Luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành kinh tế tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay

108 161 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 09:56

LUẬN VĂN: Tiếp tục đổi quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo nước ta Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Đảng Nhà nước ta quan tâm coi trọng công tác giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) Cùng với khoa học công nghệ, GD-ĐT Đại hội VIII Đảng xác định quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển Trong năm qua, điều kiện đất nước ngân sách nhà nước nhiều khó khăn, Nhà nước dành tỷ lệ ngân sách đáng kể để đầu tư cho giáo dục đào tạo Với nguồn ngân sách đó, GD-ĐT đạt kết đáng khích lệ, bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục Để phát huy hiệu sử dụng ngân sách, khắc phục hạn chế tồn tại, vấn đề quan trọng cần phải làm sáng tỏ thêm lý luận lẫn thực tế đổi quản lý ngân sách giáo dục- đào tạo Xuất phát từ thực tế đây, đề tài "Tiếp tục đổi quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo nước ta nay" lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành quản lý kinh tế hy vọng đóng góp phần nhỏ đáp ứng đòi hỏi thực tiễn đặt Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có số công trình nghiên cứu đổi công tác lập kế hoạch chế quản lý ngân sách giáo dục đào tạo giai đoạn 1990 - 1995 "Đổi hoàn thiện chế quản lý ngân sách hệ thống giáo dục quốc dân" TS Trần Thu Hà (năm 1993); đề tài "Xây dựng qui trình lập kế hoạch chế điều hành ngân sách giáo dục - đào tạo", đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Bộ Tài (năm 1996) Các công trình đề cập đến nhiều khía cạnh quản lý, điều hành ngân sách giáo dục - đào tạo tầm vĩ mô, nặng tổng kết thực năm trước, chưa trọng nghiên cứu cách bản, hệ thống chế quản lý ngân sách GD-ĐT trọng đến giải pháp thực hiện, giai đoạn 2000- 2010 Vì vậy, đề tài lựa chọn nghiên cứu góp phần bổ sung, hoàn thiện thêm vấn đề bỏ ngỏ, cần làm rõ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu chủ yếu quản lý ngân sách GD-ĐT nước ta thời gian qua, sâu phân tích thực trạng quản lý công tác kế hoạch hóa ngân sách GD-ĐT; Thực trạng công tác điều hành ngân sách GD-ĐT việc quản lý, sử dụng nguồn thu ngân sách nhà nước Trong khuôn khổ luận văn cao học đối tượng nghiên cứu đây, luận văn giới hạn phạm vi quản lý kế hoạch ngân sách GD-ĐT, giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi quản lý ngân sách GD-ĐT (không nghiên cứu kế hoạch phát triển GD-ĐT) Các khía cạnh khác liên quan đề cập cần thiết Mục đích, nhiệm vụ luận văn + Mục đích: Luận văn nghiên cứu làm rõ thêm nội dung quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT nước ta điều kiện chế thị trường + Nhiệm vụ luận văn: - Hệ thống hóa làm rõ thêm lý luận vị trí nghiệp GD-ĐT; Mối quan hệ GD-ĐT với phát triển kinh tế xã hội nội dung quản lý ngân sách GD-ĐT - Phân tích tình hình thực trạng quản lý ngân sách GD-ĐT nước ta, năm thời kỳ đổi gần - Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi quản lý ngân sách GD-ĐT nước ta Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận để nghiên cứu luận văn chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối sách tài chính, sách giáo dục nước ta Cùng với phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp nghiên cứu lý thuyết với quan sát đánh giá thực tiễn, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, hệ thống hóa, phân tích, so sánh từ đề giải pháp nhằm tiếp tục đổi quản lý ngân sách GD-ĐT nước ta Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương, tiết Mục lục Trang Mở đầu Chương 1: vấn đề quản lý ngân sách ngành giáo dục đào tạo 1.1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển kinh tế - xã hội đất nước 1.2 Nội dung quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo 13 1.3 Kinh nghiệm quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo số quốc 22 gia khu vực Chương 2: Thực trạng quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo 29 nước ta năm qua 2.1 Khái quát tình hình giáo dục - đào tạo năm qua 29 2.2 Thực trạng quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo nước ta 37 năm qua 2.3 Nhận xét thực trạng quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo 76 nước ta năm qua Chương 3: phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi quản lý 79 ngân sách giáo dục - đào tạo nước ta 3.1 Phương hướng tiếp tục đổi quản lý ngân sách giáo dục - đào 79 tạo nước ta 3.2 Giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi quản lý ngân sách giáo dục - đào 86 tạo nước ta 3.3 Các điều kiện để thực có hiệu giải pháp 95 Kết luận 99 danh mục tài liệu tham khảo 102 Chương vấn đề quản lý ngân sách ngành giáo dục - đào tạo 1.1 nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển kinh tế - xã hội đất nước 1.1.1 Vai trò, vị trí nghiệp giáo dục - đào tạo Giáo dục bao gồm tất loại hình học tập từ mầm non, giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng hệ trẻ thành người lao động có giác ngộ trị, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe đồng thời có trình độ văn hóa phổ thông, làm sở cho trình đào tạo Đào tạo bao gồm lĩnh vực từ trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học sau đại học, trình truyền thụ kiến thức khoa học kỹ thuật cho người học, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Trong trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, giáo dục đào tạo luôn có mối liên quan mật thiết với Giáo dục tảng để phát triển đào tạo, đào tạo hoạt động tiếp tục giáo dục, đào tạo có tác dụng thúc đẩy, định hướng dẫn dắt phát triển giáo dục Giáo dục - Đào tạo hoạt động thiếu nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Muốn có kinh tế phát triển, xã hội văn minh đòi hỏi phải có nguồn nhân lực phát triển thể chất lẫn trí tuệ Sản phẩm GD-ĐT người, yếu tố đặc biệt quan trọng trình sản xuất tạo cải vật chất cho xã hội Trình độ thành thạo, kỹ người có tác động trực tiếp đến suất lao động, việc hình thành kỹ thiết phải thông qua giáo dục phải đào tạo Công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước thực chất nâng cao suất lao động xã hội cách thúc đẩy phát triển công nghiệp, sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đưa đất nước lên trình độ phát triển Nhân tố định thành công CNH, HĐH tất yếu nhân tố người Mệnh đề "con người đứng trung tâm phát triển", với ý nghĩa "con người vừa mục đích, vừa tác nhân phát triển" UNESCO thức đề tài liệu "Hiểu để hành động", xuất năm 1997 Paris Quan điểm ngày nhiều nước thừa nhận phát triển phong phú lý luận thực tiễn qui luật phát triển thời đại Các nước phát triển rút ngắn thời kỳ công nghiệp hóa sở đầu tư phát triển mạnh nguồn lực người Sự đầu tư hiểu ba mặt: chăm sóc sức khỏe, nâng cao mức sống phát triển nghiệp GD-ĐT Trong đầu tư cho nghiệp GD-ĐT đầu tư có hiệu Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước ta đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp Nhân tố định thắng lợi công CNH, HĐH nguồn lực người Việt Nam phát triển số lượng chất lượng sở mặt dân trí nâng cao Vì vậy, muốn đảm bảo tăng trưởng kinh tế, giải vấn đề xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh trị trước hết phải chăm lo phát triển nguồn lực người, chuẩn bị lớp người lao động có phẩm chất lực phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn Để làm điều ngành GD-ĐT phải nhanh chóng đổi mới, phấn đấu đưa giáo dục nước nhà đạt trình độ tiên tiến so với nước khu vực vòng một, hai thập kỷ tới 1.1.2 Mối quan hệ giáo dục - đào tạo với phát triển kinh tế - xã hội Giáo dục - đào tạo trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Nhận thức đắn vai trò GD-ĐT làm thay đổi thái độ nhiều quốc gia vấn đề phát triển giáo dục Nhiều quốc gia nhìn thấy nguy tụt hậu quốc gia mình, có phần nguyên nhân từ yếu GD-ĐT Vì vậy, xu hướng tăng cường phát triển GD-ĐT, coi đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trở thành xu hướng có tính chất toàn cầu giai đoạn 1.1.2.1 Giáo dục - đào tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Trong phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, lao động yếu tố chủ thể trình sản xuất tri thức, kỹ người lao động yếu tố định phát triển lực lượng sản xuất, động lực thúc đẩy tiến không ngừng khoa học công nghệ nhằm nâng cao suất lao động [1] C.Mác rằng: lao động lành nghề bội số lao động giản đơn Như lao động qua đào tạo thời gian định tạo nhiều giá trị lao động chưa qua đào tạo Nhưng thực tế lao động có trình độ nghề nghiệp nhau, đồng thời tính phong phú đa dạng kinh tế - xã hội tạo nên lao động có nghề nghiệp khác trình độ lao động người khác sở đáp ứng yêu cầu ngành, đơn vị vị trí lao động cụ thể Vì vậy, GD-ĐT phải cung cấp cho ngành kinh tế xã hội lực lượng lao động không số lượng mà đảm bảo chất lượng, cấu ngành nghề cấu trình độ lao động Nguồn nhân lực với số lượng chất lượng cao nhân tố quan trọng định qui mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội Sự phát triển nguồn lực thông qua GD-ĐT tảng tư tưởng giáo dục quốc sách hàng đầu giáo dục động lực phát triển kinh tế xã hội Theo chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phát triển nguồn lực có nhân tố là: Giáo dục, sức khỏe dinh dưỡng, môi trường, việc làm, tự trị kinh tế Năm nguồn liên kết phụ thuộc nhau, giáo dục coi nhân tố bản, nhân tố thiết yếu để cải thiện sức khỏe dinh dưỡng, để trì môi trường có chất lượng cao, để mở rộng cải thiện nguồn lao động Chính mà nước nhấn mạnh đến sách giáo dục sách ưu tiên quốc gia xúc tiến kế hoạch cho phát triển [32, tr 41] Vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội GD-ĐT thể việc giáo dục nâng cao dân trí làm tảng cho phát triển đất nước Dân trí biểu trữ lượng trình độ học vấn dân tộc Giáo dục nâng cao dân trí có nghĩa giáo dục phải nâng cao qui mô chất lượng phẩm chất đạo đức, trình độ khoa học công nghệ, thể chất thẩm mỹ Trình độ dân trí coi sức mạnh công phát triển kinh tế xã hội đất nước trước mắt lâu dài Khi đánh giá mặt dân trí quốc gia người ta phải ý phương diện định tính định lượng dân trí Mặt định tính dân trí thể chất lượng học vấn mà người dân đạt (học vấn có phù hợp với trình độ tri thức chung giới hay không) Mặt định lượng dân trí xác định qua số như:  Tỷ lệ người biết chữ so với tổng số dân  Tỷ lệ niên, nhi đồng 23 tuổi học  Bình quân số năm học trung bình người dân  Tỷ lệ trẻ tuổi học mẫu giáo trước lúc vào tiểu học  Tỷ lệ học sinh học độ tuổi 6- 11  Tỷ lệ học sinh trung học cấp, ngành độ tuổi 11- 16  Tỷ lệ sinh viên đại học độ tuổi 17- 23 Trong tiêu trên, tiêu tỷ lệ người biết chữ số năm học trung bình người dân hai tiêu quan trọng để xác định mặt định lượng dân trí [3] Nhìn khái quát lịch sử phát triển kinh tế - xã hội nhiều quốc gia kỷ qua cho thấy vị trí quan trọng hàng đầu nghiệp phát triển GD-ĐT phát triển kinh tế - xã hội Ngay năm 20 kỷ XX, nhà kinh tế học giáo dục lỗi lạc người Nga X.G.Strumilin rút kết luận quan trọng: Đầu tư cho giáo dục để phát triển nhân lực đồng đem lại khả sinh lời đồng cho kinh tế Những năm 60 kỷ XX, nhà kinh tế học giáo dục người Mỹ cộng nghiên cứu tới kết luận: Trong hai nguồn vốn cho phát triển, cho công nghiệp hóa "Vốn người"Human Capital giữ vai trò định so với "vốn vật chất"- Material Capital Thế giới đại ngày cung cấp nhiều chứng thuyết phục: Không có quốc gia phát triển cao mà trình độ nhân lực, học vấn dân tộc thấp Tương tự, quốc gia có trình độ nhân lực thấp lại phát triển cao Cạnh tranh quốc tế ngày thực chất cạnh tranh khoa học - công nghệ, cạnh tranh nguồn nhân lực có trình độ cao, mà khoa học - công nghệ trình độ nhân lực lại phụ thuộc vào phát triển GD-ĐT Vì vậy, GD-ĐT tảng phát triển, đầu tư cho GD-ĐT đầu tư vào lĩnh vực phát triển bền vững hiệu 1.1.2.2 Kinh tế xã hội đảm bảo điều kiện cho phát triển giáo dục - đào tạo Bất giáo dục tồn phát triển thiếu điều kiện đảm bảo kinh tế Nếu giáo dục coi động lực cho phát triển kinh tế - xã hội kinh tế - xã hội tảng đảm bảo điều kiện cho phát triển giáo dục Điều thể số phương diện sau: - Kinh tế - xã hội đảm bảo cho phát triển GD-ĐT thông qua việc đầu tư Muốn trì hoạt động bình thường phát triển GD-ĐT, thiết phải đầu tư Nguồn đầu tư lớn có tính chất thường xuyên, ổn định ngân sách nhà nước Đầu tư lớn giáo dục có điều kiện phát triển, đầu tư phụ thuộc vào khả kinh tế đất nước chủ trương, sách Nhà nước quan tâm xã hội giáo dục Ngược lại, đầu tư ít, dẫn đến giáo dục chậm phát triển Giáo dục chậm phát triển khó đạt mục tiêu dân trí, nhân lực, nhân tài, từ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - Kinh tế - xã hội định hướng tạo môi trường xã hội cho phát triển giáo dục Một qui luật cần lưu ý phát triển GD-ĐT GD-ĐT chịu chế ước xã hội Nội dung qui luật thể qui định kinh tế xã hội giáo dục Điều có nghĩa: phát triển kinh tế - xã hội qui định phát triển giáo dục, giáo dục có vận động độc lập tiểu hệ thống, phải định hướng theo định hướng hệ thống lớn kinh tế - xã hội + Tham gia với Sở Tài để phân bổ NS cho trường địa bàn + Tham gia với Sở KH - ĐT Sở Tài lập dự toán chi XDCB thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo địa phương 3.2.2 Đổi quy trình cấp phát kinh phí cho GD-ĐT Việc cấp phát kinh phí NSNN chi cho giáo dục - đào tạo thời gian qua phân tán, kinh phí cấp mang tính chất chia đều, có tượng chồng chéo ngành việc quản lý thiếu chặt chẽ, thiếu kiểm tra, kiểm soát Đổi cấp phát kinh phí cho giáo dục - đào tạo theo nguyên tắc sau đây: - Cấp phát toán cho khoản chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu chi xây dựng thiết phải qua hệ thống Kho bạc nhà nước để kiểm soát chi - Không cấp kinh phí cho đơn vị trực tiếp chi tiêu thông qua quan tài trung gian - Tăng quyền chủ động chịu trách nhiệm nội dung chi tiêu sở giáo dục - đào tạo cách cấp kinh phí chi thường xuyên hàng quí Mục chi (Mục 134- Chi khác) Đối với khoản chi thường xuyên Giáo dục - Đào tạo thực theo bước sau: Bước 1: Căn vào tiêu ngân sách giao năm, sở giáo dục đào tạo lập dự toán chi (có phân chia theo quí) gửi đến quan quản lý giáo dục - đào tạo (Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo), quan tổng hợp, lập dự toán chi hàng quý gửi quan tài cấp Bước 2: Cơ quan tài thẩm tra dự toán chi vào khả ngân sách, cấp hạn mức kinh phí cho sở giáo dục - đào tạo theo Mục chi nhất, đồng thời thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực Bước 3: Căn vào hạn mức chi phân phối, Thủ trưởng sở giáo dục - đào tạo lệnh chuẩn chi, kèm theo hồ sơ toán gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch Bước 4: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra tính hợp pháp hồ sơ toán, đối chiếu với điều kiện chi, hạn mức, lệnh chuẩn chi để thực việc cấp phát toán cho đơn vị thụ hưởng - Đối với kinh phí chương trình mục tiêu: Bộ Tài cấp phát theo hình thức bổ sung có mục tiêu Báo cáo toán thực theo Quyết định số 42/2002/QĐ- TTg ngày 19 tháng năm 2002 Thủ tướng Chính phủ quản lý điều hành chương trình mục tiêu quốc gia - Việc cấp phát cho vay vốn đầu tư xây dựng thực theo chế hành, việc toán cho người nhận thầu thực qua Kho bạc nhà nước - Các nguồn thu ngân sách nhà nước (như học phí, tiền xây dựng theo Quyết định số 248/TTg) Kho bạc Nhà nước cấp lại theo qui định Liên Bộ Giáo dục - Đào tạo Tài 3.2.3 Đổi quy trình toán NS GD-ĐT Quyết toán công cụ quan trọng quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước, việc toán thu chi tài (bao gồm ngân sách ngân sách) hàng quý, năm nhiệm vụ bắt buộc sở giáo dục - đào tạo (dù đơn vị dự toán hay đơn vị toán, dù qui mô nhỏ hay qui mô lớn) Báo cáo toán phải phản ánh trung thực phân tích nội dung thu chi cho công việc theo Mục lục ngân sách nhà nước Thực chất thao tác nghiệp vụ kế toán khó khăn sở trường học, song quan quản lý giáo dục quan tài báo cáo toán quan trọng cần thiết vào phân tích việc sử dụng tài vào nội dung, mục đích chi trường học Kiểm tra phê duyệt báo cáo toán trách nhiệm quan quản lý giáo dục phối hợp với quan tài cấp, không thiết quan cấp kính phí phải làm nhiệm vụ duyệt toán Quy trình toán NS giáo dục - đào tạo thực theo bước sau: Bước 1: Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng NS giáo dục - đào tạo (các trường) phải lập toán thu - chi NS đơn vị theo biểu mẫu qui định gửi quan quản lý cấp Bước 2: Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp (Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT) có trách nhiệm kiểm tra duyệt toán thu, chi đơn vị thụ hưởng, đồng thời lập toán thu, chi thuộc phạm vi quản lý gửi quan tài cấp Bước 3: Đối với ngân sách địa phương, quan tài địa phương xét duyệt toán thu, chi ngân sách giáo dục - đào tạo quan giáo dục gửi sang, đồng thời thẩm tra toán ngân sách cấp dưới, tổng hợp, lập toán ngân sách địa phương trình UBND tỉnh Bước 4: Bộ Tài xét duyệt toán thu, chi ngân sách giáo dục - đào tạo Bộ Giáo dục - Đào tạo gửi sang, đồng thời thẩm tra toán ngân sách địa phương, tổng hợp thành toán NSNN trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội Cũng quy trình lập kế hoạch, quy trình toán phải có phối hợp đồng quan quản lý giáo dục quan tài Đối với quan quản lý giáo dục quan tài cấp phải coi việc phối hợp duyệt toán hàng năm trường học nhiệm vụ bắt buộc toán có giá trị pháp lý liên ngành cấp phê duyệt Làm thông tin cấp phát, sử dụng toán tài nắm xác thống quan quản lý chuyên ngành với quan tài chính, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm quản lý sử dụng tài trường học, khối giáo dục phổ thông mầm non Tóm lại: Những đổi quan trọng quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo mà luận văn đề xuất là: + Nhất thiết phải xây dựng dự toán trung hạn dài hạn; sở xây dựng dự toán hàng năm theo kết đầu ra, vào chiến lược phát triển ngành, có xác định mục tiêu ưu tiên nhằm đảm bảo sử dụng nguồn tài đạt hiệu cao + Việc giao tiêu ngân sách cho Bộ, địa phương tổng hợp theo nội dung, nhiệm vụ chi tạo điều kiện cho bộ, ngành, địa phương chủ động phân bổ kinh phí, tổ chức lồng ghép chương trình mục tiêu địa bàn + Việc cấp phát trực tiếp kinh phí chi thường xuyên từ quan tài qua kho bạc cho sở giáo dục - đào tạo hàng quí (không cấp qua quan quản lý giáo dục) theo Mục chi (Mục 134) giảm cấp trung gian, đồng thời tạo điều kiện cho sở giáo dục - đào tạo chủ động tăng cường tính chịu trách nhiệm việc phân bổ sử dụng kinh phí cho hoạt động giáo dục - đào tạo 3.3 Các điều kiện để thực có hiệu giải pháp 3.3.1 Quy định rõ chức quản lý NS GD-ĐT - Bộ Tài thực chức quản lý nhà nước nguồn tài ngân sách ngân sách (Vay nợ, viện trợ, quà tặng, nguồn thu hợp pháp khác sở GD-ĐT) Phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo kiểm tra việc thực kế hoạch chi tiêu ngân sách dành cho giáo dục - đào tạo ngành, địa phương - Sở Tài thực chức quản lý nhà nước tất nguồn tài đầu tư cho nghiệp giáo dục - đào tạo (cả ngân sách kinh phí NSNN) nguồn quốc tế viện trợ địa bàn toàn tỉnh - Bộ Giáo dục - Đào tạo Sở Giáo dục - Đào tạo thực việc quản lý nhà nước lĩnh vực tài việc kiểm tra, giám sát khoản chi tiêu đơn vị; phối hợp với quan tài để khai thác nguồn vốn khác hỗ trợ cho ngân sách giáo dục - đào tạo 3.3.2 Sắp xếp lại hệ thống trường, lớp Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với quan chức Nhà nước khẩn trương hoàn thành qui hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng sau: - Qui hoạch trường đại học cao đẳng theo vùng, miền: đảm bảo vùng, miền khác có đủ sở đào tạo để đáp ứng nhu cầu đào tạo cán chỗ, phục vụ nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng, miền lãnh thổ - Xây dựng qui hoạch trường đại học cao đẳng phải đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành nghề, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế vùng đất nước, tập trung nguồn vốn cho sở đào tạo ngành nghề mũi nhọn cho kinh tế Kết hợp hoạt động trường: Đào tạo - Nghiên cứu - Sản xuất - Giữ vững cấu đại học Quốc gia đại học vùng, sở đảm bảo qui mô đào tạo, đội ngũ cán giảng viên sở vật chất trường học Hướng xếp vừa thống chương trình đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo, vừa tập trung nguồn lực tài phục vụ cho nghiệp đào tạo, giảm bớt máy hành trường - Giữ nguyên số lượng cấu trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, không chia, tách giao cho Bộ khác quản lý Đối với trường thuộc Tổng công ty, Công ty, Xí nghiệp NSNN không đài thọ kinh phí Chi phí đào tạo Tổng công ty, Công ty, Xí nghiệp tính vào giá thành phí lưu thông đơn vị - Đảm bảo xây dựng huyện có trường phổ thông trung học, tiến tới xây dựng trường phổ thông trung học cho cụm xã, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí xã hội 3.3.3 Đa dạng hóa nguồn tài đầu tư cho GD-ĐT Đầu tư cho giáo dục - đào tạo đầu tư cho phát triển, nguồn ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo nhằm huy động tối đa nguồn đóng góp nhân dân mở rộng quan hệ hợp tác với nước giới khu vực Cần thực tốt giải pháp sau đây: - Khuyến khích phát triển trường bán công, dân lập, tư thục, thực phương châm Nhà nước nhân dân chăm lo nghiệp giáo dục - đào tạo - Điều chỉnh tăng mức thu học phí, thu đóng góp xây dựng trường sở có phân biệt mức thu cho miền đối tượng khác Cho phép tỉnh, thành phố có điều kiện thu tiền hỗ trợ giáo dục tiểu học; Nghiên cứu lại sách miễn thu học phí học sinh ngành sư phạm - Thành lập quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo sở nguồn sau: Khoản nộp bắt buộc doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế sử dụng lao động qua đào tạo Tài trợ trực tiếp cá nhân tổ chức quốc tế Vốn đóng góp tự nguyện cá nhân, tổ chức kinh tế xã hội nước Vốn thu hồi từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 3.3.4 Đổi phương pháp tính toán phân bổ kinh phí cho giáo dục đào tạo - Đối với khối giáo dục: Cần tính toán phân bổ ngân sách theo đầu học sinh có tính hệ số vùng, miền Việc phân bổ ngân sách theo cách khắc phục nhược điểm việc phân bổ ngân sách giáo dục theo dân số, trước hết tạo nên động lực cho phát triển giáo dục địa phương, tạo nên đồng qui trình quản lý, sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo phù hợp với phương pháp tính toán phân bổ ngân sách nước khu vực - Đối với khối đào tạo: Tính toán phân bổ ngân sách theo đầu sinh viên có tính hệ số thích hợp ngành nghề đào tạo (ngành ưu tiên mũi nhọn, ngành nghề khó tuyển sinh, ngành có chi phí đào tạo cao ) - Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn đều, ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn, hỗ trợ sở vật chất cho trường, hỗ trợ người nghèo, đào tạo ngành nghề quan trọng làm thay đổi cấu kinh tế, tập trung vào trường Đại học đa ngành, trường khu vực, trường đặc thù 3.3.5 Hoàn thiện đổi hệ thống định mức ngành GD-ĐT Hoàn thiện hệ thống định mức tiêu chuẩn có ý nghĩa quan trọng việc quản lý ngân sách GD-ĐT, để phân bổ nguồn lực cách hợp lý xác Hiện nay, nhiều định mức GD-ĐT lạc hậu, không sát thực tế chậm sửa đổi Để tăng cường công tác quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo thiết phải thay đổi sớm định mức tối thiểu như: + Định mức chi cho bậc học từ mẫu giáo - nhà trẻ đến giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đào tạo sau đại học + Định mức chi cho học sinh trường chuyên biệt: trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông chất lượng cao, trường khuyết tật thiểu (Hiện áp dụng theo công văn số 562TC/HCSN ngày 3/3/1998) + Định mức giáo viên/lớp (QĐ 243/CP ngày 28/6/1979 Hội đồng Chính phủ) + Định mức học sinh/lớp (Thông tư liên Bộ số 27/TT- LB ngày 27/8/1988 liên Bộ GD- UBKHNN) 3.3.6 Hoàn thiện đổi công tác cán nghiệp vụ + Nhất thiết phải có đủ đội ngũ cán làm công tác kế hoạch tài đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên quan quản lý giáo dục - đào tạo từ cấp Phòng GD-ĐT trở lên; đồng thời phải có đủ đội ngũ kế toán chuyên nghiệp sở giáo dục - đào tạo Nhanh chóng ban hành thống áp dụng kế toán máy vi tính Kết luận Thực Nghị Trung ương (khóa VIII) Nghị Đại hội Đảng lần thứ IX, toàn ngành giáo dục - đào tạo nỗ lực phấn đấu, tâm đổi nhằm tạo chuyển biến rõ nét quy mô, chất lượng hiệu quả, bước đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Những kết đạt việc trì hoạt động giáo dục, bước khắc phục yếu chất lượng hiệu điều kiện hạn hẹp tài sở vật chất đáng kể Tuy nhiên, hạn chế điều kiện kinh tế - xã hội, lực giáo viên sở vật chất ngành giáo dục, thu nhập chất lượng sống tầng lớp nhân dân tác động mạnh mẽ, tạo khoảng cách chất lượng giáo dục vùng miền, loại hình, phương thức giáo dục Nhìn chung, đối chiếu với yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước so sánh với trình độ giáo dục - đào tạo nước có kinh tế phát triển khu vực giới, chất lượng hiệu giáo dục nước ta có phần yếu Nâng cao chất lượng hiệu yêu cầu xúc, thách thức chủ yếu mà ngành giáo dục phải cố gắng vượt qua Với quan điểm giáo dục quốc sách hàng đầu, Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bộ Tài giúp Chính phủ tăng ngân sách cho giáo dục, bảo đảm yêu cầu định mức Nghị TW2 đề Năm 1996, phần ngân sách nhà nước chi cho giáo dục chiếm 11%, đến năm 2000, chiếm 15% Về số tuyệt đối, phần ngân sách nhà nước chi cho giáo dục năm 2000 so với năm 1996 gấp 1,6 lần Mặc dầu vậy, ngân sách nhà nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tối thiểu giáo dục Phần lớn ngân sách dùng để trả lương khoản phụ cấp theo lương (có nơi tới 90%) Với nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục - đào tạo hạn hẹp, để sử dụng cách có hiệu tiếp tục đổi quản lý ngân sách khâu quan trọng, luận văn tập trung phân tích thực trạng quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo nước ta thời gian qua, từ đề xuất giải pháp nhằm góp phần đổi khâu quản lý ngân sách Đổi quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo cần thực đồng giải pháp nêu sau đây: - Đổi quy trình kế hoạch hóa ngân sách GD-ĐT: phân tích để xây dựng dự toán chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo; Đổi qui trình lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán chi ngân sách GD-ĐT phân định rõ trách nhiệm phối hợp Bộ việc lập dự toán chi giáo dục- đào tạo - Đổi công tác phân bổ giao kế hoạch - Đổi quy trình cấp phát kinh phí cho GD-ĐT - Đổi quy trình toán ngân sách GD-ĐT Tóm lại: Những giải pháp quan trọng quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo mà luận văn đề xuất là: + Nhất thiết phải xây dựng dự toán trung hạn dài hạn; sở xây dựng dự toán hàng năm theo kết đầu ra, vào chiến lược phát triển ngành, có xác định mục tiêu ưu tiên nhằm đảm bảo sử dụng nguồn tài đạt hiệu cao + Việc giao tiêu ngân sách cho Bộ, địa phương tổng hợp theo nội dung, nhiệm vụ chi tạo điều kiện cho bộ, ngành, địa phương chủ động phân bổ kinh phí, tổ chức lồng ghép chương trình mục tiêu địa bàn + Việc cấp phát trực tiếp kinh phí chi thường xuyên từ quan tài qua kho bạc cho sở giáo dục - đào tạo hàng quí (Không cấp qua quan quản lý giáo dục) theo Mục chi (Mục 134) giảm cấp trung gian, đồng thời tạo điều kiện cho sở giáo dục - đào tạo chủ động tăng cường tính chịu trách nhiệm việc phân bổ sử dụng kinh phí cho hoạt động giáo dục - đào tạo phù hợp với chế quản lý mới, với điều kiện Từ giải pháp nói trên, luận văn rõ điều kiện để thực có hiệu giải pháp đề xuất danh mục tài liệu tham khảo Đặng Quốc Bảo (1997), Kinh tế giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1996), Ngân sách giáo dục, Giáo dục Thời đại, (43) Đặng Quốc Bảo (1996), Chỉ số phát triển giáo dục, Giáo dục Thời đại, (44) Báo cáo nhóm công tác Tài công cộng (1996), Bộ Tài chính, Hà Nội Báo cáo kiểm điểm việc thực NQTƯ (Khóa VIII) phương hướng phát triển giáo dục từ đến năm 2005 đến năm 2010, Tổ văn kiện GD-ĐT, tiểu ban văn kiện Hội nghị TW6 (khóa IX), Hà Nội, tháng 5/2002 Ban soạn thảo chiến lược phát triển giáo dục (1998), Tài cho giáo dục Việt Nam đến năm 2000- 2005- 2010- 2020, Hà Nội Báo cáo đánh giá tình hình tài phục vụ 10 năm đổi giáo dục đào tạo 19861996, Bộ Tài Báo cáo khảo sát Malaysia Singapore Bộ Tài - Dự án VIE/96/028 Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 (2002), Nxb Giáo dục, Hà Nội 10 Lê Vinh Danh (2002), Chính sách công Hoa Kỳ giai đoạn 1935- 2001, Nxb Thống kê 11 Đánh giá thực trạng đầu tư tài phục vụ nghiệp phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục- đào tạo, y tế xã hội, nông lâm nghiệp quản lý Nhà nước giai đoạn 1991- 2000 (2001), Bộ Tài 12 Đề án Xã hội hóa giáo dục đào tạo (1998), Bộ GD-ĐT, Hà Nội 13 Trần Thị Thu Hà (1993), Đổi hoàn thiện chế quản lý ngân sách hệ thống giáo dục quốc dân, Luận án Phó tiến sĩ trường Đại học Kinh tế quốc dân 14 Trần Thị Thu Hà (1992), "Công tác kế hoạch hóa ngân sách giáo dục - đào tạo toàn ngành", Tài 15 Phạm Minh Hạc (1992), Dự án quốc gia nghiên cứu tổng thể ngành giáo dục phân tích nguồn nhân lực VIE/89/022, tập I, Hà Nội 16 Trần Xuân Hải (2000), Giải pháp tạo vốn đầu tư phát triển nghiệp đào tạo giai đoạn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Tài Kế toán, Hà Nội 17 Võ Đình Hảo (1993), Đổi sách chế quản lý tài chính, Nxb Chính trị quốc gia 18 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (1993), Bộ Tài chính, NxbTài 19 Hoàn thiện qui trình ngân sách Việt Nam, Dự án chi tiêu công giai đoạn II, VIE/96/028 20 Nguyễn Ngọc Hùng (1999), Lý thuyết Tài chính- Tiền tệ, Nxb Thống kê 21 Hướng dẫn thực Luật NSNN (1998), Nxb Tài 22 Kế hoạch phát triển giáo dục - Đào tạo năm 2001- 2005 (2000), Bộ Giáo dục Đào tạo 23 Nguyễn Quang Kính (1993), "Một số đề xuất đầu tư cho nghiệp giáo dục Đào tạo", Nghiên cứu giáo dục, (3) 24 Mai Hữu Khuê (1997), Giáo trình quản lý kinh tế, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 25 Luật Giáo dục (1998), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đỗ Mười (1993), "Giáo dục Đào tạo quốc sách hàng đầu, chìa khóa để mở cửa tiến vào tương lai", Nghiên cứu giáo dục, (2) 27 Nguyễn Công Nghiệp (1996), Xây dựng qui trình lập kế hoạch chế điều hành ngân sách giáo dục - đào tạo, Bộ Tài 28 Tài giáo dục Việt Nam (1999), Nhóm nghiên cứu Tài Giáo dục - WB 29 Nguyễn Duy Tạo (2000), Hoàn thiện quản lý tài trường đào tạo công lập nước ta nay, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 30 Tài Việt Nam qua thời kỳ lịch sử (2001), Nxb Tài chính, Hà Nội 31 Tào Hữu Phùng- Nguyễn Công Nghiệp (1992), Đổi ngân sách nhà nước, Nxb Thống kê, Hà Nội 32 Trần Hồng Quân (1997), "Những đặc điểm nội dung dự thảo Luật giáo dục", Nghiên cứu giáo dục, (6) 33 Số liệu thống kê giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo - Trung tâm Thông tin 1998, 1999, 2000, 2001 34 Trần Văn Tá - Bạch Thị Thu Hiền (1996), Đổi sách chế quản lý tài phục vụ nghiệp công nghiệp hóa đại hóa, Nxb Tài chính, Hà Nội 35 Tài liệu nghiên cứu Nghị Trung ương khóa VIII Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, tháng 3/1997 36 Tập đề cương giảng quản lý kinh tế (1999), Khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 37 Văn Pháp qui quản lý Tài hành nghiệp, Tập II, III, IV, V, Nxb Tài chính, tháng 5/1999, 2000, 2001 38 ĐCSVN (1996) Văn kiện đại biểu đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 ĐCSVN (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Xây dựng qui trình lập kế hoạch chế điều hành ngân sách giáo dục Đào tạo (1996), Đề tài NCKH cấp Bộ, Bộ Tài 41 UNDP Human Development Report, 1998, 1999 42 The Economics of Education, Macmillan Press 1993 43 HARVEY.S.ROSEN, Tài công cộng, tháng 12/1994 [...]... hon ton ging nhau Chng hn Nht mc tớnh nm ngõn sỏch l 01 thỏng 4 nm nay n 31 thỏng 3 nm sau; M t 1/10 nm nay n 30/9 nm sau; Vit Nam, Trung Quc v mt s nc ụng u li qui nh nm ngõn sỏch trựng vi nm dng lch Qun lý ngõn sỏch GD-T nc ta l qun lý cỏc ngun thu (thu t NSNN cp v thu ngoi NSNN) v cỏc nhim v chi cho GD-T thụng qua chu trỡnh qun lý ngõn sỏch sau õy: - Xõy dng d toỏn ngõn sỏch GD-T - Chp hnh d toỏn... dng, phỏt trin giỏo dc s dng mt cỏch cú hiu qu hn na ngun kinh phớ u t cho giỏo dc - o to, thỡ tip tc i mi qun lý ngõn sỏch l tt yu khỏch quan 1.3 Kinh nghim qun lý ngõn sỏch giỏo dc- o to mt s quc gia trong khu vc u t cho giỏo dc- o to l u t cho phỏt trin, u t cho tng lai, ú l quan im ca hu ht cỏc nc trờn th gii Trong nn kinh t th trng, ngun kinh phớ u t cho giỏo dc - o to khụng phi ch t khu vc Nh... dc bỡnh quõn hng nm trong thp k 70 l 12,7% n nm 1980 l 15,8%, nm 1985 tng n 22,3%, n nay khong 22,9% Kinh phớ giỏo dc tớnh theo u ngi nm 1960 l 69 ụ la Singapore, nm 1990 l 335,3 Hin nay trong chi NSNN thỡ kinh phớ cho giỏo dc - o to chim v trớ th 2 ch sau kinh phớ cho quc phũng [8, tr 1114] - Thỏi lan Cỏc c quan qun lý giỏo dc ca Thỏi Lan gm: - B Giỏo dc chu trỏch nhim chớnh v giỏo dc tiu hc, giỏo dc... h, liờn h cht ch gia ng, Nh nc vi giỏo dc Túm li, giỏo dc v kinh t xó hi cú mi quan h bin chng vi nhau Giỏo dc l ng lc cho s phỏt trin kinh t xó hi, nhng mun phỏt trin giỏo dc, cn phi cú s m bo cỏc iu kin t phớa kinh t - xó hi, mt trong nhng iu kin ú l s u t ca kinh t - xó hi cho giỏo dc 1.1.3 Quan im ca ng v Nh nc v giỏo dc - o to Dõn tc ta cú truyn thng vn húa lõu i, ú l truyn thng hiu hc, tụn s... tip tc i mi qun lý ngõn sỏch giỏo dc o to Hũa chung trong khụng khớ i mi ca t nc, ton ngnh GD-T ang n lc phn u, quyt tõm i mi, khc phc nhng yu kộm v cht lng v hiu qu o to, tng bc u t tng cng c s vt cht trng hc, tng cng cụng tỏc qun lý giỏo dc, qun lý ngõn sỏch ỏp ng yờu cu ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc - Vi ng li phỏt trin kinh t hon ton ỳng n ca ng v Nh nc ú l phỏt trin nn kinh t hng húa... phỏt trin xó hi, tng trng kinh t nhanh v bn vng Ngh quyt i hi IX cng ó ch ra phng hng phỏt trin GD-T trong nhng nm ti l: - Tip tc nõng cao cht lng ton din, i mi ni dung, phng phỏp dy v hc, h thng trng lp v h thng qun lý giỏo dc; thc hin "chun húa, hin i húa, xó hi húa" - Phỏt huy tinh thn c lp suy ngh v sỏng to ca hc sinh, sinh viờn, cao nng lc t hc, t hon thin hc vn v tay ngh Thc hin phng chõm "hc... quc dõn Trờn c s ú cỏc qu tin t tp trung v khụng tp trung c hỡnh thnh v s dng cho tỏi sn xut xó hi, tng trng kinh t v thc hin cỏc nhim v v chc nng ca Nh nc Ti chớnh l nhng quan h kinh t nhng khụng phi mi quan h kinh t trong nn kinh t xó hi u thuc phm vi ti chớnh Ti chớnh ch bao gm nhng quan h kinh t trong phõn phi gn lin vi quỏ trỡnh hỡnh thnh, s dng cỏc qu tin t Mi qu tin t c hỡnh thnh luụn gn lin... Nă m 95-96 8.97% 6.35% 3.67% Tiểu học THCS Nă m 00-01 THPT Tỷ l ệ l - u ba n n ă m h ọ c 1995-1996 v à 2000-2001 6.00% 4.00% 4.81% Nă m 95-96 2.29% 2.37% 1.48% 2.00% 1.39% 1.18% Nă m 00-01 0.00% Tiểu học THCS THPT Ngun: Trung tõm thụng tin qun lý giỏo dc, Vn phũng B GD-T H thng trng chuyờn c duy trỡ, phỏt trin v t cht lng cao trong ging dy, hc tp Nhiu hc sinh ot gii cao trong cỏc k thi chn hc sinh gii... ngõn sỏch v chp hnh ngõn sỏch cho nhng chu trỡnh tip theo Qun lý ngõn sỏch GD-T cú nhng c im chớnh sau õy: - Hu ht cỏc n v thuc ngnh GD-T c coi l cỏc n v hnh chớnh s nghip ú l cỏc n v c trang tri mi khon chi phớ thc hin nhim v chớnh tr ca mỡnh t ngun NSNN theo nguyờn tc khụng bi hon mt cỏch trc tip Qun lý ngõn sỏch GD-T ch yu l qun lý cỏc ngun kinh phớ t NSNN cp hng nm (cỏc ngun thu khỏc ch chim t l nh)... nghip GD-T trong giai don hin nay v tng cng hiu lc qun lý Nh nc i vi s nghip GD-T, Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa X (k hp th 4) ó thụng qua Lut giỏo dc ngy 2/12/1998, cú hiu lc k t ngy 1/6/1999 õy l vn kin phỏp lý ht sc quan trng liờn quan ti mi khớa cnh ca lnh vc GD-T, cú tỏc ng to ln ti ton xó hi, mi ngi dõn Vit Nam Quan im GD-T l quc sỏch hng u ó c ng v Nh nc ta khng nh t nhiu nm qua i
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành kinh tế tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay, Luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành kinh tế tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay, Luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành kinh tế tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay