Bài tập về nhà luật kinh tế

32 201 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 09:11

Chào các bạn Liên hệ với tôi qua số điện thoại 0978.300.342. Tôi nhận làm các bài tập kỹ năng, bài tập về nhà, điểm chuyên cần, bài tập nhóm. Cuối môn học tôi sẽ hệ thống lại các câu hỏi theo chữ cái để các bạn dễ tham khảo và ôn tập, từ đó có kết quả cao nhất Bài t ập v ềnhà Xem laị l ần làm số Câu1 [Góp ý] Đi ểm : Đâ u không đặc ểm c hành vi kinh doanh? Chọn câu trả lời • A) Hoạt động mang tính nghề nghiệp • B) Được diễn thị trường • C) Có mục đích tìm kiếm lợi nhuận • D) Được thực phạm vi rộng Đúng Đáp án là: Được thực phạm vi rộng Vì: Kinh doanh việc thực liên tục một, số tất c ả công đo ạn c trình đầu t ư, t sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị tr ường nhằm m ục đích sinh l ợi (xem Đi ều Luật Doanh nghiệp 2005) Phạm vi kinh doanh rộng hay hẹp không đặc điểm hành vi kinh doanh Tham khảo: Xem mục 1.1.1.1 khái niệm kinh doanh (trang giáo trình Lu ật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu2 [Góp ý] Điểm : Chủ thể thương nhân? Chọn câu trả lời • A) Người bán hàng rong • B) Giám đốc công ty TNHH • C) Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần • D) Công ty TNHH, công ty cổ phần Đúng Đáp án là: Công ty TNHH, công ty cổ phần Vì: Khoảm Điều Luật thương mại qui định:” Thương nhân bao gồm tổ ch ức kinh t ế thành l ập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh.” Công ty TNHH công ty cổ phần thương nhân Giám đốc công ty hay ch ủ t ịch h ội đồng quan tr ị ch ỉ người đại diện cho thương nhân Tham khảo: Xem mục Điều luật thương mại 2005 Đúng Điểm: 1/1 Câu3 [Góp ý] Điểm : Đâu không thuộc nội dung pháp luật kinh tế theo nghĩa hẹp? Chọn câu trả lời • A) Pháp luật hợp đồng kinh doanh • B) Pháp luật giải tranh chấp kinh doanh • C) Pháp luật phá sản giải thể doanh nghiệp • D) Pháp luật sử dụng lao động doanh nghiệp Đúng Đáp án là: Pháp luật sử dụng lao động doanh nghiệp Vì: Theo nghĩa hẹp: Pháp luật kinh tế điều chỉnh quan h ệ phát sinh c s tr ực ti ếp th ực hi ện hoạt động sản xuất kinh doanh chủ thể kinh doanh nhằm đích tìm kiếm l ợi nhu ận Việc sử dụng lao động doanh nghiệp điều chỉnh pháp luật lao động Tham khảo: Xem mục 1.1.2.nội dung chinh pháp luật kinh tế ( trang giáo trình lu ật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : Thương nhân nước thương nhân: Chọn câu trả lời • A) Được thành lập, đăng ký theo quy định pháp luật nước • B) Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam • C) Được quan có thẩm quyền nước công nhận • D) Cả ba phương án Đúng Đáp án là: Được thành lập, đăng ký theo quy định pháp luật nước Vì: Theo quy định khoản Điều 16 Luật Thương mại 2005 Thương nhân nước thương nhân thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật n ước ho ặc pháp lu ật n ước công nhận Tham khảo: Xem mục Luật thương mại 2005 Đúng Điểm: 1/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : Văn văn quy phạm pháp luật: Chọn câu trả lời • A) Công điện • B) Công hàm • C) Công văn • D) Văn luật văn luật Đúng Đáp án là: Văn luật văn luật Vì: theo Hiến pháp Việt Nam 1992 văn quy phạm pháp lu ật bao g ồm: v ăn b ản lu ật v ăn b ản luật Tham khảo: Xem mục 1.2.1văn quy phạm pháp luật (trang giáo trình luật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Tập quán thương mại áp dụng khi: Chọn câu trả lời • A) Không có quy định pháp luật điều chỉnh lĩnh vực • B) Có quy định pháp luật điều chỉnh bên thoả thuận áp dụng • C) Không ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước cá nhân khác • D) Không có qui định điều chỉnh, bên thỏa thuận không trá đạo đức xã hội Đúng Đáp án là: Không có qui định điều chỉnh, bên thỏa thuận không trái v ới pháp luật đạo đức xã hội Vì: Pháp luật Việt Nam qui định áp dụng tập quán thương mại trường hợp pháp luật qui định điều chỉnh, bên thỏa thuận không trái với pháp luật đạo đức xã h ội Tham khảo: Xem mục 1.2.2 tập quan thương mại (trang giáo trình lu ật kinh tế) Đúng Điểm: 1/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : Hãy chọn câu khẳng định Chọn câu trả lời • A) Muốn kinh doanh phải xin phép kinh doanh • B) Không cần phải xin phép kinh doanh trước tiến hành kinh doanh • C) Muốn kinh doanh phải đăng ký kinh doanh • D) Việc đăng ký kinh doanh phụ thuộc ngành nghề định Đúng Đáp án là: Việc đăng ký kinh doanh phụ thuộc ngành nghề định Vì: Quyền tự kinh doanh không đòi hỏi phải xin phép kinh doanh, tr m ột số ngành ngh ề nh ất định nh kinh doanh chất cháy nổ, kinh doanh dược phẩm, kinh doanh ngân hàng, bảo hiểm… Thông thường chủ thể kinh doanh phải đăng ký kinh doanh trừ s ố đối tượng kinh doanh nh ỏ lẻ ho ặc bán hàng rong… Tham khảo: Xem mục Hiến pháp Việt Nam 1992 Đúng Điểm: 1/1 Câu8 [Góp ý] Điểm : Nội dung quyền tự kinh doanh KHÔNG bao gồm: Chọn câu trả lời • A) Quyền bảo đảm sở hữu tài sản • B) Quyền tự thành lập doanh nghiệp, tự hợp đồng, tự cạnh tranh • C) Quyền tự định đoạt lĩnh vực giải tranh chấp • D) Quyền tự lựa chọn ngành nghề, sản phẩm kinh doanh Đúng Đáp án là: Quyền tự lựa chọn ngành nghề, sản phẩm kinh doanh Vì:Quyền tự kinh doanh hệ thống quyền gắn với ch ủ th ể kinh doanh bao g ồm: -Quyền bảo đảm sở hữu tài sản -Quyền tự thành lập doanh nghiệp -Quyền tự hợp đồng -Quyền tự cạnh tranh lành mạnh -Quyền tự định đoạt lĩnh vực giải tranh chấp Việc lựa chọn ngành nghề, sản phẩm kinh doanh ph ải phù h ợp v ới quy định c pháp lu ật, có m ột s ố ngành nghề, sản phẩm nhà nước cấm kinh doanh hạn chế chủ th ể kinh doanh Tham khảo: Xem mục 1.1.1.2 Khái niệm quyền tự kinh doanh (trang giáo trình Lu ật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu9 [Góp ý] Điểm : Ông H bà D muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh m ặt hàng th ủ công mỹ nghệ thành phố N Họ thành lập loại hình doanh nghiệp nào? Chọn câu trả lời • A) Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH công ty cổ phần • B) Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hai thành viên trở lên công t • C) Công ty TNHH, công ty hợp danh công ty cổ phần • D) Công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty hợp danh Đúng Đáp án là: Công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty hợp danh Vì: Họ thành lập doanh nghiệp nhiều chủ DNTN công ty TNHH thành viên doanh nghiệp chủ nên lựa chọn Công ty cổ phần đòi hỏi phải có t thành viên tr lên Vì vậy, phương án Công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty hợp danh phù h ợp nh ất Tham khảo: Xem mục 2.2.3 công ty hợp danh ( trang 24 giáo trình Lu ật kinh t ế) Xem m ục 2.2.4 công ty cổ phần ( trang 25 giáo trình Luật kinh tế), Xem mục 2.2.1 ông ty TNHH hai thành viên tr lên ( trang 20 giáo trình Luật kinh tế), Xem mục 2.2.5 Doanh nghiệp tư nhân (trang 29 giáo trình Lu ật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : Chọn phương án SAI phương án sau: Chọn câu trả lời • A) Trong trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân quyền gi • B) Vốn đầu tư chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm: toàn vốn tài sả tài sản thuê sử dụng vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp • C) Khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp phải thông báo vă quan đăng ký kinh doanh, chậm mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doan • D) Khi cho thuê doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân phải c trước pháp luật với tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp Đúng Đáp án là: Trong trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân quy ền gi ảm v ốn đầu tư Vì: Theo quy định Chương Luật Doanh nghiệp 2005 Tham khảo: Xem mục 2.2.5 Doanh nghiệp tư nhân ( trang 29 giáo trình Luật kinh t ế Đúng Điểm: 1/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : Số lượng cổ đông tối thiểu, tối đa công ty cổ phần là: Chọn câu trả lời • A) Tối thiểu hai, tối đa trăm • B) Tối thiểu hai, không hạn chế số lượng tối đa • C) Tối thiểu ba, không hạn chế số lượng tối đa • D) Tối thiểu ba, tối đa trăm Đúng Đáp án là: Tối thiểu ba, không hạn chế số lượng tối đa Vì: Theo quy định Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2005 Tham khảo: Xem mục 2.2.4.1 đặc điểm ( trang 25 giáo trình Luật kinh tế) Đúng Điểm: 1/1 Câu12 [Góp ý] Điểm : Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tr lên b bu ộc ph ải thành l ập Ban kiểm soát trường hợp: Chọn câu trả lời • A) Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ năm thành viên trở lên • B) Công ty có năm thành viên, thành lập Ban kiểm soát phù hợ quản trị công ty • C) Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười thành viên trở lên • D) Công ty có mười thành viên, thành lập Ban kiểm soát p cầu quản trị công ty Đúng Đáp án là: Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười thành viên tr lên Vì: Theo quy định Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2005 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tr lên có Hội đồng thành viên, Ch ủ t ịch H ội đồng thành viên, Giám đốc Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu h ạn có t m ười m ột thành viên tr lên ph ải thành lập Ban kiểm soát Tham khảo: Xem mục 2.2.1.2 đặc trưng pháp lý ( trang 20 giáo trình Luật kinh tế) Đúng Điểm: 1/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : Chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời • A) Công ty cổ phần phải có số lượng thành viên tối thiểu năm • B) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu công ty cổ phần không đ nhượng cổ phần cho người khác • C) Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền phát hành cổ phần • D) Công ty TNHH hai thành viên trở lên tư cách pháp nhân Đúng Đáp án là: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu công ty cổ phần không chuyển nhượng cổ phần cho người khác Vì: Theo định nghĩa: công ty cổ phần công ty TNHH thành viên tr lên Chọn câu trả lời • A) Công điện • B) Công hàm • C) Công văn • D) Văn luật văn luật Đúng Đáp án là: Văn luật văn luật Vì: theo Hiến pháp Việt Nam 1992 văn quy phạm pháp lu ật bao g ồm: v ăn b ản lu ật v ăn b ản luật Tham khảo: Xem mục 1.2.1văn quy phạm pháp luật (trang giáo trình luật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu3 [Góp ý] Điểm : Chủ thể thương nhân? Chọn câu trả lời • A) Người bán hàng rong • B) Giám đốc công ty TNHH • C) Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần • D) Công ty TNHH, công ty cổ phần Đúng Đáp án là: Công ty TNHH, công ty cổ phần Vì: Khoảm Điều Luật thương mại qui định:” Thương nhân bao gồm tổ ch ức kinh t ế thành l ập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh.” Công ty TNHH công ty cổ phần thương nhân Giám đốc công ty hay ch ủ t ịch h ội đồng quan tr ị ch ỉ người đại diện cho thương nhân Tham khảo: Xem mục Điều luật thương mại 2005 Đúng Điểm: 1/1 Câu4 [Góp ý] Điểm : Đâu không thuộc nội dung pháp luật kinh tế theo nghĩa hẹp? Chọn câu trả lời • A) Pháp luật hợp đồng kinh doanh • B) Pháp luật giải tranh chấp kinh doanh • C) Pháp luật phá sản giải thể doanh nghiệp • D) Pháp luật sử dụng lao động doanh nghiệp Đúng Đáp án là: Pháp luật sử dụng lao động doanh nghiệp Vì: Theo nghĩa hẹp: Pháp luật kinh tế điều chỉnh quan h ệ phát sinh c s tr ực ti ếp th ực hi ện hoạt động sản xuất kinh doanh chủ thể kinh doanh nhằm đích tìm kiếm l ợi nhu ận Việc sử dụng lao động doanh nghiệp điều chỉnh pháp luật lao động Tham khảo: Xem mục 1.1.2.nội dung chinh pháp luật kinh tế ( trang giáo trình lu ật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : Thương nhân nước thương nhân: Chọn câu trả lời • A) Được thành lập, đăng ký theo quy định pháp luật nước • B) Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam • C) Được quan có thẩm quyền nước công nhận • D) Cả ba phương án Đúng Đáp án là: Được thành lập, đăng ký theo quy định pháp luật nước Vì: Theo quy định khoản Điều 16 Luật Thương mại 2005 Thương nhân nước thương nhân thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật n ước ho ặc pháp lu ật n ước công nhận Tham khảo: Xem mục Luật thương mại 2005 Đúng Điểm: 1/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Tập quán thương mại áp dụng khi: Chọn câu trả lời • A) Không có quy định pháp luật điều chỉnh lĩnh vực • B) Có quy định pháp luật điều chỉnh bên thoả thuận áp dụng • C) Không ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước cá nhân khác • D) Không có qui định điều chỉnh, bên thỏa thuận không trá đạo đức xã hội Đúng Đáp án là: Không có qui định điều chỉnh, bên thỏa thuận không trái v ới pháp luật đạo đức xã hội Vì: Pháp luật Việt Nam qui định áp dụng tập quán thương mại trường hợp pháp luật qui định điều chỉnh, bên thỏa thuận không trái với pháp luật đạo đức xã h ội Tham khảo: Xem mục 1.2.2 tập quan thương mại (trang giáo trình lu ật kinh tế) Đúng Điểm: 1/1 Câu7 [Góp ý] Điểm : Nội dung quyền tự kinh doanh KHÔNG bao gồm: Chọn câu trả lời • A) Quyền bảo đảm sở hữu tài sản • B) Quyền tự thành lập doanh nghiệp, tự hợp đồng, tự cạnh tranh • C) Quyền tự định đoạt lĩnh vực giải tranh chấp • D) Quyền tự lựa chọn ngành nghề, sản phẩm kinh doanh Đúng Đáp án là: Quyền tự lựa chọn ngành nghề, sản phẩm kinh doanh Vì:Quyền tự kinh doanh hệ thống quyền gắn với ch ủ th ể kinh doanh bao g ồm: -Quyền bảo đảm sở hữu tài sản -Quyền tự thành lập doanh nghiệp -Quyền tự hợp đồng -Quyền tự cạnh tranh lành mạnh -Quyền tự định đoạt lĩnh vực giải tranh chấp Việc lựa chọn ngành nghề, sản phẩm kinh doanh ph ải phù h ợp v ới quy định c pháp lu ật, có m ột s ố ngành nghề, sản phẩm nhà nước cấm kinh doanh hạn chế chủ th ể kinh doanh Tham khảo: Xem mục 1.1.1.2 Khái niệm quyền tự kinh doanh (trang giáo trình Lu ật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu8 [Góp ý] Điểm : Hãy chọn câu khẳng định Chọn câu trả lời • A) Muốn kinh doanh phải xin phép kinh doanh • B) Không cần phải xin phép kinh doanh trước tiến hành kinh doanh • C) Muốn kinh doanh phải đăng ký kinh doanh • D) Việc đăng ký kinh doanh phụ thuộc ngành nghề định Đúng Đáp án là: Việc đăng ký kinh doanh phụ thuộc ngành nghề định Vì: Quyền tự kinh doanh không đòi hỏi phải xin phép kinh doanh, tr m ột số ngành ngh ề nh ất định nh kinh doanh chất cháy nổ, kinh doanh dược phẩm, kinh doanh ngân hàng, bảo hiểm… Thông thường chủ thể kinh doanh phải đăng ký kinh doanh trừ s ố đối tượng kinh doanh nh ỏ lẻ ho ặc bán hàng rong… Tham khảo: Xem mục Hiến pháp Việt Nam 1992 Đúng Điểm: 1/1 Câu9 [Góp ý] Điểm : Đâu KHÔNG THUỘC cấu tổ chức quản lý công ty cổ ph ần? Chọn câu trả lời • A) Đại hội đồng cổ đông • B) Hội đồng quản trị • C) Giám đốc Tổng giám đốc • D) Ban tra Đúng Đáp án là: Ban tra Vì: Theo quy định Điều 95 Luật Doanh nghiệp 2005 “Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc; công ty c ổ phần có m ười m ột c ổ đông cá nhân có cổ đông tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần c công ty phải có Ban ki ểm soát.” Tham khảo: Xem mục 2.2.4.2 Các đặc trưng pháp lý c công ty cổ ph ần ( trang 25 giáo trình Lu ật kinh tế ) Đúng Điểm: 1/1 Câu10 [Góp ý] Điểm : Thành viên góp vốn công ty hợp danh có nghĩa v ụ: Chọn câu trả lời • A) Chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty b sản • B) Tham gia quản lý công ty, • C) Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty định Hội đồng thành viên • D) Tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty Đúng Đáp án là: Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty định Hội đồng thành viên Vì: Theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2005 Thành viên góp vốn có nghĩa vụ sau đây: Chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty ph ạm vi s ố v ốn cam k ết góp; Không tham gia quản lý công ty, không tiến hành công vi ệc kinh doanh nhân danh công ty; Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty định Hội đồng thành viên;Các ngh ĩa v ụ khác theo quy định Luật Điều lệ công ty Tham khảo: Xem mục 2.2.3.2 đặc điểm ( trang 24 giáo trình Luật kinh tế) Đúng Điểm: 1/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : Ông H bà D muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh m ặt hàng th ủ công mỹ nghệ thành phố N Họ thành lập loại hình doanh nghiệp nào? Chọn câu trả lời • A) Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH công ty cổ phần • B) Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hai thành viên trở lên công t • C) Công ty TNHH, công ty hợp danh công ty cổ phần • D) Công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty hợp danh Đúng Đáp án là: Công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty hợp danh Vì: Họ thành lập doanh nghiệp nhiều chủ DNTN công ty TNHH thành viên doanh nghiệp chủ nên lựa chọn Công ty cổ phần đòi hỏi phải có t thành viên tr lên Vì vậy, phương án Công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty hợp danh phù h ợp nh ất Tham khảo: Xem mục 2.2.3 công ty hợp danh ( trang 24 giáo trình Lu ật kinh t ế) Xem m ục 2.2.4 công ty cổ phần ( trang 25 giáo trình Luật kinh tế), Xem mục 2.2.1 ông ty TNHH hai thành viên tr lên ( trang 20 giáo trình Luật kinh tế), Xem mục 2.2.5 Doanh nghiệp tư nhân (trang 29 giáo trình Lu ật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu12 [Góp ý] Điểm : Giám đốc công ty TNHH bầu thuê? Chọn câu trả lời • A) Hội đồng thành viên • B) Chủ tịch Hội đồng thành viên • C) Ban kiểm soát • D) Thành viên sáng lập Đúng Đáp án là: Hội đồng thành viên Vì: Theo quy định cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn Tham khảo: Xem mục 2.2.1.2 đặc trưng pháp lý (trang 20 giáo trình Lu ật kinh t ế), Xem m ục 2.2.2.2 đặc trưng pháp lý công ty TNHH thành viên(trang 23 giáo trình Luật kinh tế Đúng Điểm: 1/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : Giám đốc công ty cổ phần bầu thuê? Chọn câu trả lời • A) Đại hội đồng cổ đông • B) Chủ tịch Hội đồng quản trị • C) Ban kiểm soát • D) Hội đồng quản trị Đúng Đáp án là: Hội đồng quản trị Vì: Theo quy định cấu tổ chức công ty cổ phần Tham khảo: Xem mục 2.2.4.2 đặc trưng pháp lý c công ty cổ phần (trang 25 giáo trình Lu ật kinh tế ) Đúng Điểm: 1/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Trong số loai hình doanh nghiệp sau, doanh nghi ệp khó k ết n ạp thành viên nhất? Chọn câu trả lời • A) Công ty hợp danh • B) Công ty TNHH thành viên trở lên • C) Công ty cổ phần • D) Công ty hợp vốn Đúng Đáp án là: Công ty hợp danh Vì: Đặc điểm công ty hợp danh thành viên cực k ỳ bi ết nên vi ệc k ết n ạp thành viên m ới tiến hành có đồng ý tất thành viên hợp danh lại Tham khảo: Xem mục 2.2.3.2 đặc trưng pháp lý (trang 24 giáo trình Luật kinh tế) Đúng Điểm: 1/1 Câu15 [Góp ý] Điểm : Trong trình thực hợp đồng, công ty M vi ph ạm ngh ĩa v ụ giao hàng làm công ty K bị thiệt hại 100 triệu đồng Công ty K yêu c ầu công ty M ph ải b ồi thường toàn thiệt hại nộp phạt vi phạm Công ty M ch ỉ ch ấp nhận n ộp ph ạt cho hợp đồng thoả thuận nộp phạt mà không tho ả thu ận b ồi th ường thiệt hại Chọn câu trả lời • A) Công ty M phải bồi thường thiệt hại • B) Công ty M bồi thường thiệt hại • C) Công ty M phải nộp phạt vi phạm hợp đồng • D) Cả công ty M bồi thường thiệt hại công ty M phải nộp hợp đồng Đúng Đáp án là: Công ty M phải bồi thường thiệt hại Vì: Điều kiện áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại là: · Có hành vi vi phạm hợp đồng · Có thiệt hại thực tế · Thiệt hại thực tế hành vi vi phạm hợp đồng có mối quan hệ nhân qu ả Tham khảo: Xem mục 3.5.3 bồi thương thiệt hại ( trang 66 giáo trình Luật kinh tế) Đúng Điểm: 1/1 Câu16 [Góp ý] Điểm : Hợp đồng dân đượ c giao kết vào thời điểm: Chọn câu trả lời • A) Do bên thoả thuận • B) Bên đề nghị trả lời chấp nhận giao kết • C) Bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết • D) Hết thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng Đúng Đáp án là: Bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết Vì: Pháp luật Việt Nam sử dụng thuyết tiếp nhận để xác định th ời điểm có hi ệu l ực c h ợp đồng Thuy ết tiếp nhận có nghĩa hợp đồng giao kết bên đề ngh ị nhận trả l ời chấp nhận giao k ết c bên đề nghị Tham khảo: Xem mục 3.2.2 chấp nhận Đề nghị giao kết hợp đồng ( trang 48 giáo trình Luật kinh tế) Đúng Điểm: 1/1 Câu17 [Góp ý] Điểm : Nếu đề nghị giao kết hợp đồng không ấn định th ời ểm có hi ệu l ực c đề nghị đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi: Chọn câu trả lời • A) Đề nghị trả lời chấp nhận • B) Đề nghị chuyển đến nơi cư trú trụ sở bên đề nghị • C) Đề nghị đưa vào hệ thống thông tin thức bên đề ngh • D) Đề nghị chuyển đến nơi cư trú trụ sở bên đề nghị đưa vào hệ thống thông tin thức bên đề nghị Đúng Đáp án : Đề nghị chuyển đến nơi cư trú trụ sở bên đề nghị đề nghị đưa vào hệ thống thông tin thức bên đề nghị Vì: Theo quy định Điều 391 Bộ luật Dân 2005 Tham khảo: Xem mục 3.2.1 Đề nghị giao kết hợp đồng ( trang 45 giáo trình Luật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu18 [Góp ý] Điểm : Bà C hàng xóm lâu năm bà P Cuối n ăm 2007, bà C mu ốn thuê t ầng c ăn hộ bà P làm địa điểm kinh doanh đến hết n ăm 2009 Hình th ức c h ợp đồng thuê nhà hai bên là: Chọn câu trả lời • A) Bằng văn • B) Bằng việc giao nhận tiền • C) Bằng văn có công chứng chứng thực phải đăng ký • D) Bằng văn có công chứng chứng thực Đúng Đáp án là: Bằng văn có công chứng chứng thực phải đăng ký Vì: Theo quy định Điều 492 Bộ luật Dân 2005 Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản, thời h ạn thuê t sáu tháng tr lên ph ải có công chứng chứng thực phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Tham khảo: Xem mục 3.3.2.4 hình thức hợp đồng ( trang 43 giáo trình Lu ật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu19 [Góp ý] Điểm : Hình thức hợp đồng kinh doanh pháp luật quy định nh th ế nào? Chọn câu trả lời • A) Bằng văn bản, lời nói hành vi cụ thể • B) Bằng văn bản, lời nói hành vi cụ thể, có số trường hợp b văn • C) Bắt buộc phải văn tài liệu giao dịch có giá trị tương đư • D) Bắt buộc văn phải có công chứng chứng thực Đúng Đáp án là: Bằng văn bản, lời nói hành vi cụ thể, có số trường h ợp bắt buộc phải văn Vì: Theo quy định Điều 401 Bộ luật Dân 2005 Hợp đồng dân giao kết lời nói, văn ho ặc b ằng hành vi c ụ th ể, pháp luật không quy định loại hợp đồng phải giao kết hình thức định Tham khảo: Xem mục 3.3.2.4 hình thức hợp đồng ( trang 58 giáo trình Lu ật kinh t ế) Đúng Điểm: 1/1 Câu20 [Góp ý] Điểm : Đình thực hợp đồng là: Chọn câu trả lời • A) Bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hợp đồng • B) Việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực tất nghĩa vụ hợp đồng đối vớ đồng • C) Một bên chấm dứt thực nghĩa vụ hợp đồng • D) Một bên tạm thời không thực nghĩa vụ hợp đồng Đúng Đáp án là: Một bên chấm dứt thực nghĩa vụ hợp đồng Vì: Theo định nghĩa đình thực hợp đồng Tham khảo: Xem mục 3.5.4 Tạm ngừng, đình thực hợp đồng hủy bỏ h ợp đồng, Đúng Điểm: 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập về nhà luật kinh tế, Bài tập về nhà luật kinh tế, Bài tập về nhà luật kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay