Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty du lịch và thương mại tổng hợp thăng long

100 132 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:42

LUẬN VĂN: Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết sản xuất kinh doanh Công ty Du lịch Thương mại Tổng hợp Thăng Long Lời mở đầu Trong năm gần đây, trước xu hướng hoà nhập phát triển kinh tế giới, Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với nhiều nước khu vực giới Đi với mở rộng kinh tế thay đổi khung pháp chế Hiện nay, pháp luật Việt Nam cố gắng tạo sân chơi bình đẳng cho tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, Nhà nước không bảo hộ cho doanh nghiệp Nhà nước trước Việc tạo hội phát triển cho doanh nghiệp kinh tế thị trường lại đặt thách thức doanh nghiệp Để tồn ổn định thị trường đòi hỏi doanh nghiệp Nhà nước phải có chuyển mình, phải nâng cao tích tự chủ, động để tìm phương thức kinh doanh có hiệu tiết kiệm chi phí để đem lại lợi nhuận cao để từ có đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Doanh thu, chi phí kết kinh doanh tiêu chất lượng phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khi doanh nghiệp cố gắng tìm hướng kinh doanh để đem lại doanh thu cho doanh nghiệp việc sử dụng chi phí trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải hợp lý tiết kiệm để phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh đó, kết kinh doanh tiêu tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ lợi nhuận đem lại Như việc xác định doanh thu, chi phí kết sản xuất kinh doanh đắn giúp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh để từ đưa biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận Tuy nhiên thực tế nay, việc xác định doanh thu, chi phí kết sản xuất kinh doanh nhiều bất hợp lý gây nên tượng "lãi giả, lỗ thật" "lỗ giả, lãi thật", việc sử dụng quỹ vốn tuỳ tiện chưa mục đích chúng Để khắc phục tồn trên, yêu cầu kế toán với vai trò công cụ quản lý kinh tế phải không ngừng hoàn thiện, đặc biệt kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Xuất phát từ nhận thức trên, trình thực tập Công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long sâu vào nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí xác định kết sản xuất kinh doanh Công ty Tôi thấy đề tài cần thiết, chọn đề tài: "Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết sản xuất kinh doanh Công ty Du lịch Thương mại Tổng hợp Thăng Long" Kết cấu chuyên đề phần mở đầu kết luận gồm chương: Chương I: Lý luận chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Du lịch Thương mại Tổng hợp Thăng Long Chương III: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí xác định kết sản xuất kinh doanh Công ty Du lịch Thương mại Tổng hợp Thăng Long Chương I: Lý luận chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ I Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ Nền kinh tế nước ta chuyển hoá từ kinh tế nhiều tính chất tự cấp, tự túc trước thành kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Cơ chế quản lý kinh tế chuyển hoá từ chế quản lý hành chính, bao cấp sang chế thị trường có quản lý Nhà nước Trong thời kỳ chuyển hoá hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ mở rộng phát triển mạnh mẽ góp phần tích cực vào việc sản xuất, thúc đẩy sản xuất nước số lượng chất lượng hàng hoá, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày cao tầng lớp dân cư, góp phần mở rộng giao lưu hàng hoá, mở rộng quan hệ buôn bán nước Trong kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, doanh nghiệp thương mại - dịch vụ Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo kinh doanh thương mại, dịch vụ, phát huy ưu kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng, suất hiệu kinh doanh, làm chủ thị trường giá cả, phát huy tác dụng hướng dẫn, giúp đỡ thành phần kinh tế khác Để thực tốt vai trò nhiệm vụ mình, doanh nghiệp thương mại dịch vụ cần chuyển mạnh sang thực phương thức hạch toán kinh doanh XHCN - Các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ tiến hành kinh doanh phải đảm bảo tự trang trải, tự phát triển làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo kết hợp đắn lợi ích cán bộ, công nhân viên, lợi ích doanh nghiệp lợi ích Nhà nước - Các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ phải phát huy quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm định vấn đề phương hướng kinh doanh, phương án tổ chức kinh doanh lao động, tiền lương cho phù hợp với định hướng đạo nhà nước chiến lược, kế hoạch chương trình dài hạn, với qui hoạch cân đối lớn sách luật pháp - Các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ phải bám sát thị trường, hoạt động kinh doanh với chủ thể kinh doanh khác, với người tiêu dùng thông qua quan hệ mua bán, thoả thuận với giá qũy đạo mà luật pháp cho phép, không hạn chế độ cung cấp phân phối hàng hoá - Kế hoạch kinh tế tài doanh nghiệp thương mại - dịch vụ doanh nghiệp tự xây dựng, tự cân đối sở hợp đồng kinh tế, pháp lý Hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp thương mại - dịch vụ phát sinh phận doanh nghiệp như: kho hàng, quầy hàng, phận dịch vụ, phận quản lý, phục vụ Vì để thu nhận thông tin nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh cần phải tổ chức tốt hạch toán ban đầu tất phận doanh nghiệp - Các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ đơn vị kinh tế, sở có tư cách pháp nhân đầy đủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật chịu kiểm tra, kiểm soát nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh II Vai trò, ý nghĩa nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại - dịch vụ Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh doanh nghiệp Nếu nhân tố khác không thay đổi doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ lớn cho ta kết kinh doanh cao Chúng ta phải không ngừng nâng cao doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, biện pháp quan trọng để nâng cao kết kinh doanh Trong trình kinh doanh thương mại - dịch vụ, doanh nghiệp phải hao phí lượng lao động xã hội định dùng để mua bán dự trữ hàng hoá Kế toán phải thông tin mặt hoạt động trình kinh doanh cần phải ghi chép đầy đủ, xác kịp thời khoản chi phí bỏ Theo qui định hệ thống hành, toàn chi phí khâu mua vào tính vào trị giá vốn hàng nhập kho, chi phí trình chuẩn bị bán hàng chi phí trình bán hàng ghi chép tài khoản riêng Ngoài ra, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp tài khoản '' chi phí quản lý doanh nghiệp'' Vì vậy, kế toán phải có nhiệm vụ giám sát kiểm tra chặt chẽ trình chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để làm sở cho việc tính toán xác kết kinh doanh Kết kinh doanh doanh nghiệp tính vào cuối kỳ hạch toán (cuối quí cuối tháng) Kết kinh doanh doanh nghiệp phải phân phối công bằng, hợp lý, chế độ hành Nhà nước phối hợp với đặc điểm ngành kinh doanh Nhiệm vụ kế toán chi phí, xác định kết kinh doanh bao gồm: - Ghi chép xác chi phí phát sinh kỳ cho đối tượng chịu chi phí, phản ánh đắn thu nhập chi phí hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ nhằm xác định đắn kết bán hàng cung cấp dịch vụ - Kiểm tra tình hình thực dự toán chi phí, tình hình thực kế hoạch lợi nhuận bán hàng, cung cấp dịch vụ tình hình thực nghĩa vụ nộp thuế doanh thu vào ngân sách - Tổ chức, hợp lý khoa học kế toán, kế toán chi phí xác định kết kinh doanh nhằm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho lãnh đạo quản lý hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ doanh nghiệp III Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ Khái niệm, nội dung kế toán doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế GTGT, doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trị giá toán số hàng bán dịch vụ thực Ngoài ra, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ bao gồm loại phụ thu - Doanh thu hoạt động tài khoản thu lãi liên quan đến hoạt động vốn doanh nghiệp như: khoản thu từ hoạt động góp vốn liên doanh (ngoài vốn góp), khoản thu hoạt động đầu tư, bán chứng khoán, khoản thu cho thuê TSCĐ, thu lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, lãi bán ngoại tệ Doanh thu hoạt động tài bao gồm thuế GTGT (nếu đơn vị nộp thuế theo phương pháp trực tiếp) thuế GTGT (nếu đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế) - Doanh thu bất thường khoản thu từ kiện hay nghiệp vụ khác biệt với hoạt động thông thường đem lại như: thu nợ khó đòi trước xử lý xoá sổ, thu tiền phạt bên vi phạm hợp đồng với doanh nghiệp, khoản thu năm trước bị bỏ sót hay quên ghi sổ kế toán phát ra, …Doanh thu bất thường bao gồm thuế GTGT (nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) thuế GTGT (nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) Các phương thức bán hàng, thu tiền Phương thức bán hàng có ảnh hưởng trực tiếp việc sử dụng tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho thành phẩm, hàng hoá cung cấp dịch vụ Đồng thời có tính định việc xác định thời điểm bán hàng cung cấp dịch vụ, hình thành doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, tiết kiệm chi phí bán hàng cung cấp dịch vụ để tăng lợi nhuận Hiện doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ thường vận dụng phương thức bán hàng sau: - Bán hàng theo phương thức gửi hàng: theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng sở thoả thuận hợp đồng mua bán hàng hai bên giao hàng địa điểm qui ước hợp đồng Khi xuất kho gửi hàng thuộc sở hữu doanh nghiệp, khách hàng trả tiền chấp nhận toán hàng chuyển quyền sở hữu ghi nhận doanh thu bán hàng - Bán hàng theo phương thức giao hàng trực tiếp: theo phương thức bên khách hàng uỷ quyền cho cán nghiệp vụ đến nhận hàng kho doanh nghiệp bán giao nhận hàng tay ba (các doanh nghiệp thương mại mua bán hàng) Người nhận hàng sau ký vào chứng từ bán hàng, doanh nghiệp hàng hoá xác định bán (hàng chuyển quyền sở hữu) Phương pháp hạch toán doanh thu a Khái niệm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: doanh thu khối lượng sản phẩm, hàng hoá bán, dịch vụ cung cấp xác định tiêu thụ kỳ không phân biệt doanh thu thu tiền hay thu tiền doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế GTGT, doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trị giá toán số hàng bán Ngoài ra, doanh thu bao gồm khoản phụ thu b Tài khoản sử dụng - TK511: doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK gồm TK cấp 2: + TK 5111: doanh thu bán hàng hoá + TK 5112: doanh thu bán sản phẩm + TK 5113: doanh thu cung cấp dịch vụ + TK 5114: doanh thu trợ cấp, trợ giá Kết cấu chủ yếu TK511- doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ sau: Bên nợ: + Các khoản giảm doanh thu bán hàng, giảm giá, hàng bị trả lại kết chuyển cuối kỳ + Số thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp số thành phẩm xác định tiêu thụ kỳ + Cuối kỳ kết chuyển doanh thu sang TK 91l - xác định kết kinh doanh Bên có: + Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ kỳ TK số dư - TK 512: doanh thu bán hàng nội bộ: TK sử dụng để phản ánh tình hình bán hàng nội doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập (giữa đơn vị với đơn vị phụ thuộc đơn vị phụ thuộc với nhau) TK 12- doanh thu bán hàng nội gồm TK cấp 2: + TK 512 l: doanh thu bán hàng hoá + TK 5122: doanh thu bán sản phẩm + TK 123: doanh thu cung cấp dịch vụ Kết cấu TK tương tự TK l l - TK 515: doanh thu hoạt động tài doanh nghiệp thương mại, dịch vụ thường bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh, vay, cho thuê tài chính, lãi vay gửi tiền ngân hàng, Bên Nợ: - số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có) - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài sang TK 91l Bên Có: doanh thu hoạt động tài phát sinh kỳ TK 5115 số dư cuối kỳ c Phương pháp hạch toán: - Căn vào giấy báo Có, phiếu thu thông báo chấp nhận toán khách hàng, kế toán ghi: Nợ TK 112 - TGNH Nợ TK 111 - Tiền mặt Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng Có TK 333 - Thuế khoản phải nộp nhà nước (3331: thuế GTGT phải nộp) - Trường hợp bán hàng đại lý, doanh nghiệp hưởng hoa hồng kê khai tính thuế GTGT Doanh thu bán hàng số tiền hoa hồng hưởng Khi nhận hàng đơn vị giao đại lý, kế toán ghi vào bên Nợ TK 003 - Hàng hoá vật tư nhận bán hộ, ký gửi bán hàng thu tiền khách hàng chấp nhận toán: Nợ TK 111, 112, 131 Có TK l l - doanh thu bán hàng tiền hoa hồng Có TK 331 - Phải trả cho người bán (số tiền bán hàng trừ hoa hồng) Đồng thời ghi có TK 003- hàng hoá, vật tư nhận bán hộ, ký gửi - Bán hàng trả góp, kế toán ghi số bán thông thường TK 511 Số tiền khách hàng phải trả cao doanh số bán thông thường, khoản chênh lệch ghi vào thu nhập hoạt động tài Nợ TK111, 112 (số tiền thu ngay) Nợ TK 131 (số tiền phải thu) Có TK 511 (ghi giá bán thông thường theo giá chưa có thuế GTGT) Có TK 333 (thuế GTGT tính giá bán thông thường) Có TK 71l (ghi phần chênh lệch cao giá thông thường) - Bán hàng theo phương thức đổi hàng, doanh nghiệp xuất hàng trao đổi với khách hàng, kế toán ghi doanh thu bán hàng thuế GTGT đầu Khi nhận hàng khách hàng, kế toán ghi hàng nhập kho tính thuế GTGT đầu vào: + Khi xuất hàng trao đổi, ghi nhận doanh thu: Nợ TK 13 l - phải thu khách hàng Có TK 111 - doanh thu bán hàng Có TK 333 - thuế khoản phải nộp + Khi nhập hàng khách ghi: Nợ TK 152,156, 155 Nợ TK 133 - thuế GTGT khấu trừ Có TK 131 - phải thu khách hàng - Trường hợp doanh nghiệp dùng hàng hoá, vật tư sử dụng nội cho sản xuất kinh doanh thuộc diện chịu thuế GTGT, kế toán xác định doanh thu số hàng tương ứng với chi phí sản xuất giá vốn hàng hoá để ghi vào chi phí SXKD Nợ TK 627, 641, 642 Có TK 512- doanh thu bán hàng nội Đồng thời ghi thuế GTGT: Nợ TK 133- thuế GTGT khấu trừ Có TK 333: thuế khoản phải nộp nhà nước - Hàng hoá, thành phẩm, vật tư dùng để biếu tặng trang trải qũy khen thưởng, phúc lợi: Nợ TK 431: quĩ khen thưởng phúc lợi Có TK 511: doanh thu bán hàng Có TK 333: thuế khoản phải nộp nhà nước - Hàng hoá, thành phẩm bán thuộc diện tính thuế xuất nhập thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: Nợ TK 511 - doanh thu bán hàng Có TK 333 - thuế khoản phải nộp nhà nước - Cuối kỳ xác định doanh thu bán hàng cách /ấy doanh thu theo hoá đơn trừ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) khoản giảm giá, hàng bị trả lại: Nợ TK 511 - doanh thu bán hàng Có TK 911 - Xác định kết kinh doanh - Phản ánh tiền lãi mua chứng khoán, gửi tiền ngân hàng, : Nợ TK 112 - TGNH Có TK 515 - tổng số tiền lãi nhận Phương pháp hạch toán khoản giảm trừ: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp thực kỳ kế toán thấp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu nguyên nhân: doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng hàng bán bị trả lại doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ dặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tính doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thực tế mà doanh nghiệp thực kỳ kế toán 241 Tổng 165.423.239 Ngày Kế toán ghi sổ 165.423.239 tháng Kế toán trưởng năm 200 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh Bất doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải quan tâm đến hiệu Kết kinh doanh kết tài cuối doanh nghiệp thời kỳ định, số chênh lệch doanh thu với toàn hoạt động thực biểu tiêu lãi hay lỗ Trong doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, kết hoạt động kinh doanh kết bán hàng hoá cung cấp dịch vụ Nội dung kết kinh doanh công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long bao gồm: - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động tài Kết bán hàng phần chênh lệch doanh thu bán hàng với khoản chi phí kinh doanh xác định công thức: Kết qủa bán hàng = Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ = - Giá vốn hàng bán - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chi phí bán hàng - - Chi phí QLDN Các khoản giảm trừ a Hạch toán ban đầu: - Số liệu kế toán kết kinh doanh số liệu kế thừa nghiệp vụ kinh tế phát sinh trước Tại công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long áp dụng kế toán phần mềm máy tính với phần mềm kế toán riêng biệt nên chứng từ kế toán phát sinh kế toán kết kinh doanh chủ yếu chứng từ tự lập như: chứng từ kết chuyển doanh thu, giá vốn, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng, thu nhập hoạt động tài chính, chi phí tài phiếu kế toán, … - Vì kế toán kết kinh doanh mang tính chất kế thừa nghiệp vụ kinh doanh nên để đảm bảo có thông tin xác, kế toán công ty thường xuyên kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc thu nhập, chi phí hoá đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, … b Tài khoản sử dụng: để xác định kết kinh doanh công ty, kế toán sử dụng TK 911 – xác định kết kinh doanh tài khoản khác có liên quan như: - TK 511 – Doanh thu bán hàng (TK mở chi tiết nói phần trên) - TK 632 – Giá vốn hàng bán - TK 641 – Chi phí bán hàng - TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp - TK 515 – Doanh thu hoạt động tài - TK 635 – Chi phí hoạt động tài * Tháng 12/2002, kế toán tổng hợp xác định kết kinh doanh công ty thực bút toán kết chuyển sau: - Kết chuyển doanh thu bán hàng: Nợ TK 511 : 8.641.952.085 Có TK 911 : 8.641.952.085 Địa chỉ: Công ty DL tM tổng hợp thăng long Đơn vị: số 113 – 115 Lê Duẩn – Hà Nội Sổ tài khoản Từ ngày 01/10/02 đến 31/12/02 Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng hoá Đơn vị tính: Đồng Chứng từ Diễn giải TKĐƯ 31/12/0 Tiền bán hàng cung cấp dịch 131, 111 vụ Ngày Số 112, Phát sinh Nợ Có 8.641.952.08 8.641.952.08 5 3387 31/12/0 15 Kết chuyển khoản giảm trừ 3.193.333 Kết chuyển doanh thu 8.641.952.08 Cộng phát sinh số dư cuối kỳ 8.645.145.41 8.645.145.41 Ngày Người lập biểu tháng năm 200 Kế toán trưởng - Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 632 : 8.229.032.491 Có TK : 8.229.032.491 Địa chỉ: Công ty DL tM tổng hợp thăng long Đơn vị: số 113 – 115 Lê Duẩn – Hà Nội Sổ tài khoản Từ ngày 01/10/02 đến 31/12/02 Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Đơn vị tính: Đồng Chứng từ Ngày 31/10/0 Diễn giải Số TKĐƯ 13 Giá vốn hàng bán Phát sinh Nợ Có 111, 156, 8.229.032.49 627, 331 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 Cộng phát sinh số dư cuối kỳ 8.229.032.49 8.229.032.49 Ngày Người lập biểu tháng năm 200 Kế toán trưởng Khi thực bút toán kết chuyển chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, công ty sử dụng sổ TK bút toán kết chuyển giá vốn - Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 91111 : - 95.298.680 Có TK 6411 : - 95.298.680 - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 9111 : 357.067.661 Có TK 6421 : 357.067.661 - Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính: Nợ TK 515 : 30.831.222 Có TK 9111: 30.831.222 - Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính: Nợ TK 9112 : 378.441.184 Có TK 635 : 378.441.184 - Kết chuyển lãi: Nợ TK 9111 : 22.917.165 Có TK 421.1: 22.917.165 Sau thực bút toán kết chuyển, ta có kết sản xuất kinh doanh công ty sau: Địa chỉ: Công ty DL tM tổng hợp thăng long Mẫu số: B02 - DN Đơn vị: số 113 – 115 Lê Duẩn Ban hành theo QĐ số: 167/2000/QĐ/BTC Ngày 25 tháng 10 năm 2000 Bộ trưởng Bộ Tài kết sản xuất kinh doanh Từ ngày 01/12/2002 đến ngày 31/12/2002 Phần I: Lãi, lỗ Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Mã số Kỳ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 8.645.145.418 Trong đó: doanh thu hàng xuất 02 Các khoản giảm trừ (03 = 05 + 06 + 07) 03 - Chiết khấu thương mại 05 - Giảm giá hàng bán 06 - Hàng bán bị trả lại 07 - Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộp 08 3.193.333 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (20 10 8.641.952.085 11 8.229.032.491 3.193.333 = 10 – 11) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10- 20 412.919.594 Doanh thu hoạt động tài 21 30.831.222 Chi phí tài 22 378.441.184 Trong lãi vay phải trả 23 340.392.650 Chi phí bán hàng 24 - 95.298.680 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 137.691.147 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 – 30 22.917.165 11) 22) – (24 + 25)] Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long I Nhận xét chung công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty * Về hoạt động sản xuất kinh doanh Thương mại, dịch vụ trở thành nhu cầu quan trọng thiếu qúa trình mở cửa hội nhập kinh tế Việt Nam Đón đầu xu với tư cách công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, bán hàng hoá, … công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long không ngừng mở rộng thị trường đầu tư nâng cấp mạng lưới dịch vụ, đa dạng hoá nâng cao chất lượng dịch vụ Nhờ đó, sau năm thành lập, doanh thu lợi nhuận công ty không ngừng nâng cao Doanh thu công ty ngày tăng năm gần đây: + Năm 2000 : 25.373 tỷ đồng + Năm 2001: 54.991 tỷ đồng – tăng 16% so với năm 2000 + Năm 2002: 61.834 tỷ đồng – tăng 13% so với năm 2001 * Về công tác tài kế toán: Công tác quản lý tài kế toán bước cải thiện đáp ứng nhu cầu quản lý phục vụ cho qúa trình sản xuất kinh doanh lĩnh vực hoạt động khác công ty Công ty không ngừng hoàn thiện phương pháp hạch toán, nâng cao trình độ đội ngũ kế toán thông qua buổi tập huấn, hội thảo, trao đổi nghiệp vụ Tổ chức kiểm tra thường xuyên đơn vị, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kinh tế * Về phận kế toán: Trong kinh tế thị trường, chế quản lý kinh tế thời kỳ chuyển đổi hoàn thiện, công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long xây dựng mô hình hạch toán phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường Công ty chủ động kinh doanh, có uy tín thị trường Có điều nhờ cố gắng vượt bậc Ban giám đốc toàn công nhân viên công ty, có đóng góp không nhỏ phận kế toán Phòng kế toán công ty bố trí hợp lý, phân công công việc rõ ràng Với đội ngũ nhân viên kế toán trẻ chịu khó học hỏi để có nghiệp vụ vững vàng am hiểu công tác kế toán máy nên đảm nhiệm tốt khối lượng công việc lớn kế toán viên Ban lãnh đạo giao nhiều phần hành chức khác Kế toán chi phí doanh thu biết gắn liền tình hình thực tế sản xuất kinh doanh công ty với nguyên tắc quy định hạch toán doanh thu, chi phí, hạch toán nhanh chóng xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh góp phần đảm bảo thống nhịp nhàng công tác hạch toán công ty Hơn nữa, máy kế toán đáp ứng kịp thời, xác, đầy đủ số liệu báo cáo kế toán phục vụ kịp thời cho nhu cầu Ban lãnh đạo công ty * Về tổ chức hệ thống sổ kế toán: Hình thức sổ kế toán đơn vị áp dụng hình thức “chứng từ ghi sổ” Hình thức kế toán bộc lộ rõ ưu điểm công tác kế toán máy làm giảm khối lượng công việc ghi chép sổ sách hàng ngày nhân viên kế toán giúp nâng cao suất lao động kế toán, với sổ kế toán chi tiết, việc hạch toán máy đảm bảo cho công tác kiểm tra kế toán thực dễ dàng hơn, đồng thời qúa trình xử lý số liệu máy cung cấp thông tin kế toán cho lãnh đạo cách nhanh chóng, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu công tác kế toán Hầu hết sổ kế toán chi tiết đơn vị xây dựng theo kết cấu đơn giản, dễ ghi chép phản ánh đầy đủ tiêu cần thiết lẫn nội dung kinh tế chủ yếu nghiệp vụ kinh tế phát sinh * Về công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kế toán kinh doanh Trải qua qúa trình đổi phát triển công ty hoàn thành dần công tác hạch toán Công ty đơn vị nắm bắt nhanh thông tin kinh tế thay đổi chế độ kế toán để áp dụng cho đơn vị cách phù hợp đặc biệt vấn đề hạch toán chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh đơn vị - Về công tác kế toán chi phí: Như biết chi phí kinh doanh vấn đề hầu hết tất doanh nghiệp quan tâm hàng đầu luôn tìm cách để quản lý chi phí cách chặt chẽ nhằm tránh tình trạng chi khống mà ảnh hưởng đến kết kinh doanh Chính mà chi phí phát sinh công ty theo dõi cụ thể để kiểm soát cách chặt chẽ Công ty bắt đầu triển khai việc tính giá thành chi tiết đến dịch vụ để đáp ứng kịp thời, xác yêu cầu quản lý Công ty mở sổ chi tiết hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh nghiệp vụ theo yếu tố sau: + Chi phí nhân công: Là khoản tiền phải trả, phải toán cho công nhân viên trực tiếp sản xuất, khai thác nghiệp vụ như: tiền lương, BHYT, KPCĐ, quỹ khuyến khích tài trẻ, quỹ hỗ trợ nhà ở… Chi phí nhân công hạch toán chi tiết sau: Tiền lương nhân công bao gồm: lương cấp bậc, chức vụ, lương khuyến khích theo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, lương bưu tá, BHXH, BHYT, KPCĐ + Chi phí công cụ dụng cụ: phản ánh chi phí công cụ, dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh + Chi phí khấu hao TSCĐ: phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh + Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh + Chi phí tiền khác: phản ánh chi phí tiền khác chi phí kể phát sinh trực tiếp phụcvụ sản xuất, kinh doanh Việc theo dõi chi phí chi tiết cho nghiệp vụ, dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra số liệu, tài liệu, công tác đối chiếu chứng từ, số liệu công ty dễ dàng Qua đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường cạnh tranh nhằm giảm giá thành dịch vụ - Về công tác kế toán doanh thu: Được hướng dẫn kế toán trưởng công ty nên công tác hạch toán doanh thu công ty đại Với hỗ trợ đắc lực hệ thống máy vi tính với chương trình cài đặt sẵn: doanh thu thuê văn phòng, doanh thu dịch vụ ăn uống, … phần lớn doanh thu hạch toán theo dõi chặt chẽ theo loại hình dịch vụ, phận Việc hạch toán doanh thu sở quan trọng để bước tiến hành hạch toán kết sản xuất kinh doanh, đánh giá cụ thể hiệu loại hình dịch vụ để từ có kế hoạch đắn hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Tất báo cáo kế toán công ty theo dõi riêng biệt theo loại hình dịch vụ Theo định kỳ, kế toán trưởng kế toán chuyên quản công ty xuống đơn vị sở để kiểm tra số liệu báo cáo đối chiếu với chứng từ gốc khoản thu chi Đây cách làm tốt để kiểm tra tài xử lý kịp thời thiếu xót trung tâm - Về công tác kế toán xác định kết kinh doanh: Công tác kế toán kết kinh doanh công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long đáp ứng yêu cầu Ban giám đốc công ty việc cung cấp thông tin tình hình kinh doanh toàn công ty cách kịp thời xác Việc ghi chép, phản ánh tiến hành dựa khoa học chế độ kế toán hành dựa vào tình hình thực tế công ty II Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long Trong công việc, lĩnh vực nói chung công tác hạch toán chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh nói riêng có hoàn hảo tuyệt mỹ mà đạt đến hoàn hảo tương đối Người ta tìm cách để quản lý chi phí cách chặt chẽ hơn, tránh lãng phí hao hụt đến mức thấp Đồng thời, tìm cách để tăng doanh thu vấn đề xác định chi phí, doanh thu cách đầy đủ xác Với mong muốn đó, qua thời gian tìm hiểu công ty tìm hiểu công tác hạch toán kế toán công ty với kiến thức trang bị trường, em xin đưa số đề xuất nhỏ nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí, doanh thu xác định kết Với kiến thức hạn chế cộng với thời gian thực tế công ty không nhiều nên có ý kiến đóng góp chưa sâu sắc Phương hướng hoàn thiện kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng muốn có tính khả thi cần phải đáp ứng yêu cầu sau: - Hoàn thiện sở tôn trọng chế tài chính, tôn trọng chế độ kế toán Kế toán không công cụ quản lý kinh tế đơn vị mà công cụ quản lý kinh tế nhà nước Mỗi quốc gia phải có chế quản lý tài định xây dựng hệ thống kế toán thống phù hợp với chế tài Việc tổ chức công tác kế toán đơn vị kinh tế cụ thể phép vận dụng cải tiến không bắt buộc phải dập khuôn hoàn toàn theo chế độ khuôn khổ phải tôn trọng chế độ, tôn trọng chế - Hoàn thiện phải sở phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Hệ thống kế toán ban đầu soạn thảo công phu, thiết kế tổng thể Các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng hệ thống quyền sửa đổi phạm vi định cho phù hợp với đặc điểm riêng doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu cao - Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng thông tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý - Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí mục đích doanh nghiệp kinh doanh có lãi đem lại hiệu Trên sở yêu cầu việc hoàn thiện thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long, mạnh dạn đưa số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Hoàn thiện hạch toán ban đầu: Các chứng từ sử dụng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh chủ yếu chứng từ tự lập Hiện công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long, việc luân chuyển chứng từ đơn vị với công ty chậm chủ yếu thực vào cuối tháng Để khắc phục, cán kế toán công ty cần phải thường xuyên đôn đốc kế toán đơn vị gửi hoá đơn, chứng từ thời hạn, đảm bảo cung cấp kịp thời cho việc hạch toán tổng hợp hạch toán chi tiết Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty * Đối với việc hạch toán chi phí kinh doanh: - Hiện nay, phận kế toán phản ánh chi phí tiền lương khoản trích theo lương nhân viên quản lý đơn vị vào TK 627.1 chi phí nhân viên sản xuất TK 641.1 - chi phí nhân viên bán hàng Qua tìm hiểu biết công ty hạch toán đơn vị tham gia sản xuất kinh doanh bán hàng cách hạch toán để làm gọn nhẹ công việc nhân viên kế toán đơn vị Hơn việc không làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh công ty Do thấy việc hạch toán hợp lý - Công ty hạch toán khoản chi phí thăm hỏi người ốm công ty, tiền phúng viếng đám ma, chi phí cử cán học bồi dưỡng kiến thức, … vào chi phí khác tiền (TK 627), kế toán ghi sau: Nợ TK 627.8 Có TK 111 Việc hạch toán chưa xác khoản không liên quan đến hoạt động kinh doanh công ty không phép hạch toán vào chi phí kinh doanh Các khoản nên hạch toán sau: - Đối với khoản chi thăm hỏi ốm đau, phúng viếng đám ma, … công ty phải lấy từ quỹ phúc lợi công ty Kế toán công ty phải lập bút toán sau: + Phản ánh khoản chi phúc lợi công ty: Nợ TK 431 Có TK 334 Sau vào phiếu chi giấy báo nợ để hạch toán sau: Nợ TK 334 Có TK 111, 112 - Đối với khoản chi phí đào tạo cho cán công nhân viên công ty phải lấy từ quỹ đầu tư phát triển, kế toán phải ghi: Nợ TK 415 - Quỹ đầu tư phát triển Có TK 111, 112, Như năm 2001, 2002 công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long sát nhập thêm nhiều đơn vị kinh doanh hiệu quả, nợ đọng chồng chất công ty phải trả nợ cho đơn vị sát nhập nên việc quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển chấp nhận quan quản lý cấp chấp nhận coh công ty hạch toán vào chi phí khác Ngoài ra, chi phí thăm hỏi ốm đau, phúng viếng, … công đoàn công ty có hỗ trợ * Đối với kế toán doanh thu: kế toán công ty phải tuân thủ theo Thông tư 89/2002TT-BTC - Doanh thu chi phí liên quan đến giao dịch phải ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp theo năm tài - Ghi nhận doanh thu kỳ kế toán theo chuẩn mực doanh thu thu nhập khác - Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ Tài quy định chế độ kế toán hành * Đối với kế toán kết hoạt động tài chính: kế toán công ty phải tuân thủ theo quy định Thông tư 89/2002TT-BTC: số tiền chiết khấu toán hưởng toán tiền mua hàng trước thời hạn người bán chấp nhận: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Như vậy, theo Thông tư số 89/2002TT-BTC Bộ Tài chính, năm 2002 công ty cần phải thêm TK TK 515, TK 242, bổ sung thêm vào kết cấu TK 632, 211, … sửa đổi toán tài năm 2002 cho với yêu cầu thông tư Qua thời gian thực tập công ty, thấy kế toán tổng hợp công ty sửa đổi bổ sung theo hướng dẫn Thông tư 89/2002TTBTC Kết luận Qua qúa trình tìm hiểu thực tế cho thấy kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vai trò thiếu công tác quản lý doanh nghiệp Nếu hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đắn, xác biện pháp tích cực có hiệu góp phần vào việc thúc đẩy qúa trình tuần hoàn vốn, tạo điều kiện cho việc kinh doanh hàng hoá cung cấp dịch vụ ngày mở rộng Vì nhận thức hạn chế nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp em nói đến kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty Hơn nữa, công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long, đơn vị hạch toán độc lập tự làm, tự ăn, tự chịu trách nhiệm doanh thu, chi phí kết kinh doanh đơn vị với giám đốc công ty Cuối tháng kế toán tổng hợp đơn vị gửi báo cáo toán tài lên công ty Em thấy công tác kế toán nói chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long nói riêng đáp ứng yêu cầu vào công tác quản lý công ty điều kiện Tuy nhiên công ty có biện pháp tích cực nhằm hoàn thiện công tác kế toán vai trò, tác dụng kế toán công ty phát huy nhiều qúa trình phát triển công ty Sau thời gian thực tập công ty, em thấy lý thuyết thực tế có khoảng cách định Do đó, đòi hỏi cán kế toán không nắm vững lý luận mà phải hiểu sâu thực tế vận dụng cách khoa học thực tiễn nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán Tài liệu tham khảo Kế toán Doanh nghiệp Thương mại - Dịch vụ - Trường Đại học Tài - Kế toán Hà Nội Lý thuyết Thực hành Kế toán Tài - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kế toán Tài - Trường Đại học Tài Kế toán Hà Nội Kế toán Chi phí - TS Võ Văn Nhị - Giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 162 Sơ đồ Kế toán Doanh nghiệp - Nhà xuất Thống kê Hệ thống Kế toán Doanh nghiệp - NXB Tài Quản trị Tài Doanh nghiệp - Trường Đại học Tài Kế toán Hệ thống Chế độ quản lý Tài doanh nghiệp Hạch toán Kế toán Doanh nghiệp - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 10 Sơ đồ hạch toán kế toán lập báo cáo tài - TS Võ Văn Nhị - Giảng viên khoa Kế toán - kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty du lịch và thương mại tổng hợp thăng long , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty du lịch và thương mại tổng hợp thăng long , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty du lịch và thương mại tổng hợp thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay