Tính toán và Thiết kế hầm sấy mực tươi

33 177 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:38

tính toán thiết kế hầm sầy để sấy mực tươi, tính cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng sao cho tiết kiệm chi phí và năng suất đầu ra đạt chỉ tiêu để quá trình sấy mực được liên tục, hiệu quả hơn, hầm sấy được kiên cố và an toàn trong quá trình sửa dụng án môn h c: Thi t k h m s y dùng s ym ct L I NÓI i n ng su t 500kg/m U K thu t s y óng vai trò vô quan tr ng công nghi p s ng Trong quy trình công ngh s n xu t c a r t nhi u s n ph m o n s y khô ìi u có công b o qu n dài ngày Công ngh ngày phát tri n công nghi p nh công nghi p ch bi n h i s n, rau qu công nghi p ch bi n g , công nghi p s n xu t v t li u xây d ng th c ph m khác.Các s n ph m nông nghi p d ng h t nh lúa, ngô, u, cà phê sau thu ho ch c n s y khô k p th i, n u không s n ph m s gi m ph m ch t th m chí b h ng d n n tình tr ng m t mùa sau thu ho ch Th c t cho th y trình nhi t nói chung trình s y nói riêng nh ng trình công ngh r t ph c t p Ch ng h n trình s y m t trình tách m kh i v t li u nh nhi t sau ó s d ng tác nhân tr ng v i i u ki n n ng su t cao, chi phí v n hàng, v n s n ph m ph i có ch t l !ng t t, không n t n cong vênh , # th c hi n trình s y ng th i m môi u t bé nh t nh ng y h "ng v i ta s d ng m t h th ng g$m nhi u thi t b nh : thi t b s y (bu$ng s y, h m s y, tháp s y, thùng s y v.v ), thi t b tác nhân (calorifer) ho%c thi t b l nh thi t b ph khác nh bu$ng t nóng làm khô tác nhân, qu , b"m m t s t, xyclon v.v Chúng ta g i h th ng thi t b th c hi n trình s y c th ó m t h th ng s y Trong ò án môn h c em !c dao thi t k thi t b s y m c xu t kh u.V i ki n th c h n ch , tài li u tham kh o ch a ng& ch'c ch'n không tránh kh i nh ng sai sót Mong khoa ch( d n thêm giáo ã h y nên nhi u b& !c th y cô em hoàn thành t t $ án sau Em xin chân thành c m "n th y ng d n t n tình em hoàn thành !c $ án Sinh viên thi t k SVTH: Trang: án môn h c: Thi t k h m s y dùng Ch s ym ct i n ng su t 500kg/m ng NGHIÊN C U M C VÀ PH NG PHÁP S Y Gi i thi u chung v m c: + Theo s li u i u tra m i nh t, vùng bi n Vi t Nam có t i 25 loài m c ng (m c lá), thu c b Teuthoidea a s m c ng s ng trung nhi u nh t th ng s ng vùng n c m bi n ic a i u ki n thu c, t p c sâu kho ng 30-50m Ngoài có m t s loài vùng bi n kh i v i nh y sâu 100m n c M c ng ng v t v i v n, th i ti t ánh sáng nên s chuy n mùa, di theo ngày êm Nhìn chung ban ngày, l p n c b m t b ánh sáng m t tr i hun nóng, làm nhi t n c t ng lên, m c ng th nhi t n ng l n xu ng d i áy ho c l p n c t ng d i Ban êm, c b m t gi m i, qu n th m c ng l i di chuy n t l p n c t ng áy lên b m t Trong tháng mùa khô (tháng 12-tháng n m sau), m c ng di chuy n vùng n c nông h n, ng di chuy n SVTH: n sâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán và Thiết kế hầm sấy mực tươi, Tính toán và Thiết kế hầm sấy mực tươi, Tính toán và Thiết kế hầm sấy mực tươi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay