Chuong 4 SV (t7 2013) tài chính doanh nghiệp

54 150 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 10:07

Chương BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ MƠN TCDN NỘI DUNG 4.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 4.2 CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP 4.3 PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 4.4 NHỮNG CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH 4.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Bảng cân đối kế tốn B01-DN Báo cáo kết hoạt động kinh doanh B02-DN Báo cáo lưu chuyển tiền B03-DN Thuyết minh báo cáo tài B09-DN 4.1.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA DOANH NGHIỆP Khái niệm:  Kết cấu: Gồm phần tài sản nguồn vốn, xếp sau: 7/18/2013 KẾT CẤU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Bảng cân đối kế toán Bên tµi s¶n Tµi s¶n ng¾n h¹n Tµi s¶n dµi h¹n 7/18/2013 Bên nguồn vốn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Vốn tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu IV Hàng tồn kho V TSLĐ khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Nợ phải thu dài hạn II TSCĐ III Các khoản đầu tư tài dài hạn IV Chi phí đầu tư XDCB dở dang 7/18/2013 Tỉng tµi s¶n = NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn III Nợ khác B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn đầu tư chủ sở hữu II Thặng dư vốn III Các quỹ trích từ LN IV Lợi nhuận chưa phân phối BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN – PHẦN TÀI SẢN STT A I II III IV B I II III 7/18/2013 TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN 31/12/N 2.520 220 770 1.440 90 520 490 1.520 (1.030) 20 10 3.040 31/12/N-1 2.180 200 690 1.270 20 480 460 1.380 (920) 20 2.660 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN – PHẦN NGUỒN VỐN STT A I II B 7/18/2013 NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Các khoản phải trả ngắn hạn khác Nợ dài hạn VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn đầu tư CSH Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 31/12/N 31/12/N-1 1.840 1.650 1.820 1.600 1.450 1.170 200 300 90 50 20 20 40 30 20 30 20 50 1.200 1.010 630 410 290 270 180 130 60 50 40 150 3.040 2.660 4.1.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA DOANH NGHIỆP  Mối quan hệ khoản mục B01-DN • Tài sản chia thành: • Nguồn vốn chia thành: Trong đó: Nguồn vốn dài hạn = Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu => mối quan hệ nguồn vốn tài sản sau: NWC = NWC = Trong đó: NWC nguồn vốn lưu động thường xun 4.1.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA DOANH NGHIỆP  Từ cơng thức trên, có trường hợp xảy ra:  TH1: NWC >  TH2: NWC =  TH3: NWC < 7/18/2013 10 4.2.4 HỆ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Thu nhập cổ phần thường (EPS) 7/18/2013 Lợi nhuận sau thuế - cổ tức CĐƯĐ = Số lượng cổ phần thường lưu hành 40 4.2.5 HỆ SỐ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Cổ tức cổ phần thường (DPS) = Lợi nhuận sau thuế dành trả cổ tức cho CĐ thường Số lượng cổ phần thường lưu hành Hệ số chi trả cổ tức 7/18/2013 Cổ tức cổ phần thường = Thu nhập cổ phần thường 41 4.2.5 HỆ SỐ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Tỷ suất cổ tức 7/18/2013 Cổ tức cổ phần thường = Giá thị trường cổ phần thường 42 4.2.6 HỆ SỐ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG Hệ số giá = thu nhập (P/E) 7/18/2013 Giá thị trường cổ phần thường Thu nhập cổ phần thường 43 4.2.5 HỆ SỐ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG Hệ số giá trị thị trường giá trị sổ sách (M/B) 7/18/2013 Giá trị thị trường cổ phần thường = Giá trị sổ sách cổ phần thường 44 BẢNG TỔNG HỢP CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH Chỉ tiêu Cơng ty TB ngành So sánh Nhận xét Hệ số khả tốn Hệ số khả tốn thời Hệ số khả tốn nhanh Hệ số khả tốn tức thời Hệ số khả tốn lãi vay Hệ số cấu vốn cấu tài sản Hệ số nợ Hệ số vốn chủ sở hữu Tỷ lệ đầu tư vào TSLĐ Tỷ lệ đầu tư vào TSCĐ Hệ số hiệu suất hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Số ngày vòng quay hàng tồn kho Vòng 7/18/2013 quay khoản phải thu 45 BẢNG TỔNG HỢP CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH Chỉ tiêu Cơng ty TB ngành So sánh Nhận xét Kỳ thu tiền trung bình Vòng quay vốn lưu động Kỳ ln chuyển vốn lưu động Hiệu suất sử dụng VCĐ Vòng quay tồn vốn Hệ số hiệu suất hoạt động Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS) Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản (BEP) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn kinh doanh (ROA) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE) Hệ số phân phối lợi nhuận Hệ số chi trả cổ tức Tỷ suất cổ tức Hệ số giá trị thị trường Hệ số giá thu nhập (P/E) Hệ số giá thị trường so giá trị sổ sách (M/B) 7/18/2013 46 4.2.7 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh = (ROA) = 7/18/2013 ROS Lợi nhuận sau thuế Vốn kinh doanh bình qn x Vòng quay vốn kinh doanh 47 4.2.7 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) = 7/18/2013 ROS Lợi nhuận sau thuế = Vốn chủ sở hữu bình qn x Vòng quay vốn kinh doanh x (1- Hệ số nợ) 48 4.2.7 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH Tỷ lệ tăng trưởng bền vững sau:  g = ROE0 x (1 – tỷ lệ chi trả cổ tức)    LN sau thuế Doanh thu ––––––––––––– x –––––––––––––– Doanh thu Tổng tài sản 7/18/2013 Tổng tài sản x ––––––––––––––– Vốn cổ phần Lợi nhuận giữ lại X –––––––––––––– = g LN sau thuế 49 4.2.7 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH  Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững:  + Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Vòng quay tài sản  + Hệ số tổng vốn vốn chủ sở hữu  + Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại 7/18/2013 50 4.2.7 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH HƯ sè tµi s¶n trªn vèn CSH g : Tû lƯ t¨ng tr-ëng dù kiÕn Tû st lỵi nhn vèn chđ (ROE) nh©n víi Tû st lỵi nhn vèn (ROI) nh©n víi Vßng quay vèn Tû st lỵi nhn doanh thu Lỵi nhn sau th trõ ®i Gi¸ vèn hµng b¸n Chi phÝ b¸n hµng & qu¶n lý L·i vay Th thu nhËp Doanh thu thn chia cho Tû lƯ lỵi nhn l-u gi÷ nh©n víi Doanh thu thn Doanh thu thn Tỉng tµi s¶n chia cho Tµi s¶n l-u ®éng Tµi s¶n cè ®Þnh TiỊn mỈt Chøng kho¸n ng¾n h¹n C¸c kho¶n ph¶i thu Hµng tån kho 7/18/2013 51 4.3 PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN  Quy trình phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn Bảng cân đối kế tốn Nguồn vốn Tài sản Tính tốn thay đổi Diễn biến nguồn vốn -Tăng nguồn vốn - Giảm tài sản 7/18/2013 Sử dụng vốn -Tăng tài sản - Giảm nguồn vốn 52 PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NGUỒN VÀ SỬ DỤNG VỐN STT Sử dụng vốn Số tiền Tỷ trọng STT Diễn biến nguồn vốn Số tiền Tỷ trọng Tăng hàng tồn kho 170 23,0% Tăng vay nợ ngắn hạn 280 37,8% Tăng đầu tư vào TSCĐ 140 18,9% Tăng vốn đầu tư chủ sở hữu 220 29,7% Giảm lợi nhuận chưa phân phối 110 14,9% Tăng khấu hao TSCĐ 110 14,9% Trả bớt nợ nhà cung cấp 100 13,5% Tăng quỹ đầu tư phát triển 50 6,8% Tăng khoản phải thu ngắn hạn 80 10,8% Tăng người mua trả tiền trước 40 5,4% Tăng tài sản ngắn hạn khác 70 9,5% Tăng thặng dư vốn cổ phần 20 2,7% Trả bớt nợ dài hạn 30 4,1% 10 1,4% Tăng tiền tương đương tiền 20 2,7% 10 1,4% Tăng tài sản dài hạn khác 10 1,4% 10 Giảm khoản phải trả ngắn hạn khác 10 1,4% Tổng sử dụng vốn 7/18/2013 740 100,0% Tăng phải trả người lao động Tăng quỹ dự phòng tài Tổng diễn biến nguồn vốn 740 100,0% 53 4.4 NHỮNG CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH - Nếu sử dụng hệ số tài cách riêng biệt đưa lại nhận định sai - Tài liệu dùng để tính tốn hệ số tài báo cáo tài chính, số liệu báo cáo tài khơng số liệu có tính chất lịch sử, mà có chất tĩnh - Cần thận trọng so sánh hệ số tài với cơng ty khác ngành nghề, - Sự khác biệt giá trị sổ sách giá trị thị trường tài sản, đặc biệt điều kiện lạm phát cao làm bóp méo báo cáo tài 7/18/2013 54 [...]... N Nm N-1 6.320 -5.580 -46 0 - 240 -60 0 -190 -210 5.120 -4. 490 -40 0 -160 -30 80 -90 30 - 140 90 -50 -110 40 -70 160 4. 070 -3.820 -130 280 20 200 220 0 2.830 -2.800 0 30 -10 19 210 200 4. 1 .4 THUYT MINH BO CO TI CHNH Khỏi nim: Kt cu ca thuyt minh BCTC: 7/18/2013 20 4. 1 .4 THUYT MINH BO CO TI CHNH - Nhng ni dung ch yu trỡnh by trong thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh : I- c im hot ng ca doanh nghip II- Niờn ... quay vn lu ng 32 4. 2.3 H S HIU SUT HOT NG Hiu sut s dng vn c nh = Doanh thu thun Vn c nh bỡnh quõn Hiu sut s dng Ti sn c nh = Doanh thu thun Nguyờn giỏ TSC bỡnh quõn 7/18/2013 33 4. 2.3 H S HIU SUT HOT NG Vũng quay ton b vn = 7/18/2013 Doanh thu thun Vn kinh doanh bỡnh quõn 34 4.2 .4 H S HIU QU HOT NG T sut li nhun trờn = doanh thu (ROS) 7/18/2013 Li nhun trc (sau) thu Doanh thu thun 35 4. 2 .4 H S HIU QU... phớ qun lý doanh nghip Li nhun thun t HKD Thu nhp khỏc Chi phớ khỏc Li nhun khỏc Tng li nhun trc thu Thu thu nhp doanh nghip Li nhun sau thu 90 240 240 300 220 230 0 0 0 230 60 170 40 160 160 270 180 190 0 0 0 190 40 150 12 4. 1.2 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH Mt s ch tiờu xỏc nh kt qu hot ng sn xut kinh doanh chớnh ca DN: + Doanh thu thun t bỏn hng = Doanh thu bỏn hng Cỏc khon gim tr doanh thu .. .4. 1.2 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH - Khỏi nim: - Kt cu gm 3 phn: + Doanh thu + Chi phớ + Li nhun 7/18/2013 11 BO CO KT QU KINH DOANH STT Ch tiờu 1 Doanh thu thun v bỏn hng 2 Giỏ vn hng bỏn 7/18/2013 Nm N Nm N-1 6.300 5 .43 0 5 .40 0 4. 670 3 Li nhun gp bỏn hng 900 760 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ hot ng ti chớnh Trong... + Chi phớ qun lý doanh nghip: Chi phớ phỏt sinh cho qun lý chung ton doanh nghip 7/18/2013 13 4. 1.2 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH Mt s ch tiờu xỏc nh kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca DN: - Li nhun trc lói vay v thu (EBIT) = - Li nhun trc thu = - Li nhun sau thu = 7/18/2013 14 4.1.3 BO CO LU CHUYN TIN T - Khỏi nim: - Kt cu: Bỏo cỏo LCTT phõn loi theo ba hot ng: Hot ng kinh doanh, hot ng u t... 29 4. 2.3 H S HIU SUT HOT NG Vũng quay hng tn kho S ngy 1 vũng quay hng tn kho 7/18/2013 Giỏ vn hng bỏn = Hng tn kho bỡnh quõn = 360 Vũng quay hng tn kho 30 4. 2.3 H S HIU SUT HOT NG Vũng quay cỏc khon phi thu K thu tin trung bỡnh 7/18/2013 Doanh thu bỏn hng = Cỏc khon phi thu bỡnh quõn 360 = Vũng quay cỏc khon phi thu 31 4. 2.3 H S HIU SUT HOT NG Vũng quay vn lu ng K luõn chuyn vn lu ng 7/18/2013 Doanh. .. kinh doanh VII- Nhng thụng tin khỏc 21 7/18/2013 NHNG LU í KHI S DNG BO CO TI CHNH Bn bỏo cỏo ti chớnh ch phn ỏnh nhng d kin ti chớnh, cha phn ỏnh y cỏc ngun lc m doanh nghip s dng Phn ỏnh theo giỏ gc, khụng phn ỏnh theo giỏ th trng Cỏc nh qun lý cú th tỏc ng vo nhng con s trờn bn bỏo cỏo ti chớnh Lm phỏt cú th nh hng n giỏ tr thc ca ti sn v hiu qu cụng ty 7/18/2013 22 4. 2 CC H S TI CHNH C BN CA DOANH. .. tỡnh hỡnh ti chớnh ca doanh nghip, thng s dng cỏc nhúm h s ti chớnh c bn: - Nhúm h s phn ỏnh kh nng thanh toỏn - Nhúm h s c cu ngun vn v c cu ti sn - Nhúm h s hiu sut hot ng - Nhúm h s hiu qu hot ng - Nhúm h s phõn phi li nhun - Nhúm h s giỏ tr th trng 7/18/2013 23 4. 2.1 H S PHN NH KH NNG THANH TON H s kh nng thanh toỏn hin thi 7/18/2013 Tng ti sn ngn hn = Tng n ngn hn 24 4.2.1 H S PHN NH KH NNG... n ngn hn 25 4. 2.1 H S PHN NH KH NNG THANH TON H s kh nng thanh toỏn tc thi 7/18/2013 Tin v tng ng tin = Tng n ngn hn 26 4. 2.1 H S PHN NH KH NNG THANH TON H s kh nng thanh toỏn lói vay 7/18/2013 Li nhun trc lói vay v thu = Lói vay phi tr 27 4. 2.2 H S PHN NH C CU NGUN VN V TI SN Phõn tớch c cu ngun vn H s n H s vn ch s hu 7/18/2013 = Tng n phi tr Tng ngun vn Vn ch s hu = Tng ngun vn 28 4. 2.2 H S PHN... vo Chi ra Dũng tin t hot ng kinh doanh Dũng tin t hot ng u t Dũng tin t hot ng ti chớnh 7/18/2013 18 BO CO LU CHUYN TIN T STT I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 III 1 1 2 3 7/18/2013 Ch tiờu Lu chuyn tin t hot ng KD Tin thu t bỏn hng Tin chi tr cho nh cung cp Tin chi tr cho ngi lao ng Tin chi tr lói vay Tin chi np thu TNDN Tin thu khỏc t kinh doanh Tin chi khỏc cho hot ng kinh doanh Lu chuyn tin thun t HKD Lu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 4 SV (t7 2013) tài chính doanh nghiệp, Chuong 4 SV (t7 2013) tài chính doanh nghiệp, Chuong 4 SV (t7 2013) tài chính doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay