10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12

50 268 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 08:31

10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12 10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12 10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12 10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12 10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12 10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12 10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 1201 Câu 1: Đồ thị hàm số y  x  x  cắt trục hoành điểm? A B C x 3 Câu 2: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số f  x    5x  x2 A B C D D Câu 3: Tập số x thỏa mãn bất phương trình log0,4  x      13  A  ;   2  B  4;    13  C  4;   2 13   D  ;  2  Câu 4: Đồ thị hàm số lẻ có tính chất nào? A Nhận trục Oy làm trục đối xứng B Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng C Nhận điểm cực tiểu tâm đối xứng D Nhận trục Ox làm trục đối xứng x  3x  Câu 5: Số điểm cực trị hàm số f  x   là: x 1 A B C D Câu 6: Cho tam giác ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên hình nón Diện tích xung quanh hình nón A  a B  a 2 Câu 7: Hàm số f  x   x3  3x  x  11 C 2 a 3 a D A Nhận x = điểm cực đại B Nhận x = điểm cực tiểu C Nhận x = -1 điểm cực tiểu D Nhận x = điểm cực đại Câu 8: Cho hai điểm cố định A, B điểm M di động không gian thỏa mãnđiều kiện MAB   với 00    900 Khi điểm M thuộc mặt mặt sau A Mặt cầu B Mặt nón C Mặt phẳng D Mặt trụ x2 Câu 9: Đồ thị hàm số f  x   2x 1   A Nhận A   ;  làm tâm đối xứng B Không có tâm đối xứng    1 1 1 C Nhận A   ;  làm tâm đối xứng D Nhận A  ;  làm tâm đối xứng  2 2 2 Câu 10: Đồ thị hàm số y  x  x  tiếp xúc điểm M(1; 1) với A Parabol y   x  x B Đường thẳng y  x  C Parabol y  x D Parabol y  x  GV PHẠM THỊ THỦY TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 11: Giá trị nhỏ hàm số f  x   3sin x  4cos x  A -1 B C D -3 Câu 12: Hàm số f  x   sinx  x A Đồng biến khoảng (0; 1) B Nghịch biến R C Nghịch biến khoảng  ;0  đồng biến khoảng  0;   D Đồng biến R Câu 13: Chọn khẳng định khẳng định sau A Cơ số logarit phải số dương khác C Cơ số logarit phải số nguyên Câu 14: Tập xác định hàm số y  1  x  là: B D   ;1 A D  R C D  1;    Câu 15: Biết log a b  3; log a c  2 log a a3b2 c A -6 B Cơ số logarit phải số dương D Cơ số logarit số thực B  D D  R \ 1 C D -8 2 x 4x 2 3 Câu 16: Tập số x thỏa mãn bất phương trình      là: 3 2 2   2   A   ;   B  ;   C  ;  3   5   2  D  ;  5  Câu 17: Hàm số f  x   x5  15x  10 x3  22 A Đồng biến R B Nghịch biến R C Đồng biến khoảng  ;1 nghịch biến khoảng 1;   D Đồng biến khoảng  ;0  nghịch biến khoảng  0;   Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA vuông góc đáy SA = a; khoảng cách gi a AB SC A 2a 21 Câu 19: Cho hàm số y  B a 14 B m=2   Câu 20: Đối với hàm số y  ln   Ta có  x 1  GV PHẠM THỊ THỦY a 21 D 2a 21 14 x2    m  x  Với giá trị m đồ thị hàm số qua điểm M(1;-1) mx  A m=1 A xy '  e y C B xy '  e y C m D m=3 C xy '  e y D xy '  e y TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 21: Đồ thị hàm số y = f(x) có điểm cực tiểu (0; - 2) cắt trục hoành hai điểm có hoành x  1 đồ thị hàm số đây? A y  x  3x  B y  x  x  Câu 22: Đồ thị hàm số chẵn có tính chất nào? C y  x  x  D y  x  3x  A Nhận trục Oy làm trục đối xứng C Nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu 23: Giá trị lớn hàm số f  x   3  x B Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng D Nhận điểm cực đại tâm đối xứng A B C -1 D -3 Câu 24: Cho hàm số y  x  x  x  có đồ thị (C) Đường thẳng y = cắt (C) điểm A B C D 2 Câu 25: Hàm số f có đạo hàm f '  x   x  x  1 (2 x  1) Số điểm cực trị hàm số f là: A B C D Câu 26: Thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a là: A Câu 27: A B C D Câu 28: A Câu 29: A B C D Câu 30: 3 3 3 B C D a a a a 4 Trong mệnh đề sau, mệnh đề SAI ? Bất kì hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp Bất kì hình tứ diện có mặt cầu ngoại tiếp Bất kì hình hộp ch nhật có mặt cầu ngoại tiếp Bất kì hình hộp có mặt cầu ngoại tiếp Số giao điểm hai đường cong y  x3  x  x  y  x  x  là: B C D Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? Tồn hình đa diện có số mặt cạnh Tồn hình đa diện có số cạnh số đỉnh Tồn hình đa diện có số mặt số đỉnh Số đỉnh số mặt hình đa diện Giả sử ta có hệ thức: a  b2  7ab  a  0; b   Hệ thức sau đúng? A log2 C log2 ab  log2 a  log2 b ab   log2 a  log2 b  B log2 ab  log2 a  log2 b D log2  a  b   log2 a  log2 b Câu 31: Cho hàm số y = f(x) có lim f  x   đồ thị hàm số có: x  A Trục đối xứng x = B Tiệm cận ngang y = C Tiệm cận đứng x = D Tiệm cận ngang x= Câu 32: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm? 3x  4x 1 2x  2 x  B y  C y  D y  x 1 x2 3x  x 1 Câu 33: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Gọi S diện tích xung quanh hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD A’B’C’D’ Diện tích S là: A y  GV PHẠM THỊ THỦY TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC A  a ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 B  a 2 C  a D  a2 2 Câu 34: Một hình chóp tứ giác có cạnh đáy a, cạnh bên tạo với mặt đáy góc 60 Diện tích toàn phần hình nón ngoại tiếp hình chóp là: 3 a 3 a B Câu 35: Đồ thị hàm số sau có tâm đối xứng? A A y  x  x C 3 a C y  x  3x  B y   x D 3 a D y  x3  x  Câu 36: Cho hàm số y  x  5x  Với tất giá trị m đồ thị hàm số cắt đường thẳng (d): y = m bốn điểm phân biệt? 9 9 B m   C   m  D m   4 4 Câu 37: Một khối trụ có bán kính đáy a , chiều cao 2a Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối trụ là: A 4 3a3 B 6 6a3 C 8 6a3 D  6a 3 a b a b e e Câu 38: Cho hai số dương a b Đặt X  e ; Y  Khi đó: A X  Y B X  Y C X  Y D X  Y Câu 39: Cho hình chóp SABC Gọi A’, B’ trung điểm SA SB Khi tỉ số thể tích hai khối chóp S.A’B’C S.ABC 1 1 A B C D Câu 40: Khi độ dài cạnh hình lập phương tăng thêm 2cm thể tích tăng thêm 98cm3 Cạnh hình lập phương cho là: A 4cm B 6cm C 5cm D 3cm A 4  m   Câu 41: Cho hình nón có đường sinh đường kính đáy Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình nón là: A B C 3 D x4 Câu 41: Đồ thị hàm số y    x  cắt trục hoành điểm? 2 A B C D Câu 43: Một hình cầu tích  ngoại tiếp hình lập phương Thể tích khối lập phương 8 C D 3 Câu 44: Cho hàm số y  x  3x  m  để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành m bằng: A B A -9 B Câu 45: Tập xác định hàm số y  1  x A D   1;1 GV PHẠM THỊ THỦY  3 C D -5 -1 là: B D   ; 1  1;   C D  R D D  R \ 1 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Câu 46: Hàm số f  x   ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 x3 x   6x  A Nghịch biến khoảng  ; 2  B Nghịch biến khoảng (-2; 3) C Đồng biến khoảng (-2; 3) D Đồng biến khoảng  2;   Câu 47: Các đồ thị hàm số y   A x = -1 y  x tiếp xúc điểm M có hoành độ là: x B x = 1 C x = D x  C D  R \ 0;2 D D   0;  Câu 48: Tập xác định hàm số y  log  x  x  là: A D   ;0    2;   B D  R Câu 49: Một khối chóp tam giác có cạnh đáy 6, 8, 10 Một cạnh bên có độ dài tạo với đáy góc 600 Thể tích khối chóp là: 16 C 16 D 16 3 Câu 50: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng?Số đỉnh số mặt hình đa diện cũng: A Lớn B Lớn C Lớn D Lớn A B TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 1202 Câu 1: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A log a  log b  a  b  B log a  log b  a  b  3 C log x    x  D ln x   x  Câu 2: Cho hàm số g  x   log  x  x   Nghiệm bất phương trình g(x) > là: A  x  B x  C x  Câu 3: Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng? A Một B Hai C Ba (0  a  1) Câu 4: Giá trị a A B C 16 Câu 5: Các đường chéo mặt hình hộp ch nhật log a D x   x  D Bốn D 5, 10, 13 Thể tích khối hộp là: A B C D 4 Câu 6: Cho hàm số y  x  x  Khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu đồ thị hàm số bằng: GV PHẠM THỊ THỦY TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC A ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 B C D Câu 7: Khối chóp tứ giác tích V  2a3 , cạnh đáy a chiều cao khối chóp bằng: A a B a C a D a Câu 8: Đồ thị hàm số y  x3  3x  có khoảng cách gi a hai điểm cực trị bằng: A B 20 C D Câu 9: Giá trị lớn hàm số y  x ln x đoạn [ 1; e] A B C e D e Câu 10: Một khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy 13, 14, 15 Cạnh bên tạo với mp đáy góc 300 có chiều dài Khi thể tích khối lăng trụ là: B 274 A 340 C 124 D 336 1 -1 O Câu 11: Đồ thị sau hàm số ? -1 Chọn câu A y  x  3x  B y  x  3x  C y   x  3x  D y   x  3x  Câu 12: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a cạnh bên SA vuông góc với đáy Biết SA  A a ; khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) a B a C a D a 2 Câu 13: Đồ thị hàm số tiệm cận ngang A y  x  1 x x B y  x  3x  2 x C y  2x  x2 D y  1 x Câu 14: Các khoảng nghịch biến hàm số y   x3  3x  là: A  0;   B  0; 2 C  0;  D  ;0 ;  2;   Câu 15: Tập giá trị hàm số y  x  x  1  1 B 0;  C 0;  D  0;1  2  4 Câu 16: Trong hàm số sau, nh ng hàm số đồng biến khoảng xác định nó: 2x 1 y ( I ), y   x  x  2( II ); y  x3  3x  ( III ) x 1 A  0; 2 A Chỉ ( I ) B ( II ) ( III ) C ( I ) ( II ) D ( I ) ( III) Câu 17: Giá trị nhỏ hàm số y  5cos x  12sin x A 17 B -17 C -7 D -13 Câu 18: Trong hàm số sau , hàm số sau đồng biến khoảng (1 ; 3) ? GV PHẠM THỊ THỦY TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 x  4x  x3 B y  x  x C y  x  x  D y  x2 x 1 Câu 19: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay sinh đường chéo AC’ quay quanh trục AA’ bằng: A y  A  a B  a C  a Câu 20: Giá trị m để hàm số y  mx  x  có ba điểm cực trị là: D  a 2 A m  B m  C m  D m  Câu 21: Với giá trị m đồ thị hàm số y  x   m  1 x  cắt trục hoành điểm có hoành độ x0  2 ? A B  C 15 D  15 x  mx  có đồ thị (Cm) Với tất giá trị m đường thẳng x 1 y=m cắt (Cm) hai điểm phân biệt? Câu 22: Cho hàm số y  B  m  A m1 D m tùy ý Câu 23: Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu x -∞ y' + +∞ +∞ y -1 -∞ A y  x  3x  B y   x  3x  C y   x3  3x  D y  x  3x   m  1 x  m Câu 24: Cho hàm số y  có đồ thị (Cm) Để (Cm) hai nửa đường thẳng m bằng: xm A B Câu 25: Giá trị lớn hàm số y  A C D x2 x4  B Câu 26: Đường thẳng (d): y = -x+m cắt đồ thị (C): y  C D 2x 1 hai điểm phân biệt tất giá trị m x 1 là: A 1  m   B m tùy ý C m    m  D   m  Câu 27: Với giá trị m phương trình x3  3x   m  có nghiệm phân biệt A   m  B 1  m  C   m  D 1  m  3 Câu 28: Cho hàm số y   x  x  x  17 Phương trình y '  có hai nghiệm x1 , x2 Khi tổng bằng: GV PHẠM THỊ THỦY TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 A -8 B C -5 D Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD Gọi A’, B’, C’, D’ theo thứ tự trung điểm SA, SB, SC, SD Trong kết sau, kết đúng?Tỉ số thể tích hai khối chóp SABCD SA’B’C’D’ bằng: 1 1 A B C D Câu 30: Cho tứ diện ABCD, quay tứ diện quanh trục AB có hình nón khác tạo thành? A Không B Ba C Hai D Một Câu 31: Đồ thị sau hàm số y   x  3x  Với giá trị m phương trình -1 O -2 -4 x  3x  m  có nghiệm phân biệt, Chọn khẳng định A  m  B m   m  C m   m  D  m  x  3x  C  Đường thẳng (d): y = -x+m cắt đồ thị hàm số (C) điểm? Câu 32: Cho hàm số y  x 1 A B C D Câu 33: Khối chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a chiều cao SA 3a Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: A a3 C a B 3a3 D 2a3 Câu 34: Cho mặt cầu bán kính R hình trụ có bán kính đáy R chiều cao 2R Tỉ số thể tích khối cầu khối trụ là: A B C D 3 x  4x  Câu 35: Đồ thị hàm số y  có điểm chung với trục Ox? x 1 A B C D Câu 36: Khối lăng trụ đứng tích 4a3 Biết đáy tam giác vuông cân có cạnh huyền 2a Độ dài cạnh bên lăng trụ là: A 2a C a B 4a D 3a Câu 37: Đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số đây? Chọn câu 1 x2 A y  1 x 2x  B y  x2 1 x C y  1 x x  3x  D y  2 x C y '' y ' y  D y '' y ' y  C D Câu 38: Cho hàm số y  e x sinx Hệ thức đúng? A y '' y ' y  B y ' y '' y  Câu 39: Số nghiệm phương trình A B GV PHẠM THỊ THỦY x2 7 x 5  TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 40: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm có hoành đo x0 = - có phương trình là: x 1 A y = - x + B y = - x - C y = x -1 D y = x + Câu 41: Cho hình chóp tứ giác H có diện tích đáy diện tích mặt bên tích H là: 4 A B C D 3 3 Câu 42: Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x3  x  là:  50  A  ;   27  B  50  C  ;   27   0;  Câu 43: Gọi M N giao điểm đồ thị y  D Thể  2;0  7x  đường thẳng y = x + Khi hoành độ trung x2 điểm I đoạn MN bằng: A B C  D -1 O Câu 44: Đồ thị sau hàm số A y  x 1 x 1 Câu 45: Đồ thị hàm số y   A B y  x2 x 1 C y  2x  x 1 D y  x3 1 x có đường tiệm cận? x2 B C D Câu 46: Đồ thị hàm số y  x  x  có điểm cực trị? A B C D Câu 47: Tổng diện tích mặt hình lập phương 96 Thể tích khối lập phương là: A 84 B 64 C 91 D 48 x2 Câu 48: Tập xác định hàm số y  log 1 x A R \ 1 B 1;  C R \ 1; 2 D  ;1   2;   Câu 49: Ba kích thước hình hộp ch nhật làm thành cấp số nhân có công bội Thể tích khối hộp cho 1728 Khi kích thước hình hộp là: A 6, 12, 24 B 8, 16, 32 C 4, D 3, 3, 38 Câu 50: Trong hình lập phương cạnh a Độ dài đường chéo bằng: A 2a GV PHẠM THỊ THỦY B 3a C a D a TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ĐỀ ÔN TẬP HK1 MÃ ĐỀ Năm học 2016 -2017 Môn: TOÁN - LỚP 12 1203 Thời gian : 90 phút Câu 1: Cho hàm số y   x  3x  có đồ thị (C).Số tiếp tuyến (C) vuông góc với đường thẳng x  2017 là: A B C D Câu 2: Gọi M, m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  sinx  cos x  Khi M y + m A 2 B C 2 D  Câu 3: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, M trung điểm cạnh AB Trong đẳng thức sau đây, đẳng thức sai? 1 A VC ' ABC  VA '.BCC ' B VM A ' B 'C '  VA A ' B 'C ' C VM A' B 'C '  VC A' B 'C ' D VM A' B 'C '  VA' ABC 2   Câu 4: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x 2  x điểm có hoành độ là: A y  x B y  5x  10 C y  5x  D y  5x  Câu 5: Số điểm cực trị hàm số f  x   x5  15x  10 x3  22 là: A Câu 6: Biểu thức B C D x x x (x > 0) viết dạng luỹ thừa với số mũ h u tỷ là: 3 A x 5 B x C x D x Câu 7: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Hình chóp có đáy hình bình hành có mặt cầu ngoại tiếp B Hình chóp có đáy hình thang vuông có mặt cầu ngoại tiếp C Hình chóp có đáy tứ giác có mặt cầu ngoại tiếp D Hình chóp có đáy hình thang cân có mặt cầu ngoại tiếp Câu 8: Đạo hàm hàm sô y  x 2     1  x  1 A B x C x D 3x Câu 9: Một khối lăng trụ đứng tam giác có cạnh đáy 37, 13, 30 diện tích xung quanh 480 Khi thể tích khối lăng trụ là: A 2040 B 2010 C 1010 D 1080 x x  5 Câu 10: Cho 4x  4 x  Giá trị biểu thức  x  2 x A -5 B C A Câu 11: Nghiệm bất phương trình 9x1  36.3x3   là: A x  GV PHẠM THỊ THỦY B  x  C  x  D x  10 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Câu 18: A B C D Câu 19: ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Khẳng định sau đồ thị hàm số y  x  x  Đồ thị hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu Đồ thị hàm số có điểm chung với trục hoành Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu điểm cực đại Đường thẳng y  tiệm cận ngang đồ thị hàm số nào? A y   x 1 B y  2x x 1 C y  2x2  x 1 D y  1 2x x 1 x  x  đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) điểm có hoành độ nghiệm phương trình y  song song với đường thẳng Câu 20: Cho hàm số y  A y   x  B y  x  7 x D y   x  C Ba cạnh D Bốn cạnh C y  Câu 21: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung nhất: B Năm cạnh A Hai cạnh Câu 22: Tiếp tuyến đồ thị hàm số f  x   x  x điểm có hoành độ vuông góc với đường thẳng: A y  2 x  B y  3x  C y   2 x 1 D y   2 x 1 Câu 23: Nếu f ( x)  f ( x  1)  f ( x  2) x A f ( x) B f ( x) C 12 f ( x) D f ( x) Câu 24: Cho log2  a; log3  b Khi log12 tính theo a b là: A 2a  b ab B ab 2ab C ab 2b  a D ab 2a  b Câu 25: Cho hình nón có bán kính đáy 3a, chiều cao 4a thể tích hình nón là: A 12 a3 B 12 a3 C 36 a3 D 15 a3 Câu 26: Cho hàm số y  x3  x  x có đồ thị ( C ) Gọi x1 , x2 hoành độ điểm M, N ( C ), mà tiếp tuyến ( C ) vuông góc với đường thẳng y = - x + 2007 Khi x1  x2 bằng: Chọn câu A C 3 Câu 27: Tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  3x  B -1 A Song song với trục hoành B Đi qua gốc tọa độ C Có hệ số góc dương D Có hệ số góc – GV PHẠM THỊ THỦY D 4 36 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 ( x  1) là: x 1 A -3 B C Câu 29: Cho log a x  2log a b  3log a c  x Câu 28: Giá trị lớn hàm số f  x   x  A ac 2b3 Câu 30: Cho hàm số y  B ac3b2 D -1 C c3b2  D c 3b a x Với giá trị m để đường thẳng (d ) : y   x  m cắt đồ thị hàm số điểm x 1 phân biệt A  m  B m   m  C m   m  D m = hay m = Câu 31: Cho hàm số y  ln x có đồ thị (C) Hệ số góc tiếp tuyến với (C) tai x = e là: 3 B  C D e e Câu 32: Khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông cân A Biết diện tích mặt bên A BCC’B’ 16a2 thể tích khối lăng trụ 2a3 Diện tích đáy lăng trụ A 2a2 B 2a C 2a Câu 33: Khối chóp có diện tích đáy 4m2 chiều cao 1,5m tích là: A 4m3 B m3 C m3 Câu 34: Gọi M  x; y  điểm đồ thị (C) hàm số f  x   đến hai đường tiệm cận (C) bằng: A B C D 4a D 4.5m3 2x 1 Tích khoảng cách từ M x 3 D Câu 35: Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A Có mặt cầu qua đỉnh hình hộp ch nhật B Có mặt cầu qua đỉnh hình lăng trụ có đáy tứ giác lồi C Có mặt cầu qua đỉnh hình chóp D Có mặt cầu qua đỉnh hình tứ diện Câu 36: Đồ thị hàm số sau tiệm cận đứng? x 1 x x2  B y  C y  D y   x2 x 1 x 1 x Câu 37: Cho hàm số y  x  8x Số giao điểm đồ thị hàm số với trục hoành là: A B C D A y  Câu 38: Một hình nón tròn xoay có thiết diện qua trục tam giác vuông cân có cạnh a Diện tích xung quanh hình nón bằng: A a2 2 GV PHẠM THỊ THỦY B  a2 C  a2 D  a2 2 37 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 39: Gọi M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số f  x   cos x  sinx  Khi tổng M + m bằng: A B C Câu 40: Gọi M N giao điểm đồ thị y  D 7x  đường thẳng y = x + Khi hoành độ trung x2 điểm I đoạn MN bằng: 7 A  B C -10 D Câu 41: Trong tam giác vuông có độ dài cạnh huyền 10cm Tam giác có diện tích lớn bằng: A 100cm2 B 25cm2 C 50cm2 D 80cm2   Câu 42: Giá trị biểu thức log a a a a3 bằng: A B 13 12 C Câu 43: Để tiệm cận đứng đồ thị hàm số f  x   12 25 D 25 12 x2 qua A 3; giá trị thích hợp m x  m2    là: A m  2 B m  hay m  4 C m  D m  hay m  2 Câu 44: Một hình trụ có bán kính đáy 50cm, chiều cao h = 50cm Diện tích xung quanh hình trụ bằng: A 125.000 cm2 B 25000 cm2 Câu 45: Tập xác định hàm số y  log A  2;   B C 2500 cm2 x2 là: 1 x  ;1 C  ;1   2;   D 5000 cm2 D (1; 2) Câu 46: Cho hình lập phương ABCD A’B’C’D’ cạnh a Bán kính mặt cầu tiếp xúc với 12 cạnh hình lập phương bằng: A a B a 2 C a D a Câu 47: Cho hàm số y   x3  3x  Tiếp tuyến giao điểm đồ thị hàm số với đường thẳng y   x  : A y  3x  Câu 48: Cho hàm số f ( x)  B y  3x    D y  3x  x  Khẳng định sau sai?   A f (  2)  f    3 2 C Hàm số f(x) xác định GV PHẠM THỊ THỦY C y  3x B Hàm số f(x) đồng biến D f ( 4)  f ( 3) 38 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 49: Đạo hàm hàm số y  xe e x là: e  A x e   1 x  e  C e x   1 x  B e x x e e  D e x x e   1 x  Câu 50: Trong tất tiếp tuyến đồ thị hàm số f  x   x3  3x  Tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ là: A y = -3x + B y = - 3x TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 C y = D y = -3x - ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 1209 Câu 1: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a , đường chéo AC’= a Thể tích khối lăng trụ : A a3 Câu 2: Cho hàm số f ( x)  x  B 3.a C 3.a 3 D 5.a Khẳng định khẳng định ? x A Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng  ;0   0;   B Hàm số f ( x) đồng biến khoảng  ;0   0;   C Hàm số f ( x) đồng biến D Hàm số f ( x) nghịch biến Câu 3: Cho hàm số y   x3  x  Khẳng định khẳng định đúng? A Hàm số cho điểm cực trị B Hàm số cho có điểm cực tiểu, điểm cực đại C Hàm số cho có điểm cực đại điểm cực tiểu D Hàm số cho có điểm cực đại, điểm cực tiểu Câu 4: Đồ thị hàm số sau nằm trục hoành? A y  x  3x  B y   x3  x  x  C y   x  x  D y  x3  3x  Câu 5: Một khối nón tích 30 , gi nguyên chiều cao tăng bán kính khối nón lên lần thể tích khối nón bằng: A 40 GV PHẠM THỊ THỦY B 120 C 480 D 60 39 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 6: Cho hàm số y  x  5x  Với tất giá trị m đồ thị hàm số cắt đường thẳng (d): y = m bốn điểm phân biệt? A   m  4 B m   C 4  m   D m   Câu 7: Hàm số y  x e x đồng biến khoảng A R B  0;  C Câu 8: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  điểm  0;   I  0; 1 : D A Có hệ số góc B Vuông góc với y – x + C Đi qua M(1; 2) D Song song với trục hoành Câu 9: Hàm số y =  ; 2 - x + x có giá trị lớn M giá trị nhỏ m đoạn éë - 3; ùû Hỏi tổng M+n ? A 1+ + 2 B 2 C D 1- + 2 C D Câu 10: Hàm số y  x3  3x  có cực trị ? A B Câu 11: Nghiệm bất phương trình log ( x 5x 7) A x  B  x  C x  x  D x  Câu 12: Tập xác định hàm số y  log  x  x  1  2log   x  là: A  ;3 B  ;3 \ 1 C 1;   D R \ 1 Câu 13: Gọi m n giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số y  x3  3x Lúc đó, tổng 2m  3n bằng: A -2 B C Câu 14: Tập nghiệm bất phương trình 4x 2.52 x 10x     A  0;  B  log 2;   C  ;log 2      3 4 Câu 15: Cho a  a ; logb  logb Mệnh đề sau đúng? 0  a  0  a  a  A  B  C  0  b  0  b  b  D   D  log 2;1   a  D  b  Câu 16: Với giá trị m hàm số y  x3  mx cực trị ? A m B m  Câu 17: Hàm số sau nghịch biến A y  x  cos x GV PHẠM THỊ THỦY B y  x 1 x2 C m  D m  ? C y   x3  x  x  D y  x3  3x  40 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 18: Tập xác định hàm số y = A 1;    ln x là: ln  x  1 B 1;   \ 2 C  0;   \ 2 D  0;   Câu 19: Các đường chéo mặt hình lập phương Thể tích lập phương là: A 3 B C 27 D Câu 20: Cắt khối nón mặt phẳng qua trục tạo thành tam giác ABC có cạnh a Biết B, C thuộc đường tròn đáy Thể tích khối nón là: A a 3 24 B a3 C 3 a D 3a 3 Câu 21: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ tích V Gọi M, N trung điểm AB AC Khi thể tích khối chóp C’AMN là: A V B V C V 12 D V Câu 22: Có giá trị m để đồ thị hàm số y  x3  m4 x2  m2 x  x qua điểm I 1;0  ? A B C D Câu 23: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x.ln x x = e A y  x  e B y  x C y  x  e D y  e  x x Câu 24: Cho hàm số y  x.e Nghiệm bất phương trình y’ > A x  B x  x Câu 25: Hàm số y  x e nghịch biến khoảng: A (;1) B (2;0) C x  D x  C (;2) D (1;) Câu 26: Cho log2  a; log3  b Khi log6 25 tính theo a b là: A 2ab ab B a  b2 C ab D ab ab D 1 a 2a Câu 27: Cho log  a Khi log4 125 tính theo a là: 1  a  1  a  C 2a a Câu 28: Giá trị lớn hàm số y   x  3x  là? A 2a A 12 B B 10 C 11 D Câu 29: Trong không gian cho tam giác ABC vuông cân A, BC = 60cm Gọi (C) đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Tính diện tích mặt cầu tạo nên cho đường tròn (C) quay xung quanh trục đường thẳng chứa cạnh BC A 360 cm2 B 900 cm2 C 3600 cm2 D 120 cm2 GV PHẠM THỊ THỦY 41 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 30: Đồ thị  C  hàm số y  x3  x  cắt Oy điểm A Phương trình tiếp tuyến với  C  điểm A : A y  4 x  B y  x  C y  x  D y  2 x  Câu 31: Cho hàm số y  ecosx Biểu thức sau đúng? A y 'sinx  ycos x  B y ' ycos x  C y ' ysin x  D y ' ysin x  x  2 x  Câu 32: Biết   23 Giá trị biểu thức: là:  x 1  21 x 16 A B C D  3 Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình ch nhật , SA vuông góc với đáy AB  a, AD=a , SA  2a Thể tích khối chóp S.ABCD : x A x 2.a 3 2.a B C 2a3 D 2.a 3 Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành M N theo thứ tự trung điểm SA S M N A VS MNC SB Tỉ số thể tích là: VS ABCD a D B C 3 1 B C D 8 Câu 35: Cho hàm số y  x  x  Khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu đồ thị hàm số bằng: A A B C D Câu 36: Cho khối trụ có độ dài đường sinh 10, biết thể tích khối trụ 90 Diện tích xung quanh khối trụ là: A 64 B 78 C 60 D 36 Câu 37: Đồ thị hàm số y = x - 3x + có hai điểm cực trị A B Khoảng cách gi a hai điểm A B bằng: A 20 B C D C D Câu 38: Số điểm cực trị hàm số y = x2 e x là: A B Câu 39: Phương trình x3  3x   m  có hai nghiệm khi: A m  1 GV PHẠM THỊ THỦY B m  C 1  m  D 1  m  42 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 40: Nghiệm bất phương trình log (5 x 10) log 0,5 x 6x A x  2 B 2  x  C x  2 x  D x  Câu 41: Khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông cân A, diện tích đáy 4a2 diện tích mặt bên BCC’B’ 8a2 Thể tích khối lăng trụ bằng: A 8a2 B 4a 2a 3 C 2a3 D C D 10 Câu 42: Số đỉnh hình bát diện : A B 12 y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 Câu 43: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hình vẽ Phát biểu sau sai? A Hàm số đồng biến khoảng  ;0  ;  0;   B Đồ thị hàm số cắt trục hoành A(2; 0) C Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  ;  0;   D lim f  x    ; lim f  x   1 x 1 x  Câu 44: Cho khối nón có chiều cao đường kính đường tròn đáy Diện tích xung quanh hình nón là: A 20 B 128 D 120 C 80 Câu 45: Số lượng cực trị hàm số y  2016 x5  2017 x3  2018 là: A B C D Câu 46: Cho hình chóp SABCD Đáy ABCD hình ch nhật, AB = a, AD = 2a SA vuông góc với mp(ABCD) Cạnh SB tạo với mp đáy góc 600 Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp là: 32a 3 64a 3 64a 8a 3 A B C D 3 3 Câu 47: Số lượng đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A B C  x  2x  Câu 48: Tập xác định hàm số y  log5   là:  x 1  A  ;0   1;2  B  0;  C GV PHẠM THỊ THỦY x  x  2017 là: x  2;   D D  0;1   2;   43 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 49: Một hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác với tất cạnh a có diện tích xung quanh ? a2 A B a2 3 C a2 3 a2 3 D Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA  2a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: A 36 a B 3 a TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 C 12 a D 6 a ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 1210 Câu 1: Khối chóp tam giác tích V  2a3 , cạnh đáy 2a chiều cao khối chóp A a Câu 2: Hàm số y  B a C 2a D a mx  nghịch biến khoảng xác định giá trị thích hợp m là: x 1 A m  2 B m  2 C m  2 D m  2 x 1 có tiệm cận đứng giá trị thích hợp m là: x  xm 1 A m  R B m  1 C m   D m   4 Câu 4: Hàm số y   x  3x  2017 đồng biến khoảng: Câu 3: Để đồ thị hàm số y  A  2; 1 B  ; 1 C  2;    D  1;3  Câu 5: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x 2  x điểm có hoành độ là: A y  x B y  5x  C y  5x  10 D y  5x  Câu 6: Giá trị nhỏ hàm số y  x  x  R là: A Câu 7: Hàm số y  B C D 2sin x  có giá trị lớn s inx  A GV PHẠM THỊ THỦY B C D 44 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 8: Cho 4x  4 x  Giá trị biểu thức A B x  2 x   x  2 x C -5 D Câu 9: Điểm cực đại hàm số y  x  x là: 1 B y   C x  4 Câu 10: Số mặt phẳng đối xứng hình chóp tứ giác A x  A B C D Không có D Câu 11: Hai khối chóp có diện tích đáy, chiều cao thể tích B1 , h1 ,V1 B2 , h2 ,V2 Biết V B1  B2 2h1  3h2 Khi V2 1 A B C D Câu 12: Một hình nón ngoại tiếp hình tứ diện với cạnh có diện tích xung quanh bao nhiêu? A B 3 C D 3 x 1 Câu 13: Cho (C) đồ thị hàm số y  Số tiếp tuyến (C) song song với y = -3x – x2 A B C D Câu 14: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a cạnh bên 2a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC a 11 a 33 2a 33 B a 33 C D 11 11 11 Câu 15: Khối lăng trụ đứng có đáy hình vuông cạnh 2a đường chéo mặt bên 4a tích A 4a3 B 3a C 12a3 D 3a3 A Câu 16: Đồ thị hàm số y  x 1 có tâm đối xứng là: x 1 A (-1;1) B (-1;-1) Câu 17: Tìm đạo hàm hàm số: y  x.3x x =1 C (1;1) D (1;-1) A 2ln B 3ln C 6ln D ln6 Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông B Cạnh SA vuông góc với đáy Từ A kẻ AE vuông góc SC Biết AB = a, BC = SA = 2a Khi khoảng cách từ E đến mặt phẳng (SAB) là: A 4a B 2a C 5a D 3a Câu 19: Khối chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a, SA đường cao cạnh SC hợp với đáy góc 450 Thể tích khối chóp A 8a 3 GV PHẠM THỊ THỦY B a3 2 C a3 D a3 45 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Câu 20: A B C D Câu 21: ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Cho hàm số y  3x Mệnh đề sau sai? Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng trục 0y Hàm số đồng biến R Đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ Đồ thị hàm số qua A(1; 3) Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hình vẽ Để đường thẳng y = 2m – cắt đồ thị hàm số -1 O -2 -4 điểm phân biệt, giá trị thích hợp m là: 3 1 A   m  m  B   m  C   m  2 2 2 Câu 22: Hàm số y  x  3mx  m  có điểm cực trị khi: D 4  m  A m  B m  C m  D m  Câu 23: Tìm m để đồ thị hàm số y   x  1  x   2m  1 x  m cắt trục hoành ba điểm phân biệt A m  B  m  C   m  D m  x  x  m  có nghiệm phân biệt khi: m  m  A  B m  C  D  m  m   m  4 2x  Câu 25: Gọi M, N giao diểm hai đồ thị hàm số y  y = 2x – Độ dài đoạn MN x 1 Câu 24: Phương trình y  A B C 80 Câu 26: Hàm số đồng biến tập xác định nó? e A y =    x B y =   x C y =  0,5  D 5 x 2 B y =   3 x Câu 27: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên 2a Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 16a 3 14 64a 3 14 A B 49 147 Câu 28: Hàm số sau đồng biến R A y  x3  3x  Câu 29: Đồ thị hàm số y  A 1;1 B y   x  3x  2a 3 14 C 64a 3 14 D 49 C y  x  D y  x3  3x  C 1; 1 D 1 x có tâm đối xứng là: x 1 B  1; 1  1;1 Câu 30: Hàm số sau nghịch biến khoảng  0;   A y  x e GV PHẠM THỊ THỦY B y  x  x  C y  x  D y  x 1 x 46 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 31: Để đồ thị hàm số y   x  1  x  x  m  cắt trục hoành điểm phân biệt giá trị thích hợp m là: A m   m   C  m  B m    m   D  m  y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 Câu 32: Đồ thị hàm số x3  x2  Câu 33: Trong tất tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x3  3x  tiếp tuyến mà hệ số góc nhỏ lớn có phương trình là: A y = B y = 3x C y = 4x D y = 3x + Câu 34: Khối chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân A, BC = 2a Mặt bên SBC vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Khoảng cách từ C đến mp(SAB) A y   x3  3x  B y  x3  3x  A a B a C y  x3  3x  C 2a 3 D y   D a 3 Câu 35: Cho hàm số y  ln x Mệnh đề sau đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang trục 0x B Đồ thị hàm số qua A(1; e) C Hàm số đồng biến R D Hàm số đồng biến  0;   Câu 36: Số điểm cực trị hàm số y  x5  x  2016 A B C D Câu 37: Khối chóp S.ABC tích V  8a3 Gọi M, N điểm lấy cạnh SA, SB cho 2AM=MB; 3AN= NC Thể tích khối chóp S.BCNM A 16a3 15 B 22a3 C 11a3 12 D 11a3 2a Câu 38: Khối chóp tam giác tích chiều cao a cạnh đáy khối chóp bằng: A 3a B 3a C 3a D 2a Câu 39: Cho  <  Kết luận sau đúng? A  <  GV PHẠM THỊ THỦY B  +  = C . = D  >  47 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 40: Đạo hàm hàm số y  ( x2  1)e x A  x  1 ex B  x  1 e x C x  1 e x D  x  1 Câu 41: Hàm số y  x3  mx  m  hai điểm cực trị khi: A m  B m  C m  D m  x Câu 42: Tiếp tuyên đồ thị hàm số y  x.e x = song song với đường thẳng A y = x B y = x + Câu 43: Số cạnh hình bát diện A tám B mười C y = D y = – x C mười hai D mười sáu C e D 2e Câu 44: Cho hàm số y  ln x Giá trị y '  e  A e B e Câu 45: Tổng diện tích mặt hình lập phương 150 Thể tích khối lập phương A 125 B 100 C 200 D 625 Câu 46: Cho hàm số y  x3  3x  có đồ thị (C) Phương trình tiếp tuyến (C) điểm có tung độ y = là: A y = B y = 3x – C y = 3x + D y = x + Câu 47: Tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  x  3x  A Song song với trục hoành B Có hệ số góc dương C Có hệ số góc – D Song song với đường thẳng y = x- Câu 48: Giá trị lớn hàm số y  x3  3x [0; 2] bằng: A B -2 C D x 1 Câu 49: Đồ thị hàm số y  có số tiệm cận là: x2  A B C D Câu 50: Một hình trụ có bán kính đáy cm, chiều cao 10 cm Thể tích khối trụ là: A 360 (cm3 ) GV PHẠM THỊ THỦY B 320 (cm3 ) C 300 (cm3 ) D 340 (cm3 ) 48 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ SỐ : B B 15 C 22 A 29 C 36 C 43 D 50 D ĐỀ SỐ : A B 15 B 22 A 29 C 36 B 43 B 50 C ĐỀ SỐ : B D 15 B 22 B 29 A 36 C 43 B 50 A ĐỀ SỐ 4: A B 15 C 22 C 29 B 36 A 43 A 50 A ĐỀ SỐ 5: C C 15 B 22 C 29 B 36 A 43 C 50 C A C 16 A 23 A 30 A 37 C 44 D C 10 C 17 A 24 B 31 B 38 D 45 D B 11 D 18 C 25 A 32 A 39 D 46 B A 12 B 19 C 26 C 33 B 40 D 47 D A 13 A 20 C 27 D 34 A 41 C 48 D B 14 B 21 B 28 B 35 D 42 B 49 D A C 16 D 23 C 30 C 37 C 44 C D 10 D 17 D 24 D 31 C 38 A 45 C C 11 A 18 A 25 D 32 A 39 B 46 B A 12 D 19 B 26 B 33 C 40 B 47 B D 13 A 20 A 27 D 34 D 41 A 48 B D 14 D 21 B 28 D 35 C 42 B 49 A C D 16 B 23 D 30 A 37 D 44 C B 10 D 17 C 24 B 31 C 38 B 45 A D 11 C 18 A 25 D 32 A 39 B 46 A D 12 B 19 C 26 D 33 B 40 D 47 A A 13 C 20 B 27 C 34 B 41 C 48 A D 14 D 21 A 28 C 35 D 42 C 49 A C D 16 A 23 D 30 B 37 C 44 D B 10 C 17 B 24 C 31 A 38 D 45 A B 11 A 18 B 25 B 32 A 39 C 46 D B 12 D 19 D 26 C 33 C 40 D 47 D C 13 A 20 B 27 B 34 C 41 D 48 A D 14 C 21 B 28 B 35 D 42 D 49 A D D 16 A 23 D 30 B 37 A 44 C A 10 A 17 C 24 B 31 D 38 D 45 D A 11 B 18 C 25 A 32 D 39 D 46 A D 12 A 19 B 26 B 33 B 40 D 47 D B 13 C 20 B 27 B 34 C 41 D 48 A A 14 D 21 C 28 B 35 B 42 A 49 C GV PHẠM THỊ THỦY 49 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ĐỀ SỐ 6: D A 15 B 22 C 29 D 36 C 43 D 50 A ĐỀ SỐ A B 15 B 22 B 29 B 36 D 43 D 50 A ĐỀ SỐ A C 15 A 22 D 29 D 36 D 43 D 50 B ĐỀ SỐ A D 15 C 22 D 29 C 36 C 43 A 50 C ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 A D 16 A 23 D 30 B 37 B 44 D A 10 B 17 B 24 C 31 B 38 C 45 C B 11 B 18 A 25 A 32 B 39 D 46 C D 12 A 19 A 26 D 33 B 40 C 47 D B 13 C 20 D 27 A 34 C 41 D 48 C A 14 A 21 D 28 A 35 B 42 C 49 C B D 16 D 23 B 30 B 37 C 44 A B 10 B 17 B 24 D 31 D 38 B 45 C C 11 C 18 C 25 D 32 A 39 C 46 A C 12 D 19 A 26 B 33 B 40 A 47 C A 13 A 20 A 27 D 34 A 41 D 48 C C 14 C 21 D 28 D 35 A 42 D 49 C A A 16 C 23 C 30 B 37 B 44 D B 10 A 17 C 24 C 31 A 38 D 45 D C 11 B 18 D 25 B 32 A 39 D 46 B C 12 B 19 A 26 C 33 B 40 D 47 B A 13 C 20 A 27 A 34 B 41 B 48 D C 14 C 21 C 28 A 35 B 42 D 49 D B D 16 D 23 A 30 D 37 C 44 A C 10 A 17 C 24 B 31 C 38 D 45 A C 11 B 18 B 25 B 32 D 39 D 46 D B 12 B 19 A 26 A 33 A 40 B 47 D A 13 A 20 A 27 B 34 D 41 C 48 D B 14 B 21 C 28 B 35 D 42 C 49 B B D 16 C 23 C 30 C 37 B 44 A D 10 C 17 C 24 A 31 C 38 D 45 A A 11 D 18 B 25 B 32 B 39 A 46 C D 12 B 19 A 26 B 33 D 40 A 47 A C 13 B 20 A 27 B 34 C 41 D 48 A D 14 D 21 B 28 D 35 D 42 B 49 C ĐỀ SỐ 10 C D 15 D 22 B 29 B 36 A 43 C 50 A GV PHẠM THỊ THỦY 50 [...]... 120 7 Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai? A Hình tạo b i hai tứ diện đều ghép v i nhau là một hình đa diện l i B Hình hộp là đa diện l i C Hình lập phương là đa diện l i D Tứ diện là đa diện l i Câu 2: Cho hàm số y = f(x) có lim f  x   2 và lim f  x    Khi đó đồ thị hàm số có: x  x 1 A Tiệm cận đứng x = 2 và tiệm cận ngang y = 1 C Tiệm cận ngang x = 2 và tiệm cận đứng y = 1 Câu... là i m cực tiểu B Đồng biến trên khoảng (0; 2) C Nhận x = 1 là i m cực đ i D Nghịch biến trên khoảng (0; 1) Câu 50: Cho kh i chóp tam giác S.ABC có các cạnh đáy AB = 6, AC = 8, BC = 10 Cạnh bên SA = 4 và vuông góc v i mặt phẳng đáy Bán kính mặt cầu ngo i tiếp hình chóp bằng: 29 A 10 B C 29 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 29 2 D ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Th i gian : 90 phút MÃ ĐỀ 120 8... tam giác ABC có độ d i các cạnh là 5a, 8a, 7a Thể tích kh i lăng trụ là: 3 A 10a3 6 C 10a3 3 D a3 6 B a 3 Câu 50: Cho hinhf chops SABCD, đáy ABCD là hình thang vuông t i A và D Biết 2AD = 2DC = AB, SA vuông góc v i mặt phẳng đáy Tỉ số thể tích hai kh i chóp SACD và SABC là: 2 1 1 1 A B C D 3 4 2 3 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Th i gian : 90 phút MÃ ĐỀ 120 6... hoành t i 3 i m phân biệt B Hàm số có 3 i m cực trị C Đồ thị hàm số cóa trục đ i xứng là 0y D Hàm sô đạt giá trị nhỏ nhất bằng – 4 tai x = 1 và x = - 1 Câu 17: Cho kh i nón có đỉnh S, cắt kh i nón b i một mặt phẳng qua đỉnh của kh i nón tạo thành thiết diện là tam giác SAB Biết khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến thiết diện bằng 2, AB = 12, bán kính đường tròn đáy bằng 10 Chiều cao h của kh i nón... LỚP 12 Th i gian : 90 phút MÃ ĐỀ 120 4 Câu 1: Cho hàn số y  x3  x  1 có đồ thị (C) Tìm câu trả l i sai A Trên (C) tồn t i hai i m A  xA ; yA  , B  xB ; yB  sao cho hai tiếp tuyến của (C) t i A và B vuông góc v i nhau B Phương trình tiếp tuyến của (C) t i x = 1 có phương trình là: y = 4x – 1 C Hàm số đồng biến trên R D (C) chỉ cắt trục hoành t i một i m duy nhất Câu 2: Cắt một kh i trụ b i một... định? A Năm B Bốn C Ba D Hai Câu 45: Trong không gian cho tam giác OIM vuông t i I, góc IOM bằng 300 và cạnh IM = a Khi quay tam giác OIM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh là: 1 A 4 a 2 B  a 2 C  a 2 D 2 a 2 2 2x 1 Câu 46: G i I là giao i m hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  Đường thẳng d qua I và gốc x 1 tọa độ O có... trụ tam giác đều ABC A’B’C’ có 9 cạnh đều bằng a Bán kính mặt cầu ngo i tiếp lăng trụ bằng: a a 21 a 21 B C 2 6 3 Câu 41: Phương trình log 2 4 x  log x 2  3 có bao nhiêu nghiệm? A D a 21 12 2 A 1 B 0 C 3 D 2 Câu 42: Cho kh i tứ diện SABC G i M, N lần lượt là trung i m các cạnh bên SA, SB Khi đó tỉ số thể tích hai kh i đa diện S.ABC và C.ABNM bằng: 1 3 3 4 A B C D 4 4 2 3 2 Câu 43: Số i m cực trị... thể tích kh i chóp SABC A a3 9 Câu 50: Cho hàm số y  B a3 3 C a3 2 D a3 2 2x 1 Chọn phát biểu sai x 1 A Hàm số có tiệm cận ngang x  2 B Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó C Hàm số không xác định t i x  1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành t i i m có hoành độ x  TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Th i gian : 90 phút 1 2 MÃ ĐỀ 120 7 Câu 1:... Tìm mệnh đề Đúng? Đồ thị hàm số cắt trục hoành t i 3 i m phân biệt Hàm số nghịch biến trên R và không có cực trị Hàm số đồng biến trên R và không có cực trị Hàm số có cực đ i và cực tiểu 3a 3 4 D Câu 12: Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ dư i đây? 1 A y    3 x  1  B y     2 x C y  3x D y  ( 2) x Câu 13: Kh i bát diện đều có tính chất: A M i mặt của nó là một tam giác đều và m i đỉnh của... trục hoành t i i m A, tiếp tuyến của đồ thị L t i A là: A y = 4x – 3 B y = 2x + 1 C y = x - 1 D y = 3x Câu 25: Cho tứ diện ABCD G i B’, C’ lần lượt là trung i m AB,AC Khi đó tỉ số thể tích của hai kh i tứ diện ABCD và AB’C’D bằng: A 1 2 B 1 4 1 6 C D 1 8 Câu 26: Giá trị lớn nhất của hàm số y   x 4  3x 2  5 9 11 C  4 4 Câu 27: Thể tích của kh i chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12, 10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12, 10 đề kiểm tra trắc nghiệm học kì i môn toán lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay