việc thay đổi nhân cán Hội đoàn thể cán - Nâng cao lực thực nghiệp vụ ủy thác kiến thức tổ chức quản lý cho cán Hội đoàn thể cấp, để họ điều phối tốt hoạt động thành lập Tổ, tổ chức tốt việc tập huấn cho cán Hội đoàn thể cấp (nhất cấp xã) Ban quản lý tổ TK&VV - Các Hội đoàn thể cấp cần phối hợp chặt chẽ với NHCSXH để tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay Hội cấp tổ TK&VV Đặc biệt việc phối hợp tốt công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay - Hội đoàn thể nhận ủy thác cần giám sát chặt chẽ tổ TK&VV Hội quản lý để đảm bảo việc đôn đốc trả nợ gốc thu lãi tiền vay, thu tiết kiệm thực cách có hiệu - Cần nghiên cứu chế tài hợp lý Hội đoàn thể: Tổ chức hoạt động thi tài nghiệp vụ, quản lý tổ chức Hội đoàn thể, phân loại Hội để nâng cao trình độ khuyến khích hăng say làm việc tổ chức Hội đoàn thể 5.4 Nhóm giải pháp từ chính quyền các cấp - Tham mưu cho quyền kiện toàn thành phần hoạt động Ban giảm nghèo cấp xã, hạn chế việc thay đổi nhân Ban giảm nghèo để ổn định cán bộ, phân công cán trực tiếp phụ trách công tác tín dụng sách Như tăng cường lực kinh nghiệm đạo Hội đoàn thể thực tốt hoạt động ủy thác NHCSXH - Cần đề cao trách nhiệm việc xác nhận đối tượng cho vay để đảm bảo cho vay đối tượng thụ hưởng đảm bảo khả thu hồi vốn cho NHCSXH - Chỉ đạo tốt hoạt động Ban giảm nghèo thôn/ấp - Giúp đỡ hộ vay sử dụng vốn hiệu quả; thực tế nhiều địa phương cho thấy nhiều hộ vay (nhất hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn…) cách làm ăn (kiến thức kỹ thuật kiến thức quản lý hộ vay hạn chế) nên sử dụng vốn không hiệu quả, lãi nên không tích lũy tiền trả nợ gốc Vì vậy, cần phối hợp tốt quyền địa phương, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác với Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để tập huấn thường xuyên cho hộ vay Nội dung tập huấn không kỹ thuật sản xuất mà kỹ quản lý, sử dụng vốn vay ngân hàng 5.5 Nhóm giải pháp từ Ban đại diện HĐQT - Giám đốc NHCSXH cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT việc: + Duy trì họp định kỳ, nội dung họp cần bám sát Nghị HĐQT, Ban đại diện HĐQT nhiệm vụ NHCSXH địa bàn; Trong họp phải đánh giá công việc làm được, chưa làm được; Đánh giá tình hình kiểm tra giám sát thành viên HĐQT; sau họp phải có Nghị quyết, kết luận cụ thể để thông báo đến thành viên Ban địa diện HĐQT NHCSXH để thực + Quán triệt phân công thành viên tổ chức kiểm tra, giám sát kế hoạch đề - Giám đốc NHCSXH cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT để kịp thời tham mưu tiếp cho Chủ tịch UBND việc: + Bổ sung vốn vay từ nguồn Ngân sách địa phương: Chủ động trích phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương hàng năm để chuyển cho NHCSXH địa bàn để tăng cường nguồn vốn cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác + Kiện toàn kịp thời thành viên Ban đại diện HĐQT đủ, thành phần theo quy định có thay đổi nhân + Tổ chức thực Đề án, phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh, Phòng giao dịch có nợ hạn từ 2% trở lên đạo thành viên Ban đại diện HĐQT, tổ chức trị - xã hội UBND cấp việc xử lý nợ hạn, nợ bị chiếm dụng, vay ké + Thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí quy định để đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn từ NHCSXH, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch tín dụng NHCSXH - Ngoài ra, cần thực tốt công việc sau: + Xây dựng kế hoạch hoạt động Ban đại diện từ đầu năm, nội dung kế hoạch hoạt động, lịch họp, phân công đạo Hội đoàn thể, lịch kiểm tra, sơ kết, tổng kết + Lồng ghép chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương với chương trình tín dụng ưu đãi NHCSXH để nâng cao hiệu sử dụng vốn + Tăng cường việc đạo điều hành quyền cấp tổ chức Hội đoàn thể để làm tốt hoạt động ủy thác + Thực nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát chìa khóa để phát sai sót để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời Chỉ đạo sát việc xử lý nợ xấu, kiên thu hồi nợ hộ chây ỳ 5.6 Nhóm giải pháp từ khách hàng - Cần nhận thức rõ trách nhiệm hoàn trả vốn vay; nói trên, hộ vay phải nhận thức rõ trách nhiệm trả lãi nợ gốc từ viết Giấy đề nghị vay vốn Cần hiểu rõ sách tín dụng ưu đãi cho vay với lãi suất thấp, Chính phủ cho không - Để nâng cao hiệu sử dụng vốn vay: Người vay phải nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm vay vốn, sử dụng vốn vay Không ngừng học tập để nâng cao lực quản lý sử dụng vốn vay, tăng hiệu đồng vốn - Tích cực tham gia vào buổi sinh hoạt tổ TK&VV, buổi tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách thức làm ăn [...]... cố, nâng cao chất lượng tín dụng (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng - Các chi nhánh phải xây dựng lộ trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng phù hợp với mô hình hoạt động đặc thù của NHCSXH - Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chủ động xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ độc lập, thống nhất về tổ chức và hoạt động (5) Tăng cường công tác đào tạo, nâng. .. tổ chức Hội đoàn thể, phân loại Hội để nâng cao trình độ cũng như khuyến khích sự hăng say làm việc của tổ chức Hội đoàn thể 5. 4 Nhóm giải pháp từ chính quyền các cấp - Tham mưu cho chính quyền kiện toàn thành phần và hoạt động của Ban giảm nghèo cấp xã, hạn chế việc thay đổi nhân sự của Ban giảm nghèo để ổn định cán bộ, phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác tín dụng chính sách Như... triển khai kế hoạch tín dụng của NHCSXH - Ngoài ra, cần thực hiện tốt các công việc sau: + Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban đại diện từ đầu năm, nội dung kế hoạch hoạt động, lịch họp, phân công chỉ đạo Hội đoàn thể, lịch kiểm tra, sơ kết, tổng kết + Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương với chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn + Tăng... xây dựng Phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng riêng cho từng xã - Các chi nhánh rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hàng năm và có kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu theo Đề án đến các năm tiếp theo - Tiếp tục tham mưu, báo cáo kịp thời cho UBND, Ban đại diện HĐQT các cấp trong việc chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp trong... đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt cán bộ tín dụng - Các chi nhánh cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tốt về đạo đức nghề nghiệp - Đối với cán bộ tín dụng, bên cạnh việc bố trí tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ do Trung tâm Đào tạo tổ chức, các chi nhánh cần chủ động tổ chức... nghị vay vốn Cần hiểu rõ đây là chính sách tín dụng ưu đãi cho vay với lãi suất thấp, không phải Chính phủ cho không - Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay: Người vay phải nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong vay vốn, sử dụng vốn vay Không ngừng học tập để nâng cao năng lực quản lý và sử dụng vốn vay, tăng hiệu quả của đồng vốn - Tích cực tham gia vào các buổi sinh hoạt tổ TK&VV, các buổi tập huấn... đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đồng thời bảo toàn được nguồn vốn, tránh được hiện tượng sử dụng vốn sai mục đích Vì vậy nâng cao chất lượng bình xét cho vay là vấn đề mà Ban quản lý Tổ TK&VV và các Hội đoàn thể nhận ủy thác cần hết sức chú trọng - Phối hợp tốt và chịu sự quản lý của Trưởng thôn: Trưởng thôn là người đại diện chính quyền tại địa bàn thôn và... Ngân sách địa phương: Chủ động trích một phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương hàng năm để chuyển cho NHCSXH trên địa bàn để tăng cường nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác + Kiện toàn kịp thời các thành viên Ban đại diện HĐQT đủ, đúng thành phần theo quy định khi có sự thay đổi nhân sự + Tổ chức thực hiện Đề án, phương án củng cố và nâng cao chất lượng tín. .. Trước khi xin vay vốn phải suy nghĩ, tính toán xây dựng được phương án sử dụng vốn khả thi và có khả năng quản lý, sử dụng vốn vay mới vay vốn NHCSXH (7) Một số giải pháp khác - Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền/đào tạo cho cán bộ tổ chức Hội đoàn thể, cán bộ Ban giảm nghèo để họ hiểu rõ nghiệp vụ ủy thác, thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương - Chú trọng làm tốt... biết rõ hoàn cảnh của từng hộ vay; tổ chức sinh hoạt Tổ thường xuyên như đã qui định trong quy ước của Tổ Thông qua các buổi sinh hoạt Tổ giúp thành viên chia sẻ kinh nghiệm để sử dụng vốn tốt hơn, đồng thời giúp cho Ban quản lý Tổ thu lãi dễ dàng hơn, tăng cường sự gắn bó giữa các tổ viên với tổ viên, với Ban quản lý Tổ TK&VV - Nâng cao chất lượng của việc bình xét cho vay: Bình xét chính xác hộ vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG của NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội doc, Bài 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG của NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội doc, Bài 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG của NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội doc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay