Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo sài gòn ánh dương tại tphcm

130 244 1
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 11:04

Thƣơng hiệu là một trong những khái niệm mới mẻ trong hệ thống kiến thức marketing hiện đại, làm thay đổi rất nhiều trong nhận thức kinh doanh. Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về thƣơng hiệu nhƣ sau : Theo AMA – American Marketing Association : Thƣơng hiệu là một cái tên, một từ ngữ, một dấu hiệu, một biểu tượng, một hình vẽ hay tổng hợp tất cả yếu tố nói trên nhằm xác định một sản phẩm hay dịch vụ của một hay một nhóm ngƣời bán và để phân biệt các sản phẩm, dịch vụ đó của các đối thủ cạnh tranh. (Bennett PD (ed), 1995). MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC HÌNH xiii TÓM TẮT LUẬN VĂN xiv CHƢƠNG - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƢƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Thƣơng hiệu sản phẩm 2.1.2 Giá trị thƣơng hiệu iii 2.1.3 Các thành phần giá trị thƣơng hiệu : 11 2.1.3.1 Nhận biết thƣơng hiệu 11 2.1.3.2 Liên tƣởng thƣơng hiệu 11 2.1.3.3 Chất lƣợng cảm nhận 12 2.1.3.4 Lòng trung thành 12 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU ĐÃ THỰC HIỆN 13 2.2.1 Các nghiên cứu nƣớc 13 2.2.1.1 Mô hình giá trị thƣơng hiệu Aaker (1991) 13 2.2.1.2 Mô hình giá trị thƣơng hiệu Keller (2003) 14 2.2.1.3 Mô hình giá trị thƣơng hiệu Lassar cộng ( 1995 ) 15 2.2.2 Các nghiên cứu nƣớc 16 2.2.2.1 Mô hình giá trị thƣơng hiệu Nguyễn Đình Thọ & tác giả 2002 16 2.2.2.2 Mô hình nghiên cứu giá trị thƣơng hiệu nƣớc giải khát Lê Đăng Lăng (2014) 18 2.2.2.3 Mô hình nghiên cứu giá trị thƣơng hiệu theo quan điểm Nguyễn Trƣờng Sơn Trần Trung Vinh (2011) 19 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG 19 TÓM TẮT CHƢƠNG 27 iv CHƢƠNG - THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 29 3.1.1.Thiết kế thang đo 30 3.1.1.1 Thang đo giá trị thƣơng hiệu 30 3.1.1.2 Thang đo nhận biết thƣơng hiệu 31 3.1.1.3 Thang đo liên tƣởng thƣơng hiệu 31 3.1.1.4 Thang đo chất lƣợng cảm nhận 32 3.1.1.5 Thang đo lòng trung thành 33 3.1.2 Điều chỉnh thang đo 33 3.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 36 3.2.1 Nghiên cứu định lƣợng sơ : 36 3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng thức 37 3.2.2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 37 3.2.2.2 Kích thƣớc mẫu 37 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi thang đo 37 3.2.4 Phƣơng pháp thu thập thông tin 38 3.2.5 Xác định mẫu nghiên cứu 38 v 3.2.6 Các bƣớc phân tích liệu 39 TÓM TẮT CHƢƠNG 40 CHƢƠNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH SÀI GÕN ÁNH DƢƠNG 41 4.1.1 Tổng quan công ty TNHH Sài Gòn Ánh Dƣơng 41 4.1.2 Thƣơng hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dƣơng 42 4.1.3 Khả cung cấp băng keo Adstick thị trƣờng : 42 4.2 THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 43 4.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 44 4.3.1 Kiểm định thang đo Cronbach Alpha lần 44 4.3.1.1 Phân tích hệ số Cronbach's Alpha thành phần giá trị thƣơng hiệu 45 4.3.1.2 Phân tích hệ số Cronbach's Alpha thang đo giá trị thƣơng hiệu 48 4.3.2 Kiểm định thang đo Cronbach's Alpha lần 49 4.3.3 Kiểm định thang đo thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA 53 4.3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo thành phần giá trị thƣơng hiệu 54 4.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo giá trị thƣơng hiệu 57 4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 59 vi 4.4.1 Phân tích tƣơng quan 59 4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 61 4.4.2.1 Xác định biến độc lập biến phụ thuộc 61 4.4.2.2 Hồi quy tuyến tính bội 61 4.4.2.3 Kiểm định giả định hồi quy 64 4.4.2.4 Đánh giá độ phù hợp, kiểm định độ phù hợp mô hình xem xét tƣợng đa cộng tuyến 65 4.4.2.5 Phƣơng trình hồi quy tuyến tính bội 66 4.4.2.6 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 67 4.4.2.7 Tổng kết kết kiểm định giả thuyết 67 4.5 PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU VÀ CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU 68 4.5.1 Kiểm định khác biệt đánh giá giá trị thƣơng hiệu nhóm tuổi khác 70 4.5.2 Kiểm định khác biệt đánh giá giá trị thƣơng hiệu nhóm đối tƣợng khách hàng khác 70 4.5.3 Kiểm định khác biệt đánh giá trị thƣơng hiệu thành phần giá trị thƣơng hiệu Nam Nữ 72 4.6 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 73 vii TÓM TẮT CHƢƠNG 74 CHƢƠNG - KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 75 5.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 75 5.1.1 Kết nghiên cứu 75 5.1.2.1 Giải pháp nhận biết thƣơng hiệu 76 5.1.2.2 Giải pháp liên tƣởng thƣơng hiệu 78 5.1.2.3 Giải pháp chất lƣợng cảm nhận 79 5.1.2.4 Giải pháp trung thành thƣơng hiệu 79 5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 80 TÓM TẮT CHƢƠNG 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC : DÀN BÀI THẢO LUẬN ( NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ) .i PHỤ LỤC : KẾT QUẢ PHỎNG VẤN ĐỊNH TÍNH vi PHỤ LỤC : DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA viii PHỤ LỤC : BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ix PHỤ LỤC : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢƠNG SƠ BỘ xiii PHỤ LỤC : THỐNG KÊ MẪU NGHIÊN CỨU xvii viii PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH CRONBACH'S ALPHA LẦN xviii PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH CRONBACH'S ALPHA LẦN xxi PHỤ LỤC : KIỂM ĐỊNH EFA LẦN xxiii PHỤ LỤC 10 : KIỂM ĐỊNH EFA LẦN xxvi PHỤ LỤC 11 - PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ KIỂM ĐỊNH HỒI QUY xxx PHỤ LỤC 12 : KIỂM ĐỊNH T-TEST VỀ GIỚI TÍNH xxxii PHỤ LỤC 13 : KIỂM ĐỊNH T-TEST VỀ NHÓM ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG xxxiii PHỤ LỤC 14 : KIỂM ĐỊNH ANOVA NHÓM TUỔI KHÁCH HÀNG xxxiv ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AA : Liên tƣởng cảm nhận BA : Nhận biết thƣơng hiệu BL : Lòng trung thành BE: Giá trị thƣơng hiệu PQ : Chất lƣợng cảm nhận TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Các thành phần giá trị thương hiệu nghiên cứu trước .18 Bảng 2.2 : Bảng tổng hợp biến nghiên cứu 26 Bảng 2.3 : Bảng tổng hợp giả thiết nghiên cứu 27 Bảng 3.1 : Các bước nghiên cứu đề tài 27 Bảng 4.1 :Thống kê mẫu nghiên cứu giới tính khách hàng 43 Bảng 4.2 : Thống kê mẫu nghiên cứu nhóm tuổi khách hàng 44 Bảng 4.3 :Thống kê mẫu nghiên cứu nhóm đối tượng khách hàng 44 Bảng 4.4 : Hệ số Cronbach Alpha nhân tố nhận biết thương hiệu .45 Bảng 4.5 :Hệ số Cronbach Alpha nhân tố liên tưởng thương hiệu .46 Bảng 4.6 : Hệ số Cronbach Alpha nhân tố chất lượng cảm nhận 47 Bảng 4.7 : Hệ số Cronbach Alpha nhân tố trung thành thương hiệu 48 Bảng 4.8 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo giá trị thương hiệu 49 Bảng 4.9 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo nhận biết thương hiệu lần 50 Bảng 4.10 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo liên tưởng thương hiệu lần 51 Bảng 4.11 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo chất lượng cảm nhận lần 51 Bảng 4.12 : Hệ số Cronbach Alpha thang đo lòng trung thành thương hiệu lần 52 Bảng 4.13 : Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ 54 Bảng 4.14 : Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ hai 56 Bảng 4.15 : Kết phân tích nhân tố EFA thang đo giá trị thương hiệu .58 Bảng 4.16 : Ma trận tương quan khái niệm nghiên cứu 59 Bảng 4.17 : Kết phân tích hồi quy bội 63 Bảng 4.18 : Kết kiểm định giả thuyết 68 Bảng 4.17 Kiểm định đồng phương sai theo nhóm tuổi 70 xi Bảng 4.19 : Kiểm định khác biệt đánh giá giá trị thương hiệu nhóm tuổi khác .70 Bảng 4.20 : Kết kiểm định khác biệt đánh giá giá trị thương hiệu nhóm đối tượng khách hàng khác 70 Bảng 4.21 : Kết kiểm định biến giới tính với giá trị thương hiệu thành phần giá trị thương hiệu 72 xii BL1 BL2 BL3 BL4 10.47 10.51 10.60 10.32 3.540 3.652 3.577 4.505 513 582 557 262 597 556 568 746 NHÂN TỐ GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU - OBE Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 a Cases Excluded 0 Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 764 BE1 BE2 BE3 BE4 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Item Deleted Deleted 10.06 3.807 479 757 10.16 3.509 640 664 10.27 3.977 539 721 10.15 3.785 606 686 xx PHỤ LỤC : PHÂN TÍCH CRONBACH'S ALPHA LẦN NHÂN TỐ NHẬN BIẾT THƢƠNG HIỆU - BA Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 a Cases Excluded 0 Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 691 BA1 BA2 BA3 BA4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 10.45 3.668 465 633 10.61 3.253 556 572 10.22 3.792 385 682 10.53 3.457 497 612 NHÂN TỐ LIÊN TƢỞNG THƢƠNG HIỆU - AA Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 a Cases Excluded 0 Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 782 AA1 AA2 AA3 AA4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 9.93 4.922 547 750 9.46 5.319 498 772 10.02 4.304 698 668 9.92 4.666 615 715 xxi NHÂN TỐ CHẤT LƢỢNG CẢM NHẬN - PQ Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 a Cases Excluded 0 Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 PQ1 PQ2 PQ3 PQ5 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 10.35 3.787 678 745 10.37 4.279 583 790 10.39 4.183 569 796 10.41 3.534 711 728 NHÂN TỐ TRUNG THÀNH THƢƠNG HIỆU - BL Case Processing Summary N % Valid 218 100.0 Cases Excludeda 0 Total 218 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 746 BL1 BL2 BL3 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 6.82 2.166 555 687 6.87 2.337 596 639 6.95 2.265 572 663 xxii PHỤ LỤC : KIỂM ĐỊNH EFA LẦN Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig BA1 BA2 BA3 BA4 AA1 AA2 AA3 AA4 PQ1 PQ2 PQ3 PQ5 BL1 BL2 BL3 Communalities Initial Extraction 1.000 486 1.000 772 1.000 367 1.000 577 1.000 611 1.000 517 1.000 727 1.000 646 1.000 699 1.000 563 1.000 566 1.000 743 1.000 700 1.000 711 1.000 629 Component Total 10 11 837 1196.936 105 000 5.416 1.479 1.332 1.087 827 777 721 630 569 514 451 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Variance % 36.109 36.109 5.416 36.109 36.109 9.862 45.971 1.479 9.862 45.971 8.880 54.851 1.332 8.880 54.851 7.247 62.098 1.087 7.247 62.098 5.517 67.614 5.179 72.793 4.807 77.600 4.203 81.803 3.791 85.594 3.426 89.020 3.008 92.029 xxiii 12 13 14 15 350 314 286 246 Component 10 11 12 13 14 15 PQ5 AA3 PQ1 AA4 PQ2 BA4 BL3 BA3 PQ3 BL1 BL2 BA1 AA2 AA1 BA2 2.332 2.093 1.903 1.642 94.361 96.454 98.358 100.000 Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 2.660 17.736 17.736 2.654 17.694 35.431 2.004 13.358 48.788 1.996 13.309 62.098 Component Matrixa Component 697 -.506 697 681 664 627 616 613 594 582 549 546 519 512 518 -.529 550 -.568 xxiv AA3 AA1 AA4 AA2 BA3 PQ5 PQ1 PQ3 PQ2 BL2 BL1 BL3 BA2 BA4 BA1 Rotated Component Matrixa Component 769 758 718 689 803 783 718 693 794 789 702 855 666 586 Component Transformation Matrix Component 552 569 420 -.775 107 532 293 -.813 414 098 067 607 443 324 287 -.785 xxv PHỤ LỤC 10 : KIỂM ĐỊNH EFA LẦN Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test Sphericity of Approx Chi-Square df Sig .822 1121.94 91 000 Communalities Initial Extraction BA1 1.000 481 BA2 1.000 773 BA4 1.000 591 AA1 1.000 601 AA2 1.000 523 AA3 1.000 741 AA4 1.000 659 PQ1 1.000 702 PQ2 1.000 569 PQ3 1.000 565 PQ5 1.000 746 BL1 1.000 701 BL2 1.000 710 BL3 1.000 639 Component Total 10 11 5.109 1.473 1.330 1.087 801 722 669 620 519 474 351 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 36.495 36.495 5.109 36.495 36.495 10.523 47.018 1.473 10.523 47.018 9.504 56.521 1.330 9.504 56.521 7.762 64.283 1.087 7.762 64.283 5.719 70.002 5.156 75.158 4.776 79.934 4.426 84.361 3.706 88.067 3.385 91.452 2.504 93.956 xxvi 12 13 14 314 286 247 2.243 96.199 2.040 98.238 1.762 100.000 Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 2.605 18.609 18.609 2.471 17.652 36.261 1.980 14.139 50.400 1.944 13.883 64.283 Component 10 11 12 13 14 PQ5 AA3 PQ1 AA4 PQ2 BL3 BA4 PQ3 BL1 BL2 BA1 AA2 AA1 BA2 Component Matrixa Component 702 696 688 663 637 626 623 584 552 550 514 510 507 -.527 551 xxvii -.569 PQ5 PQ1 PQ3 PQ2 AA3 AA1 AA4 AA2 BL2 BL1 BL3 BA2 BA4 BA1 Rotated Component Matrixa Component 806 785 719 695 771 749 720 691 795 791 703 856 673 578 Component Transformation Matrix Component 581 529 430 076 -.783 529 -.808 314 409 066 097 606 445 318 286 -.787 Factor Analysis OBE KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig BE1 BE2 BE3 BE4 Communalities Initial Extraction 1.000 470 1.000 667 1.000 571 1.000 652 xxviii 712 237.959 000 Component Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.360 59.007 59.007 2.360 59.007 59.007 799 19.979 78.986 459 11.476 90.462 382 9.538 100.000 Component Matrixa Component BE2 817 BE4 808 BE3 756 BE1 686 xxix PHỤ LỤC 11 - PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ KIỂM ĐỊNH HỒI QUY Phân tích tƣơng quan Correlations QBE BA AA PQ BL Pearson Correlation 515** 597** 699** 524** BE Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 218 218 218 218 218 ** ** ** Pearson Correlation 515 398 453 456** BA Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 218 218 218 218 218 ** ** ** Pearson Correlation 597 398 466 380** AA Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 218 218 218 218 218 ** ** ** Pearson Correlation 699 453 466 421** PQ Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 218 218 218 218 218 ** ** ** ** Pearson Correlation 524 456 380 421 BL Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 218 218 218 218 218 Kết kiểm định hồi quy Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method b BL, AA, BA, PQ Enter b Model Summary Model R R Adjusted R Std Error of the Durbin-Watson Square Square Estimate a 793 629 622 38329 1.604 Model Regression Residual Total Model (Constant) BA AA ANOVAa Sum of Squares df 52.960 31.293 213 84.253 217 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Beta Error 169 176 121 048 126 243 044 275 xxx Mean Square 13.240 147 t Sig .959 2.499 5.580 339 013 000 F 90.120 Sig .000b Collinearity Statistics Tolerance 687 719 PQ BL 426 156 050 044 439 178 8.598 3.593 000 000 669 714 Coefficientsa Model Collinearity Statistics VIF (Constant) BA AA PQ BL 1.455 1.391 1.494 1.400 Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Variance Proportions Index (Constant) BA AA 4.917 1.000 00 00 00 027 13.494 01 06 75 022 15.097 13 15 17 018 16.376 10 75 06 016 17.270 76 05 01 Model Collinearity Diagnosticsa Dimension PQ 00 01 11 36 52 Variance Proportions BL 00 30 68 02 00 xxxi BE PHỤ LỤC 12 : KIỂM ĐỊNH T-TEST VỀ GIỚI TÍNH Group Statistics GENDER N Mean Std Deviation Std Error Mean NAM 91 3.5165 65702 06887 NU 127 3.2933 58256 05169 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig BE Equal variances assumed Equal variances not assumed 1.351 246 t-test for Equality of Means t df 2.644 216 2.592 179.316 Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Std Error Difference Difference BE Equal variances assumed Equal variances not assumed 95% Confidence Interval of the Difference Lower 009 22318 08442 05678 010 22318 08612 05325 xxxii PHỤ LỤC 13 : KIỂM ĐỊNH T-TEST VỀ NHÓM ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG Group Statistics CUS N Mean Std Deviation Std Error Mean khach hang doanh nghiep 148 3.4916 62842 05166 BE khach hang ca nhan 70 3.1643 55313 06611 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig B E Equal variances assumed Equal variances not assumed 1.897 170 t-test for Equality of Means t df Sig (2tailed) 3.727 216 000 32727 08782 15418 50036 000 32727 08390 16151 49302 3.901 152.318 Mean Std Error Difference Difference xxxiii 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper PHỤ LỤC 14 : KIỂM ĐỊNH ANOVA NHÓM TUỔI KHÁCH HÀNG Test of Homogeneity of Variances BE Levene Statistic df1 df2 Sig .834 214 476 Sum of Squares Between Groups Within Groups Total BE df Mean Square F Sig 1.063 366 1.237 412 83.015 84.253 214 217 388 xxxiv [...]... định các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu băng keo Sài gòn Ánh Dƣơng Trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị cho việc xây dựng và quảng bá thƣơng hiệu đạt hiệu quả hơn 2 + Mục tiêu cụ thể : Khám phá các yếu tố chính tác động đến giá trị thƣơng hiệu băng keo cuộn do Công ty Sài Gòn Ánh Dƣơng sản xuất Xác định mức độ tác động của các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu băng keo Sài Gòn Ánh. .. yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dƣơng, đồng thời đo lƣờng sự tác động của các yếu tố này đến giá trị thƣơng hiệu Dựa vào đó, các nhà quản trị của doanh nghiệp có chiến lƣợc xây dựng và phát triển thƣơng hiệu băng keo một cách hiệu quả hơn và phù hợp hơn đối với thị trƣờng Việt Nam 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY Về các nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu. .. mục đích khám phá giá trị thƣơng hiệu băng keo cuộn và xác định các yếu tố ảnh hƣởng tới giá trị thƣơng hiệu băng keo cuộn do Công ty Sài Gòn Ánh Dƣơng sản xuất.Từ đó đo lƣờng mức độ tác động của các yếu tố đến giá trị thƣơng hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dƣơng Dựa trên cơ sở lý thuyết về giá trị thƣơng hiệu và thang đo lƣờng đã có, tôi đƣa ra mô hình lý thuyết cùng với các thang đo lƣờng các biến nghiên... nhân tố khám phá EFA, thông qua các phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS nhằm khẳng định lại các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu băng keo cuộn Sài Gòn Ánh Dƣơng, cũng nhƣ giá trị và độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết Bên cạnh đó, nghiên cứu còn dùng phân tích hồi quy để do lƣờng mức độ tác động của các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dƣơng Các. .. TNHH Sài Gòn Ánh Dƣơng, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài : "Các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị băng keo Sài Gòn Ánh Dƣơng tại TP Hồ Chí Minh" nhằm góp phần hỗ trợ cho phòng Marketing Công ty TNHH Sài Gòn Ánh Dƣơng nói riêng, và các nhà quản lý trong ngành băng keo tại TP.Hồ Chí Minh nói chung hiểu biết rõ hơn về giá trị thƣơng hiệu băng keo cuộn, nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của các yếu tố. .. bày, các biến nghiên cứu đƣợc mã hóa Để tìm hiểu về những yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dƣơng, thang đo các nhân tố ảnh hƣởng đến đƣợc kiểm định thông qua hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, thông qua các phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS Mục đích của việc làm này nhằm khẳng định lại các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu băng keo. .. hiệu, làm cơ sở tham khảo cho các nghiên cứu sau này - Ý NGHĨA THỰC TIỄN Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá giá trị thƣơng hiệu băng keo Adstick và khám phá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến giá trị thƣơng hiệu băng keo cuộn Từ đó giúp Công ty TNHH Sài Gòn Ánh Dƣơng xây dựng chƣơng trình marketing quảng bá thƣơng hiệu một cách hiệu quả hơn làm tăng giá trị thƣơng hiệu của doanh nghiệp Kết quả... Nguyễn Đình Thọ và cộng sự (2002) đã xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu hàng tiêu dùng tại thị trƣờng Việt Nam Giá trị thƣơng hiệu của Nguyễn Đình Thọ (2002), gồm các yếu tố: Nhận biết thƣơng hiệu; Chất lƣợng cảm nhận; Lòng đam mê thƣơng hiệu; Thái độ chiêu thị Trong đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu và đo lƣờng chúng trong thị trƣờng hàng tiêu dùng... lĩnh vực nghiên cứu của đề tài là thƣơng hiệu băng keo cuộn Sài Gòn Ánh Dƣơng là loại mặt hàng mang tính chất công nghiệp sản xuất và là nguyên vật liệu bao bì đóng gói của các sản phẩm, đối với yếu tố nƣớc giải khát các yếu tô ảnh hƣởng có mức độ tác động sẽ khác nhiều so với mức độ tác động của các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu băng keo cuộn Sài Gòn Ánh Dƣơng - Mô hình của Nguyễn Trƣờng Sơn... điều chỉnh các thang đo, kiểm định các thang đo lƣờng và khẳng định lại sự phù hợp của thang đo đã có tại Việt Nam về giá trị thƣơng hiệu - Nghiên cứu định lƣợng chính thức với mẫu là 250 ngƣời tiêu dùng đƣợc thực hiện thông qua kỹ thuật khảo sát bằng bảng câu hỏi trực tiếp Để tìm hiểu về những yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu băng keo Sài Gòn Ánh Dƣơng, thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến đƣợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo sài gòn ánh dương tại tphcm, Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo sài gòn ánh dương tại tphcm, Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu băng keo sài gòn ánh dương tại tphcm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay