BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA 8

2 638 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 08:07

40 BÀI TẬP NÂNG CAO HOÁ Bài 1: Đặt cốc A đựng dung dịch HCl cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào đĩa cân cho cân vị trí cân Sau làm thí nghiệm sau: - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 Khi Fe Al tan hoàn toàn thấy cân vị trí thăng Tính m? Bài 2: Cho luồng khí hiđro qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit 4000C Sau phản ứng thu 16,8 g chất rắn a) Nêu tượng phản ứng xảy b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng đktc Bài 3: Thực nung a gam KClO3 b gam KMnO4 để thu khí ôxi Sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng chất lại sau phản ứng a Tính tỷ lệ a/b b Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo thành hai phản ứng Bài 4: Cho luồng khí hiđro qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit 4000C Sau phản ứng thu 16,8 g chất rắn a) Nêu tượng phản ứng xảy b) Tính hiệu suất phản ứng Bài Tính tỉ lệ thể tích dung dịch HCl 18,25% (D = 1,2 g/ml) thể tích dung dịch HCl 13% (D = 1,123 g/ml) để pha thành dung dịch HCl 4,5 M? Bài Để đốt cháy hoàn toàn 0,672 gam kim loại R cần dùng 80% lượng oxi sinh phân hủy 5,53 gam KMnO4 Hãy xác định kim loại R? Bài Một hỗn hợp gồm Zn Fe có khối lượng 37,2 gam Hòa tan hỗn hợp lít dung dịch H2SO4 0,5M a) Chứng tỏ hỗn hợp tan hết ? b) Nếu dùng lượng hỗn hợp Zn Fe gấp đôi trường Bài X ocid sắt sắt chiếm 72,4% khối lượng.Xác định công thức phân tử X Bài Hãy viết tên kí hiệu số nguyên tử khối số hiệu hóa trị của: sắt, canxi,flo,clo,hydro The End
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA 8, BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA 8, BÀI TẬP NÂNG CAO HÓA 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay