Bài tập về nhà 2 kinh tế vi mô

73 399 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 09:12

Chào các bạnLiên hệ với tôi qua số điện thoại 0978.300.342.Tôi nhận làm các bài tập kỹ năng, bài tập về nhà, điểm chuyên cần, bài tập nhóm.Cuối môn học tôi sẽ hệ thống lại các câu hỏi theo chữ cái để các bạn dễ tham khảo và ôn tập, từ đó có kết quả cao nhất Bài tập nhà Xem lại lần làm số Quay lại Câu1 [Góp ý] Điểm : Ông Nam mua bánh táo với độ thoả dụng biên bánh 12 độ thoả dụng biên táo Bánh táo có giá tương ứng đồng đồng Nhận định phản ánh chất hành động ông Nam? Chọn câu trả lời • A) Sử dụng bánh chưa đủ táo B) Sử dụng nhiều bánh chưa đủ • táo C) Đã sử dụng thu nhập cho bánh táo để tối đa h • ích D) Đang thất bại việc tối đa hoá độ lợi • ích Đúng Đáp án là:: “Đã sử dụng thu nhập cho bánh táo để tối đa hoá lợi ích” Vì: Áp dụng nguyên tắc tối đa hóa lợi ích ta có: MUBánh/PBánh = MUTáo/PTáo ó 12/8 = 3/2 = 1,5 Nên điều có nghĩa ông Nam sử dụng thu nhập cho bánh táo phương án tối ưu Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.3., Sự lựa chọn người tiêu dùng Đúng Điểm: 1/1 Câu2 [Góp ý] Điểm : Khi thu nhập người tiêu dùng tăng, giá của các loại hàng hóa không đổi, đường ngân sách người tiêu dùng sẽ Chọn câu trả lời • A) dịch chuyển song song phía • B) quay trở nên dốc • C) quay trở nên thoải • D) dịch chuyển vào song song với đường ngân sách ba đầu Đúng Đáp án là:: “dịch chuyển song song phía ngoài” Vì: Thu nhập tăng, tỷ lệ giá hai hàng hóa (độ dốc đường ngân sách) không đổi Do đó, đường ngân sách dịch chuyển song song Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.1.3., Đường bàng quan Đúng Điểm: 1/1 Câu3 [Góp ý] Điểm : Độ thỏa dụng cận biên giảm dần điều gì? Chọn câu trả lời • A) Tính hữu ích hàng hóa vô hạn • B) Sự sẵn sàng toán cho đơn vị hàng hóa bổ sung • tiêu dùng nhiều hàng hóa một khoảng thời gian nhất định C) Người tiêu dùng thích mua nhiều là mua ít D) Độ dốc đường ngân sách lớn tiêu dùng nhiều • hóa Đúng Đáp án là: “Sự sẵn sàng toán cho đơn vị hàng hóa bổ sung giảm tiêu dùng nhiều hàng hóa một khoảng thời gian nhất định” Vì: Các đơn vị hàng hóa tiêu dùng có độ thỏa dụng thấp hàng hóa trước Độ thỏa dụng biên đo lường thỏa mãn gia tăng có từ việc tiêu dùng thêm đơn vị hàng hóa loại hàng hóa định khoảng thời gian nhất định Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.1.4., Hàm lợi ích Đúng Điểm: 1/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : Đường cầu thị trường có thể được xác định bằng cách nào? Chọn câu trả lời A) Cộng theo chiều ngang đường cầu cá • nhân B) Cộng đường tổng độ thoả dụng cá • nhân • C) Cộng mức giá trả cá nhân • D) Cộng theo chiều thẳng đứng đường cầu cá nhân Đúng Đáp án là:: Cộng theo chiều ngang đường cầu cá nhân Vì: Tổng lượng cầu thị trường tổng toàn lượng cầu cá nhân tính theo mức giá Tham khảo Mục 3.2.2.2 Đúng Điểm: 1/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : Một đường ngân sách người tiêu dùng (đối với hai loại hàng hoá) có độ dốc biểu thị điều gì? Chọn câu trả lời • A) Mức chênh lệch giá hai hàng hoá B) Chi phí hội việc sử dụng thu • nhập • C) Tỷ lệ giá hai loại hàng hoá • D) Tỷ lệ giữa ngân sách với giá của từng loại hàng hóa Đúng Đáp án là:: “Tỷ lệ giá hai loại hàng hoá” Vì: Độ dốc đường ngân sách tỉ số giá hàng trục hoành chia cho giá hàng trục tung Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.2., Sự ràng buộc ngân sách (giới hạn thu nhập người tiêu dùng) Đúng Điểm: 1/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Giả sử chúng ta có: MU sữa/ MUmứt < Psữa/ Pmứt Để tăng độ thoả dụng, người tiêu dùng tiêu nào? Chọn câu trả lời • A) Nhiều sữa nhiều mứt • B) Ít sữa nhiều mứt • C) Ít sữa mứt • D) Nhiều sữa mứt Đúng Đáp án là:: “Ít sữa nhiều mứt ” Vì: Do từ MUsữa/ MUmứt< Psữa/ Pmứt Biến đổi thành: MUsữa/Psữa < Mumứt/Pmứt Vì theo điều kiện tối đa hóa lợi ích nên tăng dùng mứt giảm dùng sữa thu nhập không đổi Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.3., Sự lựa chọn người tiêu dùng Đúng Điểm: 1/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : Đường bàng quan dốc xuống và có độ dốc âm Chọn câu trả lời • A) người tiêu dùng thường thích ít thích nhiều • B) sở thích không đổi thu nhập tăng lên • C) tỷ lệ thay biên tăng lên ta trượt dọc theo đường bà quan D) tỷ lệ thay biên giảm xuống ta trượt dọc theo đường • quan từ xuống dưới Đúng Đáp án là:: “tỷ lệ thay biên giảm xuống ta trượt dọc theo đường bàng quan từ xuống dưới” Vì: Độ dốc đường bàng quan đo tỷ số lợi ích biên hàng hóa trục hoành lợi ích biên hàng hóa trục tung tỷ lệ thay biên Dọc theo đường bàng quan từ xuống ta thấy số lượng hàng hóa trục hoành tăng làm lợi ích biên giảm hàng hóa trục tung giảm làm cho lợi ích biên tăng Do đó, tỷ lệ thay cận biên tiêu dùng giảm Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.1.3., Đường bàng quan Đúng Điểm: 1/1 Câu8 [Góp ý] Điểm : Khi giá hàng hóa (biểu thị trục hoành) giảm đường ngân sách thay đổi nào? Chọn câu trả lời • A) Xoay ngoài trở nên thoải • B) Xoay trở nên dốc • C) Dịch chuyển song song với đường ngân sách ban đầu D) Dịch chuyển vào song song với đường ngân sách ba • đầu Đúng Đáp án là:: “Xoay ngoài trở nên thoải hơn” Vì: Phương trình đường Ngân sách: P FF + PcC = M Khi giá hàng hóa giảm, đường ngân sách thay đổi độ dốc Hàng hóa có giá giảm mua nhiều Do đường ngân sách quay thoải Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.2.3., Ảnh hưởng giá thu nhập lên đường ngân sách Đúng Điểm: 1/1 Câu9 [Góp ý] Điểm : Giả sử giá vé xem phim USD giá bánh USD Sự đánh đổi hai hàng hóa ứng với mức ngân sách nhất định là: Chọn câu trả lời • A) Một bánh lấy vé xem phim • B) Hai vé xem phim lấy bánh • C) Hai bánh lấy vé xem phim • D) USD vé xem phim Đúng Đáp án là:: “Hai vé xem phim lấy bánh” Vì: Đánh đổi việc từ bỏ hàng hóa để lấy hàng hóa Mua vé USD, mua bánh USD Nếu USD mua bánh dùng để mua vé vé Như vậy, số tiền vé với bánh => Vậy đánh đổi hai vé xem phim lấy bánh Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.2.2., Phương trình đồ thị đường ngân sách Đúng Điểm: 1/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : Nếu A sẵn sàng toán 100 triệu đồng cho máy pha cà phê 120 triệu đồng cho hai máy lợi ích cận biên máy thứ hai là: Chọn câu trả lời • A) 20 triệu đồng • B) 100 triệu đồng • C) 60 triệu đồng • D) 50 triệu đồng Đúng Đáp án là:: “20 triệu đồng” Vì: Mua máy thứ nhất: 100$ lợi ích cận biên người thu được.Khi mua máy thứ 2, họ sẵn sàng trả thêm 20 đồng = 120 đồng – 100 đồng để có máy thứ hai Như vậy, lợi ích cận biên máy thứ hai 20 đồng Tham khảo Mục 3.1.1.4 Đúng Điểm: 1/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : Sản phẩm cận biên đầu vào được hiểu là? Chọn câu trả lời • A) Chi phí việc sản xuất thêm đơn vị sản phẩm B) Sản phẩm bổ sung tạo từ việc thuê thêm đơn • vào C) Chi phí cần thiết để thuê thêm đơn vị đầu • vào D) Sản lượng chia cho số đầu vào sử dụng trình sả • xuất Đúng Đáp án là: “Sản phẩm bổ sung tạo từ việc thuê thêm đơn vị đầu vào” Vì: Theo khái niệm: Sản phẩm cận biên đơn vị đầu vào phần sản lượng đầu tăng thêm tăng thêm đơn vị Tham khảo: Bài 4, mục 4.2.2.2., Mối quan hệ tổng sản phẩm (Q), sản phẩm bình quân (AP) sản phẩm cận biên (MP) Đúng Điểm: 1/1 Câu12 [Góp ý] Điểm : Sự khác biệt cần quan tâm phân tích chi phí ngắn hạn chi phí dài hạn gì? Chọn câu trả lời • A) Trong ngắn hạn có hiệu suất không đổi theo quy mô nhưn dài hạn B) Trong dài hạn tất đầu vào thay đổi • • C) Một thời điểm nhất định • D) Trong ngắn hạn đường chi phí bình quân giảm dần, tr hạn tăng dần Đúng Đáp án là:: “Trong dài hạn tất đầu vào thay đổi được” Vì: Sản xuất dài hạn thời gian mà yếu tố đầu vào thay đổi thay đổi Tham khảo Bài Mục 4.2.1.3 Đúng Điểm: 1/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : Chi phí cố định bình quân chi phí Chọn câu trả lời • A) cần thiết để xác định điểm đóng cửa • B) tối thiểu điểm hoà vốn • C) luôn dốc xuống phía phải • D) tối thiểu điểm tối đa hoá lợi nhuận Đúng Đáp án là:: “Chi phí luôn dốc xuống phía phải” Vì: Do TFC không đổi, AFC = TFC/Q Khi Q tăng, AFC giảm Do vậy, AFC luôn dốc xuống phía phải Tham khảo 4.3.2.1 Đúng Điểm: 1/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Tổng lợi nhuận đạt giá trị cực đại Chọn câu trả lời • A) doanh thu cận biên vượt chi phí cận biên B) doanh thu sản phẩm cận biên nhỏ chi phí • biên • C) lợi nhuận cận biên • D) lợi nhuận cận biên với chi phí biên Đúng Đáp án là:: “lợi nhuận cận biên 0” Vì: Lợi nhuận tối đa hóa doanh thu cận biên chi phí cận biên ó MR = MC => MR – MC = = lợi nhuận cận biên Tham khảo: Bài 4, mục 4.4.3.2., Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận Đúng Điểm: 1/1 Câu15 [Góp ý] Điểm : Đường tổng chi phí bình quân có dạng nào? Chọn câu trả lời • A) Đường nằm ngang • B) Đường dốc xuống • C) Đường dốc lên • D) Hình chữ U Đúng Đáp án là:: “Hình chữ U” Vì: Dạng phổ biến đường tổng chi phí trung bình hình chữ U quy luật lợi tức giảm dần tác động hiệu suất theo quy mô Tham khảo: Bài 4, mục 4.3.2., Chi phí sản xuất ngắn hạn Đúng Điểm: 1/1 Câu16 [Góp ý] Điểm : Hãng tăng sản lượng để tăng lợi nhuận trường hợp? Chọn câu trả lời • A) MC = MR • B) MR > • C) MR > MC • D) MR < MC Đúng Đáp án là:: “MR > MC” Vì: Khi MR > MC, hãng tăng sản lượng sẽ tiếp tục có lãi lợi nhuận biên lớn nên tiếp tục tăng lợi nhuận lên Tham khảo: Bài 4, mục 4.4.3.2., Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận Đúng Điểm: 1/1 Câu17 [Góp ý] Điểm : Câu câu sau đúng? Chọn câu trả lời • A) ATC nằm MC hàm ý ATC giảm tăng Q B) MC nằm ATC hàm ý ATC tăng tăng • Q • C) MC tăng hàm ý ATC tăng giảm Q • D) ATC giảm hàm ý MC ATC tăng Q Đúng Đáp án là:: “MC nằm ATC hàm ý ATC tăng tăng Q” Vì: Khi MC < ATC, tức là MC thấp ATC ATC giảm Giá trị ATC tăng MC > ATC, hay MC nằm ATC Tham khảo: Bài 4, mục 4.3.2.3., Các loại chi phí ngắn hạn Đúng Điểm: 1/1 Câu18 [Góp ý] Điểm : Tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu khác ở điểm nào? Chọn câu trả lời • A) Sản lượng thấp và giá cao • B) Sản lượng thấp và giá thấp • C) Sản lượng cao và giá cao • D) Sản lượng cao và giá thấp Đúng Đáp án là:: “Sản lượng cao và giá thấp hơn.” Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4.3.2.1., Các loại chi phí ngắn hạn Đúng Điểm: 1/1 Câu17 [Góp ý] Điểm : Tông ̉ lợi nhuân ̣ đaṭ giátrị cực đaị Chọ n câu trả lời • A) doanh thu cận biên vượt chi phí cận biên • B) doanh thu sản phẩm cận biên nhỏ chi phí biên • C) lợi nhuận cận biên • D) lợi nhuận cận biên với chi phí biên Đúng Đáp án là:: “lợi nhuận cân ̣ biên 0” Vì: Lợi nhuận tối đa hóa doanh thu cận biên chi phí cận biên ó MR = MC => MR – MC = = l ợi nhuận câṇ biên Tham khao ̉ : Bài 4, muc̣ 4.4.3.2., Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận Đúng Điểm: 1/1 Câu18 [Góp ý] Điểm : Tôí đa hoa ́ lợi nhuân ̣ vàtôí đa hoa ́ doanh thu khac ́ ở điêm ̉ nao? ̀ Chọ n câu trả lời • A) Sản lượng thấp và giá cao • B) Sản lượng thấp và giá thấp • C) Sản lượng cao và giá cao • D) Sản lượng cao và giá thấp Đúng Đáp án là:: “San ̉ lượ ng cao vàgiá thâp ́ hơn.” Vì: Tăng doanh thu thường tăng sản l ượng bán, mà muốn phải giảm giá bán để bán hết hàng Hang ̃ muôń tôí đa hoa ́ lợi nhuân, ̣ thươ ng ̀ lựa chon ̣ ở mưć san ̉ lượ ng tôí ưu thoa ̉ man ̃ MR = MC, ̀ tôí đa hoa ́ doanh thu la ̀MR = Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4.4.1., Tối đa hóa doanh thu; mục 4.4.3., Tối đa hóa l ợi nhuận Đúng Điểm: 1/1 Câu19 [Góp ý] Điểm : Chi phí cố định binh ̀ quân chi phí Chọ n câu trả lời • A) cần thiết để xác định điểm đóng cửa • B) tối thiểu điểm hoà vốn • C) luôn dốc xuống phía phải • D) tối thiểu điểm tối đa hoá lợi nhuận Sai Đáp án là:: “Chi phí luôn dốc xuống phía phải” Vì: Do TFC không đổi, AFC = TFC/Q Khi Q tăng, AFC giảm Do vậy, AFC luôn dốc xuống phía phai.̉ Tham khao ̉ 4.3.2.1 Không Điểm: 0/1 Câu20 [Góp ý] Điểm : Hang ̃ tăng sản l ượng để tăng l ợi nhuận tr ường h ợp? Chọ n câu trả lời • A) MC = MR • B) MR > • C) MR > MC • D) MR < MC Đúng Đáp án là:: “MR > MC” Vì: Khi MR > MC, hang ̃ tăng sản l ượ ng sẽtiếp tục có lãi l ợi nhuận biên l ớn h ơn nên có th ể tiếp tục tăng l ợi nhuận lên Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4.4.3.2., Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận Đúng Điểm: 1/1 Xem laị l ần làm số5 Quay laị Câu1 [Góp ý] Điểm : Đường cầu thị trường cóthể được xac ́ đinh ̣ băng ̀ cach ́ nào? Chọ n câu trả lời • A) Cộng theo chiều ngang đường cầu cá nhân • B) Cộng đường tổng độ thoả dụng cá nhân • C) Cộng mức giá trả cá nhân • D) Cộng theo chiều thẳng đứng đường cầu cá nhân Đúng Đáp án là:: Cộng theo chiều ngang đường cầu cá nhân Vì: Tông ̉ lượ ng cầu thị trườ ng tổng toàn lượ ng cầu cá nhân tính theo t ừng m ức giá Tham khao ̉ Mục 3.2.2.2 Đúng Điểm: 1/1 Câu2 [Góp ý] Điểm : Khi giá hàng hóa (biểu thị trục hoành) giảm đường ngân sách thay đổi nh nào? Chọ n câu trả lời • A) Xoay ngoài trở nên thoải • B) Xoay trở nên dốc • C) Dịch chuyển song song với đường ngân sách ban đầu • D) Dịch chuyển vào song song với đường ngân sách ban đầu Đúng Đáp án là:: “Xoay ngoaì trở nên thoải h ơn” Vì: Phươ ng trình đường Ngân sách: P FF + PcC = M Khi giá hàng hóa giảm, đường ngân sách thay đổi độ dốc Hàng hóa có giá giảm mua nhiều Do đường ngân sách quay thoải h ơn Tham khao ̉ : Bài 3, mục 3.1.2.3., Ảnh h ưở ng giá thu nhập lên đường ngân sách Đúng Điểm: 1/1 Câu3 [Góp ý] Điểm : Ông Nam mua bánh táo v ới độ thoả dụng biên bánh 12 độ thoả dụng biên táo Bánh táo có giá t ương ứng đồng đồng Nhận định phản ánh chất hành động ông Nam? Chọ n câu trả lời • A) Sử dụng bánh chưa đủ táo • B) Sử dụng nhiều bánh chưa đủ táo • C) Đã sử dụng thu nhập cho bánh táo để tối đa ho ích • D) Đang thất bại việc tối đa hoá độ lợi ích Đúng Đáp án là:: “Đã sử dụng thu nhập cho bánh táo để tối đa hoá l ợi ich” ́ Vì: Ap ́ dung ̣ nguyên tăć tôí đa hoa ́ l ợi ich ́ ta co:́ MUBánh/PBánh = MUTáo/PTáo ó 12/8 = 3/2 = 1,5 Nên điều có nghĩa ông Nam s dụng thu nhập cho bánh táo ph ương án tối ưu Tham khao ̉ : Bài 3, mục 3.1.3., Sự l ựa chọn ng ườ i tiêu dùng Đúng Điểm: 1/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : Khi thu nhập người tiêu dùng tăng, giá cua ̉ cac ́ loaị hang ̀ hoa ́ không đôi, ̉ đường ngân sách người tiêu dùng sẽ Chọ n câu trả lời • A) dịch chuyển song song phía • B) quay trở nên dốc • C) quay trở nên thoải • D) dịch chuyển vào song song với đường ngân sách ban đầu Đúng Đáp án là:: “dịch chuyển song song phia ́ ngoài” Vì: Thu nhập tăng, tỷ lệ giá hai hàng hóa (độ dốc đường ngân sách) không đổi Do đó, đương ̀ ngân sach ́ dịch chuyển song song Tham khao ̉ : Bài 3, mục 3.1.1.3., Đường bàng quan Đúng Điểm: 1/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : Khi thu nhập tăng lên, giácua ̉ cac ́ loaị hang ̀ hoa ́ không đôỉ đường ngân sách thay đổi nh nào? Chọ n câu trả lời • A) Dịch chuyển song song • B) Xoay • C) Xoay vào • D) Đường ngân sách không thay đổi vị trí mà thay đổi c hợp hàng hóa đường Đúng Đáp án là:: Dịch chuyển song song Vì: Đường ngân sách tập hợp điểm mô tả ph ương án kết h ợp tối đa hàng hóa hay dịch vụ mà ng ười tiêu dùng mua với mức ngân sách định giá hàng hóa hay dịch vụ biết tr ước Và độ dốc tỷ lệ giá hai hàng hóa Vậy thu nhập tăng không ảnh h ưởng đến độ dốc đường ngân sách nên làm dịch chuyển song song Tham khao ̉ Bài Mục 3.1.2.3 Đúng Điểm: 1/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Giả sử chung ́ ta co:́ MU sữa/ MUmứt < Psữa/ Pmứt Để tăng độ thoả dụng, ng ươ ̀i tiêu dung ̀ tiêu nh nào? Chọ n câu trả lời • A) Nhiều sữa nhiều mứt • B) Ít sữa nhiều mứt • C) Ít sữa mứt • D) Nhiều sữa mứt Đúng Đáp án là:: “Ít sữa nhiều mứt ” Vì: Do từ MUsữa/ MUmứt< Psữa/ Pmứt Biến đổi thành: MUsữa/Psữa < Mumứt/Pm ứt Vì theo điều kiện tối đa hóa lợi ích nên tăng dùng m ứt giảm dùng sữa thu nhập không đổi Tham khao ̉ : Bài 3, muc̣ 3.1.3., Sự l ựa chọn ng ười tiêu dùng Đúng Điểm: 1/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : Đường bàng quan dốc xuống vàcóđộ dôc ́ âm Chọ n câu trả lời • A) người tiêu dùng thường thích ít thích nhiều • B) sở thích không đổi thu nhập tăng lên • C) tỷ lệ thay biên tăng lên ta trượt dọc theo đường bàn quan • D) tỷ lệ thay biên giảm xuống ta trượt dọc theo đường quan từ xuống dưới Đúng Đáp án là:: “tỷ lệ thay biên giảm xuông ́ ta tr ượt dọc theo đường bàng quan t ừtrên xuông ́ d ươi” ́ Vì: Độ dốc đường bàng quan đo tỷ số gi ữa lợi ích biên hàng hóa trục hoành l ợi ích biên hàng hóa trục tung tỷ lệ thay biên Dọc theo đường bàng quan t xuống ta th số l ượng hàng hóa trục hoành tăng làm l ợi ích biên giảm hàng hóa trục tung giảm làm cho l ợi ích biên c tăng Do đó, tỷ lệ thay cân ̣ biên tiêu dung ̀ giảm Tham khao ̉ : Bài 3, mục 3.1.1.3., Đường bàng quan Đúng Điểm: 1/1 Câu8 [Góp ý] Điểm : Thặng d ng ười tiêu dùng hiểu nh nào? Chọ n câu trả lời • A) Phần chênh lệch MU mức giá đơn vị hàng hóa cu mua • B) Tổng mức MU tất hàng hoá mua • C) Tổng mức chênh lệch MU mức giá hàng mua • D) Mức chênh lệch MU tổng độ thoả dụng Đúng Đáp án là:: “Tổng mức chênh lệch MU m ức giá hàng hoá mua” Vì: Theo định nghĩa thặng dư ng ười tiêu dùng phần chênh lệch gi ữa tổng m ức thỏa dụng nhận mua hàng hóa tổng chi phí ng ười tiêu dùng bỏ Ta lấy chênh lệch tính t ừng đơn vị hàng hóa cộng lại cho kết Tham khao ̉ : Bài 3, mục 3.1.1.6., Thặng dư ng ườ i tiêu dùng Đúng Điểm: 1/1 Câu9 [Góp ý] Điểm : Giả s giá vé xem phim USD giá bánh USD S ự đánh đổi gi ữa hai hàng hóa ưng ́ vơí mưc ́ ngân sach ́ nhât́ đinh ̣ là: Chọ n câu trả lời • A) Một bánh lấy vé xem phim • B) Hai vé xem phim lấy bánh • C) Hai bánh lấy vé xem phim • D) USD vé xem phim Đúng Đáp án là:: “Hai vé xem phim lâý bánh” Vì: Đánh đổi việc từ bỏ hàng hóa để lấy hàng hóa Mua vé USD, mua bánh USD Nếu USD mua bánh dùng để mua vé vé Nh vậy, số tiền vé v ới bánh => Vậy đánh đổi hai vé xem phim lấy bánh Tham khao ̉ : Bài 3, mục 3.1.2.2., Phươ ng trình đồ thị đường ngân sách Đúng Điểm: 1/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : Nếu A sẵn sàng toán 100 triêu ̣ đồng cho máy pha cà phê 120 triêu ̣ đồng cho hai máy lợi ích cận biên máy th ứ hai là: Chọ n câu trả lời • A) 20 triệu đồng • B) 100 triệu đồng • C) 60 triệu đồng • D) 50 triệu đồng Đúng Đáp án là:: “20 triêu ̣ đồng” Vì: Mua máy thứ nhất: 100$ l ợi ích cận biên ng ười thu được.Khi mua máy th ứ 2, họ sẵn sàng trả thêm 20 đồng = 120 đồng – 100 đồng để có máy thứ hai Như vậy, l ợi ích cận biên máy th ứ hai 20 đồng Tham khao ̉ Mục 3.1.1.4 Đúng Điểm: 1/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : Khi đườ ng chi phí cận biên nằm đường chi phí binh ̀ quân phát biểu đúng? Chọ n câu trả lời • A) Đường chi phí bình quân mức tối thiểu • B) Đường chi phí cận biên mức cực đại • C) Đường chi phí cận biên dốc xuống • D) Chi phí bình quân sẽ có xu hướng tăng lên tăng sản lươ xuất Đúng Đáp án là:: “Chi phí TB sẽcóxu hươ ng ́ tăng lên tăng san ̉ l ượng san ̉ xuât” ́ Vì: Đường chi phí cận biên nằm đường chi phí TB ó MC > ATC Khi tăng sản l ượng (Q) lên sẽkeo ́ Chi phí TB (ATC) tăng lên Tham khảo: 4, mục 4.3.2.3., Mối quan hệ gi ữa chi phí dạng đồ thị loại chi phí Đúng Điểm: 1/1 Câu12 [Góp ý] Điểm : Chi phí cố định ngắn hạn Chọ n câu trả lời • A) chi phí gắn với đầu vào cố định • B) chi phí không thay đổi theo mức sản lượng • C) Bao gồm toán trả cho số yếu tố khả biến • D) chi phí gắn với đầu vào cố định Không thay đổi sản lượng Đúng Đáp án là:: “Là chi phí gắn v ới đầu vào cố định Không thay đổi theo m ức sản l ượng” Vì: Chi phí cố định khoan ̉ chi phí gắn với đầu vào cố định không biến đổi v ới m ức đầu Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4.3.2.1., Các loại chi phí ngắn hạn Đúng Điểm: 1/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : Khi sản l ượng tăng, tổng chi phí cố định Chọ n câu trả lời • A) tăng • B) không đổi • C) giảm • D) giảm sau tăng Đúng Đáp án là:: “không đổi” Vì: Chi phí cố định chi phí không biến đổi v ới mức đầu (Q) mà doanh nghiệp sản xuất Vậy, tổng chi phi ́cô ́đinh ̣ (TFC) không đối Q thay đổi Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4.3.2.1., Các loại chi phí ngắn hạn Đúng Điểm: 1/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Trường hợp nao ̀ sau biêu ̉ thị hiệu suất giam ̉ theo quy mô? Chọ n câu trả lời • A) Khi tất đầu vào tăng gấp đôi, sản lượng đầu tăng lần • B) Khi đầu vào tăng sản phẩm tăng thêm đơn vị đầu v sung có xu hướng giảm xuống • C) Khi đầu vào tăng gấp đôi, sản lượng tăng nhiều lần • D) Khi tất đầu vào tăng gấp đôi, sản lượng tăng nhiều h lần Đúng Đáp án là:: “Khi tất đầu vào tăng gấp đôi, sản lượng đầu tăng hai lần” Vì: Hiệu suất quy mô giam ̉ tình mà đầu vào tăng lên n lân ̀ đầu tăng nhỏ h ơn n lân ̀ Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4.2.3.3., Hiệu suất quy mô Đúng Điểm: 1/1 Câu15 [Góp ý] Điểm : Câu câu sau đúng? Chọ n câu trả lời • A) ATC nằm MC hàm ý ATC giảm tăng Q • B) MC nằm ATC hàm ý ATC tăng tăng Q • C) MC tăng hàm ý ATC tăng giảm Q • D) ATC giảm hàm ý MC ATC tăng Q Đúng Đáp án là:: “MC năm ̀ ATC hàm ý ATC tăng tăng Q” Vì: Khi MC < ATC, tưć làMC thấp h ơn ATC ATC giảm Gia ́tri ̣ ATC tăng MC > ATC, hay MC năm ̀ ATC Tham khao ̉ : Bài 4, muc̣ 4.3.2.3., Các loại chi phí ngắn hạn Đúng Điểm: 1/1 Câu16 [Góp ý] Điểm : Chi phí cân ̣ biên là Chọ n câu trả lời • A) giá trị tổng chi phí cho số sản lượng sản xuất • B) mức thay đổi tổng chi phí biến đổi chia cho mức thay • lượng sản phẩm sản xuất C) mức thay đổi tổng chi phí trung bình chia cho mức th • lượng sản phẩm sản xuất D) mức thay đổi chi phí biến đổi trung bình chia cho m đổi lượng sản phẩm sản xuất Đúng Đáp án là:: “mức thay đổi tổng chi phí biến đổi chia cho mức thay đổi l ượng sản phẩm sản xuất” Vì: Theo cách tính chi phí biên: Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4.3.2.1., Các loại chi phí ngắn hạn Đúng Điểm: 1/1 Câu17 [Góp ý] Điểm : Chi phí cố định binh ̀ quân chi phí Chọ n câu trả lời • A) cần thiết để xác định điểm đóng cửa • B) tối thiểu điểm hoà vốn • C) luôn dốc xuống phía phải • D) tối thiểu điểm tối đa hoá lợi nhuận Đúng Đáp án là:: “Chi phí luôn dốc xuống phía phải” Vì: Do TFC không đổi, AFC = TFC/Q Khi Q tăng, AFC giảm Do vậy, AFC luôn dốc xuống phía phai.̉ Tham khao ̉ 4.3.2.1 Đúng Điểm: 1/1 Câu18 [Góp ý] Điểm : Tông ̉ lợi nhuân ̣ đaṭ giátrị cực đaị Chọ n câu trả lời • A) doanh thu cận biên vượt chi phí cận biên • B) doanh thu sản phẩm cận biên nhỏ chi phí biên • C) lợi nhuận cận biên • D) lợi nhuận cận biên với chi phí biên Đúng Đáp án là:: “lợi nhuận cân ̣ biên 0” Vì: Lợi nhuận tối đa hóa doanh thu cận biên chi phí cận biên ó MR = MC => MR – MC = = l ợi nhuận câṇ biên Tham khao ̉ : Bài 4, muc̣ 4.4.3.2., Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận Đúng Điểm: 1/1 Câu19 [Góp ý] Điểm : Biết tổng chi phí biến đổi xác định chi phí chi phí sau? Chọ n câu trả lời • A) Tổng chi phí bình quân • B) Chi phí cố định bình quân • C) Tổng chi phí • D) Chi phí cận biên Đúng Đáp án là:: Chi phícân ̣ biên Vì: TC=TVC+TFC ATC=TC/Q AFC =TFC/Q AVC= TVC/Q MC= ∆TVC/∆Q Tham khao ̉ muc̣ 4.3.2.1 Đúng Điểm: 1/1 Câu20 [Góp ý] Điểm : Nếu tổng chi phí việc sản xuất đơn vị 48 triêu ̣ đồng chi phí cận biên c đơn v ị th ứ 15 triêu ̣ đồng chi phí binh ̀ quâncủa đơn vị là? Chọ n câu trả lời • A) triệu đồng • B) triệu đồng • C) 33 triệu đồng • D) 42 triệu đồng Đúng Đáp án là:: “9 triêu ̣ đồng” Vì: Chi phí cận biên đơn vị thứ 15 => MC7 = TC7 - TC6 = 15 => TC7 = TC6 + MC7 =63 Chi phí TB đơn vị là: AVC7 = (TC6 + MC7)/7 = 63/7 = Tham khao ̉ 4.3.2.1 Đúng Điểm: 1/1 [...]... Đáp án đúng là:: “Khi tất cả các đầu vào tăng gấp đôi, sản lượng đầu ra tăng ít hơn hai lần” Vi : Hiệu suất quy mô giảm là tình huống mà khi đầu vào tăng lên n lần thì đầu ra tăng nhỏ hơn n lần Tham khảo: Bài 4, mục 4 .2. 3.3., Hiệu suất quy mô Đúng Điểm: 1/1 Tổng điểm : 20 /20 = 10.00 Xem laị l ần làm bài sô 2 Quay laị Câu1 [Góp ý] Điểm : 1 Giả sử chung ́ ta co:́ MU sữa/ MUmứt < Psữa/ Pmứt Để tăng... 2 USD một vé xem phim Đúng Đáp án đúng là:: “Hai cái vé xem phim lâý một cái bánh” Vì: Đánh đổi là vi c từ bỏ hàng hóa này để lấy hàng hóa kia Mua một cái vé mất 2 USD, mua một cái bánh mất 4 USD Nếu 4 USD mua bánh được dùng để mua vé thì được 2 cái vé Nh ư vậy, số tiền 2 cái vé bằng v ới một cái bánh => Vậy sự đánh đổi ở đây là hai cái vé xem phim lấy một cái bánh Tham khao ̉ : Bài 3, mục 3.1 .2. 2.,... ít hơn hai lần” Vi : Hiệu suất quy mô giam ̉ là tình huống mà khi đầu vào tăng lên n lân ̀ thì đầu ra tăng nhỏ h ơn n lân ̀ Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4 .2. 3.3., Hiệu suất quy mô Đúng Điểm: 1/1 Câu20 [Góp ý] Điểm : 1 Hang ̃ chỉ tăng sản l ượng để tăng l ợi nhuận trong tr ường h ợp? Chọ n một câu trả lời • A) MC = MR • B) MR > 0 • C) MR > MC • D) MR < MC Đúng Đáp án đúng là:: “MR > MC” Vi : Khi MR > MC,... cho một cái máy pha cà phê và 120 triêu ̣ đồng cho hai cái máy đó thì lợi ích cận biên của cái máy th ứ hai là: Chọ n một câu trả lời • A) 20 triệu đồng • B) 100 triệu đồng • C) 60 triệu đồng • D) 50 triệu đồng Đúng Đáp án đúng là:: 20 triêu ̣ đồng” Vi : Mua máy thứ nhất: 100$ là l ợi ích cận biên ng ười này thu được.Khi mua máy th ứ 2, họ sẵn sàng trả thêm 20 đồng = 120 đồng – 100 đồng nữa để có... chia cho số đầu vào sử dụng trong quá trình sản xuất Sai Đáp án đúng là: “Sản phẩm bổ sung được tạo ra từ vi c thuê thêm một đơn vị đầu vào” Vi : Theo khaí niêm: ̣ Sản phẩm cận biên của một đơn vị đầu vào là phần sản l ượng đầu ra tăng thêm khi tăng thêm một đơn vị đó Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4 .2. 2 .2. , Mối quan hệ gi ữa tổng sản phẩm (Q), sản phẩm bình quân (AP) và sản phẩm cận biên (MP) Không đúng... dụng biên của bánh là 12 và độ thoả dụng biên của táo là 3 Bánh và táo có giá t ương ứng là 8 đồng và 2 đồng Nhận định nào phản ánh đúng về bản chất hành động của ông Nam? Chọ n một câu trả lời • A) Sử dụng quá ít bánh và chưa đủ về táo • B) Sử dụng quá nhiều bánh và chưa đủ về táo • C) Đã sử dụng thu nhập của mình cho bánh và táo để tối đa ho ích • D) Đang thất bại trong vi c tối đa hoá độ lợi... B) Chi phí cơ hội của vi c sử dụng thu nhập • C) Tỷ lệ giá giữa hai loại hàng hoá • D) Tỷ lệ giữa ngân sách với giá của từng loại hàng hóa Đúng Đáp án đúng là:: “Tỷ lệ giágiữa hai loaị hàng hoá” Vi : Độ dốc đường ngân sách bằng tỉ số giá hàng trên trục hoành chia cho giá hàng trên trục tung Tham khao ̉ : Bài 3, muc̣ 3.1 .2. , Sự ràng buộc về ngân sách (gi ới hạn về thu nhập của ng ười... dụng biên của bánh là 12 và độ thoả dụng biên của táo là 3 Bánh và táo có giá t ương ứng là 8 đồng và 2 đồng Nhận định nào phản ánh đúng về bản chất hành động của ông Nam? Chọ n một câu trả lời • A) Sử dụng quá ít bánh và chưa đủ về táo • B) Sử dụng quá nhiều bánh và chưa đủ về táo • C) Đã sử dụng thu nhập của mình cho bánh và táo để tối đa ho ích • D) Đang thất bại trong vi c tối đa hoá độ lợi... ức sản l ượng” Vi : Chi phí cố định là khoan ̉ chi phí gắn với các đầu vào cố định và không biến đổi v ới mọi m ức đầu ra Tham khao ̉ : Bài 4, mục 4.3 .2. 1., Các loại chi phí ngắn hạn Đúng Điểm: 1/1 Câu 12 [Góp ý] Điểm : 1 Sản phẩm cận biên của một đầu vào đượ c hiêu ̉ là? Chọ n một câu trả lời • A) Chi phí của vi c sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm • B) Sản phẩm bổ sung được tạo ra từ vi c thuê thêm... Vi : TC=TVC+TFC ATC=TC/Q AFC =TFC/Q AVC= TVC/Q MC= ∆TVC/∆Q Tham khao ̉ muc̣ 4.3 .2. 1 Đúng Điểm: 1/1 Câu20 [Góp ý] Điểm : 1 Chi phí cố định binh ̀ quân là chi phí Chọ n một câu trả lời • A) cần thiết để xác định điểm đóng cửa • B) tối thiểu ở điểm hoà vốn • C) luôn luôn dốc xuống về phía phải • D) tối thiểu ở điểm tối đa hoá lợi nhuận Đúng Đáp án đúng là:: “Chi phí luôn luôn dốc xuống về phía phải” Vi :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập về nhà 2 kinh tế vi mô, Bài tập về nhà 2 kinh tế vi mô, Bài tập về nhà 2 kinh tế vi mô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay