Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tNHH may phú dụ

139 166 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:15

LUẬN VĂN: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty tNHH may phú dụ Lời mở đầu Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trình kết hợp tiêu hao yếu tố sản xuất để thu hút sản phẩm Tổng hợp toàn hao phí mà doanh nghiệp bỏ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tạo nên tiêu chi phí sản xuất Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bảo đảm tự bù đắp chi phí bỏ trình sản xuất kinh doanh bảo đảm có lãi hay không Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ xác, chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm việc làm cấp thiết, khách quan có ý nghĩa quan trọng, điều kiện kinh tế thị trường Mặt khác, xét góc độ vĩ mô, yếu tố sản xuất nước ta hạn chế nên tiết kiệm chi phí sản xuất nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công ty quản lý kinh tế Nhiệm vụ kế toán phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất, mà phải làm để kiểm soát chặt chẽ việc thực tiết kiệm chi phí sản xuất, phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu chế độ hạch toán kinh doanh Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc định Để giải vấn đề đó, phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công việc mang ý nghĩa mặt lý luận, mà mang ý nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trình đổi chế quản lý kinh tế doanh nghiệp sản xuất nước ta nói chung nói riêng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề em mạnh dạn chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty tNHH may phú dụ” làm báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp phần mở đầu kết luận, gồm phần chính: Chương I: Lý luận chung tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Chương II: Thực trạng tổ chức hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty tNHH May phú dụ Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty tNHH May phú dụ chương I lý luận chung tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp I-/ Khái niệm chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1-/ Chi phí sản xuất Sự phát sinh phát triển xã hội loài người gắn liền với trình sản xuất Nền sản xuất xã hội phương thức sản xuất gắn liền với vận động tiêu hao yếu tố bản, tạo nên trình sản xuất Nói cách khác, trình sản xuất trình kết hợp ba yếu tố: Tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Đồng thời, trình sản xuất hàng hoá trình tiêu hao thân yếu tố Như vậy, để tiến hành sản xuất hàng hoá, người sản xuất phải bỏ chi phí lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động Vì thế, hình thành phí sản xuất tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan người sản xuất Trong xã hội nào, sản xuất hàng hoá tồn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng tồn khách quan Để tăng cường hiệu lực công tác quản lý, hoàn thiện kế hoạch hoá, sử dụng thông tin hạch toán chi phí sản xuất giá thành hữu hiệu quản trị doanh nghiệp, trước hết, đòi hỏi phải nắm bắt cách sâu sắc chất kinh tế chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Để làm sáng tỏ vấn đề này, phải phân biệt chi phí với chi tiêu nắm chức thông tin tiêu giá thành Chi phí biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ để tiến hành sản xuất kinh doanh thời kỳ định Như vậy, tính chi phí kỳ hạch toán hao phí tài sản lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ khoản chi kỳ hạch toán Ngược lại, chi tiêu giảm đơn loại vật tư, tài sản, tiền vốn doanh nghiệp, dùng vào mục đích Tổng số chi tiêu kỳ doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho trình cung cấp (chi mua sắm vật tư, hàng hoá, ), chi tiêu cho trình sản xuất kinh doanh (chi cho sản xuất, chế tạo sản phẩm, cho công tác quản lý, ) chi tiêu cho trình tiêu thụ (chi vận chuyển, bốc dỡ, quảng cáo, ) Chi phí chi tiêu hai khái niệm khác có quan hệ mật thiết với Chi tiêu sở phát sinh chi phí, chi tiêu chi phí Tổng số chi phí kỳ doanh nghiệp bao gồm toàn giá trị tài sản hao phí tiêu dùng hết cho trình sản xuất kinh doanh tính vào kỳ Chi phí chi tiêu khác mặt lượng, mà khác thời gian, có khoản chi tiêu kỳ chưa tính vào chi phí (chi mua nguyên vật liệu nhập kho chưa sử dụng) có khoản tính vào chi phí kỳ này, thực tế chưa chi tiêu (chi phí trích trước) Sở dĩ có khác biệt chi phí chi tiêu doanh nghiệp đặc điểm, tính chất vận động phương thức chuyển dịch giá trị loại tài sản vào trình sản xuất yêu cầu kỹ thuật hạch toán chúng Từ điều phân tích cho thấy, thực chất chi phí sản xuất doanh nghiệp chuyển dịch vốn doanh nghiệp (chuyển dịch giá trị yếu tố sản xuất) vào đối tượng tính giá định (sản phẩm, lao vụ, dịch vụ), vốn doanh nghiệp bỏ vào trình sản xuất kinh doanh Có thể đứng góc độ khác người quản lý để phân loại chi phí sản xuất (góc độ tài chính, góc độ kế toán, phân tích, góc độ kế hoạch hoá, ) Tuy nhiên, góc độ phân loại dựa số tiêu như: đặc điểm chi phí theo ngành kinh doanh, mối liên hệ chi phí kết quả, yêu cầu quản lý ngành, đơn vị Vì thế, cách phân loại tồn bổ sung cho giữ vai trò định quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Trên góc độ kế toán tài chính, chi phí sản xuất thường phân theo tiêu thức sau: * Phân theo yếu tố chi phí (theo nội dung kinh tế chi phí sản xuất Theo cách phân loại này, khoản chi phí có chung tính chất (nội dung) kinh tế xếp chung vào yếu tố, không kể chi phí phát sinh địa điểm dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh Về thực chất, có ba yếu tố chi phí chi phí sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Tuy vậy, để cung cấp thông tin chi phí cách cụ thể hơn, yếu tố chi phí chi tiết theo nội dung kinh tế chúng Tuỳ theo yêu cầu trình độ quản lý nước, thời kỳ mà mức độ chi tiết yếu tố khác Theo quy định hành Việt Nam, toàn chi phí chia htành bảy yếu tố: - Nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ, sử dụng vào sản xuất kinh doanh (loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi) - Nhiên liệu, động lực sử dụng vào trình sản xuất kinh doanh kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi) - Tiền lương khoản phụ cấp lương cán công nhân viên: phản ánh tổng số tiền lương phải trả cho toàn cán công nhân viên - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ) tính theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lương phụ cấp lương phải trả công nhân viên chức - Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích kỳ tất TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh kỳ - Chi phí dịch vụ mua dùng vào sản xuất kinh doanh - Chi phí khác tiền: phản ánh toàn chi phí khác tiền chưa phản ánh vào yếu tố trên, dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ Cách phân loại cho biết chi phí chi vào trình sản xuất tỷ trọng loại chi phí chiếm tổng số chi phí sản xuất doanh nghiệp, làm sở để tập hợp chi phí sản xuất lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng công tác xây dựng xét duyệt định mức vốn lưu động doanh nghiệp, việc lập kiểm tra việc thực dự toán chi phí sản xuất, đánh giá tình hình quản lý chi phí doanh nghiệp Phân loại theo cách này, sở để lập cân đối kế hoạch với nhau, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch tài sản lưu thông, sở tính toán xác định nhu cầu tiêu hao vật chất cho công ty * Phân theo công dụng kế toán chi phí hay phân theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm Các phan loại dựa vào công dụng chi phí, địa điểm phát sinh chi phí, nơi gánh chịu chi phí mức độ phân bổ chi phí cho đối tượng Cũng như, cách phân loại theo yếu tố, số lượng khoản mục chi phí giá thành sản phẩm tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức, trình độ quản lý hạch toán nước, thời kỳ khác Theo quy định hành, giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) Việt Nam bao gồm ba khoản mục chi phí: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT): toàn chi phí nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu, tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực lao vụ, dịch vụ - Chi phí nhân công trực tiếp (NCTT): gồm tiền lương, phụ cấp lương khoản trích theo lương cho quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ định công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm - Chi phí sản xuất chung (SXC): chi phí phát sinh phạm vi phân xưởng sản xuất, có tính chất phục vụ chung cho trình sản xuất sản phẩm (trừ chi phí NVLTT NCTT) Mặc dù, việc phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí có ý nghĩa quan trọng, thực tế khó tính giá theo yếu tố Vì, doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm Nếu tính giá thành theo yếu tố phải tính toán phân bổ nhiều lần phức tạp Do đó, người ta dùng cách tập hợp khoản chi phí cần phân bổ vào nhóm riêng có công dụng kế toán để phân bổ lần Hạch toán chi phí sản xuất khâu đầu trình hạch toán Do đó, việc phân loại chi phí không dừng lại mức độ phục vụ cho việc tập hợp chi phí, kiểm tra phân tích chi phí, mà sở cho việc tính giá thành sản phẩm cách xác lại đơn giản Do vậy, việc phân loại chi phí theo khoản mục người tác dụng kiểm tra tình hình sử dụng chi phí phạm vi doanh nghiệp theo loại sản phẩm riêng biệt, đáp ứng nhu cầu tính giá thành sản phẩm * Phân loại theo lĩnh vực kinh doanh Căn vào việc tham gia chi phí vào hoạt động kinh doanh, toàn chi phí chia làm ba loại: - Chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) - Chi phí hoạt động tài - Chi phí bất thường Cách phân loại này, giúp cho việc phân định chi phí xác, phục vụ cho việc tính giá thành, xác định chi phí kết loại hoạt động kinh doanh đắn * Phân loại chi phí theo chức sản xuất kinh doanh Dựa vào chức hoạt động trình kinh doanh chi phí liên quan đến việc thực chức năng, chia chi phí sản xuất kinh doanh làm ba loại: - Chi phí sản xuất: gồm chi phí phát sinh liên quan đến việc chế tạo sản phẩm phạm vi phân xưởng - Chi phí tiêu thụ: gồm tất chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, - Chi phí quản lý: gồm chi phí quản lý kinh doanh, hành chi phí chung phát sinh liên quan đến hoạt động toàn doanh nghiệp Cách phân loại này, sở để xác định giá thành công xưởng, xác định trị giá hàng tồn kho, phân biệt chi phí theo chức để kiểm soát quản lý chi phí * Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí Chi phí sản xuất kinh doanh chia thành chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ - Chi phí sản phẩm: chi phí gắn liền với sản phẩm thu hồi có sản phẩm tiêu thụ Chi phí sản phẩm gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung - Chi phí thời kỳ: chi phí làm giảm lợi tức kỳ Nó khoản chi phí tạo thành thực tế sản phẩm, mà khoản chi phí hoàn toàn biệt lập với trình sản xuất sản phẩm Chi phí thời kỳ gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp * Phân theo quan hệ chi phí khối lượng công việc sản phẩm hoàn thành Để thuận lợi cho việc lập kế hoạch kiểm tra chi phí, đồng thời làm cho việc đề định kinh doanh, toàn chi phí sản xuất kinh doanh lại phân theo quan hệ với khối lượng công việc hoàn thành Khi đó, chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: - Chi phí bất biến: chi phí không thay đổi tổng số khối lượng thay đổi Nhưng, chi phí tính cho đơn vị sản phẩm thay đổi số lượng sản phẩm thay đổi - Chi phí khả biến: chi phí thay đổi sản lượng thay đổi, như: chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nhân công trực tiếp, Tuy nhiên, chi phí tính cho đơn vị sản phẩm lại không thay đổi số lượng sản phẩm thay đổi Cách phân loại này, có ý nghĩa quan trọng kế toán quản trị trình phân tích tình hình tiết kiệm chi phí, xác định phương hướng nâng cao hiệu chi phí * Phân theo quan hệ với trình sản xuất Chi phí sản xuất bao gồm: - Chi phí trực tiếp: chi phí tự thân chúng có quan hệ trực tiếp tới trình sản xuất chuyển trực tiếp cho sản phẩm hay đối tượng chịu chi phí - Chi phí gián tiếp: chi phí chung có liên quan đến việc sản xuất nhiều loại sản phẩm hay công việc khác Do vậy, phải phân bổ cho đối tượng có liên quan theo tiêu thức phân bổ thích hợp Cách phân loại này, có ý nghĩa việc xác định phương pháp kế toán phân bổ chi phí cho đối tượng cách đắn hợp lý * Phân theo khả kiểm soát Chi phí sản xuất bao gồm: chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát Đây khoản mục chi phí phản ánh phạm vi quyền hạn nhà quản trị cấp chi phí Bên cạnh đó, quản lý kinh tế, người ta sử dụng số thuật ngữ khác như: - Chi phí khác biệt: chi phí có đem so sánh phương án kinh doanh với - Chi phí hội: khoản chi phí không xuất sổ sách kế toán Đó khoản lợi nhuận tiềm tàng bị chọn phương án kinh doanh khác - Chi phí tới hạn: khoản chi phí mà doanh nghiệp đầu tư bổ sung để làm thêm số sản phẩm dự kiến Đây chìa khoá để doanh nghiệp định số lượng sản phẩm cần sản xuất, tiêu thụ nhằm đạt mục đích tối đa hạn chế lỗ mức thấp Như vậy, cách phân loại chi phí nói có tác dụng ý nghĩa riêng Đồng thời, có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác dụng bổ sung cho nhằm mục đích chung quản lý tốt chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Qua cách phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp cho phép xác định cấu chi phí khác hiểu cặn kẽ nội dung, tính chất vị trí loại chi phí sản xuất, tạo sản phẩm Vì vậy, doanh nghiệp cần phải đứng nhiều góc độ khác để xem xét nghiên cứu cách phân loại 2-/ Giá thành sản phẩm Giá thành biểu tiền toàn khoản hao phí lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ hoàn thành Như vậy, chi phí giá thành xác định hai mặt: mặt định tính mặt định lượng - Về mặt định tính: thể yếu tố vật chất phát sinh tiêu hao trình sản xuất để tạo sản phẩm - Về mặt định lượng: thể mức tiêu hao cụ thể yếu tố vật chất trình sản xuất kinh doanh Mức tiêu hao này, xác định dựa vào hai nhân tố: khối lượng giá yếu tố tiêu hao kỳ Điều phân tích cho thấy, điều kiện kinh tế thị trường, mà giá không ổn định việc đánh giá xác khoản chi phí điều cần thiết phải trọng Nó xác định chi phí phù hợp với giá thị trường, bảo đảm cho doanh nghiệp bù đắp chi phí bỏ ra, mà có điều kiện để thực bảo toàn phát triển vốn kinh doanh Như vậy, giá thành sản phẩm phạm trù sản xuất hàng hoá, phản ánh lượng giá thành hao phí lao động sống lao động vật hoá thực chi cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm Giá thành sản phẩm bao gồm chi phí tham gia trực tiếp gián tiếp vào trình sản xuất, tiêu thụ phải bồi hoàn để tái sản xuất doanh nghiệp, mà không gồm chi phí phát sinh kỳ kinh doanh doanh nghiệp Những chi phí đưa vào giá thành sản phẩm phải phản ánh giá trị thực tư liệu sản xuất tiêu dùng cho sản xuất tiêu thụ khoản chi tiêu khác có liên quan tới việc bù đắp giản đơn hao phí lao động sống Mọi cách tính toán chủ quan, không phản ánh yếu tố giá trị giá thành phá vỡ quan hệ hàng hoá - tiền tệ, không xác định hiệu Để phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty áp dụng hình thức Nhật ký - Chứng từ với đầy đủ sổ sách kế toán theo quy định Bộ Tài Hình thức này, nói trên, phù hợp với đặc điểm công ty Tuy nhiên, khác với chế độ kế toán, công ty kế toán giá thành không lập riêng bảng kê số bảng kê số mà lập chung bảng kê gọi bảng kê 4+5 Bảng kê dùng để tổng hợp số phát sinh Có TK liên quan, đối ứng với Bên Nợ TK 154, 621, 622, 627, 6411, 6413, 642 (trong TK chi tiết theo nhà máy) Thông thường, bảng kê số dùng để tổng hợp số phát sinh Có tài khoản có liên quan, đối ứng với Bên Nợ TK 154, 621, 622, 627, 631 tập hợp theo phân xưởng, phận chi tiết cho sản phẩm Còn bảng kê số dùng để tổng hợp số phát sinh Có TK liên quan, đối ứng bên Nợ TK 641, 642, 241 Trong tài khoản chi tiết theo yếu tố nội dung chi phí Như vậy, việc lập bảng kê số 4+5 không ảnh hưởng đến công tác tính giá thành sản phẩm phòng kế toán, gây khó khăn cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu để tính toán Hơn nữa, bảng kê số thường kế toán giá thành làm tính giá thành công xưởng, bảng kê số phận tiêu thụ vào số liệu để tính giá thành toàn sản phẩm sợi Do đó, việc lập chung bảng kê số 4+5 dẫn đến luân chuyển sổ sách không nhịp nhàng công tác hạch toán dễ bị chậm trễ Mặt khác, theo chế độ kế toán việc tập hợp chi phí phát sinh bên Nợ TK 241 tiến hành bảng kê số 5, bảng kê số việc tập hợp chi phí phát sinh thuộc chi phí phải trả chi phí trả trước, tập hợp chi phí phát sinh TK 2413 “Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định” Cách ghi xuất phát từ cách hiểu TK 2413 dùng để tập hợp chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định sau trích vào đối tượng chịu phí có liên quan Nhưng TK 2413 có nội dung kinh tế khác hẳn với chi phí theo dự toán Bởi vì, chi phí trả trước khoản chi phí thực tế phát sinh, chưa tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ này, mà tính cho hai hay nhiều kỳ hạch toán sau Còn chi phí phải trả khoản chi phí thực tế chưa phát sinh, ghi nhận chi phí kỳ hạch toán Vì vậy, để đảm bảo cho việc tập hợp chi phí sản xuất vào Nhật ký - Chứng từ số thuận lợi hơn, công ty nên lập bảng kê số 4, số 5, số theo chế độ kế toán hành phù hợp với doanh nghiệp lớn, có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều * Thứ bảy, phương pháp tính giá thành Hiện nay, công ty áp dụng phương pháp tỷ lệ để tính giá thành sản phẩm Theo phương pháp này, kế toán phải dựa vào giá thành kế hoạch chi tiết cho khoản mục chi phí phòng kế toán tài lập Trong trình tìm hiểu công tác tính giá thành sản phẩm sợi công ty, em nhận thấy giá thành sợi thường xuyên biến động phụ thuộc nhiều yếu tố giá mua NVL chính, xơ, Bởi vì, nguồn cung cấp xơ nước không ổn định, nên công ty phải nhập từ Liên Xô, Nigeria, úc, Do đó, giá mua xơ chịu ảnh hưởng lớn biến động thị trường giới, đặc biệt kinh tế giới không ổn định Trong đó, giá thành kế hoạch chi tiết sản phẩm lại đường phòng kế hoạch lập vào đầu năm, sở giá thành thực tế năm trước sản lượng kế hoạch năm Vì vậy, giá thành kế hoạch lập vào đầu năm khó sát với thực tế năm Theo em, phòng kế toán tài song song với việc xây dựng giá thành kế hoạch tương đối xác, sát với thực tế, nên thường xuyên điều chỉnh chi phí thực tế phát sinh, góp phần vào việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm Nếu kỳ tính giá thành tháng tháng/1 lần kế toán điều chỉnh giá thành kế hoạch Từ đó, ban lãnh đạo công ty phân tích tình hình sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn đề phương hướng cụ thể nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Đây mục tiêu quan trọng, không riêng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh IV-/ Phương hướng hạ thấp giá thành nhằm nâng cao hiệu kinh doanh tăng cường quản trị doanh nghiệp 1-/ Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Dệt May Hà Nội Tiết kiệm chi phí để giảm thấp giá thành sản phẩm mục tiêu chiến lược doanh nghiệp, sở tăng lợi nhuận, giảm giá bán để tăng sức cạnh tranh hàng hoá thị trường Do đó, việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm không đơn giản công tác ghi chép giản đơn, mà thực phải trở thành công cụ hữu hiệu việc tăng cường quản trị doanh nghiệp Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm nhiều góc độ cách khác cần thiết, giúp chủ doanh nghiệp nhìn rõ khả tiềm tàng, tính toán trị số để kế hoạch hoá giá thành, định lượng quản lý giá thành có hiệu thiết thực Đồng thời, cung cấp thông tin để tìm nguyên nhân giải pháp hạ giá thành sản phẩm Do vậy, định kỳ cần tiến hành phân tích chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm theo nội dung sau đây: Trước hết, đánh giá chung tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm Khi đánh giá chung, nhà phân tích cần so sánh giá thành thực tế giá thành kế hoạch để nhận xét doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hay chưa? Và để tìm nguyên nhân chênh lệch giá thành thực tế giá thành kế hoạch, nhà phân tích sâu phân tích số khoản mục chủ yếu giá thành Ví dụ, với khoản mục chi phí NVL trực tiếp giá đầu vào cấu NVL có ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm Còn khoản mục chi phí nhân công trực tiếp cho thấy chênh lệch quỹ lương thực tế quỹ lương kế hoạch Sự thay đổi số lượng lao động trực tiếp thay đổi hay mức lương bình quân đầu người Ngoài ra, cần phải tiến hành phân tích tình hình thực kế hoạch chi phí 1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá Qua đó, so với kế hoạch, xem xét chi phí tính 1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá tăng thêm hay giảm nguyên nhân chất lượng sản phẩm thay đổi hay cấu sản lượng thay đổi Ngoài ra, để giúp cho người quản lý biết để có 1.000đ doanh thu hàng hoá công ty cần phải bỏ đồng chi phí để sản xuất tiêu thụ sản phẩm, cuối quý kế toán cần tiến hành đánh giá chung tình hình thực kế hoạch chi phí 1.000đ doanh thu theo tiêu sau: Chi phí cho 1.000đ;doanh thu = Error! x 1000 Chỉ tiêu chi phí cho 1.000 đ doanh thu phản ánh lượng chi phí sản xuất để đạt 1.000 đồng doanh thu Chỉ tiêu giảm dấu hiệu khả quan cho doanh nghiệp việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Trường hợp ngược lại, doanh nghiệp gặp khó khăn, muốn tăng lợi nhuận Khi đánh giá chung, kết hợp so sánh mức chi phí 1.000đ loại sản phẩm để biết mức độ tiết kiệm chi phí sản xuất tiêu thụ loại Ngoài ra, tiến hành phân tích hiệu sản xuất kinh doanh số tiêu, như: Lãi 1.000đ;chi phí = Error! x 1000 Chỉ tiêu phản ánh mức lãi thu bỏ 1000 đồng chi phí, biểu thị hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty Dệt May Hà Nội năm 1997, 1998 1999 tiêu thể sau: TT Chỉ tiêu Tổng doanh thu 1997 1998 256.387.458.16 304.876.891.52 357.799.186.59 Tổng giá thành sản xuất 1999 214.252.134.03 240.543.170.30 272.586.072.33 6 43 Lãi hoạt động sản xuất 42.135.324.133 64.333.721.220 85.213.114.254 CP cho 1.000 đ giá trị SL 835 789 762 Lãi 1.000đ CP sản xuất 196 267 313 Số liệu cho thấy hiệu sản xuất kinh doanh nhà máy thấp, thể mức lãi 1.000 đ chi phí sản xuất đạt 196 đồng năm 1997, 267 đồng năm 1998 đạt 313 đồng năm 1999 Chi phí cho 1.000 đồng doanh thu năm 1998 giảm 5,5% so với năm 1997 năm 1999 giảm 3,4% so với năm 1998 Như vậy, mức độ giảm năm thấp Để tìm nguyên nhân việc tăng chi phí, cần phải xem xét biến động khoản mục chi phí tổng giá thành qua năm Đặc biệt, để có giải pháp kịp thời việc giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, công ty cần tiến hành phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành quý Ví dụ, quí III/1999, tình hình thực kế hoạch giá thành sau thể biểu số 13 Biểu số 13: Bảng phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm Sản phẩm: Sợi Ne 60 (65/35) - Quí III/1999 STT Khoản mục Chênh lệch Giá thành Giá thành kế hoạch thực tế  % NVL 17.735 17.120,78 -615,78 96,5 Vật liệu phụ 308,9 327,5 18,62 106 Tiền lương 1.009 1.233,1 224,1 122,2 Bảo hiểm xã hội 171,5 151,3 -2.018 88,2 Chi phí SXC 2.773,34 8.023,37 5.250,03 289,3 Điện SXC 4.023,9 3.404,3 -619,6 84,6 Khấu hao MMTB 2.594,1 908,25 -1.685,85 35 28.615,74 31.168,61 2.552,87 Giá thành đơn vị Qua bảng này, thấy cách tổng thể tình hình thực kế hoạch giá thành theo khoản mục chi phí quý Ví dụ, quí III sản phẩm sợi có giá thành thực tế cao giá thành kế hoạch Điều chứng tỏ rằng, công ty không thực kế hoạch tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Mặc dù, công ty thực tiết kiệm chi phí NVL (giảm 615,78đ/kg hay giảm 35%) giảm chi phí bảo hiểm xã hội, điện sản xuất chung, khấu hao máy móc thiết bị, chi phí sản xuất chung lại tăng nhiều (về số tuyệt đối tăng 5.250,03đ/kg hay tăng 189,3%), mức tăng lớn mức giảm, nên nhìn chung giá thành kế hoạch tăng 8,9% hay tăng 2.552,87đ/kg Như vậy, dù chi phí sản xuất chung chiếm tỷlệ nhỏ so với giá thành, quý chi phí sản xuất chung phát sinh nhiều ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm sợi Đây vấn đề mà ban lãnh đạo cần phải quan tâm để đưa nguyên nhân sâu sắc Từ đó, có biện pháp khắc phục kịp thời Nhìn chung, có số dấu hiệu khả quan tình hình thực tế Công ty Dệt May Hà Nội nhiều khó khăn Về phía thị trường, cạnh tranh gay gắt hàng ngoại nhập, gia tăng yếu tố đầu vào cho trình sản xuất Về phía Công ty, khó khăn thể tình trạng máy móc thiết bị lạc hậu, cấu chi phí giá thành sản phẩm chưa hợp lý, máy quản lý dù thu gọn cồng kềnh, Giải khó khăn giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, nhờ nâng cao hiệu kinh doanh Công ty 2-/ Phương hướng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Dệt May Hà Nội Vì lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí, nên để tăng lợi nhuận tăng giá bán giảm chi phí Nhưng với tình hình thực tế nay, Công ty chịu cạnh tranh gay gắt mặt hàng ngoại nhập, với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt giá rẻ, việc tăng giá bán điều bất lợi cho công ty Vì thế, giảm chi phí phương hướng để tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Những biện pháp mà công ty nghiên cứu áp dụng là: * Giảm chi phí nguyên vật liệu: Chiếm khoảng 60-65% giá thành sản xuất sản phẩm, nguyên vật liệu có vai trò quan trọng giá thành sản phẩm Chi phí nguyên vật liệu giảm tác động mạnh đến việc giảm chi phí sản xuất sản phẩm Thực tế công ty thời gian qua, giá thành sản phẩm tăng chủ yếu tăng chi phí nguyên vật liệu Vì vậy, giảm chi phí vật liệu thực trở thành vấn đề xúc Giảm chi phí nguyên vật liệu cần tiến hành hai khâu: cung ứng sử dụng Do thị trường bông, xơ nước không ổn định, nên Công ty phải nhập bông, xơ từ Nigêria, Liên Xô, úc, Do đó, giá vật liệu nhập kho phụ thuộc lớn vào giá mua chi phí thu mua (giá vật liệu thường cao, chi phí thu mua, vận chuyển khó kiểm soát) Để tránh lãng phí trình cung ứng, phòng kế hoạch cần lập kế hoạch mua vật liệu cách chi tiết, đáp ứng tốt nhu cầu vật liệu kỳ, giảm tối thiểu lượng vật liệu phát sinh kế hoạch Việc lập kế hoạch phải vào chi phí NVL kỳ trước, nhu cầu dự trữ dự đoán tình hình sản xuất kỳ Một kế hoạch thu mua vật liệu tốt làm giảm chi phí tiêu cực, giảm giá nguyên vật liệu, đảm bả chất lượng vật tư cung ứng Ngoài ra, công ty cần có biện pháp cụ thể để hạ tỷ lệ hao hụt NVL như: - Ra mức thưởng cho cá nhân, phân xưởng có tỷ lệ hao hụt thấp, đồng thời phạt cá nhân phân xưởng có tỷ lệ hao hụt vượt định mức - Thực khoán sản phẩm cho người lao động - Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị để giảm bớt tỷ lệ sản phẩm hỏng dây chuyền sản xuất - Xây dựng hệ thống kho tàng bảo quản nguyên vật liệu tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần thiết, tránh trường hợp NVL chưa đưa vào sản xuất phẩm chất, dẫn đến chất lượng sản phẩm giảm - Giảm đến mức tối đa chi phí sản xuất không cần thiết * Nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị Việc đầu tư, xây dựng máy móc thiết bị cải tiến, thay thiết bị cũ vấn đề lớn, quan tâm nhiều doanh nghiệp Máy móc thiết bị lạc hậu nguyên nhân làm cho sản phẩm nhà máy không đạt chất lượng tốt giá thành sản phẩm cao Do đó, công ty nên tiến hành trích trước chi phí sửa chữa, có kế hoạch sử dụng cách hợp lý, lập dự toán mua sắm nâng cấp, cải tạo tài sản cố định cân khả doanh nghiệp quỹ khấu hao * ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán Trong điều kiện khoa học kỹ thuật thông tin ngày phát triển, yêu cầu kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp cần phải thu nhận, xử lý thông tin cách nhanh nhạy, kịp thời Các doanh nghiệp bắt buộc sớm muộn phải ứng dụng máy vi tính vào việc thu nhận, xử lý thông tin công tác kế toán Những doanh nghiệp chưa ứng dụng máy vi tính nhanh chóng ứng dụng, doanh nghiệp ứng dụng cần hoàn thiện chương trình để công tác ứng dụng máy vi tính hoàn chỉnh đồng bộ, phát huy hiệu cao Công ty Dệt May Hà Nội không nằm quy luật Hiện nay, công ty trang bị cho phòng kế toán máy vi tính Tuy nhiên, việc ứng dụng dừng lại công việc tính toán giản đơn, in sổ sách kế toán văn bản, mà chưa ứng dụng chương trình (phần mềm) kế toán Vì vậy, hạch toán kế toán hoạt động thủ công Để tiết kiệm lao động kế toán, cung cấp thông tin nhanh, đầy đủ, xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý, công ty phải đại hoá công tác kế toán việc ứng dụng phần mềm kế toán năm tới Việc đòi hỏi nhiều vấn đề như: đầu tư trang bị kỹ thuật, đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ tin học, từ công ty phải xác định rõ nhiệm vụ trước yếu này Khi áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán, dựa thuật toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh, trình tự hạch toán, người soạn lập chương trình có chương trình phần mềm kỹ thuật thu thập tài liệu, xử lý cho sản phẩm (thông tin) cần thiết theo yêu cầu quản lý Quá trình hạch toán áp dụng MVT, nhân viên kế toán việc chuẩn bị điều kiện máy nhập liệu (các chứng từ bút toán chứng từ gốc đó) vào máy tự xử lý, cho thông tin đầu (các sổ kế toán, báo cáo kế toán) Đối với kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, trình tự kế toán MVT tiến hành theo bước sau: - Việc tập hợp chi phí sản xuất hoàn toàn MVT tự nhận liệu từ phận liên quan tự MVT tính toán, phân bổ chi phí sản xuất kỳ Căn kết kiểm kê đánh giá sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất nhập liệu sản phẩm dở cuối kỳ vào máy - Lập bút toán điều chỉnh, bút toán khoá sổ, kết chuyển cuối kỳ nhập vào máy Căn yêu cầu người cần thông tin (chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng, ) người sử dụng máy khai báo với MVT tên đối tượng tính giá thành (sản phẩm, công trình, dự án hoạt động) tên đối tượng điểm phát sinh chi phí (phân xưởng, tổ, đội) tên báo cáo (thông tin) cần nhận MVT Máy tự xử lý đưa thông tin (báo cáo) theo yêu cầu người sử dụng máy khai báo với máy Tuy nhiên, khó khăn vốn, Công ty gặp nhiều khó khăn việc quản lý cách đồng bộ, có hiệu nhà máy thành viên Khi ứng dụng phần mềm kế toán bắt buộc chương trình phải đảm bảo tính liên kết đầy đủ phần hành kế toán Công ty, tính liên kết nhà máy thành viên mạng máy tính Việc Công ty trang bị cho tất phòng ban máy tính đại, đặc biệt, phòng kế toán có máy vi tính bước đầu chuẩn bị cho việc bước đại hóa công tác kế toán ứng dụng phần mềm kế toán cho phần hành kế toán Khó khăn nhiều, song để hướng tới tương lai với nhiều kết khả quan hơn, công ty phải bước khắc phục khó khăn để đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng vững phát triển thị trường cạnh tranh Kết luận Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu quan trọng công tác kế toán Đặc biệt, quản trị doanh nghiệp, hạch toán chi phí sản xuất xác tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm cho phận quản lý doanh nghiệp phân tích hoạch định dự án, kế hoạch biện pháp để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Qúa trình học tập trường sâu tìm hiểu thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Dệt may Hà Nội, em hoàn thành đề tài: “Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Dệt May Hà Nội” Với chuyên đề này, chưa tìm ý kiến đóng góp giải pháp cụ thể, với mong muốn công ty hoàn thiện công tác kế toán nói chung công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng Trên phương diện lý luận thực tế, chuyên đề trình bày cách có hệ thống vấn đề chủ yếu liên quan đến công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Cụ thể: Về mặt lý luận: Chuyên đề nêu ý nghĩa, cần thiết hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm; khẳng định chất chi phí sản xuất giá thành sản phẩm; khái quát nội dung, trình tự sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Về mặt thực tế: Chuyên đề đánh giá thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sợi Công ty Dệt May Hà Nội, tồn phương hướng hoàn thiện Tài liệu tham khảo Kế toán tổng hợp, phân tích lập báo cáo tài doanh nghiệp NXB Tài - Hà Nội 1997 - Hà Ngọc Sơn Kế toán - kiểm toán phân tích tài doanh nghiệp NXB Thống kê - 1997 Kế toán tài chính, quản trị, giá thành NXB Thống kê - 1997 Kế toán quản trị phân tích kinh doanh NXB Thống kê - 1998 Hoạt động tài kinh tế thị trường NXB Thống kê - 1999 Quản lý doanh nghiệp chế thị trường NXB Chính trị quốc gia - 1998 Hệ thống kế toán doanh nghiệp - NXB Tài - 1997 - Hướng dẫn chứng từ kế toán - Hướng dẫn sổ kế toán Hệ thống kế toán doanh nghiệp - NXB Tài - 1998 - Hướng dẫn chuyển sổ - Sơ đồ hướng dẫn hạch toán Hệ thống kế toán doanh nghiệp - NXB Tài - 1998 - Những văn pháp quy 10 Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - 1999 - Đặng Thị Loan mục lục Lời mở đầu chương I: lý luận chung tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp I-/ Khái niệm chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1-/ Chi phí sản xuất 2-/ Giá thành sản phẩm 10 3-/ Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 11 4-/ Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành 13 5-/ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm 15 II-/ Phương pháp trình tự hạch toán chi phí sản xuất 17 1-/ Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 17 2-/ Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 18 3-/ Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 19 III-/Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT) 23 IV-/Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (NCTT) 27 V-/ Hạch toán chi phí sản xuất chung 28 VI-/Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 30 VII-/ Các phương pháp tính giá thành chủ yếu doanh nghiệp 32 VIII Tổ chức hệ thống sổ hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 38 1-/ Hình thức Nhật ký chung 38 2-/ Hình thức Nhật ký - Sổ 39 3-/ Hình thức Chứng từ - ghi sổ 40 4-/ Hình thức Nhật ký chứng từ 40 chương II: thực trạng tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty dệt may hà nội 43 I-/ Khái quát đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức máy quản lý máy kế toán công ty Dệt may Hà Nội 43 1-/ Lịch sử hình thành phát triển tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.43 2-/ Tổ chức máy quản lý 45 3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 48 4-/ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 50 II-/ Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty dệt may hà nội 54 1-/ Công tác quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 54 2-/ Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 55 3-/ Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm 56 4-/ Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 57 III-/Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 58 IV-/Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 69 V-/ Hạch toán chi phí sản xuất chung 75 VI-/Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh 84 VII-/ Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 84 VIII Tính giá thành sản phẩm 102 Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty dệt may hà nội 115 I-/ Sự cần thiết tổ chức hạch toán xác chi phí sản xuất tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm 115 II-/ Các nguyên tắc việc hoànt công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 116 III-/Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Dệt may Hà Nội 118 1-/ Đánh giá chung công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 118 2-/ Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Dệt May Hà Nội 120 IV-/Phương hướng hạ thấp giá thành nhằm nâng cao hiệu kinh doanh tăng cường quản trị doanh nghiệp 126 1-/ Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Dệt May Hà Nội 126 2-/ Phương hướng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Dệt May Hà Nội 130 Kết luận 134 Tài liệu tham khảo 135 [...]... hạ giá thành sản phẩm Như vậy, trước hết phải nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, và mối quan hệ giữa kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm với các bộ phận kế toán liên quan Từ đó, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mới có thể tiến hành nhiệm vụ một cách có hiệu quả được Qua các phần đã trình bày ở trên,... là giá thành công xưởng): là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng sản xuất (chi phí NVLTT, NCTT và chi phí sản xuất chung cho sản phẩm, dịch vụ hoàn thành) Bởi vậy, giá thành sản xuất còn có tên gọi là giá thành công xưởng Giá thành sản xuất được tính theo công thức: Giá thành sản; xuất thực tế;của sản phẩm = Chi phí; SPDD;đầu... phù hợp với đối tượng tập hợp chi phí, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo, quy trình công nghệ sản xuất giản đơn, ổn định Do đối tượng tính giá thành và đối tượng tập hợp chi phí phù hợp với nhau, nên dựa vào số liệu chi phí đã tập hợp trong kỳ và chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ đánh giá được, kế toán sẽ tính giá thành theo công thức sau: Tổng giá thành ;sản xuất; thực tế SP DV = Chi phí. .. phẩm cùng loại Căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức), kế toán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản phẩm từng loại Tỷ lệ giá thành = Error! Từ đó, tính được giá thành thực tế của loại sản phẩm theo công thức: Giá thành sản; xuất thực tế ;sản phẩm i Giá thành kế; hoạch đơn vị ;sản phẩm i * = Sản lượng;thực tế ;sản phẩm i * Tỷ lệ ;giá; thành. .. hình sản xuất, yêu cầu và trình độ quản lý và yêu cầu tính giá thành sản phẩm theo đơn vị tính giá thành quy định Có thể khác nhau cơ bản về giới hạn tập hợp chi phí trong hạch toán chi phí sản xuất (tức là đối tượng hạch toán chi phí sản xuất) và sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị sản phẩm (tức đối tượng tính giá thành) * Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Việc xác định đối tượng tập. .. và không thực hiện được tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng Vì vậy, việc phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ý nghĩa thực tiễn rất lớn ở các doanh nghiệp ứng dụng tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 3-/ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Quá trình sản xuất là một quá trình thống nhất bao gồm hai mặt: mặt hao phí sản xuất và mặt kết quả sản xuất Chi phí. .. liên hợp (kết hợp từ hai phương pháp trở lên để hạch toán chi phí sản xuất) , 3-/ Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Khi phát sinh, trước hết chi phí sản xuất được biểu hiện theo yếu tố chi phí rồi mới được biểu hiện thành các khoản mục giá thành khi tính giá thành sản phẩm Việc tập hợp chi phí sản xuất phải được tiến hành theo một trình tự hợp lý, khoa học thì mới có thể tính. .. quản lý giá thành, xét theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành, giá thành được chia thành giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế: - Giá thành kế hoạch: là giá thành tính trước khi bắt đầu sản xuất, dựa trên các định mức và dự toán chi phí trong kỳ kế hoạch Chỉ tiêu này xác định mức độ chi phí giới hạn để sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch - Giá thành. .. quan hệ và sự khác nhau giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành là vấn đề mang tính định hướng cho tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Đồng thời, thể hiện được mục đích và phạm vi tiến hành hai giai đoạn của công tác nêu trên II-/ Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất 1-/ Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. .. hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất Theo phương pháp này, chi phí sản xuất được tập hợp theo từng đối tượng, đến kỳ tính giá thành tiến hành phân bổ cho sản phẩm dở dang và sản phẩm hoàn thành Sau đó, tổng cộng chi phí của các phân xưởng cho sản phẩm hoàn thành để xác định giá thành sản phẩm hoàn thành Giá thành ;sản phẩm; hoàn thành = Chi phí PX1;phân bổ cho;SP hoàn thành Chi phí PX2;phân bổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tNHH may phú dụ , Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tNHH may phú dụ , Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tNHH may phú dụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay