Bài Tập Ôn Thi HSG 8 Hóa

3 620 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 08:38

Câu (4 điểm)Đun nóng hỗn hợp A dạng bột có khối lượng 39,3 gam gồm kim loại Mg, Al, Fe Cu không khí dư oxi đến thu hỗn hợp rắn có khối lượng không đổi 58,5 gam Viết PTHH biểu diễn phản ứng xảy tính thể tích khí oxi (đktc) tác dụng với hỗn hợp kim loại Câu (4 điểm)Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron electron 52.Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 a Tính số hạt lại nguyên tử X b Cho biết số electron lớp nguyên tử X c Tính nguyên tử khối X, biết mp ≈ mn ≈1,013 đvC d Tính khối lượng gam X, biết khối lượng nguyên tử C 1,9926.1023 gam C= 12 đvC ********************************************************** Câu (4 điểm): Tính khối lượng nguyên tố có 37,6 gam Cu(NO3)2 Tính số phân tử, nguyên tử nguyên tố có 92,8 gam Fe3O4 Câu (4 điểm): Cho oxit sau: CO, N2O5, K2O, SO3, MgO, ZnO, P2O5, NO, PbO, Ag2O Oxit oxit bazơ, oxit oxit axit? Oxit tác dụng với H2O nhiệt độ thường? Viết PTHH xảy Câu (4 điểm): Đốt cháy 12,15 gam Al bình chứa 6,72 lít khí O2 (ở đktc) a) Chất dư sau phản ứng? Có khối lượng bao nhiêu? b) Chất tạo thành? Có khối lượng bao nhiêu? Biết phảnứng xảy hoàn toàn Hỗn hợp khí gồm H2 O2 tích 4,48 lít (có tỉ lệ thể tích 1:1) a) Tính thể tích khí hỗn hợp b) Đốt cháy hỗn hợp khí lượng khí oxi bình Làm lạnh hỗn hợp sau phản ứng thu khí A Tính thể tích khí A Biết phản ứng xảy hoàn toàn thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất Câu (4 điểm): Để khử hoàn toàn 40 gam hỗn hợp gồm CuO Fe2O3 nhiệt độ cao, cần dùng 13,44 lít khí H2 (đktc) a) Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b) Tính thành phần % theo khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Câu (4 điểm): Đốt cháy 25,6 gam Cu thu 28,8 gam chất rắn X Tính khối lượng chất X Cho 2,4 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl lấy dư, sau phản ứng kết thúc thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc) Xác định kim loại ********************************************************** Bài 1: Em cho biết số nguyên tử phân tử có khối lượng sau 1,5 mol nguyên tử Al 0,5 mol nguyên tử H2 0,25 mol nguyên tử NaCl 0,05 mol nguyên tử H2O The End
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Ôn Thi HSG 8 Hóa, Bài Tập Ôn Thi HSG 8 Hóa, Bài Tập Ôn Thi HSG 8 Hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay