Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động

68 179 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:45

Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Trong công đổi nay, đất nước ta diễn sôi động trình phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thò trường có quản lý nhà nước theo đònh hướng xã hội chủ nghóa Trước vấn đề từ kinh tế theo chế bao cấp chuyển sang kinh tế theo chế thò trường, hoà nhập ngành kinh tế xã hội nằm riêng lónh vực quốc gia mà hòa nhập vào kinh tế giới Vơí yêu cầu này, hoạt động kinh doanh nhiều lónh vực phải có nhiều chuyển biến, nhiều thay đổi cho phù hợp với chế Trong kinh tế chung , hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có vò trí quan trọng, xem xương sống kinh tế, đóng vai trò to lớn việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững Để tiến hành trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải hội đủ yếu tố: lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Trong đó, lao động nhân tố đònh thành công doanh nghiệp, biết “ lao động bỏ phần sức lực ( chân tay hay trí óc ) nên cần thiết phải bù đắp để tái sản xuất sức lao động” Và thật thấy dễ dang thực tế : người lao động làm việc mơi trường bình thường hay khắc nghiệt mong muốn kiếm nhiều tiền…nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu sống họ Vì lẽ đó, tiền lương khoản tốn cho người lao động hình thức hay hình thức khác vấn đề quan trọng cần giải cần giải cách cân nhắc, cẩn thận, rõ ràng thỏa đáng Ngày nay, với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật, phát triển lớn mạnh kinh tế giới, quốc gia nói chung hay doanh nghiệp nói riêng muốn hòa nhập phải tạo động lực phát triển từ nội doanh nghiệp mà xuất phát điểm việc giải cách hợp lí, cơng bằng, rõ ràng vấn đề tiền lương khoản trích theo lương cho người lao động Dù loại hình doanh nghiệp nào, sức lao động người tồn liền với thành doanh nghiệp.Vì tiền lương phải trả cho người lao động vấn đề cần quan tâm doanh nghiệp Làm để kích thích lao động hăng hái sản xuất, nâng cao hiệu quảø, chất lượng lao động, giảm chi phí SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động nhân công giá thành sản phẩm, tạo cho doanh nghiệp đứng vững môi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp… yêu cầu đặt doanh nghiệp xu Xuất phát từ yêu cầu trên, em chọn đề tài “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH MAY AN GIANG” làm đê ø tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu : Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá cơng tác Kế Tốn tiền lương việc hạch tốn, tốn lương cho người lao động, xem xét ảnh hưởng tiền lương người lao động Từ đưa số giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống Kế Tốn tiền lương doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu : Có thể thực đề tài, số liệu thu thập sau: - Số liệu sơ cấp: Các số liệu kế tốn tiền lương thu thập doanh nghiệp - Số liệu thứ cấp: tham khảo sách báo, niên giám thống kê, tài liệu nghiên cứu trước báo cáo, tài liệu quan thực tập doanh nghiệp khác - Các số liệu thu thập đưa vào phân tích dựa phương pháp diễn dịch để phát thảo số thành nhận định, đánh giá phân tích Kế Tốn tiền lương xem xét ảnh hưởng tiền lương người lao động doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu : Với đề tài này, người viết nghiên cứu tìm hiểu lĩnh vực kế tốn tiền lương cơng ty liên doanh may An Giang Thời gian chọn để nghiên cứu năm 2001, 2002, 2003 số tháng năm 2003 SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG 1.Khái niệm – ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương: 1.1 Tiền lương: Tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động mà người lao động bỏ q trình sản xuất kinh doanh tốn theo kết lao động cuối Tiền lương người lao động xác định theo hai sở chủ yếu số lượng chất lượng lao động người Tiền lương hình thành có tính đến kết cá nhân, tập thể xã hội, quan hệ trực tiếp đến việc thực lợi ích cá nhân người lao động Qua mối quan hệ phụ thuộc cho phép thấy vai trò tiền lương cơng cụ tác động cơng tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, vừa yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị loại sản phẩm lao vụ, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất ra, doanh nghiệp sử dụng hiệu sức lao động nhằm tiết kiệm chi phí, tăng tích lũy cho đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động 1.2 Các khoản trích theo lương: Bao gồm: -Bảo hiểm xã hội -Bảo hiểm y tế -Kinh phí cơng đồn 1.2.1 Bảo hiểm xã hội: Là khoản tiền mà người lao động hưởng trường hợp nghỉ việc ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, khó khăn…Để hưởng khoản trợ cấp này, người sử dụng lao động người lao động q trình tham gia sản xuất kinh doanh đơn vị phải đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định Quỹ hình thành cách trích theo tỷ lệ 20% tổng số tiền lương cấp bậc phải trả tháng (15 % tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 5% lại người lao động đóng góp ) 1.2.2 Bảo hiểm y tế: Là khoản tiền hàng tháng người lao động người sử dụng lao động đóng cho quan BHXH để đài thọ có nhu cầu khám bệnh SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động chữa bệnh Quỹ hình thành cách trích theo tỷ lệ 3% tổng số tiền lương cấp bậc (trong 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 1% lại người lao động đóng góp ) 1.2.3 Kinh phí cơng đồn: Là khoản tiền để trì hoạt động tổ chức cơng đồn đơn vị cơng đồn cấp Các tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi nâng cao đời sống người lao động Quỹ hình thành cách trích 2% tổng số lương phải trả cho người lao động tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đơn vị Quỹ quan cơng đồn quản lý 2.Các hình thức tiền lương: 2.1 Trả lương theo thời gian: 2.1.1 Khái niệm: Là hình thức trả lương cho người lao động vào thời gian làm việc thực tế - Ưu điểm: đơn giản, dễ tính tốn - Nhược điểm: chưa ý đến chất lượng lao động, đồng thời chưa gắn với kết lao động cuối cùng, khơng có khả kích thích người lao động tăng suất lao động Hình thức áp dụng cơng việc chưa định mức được, cơng việc tự động hóa cao, đòi hỏi chất lượng cao 2.1.2 Các loại tiền lương theo thời gian: - Tiền lương tháng: tiền trả cố định hàng tháng sở hợp đồng lao động Cơng thức: Lương tháng = Mức lương × [hệ số lương + tổng hệ số phụ (290,000đ) cấp (nếu có)] - Tiền lương tuần: tiền lương trả cho tuần làm việc Tiền lương tháng × 12 tháng Tiền lương tuần = 52 tuần -Tiền lương ngày: tiền lương trả cho ngày làm việc Tiền lương tháng Tiền lương ngày SVTH : Lưu Phước Vẹn = 26 ngày Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Ví dụ : Một nhân viên có tiền lương tháng 520,000 đ/tháng Mức lương ngày = 520,000/26=20,000đ; Anh ta làm việc 20 ngày tháng nên tiền lương tháng là: 20,000 × 20 = 400,000đ - Tiền lương giờ: tiền lương trả cho làm việc Tiền lương ngày Tiền lương = 2.1.3 Các hình thức tiền lương theo thời gian: - Tiền lương theo thời gian giản đơn: vào thời gian làm việc, mức lương bản, khoản phụ cấp để tính trả cho người lao động - Tiền lương theo thời gian có thưởng: hình thức nhằm kích thích người lao động tăng suất, chất lượng sản phẩm ý đến khối lượng cơng việc giao Đây hình thức tiền lương theo thời gian kết hợp với tiền thưởng Tiền lương theo thời gian có thưởng chia làm hai phận rõ rệt : Lương theo thời gian giản đơn gồm lương phụ cấp theo chế độ hồn thành cơng việc đạt u cầu chất lượng Thưởng khoản chi trả cho người lao động họ vượt mức giảm tỷ lệ phế phẩm hay hồn thành xuất sắc cơng việc giao 2.1.3.1 Trả lương làm thêm giờ: (Khoản 1, Điều Nghị Định số 197/CP ) Áp dụng cho đối tượng, trừ người làm việc theo sản phẩm, theo định mức, lương khốn trả lương theo thời gian làm việc khơng ổn định như: làm việc phương tiện vận tải đường (kể lái xe con), đường sơng, đường biển đường hàng khơng, thu mua hải sản, nơng sản, thực phẩm… +Khi làm thêm vào ngày bình thường: Tltg = tiền lương × số làm thêm × 150% +Khi làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần ngày lễ: Tltg = tiền lương SVTH : Lưu Phước Vẹn × số làm thêm × 200% Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Nếu có nghỉ bù làm thêm, người sử dụng lao động phải trả phần chênh lệch : 50% tiền lương ngày làm việc bình thường làm thêm vào ngày bình thường 100% tiền lương ngày làm việc bình thường, làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần ngày lễ 2.1.3.2 Trả lương làm việc ban đêm: (theo Khoản 3, Điều Nghị Định số 197/CP ) Tiền lương trả thêm = tiền lương × số làm việc × 30% 35% Tiền lương giờ: theo Khoản 1, Điều 5, Nghị Định số 197/CP 35%: mức 35%, áp dụng cho trường hợp làm việc liên tục vào ban đêm từ ngày trở lên tháng, khơng phân biệt hình thức trả lương 30%: mức 30%, áp dụng cho trường hợp làm việc vào ban đêm lại, khơng phân biệt hình thức trả lương 2.2 Trả lương theo sản phẩm: 2.2.1 Khái niệm – hình thức : Là hình thức trả lương cho người lao động vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm Hình thức thể thù lao lao động chi trả cho người lao động dựa vào đơn giá sản lượng thực tế mà người lao động hồn thành đạt u cầu chất lượng quy định sẵn Cơng thức : L = Qi × Đg Trong đó: +L lương thực tế tháng +Qi số lượng sản phẩm mà cơng ty i đạt +Đg đơn giá sản phẩm Việc trả lương theo sản phẩm phải đảm bảo điều kiện sau: - Phải xác định giao định mức cách xác cho người lao động Tùy theo thực tế xí nghiệp áp dụng đơn giá sản phẩm khác - Tổ chức nghiệm thu thống kê sản phẩm kịp thời, xác, kiên loại bỏ sản phẩm khơng đạt chất lượng tính lương SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động - Phải đảm bảo cơng tức cơng việc giống nhau, u cầu chất lượng giống đơn giá định mức sản phẩm phải thống phân xưởng nào, ca làm việc Ưu điểm hình thức trả lương gắn thu nhập người lao động với kết họ làm ra, có tác dụng khuyến khích người lao động tăng suất lao động 2.2.2 Các hình thức tiền lương theo sản phẩm : - Tiền lương sản phẩm trực tiếp: hình thức áp dụng cơng nhân trực tiếp sản xuất, cơng việc họ có tính chất độc lập, định mức, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm cách cụ thể, riêng biệt Theo hình thức này, tiền lương phải trả cho người lao động tính trực số lượng sản phẩm hồn thành qui cách, phẩm chất đơn giá sản phẩm qui định Cơng thức: Li = Qi × Đg Trong đó: +Li tiền lương thực tế cơng nhân i lãnh tháng +Qi số lượng sản phẩm sản xuất tháng cơng nhân i +Đg đơn giá sản phẩm +Đs định mức sản lượng Mức lương tháng theo tay nghề × (100 + k ) Đg = Đs × 100 × 26 Tổng thời gian làm việc (ca hay ngày) Đs = Thời gian tạo sản phẩm Ví dụ: Một người thợ có tay nghề bậc 4, sản xuất 700 sản phẩm tháng, biết tổng thưởng chiếm 20% tổng tiền lương, tiền lương thợ bậc 100,000; hệ số lương thợ bậc thợ bậc 1:1.4 ; định mức sản lượng 20 sản phẩm ca Giải: 100,000 × 1.4 × ( 100 + 20 ) Đg = = 323 đ/sp 20 ×100 × 26 SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động - Tiền lương sản phẩm gián tiếp: hình thức áp dụng để trả lương cho cơng nhân phụ, làm cơng việc phục vụ cho cơng nhân sửa chữa phân xưởng, bảo dưỡng máy móc… Cơng thức: Lspgt = Sl thực tế cntt sx mà cơng nhân phục vụ Đơn giá lương = gián tiếp × Đơn giá lương gián tiếp Mức cơng nhân ( 100 + k ) N × đs × 26 × 100 +Lspgt: lương sản phẩm cơng nhân gián tiếp; +K: tổng khoản phụ cấp ngồi lương; +N: Số cơng nhân phục vụ; +Đs: định mức sản lượng cộng nhân trực tiếp; +26 số ngày làm việc bình qn tháng Ví dụ: Một cơng nhân quản lí máy móc phân xưởng may có mức lương 200,000đ; tổng khoản phụ cấp chiếm 20% tiền lương Cơng nhân phục vụ cơng nhân sản xuất có số sản phẩm sản xuất tháng sau : ĐMSL Đs = 20 sp/ca, cơng nhân sản xuất đạt 100% đs, cơng nhân sản xuất đạt 120% đs, cơng nhân sản xuất đạt 140% đs.Vậy lương gián tiếp tính sau: Đg lương gián tiếp 200,000 ( 100 + 20 ) = × 26 × 20 × 100 = 92.3 đ/sp Tổng số sản phẩm cơng nhân trực tiếp sản xuất là: (20 × 100% × 2) + (20 × 120% × 2) + (20 × 140% × 1) = 116 sp Lspgt = 116 × 92.3 × 26 = 278,337đ SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động - Trả lương theo sản phẩm lũy tiến: hình thức trả lương theo sản phẩm kết hợp với hình thức tiền thưởng nhân viên có số lượng sản phẩm thực định mức qui định Hình thức áp dụng đơn giá khác nhau: Đối với sản phẩm thuộc định mức: áp dụng đơn giá sản phẩm xây dựng ban đầu Đối với sản phẩm vượt định mức: áp dụng đơn giá cao đơn giá ban đầu - Trả lương làm thêm giờ: sau hồn thành định mức số lượng, chất lượng sản phẩm tính theo chuẩn (giờ tiêu chuẩn theo quy định điều 3, Nghị Định số 195/CP, ngày 31/12/1994 Chính Phủ) Nếu người sử dụng lao động có u cầu làm thêm ngồi định mức tiêu chuẩn, tăng thêm: 50% sản phẩm làm thêm vào ngày thường 100% sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, vào ngày lễ - Trả lương làm việc ban đêm: áp dụng người lao động đựơc trả lương theo sản phẩm, lương khốn làm việc vào ban đêm Đơn giá tiền lương tăng thêm 30% 35% so với đơn giá tiền lương làm việc ban ngày 2.3 Trả lương khốn: Đây hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng chất lượng cơng việc phải hồn thành Tiền thưởng - phúc lợi – phụ cấp: Hiện nay, chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, phúc lợi Nhà Nước trọng tốn cách cách rõ ràng, cụ thể sau: 3.1 Tiền thưởng : Doanh nghiệp việc trích thưởng từ lợi nhuận lại (sau hồn thành nghĩa vụ với Nhà Nước) để thưởng cho người lao động làm việc doanh nghiệp từ năm trở lên Tiền thưởng loại kích thích vật chất có tác dụng tích cực người lao động việc phấn đấu thực cơng việc tốt SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Có hình thức thưởng sau đây: o Thưởng suất, chất lượng: Áp dụng người lao động thực tốt mức độ trung bình số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ o Thưởng tiết kiệm: Áp dụng người lao động sử dụng tiết kiệm loại vật tư, ngun liệu, có tác dụng giảm giá thành sản phẩm dịch vụ mà đảm bảo chất luợng theo u cầu o Thưởng sáng kiến: Áp dụng người lao động có sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tìm phương pháp có tác dụng làm nâng cao suất lao động, giảm giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ o Thưởng theo kết hoạt động kinh doanh chung doanh nghiệp: Áp dụng doanh nghiệp làm ăn có lời, người lao động doanh nghiệp chia phần tiền lời dạng tiền thưởng Hình thức áp dụng trả cho nhân viên vào cuối q, sau nửa năm cuối năm tùy theo cách thức tổng kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp o Thưởng tìm nơi cung ứng, tiêu thụ, ký kết hợp đồng mới: Áp dụng cho nhân viên tìm thêm địa tiêu thụ mới, giới thiệu khách hàng, ký kết thêm hợp đồng cho doanh nghiệp có hoạt động khác có tác dụng làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp o Thưởng đảm bảo ngày cơng: Áp dụng người lao động làm việc với số ngày cơng vượt mức quy định doanh nghiệp o Thưởng lòng trung thành, tận tâm với doanh nghiệp: Áp dụng người lao động có thời gian phục vụ doanh nghiệp vượt q thời gian định, ví dụ 25 30 năm; người lao động có hoạt động rõ ràng làm tăng uy tín doanh nghiệp 3.2 Phúc lợi : Phúc lợi thể quan tâm doanh nghiệp đến đời sống người lao động, có tác dụng kích thích nhân viên trung thành, gắn bó với doanh nghiệp Dù cương vị cao hay thấp, hồn thành tốt cơng việc hay mức độ bình thường, có trình độ lành nghề cao hay thấp, nhân viên doanh nghiệp hưởng phúc lợi Phúc lợi doanh nghiệp gồm có: bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, hưu trí, nghỉ phép, nghỉ lễ, ăn trưa doanh nghiệp đài thọ, trợ cấp doanh nghiệp cho nhân viên đơng có hồn cảnh khó khăn, q tặng doanh nghiệp cho nhân viên vào dịp sinh nhật, cưới hỏi, mừng thọ cha mẹ nhân viên… SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 10 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động SO NGUOI Hình 5: Biểu Diễn Số Lao Động Các Tháng Trong Năm 2003 Tại Xí Nghiệp 600 500 400 300 200 100 10 11 12 THANG Nhìn vào đồ thị ta nhận xét điều số lao động biến động khơng nhiều biến động quỹ lương: − Trong số lao động có khuynh hướng đường thẳng gấp khúc quỹ lương lại gấp khúc, điểm gấp khúc tháng cao tháng thấp xa (quỹ lương tháng 281,908,242 đồng so với tháng 45,634,644 đồng) − Trước tình hình đòi hỏi cán lãnh đạo cần có kế hoạch, biện pháp nhanh chóng, cụ thể hữu hiệu nhằm tránh tình trạng biến động q nhiều (quỹ lương, lương cá nhân) ảnh hưởng khơng tốt cho tinh thần cán - cơng nhân viên cơng ty − Sở dĩ quỹ lương tháng tháng 12 cao do: tháng tháng nghĩ hè, du lịch… tháng 12 tháng gần Tết người tiêu dùng mua sắm nhiều, cơng ty có đơn đặt hàng nhiều, thị phần mở rộng… làm cho doanh thu tháng cao, dẫn đến quỹ lương tháng 6, 12 cao − Số CB-CNV tháng ổn định, cơng ty có chế độ lương tốt động viên cơng nhân gắn bó với cơng ty Mặc dù có tháng quỹ lương chi cao tháng lại họ gắn bó cơng ty dù quỹ lương lúc thấp, cho thấy quan tâm cơng ty cán - cơng nhân viên tốt − Trong tháng 9: số cơng nhân biến động lớn so với tháng khác Đây tháng có số lượng cơng nhân cao năm (499 cơng nhân) Trong doanh thu lại giảm thị trường ngành dệt may biến động nên cơng ty khơng có đơn đặt hàng, dẫn đến quỹ lương thấp Cơng ty có SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 54 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động chế độ hỗ trợ thêm tiền lương cho cơng nhân viên thơng qua khoản phụ cấp trích từ quỹ dự phòng − Tháng 12: số lượng cơng nhân cơng ty 402 cơng nhân, giảm nhiều so với tháng Tuy nhiên quỹ lương tháng 12 cao do: doanh thu cơng ty vào tháng này, bên cạnh số lượng cơng nhân có xu hướng giảm từ tháng 10, 11 sau họ nhận lương thấp tháng khác Tháng 2: số lượng cơng nhân tương đối cao (468 cơng nhân) Trong tháng nhu cầu dịp Tết nên cơng ty tuyển thêm cơng nhân viên Đồng thời phải hồn thành tiến độ giao hàng dẫn đến số lượng cơng nhân viên tăng lên khơng phải có nhiều đơn đặt hàng (doanh thu khơng cao) Bảng 14: So Sánh Lương Các Tổ Trong Tháng 12/2003 Đơn Vị: Xí nghiệp TỔ Tổ Tổ 12 Tổ 10 Tổ 13 Tổ Tổ 11 Tổ 14 DOANH THU LƯƠNG (USD) SẢN PHẨM 1,962.2 1,725.9 1,561.6 960.7 800.4 576.1 571.4 7,261,371 6,386,942 5,779,059 3,555,519 2,962,067 2,131,987 2,114,789 SỐ NGƯỜI 54 52 54 54 49 51 46 BÌNH QN LƯƠNG 134,469 122,826 107,020 65,843 60,450 41,804 45,974 Lương, doanh thu, tiền lương bình qn số lao động có mối quan hệ với nhau: doanh thu tăng làm cho lương sản phẩm tăng ngược lại doanh thu giảm lương sản phẩm giảm Tiền lương bình qn = Lương sản phẩm Số lao động Cụ thể, ta thấy: Doanh thu cao nhất: Tổ dẫn đến lương sản phẩm cao nhất, số người lao động cao bình qn lương cao Doanh thu thấp nhất: Tổ 14 dẫn đến lương sản phẩm thấp nhất, số người lao động thấp bình qn lương thấp Tuy số lao động tổ 14 nhỏ tổ khơng nhiều phản ảnh rõ mối quan hệ tương tác sâu sắc: SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 55 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động + Doanh thu cao (1,962.2 USD), mức lương cao nên suất lao động tăng, số lượng cơng nhân biến động + Doanh thu thấp (571.4 USD), mức lương khơng cao nên suất lao động giảm, số lương cơng nhân biến động nhiều + Một nhận tiền lương thỏa đáng cơng nhân làm việc nhiệt tình, tăng suất, mang lại doanh thu cao cho tổ Điều cho thấy rằng: doanh thu cơng ty cao hay thấp ảnh hưởng đến doanh thu tổ cao hay thấp Tuy nhiên, cơng ty hỗ trợ thêm tiền lương cho CB-CNV (tổng quỹ lương quỹ dự phòng) để đáp ứng sống cho CB-CNV Cụ thể: Tổng lương Trợ cấp Khoản Phép Lương = + + + hưởng lương dự trữ năm sản phẩm Bảng 15: Tổng Hợp Lương Tháng 12/2003, Đơn Vị: Xí Nghiệp ĐVT: đồng TỔ ∑ LƯƠNG SẢN PHẨM TRỢ CẤP DỰ PHỊNG PHÉP NĂM ∑ LƯƠNG BÌNH ĐƯỰC QN HƯỞNG LƯƠNG Tổ Tổ 12 Tổ 10 Tổ 13 Tổ Tổ 11 Tổ 14 7,261,371 12,885,000 500,000 2,097,369 22,743,741 421,180 6,386,942 12,000,000 500,000 20,491,757 20,491,757 394,072 5,779,059 11,045,000 500,000 1,798,223 19,122,282 354,116 3,555,519 11,730,000 500,000 1,833,023 17,618,542 326,269 2,962,067 11,295,000 500,000 1,745,354 16,502,421 336,784 2,131,987 12,210,000 500,000 2,114,100 16,956,087 332,472 2,114,789 7,855,000 500,000 673,915 11,143,704 242,254 Ta thấy: cơng ty hỗ trợ tiền lương nâng mức lương bình qn, điều ảnh hưởng lớn người lao động, họ cảm thấy an tâm hơn, sống ổn định hơn, họ có nhìn thiện cảm Ban Lãnh Đạo cơng ty, họ thích thú với cơng việc họ làm Từ đó, dẫn tới tăng suất lao động làm tăng doanh thu cơng ty, cơng ty mạnh dạng tìm nhiều đơn đặt hàng Điển hình: Tổ 9: từ 134,469đ tăng lên 421,180đ Tổ 14: từ 45,974đ tăng lên 242,254đ SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 56 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Bảng 16: So Sánh Tổng Lương Được Hưởng Của Tổ Trưởng Từng Tổ Trong Tháng 12/ 2003 (Xí nghiệp 2) (Chỉ phân tích tổ trưởng, từ tổ – 14) TỔNG TÊN NGÀY LƯƠNG TỔ CƠNG CƠNG ĐƯỢC NHÂN HƯỞNG Phương 27 515,420 Lê 28 632,720 10 Xn 27 578,188 11 Sương 24 438,681 12 Tâm 27 627,259 13 Liễu 27 523,420 14 Thủy 26 470,059 Hình 6: Đồ Thị Biểu Diễn Thu Nhập Của Các Tổ Trưởng Từ Tổ – 14, Tại Xí Nghiệp 700,000 SO TIEN 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 TỔ 81 92 103 114 125 136 147 Nhận xét: Tất cơng nhân viên đảm bảo ngày cơng tiêu chuẩn, có người chưa đảm bảo Tuy nhiên, lương khác phụ thuộc vào tổng quỹ lương tổ phụ thuộc vào trợ cấp, phép năm… Mặc dù lương mà họ nhận chưa cao so với cơng ty khác, chỗ làm khác, họ làm lâu năm, gắn bó với cơng ty từ thành lập Bên cạnh đó, cơng ty họ người đứng đầu tổ may (tổ trưởng), điều kích thích họ làm tốt nhiệm vụ biểu qua ngày cơng, suất lao động…Một cơng ty quan tâm đến họ tốt họ cơng ty có lợi ích: họ làm việc tích cực, suất cao giúp cơng ty hồn thành tốt đơn đặt hàng, thu hút thêm nhiều khách hàng, tạo uy tín cho cơng SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 57 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động ty, cơng ty có lợi nhiều; từ tăng lương cho cơng nhân (lương tăng dần từ tháng đến tháng 12) Đối với cơng ty cơng ty thu lợi nhuận cao (doanh thu cao) họ trả lương cơng nhân cao hơn, quan tâm nhiều hơn, thực chế độ cán - cơng nhân viên đầy đủ Điều kích thích họ làm việc tăng suất, đạt hiệu cao 4.Phân Tích Biến Động Lương Cá Nhân: Bảng 17: So Sánh Lương Cá Nhân Thay Đổi Trong Tháng: 12 Năm 2003, Tại Xí Nghiệp ĐVT: Đồng TÊN NGÀY CƠNG NHÂN CƠNG TỔ 10 11 12 13 14 Phương Lê Xn Sương Tâm Liễu Thủy 27 28 27 24 27 27 26 TỔNG LƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THÁNG 12 THÁNG 515,420 877,592 632,720 1,612,125 578,188 1,310,433 438,681 516,937 627,259 1,580,859 523,420 1,174,337 470,059 720,373 Hình 7: Biểu Diễn Lương Cá Nhân Trong Tháng Và 12 Năm 2003 LUONG CÁ NHÂN TRONG THÁNG: VÀ 12 SỐ TIỀN SO TIEN 2,000,000 1,500,000 THANG 1,000,000 THANG 12 500,000 81 92 10 11 12 13 14 TO SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 58 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Ta thấy mối quan hệ đại lượng là: doanh thu - quỹ lương – lương cá nhân cụ thể Khi doanh thu tăng kéo theo quỹ lương phân phối tăng kết lương cá nhân tăng theo Cụ thể biểu đồ tháng 12, hầu hết tổ may lương cơng nhân viên lớn tháng biến động thực lớn Điển hình cơng nhân Lê tháng 12 lãnh 1,612,125 đ so với tháng 632,720 đ Có lý cơng ty nhận may hàng gia cơng chủ yếu nên tùy thuộc nhiều vào tính chất thời vụ SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 59 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động PHẦN KẾT LUẬN - KẾT LUẬN I NHẬN XÉT: Thơng qua tìm hiểu cơng tác quản lý hạch tốn tiền lương – khoản trích theo lương Cơng ty liên doanh may An Giang sở đối chiếu thực tế lý thuyết, em có vài nhận xét sau: 1.Về mặt tổ chức cơng tác Kế Tốn: Trong cơng tác Tài Chính Kế Tốn, cơng ty đảm bảo thực tốt ngun tắc, chế độ Nhà Nước quản lý Các nhân viên Kế Tốn tập trung vào phòng Kế Tốn nên thuận lợi cho việc ln chuyển chứng từ kịp thời Cơng việc nghiệp vụ kinh tế phân cơng rõ ràng, có khoa học tạo điều kiện xử lý số liệu nhanh chóng, kịp thời, nhịp nhàng, trơi chảy Trình độ chun mơn nhân viên phòng Kế Tốn tốt, bố trí phù hợp với lực người, có mối quan hệ chặt chẽ với Nhưng phòng Kế Tốn – Tài Vụ bố trí chung với phòng Tổ Chức Hành Chính nên tình trạng ồn ào, người vào thường xun tình trạng tuyển nhân sự, chng điện thoại reo liên tục ảnh hưởng khơng nhỏ đến suất cơng việc nhân viên Kế Tốn Cơng ty chọn hình thức Kế Tốn tập trung, nhật ký chung kết hợp với xử lý số liệu máy vi tính phù hợp với quy mơ địa bàn hoạt động Từ nhập số liệu, chỉnh lý, ghi sổ kế tốn chi tiết - tổng hợp cho tồn hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, đến tổng hợp báo cáo số liệu Kế Tốn tập trung phòng Kế Tốn, xử lý máy vi tính Do đó, đảm bảo tập trung thống chặt chẽ, đảm bảo việc tiết kiệm cơng sức cho nhân viên mang lại hiệu kinh tế cao, giúp cho nhân viên Kế Tốn cung cấp thơng tin nhanh chóng, nâng cao chất lượng Kế Tốn 2.Về mặt chứng từ: Cơng ty sử dụng mẫu chứng từ, biểu mẫu báo cáo theo qui định Nhà Nước Việc ln chuyển chứng từ tổ chức cách khoa học, có phối hợp nhịp nhàng ăn khớp với phận giúp cho Kế Tốn tổng hợp dễ dàng tổng hợp đối chiếu số liệu SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 60 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động 3.Về mặt hệ thống tài khoản: Hệ thống sử dụng theo qui định Bộ Tài Chính, ngồi phòng kế tốn xây dựng hệ thống tài khoản theo đặc diểm riêng cơng ty cách đầy đủ chi tiết, vừa đảm bảo ngun tắc thống nhiệm vụ kế tốn Bộ Tài Chính đề ra, vừa thích ứng với thực tiễn quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơng ty 4.Về lực lượng lao động: Với lực lượng nhân viên hành qua đào tạo có hệ thống trường Đại Học, Cao Đẳng việc nâng cao, bổ sung kiến thức cho nhân viên cơng ty có nhiều điều kiện thuận lợi so với lực lương lao động có trình độ thấp Họ nhạy bén trước thay đổi thị trường, ln chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng kinh doanh có hiệu Tuy nhiên bên cạnh đó, lực lượng lao động trực tiếp xưởng may với trình độ học vấn thấp, đào tạo qua lớp bản,do hạn chế việc nắm bắt phương pháp, cách thức áp dụng làm việc Vì cần bồi dưỡng, nâng cao trình độ cơng nhân viên 5.Về hình thức trả lương phương pháp tính lương: Cơng ty áp dụng phương pháp trả lương theo sản phẩm cho tập thể cán - cơng nhân viên, làm cho người lao động quan tâm đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với lợi ích kinh tế họ Cả hai hình thức dựa doanh thu cơng ty Vì khối lượng sản phẩm tăng doanh thu tăng, kéo theo quỹ lương tăng lên làm cho lương bình qn tăng theo Cơng ty tập trung vào hình thức trả lương theo sản phẩm chủ yếu Những cơng nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm làm việc với suất lao động cao, mức lương mà họ lãnh khơng ổn định tháng năm Cơng ty lại bổ sung, hỗ trợ thêm tiền lương thơng qua khoản phúc lợi, phụ cấp để nâng mức lương lên nhằm đảm bảo sống cơng nhân viên Các khoản phúc lợi phụ cấp có tác dụng khuyến khích thể mối quan tâm cơng ty đến đời sống vật chất tinh thần đến nhân viên theo lương sản phẩm nguồn thu nhập họ Cho nên vấn đề cơng ty cần quan tâm để tăng doanh thu, tăng quỹ lương thu nhập cho cơng nhân viên SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 61 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động 6.Về hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương: • Hạch tốn tiền lương: Theo qui định Nhà Nước ban hành ngun tắc hạch tốn kế tốn cơng ty, kế tốn hạch tốn đầy đủ, xác rõ ràng theo nghiệp vụ cụ thể tài khoản 334 Tất số liệu kế tốn lưu trữ có hệ thống, rõ ràng qua hệ thống máy vi tính đảm bảo cho việc truy cập, đối chiếu số liệu cách nhanh chóng tiện lợi Việc hạch tốn lương thực cách hợp lý xác cho tập thể CB–CNV cơng ty • Hạch tốn khoản trích theo lương: Cơng ty trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ, thời gian Nhà Nước qui định Ngồi ra, cơng ty quan tâm chăm sóc đến tình trạng sức khỏe, đau ốm… để người lao động an tâm làm việc Tuy nhiên, lương trả cho người lao động tương đối thấp việc thực khoản trích dựa vào hệ số lương theo lương Nghị Định 26/CP, điều chưa hợp lý II KIẾN NGHỊ: Sau thời gian thực tập Cơng ty liên doanh May An Giang em học hỏi nhiều điều bổ ích Xuất phát từ tình hình thực tế Cơng ty em có vài kiến nghị sau: -Ban lãnh đạo cần tìm thêm nhiều đối tác, nhiều khách hàng thơng qua việc tranh thủ hội nước ta tham tổ chức kinh tế, kỳ hội chợ triển lãm…tạo thêm thu nhập, việc làm cho người lao động -Cơng ty cần lập thêm phòng Marketing giàu lực, nhạy bén để mở rộng khai thác tốt thị trường ngồi nước -Cần tổ chức lại cấu nhân cho phù hợp, hình thức phân cơng phân nhiệm cần triển khai cách cụ thể, có hiệu để vừa thúc đẩy suất lao động, vừa quản lý nhân cách có hiệu Cần tổ chức quản lý nhân có hiệu quả, nhìn người mà phân cơng cơng việc, bố trí nhân cách có hợp lý tránh tình trạng tổ thiếu - tổ khác lại thừa lao động -Theo dõi, cập nhật nắm bắt kịp thời chế độ sách trả lương để vừa thực qui định Nhà Nước, vừa thu hút nhân sự, trì nhân viên -Cần có chế độ kế tốn rõ ràng, kế tốn tiền lương nên giao việc cụ thể cho cá nhân việc tính tốn lương để vừa đáp SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 62 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động ứng u cầu kiểm tra rõ ràng, nhanh chóng cấp trên, vừa đảm bảo tốn lương cho người lao động -Để đảm bảo tính cơng nâng cao suất, cơng ty cần có cách tính lương cách cụ thể, rõ ràng xác Cụ thể có cách tính lương sau: Cách thứ nhất: +Đối với cơng nhân trực tiếp sản xuất trả lương theo sản phẩm (có thể trả hàng tuần, hàng tháng) +Đối với nhân viên quản lý văn phòng, nhân viên gián tiếp sản xuất trả lương theo thời gian (có thể trả theo theo tuần,tháng) Cách thứ hai: Đối với nhân viên quản lý hay cơng nhân trực tiếp sản xuất tốn tiền lương hưởng gồm khoản lương theo Nghị Định lương sản phẩm Cách thứ ba: Nếu cơng ty trì hình thức trả lương áp dụng, tính lương cho phận quản lý hay phận trực tiếp sản xuất tính theo lương sản phẩm Nhưng cách tính hai phận khác nhau, nên tính sau: + Đối với nhân viên quản lý tính lương theo sản phẩm từ lương theo Nghị Định nhân với số tương đương, mà số thương số tổng lương sản phẩm tổng lương hệ số cơng việc Cách tính dễ gây nhầm lẫn cho nhân viên lương theo Nghị Định cao, lương theo sản phẩm có tháng thấp ngành nghề chủ yếu cơng ty gia cơng, lại phụ thuộc vào đơn đặt hàng thời vụ Vì thế, cơng ty cần mở rộng thêm nhiều chi nhánh, đại lý bán hàng nhiều địa bàn, thu hút khách hàng với chiến lược kinh doanh hợp lý với mục tiêu mở rộng thị phần cho doanh nghiệp, tăng doanh thu dẫn đến tăng tổng quỹ lương tăng tổng lương sản phẩm + Đối với nhân viên trực tiếp sản xuất tính lương theo sản phẩm, cơng ty chủ yếu may hàng gia cơng nên đơn giá thấp, ln biến động kéo theo lương sản phẩm thấp biến động Vì thế, để mức lương ổn định đòi hỏi cơng ty nên chuyển sang may hàng thành phẩm kết hợp với gia cơng từ việc cơng ty tự đứng nhập ngun vật liệu để sản xuất hàng hóa -Cần có kế hoạch tổ chức sản xuất có hiệu thơng qua việc tận dụng phế liệu, sản phẩm thừa sau hồn thành thành phẩm xuất xưởng như: may che, áo gối, thú bơng…tạo thêm nguồn thu cho cơng ty SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 63 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động -Đối với phòng kế tốn: + Phải thường xun đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho CB–CNV + Phải thường xun cử cán kiểm tra nơi việc thu mua, nhập - xuất, hạch tốn, thu chi… + Thường xun đối chiếu sổ sách xí nghiệp nhằm phát sai sót để chấn chỉnh kịp thời + Nên phát huy, tận dụng hết khả máy vi tính mà cơng ty trang bị nhằm tổng hợp báo cáo nhanh số liệu… Để làm tốt cơng tác kế tốn tiền lương, đẩy mạnh tăng suất cơng nhân viên, cần làm tốt cơng việc sau: - Tăng cường theo dõi, đơn đốc cán - cơng nhân viên làm tốt nhiệm vụ thơng qua việc thường xun kiểm tra bảng chấm cơng đơn vị, cá nhân - Đào tạo, bồi dưỡng cho cán (đặc biệt cán kế tốn lương), cơng nhân viên nhiệm vụ, cơng việc mà họ đảm nhận - Đơn đốc tổ trưởng, cá nhân làm tốt nhiệm vụ, cơng việc mà đảm nhận, giao hàng tiến độ hồn thành tốt tiêu - Tổ chức tốt khâu sản xuất cách tuyển chọn đào tạo cán cơng nhân viên có kinh nghiệm trình độ kỹ thuật chun mơn tốt, nhằm tăng suất lao động số lượng lẫn chất lượng - Chăm lo đời sống nhân viên để họ an tâm sản xuất tốt cách: + Xây dựng quy chế lương hợp lý + Tổ chức thăm viếng, hỗ trợ cơng nhân viên có hồn cảnh khó khăn + Có sách khen thưởng, bồi dưỡng cho cá nhân tích cực lao động sản xuất + Tổ chức làm việc cách khoa học nhằm ổn định cơng tác, phân cơng nhiệm vụ cụ thể, nhằm thúc đẩy tăng suất lao động có hiệu cao + Tận dụng triệt để, tiết kiệm khoản chi phí ngun vật liệu để sản xuất, tìm khách hàng tiêu thụ gia cơng thêm, làm tăng doanh thu cho cơng ty, làm tăng thu nhập cho cơng nhân viên + Sử dụng chế độ thưởng, phạt rõ ràng để khuyến khích tổ chức sản xuất có suất tốt SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 64 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động III KẾT LUẬN: Cơng ty liên doanh may An Giang đơn vị kinh tế quan trọng Tỉnh việc đóng góp ngân sách, giải việc làm cho người dân Tỉnh Hiện nay, cơng ty có hai phân xưởng may, hoạt động với đội ngũ cơng nhân tay nghề cao Những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn tập thể cán - cơng nhân viên cố gắng ổn định vượt qua khó khăn, khó khăn chung ngành may, để đến cơng ty bước cố sản xuất, bước lên, tăng suất, tăng hiệu kinh doanh Góp phần khơng nhỏ vào cơng xây dựng phát triển kinh tế Tỉnh nhà, giải việc làm cho người lao động Hiện cơng ty có đội ngũ cán quản lý dày dạn kinh nghiệm, lực lượng cơng nhân trẻ có nhiệt tình, tay nghề cao Cơng ty khơng ngừng tăng cường cơng tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ cho cán cơng nhân viên Phát huy sáng kiến nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nhằm mục đích thu hút khách hàng Kế Tốn tiền lương khoản trích theo lương việc làm khơng thể thiếu cơng tác tổ chức Kế Tốn doanh nghiệp, giúp cho cơng tác quản lý lao động đơn vị vào nề nếp, thúc đẩy cơng nhân viên chấp hành kỷ luật lao động, tăng suất lao động tăng hiệu cơng tác, tạo sở cho việc trả lương trợ cấp BHXH chế độ sách Đồng thời, việc đánh giá, xem xét ảnh hưởng tiền lương người lao động việc làm khơng phần quan trọng Vì cơng tác lương làm tốt thúc đẩy người lao động tăng suất, nâng cao hiệu cơng việc Qua thời gian thực tập tìm hiểu cơng tác Kế Tốn lao động tiền lương, khoản trích theo lương Cơng ty liên doanh may An Giang, giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng Kế Tốn, em thu thập nhiều kinh nghiệm thực tế thực có ích cho sinh viên trường Em thấy tầm quan trọng Kế Tốn tiền lương cơng ty, thấy khác biệt khơng nhỏ lý thuyết học trường thực tế doanh nghiệp việc tính tốn lương cho người lao động Qua đề tài này, em hy vọng đóng góp phần cho cơng ty việc hạch tốn Kế Tốn tiền lương, nhằm đưa hệ thống Kế Tốn tiền lương cách hồn chỉnh hiệu Đề tài cho thấy gắn bó, tác động cơng ty người lao động Từ đó, Ban Lãnh Đạo có sách, có kế hoạch hiệu quả, hợp lý nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp người lao động SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 65 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức học trường khơng sát với thực tế nên nhận xét, kiến nghị kết luận em mang tính chủ quan, dù nổ lực khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý thơng cảm q Thầy, Cơ Ban Giám Đốc, phòng Kế Tốn, tập thể cán - cơng nhân viên để em hồn thành tốt đề tài luận văn SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 66 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài : .1 Mục tiêu nghiên cứu : Phương pháp nghiên cứu : Phạm vi nghiên cứu : PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG .3 1.Khái niệm – ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương: .3 1.1 Tiền lương: 1.2 Các khoản trích theo lương: 2.Các hình thức tiền lương: 2.1 Trả lương theo thời gian: 2.2 Trả lương theo sản phẩm: 2.3 Trả lương khốn: .9 Tiền thưởng - phúc lợi – phụ cấp: 3.1 Tiền thưởng : 3.2 Phúc lợi : 10 3.3 Phụ cấp : 11 4.Kế tốn khoản phải trả cơng nhân viên : 12 4.1 Chứng từ kế tốn : 12 4.2 Tài khoản sử dụng : .12 4.3 Sơ đồ kế tốn tổng hợp : 12 Kế tốn khoản trích theo lương : 13 5.1 Tài khoản sử dụng : .13 5.2 Sơ đồ kế tốn tổng hợp : 14 Kế tốn trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân sản xuất : .14 6.1 Tài khoản sử dụng: 14 6.2 Sơ đồ kế tốn tổng hợp : 15 CHƯƠNG 2: KHÁI QT VỀ CƠNG TY LIÊN DOANH MAY 17 Lịch Sử Hình Thành Cơng Ty Liên Doanh May An Giang: 17 Chức Năng - Mục Tiêu - Nhiệm Vụ Và quyền Hạn Của Cơng Ty : 18 Nguồn Nhân Lực Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cơng ty: 19 3.1 Nguồn nhân lực nhu cầu đào tạo cơng ty: 19 3.2 Cơ cấu tổ chức : 19 Tình Hình Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Của Cơng Ty Trong Năm Qua (2002 – 2003): 23 5.Những Thuận Lơi Và Khó Khăn Trong Thời Gian Qua Của Cơng Ty:24 5.1 Thuận lợi: 24 5.2 Khó khăn: 24 Phương Hướng Phát Triển: 25 6.1 Tình hình trước mắt: .25 6.2 Những tiêu chủ yếu năm 2004: 25 SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 67 Kế tốn tiền lương ảnh hưởng tiền lương người lao động CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VIỆC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG 26 I.Phân Tích Tình Hình Lao Động Tại Cơng ty: 26 Phân loại lao động: 26 Tổ chức hạch tốn lao động cơng ty: 26 2.1Hạch tốn số lượng lao động: 27 2.2Hạch tốn thời gian lao động: 27 2.3Hạch tốn kết lao động: 28 II Phân Tích Cơng Tác Hạch Tốn Tiền Lương: 28 Những vấn đề chung: 28 Tổ chức tiền lương khoản trích theo lương Cơng Ty Liên Doanh May An Giang: 29 2.1 Các chủ yếu quy trình kế tốn tiền lương: .29 2.2 Quy trình trả lương: 30 2.3 Cách tính lương, tốn lương khoản trích theo lương cơng ty: 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG 43 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 43 1.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa Năm 2001 2002: 43 1.1Quỹ lương: .43 1.2Tình Hình Doanh Thu Và Tiền Lương: 44 1.3Tình Hình Doanh Thu Và Năng Suất Lao Động: 45 2.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa Năm: 2002 2003 47 2.1Quỹ lương chi: 47 2.2Tình Hình Về Doanh Thu Và Tiền Lương Bình Qn: 48 2.3Tình hình doanh thu suất lao động: .49 3.Tình hình thu nhập: 51 4.So sánh lương: .53 4.Phân Tích Biến Động Lương Cá Nhân: .58 PHẦN KẾT LUẬN - KẾT LUẬN 60 I NHẬN XÉT: 60 1.Về mặt tổ chức cơng tác Kế Tốn: 60 2.Về mặt chứng từ: 60 3.Về mặt hệ thống tài khoản: 61 4.Về lực lượng lao động: .61 5.Về hình thức trả lương phương pháp tính lương: 61 6.Về hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương: 62 II KIẾN NGHỊ: 62 III KẾT LUẬN: .65 SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 68 [...]... công việc và hệ số lương mà Nhà Nước ban hành trong bộ luật lao động và các văn bản dưới luật 2 Tổ chức hạch toán lao động tại công ty: Công ty tổ chức theo dõi tình hình sử dụng lao động vừa hạch toán theo thời gian lao động, vừa hạch toán về kết quả lao động SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 26 Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động 2.1Hạch toán về số lượng lao động: Việc... 11 Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động 4 .Kế toán các khoản phải trả công nhân viên : 4.1 Chứng từ kế toán : Đối với tiền lương có các loại chứng từ sau: bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành, phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội… Căn cứ vào chứng từ trên, kế toán tiến hành tính lương, thưởng, trợ cấp phải trả cho người lao động và. .. trả lương và các khoản khác cho Cán bộ - công nhân viên, khi nhận tiền họ phải ký tên vào bảng thanh toán tiền lương SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 29 Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động 2.2 Quy trình trả lương: Bảng chấm công (từng tổ, đơn vị thực hiện) Bảng thanh toán tiền thưởng (kế toán lương thực hiện) Tổ trưởng lập Bảng thanh toán lương cho từng tổ, đơn vị (kế toán. .. Trang 28 Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động - Vào dịp lễ, tết: công ty dựa vào doanh thu từng tháng, quý, năm mà chi trả tiền thưởng cho công nhân viên 2 Tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Liên Doanh May An Giang: 2.1 Các căn cứ chủ yếu trong quy trình kế toán tiền lương: Số lượng lao động của công ty được phản ánh trên sổ lao động, sổ... vào cuối tháng Hàng tháng vào ngày tính lương, kế toán lao động tiền lương dựa vào bảng phân bổ tổng quỹ lương phân phối để tính quỹ lương cho từng bộ phận, phòng ban và các tổ may SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 31 Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động Định biên: quy chế lương trong năm Bảng 3: Tỷ Lệ Phân Bổ Tiền Lương Các Phòng Ban Đơn vị Số người Tỷ lệ (%) 1.Xí nghiệp... cứ vào tài liệu hạch toán về thời gian, kết quả lao động và chính sách xã hội về lao động tiền lương, BHXH do Nhà Nước ban hành, kế toán tính tiền lương, trợ cấp BHXH, khoản phải trả khác cho người lao động Căn cứ vào “Bảng thanh toán tiền lương của từng bộ phận để chi trả, thanh toán tiền lương cho công nhân viên Đồng thời, tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ theo từng đối tượng sử dụng lao động, ... trừ vào lương TK 627 Tiền lương công nhân phụcvụ và quản lý sản xuất TK 333 TK 641 Thuế thu nhập cá nhân phải nộp Tiền lương nhân viên Bán hàng TK 642 Tiền lương nhân viên quản lý doanh nghiệp TK 4311 Tiền thưởng từ quỹ Khen thưởng SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 12 Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động Ví dụ: Số dư đầu tháng của TK 334 là 2,100,000đ; trong đó TK 334 của. .. Trang 15 Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động Tóm lại: Tiền lương là số tiền dùng để bù bắp sức lao động của người lao động, nó là một động lực vô cùng quan trọng trong việc thành - bại của bất kỳ doanh nghiệp nào Do doanh nghiệp tồn tại trong hai môi trường cơ bản: môi trường kinh tế vĩ mô và môi trường kinh tế vi mô (hay môi trường bên ngoài và bên trong của doanh... người và tổng hợp theo từng bộ phận lao động, phản ánh vào “Bảng thanh toán tiền lương lập cho bộ phận đó” Đối với các khoản tiền thưởng của CNV, kế toán cần tính toán và lập bảng thanh toán tiền thưởng để theo dõi và chi trả đúng qui định Căn cứ vào các chứng từ “Phiếu nghỉ hưởng BHXH”, “Biên bảng điều tra tai nạn lao động kế toán tính trợ cấp BHXH phải trả công nhân viên và phản ánh vào “Bảng thanh toán. .. ty đã góp phần rất lớn trong thu nhập quốc dân của Tỉnh, cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao ra thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1000 lao động, phần đông là lao động nữ Công ty SVTH : Lưu Phước Vẹn Trang 17 Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động đã thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động và trích nộp Ngân sách cho Nhà Nước đầy đủ Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động , Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động , Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay