Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số theo chủ đề có đáp án đặng việt đông

46 255 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:34

Phn Hm s - Gii tớch 12 ma th c om Giỏo viờn: Th.S ng Vit ụng Trng THPT Nho Quan A Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay ** T: 0978064165 Giỏo viờn: Th.S ng Vit ụng Trng THPT Nho Quan A Phn Hm s - Gii tớch 12 www.MATHVN.com - Toỏn hc Vit Nam S NG BIN V NGHCH BIN CA HM S Cõu 1: Hm s y x 3x 3x 2016 A Nghch bin trờn xỏc nh C ng bin trờn (1; +) B ng bin trờn (-5; +) D ng bin trờn TX Cõu 2: Khong ng bin ca y x 2x l: A (-; -1) B (3;4) C (0;1) D (-; -1) v (0; 1) Cõu 3: Khong nghch bin ca hm s y x 3x l A (0;3) B (2;4) C (0; 2) D ỏp ỏn khỏc 2x l ỳng ? x om Cõu 4: Kt lun no sau õy v tớnh n iu ca hm s y A Hm s luụn luụn nghch bin trờn R \ B Hm s luụn luụn ng bin trờn R \ C Hm s nghch bin trờn cỏc khong (; 1) v (1; +) D Hm s ng bin trờn cỏc khong (; 1) v (1; +) c Cõu 5: Cho hm s y 2x 4x Hóy chn mnh sai bn phỏt biu sau: A Trờn cỏc khong ; v 0;1 , y ' nờn hm s nghch bin B Hm s nghch bin trờn mi khong ; v 0;1 C Hm s ng bin trờn mi khong ; v 1; ma th D Trờn cỏc khong 1;0 v 1; , y ' nờn hm s ng bin Cõu 6: Hm s y x 4x A Nghch bin trờn (2; 4) B Nghch bin trờn (3; 5) C Nghch bin x [2; 4] D C A, C u ỳng Cõu 7: Trong cỏc hm s sau, hm s no nghch bin trờn (1, 3) ? A y x 2x B y x 4x 6x x2 x 2x C y D y x x x2 x A ng bin (- ; 0) B ng bin (0; + ) C ng bin /(- ; 0) (0; + ) D ng bin /(- ; 0), (0; + ) Cõu 9: Hm s no sau õy l hm s ng bin trờn R ? x A y x 3x B y x2 x C y D y=tanx x Cõu 10: Cho bng bin thiờn Cõu 8: Chn cõu tr li ỳng nht v hm sụ y Bng bin thiờn trờn l ca hm s no sau Like page: facebook.com/mathvncom Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay ** T: 0978064165 Phn Hm s - Gii tớch 12 Giỏo viờn: Th.S ng Vit ụng Trng THPT Nho Quan A www.MATHVN.com - Toỏn hc Vit Nam õy A y x 3x 2x 2016 B y x 3x 2x 2016 C y x 4x x 2016 D y x 4x 2000 Cõu 11: Cho hm s y f x cú th nh hỡnh v bờn y Nhn xột no sau õy l sai: A Hm s nghch bin trờn khong 0;1 B Hm s t cc tr ti cỏc im x v x C Hm s ng bin trờn khong ;0 v 1; om D Hm s ng bin trờn khong ;3 v 1; O -1 x c -1 Cõu 12: Hm s y = ax3 + bx2 + cx + d ng bin trờn R no ? a b 0, c A a 0, b 3ac a b 0, c B a 0, b 3ac a b 0, c C b 3ac y A x x2 x y C x x x ma th Cõu 13: Hm s y ax bx cx d cú ti thiu l bao nhiờu cc tr: A cc tr B cc tri C cc tri Cõu 14: Trong cỏc hm s sau, hm s no nghch bin trờn khong (1; 3): y x 2x y 2x x B D a b c D a 0, b 3ac D Cc tr Cõu 15: Hm sụ y x x 2x cú bao nhiờu khong ng bin A Cõu 16: Hm s y A (-1; +) Cõu 17: Hm s y B C D x nghch bin trờn khong no x x B (-;0) C [1; +) D (1; +) x 8x ng bin trờn khong no(chn phng ỏn ỳng nht) x2 1 A (- ; ) C (-2; ) B ( ; + ) D (- ; ) v ( ; + ) Cõu 18: Hm s y x 2x nghch bin trờn cỏc khong sau A (- ;0) B (- ; ) C (- ;1) D (- ; ) Cõu 19: Cho hm s y 2x ln(x 2) Trong cỏc phỏt biu sau õy, phỏt biu no sai ? Like page: facebook.com/mathvncom Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay ** T: 0978064165 Giỏo viờn: Th.S ng Vit ụng Trng THPT Nho Quan A Phn Hm s - Gii tớch 12 www.MATHVN.com - Toỏn hc Vit Nam l mt im ti hn ca hm s D lim y A Hm s cú xỏc nh D (2, ) B x C Hm s tng trờn xỏc nh x Cõu 20: Hm s y sin x x B ng bin trờn ;0 A ng bin trờn R D Ngchbin trờn ;0 va ng bin trờn 0; C Nghch bin trờn R om Cõu 21: Cho hm s y = x +2x - (C) Phỏt biu no sau õy sai M 0; A th hm sụ ct trc tung ti I 1; B Ta im cc i l ; 1; C Hm s nghch bin trờn v ng bin trờn D Hm s t cc tiu ti x0 Cõu 22: Hm s f (x) 6x 15x 10x 22 B ng bin trờn ;0 C ng bin trờn R D Nghch bin trờn 0;1 c A Nghch bin trờn R Cõu 23: Phỏt biu no sau õy l sai: A y x x ng bin trờn (0; 2) B y x 6x 3x ng bin trờn xỏc nh ma th C y x x nghch bin trờn (-2; 0) D y x x 3x ng bin trờn xỏc nh Cõu 24: Hm s y x x nghch bin trờn: A 3; B 2;3 Cõu 25: Tp nghim ca phng trỡnh 8x3 A S = B S = C 2;3 x = (x+5)3 - 2x l: C S = Cõu 26: Tp nghim ca phng trỡnh x A S = B S = 1;1 x l: x2 C S = D 2; D S = D S = 1; Cõu 27: Cho hm s y x 3(2m 1)x (12m 5)x Chn cõu tr li ỳng: A Vi m=1 hm s nghch bin trờn R B Vi m=-1 hm s nghch bin trờn R 1 C Vi m hm s nghch bin trờn R D Vi m hm s ngch bin trờn R Cõu 28: Hm s y x (m 1)x (m 1)x ng bin trờn xỏc nh ca nú khi: A m B m C m D m Cõu 29: Cho hm s y mx (2m 1)x (m 2)x Tỡm m hm s luụn ng bin A m3 C Khụng cú m D ỏp ỏn khỏc Cõu 30: Cho hm s y mx mx x Tỡm m hm s ó cho luụn nghch bin A m1 Cõu 34: Hm s y= c B luụn luụn ng bin nu m D c A, B, C u sai mx ng bin trờn khong (1 ; + ) xm A m > hoc m < - B m < - C m > - mx Cõu 36: Hm s y = nghch bin trờn khong (- ; 0) khi: xm A m > B m C m < - mx y Cõu 37: Tỡm m hm s x m luụn ng bin trờn khong ;2 A m B m C m ma th Cõu 35: Hm s y = D m > D m > D m x 2mx m Cõu 38: Hm s y = ng bin trờn tng khong xỏc nh ca nú khi: x B m C m D m A m x (m 1)x Cõu 39: Vi giỏ tr no ca m, hm s y nghch bin trờn TX ca nú ? 2x A m B m C m 1;1 D m Cõu 40: Tỡm m hm s A m y x m x 2m x B m luụn ng bin khong 0; 1 m m 2 C D Cõu 41: Cho hm s y x 3x mx Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s ng bin trờn khong ;0 B m>-1 C -1[...]... Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam A m < 6 B m > C m  6 1 6 D 1 1 m 6 6 1 Câu 49: Cho hàm số y  x 3  mx 2  (2m  1)x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai ? 3 A m  1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu; B m  1 thì hàm số có hai điểm cực trị; C m  1 thì hàm số có cực trị; D Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu Câu 50: Hàm số y... hàm số có tiệm cận đứng là x= 1 3x  1 Câu 6: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  là: x A 2 B 1 C 4 D 3 2x  3 Câu 7: Cho hàm số y  có tâm đối xứng là: x 5 A I(5; 2) B I(2; 5) C I(2;1) D I(1; 2) Câu 5: Cho hàm số y  Câu 8: Cho hàm số y  2x  7 Hàm số có tiệm ngang và tiệm cận đứnglà: 3 x 2 A y  ; x  3 B y  2; x  3 C y  2; x  3 3 Câu 9: Trong các hàm số sau, hàm số nào có tiệm... 0978064165 22 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Câu 10: Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên như sau Hàm số y  f (x) có tính chất: A Hàm số y  f (x) nghịch biến trên các khoảng  \{1} B I( 1; 2) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số C x  2 là phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số D lim y  ; lim y  ... đúng x 1 A Hàm số có tiệm cận ngang x  1 B Hàm số đi qua M(3;1) C Hàm số có tâm đối xứng I(1;1) D Hàm số có tiệm cận ngang x  2 Câu 11: Cho hàm số y  om x 2  2x là Chọn 1 câu đúng x2 A 1 B 2 C 0 x 3 Câu 13: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  là x2 1 A y  3 B y  2 C y  1 vn c Câu 12: Số đường tiệm cận của hàm số y  D 3 D y  1; y  1 Câu 14: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao... 3x  2 Câu 29: Số đường tiệm cân của đồ thi hàm số y  2 là: x  2x  3 A 1 B 2 C 3 x  4x  2 , phương trình tiệm cận xiên của hàm số là: 2x  3 B y = 2 − x C y = 2x − 4 D Đáp án khác 2x 2  3x  2 Khẳng định nào sau đây đúng ? x 2  2x  3 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y  2 B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là x  2 C Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận... vn c Câu 22: Gọi (C) là đồ thị hàm số y  x2  x 1 có bao nhiêu tiệm cận: 5x 2  2x  3 A 1 B 3 C 4 Câu 24: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây: 1 A Hàm số y  không có tiệm cận ngang 2x  1 B Hàm số y  x 4  x 2 không có giao điểm với đường thẳng y = -1 ma th Câu 23: Đồ thị hàm số y  D 2 C Hàm số y  x 2  1 có tập xác định là D  R \ {  1} D Đồ thị hàm số y  x 3  x 2  2x cắt trục... Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 2mx  m Câu 39: Cho hàm số y  Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang x 1 của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8 1 A m  2 B m   C m  4 D m  4 2 x2 Câu 40: (Cho hàm số y  2 Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số không có. .. m sao cho đồ thị của hàm số y  ma th cận ngang A Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài C m  0 x 1 mx 2  1 có hai tiệm B m  0 D m  0 x 2  5x  6 Câu 15: Cho đường cong (C): y  Tìm phương án đúng: x A (C) chỉ có tiệm cận đứng B (C) không có tiệm cận ngang C (C) có hai tiệm cận D (C) có ba tiệm cận x2 Câu 16: Cho hàm số y  2 Số tiệm cận của đồ thị hàm số là: x 9 A 1 B 2 C... Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 1 Câu 75: Cho hàm số: y  x 3  mx 2  (2m  1) x  3 , có đồ thị ( Cm ) Giá trị m để ( Cm ) có các điểm cực 3 đại, cực tiểu nằm về cùng một phía đối với trục tung là: m  1 m  A 1 2 m 1 m  B 1 2 m C 1  m 1 2 m 1 m  D 1 2 Câu 76: Cho hàm số y  x 3  3x 2  mx  m  2 Tìm m để hàm số có. .. thị hàm số là A Tiệm cận đứng : x  1 ; TCN: y  2 B Tiệm cận đứng : x  2 ; TCN: y  1 C Tiệm cận đứng : y  2 ; TCN: x  1 D Tiệm cận đứng : y  1 ; TCN: x  2 om Câu 3: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  A y  1 D x  3 3x  1 Khẳng định nào sau đây đúng ? x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y  1 B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là y  3 C Đồ thị hàm số không có tiệm cận D Đồ thị hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số theo chủ đề có đáp án đặng việt đông, Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số theo chủ đề có đáp án đặng việt đông, Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số theo chủ đề có đáp án đặng việt đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay