2000 từ vựng tiếng anh thông dụng

22 178 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 09:58

2000 từ tiếng Anh thơng dụng Nguyễn ðặng Hồng Duy 2000 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG a/an (det) able (a) ability (n) khả about (adv) khoảng chừng about (prep) above (prep) phía absence (n) vắng mặt absent (a) vắng mặt absolutely(adv)hoàn toàn academic (a) (thuộc) nhà trường accept (v) chấp nhận acception(n)sự chấp nhận access (n) đường vào accident(n) tai nạn accompany (v) hộ tống according to (prep) theo account (n) tài khoản account (v) coi achieve (v) đạt achievement (n) thành tựu acid (n) axít acquire (v) thu across (prep) bên act (n) hành vi act(v)hành động/đóng vai action (n) hành động active (a) nhanh nhẹn activity (n) hoạt động actual (a) thực sự, thực tế actually (adv) thật add (v) thêm vào/cộng Học, học nữa, học mãi!!! addition (n) thêm vào/tính cộng additional (a) thêm vào address (n) đòa address (v) đề đòa chỉ/gọi (tên/chức tước) administration (n) quản trò admit (v) thừa nhận adopt (v) nhận làm nuôi adoption (n) nghóa dưỡng adult (n) người trưởng thành advance (n) tiến bộ/cải tiến advantage (n) thuận lợi advice (n) lời khuyên advise (v) khuyên affair (n) vụ việc affect (v) tác động afford (v) đủ khả afraid (a) sợ after (prep/conj) sau (khi) afternoon (n) buổi chiều afterward(s)(adv) sau again (adv) lặp lại against (prep) chống lại age (n) tuổi agency (n) quan agent (n) tác nhân ago (adv) trước agree (v) đồng ý agreement (n) tán thành ahead (adv) phía trước aid (n) viện trợ aid (v) viện trợ aim (n) mục đích aim (v) nhắm (đích) air (n) không khí aircraft (n) máy bay all (adv/det) tất allow (v) cho phép almost (adv) alone (a) cô độc alone (adv) along (prep) dọc theo already (adv) alright (adv) also (adv) alternative (a) thay alternative (n) chọn lựa nhiều khả although (conj) always (adv) luôn among (prep) (trong số) amongst (prep)= among amount (n) số lượng analyse (v) phân tích analysis (n) phân tích ancient (a) xưa, cổ and (conj) animal (n) động vật announce (v) tuyên bố Trang 2000 từ tiếng Anh thơng dụng annual (a) hàng năm another (det) thêm (người vật) answer (n) câu trả lời answer (v) trả lời any (det) anybody (pron) anyone (pron)=anybody anything (pron) vật anyway (adv) dù apart (adv) riêng apparent (a) rõ ràng, hiển nhiên apparently (adv) appeal (n) kêu gọi appeal (v) kêu gọi appear (v) xuất appearance (n) xuất application (n) ứng dụng apply (v) ứng dụng appoint (v) bổ nhiệm appointment (n) bổ nhiệm approach (n) lại gần approach (v) đến gần appropriate (a) thích hợp approve (v) chấp thuận area (n) khu vực/diện tích argue (v) tranh luận argument(n) tranh luận arise(v) nảy sinh arm (n) cánh tay army (n) quân đội Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy around(adv) khắp nơi around(prep) đây/vòng quanh arrange(v) đặt, thu xếp arrangement(n) xếp arrive(v) đến art(n) nghệ thuật article(n) báo artist(n) nghệ só, họa só as(adv) as(conj) as(prep) ask(v) hỏi aspect(n) phương diện assess(v) đánh giá assessment (n) đánh giá asset(n) tài sản associate(v) liên kết association (n) liên kết/hiệp hội assume(v) tiêu thụ assumption (n) tiêu thụ at (prep) ở/vào lúc atmosphere(n) khí attach(v) gắn, dán attack(n) công attack(v) công attempt(n) cố gắng attempt(v) cố gắng attend(v) ý attention(n) ý attitude(n) quan điểm attract(v) thu hút attractive(a) quyến rũ audience(n) khán giả author(n) tác giả authority(n) quyền available(a) sẵn sàng average(a) trung bình avoid (v) tránh award(n) phần thưởng award(v) tặng thưởng aware(a) có ý thức away (adv) rời xa baby(n) trẻ sơ sinh back(adv) đằng sau back(n) lưng background(n) tảng bad(a) xấu bag(n) túi xách balance(n) cân/sự cân ball(n) bóng band(n) ban (nhạc) bank(n) bờ sông/ngân hàng bar(n) quán rượu base(v) dựa/căn vào basic(a) basis(n) tảng, sở battle(n) chiến be(v) thì, bear(v) sinh/mang/chòu đựng beat(v) đánh đập beautiful(a) đẹp because(conj) become(v) trở nên bed(n) giường Trang 2000 từ tiếng Anh thơng dụng bedroom(n) buồng ngủ before(adv) từ trước tới before(conj) trước before(prep) trước begin (v) bắt đầu beginning(n) phần đầu behave (v) đối xử behaviour(n) cách ứng xử behind(prep) đằng sau belief(n) lòng tin believe(v) tin tưởng belong(v) thuộc về(ai) below(adv) phía below(prep) beneath(prep) benefit(n) lợi ích beside(prep) bên cạnh best(adv) tốt better(adv) tốt between(prep) beyond(prep) bên kia/qua khỏi big(a) to,lớn bill(n) hóa đơn bind(v) trói buộc bird(n) chim birth(n) đời birth-control(n)sinh đẻ có kế hoạch birthmark(n) vết bớt bit(n) miếng black(a/n) màu đen block(n) khối lớn blood(n) máu bloody(a) có máu Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy blow(v) thổi blue(a/n) màu xanh board(n) bảng boat(n) tàu thuyền body(n) thân thể bone(n) xương book(n) sách border(n) biên giới border(v) tiếp giáp both(adv) hai both(det) hai bottle(n) chai, lọ bottom(n) phần đáy box(n) hộp boy(n) trai brain(n) đầu óc branch(n) cành cây/chi nhánh break(v) làm gãy/vỡ breath(n) thở breathe(v) thở bridge(n) cầu brief(a) vắn tắt bright(a)thông minh bring(v) mang broad (a) rộng, mênh mông brother(n) anh(em) trai budget(n) ngân sách build(v) xây dựng building(n) công trình/tòa nhà burn(v) đốt cháy bus(n) xe buýt business(n) việc kinh doanh busy(a) bận rộn but(conj) buy(v) mua by(prep) bằng/bởi/ở gần cabinet(n) tủ(có ngăn)/nội call(n) tiếng/cuộc gọi call(v) gọi (điện) campaign(n) chiến dòch can(modal) candidate(n) người ứng cử capable(a) có khả capacity(n) sức chứa/công suất capital(n) thủ đô/vốn car(n) xe card(n) thẻ/thiếp care(n) chăm sóc care(v) chăm sóc career(n) nghiệp careful(a) chu đáo, cẩn thận carefully(adv) cẩn thận carry(v) mang, vác case(n) cảnh ngộ/trường hợp cash(n) tiền mặt cat(n) mèo catch(v) bắt category(n) hạng, loại cause(n) nguyên nhân cause(v) gây cell(n) tế bào central(a) trung tâm centre(n) trung tâm Trang 2000 từ tiếng Anh thơng dụng century(n) kỷ certain(a) chắn certainly(adv) tất nhiên chain(n) dây xích chair(n) ghế chairman(n) chủ tòch challenge(n)sự thách thức chance(n) hội change(n) thay đổi change(v) thay đổi channel(n) eo biển chapter(n) chương character(n) tính nết/nhân vật characteristic(n) đặc điểm charge(n) nhiệm vụ/tiền phải trả charge(v) tính giá cheap(a) rẻ tiền check(v) kiểm tra chemical(a) (thuộc) hóa học chemical(n) hóa chất chief(a) chủ yếu, child(n) đứa bé choice(n) lựa chọn choose(v) chọn lựa church(n) nhà thờ circle(n) đường tròn circle(v) khoanh tròn circumstance(n) hoàn cảnh, tình citizen(n) công dân city(n) thành phố civil(a) (thuộc) công dân Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy claim(n) đòi hỏi claim(v) đòi hỏi class(n) lớp học clean(a) clean(v) lau chùi clear(a) sáng sủa clear(v) làm clearly(adv) rõ ràng client(n) khách hàng/thân chủ climb(v) leo trèo close(a) gần/thân thiết close(adv) gần close(v) đóng closely(adv) cách thân mật cloth(n) vải clothes(n) quần áo club(n) câu lạc coal(n) than đá code(n) luật/mã số coffee(n) cà phê cold(a) lạnh colleague(n) đồng nghiệp collect(v) sưu tầm collection(n) sưu tầm/bộ sưu tập college(n) trường đại học, cao đẳng colour(n) màu sắc combination(n) kết hợp combine(v) kết hợp come(v) đến comment(n) lời bình luận comment(v) bình luận commerce(n)thương mại commercial(a) (thuộc) thương mại commission(n)nhiệm vụ commit(v) cam kết commitment(n) lời cam kết committee(n) ủy ban common(a) phổ biến communication(n) giao tiếp/sự thông tin community(n) cộng đồng company(n) công ty compare(v) so sánh comparison(n) so sánh compete(v) cạnh tranh competition(n) cạnh tranh complete(a) hoàn toàn complete(v) hoàn thành completely(adv) trọn vẹn complex(a) phức tạp component(n)thành phần computer(n) máy vi tính concentrate(v) tập trung concentration(n) tập trung concept(n) khái niệm concern(n) lo lắng, băn khoăn Trang 2000 từ tiếng Anh thơng dụng concern(v) làm băn khoăn concerned(a) có liên quan, dính líu conclude(v) kết luận conclusion(n) sự/phần kết luận condition(n) điều kiện conduct(v) hướng dẫn/tiến hành conference(n) hội nghò confidence(n) tin cậy confident(a) tin tưởng confirm(v) xác nhận conflict(n) xung đột congress(n) quốc hội (Hoa Kỳ) connect(v) liên kết connection(n) liên kết consequence(n) hậu conservative(a) bảo thủ consider(v) xem xét, xem considerable(a) đáng kể consideration(n) cân nhắc consist(v) gồm có constant(a) kiên đònh, bất biến construct(v) xây dựng construction(n) xây dựng consume(v)tiêu thụ consumer(n) người tiêu dùng consumption(n)sự tiêu thụ Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy contact(n) liên hệ contact(v) liên lạc với contain(v) chứa đựng,bao gồm content(n)nội dung content(a) hài lòng content(n) hài lòng context(n) ngữ/bối cảnh continue(v) tiếp tục continuation(n)sự tiếp tục contract(n) hợp đồng contrast(n) tương phản contrastive(a) tương phản contribute(v) đóng góp contribution(n) đóng góp control(n)sự điều khiển,kiểm soát control(v)điều khiển,kiểm soát convention(n) tục lệ, qui ước, hiệp đònh conversation(n) nói chuyện copy(n) corner(n) góc corporate(a) (thuộc) đoàn thể/tập thể correct(a) xác,đúng cost(n) giá trò cost(v) trò giá could(modal) council(n) hội đồng count(v) đếm country(n) quốc gia, quê hương county(n) hạt, tỉnh (Anh) couple(n) cặp, đôi course(n) khóa học court(n) tòa án cover(n) vỏ bọc, bìa cover(v) bao phủ create(v) sáng tạo creation(n) sáng tạo credit(n) tín dụng crime(n) tội ác criminal(a) thuộc trọng tội criminal(n)kẻ phạm tội crisis(n) khủng hoảng criterion(n) tiêu chuẩn critical(a) trích criticism(n) phê bình criticize(v)phê bình cross(v) vượt qua crowd(n) đám đông cry(v)khóc, kêu gào cultural(a) (thuộc) văn hóa culture(n) văn hóa cup(n) tách, chén current(a) thời current(n) dòng(nước) currently(adv) thời curriculum(n) chương trình giảng dạy customer(n) khách hàng cut(n) vết đứt cut(v) cắt damage(n) hư hại damage(v) làm hư hại Trang 2000 từ tiếng Anh thơng dụng danger(n) nguy hiểm dangerous(a) nguy hiểm dark(a) tối tăm data(n) liệu date(n) ngày tháng/cuộc hẹn hò date(v) đề ngày tháng/hẹn hò daughter(n) gái day(n) ngày dead(a) chết deal(n) nhiều deal with (v) đối phó, giải death(n) chết debate(n) tranh luận debt(n) nợ decade(n) thập kỷ decide(v) đònh decision(n) đònh declare(v) tuyên bố deep(a) sâu defence(n) che chở defend(v)che chở, bảo vệ defendant(n) bò cáo define(v) đònh nghóa definition(n) lời đònh nghóa degree(n) độ(nhiệt)/mức độ deliver(v) phân phát delivery(n)sự phân phát demand(n) yêu cầu demand(v) yêu cầu democratic(a) (thuộc)dân chủ Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy democracy(n)dân chủ demonstrate(v) chứng minh deny(v) từ chối, phản đối department (n) khoa, ban depend(v) phụ thuộc deputy(n) nghò só/người phó derive(v) bắt nguồn từ describe(v) miêu tả description(n) miêu tả design(n) thiết kế design(v) thiết kế designer (n) nhà thiết kế desire(n) khao khát desk(n) bàn giấy despite(prep) mặc dùs destroy(v) tàn phá detail(n) chi tiết detailed(a) có chi tiết determination(n) tâm determine(v) tâm develop(v) phát triển development(n) phát triển device(n) thiết bò die(v) chết difference(n) khác different(a) khác difficult(a) khó khăn difficulty(n) khó khăn dinner(n) bữa tối direct(a) trực tiếp direct(v) hướng dẫn direction(n) phương hướng directly(adv) trực tiếp director(n) giám đốc disappear(v) biến discipline(n) kỷ luật discover(v) khám phá discuss(v) thảo luận discussion(n) thảo luận disease(n) bệnh tật display(n) trưng bày display(v) trưng bày distance(n) khoảng cách distinction(n) nét đặc biệt distribution (n) phân phát district(n) huyện divide(v) chia division(n) phân chia do(v) làm doctor(n) bác só document(n) tài liệu dog(n) chó domestic(a) (thuộc) gia đình door(n) cửa vào double(a) gấp đôi doubt(n) nghi ngờ doubt(v) nghi ngờ doubtful(a) đáng nghi down(adv/prep) xuống draw(v) vẽ drawing(n) vẽ Trang 2000 từ tiếng Anh thơng dụng dream(n) giấc mơ dream (v) mơ dress(n) áo đầm dress(v) ăn mặc drink(n) thức uống drink(v) uống drive(n) chạy xe drive(v) lái xe driver(n) người lái xe drop(v) rơi xuống drug(n) thuốc/ma túy dry(a) khô, during(prep) lúc duty(n) trách nhiệm each(det) ear(n) tai early(a) sớm early(adv) sớm earn(v) kiếm earth(n) trái đất easily(adv)1 cách dễ dàng east(n) miền đông easy(a) dễ dàng eat(v) ăn economical(a) tiết kiệm economic(a)(thuộc) kinh tế economy(n) kinh tế edge(n) bìa rừng editor(n) biên tập viên education(n) giáo dục educational(a) (thuộc) giáo dục effect(n) kết effective(a) có hiệu Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy effectively(adv) cách hiệu effectiveness(n) tính hiệu effort(n) cố gắng egg(n) trứng either(adv) hay (trong cái) elderly(a) già, lớn tuổi elect (v) bầu chọn election(n) bầu cử element(n) yếu tố else(adv) khác elsewhere(adv) nơi khác emerge(v) lên emphasis(n) nhấn mạnh emphasize(v) nhấn mạnh employ(v) thuê(ai làm gì) employee(n) người làm công employer(n) người chủ employment(n) sử dụng empty(a) trống rỗng enable(v) làm cho có khả encourage(v) khuyến khích end(n) kết thúc end(v) kết thúc enemy(n) kẻ thù energy(n) lượng/nghò lực engine(n) động engineering(n) nghề kỹ sư enjoy(v) thích enough(adv) đủ ensure(v) bảo đảm enter(v) vào enterprise(n) doanh nghiệp entire(a) toàn entirely(adv) toàn vẹn entitle(v) đặt tên, đầu đề (cho sách…) entry(n) lối vào environment(n) môi trường environmental(a) môi trường equal(a) ngang, equally(adv) ngang equip (v) trang bò equipment(n) trang bò/thiết bò error(n) sai lầm/lỗi escape(v) trốn thoát especially(adv) essential(a) thiết yếu establish(v) thành lập establishment(n) thành lập estate(n) bất động sản estimate(v) ước lượng even(adv) evening(n) buổi chiều event(n) kiện Trang 2000 từ tiếng Anh thơng dụng eventually(adv) cuối ever(adv) mãi every(det) everybody(pron) người everyone(pron) người everything(pron) vật evidence(n) nhân chứng exactly(adv) cách xác examination(n) khám xét examine(v) khám xét example(n) thí dụ excellent(a) ưu tú except(conj) loại trừ exchange(v) trao đổi exchange(n) vật trao đổi executive(n) ủy viên ban chấp hành exercise(n) tập exercise(v) làm tập exhibition(n) triển lãm exist (v) tồn existence(n) tồn existing(a) thuộc expect(v) mong chờ expectation(n) mong đợi expenditure(n) phí tổn expense(n) tiêu expensive(a) đắt tiền Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy experience(n) kinh nghiệm experience (v) trải qua experiment (n) thí nghiệm expert(n) chuyên gia explain(v) giải thích explanation(n) giải thích explore(v) thăm dò express(v) tỏ expression(n) biểu lộ extend(v) duỗi thẳng extent(n) phạm vi external(a) bên extra(a) thêm extremely(adv) cực độ eye(n) mắt face(n) mặt face(v) đương đầu facility(n) tính dễ dãi fact(n) việc factor(n) nhân tố factory(n) nhà máy fail(v) thiếu sót failure(n) thiếu sót fair(a) hợp lý fairly(adv) thuộc công faith(n) tin tưởng faithful(a) trung thành fall(n) ngã fall(v) sụp đổ familiar(a) thân thuộc family(n) gia đình famous(a) tiếng far(a) xa xôi far(adv) xa, nhiều farm(n) trang trại farmer(n) nông dân fashion(n) thời trang fast(a) không phai fast(adv) bền vững father(n) cha favour(n) quý mến fear(n) sợ hãi fear(v) sợ feature(n) điểm đặc trưng fee(n) tiền thưởng feel(v) cảm thấy feeling(n) bắt mạch female(a) cái, mái few(det) số few(n) vài field(n) đồng fight(v) chiến đấu figure(n) hình minh họa file(n) mài giũa fill(v) lấp kín film(n) phim final(a) đònh finally(adv) dứt khoát finance(n) tài financial(a) (thuộc) tài find(v) tìm kiếm finding(n) phát minh fine(a) nguyên chất finger(n) ngón tay finish(v) kết thúc fire(n) lửa Trang 2000 từ tiếng Anh thơng dụng firm(n) công ty first(a) thức fish(n) cá fit(v) vừa fix(v) sửa chữa flat(n) tầng, dãy phòng flight(n) truy đuổi floor(n) tầng(nhà) flow(n) chảy tràn flower(n) hoa fly(v) bay focus(v) làm follow(v) theo sau following(a) sau food(n) thức ăn foot(n) bàn chân football(n) môn bóng đá for(conj) for(prep) ủng hộ force(n) quyền lực force(v) ép buộc foreign(a) (thuộc) nước forest(n) rừng forget(v) quên form(n) hình thức form(v) tạo thành formal(a) chất former(det) xưa forward(adv) tương lai found(v) nấu chảy foundation(n) thành lập free(a) tự freedom(n) tự frequently(adv) nhiều lần Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy fresh(a) tươi friend(n) bạn from(prep) dựa vào front(a) đằng trước front(n) mặt trận fruit(n) fuel(n) nhiên liệu full(a) tràn trề fully(adv) đầy đủ function(n) chức fund(n) kho, quỹ fun(n) trò đùa funny(a) buồn cười further(adv) xa future(a) tương lai future(n) tương lai gain(v) đạt tới game(n) trò chơi garden(n) công viên gas(n) đốt gate(n) cổng gather(v) thu thập general(a) tổng hợp general(n) tổng quát generally(adv) nói chung generate(v) phát generation(n) hệ gentleman(n) người quý phái get(v) lấy girl(n) gái give(v) cho glass(n) kính go(v) goal(n) bàn thắng god(n) thượng đế gold(n) vàng good(a) tốt good(n) lợi ích government(n) phủ grant(n) trợ cấp grant(v) ban(cho) great(a) vó đại green(a) xanh grey(a) xám ground(n) mặt đất group(n) nhóm grow(v) mọc, lớn lên growing(a) lớn lên growth(n) lớn mạnh guest(n) khách trọ guide(n) người hướng dẫn gun(n) súng hair(n) tóc half(det) phân nửa half(n) phân hall(n) hội trường hand(n) tay hand(v) chuyển giao handle(v) cầm hang(v) treo happen(v) xảy happy(a) vui vẻ hard(a) cứng hard(adv) gay go hardly(adv) khắc nghiệt hate(v) căm thù have(v) có, dùng he(pron) anh head(n) đầu Trang 2000 từ tiếng Anh thơng dụng head(v) làm đầu health(n) sức khỏe hear(v) nghe heart(n) lòng heat(n) nóng heavily(adv) nặng nề heavy(a) nặng hell(n) đòa ngục help(n) giúp đỡ help(v) giúp đỡ hence(adv) her(det) cô her(pron) cô here(adv) nơi herself(pron) cô ta hide(v) che giấu high(a) cao high(adv) mạnh mẽ highly(adv) hill(n) đồi him(pron) anh himself(pron) anh his(det) anh his(pron) historical(a) (thuộc) lòch sử history(n) lòch sử hit(v) đụng hold(v) cầm, giữ hole(n) hang holiday(n) ngày nghỉ home(adv) nhà home(n) nhà hope(n) nguồn hy vọng hope(v) hy vọng Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy horse(n) ngựa hospital(n) bệnh viện hot(a) nóng hotel(n) khách sạn hour(n) house(n) nhà household(n) hộ gia đình housing(n) chuồng how(adv) however(adv) dù huge(a) khổng lồ human(a) có tính người human(n) người hurt(v) làm đau husband(n) người chồng I(pron) tôi, tớ idea(n) quan niệm identify(v) nhận if(conj) ignore(v) bác bỏ illustrate(v) minh họa image(n) hình ảnh imagine(v) tưởng tượng immediate(a) trực tiếp immediately(adv) impact(n) va chạm implication(n) lôi kéo imply(v) ý nói importance(n) quan trọng important(a) quan trọng impose(v) áp đặt impossible(a) không thích hợp impression(n) ấn tượng improve(v) cải thiện improvement(n) cải thiện in(adv) in(prep) ở, incident(n) kiện include(v) kể including(prep) bao gầm income(n) thu nhập increase(n) tăng thêm increase(v) tăng lên increased(a) tăng lên increasingly(adv) ngày tăng indeed(adv) independent(a) không phụ thuộc index (n) ngón trỏ indicate(v) biểu lộ individual(a) cá nhân individual(n) cá nhân industrial(a) (thuộc) công nghiệp industry(n) công nghiệp influence(n) ảnh hưởng influence(v) ảnh hưởng đến inform(v) báo tin information(n) thông tin initial(a) ban đầu initiative(n) khởi đầu injury(n) mối hại inside(adv) Trang 10 2000 từ tiếng Anh thơng dụng inside(prep) phía insist(v) nhấn mạnh instance(n) ví dụ instead(adv) thay institute(n) học viện institution(n) thành lập instruction(n) kiến thức instrument(n) dụng cụ insurance(n) tiền bảo hiểm intend(v) có ý muốn intention(n) mục đích interest(n) quan tâm interested(a) có quan tâm interesting(a) hấp dẫn internal(a) nội international(a) quốc tế interpretation(n) giải thích interview(n) vấn into(prep) vào introduce(v) giới thiệu introduction(n) giới thiệu investigate (v) điều tra investigation(n) điều tra investment (n) vốn đầu tư invite(v) đề nghò involve(v) làm liên lụy iron(n) sắt island(n) đảo issue(n) phát issue(v) thoát it(pron) Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy item(n) tiết mục its(det) itself(pron) job(n) công việc join(v) kết hợp joint(a) chung journey(n) hành trình judge(n) quan tòa judge(v) xét xử jump(v) nhảy qua just(adv) justice(n) công lý keep(v) tuân theo key(a) then chốt key(n) chìa khóa kid(n) dê non kill(v) giết chết kind(a) tử tế kind(n) loài, giống king(n) quốc vương kitchen(n) nhà bếp knee(n) đầu gối know(v) hiểu biết knowledge(n) hiểu biết labour(a) lao động labour(n) tầng lớp lao động lack(n) thiếu lady(n) vợ land(n) đất language(n) ngôn ngữ large(a) rộng, lớn largely(adv) phong phú last(a) sau last(v) kéo dài late(a) trễ late(adv) trễ later(adv) sau latter(det) sau laugh(v) cười vui launch(v) phóng law(n) pháp luật lawyer(n) luật sư lay(v) bố trí lead(n) chì lead(v) lãnh đạo leader(n) lãnh tụ leadership(n) lãnh đạo leading(a) hướng dẫn leaf(n) league(n) liên minh lean(v) dựa learn(v) học least(adv) tối thiểu leave(v) bỏ left(a) trái leg(n) chân legal(a) hợp pháp legislation(n) ban hành pháp luật length(n) độ dài less(adv) nhỏ less(det) bớt let(v) cho phép letter(n) thư tín level(n) trình độ liability(n) trách nhiệm pháp lý liberal(a) rộng rãi Trang 11 2000 từ tiếng Anh thơng dụng library(n) thư viện lie(v) nói dối life(n) sống lift(v) giương cao light(a) sáng sủa light(n) đèn like(prep) giống like(v) thích likely(a) có lẽ thật likely(adv) có khả limit(n) giới hạn limit(v) giới hạn limited(a) có hạn chế line(n) dây link(n) mắt xích link(v) liên kết lip(n) môi list(n) danh sách listen(v) nghe literature(n) văn chương little(a) nhỏ bé little(adv) chút little(det) chẳng live(v) sống living(a) sống loan(n) vay nợ local(a) đòa phương location(n) vò trí long(a) dài long(adv) lâu, suốt look(n) nét mặt look(v) nhìn lord(n) chúa tể lose(v) thất lạc loss(n) thua thiệt Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy lot(n) việc rút thăm love(n) tình yêu love(v) yêu lovely(a) đáng yêu low(a) thấp, bé lunch(n) bữa ăn trưa machine(n) máy móc magazine(n) tạp chí main(a) chủ yếu mainly(adv) phần lớn maintain(v) trì, bảo vệ major(a) trọng đại majority(n) đa số make (v) chế tạo male(a) đực, trống male(n) trai man(n) đàn ông manage(v) quản lý management(n) quản lý manager(n) người quản lý manner(n) kiểu, cách many (det) nhiều map(n) đồ mark(n) nhãn hiệu mark(v) đánh dấu market(n) chợ market(v) bán chợ marriage(n) hôn nhân married(a) có chồng(vợ) marry(v) lấy(ai)làm vợ mass(n) khối, đống master(n) chủ master(v) làm chủ match(n) thi đấu match(v) đối chọi material(n) vật chất matter(n) chất, vật chất matter(v) tính chất quan trọng may(modal) maybe(adv) me(pron) tôi, tớ meal(n) bữa ăn mean(v) nghóa meaning(n) ý nghóa means(n) cải meanwhile(adv) lúc measure(n) đo lường measure(v) đo lường mechanism (n) cấu media(n) phương tiện truyền thông medical(a) (thuộc) y học meet(v) gặp meeting(n) mítting member(n) phận membership(n) số hội viên memory(n) trí nhớ mental(a) (thuộc) tâm thần mention(v) đề cập merely(adv) đơn message(n) thư tín metal(n) kim loại method(n) phương pháp middle(n) thắt lưng might(modal) mile(n) dặm, lý Trang 12 2000 từ tiếng Anh thơng dụng military(a) lực lượng vũ trang military(n) binh lính milk(n) sữa mind(n) tâm trí mind(v) lưu ý mine(n) mỏ minister(n) trưởng ministry(n) Bộ minute(n) phút miss(v) trượt, chệch mistake(n) lỗi lầm model(n) kiểu, mẫu modern(a) đại module(n) đơn vò đo moment(n) chốc, lát money(n) tiền month(n) tháng more(adv) more(det) nhiều morning(n) buổi sáng most(adv) most(det) phần lớn mother(n) mẹ motion(n) vận động motor(n) động ô tô mountain(n) núi mouth(n) miệng move (n) di chuyển move (v) di chuyển movement (n) vận động much(adv) nhiều much(det) phần nhiều murder(n) vụ án mạng museum(n) nhà bảo tàng Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy music(n) âm nhạc must(modal) phải my(det) myself(pron) name (n) tên name (v) đặt tên narrow(a) chật hẹp nation(n) dân tộc national(a) (thuộc) dân tộc natural(a) (thuộc) tự nhiên nature(n) thiên nhiên near(prep) gần nearly(adv) gần necessarily(adv) tất yếu necessary(a) cần thiết neck(n) cổ need(n) cần thiết need(v) cần, muốn negotiation(n) thương lượng neighbour(n) hàng xóm neither(adv) không network(n) mạng lưới never(adv) không nevertheless(adv) nhiên new(a) news(n) tin tức newspaper(n) báo next(adv) tiếp next(det) sau nice(a) thú vò night(n) đêm, tối no(adv) không no(det) không nobody(pron) không nod(v) đồng ý noise(n) ồn none(pron) không vật no one(pron) không người nor(conj) không normal(a) thông thường normally(adv) thường lệ north(n) phía bắc northern(a) bắc nose(n) mũi not(adv) không note(n) lời ghi note(v) ghi nhớ nothing(pron) không notice(n) lời báo trước notice(v) để ý notion(n) khái niệm now(adv) nuclear(a) (thuộc) hạt nhân number(n) số nurse(n) ý tá object(n) đồ vật objective(n) mục tiêu observation(n) quan sát observe(v) theo dõi obtain(v) giành obvious(a) rõ ràng obviously(adv) hiển nhiên occasion(n) dòp Trang 13 2000 từ tiếng Anh thơng dụng occur(v) xảy odd(a) kỳ quặc of(prep) off(adv) tắt off(prep) khỏi offence(n) vi phạm offer(n) trả giá offer(v) biếu, tặng office(n) chức vụ officer(n) só quan official(a) (thuộc) quyền official(n) viên chức often(adv) thường oil(n) dầu okay(adv) đồng ý old(a) già on(adv) tiếp tục on(prep) once(adv) lần once(conj) one(pron) only(a) only(adv) trừ onto(prep) lên open(a) mở open(v) mở, bắt đầu operate(v) hoạt động operation(n) cách hoạt động opinion(n) quan điểm opportunity (n) hội opposition(n) chống lại option(n) lựa chọn or(conj) order (n) bậc, loại Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy order (v) lệnh ordinary(a) thông thường organisation(n) organise(v) thành lập organization(n) tổ chức origin(n) nguồn gốc original(a) (thuộc) nguồn gốc other(a) khác other(n) other(pron) otherwise(adv) cách khác ought (modal) phải our(det) ourselves(pron) out(adv) outcome(n) hậu output(n) sản lượng outside(adv) phía outside(prep) over(adv) qua, sang over(prep) hết overall(a) toàn own(det) riêng own(v) sở hữu owner(n) chủ nhân package(n) gói đồ page(n) trang(giấy) pain(n) đau đớn paint(v) sơn, quét sơn painting(n) hội họa pair(n) đôi, cặp panel(n) Panô paper (n) giấy parent(n) cha, mẹ park(n) công viên parliament(n) quốc hội part(n) phận particular(a) riêng biệt particularly (adv) cách đặc biệt partly(adv) đến chừng mực partner(n) cộng party(n) buổi tiệc pass(v) qua passage(n) trôi qua past(a) khứ past(n) dó vãng past(prep) quá, muộn path(n) đường mòn patient(n) bệnh nhân pattern(n) gương mẫu pay(n) tiền lương pay(v) trả (tiền lương) payment(n) tiền bồi thường peace(n) hòa bình pension(n) tiền trợ cấp people(n) quốc gia, dân tộc per(prep) cho percent(n) phần trăm perfect(a) hoàn toàn perform(v) thi hành performance(n) thi hành perhaps(adv) có lẽ period(n) thời kỳ permanent(a) vónh cửu person(n) người Trang 14 2000 từ tiếng Anh thơng dụng personal(a) cá nhân persuade(v) thuyết phục phase(n) tuần trăng phone(n) điện thoại photograph (n) ảnh physical(a) (thuộc) vật chất pick(v) picture(n) tranh piece(n) mảnh, mẫu place(n) đòa điểm place(v) đặt, để plan(n) dự đònh plan(v) dự kiến planning(n) lập kế hoạch plant(n) thực vật plastic(n) chất dẻo plate(n) kim loại play(n) vui chơi play(v) chơi player(n) người chơi please(adv) làm hài lòng pleasure(n) niềm vui thích plenty(pron) dư thừa plus(prep) cộng với pocket(n) túi point(n) đầu nhọn point(v) trỏ police(n) cảnh sát policy(n) sách political(a) phủ politics(n) hoạt động trò pool(n) vũng nước Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy poor(a) nghèo popular(a) phổ biến population(n) dân cư position(n) vò trí positive(a) xác thực possibility(n) possible(a) thực possibly(adv) có lẽ, post(n) cột trụ potential(a) tiềm potential(n) khả pound(n) power(n) lực powerful(a) hùng mạnh practical(a) thực hành practice(n) thực tiễn prefer(v) thích (prep)are(v) thì, presence(n) diện present(a) diện present(n) present(v) đưa president(n) hiệu trưởng press(n) nén press(v) ép pressure(n) áp suất pretty(adv) prevent(v) ngăn chặn previous(a) ưu tiên previously(adv) trước price(n) giá primary(a) nguyên thủy prime(a) ưu tú principle(n) nguồn gốc priority(n) quyền ưu tiên prison(n) nhà tù prisoner(n) tù nhân private(a) cá nhân, riêng probably(adv) chắn problem(n) vần đề procedure(n) thủ tục process(n) trình produce(v) trình product(n) sản phẩm production(n) sản xuất professional(a) nhà nghề profit (n) thuận lợi program(n) chương trình programme(n) chương trình progress(n) lên project(n) đề án promise(v) hẹn ước promote(v) thăng chức proper(a) thích đáng properly(adv) hợp thức property(n) hoàn toàn thích đáng proportion(n) cân đối proposal(n) đề xuất propose(v) đề xuất prospect(n) viễn tưởng protect(v) phòng ngừa protection(n) bảo vệ prove(v) chứng minh provide(v) cung cấp Trang 15 2000 từ tiếng Anh thơng dụng provided(conj) miễn provision(n) dự phòng pub(n) quán rượu public(a) công cộng public(n) công chúng publication (n) công bố publish(v) công bố pull(v) lôi, kéo pupil(n) học trò purpose(n) mục đích push(v) thúc đẩy put(v) đặt, để quality(n) giá trò quarter(n) phần tư question(n) câu hỏi question(v) hỏi quick (a) nhanh quickly(adv) nhanh chóng quiet(a) yên lặng quite(adv) race(n) đua radio(n) riô railway(n) đường sắt rain(n) mưa raise(v) nâng lên range (n) phạm vi rapidly(adv) cách mau lẹ rare(a) hiếm, loãng rate(n) tỷ lệ rather(adv) thà…hơn reach (v) với tới reaction(n) dò ứng read(v) đọc reader(n) độc giả reading(n) xem Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy ready (a) sẵn sàng real(a) thực tế realise(v) thực reality(n) thực realize(v) thực really(adv) thật, thực reason(n) lý reasonable (a) biết lẽ phải recall (v) gọi receive(v) nhận, tiếp đón recent(a) xảy recently(adv) xảy recognise(v) công nhận recognition (n) công nhận recognize(v) công nhận recommend(v) giới thiệu record(n) hồ sơ, biên record(v) ghi chép recover(v) thu lại red(a) màu đỏ reduce(v) giảm bớt lại reduction(n) thu nhỏ refer (v) tham khảo reference(n) tham khảo reflect(v) phản xạ reform(n) cải cách refuse(v) nấu chảy lại regard(v) để ý region(n) vùng, miền regional(a) (thuộc) vùng, miền regular(a) bình thường regulation(n) điều chỉnh reject(v) loại relate(v) kể lại relation(n) kể lại relationship(n) mối quan hệ relative(a) có liên quan relatively(adv) có quan hệ(ho hàng…) release(n) giải thoát release(v) tha relevant(a) thích đáng relief (n) đền bù religion(n) tôn giáo religious(a) (thuộc) tôn giáo rely(v) tin remain(v) lại remember(v) nhớ remind(v) nhắc nhở remove(v) tháo repeat(v) nhắc lại replace(v) thay reply(v) trả lời report(n) báo cáo report(v) báo cáo represent(v) đại diện representation(n) đại diện representative(n) người đại diện request(n) lời thỉnh cầu require(v) đòi hỏi requirement(n) nhu cầu Trang 16 2000 từ tiếng Anh thơng dụng research(n) nghiên cứu resource(n) thù đoạn respect(n) mối quan hệ respond(v) phản ứng lại response(n) trả lời responsibility(n) trách nhiệm responsible (a) có trách nhiệm rest(n) nghỉ ngơi rest(v) nghỉ ngơi restaurant(n) nhà hàng result (n) kết result (v) đưa đến kết retain(v) giữ, cầm lại return(n) trở lại return(v) trở lại reveal(v) phát giác revenue(n) thu nhập review(n) xem xét lại revolution(n) vòng (tua) rich(a) giàu có ride(v) cữa ngựa right(a) thẳng, tốt right(adv) thẳng right(n) điều tốt ring(n) nhẫn ring(v) đeo nhẫn rise(n) tăng lên rise(v) vượt lên risk(n) nguy hiểm river(n) dòng sông road(n) đường rock(n) đá role(n) vai trò Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy roll(v) lăn roof(n) mái nhà room(n) phòng round(adv) quanh round(prep) xung quanh route(n) tuyến đường row(n) chèo thuyền royal(a) (thuộc) hoàng gia rule(n) quy tắc run(n) dạo run(v) chạy rural(a) nông thôn safe(a) an toàn safety(n) an toàn sale(n) bán hàng same(det) đều sample(n) mẫu hàng satisfy(v) đáp ứng save(v) cứu nguy say(v) nói scale(n) vảy(cá…) scene(n) trường scheme(n) phối hợp school(n) trường học science(n) khoa học scientific(a) có kỹ thuật scientist(n) nhà khoa học score(v) số điểm screen(n) chắn sea(n) biển search(n) tiềm kiếm search(v) lục soát season(n) mùa seat(n) chỗ ngồi second(n) vật thứ hai secondary(a) thứ hai secretary(n) thư ký section(n) tiết diện sector(n) khu vực secure(v) củng cố security(n) an toàn see(v) thấy, xem seek(v) theo đuổi seem(v) dường select(v) lựa chọn selection(n) lựa chọn sell(v) bán rẻ send(v) gửi senior(a) thâm niên sense(n) giác quan sentence(n) lời tuyên án separate(a) riêng rẽ separate(v) phân sequence(n) nối tiếp series(n) loạt, đợt serious(a) nghiêm trang seriously(adv) đứng đắn servant(n) người hầu serve(v) phục vụ service(n) phục vụ session(n) phiên họp set(n) tập hợp set(v) ổn đònh settle(v) giải settlement(n) giải several(det) khác severe(a) nghiêm khắc sex(n) giới tính sexual(a) (thuộc) giới tính Trang 17 2000 từ tiếng Anh thơng dụng shake(v) lắc, lay động shall(modal) shape(n) hình thức share(n) lưỡi cày share(v) phân chia she(pron) chò ấy, cô sheet(n) khăn trải giường ship(n) tàu thủy shoe(n) giày shoot(v) qua shop(n) cửa hàng short(a) ngắn shot(n) viên đạn should(modal) nên shoulder(n) vai shout(v) reo hò show(n) biểu diễn show(v) trình diễn shut(v) đóng, khép side(n) mặt phẳng sight(n) thò lực sign(n) dấu hiệu sign(v) đánh dấu signal(n) tín hiệu significance(n)sự quan trọng significant(a) đầy ý nghóa silence(n) tính trầm lặng similar(a) tương tự simple(a) đơn giản simply(adv) since(conj) since(prep) từ sing(v) hát single(a) đơn độc sir(n) thưa ngài Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy sister(n) chò, em gái sit(v) ngồi site(n) nơi, chỗ situation(n) vò trí size(n) kích cỡ skill(n) khéo léo skin(n) da sky(n) trời, thiên đường sleep(v) ngủ slightly(adv) không đáng kể slip(v) trôi qua slow(a) chậm chạp slowly(adv) chậm small(a) nhỏ smile(n) nụ cười smile(v) mỉm cười so(adv) so(conj) social(a) có tính chất xã hội society(n) xã hội soft(a) mềm, dẽo software(n) nhu liệu soil(n) đất soldier(n) lính solicitor(n) cố vấn pháp luật solution(n) dung dòch some (det) vài somebody(pron) someone(pron) người something(pron) điều sometimes(adv) somewhat(adv) gọi somewhere(adv) nơi son(n) trai song(n) tiếng hát soon(adv) sớm sorry(a) đáng buồn sort(n) thứ, hạng sound(n) âm sound(v) kêu source(n) nguồn sống south(n) miền Nam southern(a) hướng nam space (n) không gian speak(v) nói speaker(n) người nói special(a) đặc biệt species(n) hình thai specific(a) dứt khoát speech(n) khả nói speed(n) mau lẹ spend(v) tiêu xài spirit(n) tinh thần sport(n) thể thao spot(n) nơi, chốn spread(v) trải, căng spring(n) nhảy staff(n) gậy stage(n) sân khấu stand(v) đứng standard(a) tiêu chuẩn standard(n) trình độ star(n) star(v) start(n) lúc bắt đầu start(v) bắt đầu Trang 18 2000 từ tiếng Anh thơng dụng state(n) đại vò state(v) tuyên bố statement(n) lời tuyên bố station(n) trạm, đồn status (n) đòa vò stay(v) lại steal(v) ăn cắp step(n) nấc thang step(v) khiêu vũ stick(v) cắm, đâm still(adv) stock(n) kho dự trữ stone(n) đá quý stop(v) dừng lại store(n) dồi story(n) cốt truyện straight(adv) thẳng strange(a) xa lạ strategy(n) chiếm lược street (n) đường phố strength(n) sức mạnh strike (n) đình công strike (v) đánh, đập strong(a) bền, vững strongly(adv) bền, vững structure(n) cấu trúc student(n) học sinh, sinh viên studio(n) xưởng vẽ study(n) học tập study(v) học stuff(n) chất style(n) phong cách subject(n) chủ đề substantial(a) thật, có thật succeed(v) Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy success(n) thành công successful(a) có kết such(det) suddenly(adv) suffer(v) chòu, bò sufficient(a) có khả suggest(v) gợi ý suggestion(n) gợi ý suitable(a) phù hợp sum(n) tổng số summer(n) mùa hè sun(n) mặt trời supply(n) cung cấp supply(v) cung cấp support(n) ủng hộ support(v) khuyến khích suppose(v) giả sử sure(a) chắn surely(adv) đònh surface(n) bề mặt surprise(n) bất ngờ surround(v) bao vây survey(n) nghiên cứu survive(v) sống lâu switch(v) đánh gậy system(n) hệ thống table(n) bàn take(v) cầm, nắm talk(n) trò chuyện talk(v) nói chuyện tall(a) cao tape(n) dây, băng target(n) mục tiêu task(n) nhiệm vụ tax(n) thuế cước tea(n) trà teach(v) dạy teacher(n) giáo viên teaching(n) nghề dạy team(n) cỗ(ngựa ) tear(n) giận technical(a) chuyên môn technique(n) kỹ xảo technology(n) kỹ thuật telephone(n) điện thoại television(n) truyền hình tell(v) nói temperature(n) nhiệt độ tend(v) trông nom term(n) giới hạn terms (n) điều khoản terrible(a) khủng khiếp test(n) thử thách test(v) thử thách text(n) đoạn trích than(conj) so với thank(v) cám ơn thanks(n) lới cám ơn that(conj) that(det) ấy, the(det) cái, theatre(n) sân khấu their(det) chúng them(pron) chúng theme(n) đề tài themselves(pron) họ then(adv) lúc theory(n) học thuyết Trang 19 2000 từ tiếng Anh thơng dụng there(adv) there(pron) nơi therefore(adv) these(det) they(pron) họ thin(a) gầy thing (n) đồ dùng think(v) suy nghó this(det) those(det) though(adv) nhiên though(conj) thought(n) suy nghó threat(n) đe dọa threaten(v) đe dọa through(adv) qua through(prep) xuyên qua throughout(prep) từ đầu đến cuối throw(v) ném, vứt thus(adv) ticket (n) nhãn time(n) thời gian tiny(a) nhỏ xíu title(n) nhan đề to(adv) vào, lại to infinitive-marker to(prep) đến, tới today (adv) hôm together(adv) đồng thời tomorrow(adv) ngày mai tone(n) tiếng(nhạc) tonight(adv) đêm too(adv) tool(n) dụng cụ tooth(n) Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy top(a) cao top(n) đỉnh total(a) tổng cộng total(n) tổng số totally(adv) hoàn toàn touch(n) xúc giác touch(v) sờ mó tour(n) chơi towards(prep) theo hướng town(n) thò trấn track(n) dấu, vết trade(n) mậu dòch tradition(n) truyền miệng traditional(a) theo truyền thống traffic(n) giao thông train(n) xe lửa train(v) rèn luyện training(n) đào tạo transfer(n) di chuyển transfer(v) dời transport(n) phương tiện travel(v) du lòch treat(v) xem treatment(n) đối xử treaty(n) hiệp ước tree(n) trend(n) khuynh hướng trial(n) điều thử thách trip(n) chơi troop(n) đoàn, đàn trouble(n) phiền hà true(a) chân trust(n) tín nhiệm truth(n) thật, lẽ phải try(v) cố gắng turn(n) vòng quay turn(v) quay twice(adv) gấp hai type(n) kiểu mẫu typical(a) đặc trưng unable(a) bất tài under(adv) under(prep) understand (v) hiểu understanding(n) hiểu biết undertake(v) đònh làm unemployment(n) thất nghiệp unfortunately(adv) bất hạnh union (n) hợp unit(n) đơn vò united(a) liên kết university(n) trường đại học unless(conj) không unlikely(a) không until(conj) until(prep) up(adv) up(prep) ngược lên upon(prep) vào lúc upper(a) cao urban(a) thành thò us(pron) use(n) dùng use(v) dùng used(a) thường dùng used(modal) Trang 20 2000 từ tiếng Anh thơng dụng useful(a) có ích user(n) người dùng usual(a) thông thường usually(adv) thường thường value(n) giá trò variation(n) biến đổi variety(n) đa dạng various(a) khác vary(v) thay đổi vast(a) mênh mông vehicle(n) phương tiện version(n) kòch very(a) thực very(adv) via(prep) qua victim(n) nạn nhân victory(n) thắng lợi video(n) truyền hình view(n) cảnh village(n) làng xã violence(n) dội vision(n) điều mơ thấy visit(n) tham quan visit(v) thăm visitor(n) khách vital(a) (thuộc) sống voice(n) tiếng volume(n) âm lượng vote(n) phiếu vote(v) bỏ phiếu wage(n) tiền lương wait(v) chờ đợi walk(n) dạo chơi walk(v) wall(n) tường Học, học nữa, học mãi!!! Nguyễn ðặng Hồng Duy want(v) muốn war(n) cãi cọ warm(a) ấm áp warn(v)cảnh cáo wash(v) rửa, giặt watch(v) xem water(n) nước wave(n) sóng way(n) đoạn đường we(pron) weak(a) yếu ớt weapon(n) vũ khí wear(v) mang, đeo weather(n) thời tiết week(n) tuần lễ weekend(n) cuối tuần weight(n) cân nặng welcome(v) hoan nghênh welfare(n) phúc lợi well(adv) tốt, giỏi west(n) hướng tây western(a) (thuộc) phía tây what(det) gì, whatever(det) dù when(adv) when(conj) khi, lúc where(adv) đâu, đâu where(conj) whereas(conj) trái lại whether(conj) có…chăng which(det) nào, người while(conj) while(n) lúc, chốt, lát whilst(conj) mà white(a) trắng who(pron) whole(a) trọn vẹn whole(n) toàn whom(pron) ai, người whose(pron) why(adv) wide(a) rộng lớn widely(adv) khắp nơi wife(n) vợ wild(a) dại, hoang will(modal) will(n) nguyện vọng win(v) thắng wind(n) gió window(n) cửa sổ wine(n) rượu vang wing(n) phi đội winner(n) người thắng winter(n) mùa đông wish(v) hy vọng with(prep) với withdraw(v) rút lui within(prep) bên without(prep) woman(n) đàn bà wonder(v) ngạc nhiên wonderful(a) cảnh đẹp wood(n) gỗ, củi word(n) lời noi work(n) công việc work(v) làm việc Trang 21 2000 từ tiếng Anh thơng dụng worker(n) công nhân working(a) lao động works(n) làm việc world(n) giới worry(v) quấy rầy worth(prep) đáng giá would(modal) write(v) viết Nguyễn ðặng Hồng Duy writer(n) tác giả writing(n) kiểu viết wrong(a) không yard(n) sân year(n) năm yesterday(adv) hôm qua yet(adv) còn, chưa you(pron) anh, chò, ông, bà… young(a) trẻ your(det) anh, chò… yourself(pron) anh youth(n) tuổi trẻ Hãy vào http://vihocsinhthanyeu.tk để tham khảo thêm tài liệu học tập tiếng Anh Học, học nữa, học mãi!!! Trang 22
- Xem thêm -

Xem thêm: 2000 từ vựng tiếng anh thông dụng, 2000 từ vựng tiếng anh thông dụng, 2000 từ vựng tiếng anh thông dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay