Hướng dẫn dùng mapinfo để đánh giá đất đai

5 191 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 09:55

HƯỚNG DẪN MAPINFO ĐÁNH GIÁ ĐẤT B1: cài mapinfo, copy file nguyenlequelinh dô B2: Mở mapinfo> vào file> open> chon soil map> soil map hiên lên> file> save copy as> họp thoại… lên> chỗ file name> đánh chữ dô> ok> tắt soil map B3: File> open> chọn nền.>open B4: Query> select> mục select records from tables : chon nền> browns results có dấu tích> ok> bảng query xuất hiện> click vào dấu – cho chui xuống B5: Nhìn xuống phía hình thấy chữ Editing> click dô chọn B6: Object> set target B7: File > open > chon slop map> open B8: query > select> chỗ select records from table chọn slop map, browns result dấu tích> ok B9: object> split> hộp thoại data……> ok> chờ> all or part object> ok B10: table > update column> chỗ table to update chon sesection/chỗ get value from table chọn slop map/ chỗ column update chọn add new… > click vào join> hộp thoại specify join> chỗ is within chon lại contains> ok >ok B11: file> save copy as> chon query 3> save as> đổi tên thành SO-Sl> save B12: tắt hết bảng có lại sau: B13: file> open>chon so-sl>open B14: query >select>chỗ select records from table chọn so-sl>chỗ browns result có dấu tích> ok> query xuất chon vào dấu – cho chui xuống B15: Nhìn xuống phía hình thấy chữ Editing> click dô chọn so-sl B16: Object> set target B17: File > open > chon deep map> open B18: query > select> chỗ select records from table chọn deep map, browns result dấu tích> ok B19: object> split> hộp thoại data……> ok> chờ> all or part object> ok B20: table > update column> chỗ table to update chon sesection/chỗ get value from table chọn deep map/ chỗ column update chọn add new… > click vào join> hộp thoại specify join> chỗ is within chon lại contains> ok >ok B21: file> save copy as> chon query 6> save as> đổi tên thành SO-Slde> save B22: tắt hết bảng có lại sau: B23: file> open>chon so-sl-de>open B24: query >select>chỗ select records from table chọn so-sl-de>chỗ browns result có dấu tích> ok> query xuất chon vào dấu – cho chui xuống B25: Nhìn xuống phía hình thấy chữ Editing> click dô chọn so-sl-de B26: Object> set target B27: File > open > chon irrigational map> open B28: query > select> chỗ select records from table chọn irrigational map, browns result dấu tích> ok B29: object> split> hộp thoại data……> ok> chờ> all or part object> ok.(k có thôi) B30: table > update column> chỗ table to update chon sesection/chỗ get value from table chọn irrigational map/ chỗ column update chọn add new… > click vào join> hộp thoại specify join> chỗ is within chon lại contains> ok >ok B31: file> save copy as> chon query 9> save as> đổi tên thành SO-Slde-ir> save B32: tắt tất bảng B33: : file> open>chon so-sl-de-ir>open B34: Vào Table\Maintenance\Table Structure Xuất hộp thoại View/modify table > chon so-sl-de-ir>ok B35: xuất hộp thoại modify table str……>add field> chỗ name> đánh STT:> chỗ type chọn integer B36: Vào table\Update Column, table to update: chọn so-sl-de-ir, chỗ column update chọn STT, get value… chọn so-sl-de-ir Chỗ value chọn rowid> ok
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn dùng mapinfo để đánh giá đất đai, Hướng dẫn dùng mapinfo để đánh giá đất đai, Hướng dẫn dùng mapinfo để đánh giá đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay