kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH phát triển và công nghệ gia long

76 156 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:42

KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “kế toán lưu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ hàng hóa công ty TNHH phát triển công nghệ Gia Long” SV: Phạm Thị Huệ Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, điều kiện kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước, với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, kinh tế nước ta chuyển sang thời kỳ Bên cạnh thuận lợi khó khăn thử thách doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng Để phù hợp với tình hình đó, doanh nghiệp cần sử dụng đồng nhiều công cụ quản lý khác nhau, hạch toán kế toán công cụ trợ giúp đắc lực, cung cấp cho nhà quản lý thị trường kinh tế xác, kịp thời hữu ích Vai trò xuất phát từ thực tế khách quan hoạt động quản lý, từ chất hoạt động quản lý kế toán nói chung hoạt động quản lý lưu chuyển hàng hóa Kế toán tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp có vai trò quan trọng, phản ánh lực sản xuất, trình độ kinh doanh tạo sở vật chất doanh nghiệp Quy mô hoạt động tiêu thụ hàng hóa lợi để chiếm lĩnh không thị trường hàng hóa mà thị trường vốn Đối với doanh nghiệp thương mại công ty TNHH phát triển công nghệ thương mại Gia Long không trực tiếp sản xuất sản phẩm việc lưu chuyển hàng hóa quan trọng Nó hoạt động chủ yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến kết tiêu thụ công ty Vì việc quản lý sử dụng có hiệu hạch toán xác số lượng giá trị có biến động hàng hóa, vốn Gia Long compurter đòi hỏi xác kịp thời SV: Phạm Thị Huệ Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế Nhận thấy tầm quan trọng hoạt động lưu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ em mạnh dạn tìm hiểu kế toán lưu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ hàng hóa công ty TNHH phát triển công nghệ Gia Long Trong trình nghiên cứu trình độ lý luận nhận thức hạn chế nên báo cáo em không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý , giúp đỡ ban giám đốc, anh chị công ty thầy Phan Thanh Đức Báo cáo em gồm phần: Phần I: Tìm hiểu chung tổ chức kế toán doanh nghiệp Phần II:Thực tế nghiệp vụ kế toán lưu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ hàng hóa công ty TNHH phát triển công nghệ Gia Long Phần III: Nhận xét SV: Phạm Thị Huệ Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế PHẦN I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ GIA LONG Tìm hiểu chung công tác kế toán đơn vị 1.1 Tổ chức máy kế toán Với quy mô đặc điểm kinh doanh công ty, công ty TNHH phát triển công nghệ Gia Long áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung Phòng kế toán chịu tránh nhiệm thực toàn công tác kế toán, thống kê, tài toàn doanh nghiệp Ở cửa hàng, bố trí nhân viên bán hàng hạch toán ban đầu, thu nhận kiểm tra chứng từ ban đầu( lập hóa đơn, xuất bán vật tư, hàng hóa,vào sổ theo dõi chi tiết) để hàng ngày định kỳ ngắn chuyển chứng từ phòng kế toán doanh nghiệp để kế toán kiểm tra, phân loại, ghi sổ chứng từ chi tiết nghiệp vụ trên, ghi sổ tổng hợp lập báo cáo tài Trong điệu kiện có thể, kế toán trưởng phân công cho nhân viên hạch toán đơn vị phụ thuộc thực số phần hành công việc kế toán thống kê đơn vị phụ thuộc định kỳ lập báo cáo đơn giản phần hành công việc giao gửi phòng kế toán( kèm theo chứng từ kế toán để kiểm tra ghi sổ kế toán.) Cơ cấu máy kế toán công ty bao gồm phận phần hành kế toán sau: - Bộ phận kế toán vốn tiền, vay toán SV: Phạm Thị Huệ Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế - Bộ phận kế toán tổng hợp kiểm tra kế toán - Bộ phận kế toán vật tư- hàng hóa, tài sản cố định - Bộ phận kế toán tiền lương khoản trích theo lương - Bộ phận kế toán tiêu thụ hàng hóa, thuế - Bộ phận kế toán khác - Các nhân viên kế toán, bán hàng cửa hàng Sơ đồ máy kế toán công ty TNHH phát triển công nghệ Gia Long ( Theo hình thức tổ chức máy kế toán tập trung) Kế toán trưởng (Trưởng phòng kế toán) Bộ phận kế toán vốn tiền, vay toán Bộ phận kế toán tổng hợp kiểm tra kế toán Bộ phận kế toán vật tư- hàng hóa, tài sản cố định Bộ phận kế toán tiền lương khoản trích theo lương Bộ phận kế toán tiêu thụ, thuế Bộ phận kế toán khác Nhân viên kế toán cửa hàng SV: Phạm Thị Huệ Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế 1.2 Chức năng, nhiệm vụ phận * Kế toán trưởng: Là người trực tiếp đạo mặt nghiệp vụ, giám sát hoạt động phòng kế toán, người giúp lãnh đạo nắm bắt thông tin tài hạch toán kinh tế công ty, đồng thời người chịu trách nhiệm trước lãnh đạo hoạt động công tác kế toán tài Kế toán viên bao gồm người, người chuyên trách hai phần hành kế toán * Kế toán thu chi có nhiệm vụ : - Cập nhập chứng từ thu chi tiền mặt phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay đồng thời quản lý sổ chi tiết sổ tiền mặt - Lập phiếu thu chi tiền mặt, quản lý quỹ tiền mặt * Kế toán hàng hóa có nhiệm vụ: theo dõi việc nhập xuất hàng hóa phòng kinh doanh - Lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa cuối kỳ hạch toán - Lưu phiếu nhập kho xuất kho - Quản lý sổ chi tiết sổ liên quan đến hàng hóa đồng thời xem sổ báo cáo khác * Kế toán công nợ - Theo dõi sổ chi tiết phải trả phải thu khách hàng - Báo cáo lại tình hình phải thu khách hàng để xác định doanh thu * Kế toán thuế có nhiệm vụ: - Theo dõi tình hình thuế đầu đầu vào - Kê khai thuế nộp thuế cho quan thuế SV: Phạm Thị Huệ Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế * Thủ quỹ có nhiệm vụ: Bảo quản thu chi tiền mặt, ngân phiếu có chứng từ hợp lệ Hàng ngày ghi chép nghiệp phát sinh vào sổ quỹ tiền mặt, kiểm kê số lượng tồn quỹ đối chiếu số liệu trên, thực nguyên tắc quản lý quỹ nhà nước ban hành 1.3 Tổ chức công tác kế toán Với đặc thù kinh doanh công ty kinh doanh thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử tin học , địa bàn hoạt động rộng khắp nên công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký - chứng từ theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty nghiệp vụ phát sinh nhiều thường xuyên Các sổ kế toán bao gồm: Các nhật ký chứng từ, bảng kê ( Bảng kê số 1, bảng kê số 8, bảng kê số 11…) sổ báo cáo theo mẫu quy định kế toán hành ( bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính) - Hạch toán hàng tồn kho, công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên - Giá xuất kho theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ - Khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng - Phương pháp tính thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ ( tùy mặt hàng mà thuế 5% hay 10%) - Việc lập sổ sách kỳ kế toán từ 01/01 đến 31/12 năm ( niên độ kế toán năm) - Đơn vị sử dụng là: Việt Nam đồng SV: Phạm Thị Huệ Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế Trình tự ghi sổ kế toán công ty theo hình thức Nhật ký- chứng từ sau: Chứng từ gốc Bảng kê Nhật ký chứng từ (NKCT) Sổ Thẻ sổ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu SV: Phạm Thị Huệ Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế Hằng ngày vào hóa đơn, chứng từ hàng hóa nhập, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi… Kế toán cửa hàng lập phiếu nhập kho, xuất kho hàng hóa, sau vào thẻ kho, vào thẻ hàng hóa lên bẳng tổng hợp nhập- xuất- tồn kho hàng hóa Đồng thời vào hóa đơn nhập, xuất kho kế toán cửa hàng vào sổ công nợ, sổ chi tiết sổ tổng hợp công nợ hàng mua công nợ hàng bán Định kỳ(là 01 tháng) kế toán cửa hàng chuyển bảng tổng hợp hàng hóa mua vào, hàng bán lên phòng tài kế toán công ty Mọi công việc diễn vòng tháng Căn vào bảng cân đối công nợ hàng mua, hàng bán cửa hàng chuyển lên, kế toán phòng tài kế toán công ty lấy số liệu ghi trực tiếp vào nhật ký chứng từ bảng kê, lên bảng cân đối tài khoản 131 toàn công ty Cuối tháng khóa sổ, cộng số liệu nhật ký chứng từ, kiểm tra đối chiếu số liệu nhật ký chứng từ với sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết liên quan lấy số liệu tổng cộng nhật ký chứng từ ghi trực tiếp vào sổ Đối với chứng từ có liên quan đến sổ thẻ kế toán chi tiết ghi trực tiếp vào sổ, thẻ có liên quan Cuối tháng,cộng sổ thẻ kế toán chi tiết vào sổ thẻ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết theo tài khoản để đối chiếu với sổ Số liệu tổng cộng sổ số tiêu chi tiết nhật ký chứng từ, bảng kê bảng tổng hợp chi tiết dùng để lập báo cáo tài SV: Phạm Thị Huệ Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế Cuối năm vào sổ cái, sổ tổng hợp chi tiết kế toán tổn hợp lên bảng cân đối kế toán toàn công ty, lập báo cáo tài SV: Phạm Thị Huệ 10 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế Biểu số 30: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI GIA LONG BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ THÁNG 10 NĂM 2007 Đơn vị tính: Nghìn đồng Tên, quy Số cách vật tư, Đơn TT SP hàng vị tính hóa Máy in laser Chiếc canon 1210 Máy in laser Chiếc canon 2900 … … Máy vi tính ĐNA( P4:3.0) Máy tvi tính ĐNA(P4:2 4) …………… …… Tổng cộng Tồn đầu kỳ Nhập Xuất Tồn cuối kỳ Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượn g Đơn giá Thành tiền Số lượng Đơn giá Thành tiền 2.230 2.230 18 2.138 38.484 2.218 11.090 14 2.218 15.495 10 2.500 25.000 10 2.500 25.000 10 2.500 25.000 10 2.500 25.000 Bộ 5.562 16.866 10 5.550 55.500 13 5.553 72.186 0 Bộ 4.895 39.160 20 4.880 97.600 22 4.884 107.454 4.884 29.306 … …… …… …… … … …… … … …… … … …… 945.245,6 1.140.235,1 964.693,6 Hà nội, Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Kế toán ( Ký, họ tên) Người lập phiếu ( Ký, họ tên) SV: Phạm Thị Huệ 1.120.787,1 62 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế 2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 2.3.1 Tài khoản sử dụng Để kế toán tổng hợp trình xác định kết kinh tiêu thụ hàng hóa kế toán sử dụng tài khoản sau để xác định chi phí bỏ trình kinh doanh Tài khoản 911 “ Xác định kết kinh doanh” Tài khoản 641” Chi phí bán hàng” Tài khoản 642” Chi phí quản lý doanh nghiệp “ Nội dung kết cấu tài khoản sau: Tài khoản 911” Xác định kết kinh doanh” Tài khoản dùng để xác định toàn kết hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp, mở chi tiết theo hoạt động Bên nợ:- Chi phí liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh bất động sản đầu tư kỳ( Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư) - Chi phí hoạt động tài chi phí khác - Kết chuyển lợi nhuận hoạt động kinh doanh Bên có: - Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, kinh doanh bất động sản đầu tư kỳ - Tổng số doanh thu hoạt động tài -Tổng số thu nhập khác - Kết chuyển kết hoạt động kinh doanh( lỗ) SV: Phạm Thị Huệ 63 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế Tài khoản 641” Chi phí bán hàng” Tài khoản dùng để tập hợp kết chuyển chi phí bán hàng thực tế phát sinh kỳ Bên Nợ:- Tập hợp chi phí bán hàng thực tế phát sinh kỳ Bên Có:- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng - Kết chuyển chi phí bán hàng Tài khoản số dư chi tiết theo tài khoản cấp sau: - Tài khoản 6411” Chi phí nhân viên” - Tài khoản 6412” Chi phí vật liệu bao bì” - Tài khoản 6413” Chi phí dụng cụ, đồ dùng” - Tài khoản 6414” Chi phí khấu hao tài sản cố định” - Tài khoản 6415” Chi phí bảo hành” - Tài khoản 6417” Chi phí dịch vụ mua ngoài” - Tài khoản 6418” Chi phí khác tiền” Tài khoản 642” Chi phí quản lý doanh nghiệp” Tài khoản để phản ánh chi phí phát sinh liên quan đến toàn doanh nghiệp chi phí quản trị kinh doanh chi phí quản lý hành Bên Nợ: Tập hợp toàn chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh kỳ Bên Có: Các khoản chi phí ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp - Kết chuyển chi phí quản lý SV: Phạm Thị Huệ 64 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế Tài khoản số dư cuối kỳ chi tiết thành: - Tài khoản 6421” Chi phí nhân viên quản lý” - Tài khoản 6422” Chi phí vật liệu quản lý” - Tài khoản 6423” Chi phí đồ dùng văn phòng” - Tài khoản 6424” Chi phí khấu hao tài sản cố định” - Tài khoản 6425” Thuế, phí, lệ phí” - Tài khoản 6426 ” Chi phí dự phòng” - Tài khoản 6417” Chi phí dịch vụ mua ngoài” - Tài khoản 6428” Chi phí khác tiền” Căn vào chứng từ phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu chi, bảng toán lương, bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định Kế toán tính chi phí liên quan đến trình kinh doanh doanh nghiệp Tình hình chi phí bàn hàng chí phí quản lý công ty sau: Ngày 02/ 10/07 - Chi phí vận chuyển vận chuyển hàng cho khách hàng là: 3.675.000 - Chi phí phận quản lý là: 685.000 Ngày 03/ 10/07 - Chi phí bán hàng là: 625.300 Ngày 10/10/07 Trả lương cho nhân viên - Lương nhân viên bán hàng là: 6.235.000 - Lương nhân viên cho quản lý : 6.235.000 …………………………… Tât chi tiền mặt Để phản ánh chi tiền mặt ta vào bảng nhật ký chứng từ số sau: SV: Phạm Thị Huệ 65 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế Biểu số 31: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LONG NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ Ghi có tài khoản: 1111- Tiền mặt Việt Nam Tháng 10 năm 2007 Số dư đầu tháng:……… Số TT Ngày 02/10/07 3.675.000 03/10/07 625.300 10/10/07 6.235.000 … …… Cộng 641 642 Tổng Nợ 685.000 4.333.000 625.300 2.356.000 8.591.000 105.963.533 57.055.750 163.019.283 Số dư cuối tháng: Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2007 Kế toán trưởng (Ký Họ tên) Kế toán ghi sổ (Ký Họ tên) Để tập hợp hợp chi phí phát sinh công ty kế toán từ phiếu chi tiền mặt bảng nhật ký chứng từ số để vào bảng kê số SV: Phạm Thị Huệ 66 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết tiêu thụ Khoa: Kinh tế Biểu số 32: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LONG BẢNG KÊ SỐ Tháng 10 năm 2007 Tài khoản ghi Có Số TT 10 11 12 Có 1111 Tài khoản ghi Nợ 641- Chi phí bán hàng 6411- Chi phí nhân viên 6413- Chi phí đồ dùng văn phòng 6414- Khấu hao tái sản cố định 6417- Chi phí dịch vụ mua 6418- Chi phí khác tiền 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp 6421- Chi phí nhân viên quản lý 6423- Chi phí đồ dùng văn phòng 6424- Khấu hao tài sản cố định 6427- Chi phí dịch vụ mua 6428- Chi phí khác tiền Tổng cộng Kế toán ghi sổ ( Ký, họ tên) SV: Phạm Thị Huệ Tổng cộng 105.963.533 105.963.533 42.750.000 42.750.000 2.781.000 2.781.000 6.791.634 6.791.634 35.796.000 35.796.000 17.844.899 17.844.899 57.055.750 57.055.750 9.780.000 9.780.000 898.000 898.000 3.784.543 3.784.543 21.781.000 21.781.000 20.812.207 20.812.207 163.019.283 163.019.283 Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2007 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) 67 Lớp: KT13KT1 Biểu số 33: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI GIA LONG SỔ CÁI TÀI KHOẢN 641 Số dư đầu năm NỢ CÓ Tài khoản đối ứng Tháng 10 1111 105.963.533 Cộng phát sinh Nợ 105.963.533 Cộng phát sinh Có 105.963.533 Lũy kế phát sinh Nợ 105.963.533 Lũy kế phát sinh Có 105.963.533 Dư nợ cuối tháng Dư có cuối tháng Kế toán ghi sổ ( Ký, họ tên) SV: Phạm Thị Huệ Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2007 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) 68 Lớp: KT13KT1 Biểu số 34: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI GIA LONG SỔ CÁI TÀI KHOẢN 642 Số dư đầu năm NỢ CÓ Tài khoản đối ứng Tháng 10 1111 57.055.750 Cộng phát sinh Nợ 57.055.750 Cộng phát sinh Có 57.055.750 Lũy kế phát sinh Nợ 57.055.750 Lũy kế phát sinh Có 57.055.750 Dư nợ cuối tháng Dư có cuối tháng Kế toán ghi sổ ( Ký, họ tên) SV: Phạm Thị Huệ Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2007 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) 69 Lớp: KT13KT1 2.3.2 Kế toán xác định kết tiêu thụ - Bút toán kết chuyển doanh thu Nợ TK 511: Có TK :911 1.315.678.052 1.315.678.052 - Bút toán kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 911: Có TK :632 1.120.787.154 1.120.787.154 -Bút toán kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 911: Có TK :641 105.963.533 105.963.533 -Bút toán kết chuyển chi phí quản lý Nợ TK 911: Có TK :642 57.055.750 57.055.750 Số liệu phản ánh nhật ký chứng từ số -Bút toán xác định kết kinh doanh Nợ TK 911: 31.871.615 Có TK :4212 31.871.615 Số liệu phản ánh Nhật ký số 10 sau: 70 Biểu số: 35 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI GIA LONG NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 10 Ghi có tài khoản: 421: Lợi nhuận chưa phân phối Tháng 10 Số T T Dư đầu tháng Diễn giải Nợ Có Ghi có TK 421, Ghi nợ Tk Cộng có 911 TK 421 Dư cuối tháng Nợ Có Lợi nhuận chưa phân phối 31.871.615 31.871.615 31.871.615 Tổng cộng 31.871.615 31.871.615 31.871.615 Kế toán ghi sổ ( Ký, họ tên) Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2007 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) 71 Biểu số 36: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI GIA LONG SỔ CÁI TÀI KHOẢN 911 Số dư đầu năm NỢ CÓ Tài khoản đối ứng Tháng 10 31.871.615 4212 1.120.787.154 632 105.963.533 641 57.055.750 642 1.315.678.052 Cộng phát sinh Nợ 1.315.678.052 Cộng phát sinh Có 1.315.678.052 Lũy kế phát sinh Nợ 1.315.678.052 Lũy kế phát sinh Có Dư nợ cuối tháng Dư có cuối tháng Kế toán ghi sổ ( Ký, họ tên) Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2007 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) 72 PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Qua thời gian thực tập công ty Gia Long em bước làm quen voái chứng từ, sổ sách, phương pháp hạch toán kế toán nói chung công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ hàng hóa nói riêng Công ty em nhận thấy: + Công ty chấp hành chế độ kế toán lưu chuyển hàng hóa đầu vào đầu Việc tập hợp chứng từ luân chuyển chứng từ, sổ sách nhìn chung nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời trở thành công cụ đắc lực cho ban Lãnh đạo, thúc đẩy nhanh hiệu kinh doanh + Bộ máy kế toán Công ty gọn nhẹ, cán kế toán có nghiệp vụ vững vàng không ngừng trang bị thêm kiến thức Việc phân công chặt chẽ, phối hợp công việc nhịp nhàng nhằm đạt hiệu cao kinh doanh +Để trì, ổn định phát triển Công ty thời gian tới, em có số ý kiến đề nghị sau: - Hình thức ghi sổ công ty Nhật ký – Chứng từ rườm rà, nhiều sổ sách khó khăn việc thực ghi sổ máy tính.Vì công ty nên chuyển hình thức ghi sổ sang nhật ký chung phù hợp với nghiệp vụ phát sinh nhiều thường xuyên thuận tiện cho việc ghi sổ máy - Đặc điểm công ty có khối lượng hàng hóa luân chuyển hàng tồn kho lớn với nhiều loại mặt hàng Vì công ty phải đưa tiêu định mức dự trữ cho hàng tồn kho hàng bán mức an toàn để công ty có khối lượng hàng hóa dự trữ để đảm bảo bán cách thường xuyên liên tục 73 - Công ty Gia Long kinh doanh nhiều loại hàng bán nhiều cửa hàng địa điểm khác công ty nên hạch toán cung cấp thông tin chi tiết theo nhóm hàng qua quản lý kiểm soát tình hình chi phí đề biện pháp thích hợp nhằm giảm chi phí - Công ty cần có sách khen thưởng, động viên kịp thời - Công ty phải bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn cho cán công nhân viên - Công ty phải đổi trang thiết bị, sở vật chất, kỹ thuật mở rộng thị trường để công ty có vị trí vững thị trường 74 KẾT LUẬN Kế toán lưu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ hoạt động quan trọng công ty Nó hoạt động định đến tài công ty cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản trị từ họ nắm bắt tình hình kinh doanh công ty nhanh chóng, kịp thời, xác, đưa định đắn, phù hợp với yêu cầu quản lý khẳ công ty Điều đòi hỏi doanh nghiệp cần hoàn thiện máy kế toán nói chung kế toán lưu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ nói riêng, để thực trở thành công cụ đắc lực việc quản lý tài việc hoạch định chiến lược kinh doanh công ty Chuyên đề thực tập hoàn thành giúp đỡ tận tình lãnh đạo Công ty, đặc biệt phòng Kế toán với hướng dẫn Thầy Phan Thanh Đức giúp đỡ, bảo tận tình để em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Do trình độ hiểu biết nghiệp vụ hạn chế thời gian có hạn nên báo cáo thực tập tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý giúp đỡ thầy cô giáo khoa Kế toán để báo cáo thực tập em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 75 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ GIA LONG Tìm hiểu chung công tác kế toán đơn vị 1.1 Tổ chức máy kế toán 1.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 1.3 Tổ chức công tác kế toán PHẦN II .11 THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LONG .11 2.1 Kế toán chi tiết hàng hóa 11 2.1.1 Chứng từ sử dụng .11 2.1.2 Kế toán chi tiết hàng hóa .17 2.2 Kế toán tổng hợp lưu chuyển hàng hóa 22 2.2.1 Kế toán trình mua hàng .22 2.2.2 Kế toán trình bán hàng 35 2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh .63 2.3.1 Tài khoản sử dụng 63 2.3.2 Kế toán xác định kết tiêu thụ 70 PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 73 KẾT LUẬN 75 76 [...]...KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ Khoa: Kinh tế PHẦN II THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LONG 2.1 Kế toán chi tiết hàng hóa Kế toán chi tiết hàng hóa chiếm phần lớn thời gian và công sức trong công tác kế toán vật tư Kế toán chi tiết hàng hóa phản ánh cả về số lượng và giá... Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Kế toán ( Ký, họ tên) Người lập biểu ( Ký, họ tên ) SV: Phạm Thị Huệ Xuất 21 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ Khoa: Kinh tế 2.2 Kế toán tổng hợp lưu chuyển hàng hóa 2.2.1 Kế toán quá trình mua hàng * Phương thức mua hàng tại công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại Gia Long Vì đặc điểm kinh doanh của công ty là chuyên kinh doanh các... trị, chất lượng của từng loại hàng hóa theo từng kho và từng người phụ trách Công ty Gia Long áp dụng kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song, hàng hóa ở kho sử dụng thẻ kho, còn bộ phận kế toán vật tư sử dụng thẻ kế toán chi tiết 2.1.1 Chứng từ sử dụng - Nhập kho hàng hóa: Hàng hóa của công ty nhập kho sử dụng chứng từ là các biên bản xác nhận bàn giao khối lượng hàng hóa và phiếu xuất... năm 2007 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) 34 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ Khoa: Kinh tế 2.2.2 Kế toán quá trình bán hàng * Phương thức bán hàng và thủ tục chứng từ: Là một đơn vị kinh doanh đơn thuần, công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại Gia Long chủ yếu bán hàng theo phương thức bán lẻ là chính Khi bán hàng trực tiếp cho khách, đặc biệt là các cơ quan nhà... 2007 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) Kế toán ghi sổ ( Ký, họ tên ) SV: Phạm Thị Huệ 32 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ Khoa: Kinh tế Biểu số 16: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI GIA LONG SỔ CÁI TÀI KHOẢN 156 Số dư đầu năm NỢ CÓ 945.245.651 Tháng 10 Tài khoản đối ứng 331 1.140.235.113 Cộng phát sinh nợ 1.140.235.113 Cộng phát sinh có 1.120.787.154 Lũy kế. .. trừ của tài sản cố định" -Kế toán trên sổ Ví dụ 4: Ngày 6/10/2007 công ty TNHH phát triển công nghệ thương mại Gia Long mua 10 chiếc máy inlaser canon 1210 của công ty máy tính Hà Nội Tổng giá chưa thuế là 22.300.000, giá chưa bao gồm thuế GTGT 5 % Số tiền trên được thanh toán ngay bằng tiền mặt Cước vận chuyển công ty TNHH thương mại và vận tải Thiên Lâm Khi hàng hóa đã về nhập kho của công ty Kế toán. .. chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ Khoa: Kinh tế chủ động trong công việc kinh doanh của công ty Để phục vụ tốt hơn cho công việc kinh doanh, công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển hàng hóa Tại công ty kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song Phiếu nhập kho Thẻ kho Thẻ kế toán chi tiết vật tư Bảng tổng hợp nhập xuất, tồn kho vật tư Phiếu xuất kho Kế toán tổng... 1.140.235.113 Lũy kế PS Có 1.120.787.154 Dư nợ cuối tháng 964.693.610 Dư có cuối tháng Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Lập, ngày 31 tháng 10 năm 2007 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Căn cứ vào các chứng từ số 5, bảng kê số 8 ta lập được sổ cái tài khoản 15 6Hàng hóa ở trên SV: Phạm Thị Huệ 33 Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ Khoa: Kinh tế Biểu số 17: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ... Thanh toán tiền hàng kế toán định khoản như sau: Nợ TK 331( Cty MT- HN): 23.415.000 Có TK 111: 23.415.000 SV: Phạm Thị Huệ 29 Người nhận tiền ( Ký, họ tên) Lớp: KT13KT1 Kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ Khoa: Kinh tế Từ ví dụ 4 và các chứng từ ban đầu như vậy Với hình thức sổ kế toán mà công ty áp dụng là hình thức nhật ký chứng từ thì kế toán vào các bảng như sau: Biểu số 13: CÔNG... liệu của phần kế toán tổng hợp Ngoài ra, để quản lý chặt chẽ thẻ kho, nhân viên kế toán vật tư còn mở sổ đăng ký thẻ kho, khi giao thẻ cho chủ, kế toán phải ghi vào sổ Từ ví dụ 1 và 2 trên từ phiếu nhập kho và phiếu xuất kho ta vào thẻ kho như sau: SV: Phạm Thị Huệ 19 Lớp: KT13KT1 KT lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ Khoa: Kinh tế Biểu số 6: THẺ KHO Công ty TNHH PTCN& TM Gia Long Số TT Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH phát triển và công nghệ gia long , kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH phát triển và công nghệ gia long , kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH phát triển và công nghệ gia long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay