Luận văn kế toán doanh nghiệp phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thoại sơn

52 183 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯƠNG THỊ THANH TUYỀN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, 06/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện: Lương Thị Thanh Tuyền Lớp DH5KT – MSSV: DKT041730 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Trí Tâm Tháng 06 - 2008 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: ………………………….……… ………………………………………………………… Người chấm, nhận xét …………….………………… …………………………………………………………… Người chấm, nhận xét : ………………………… ……………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm thi Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh ngày 27/06/2008 LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm ơn dìu dắt tận tình tất quý thầy cô Trường ĐHAG, thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trang bị cho chúng em kiến thức làm hành trang bước vào đời, không thầy cô đem lại cho em môi trường học tập thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi để em phát huy hết khả hoàn thành tốt chương trình học Qua thời gian thực tập chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn ( NHN0 )huyện Thoại Sơn, dịp giúp em tiếp xúc với thực tế để so sánh với lý thuyết mà học trường nơi để em hoàn thiện kiến thức Trong thời gian em thu nhiều kiến thức bổ ích Có điều nhờ vào giúp đỡ hướng dẫn tận tình Ban giám đốc anh chị công tác ngân hàng Đặc biệt em xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn luận văn thầy Nguyễn Trí Tâm tận tình hướng dẫn em, kết hợp lý luận với thực tiễn để em hoàn thành tốt luận văn Mặc dù thân cố gắng trình thực đề tài lần đầu viết trình độ nhận thức thân hạn chế có sai sót nội dung hình thức; mong đóng góp, giúp đỡ giáo viên hướng dẫn thầy cô khoa Kinh Tế - Quản trị Kinh Doanh trường ĐHAG, anh chị ngân hàng Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc quý thầy cô anh chị NHN0 huyện Thoại Sơn dồi sức khoẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trân trọng kính chào! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN o0o - Ngày…… tháng…….năm 2008 Giáo viên phản biện NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN o0o - Ngày…… tháng…….năm 2008 Giáo viên phản biện MỤC LỤC Trang Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 KHÁI NIỆN VỀ TÍN DỤNG 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Chức vai trò tín dụng 2.1.2.1 Chức tín dụng 2.1.2.2 Vai trò tín dụng .3 2.1.3 Các hình thức tín dụng 2.1.3.1Căn vào thời hạn 2.1.3.2 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng 2.1.3.3 Căn vào đối tượng .5 2.1.3.4 Căn vào mục đích sử dụng vốn 2.1.3.5 Căn vào chủ thể 2.2 NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TÍN DỤNG NGẮN HẠN 2.2.1 Nguyên tắc cho vay 2.2.1.1 Nguyên tắc thứ .6 2.2.1.2 Nguyên tắc thứ hai 2.2.2 Điều kiện cho vay 2.2.2.1 Đối với cá nhân pháp nhân Việt Nam .6 2.2.2.2 Đối với cá nhân pháp nhân nước 2.2.3 Hồ sơ cho vay 2.2.3.1 Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp hợp doanh 2.2.3.2 Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác .8 2.2.3.3 Khách hàng vay nhu cầu đời sống 2.2.4 Đối tượng cho vay 2.2.5 Thời hạn cho vay .9 2.2.6 Đảm bảo tiền vay 2.2.6.1 Mục đích đảm bảo tiền vay .9 2.2.6.2 Nguyên tắc đảm bảo tiền vay 2.2.6.3 Điều kiện tài sản bảo đảm 10 2.3 QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY 10 2.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 11 2.4.1 Dư nợ tín dụng vốn huy động 11 2.4.2 Hệ số thu nợ 11 2.4.3 Tỷ lệ nợ xấu 11 2.4.4 Vòng quay vốn tín dụng 11 Chương 3:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN 13 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN .13 3.1.1 Giai đoạn từ 8/1988 đến 1992 13 3.1.2 Giai đoạn từ năm 1993 đến 13 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 14 3.2.1 Ban Giám đốc 14 3.2.2 Phòng Tín dụng 14 3.2.3 Phòng Kế toán - ngân quỹ 15 3.2.4 Phòng Hành - nhân 15 3.2.5 Các chi nhánh cấp ( Phú Hoà, Vọng Thê) 15 3.3 CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN 15 3.3.1 Chức .15 3.3.2 Vai trò 16 3.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA NĂM ( 2005 – 2007) 16 3.4.1 Tình hình huy động vốn 16 3.4.2 Kết hoạt động kinh doanh 18 3.5 ĐỊNH HƯỚNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 20 Chương 4:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN……… 21 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN 21 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Bảng 4.2: Doanh số thu nợ qua năm ( 2005 - 2007) ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2,005 2,006 2,007 So sánh 06/05 Số tiền % So sánh 07/06 Số tiền % Nông nghiệp 73,049 87,954 92,855 14,905 20.40 4,901 5.28 Dịch vụ nông nghiệp 119,71 128,642 155,63 8,931 7.46 26,992 17.34 Cho vay đời sống 27,229 28,638 31,124 1,409 5.17 2,486 7.99 Ngành nghề khác 23,773 50,014 53,254 26,241 110.38 3,240 6.08 Tổng cộng 243,76 295,24 332,86 51,486 21.12 37,619 11.30 Nguồn: Phòng Tín dụng NHN0 huyện Thoại Sơn Đi vào lĩnh vực cụ thể là: - Doanh số thu nợ ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tăng qua năm SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 24 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Năm 2006 thu nợ đạt 87,954 triệu đồng tăng 14,905 triệu đồng, tốc độ tăng 20.4% so năm trước Năm 2007 thu nợ đạt 92,855 triệu đồng, tăng 4,901 triệu đồng, tương đương 5.28% so năm 2006 Sự gia tăng chứng tỏ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh thuận lợi nên hiệu sản xuất tốt, giá mặt hàng nông sản có tăng tạo thu nhập đáng kể nên hoàn trả nợ cho chi nhánh theo hợp đồng Bên cạnh người dân rút kinh nghiệm sản xuất, nâng cao trình độ ứng dụng khoa hoc - kỹ thuật, hạn chế tác động xấu từ tự nhiên, hợp đạo quyền địa phương, từ doanh số thu nợ có chuyển biến tốt - Doanh số thu nợ lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp đạt doanh số cao tổng doanh số thụ nợ Cụ thể: Năm 2006 thu đạt 128,642 triệu đồng, tăng 8,931 triệu đồng, tốc độ tăng 7.46% so năm trước Năm 2007 đạt 155,638 triệu đồng, tăng 26,992 triệu đồng, tương đương 17.34% so năm 2006 Nguyên nhân làm tăng doanh số thu nợ ngành nông nghiệp nêu nguyên nhân gia tăng doanh số thu nợ lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp Bên cạnh vốn vay sử dụng mục đích phát huy hiệu tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn trả nợ hạn cho ngân hàng - Doanh số thu nợ cho vay đời sống tương đối ổn định thể việc doanh số có tăng qua năm Năm 2006 thu đạt 28,638 triệu đồng, tăng 1,409 triệu đồng, tốc độ tăng 5.17% so năm trước Năm 2007 đạt 31,124 triệu đồng tăng 2,486 triệu đồng, tương đương 7.99% so năm 2006 Sự gia tăng chứng tỏ đời sống vật chất, tinh thần CBCNV ngày nâng cao; đồng thời việc định mức cho vay, thời hạn cho vay sở mức thu nhập CBCNV xác, khách hàng có ý thức trách nhiệm nghĩa vụ trả nợ nên ngân hàng thu nợ đạt kết - Doanh số thu nợ ngành nghề khác Năm 2006 thu đạt 50,014 triệu đồng, tăng 26,241 triệu đồng, tốc độ tăng 110.38% so năm trước Năm 2007 thu đạt 53,254 triệu đồng, tăng 3,240 triệu đồng, tương đương 6.08% so năm 2006 Nguyên nhân chủ yếu việc gia tăng mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ du lịch thị trấn Núi Sập Óc Eo mang đến thu nhập cao cho hộ kinh doanh phục vụ du lịch sau dịp lễ, Tết Tóm lại, qua phân tích số thu nợ thời gian qua (2005 – 2007) cho thấy: lựa chọn khách hàng đối tượng đầu tư chi nhánh đắn; việc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ CBTD công tác kiểm tra sử dụng vốn vay, nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ; kết hợp chặt chẻ Ban Giám đốc NHN huyện với quyền địa phương trình tổ chức thu hồi nợ vay NHN 0; khách hàng giữ uy tín ngân hàng…tất điều đưa đến kết thu hồi nợ NHN0 huyện Thoại Sơn đạt hiệu cao 4.1.3 Phân tích tình hình dư nợ SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 25 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn hoạt động tín dụng dựa nguồn vốn huy động dân cư, tổ chức kinh tế, trị xã - hội vốn điều hòa từ Trung ương, việc sử dụng vốn mục đích có hiệu vấn đề quan trọng Dự nợ kết có từ trình cho vay, thu nợ Nó thể vốn ngân hàng cho vay chưa thu hồi lại thời điểm báo cáo cho chưa đến hạn, hạn ngân hàng cho gia hạn nợ ( Dư nợ năm t = dư nợ năm (t1) + cho vay năm t – thu nợ năm t) Bảng 4.3: Tình hình dư nợ qua năm ( 2005 – 2007) ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 Số tiền % So sánh 07/06 Số tiền % Nông nghiệp 51,863 55,956 64,491 4,093 7.89 8,535 13.23 Dịch vụ nông nghiệp 131,929 153,46 210,03 21,537 16.32 56,573 26.93 Cho vay đời sống 23,221 23,545 30,061 324 1.40 6,516 21.68 Ngành nghề khác 27,163 19,458 20,215 -7,705 -28.37 757 3.74 234,176 252,42 324,80 18,249 7.79 72,381 22.28 Tổng cộng Nguồn: Phòng Tín dụng NHN0 huyện Thoại Sơn SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 26 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ ngân hàng tăng qua năm - Dư nợ ngành nông nghiệp năm 2006 đạt 55,956 triệu đồng tăng 4,093 triệu đồng tức tăng 7.89% so với năm 2006 Đến năm 2007 tăng trưởng với tốc độ nhanh năm trước, tăng 13.23 % tương đương tăng thêm 8,535 triệu đồng so với năm 2006, đạt 64,491 triệu đồng + Dư nợ lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp năm 2006 đạt 153,466 triệu đồng, tăng 21,537 triệu đồng, tăng 16.32% so năm 2006 Đến năm 2007 đạt 210,039 triệu đồng, tăng 56,573 triệu đồng, tăng 26.93% so năm 2006 Đây ngành có tỷ trọng chiếm cao tổng dư nợ có xu hướng tăng qua năm ( năm 2005 chiếm 56%, năm 2006 chiếm 61%, năm 2007 chiếm 65%) Dư nợ ngành nông nghiệp dịch vụ nông nghiệp tăng trưởng nhanh qua năm Bởi NHN nên khách hàng ưu tiên thường nông dân, nông nghiệp ngành truyền thống mang tính chiến lược, chi nhánh tập trung lĩnh vực nhằm thúc đẩy kinh tế huyện nhà giúp nông dân yên tâm sản xuất, mở rộng ngành nghề đặc biệt hạn chế tình trạng vay nóng, vay nặng lãi + Dư nợ cho vay đời sống năm 2006 có tăng trưởng thấp so năm 2005, đạt 23,545 triệu đồng, tăng 324 triệu đồng, tăng 1.4% Năm 2007 với tốc độ tăng đáng kể 21.68%, tương đương 6,516 triệu đồng so với năm 2006, đạt 30,061 triệu đồng + Dư nợ ngành nghề khác năm 2006 19,458 triệu đồng, giảm 7,705 triệu đồng, tỷ lệ giảm 28.37% so năm 2005 Đến năm 2007 có tăng trở lại không năm 2005, dư nợ đạt 20,215 triệu đồng, tăng 757 triệu đồng, tỷ lệ tăng 3.74% so năm 2006 SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 27 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Dư nợ tăng qua năm thể ngân hàng thực vai trò “ nhà” tài trợ bổ sung vốn chủ yếu cho kinh tế huyện Chi nhánh cố gắng liên tục nâng cao dư nợ để tồn phát triển bền vững, khách hàng vay vốn tạo điều kiện tăng lợi nhuận cho ngân hàng 4.1.4 Phân tích tình hình nợ xấu 4.1.4.1 Phân tích tình hình nợ xấu Nợ xấu vấn đề ngân hàng đặc biệt quan tâm, môi trường kinh doanh tiền tệ biến động mạnh nguy rủi ro tiềm ần lúc, nơi, đạc biệt rủi ro hoạt động tín dụng Rủi ro tín dụng xuất phát từ nguyên nhân khách quan như: thiên tai, dịch bệnh, diễn biến bất lợi sản xuất, kinh doanh…vì ngân hàng tìm biện pháp để phòng ngừa, hạn chế phát sinh nợ xấu đến mức thấp Nợ xấu tiêu phản ánh chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng Theo quy định NHNN định số 493/2005/QĐ_NHNN ngày 22/04/2005 quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, điều tổ chức tín dụng phải thực phân loại nợ sau: + Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn (nợ hạn) + Nhóm 2: Nợ cần ý ( nợ hạn 90 ngày) +N hóm 3: Nợ tiêu chuẩn ( nợ hạn từ 90 – 180 ngày) + Nhóm 4: Nợ nghi ngờ ( nợ hạn từ 181 – 360 ngày) + Nhóm 5: Nợ khó đòi ( nợ hạn từ 361 ngày trở lên) Bảng 4.4: Tình hình nợ xấu qua năm ( 2005 – 2007 ) ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 Số tiền % So sánh 07/06 Số tiền % Nông nghiệp 769 1,127 1,532 358 46.55 405 26.44 Dịch vụ nông nghiệp 390 567 706 177 45.38 139 19.69 Cho vay đời sống 642 941 1,124 299 46.57 183 16.28 Ngành nghề khác 763 1,123 1,321 360 47.18 198 14.99 2,564 3,758 4,683 1,194 46.57 925 19.75 Tổng cộng Nguồn: Phòng Tín dụng NHN0 huyện Thoại Sơn SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 28 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Xét số tuyệt đối, nợ xấu có xu hướng tăng tất lĩnh vực qua năm Cụ thể sau: - Nợ xấu nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao tổng nợ xấu (khoảng 30%) Năm 2006 nợ xấu lĩnh vực nông nghiệp 1,127 triệu đồng, tăng 405 triệu đồng, tỷ lệ tăng mạnh 46.55% Tuy nhiên, đến năm 2007 tỷ lệ giảm 50%, tức tăng 26.44% so năm 2006 tương đương 405 triệu đồng - Nợ xấu dịch vụ nông nghiệp năm 2006 567 triệu đồng, tăng 177 triệu đồng so năm 2005, tốc độ tăng 45.38% Năm 2007 706 triệu đồng, tăng 139 triệu đồng tương đương tăng 19.69% so với năm 2006 + Cho vay đời sống: năm 2006 chiếm 941 triệu đồng tăng 299 triệu so với năm 2005 với tốc độ tăng 46.57% Năm 2007 chiếm 1,124 triệu đồng tăng 183 triệu đồng, tương đương 16.28% so năm 2006 + Ngành nghề khác: năm 2006 nợ xấu 1,123 triệu đồng, tăng 360 triệu đồng, tăng 47.18% so năm 2005 Năm 2007 1,321 triệu đồng, tăng 183 triệu đồng so năm trước, tỷ lệ tăng 16.28% - Mặc dù nợ xấu tăng qua năm tất lĩnh vực, song tính chi nhánh tỷ lệ nợ xấu thấp so với tổng dư nợ ( nợ xấu lĩnh vực: nông nghiệp tỷ lệ nợ xấu dư nợ nông nghiệp 2.38%; tương tự tỷ lệ nợ xấu dịch vụ nông nghiệp 0.34%; tỷ lệ nợ xấu cho vay đời sống 3.14% tỷ lệ nợ xấu ngành nghề khác 6.53%; tỷ lệ nợ xấu chi nhánh 1.44% tính đén cuối năm 2007 ), đảm bảo mức an toàn Trong thời gian tới SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 29 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn ngân hàng đẩy mạnh thu hồi nợ xấu để giảm tỷ lệ xuống 1% so với tổng dư nợ 4.1.4.2 Một số nguyên nhân dẫn đến nợ xấu - Nguyên nhân từ phía khách hàng: + Một số khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến khả trả nợ ngân hàng + Khách hàng cố tình không muốn trả nợ trông chờ vào sách xóa nợ, giảm nợ Nhà nước + Phương án cho vay thông qua nhóm người đại diện uy tín, lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tiền thu nợ thành viên gởi tiền trả nợ, trả lãi cho ngân hàng - Nguyên nhân từ phía chi nhánh: + CBTD chủ quan khách hàng quen thuộc, không kiểm tra cẩn thận cho vay, dễ dãi thẩm định, giải cho vay hoàn toàn dựa thông tin khách hàng cung cấp + Chủ quan vay có tài sản chấp, chưa nắm bắt diễn biến khách hàng trình sử dụng vốn vay + Chi nhánh có mạng lưới rộng khắp, chưa đủ mạnh để tiếp cận người vay 4.2 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN 4.2.1 Dư nợ cho vay ngắn hạn vốn huy động ngắn hạn Bảng 4.5 Dư nợ cho vay ngắn hạn vốn huy động ngắn hạn từ năm 2005 – 2007 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Dư nợ (1) Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 234,176 252,425 324,806 Vốn huy động (2) 41,186 42,384 53,353 1/2 (%) 568.58 595.57 608.79 - Tỷ lệ cho thấy khả sử dụng vốn huy động ngân hàng Nếu tỷ lệ nhỏ 70% vốn bị ứ động, sử dụng vốn huy động chưa hết SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 30 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Năm 2005 tỷ lệ đạt 568.58%, năm 2006 tăng lên 595.57% năm 2007 608.79% tỷ lệ vượt trội lớn so với vốn huy động ngắn hạn Sở dĩ nhu cầu vay vốn hàng năm tăng cao vốn huy động ngân hàng thấp, chiếm tỉ lệ nhỏ so với dư nợ ngân hàng Hầu hết vốn cho vay từ chi viện cấp ( NHN0 tỉnh, NHN0 Trung ương ) thông qua điều chuyển vốn phải trả phí điều chuyển vốn ( thực chất vay cấp ) hàng tháng cho NHN cấp trên, ngân hàng buộc phải làm người dân nghèo, đời sống có khó khăn nên vấn đề huy động vốn thách thức ngân hàng 4.2.2 Hệ số thu nợ Bảng 4.6: Hệ số thu nợ từ năm 2005 – 2007 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Doanh số thu nợ (1) 243,762 295,284 332,867 Doanh số cho vay (2) 275,489 313,497 367,629 88.48 94.19 90.54 1/2 (%) Chỉ tiêu đánh giá hiệu tín dụng việc thu hồi nợ Nó phản ánh thời kỳ đó, ứng với doanh số cho vay ngân hàng thu đồng vốn ( hệ số NHN trung bình khoảng 80%) Trong năm qua tỷ lệ thu nợ ngân hàng có tăng trưởng không đồng Năm 2005 tỷ lệ đạt 88.48%, đến năm 2006 tăng lên 94.19% Nhưng sau tỷ lệ giảm 90.54% vào năm 2007 Kết thể nổ lực cố gắng nhiều CBTD, bên cạnh việc đẩy mạnh cho vay, CBTD phán đoán xác khách hàng đối tượng cho vay mang lại hiệu Thêm vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội tác động không nhỏ, vài năm gần nông ngư dân huyện không ngừng trúng mùa nuôi trồng thuỷ sản lẫn trồng công nghiệp, trồng lúa thu giá tiêu thụ khả quan 4.2.3 Tỷ lệ nợ xấu Bảng 4.7: Tỷ lệ nợ xấu từ năm 2005 – 2007 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Nợ xấu (1) 2,564 3,758 4,683 Dư nợ (2) 234,176 252,425 324,806 1.09 1.49 1.44 1/2 (%) Chỉ tiêu quan trọng phản ánh trực tiếp hiệu chất lượng tín dụng Theo quy định NHN cho phép tỷ lệ nợ xấu ngân hàng không vượt 5% SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 31 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Tỷ lệ năm 2006 1.49% cao năm 2005 ( 1.09% ) có giảm nhẹ năm 2007 1.44% Nhìn chung, chi nhánh NHN huyện Thoại Sơn năm qua sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động điều thể tập trung tỷ lệ nợ xấu thấp Tuy nhiên, ngân hàng cần phải ý kiềm chế tỷ lệ không ổn định số nợ xấu tuyệt đối ngày lớn ( năm 2006 nợ xấu nhiều năm 2005 1,194 triệu đồng năm 2007 nhiều năm 2006 925 triệu đồng ) Ngoài ra, tốc độ tăng nợ xấu năm 2006 so với năm 2005 46.57% cao nhiều so với tốc độ tăng dư nợ ( 7.79%) Nhưng đến năm 2007 tốc độ tăng nợ xấu giảm đáng kể 19.75% thấp so với tốc độ tăng dư nợ 22.28% Điều cho thấy ngân hàng có tích cực quan tâm xử lý tốt nợ xấu 4.2.4 Vòng quay vốn Bảng 4.8 Vòng quay vốn từ năm 2005 – 2007 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Doanh số thu nợ (1) 243,762 295,284 332,867 Dư nợ bình quân(2) 224,417 243,301 288,616 1.08 1.21 1.15 1/2 (lần) Vòng quay vốn tín dụng phản ánh tốc độ luân chuyển vốn tín dụng hay mức độ thu hồi nợ ngân hàng Vòng quay vốn tín dụng cao thể khả thu hồi nợ tốt, ngân hàng quản lý chặt chẽ vốn quay khách hàng, nhằm tránh tình trạng khách hàng không trả nợ mà sử dụng cho mục đích khác Vòng quay vốn tín dụng ngân hàng năm là: năm 2005 đạt 1.08 lần, năm 2006 1.21 lần, năm 2006 1,15 lần Chứng tỏ ngân hàng thực quan tâm lĩnh vực đầu tư vốn thu hồi nợ tốt 4.3 NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Trình độ CBTD nhiều bất cập; khả thẩm định vay lớn CBTD chưa cao; số CBTD thiếu nghiên cứu văn có liên quan đến chế độ Ngành, thiếu nhanh nhạy xử lý tình làm ảnh hưởng đến hiệu tín dụng sức cạnh tranh TCTD khác địa bàn - Tiềm kinh tế huyện Thoại Sơn sản xuất nông nghiệp chăn nuôi thủy sản, giả không ổn định, môi trường cạnh tranh lại diễn liệt - Trong đạo, điều hành công tác tín dụng có lúc bị động ảnh hưởng nguồn vốn, áp lực vốn NHN huyện Thoại Sơn thường xảy vào tháng đầu năm cuối năm 4.4 NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ VÀ NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC 4.4.1 Nguyên nhân đạt kết SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 32 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Ban Giám đốc NHN0 huyện Thoại Sơn lãnh đạo toàn diện mặt hoạt động quan theo định hướng NHN tỉnh nghị Đại hội công nhân viên chức NHN0 huyện Trong đặc biệt quan tâm, trọng công tác huy động vốn, lấy phương châm “ huy động vốn chết” nhiệm vụ “sống còn” cho CBCNV NHN0 huyện Do từ tiêu NHN tỉnh giao, Ban Giám đốc NHN0 huyện với CBCNV bàn bạc, tìm biện pháp để thực nhằm đạt kết cao - Thời gian qua, khâu tuyên truyền, quảng cáo khuyến thực có hiệu công tác huy động vốn, kịp thời đưa nhanh lãi suất, phương thức gửi tiền nội ngoại tệ đến với khách hàng nhiều hình thức: bandrole, tờ bướm, CBCNV trực tiếp tuyên truyền, gửi tờ bướm cho khách hàng ( tờ bướm chi trả tiền nhanh gửi cho hộ gia đình có thân nhân nước mà số tiền từ dịch vụ tăng nhiều so với trước ), đài phát thanh, truyền huyện, thị trấn, xã… - Nguồn vốn huy động tăng tạo điều kiện cho tín dụng tăng, đảm bảo an toàn vốn - Thực tốt định hướng Ngành yêu cầu thực tế địa phương Vốn tín dụng đáp ứng kịp thời, có trọng quan tâm lĩnh vực trọng điểm huyện thời kỳ như: cho vay trồng trọt, chăn nuôi, quan tâm đến chăn nuôi thủy sản - Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng ( tổ ) CBCNV, đội ngũ CBTD tăng cường giám sát sở kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế địa phương đầu tư TCTD khác đóng điạ bàn huyện để có biện pháp ưng xử thích hợp - Phát động việc thi đua việc xét khen thưởng kịp thời động viên lớn cho CBCNV thực tiêu nhiệm vụ giao 4.4.2 Nguyên nhân tồn Song song với kết đạt năm 2007 bên cạnh số tồn chủ yếu cần phải khắc phục sau: - Trình độ chuyên môn số cán chưa đáp ứng với yêu cầu công việc nay, cụ thể có 19/36 CBCNV thực thi nghiệp vụ ngân hàng có đại học - Công tác huy động vốn số cán chưa quan tâm mức Mỗi cán chưa tuyên truyền viên tích cực công tác huy động vốn - CBTD chưa biết gắn kết cho vay huy động vốn địa bàn dân cư; số CBTD sợ trách nhiệm, ngại mở rộng tín dụng…đây mối đe doa trực tiếp đến thị phần cho vay chi nhánh - Tín dụng mang nặng hình thức “ cho vay ” chưa mở rộng sang hình thức khác bảo lãnh, cho thuê tài chính, chiết khấu… 4.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG - Hàng tháng, tổ chức họp phân tích hoạt động tín dụng, tìm rõ nguyên nhân cụ thể, nguyên nhân dẫn đến nợ xấu thông qua việc phân loại nợ địa bàn để có biện pháp đạo, xử lý cụ thể SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 33 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Quán triệt quan điểm “ Chất lượng tín dụng định cho tồn phát triển chi nhánh” Thực quản lý tổng dư nợ hạn mức dư nợ theo tiêu mà NHNo Tỉnh giao Tăng trưởng tín dụng phải gắn chặt với kết huy động vốn, tăng trưởng tín dụng vốn huy động tăng trưởng - Tăng trưởng tín dụng phải đôi với việc kiểm tra, kiểm soát Đối với vay lớn phải kiểm tra thường xuyên, nhằm đảm bảo an toàn hiệu vốn vay Hạn chế đến mức thấp rủi ro nguyên nhân chủ quan nhân viên tín dụng ngân hàng khách hàng vay vốn, để từ không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng , giảm thấp tỷ lệ nợ xấu - Thường xuyên phân loại khách hàng vay vốn tất thành phần kinh tế để sở áp dụng chế độ ưu đãi kiên từ chối cho vay khách hàng không tạo niềm tin NHNo - Đa dạng hoá phương thức cho vay để phù hợp với tính chất đặc thù, riêng có khách hàng, đối tượng vay vốn,…điều không tăng khả cạnh tranh mà nâng cao chất lượng hiệu vốn tín dụng - Tập trung đầu tư cho doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ lĩnh vực phi nông nghiệp, doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, thương mại dịch vụ nông thôn - Đối với kinh tế hộ việc cấp tín dụng cần gắn liền với mô hình phát triển nông nghiệp – nông thôn, góp phần tích cực vào trình chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi; ưu tiên vốn cho lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản huyện, cho kinh tế trang trại, chăn nuôi gia súc - Quán triệt đến CBTD phải tuyệt đối tuân thủ quy trình cho vay, đảm bảo kiểm tra trước, sau cho vay; gắn liền trách nhiệm CBTD với vay vay tất toán - Tăng cường mối quan hệ mật thiết với cấp quyền địa phương nhằm phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Tập trung giữ vững khách hàng truyền thống có nhiều tiềm - Tổ chức tốt công tác thu hồi nợ, khoản nợ đưa vào xử rủi ro, nợ hạn nợ gia hạn điều chỉnh, CBTD phải xem công tác trọng tâm hoạt động tín dụng Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường từ xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể cho đối tượng - Tiếp tục trì phát huy hiệu hoạt động “ Tổ xử lý nợ tồn đọng ” trung tâm chi nhánh Trọng tâm xử lý dứt điểm khoản nợ hạn, nợ tồn đọng, kiên không để tình trạng nợ dây dưa kéo dài, ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng hiệu kinh doanh lâu dài ngân hàng - Họp định kỳ đột xuất đội ngũ CBTD để kịp thời phổ biến văn nghiệp vụ, việc cần làm phải thực nghiêm túc, có khó khăn, vướng mắc phải phản ánh lãnh đạo phòng tín dụng để xin ý kiến Ban giám đốc có hướng xử lý kịp thời - Tăng cường công tác học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn lực tiếp cận khách hàng; giữ vững đạo đức nghề nghiệp có tâm huyết công tác tín dụng; phát triển thị phần tín dụng kiên xử lý cán có biểu tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 34 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN - Qua phân tích đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn NHN huyện Thoại Sơn cho thấy doanh số cho vay ngắn hạn tăng, doanh số thu nợ tăng, dư nợ tăng Điều thể hoạt động tín dụng ngắn hạn ngày có hiệu quả, điều không tạo điều kiện cho chi nhánh thu nhiều lợi nhuận mà góp phần phát triển kinh tế, giải vấn đề xã hội, nông thôn củ huyện - Cùng với lớn mạnh NHN Việt Nam, NHN0 tỉnh An Giang, NHN0 huyện Thoại Sơn ngày phát triển tự khẳng định ngân hàng thương mại nhà nước mục đích kinh doanh lợi nhuận mà quan tâm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Xuất phát từ thực tế cho thấy ngân hàng SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 35 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn tích cực thực chủ trương NHN cấp góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, mở rộng tín dụng đến hộ sản xuất kinh doanh…nhờ mà vốn tín dụng ngân hàng đến người cần vốn giúp cho họ đẩy mạnh sản xuất, tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ tạo thay đổi đáng kể mặt kinh tế huyện Một vấn đề quan trọng qua việc đầu tư ngân hàng hạn chế nạn cho vay nặng lãi nhiều hình thức, bán lúa non nông thôn, bước xoá dần khoảng cách thành thị nông thôn, tạo mối quan hệ tốt quyền với nhân dân địa phương 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Nhà nước - Trong năm gần qua, kinh tế xã hội Thoại Sơn đạt thắng lợi đáng phấn khởi, nhiều lĩnh vực vượt tiêu đề Bên cạnh số hạn chế như: sản xuất chưa gắn chặt với thị trường; phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi mang tính tự phát; thiếu gắn bó khối lượng, mẫu mã giá mặt hàng nông sản Việc chuyển đổi cấu sản xuất chưa tốt, thiếu hướng dẫn, chưa tìm hiểu nhu cầu thị trường dẫn đến cung cầu không khớp: giá tăng nông dân đổ xô vào sản xuất, giá giảm đồng loạt chuyển đổi Thực trạng mặt chưa tạo cấu sản xuất ổn định, mang tính lâu dài, mặt khác làm cho người sản xuất lẫn nhà đầu tư thua thiệt Do đòi hỏi Nhà nước cần phải có sách can thiệp, hỗ trợ điều không giúp cho người sản xuất an tâm mà giúp cho hoạt động ngân hàng tốt hơn, lĩnh vực tín dụng - Đẩy mạnh công tác khuyến nông, mở rộng mạng lưới đến vùng sâu, nhằm đưa phương pháp sản xuất mới, chuyển giao công nghệ đến tận người dân từ giúp họ không ngừng nâng cao suât, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống - Tập trung tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh “ liên kết bốn nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học nhà doanh nghiệp ” để giúp cho người dân biết họ nên sản xuất gì, thị trường tiêu thụ đâu học hỏi kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, bảo quản nông sản sau thu hoạch Từ giúp họ sản xuất ngày có hiệu - Nhà nước cần phải giải nhanh chóng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Vì sở chủ yếu đảm bảo mặt pháp lý để ngân hàng xem xét cho vay - Nhà nước nên cho phép việc đánh giá tài sản chấp theo giá thị trường ruiộng đất Trong thực tế việc định giá tài sản chấp dựa sở giá ruộng đất theo quy định Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh thường thấp nhiều so với thị trường điều khiến mức cho vay ngân hàng thay đổi chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất 5.2.2 Đối với NHN0 huyện Thoại Sơn - Chủ động đa dạng hóa hình thức huy động vốn, trọng công tác huy động vốn dân cư với lãi suất hấp dẫn SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 36 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Cần quan tâm quảng bá quảng cáo nhiều hình thức phương tiện khác hoạt động kinh doanh ngân hàng, sản phẩm, dịch vụ từ tạo thêm niền tin uy tín cho ngân hàng - Hoạt động cho vay mang lại nhiều lợi nhuận lĩnh vực có nhiều rủi ro Do vậy, bên cạnh việc không ngừng nâng cao hiệu tín dụng, chi nhánh cần quan tâm mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng để tăng thu nhập cho ngân hàng rủi ro - Hoạt động ngân hàng ngày phát triển, số lượng khách hàng đến giao dịch vào thời điểm đầu vụ cuối vụ sản xuất đông, việc xây dựng mở rộng sở hạ tầng vấn đề cần quan tâm - Ngân hàng cần phải xây dựng thực lãi suất hợp lý, hấp dẫn để thu hút khách hàng gởi vốn, người có tiền gửi lớn thường xuyên Làm ngân hàng có đủ vốn vay 5.5.3 Đối với khách hàng - Phải sử dụng vốn vay theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng có hiệu - Trả nợ vốn vay ( nợ gốc lãi) hạn cho ngân hàng - Thẳng thắng góp ý kiến với ngân hàng vấn đề tốt chưa tốt cán ngân hàng thẩm tra, lập hồ sơ thủ tục, giải ngân trình cho vay - Cần có thái độ hòa nhả, tránh tượng tránh né CBTD xuống thu hồi nợ đến hạn trả Như nêu số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hoạt động tín dụng NHN0 huyện Thoại Sơn Do kiến thức hạn hẹp, chưa am hiểu thực tế hoạt động ngân hàng nên có nhiều sơ sót em mong ý kiến đóng góp góp phần nhỏ hoạt động ngân hàng tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn – Tín Dụng Ngân Hàng, Nhà xuất thống kê 2005 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn – Tiền tệ - Ngân Hàng, Nhà xuất TP HCM 2005 Nguyễn Ninh Kiều - Tiền tệ - Ngân hàng, Nhà xuất thống kê 2006 Quyết định số 1627/QĐ/2001-NHNN ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định số 72/QĐ-HĐQT.TD ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Quyết định số 493/2005/QĐ_NHNN ngày 22/04/2005 quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Tài liệu Đại hội công nhân viên chức- lao động, tháng 03 năm 2008 SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 37 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Các tài liệu, báo cáo tổng kết ( 2005 – 2007 ) NHN0 huyện Thoại Sơn Website www.agribank.com.vn SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 38 [...]... 20 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN 4.1.1 Phân tích doanh số cho vay An Giang là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp và đứng đầu 12 tỉnh ĐBSCL về tổng mức bán lẻ hàng. .. Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Dư nợ bình quân được tính theo công thức sau: Dư nợ đầu kỳ + dư nợ cuối kỳ Dư nợ bình quân = SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 12 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT... Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn Trong hoạt động tín dụng, tín dụng ngắn hạn thường chi m tỷ trọng khá lớn Nguồn vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu được huy động ngắn hạn, hơn nữa tuy các ngành nghề ở An Giang phát triển đa dạng, nhưng phần lớn chu kỳ sử dụng vốn ngắn nên việc cho vay thường tập trung vào ngắn hạn Thời gian qua việc cấp tín dụng ngắn hạn của chi. .. lập quy trình và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng 2.1.3.1 Căn cứ vào thời hạn Tín dụng có 3 loại: SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 4 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn đến một năm, thường được sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời về vốn lưu động của các doanh nghiệp và cho vay phục vụ sinh hoạt tiêu dùng... phần cải tạo dần bộ mặt nông thôn, đưa nông thôn ngày càng giàu đẹp Trong các mặt hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì tín dụng ngắn hạn đóng vai trò chủ đạo, luôn chi m tỉ trọng cao, đây cũng là một trong những công cụ có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Xuất phát từ đó em quyết định chọn đề tài “ Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN... trình tín dụng, thu nợ và xử lý nợ vay - Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kế hoạch, lập báo cáo nghiệp vụ kinh doanh - Tổng hợp, phân tích thông tin kinh tế, quản lý danh mục khách hàng, phân loại doanh nghiệp và báo cáo chuyên đề SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 14 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Tổ chức chỉ đạo thông tin phòng ngừa rủi ro 3.2.3 Phòng Kế toán - ngân. .. …), vốn vay được cấp phát bằng tiền hoặc hàng hóa Việc cấp bằng tiền thường do ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp 2.1.3.5 Căn cứ vào chủ thể Tín dụng có 3 loại: SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 5 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn - Tín dụng thương mại: là mối quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp, được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa Nó đóng vai... Phương pháp so sánh sự biến động của các dãy số qua các năm 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thọai Sơn trong 3 năm 2005-2006-2007 SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG 2.1.1 Khái niệm Tín dụng là sự chuyển nhượng... rộng và nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn trong kinh doanh SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 13 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức của NHN0 huyện Thoại Sơn Ban Giám Đốc Phòng Tín dụng Phòng Hành chính-nhân sự Chi nhánh Phú Hoà Phòng Kế toán ngân quỹ Chi nhánh Vọng Thê 3.2.1 Ban Giám đốc Bao gồm 1 Giám đốc và 2... cho những doanh nghiệp đang tạm thời thiếu hụt vốn; đồng thời giúp cho các doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa của mình Mặc dù tín dụng thương mại đóng vai trò tích cực trong nền kinh tế, song nó vẫn có các mặt hạn chế như: qui mô tín dụng, thời hạn cho vay và phương thức hoạt động - Tín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng với doanh nghiệp và cá nhân - Tín dụng Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán doanh nghiệp phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thoại sơn , Luận văn kế toán doanh nghiệp phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thoại sơn , Luận văn kế toán doanh nghiệp phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thoại sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay