(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN

28 173 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 06:23

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ VĂN TỪ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2015 Công trình hoàn thành tại……………………… ………………………………………………………………………… Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Kim Sơn PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi Phản biện 1:…………………………………………………………… …………………………………………………………… Phản biện 2:…………………………………………………………… …………………………………………………………… Phản biện 3:…………………………………………………………… …………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ – tầng Nhà , Học viện Hành Quốc gia Số 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận đống Đa - Hà Nội Thời gian vào hồi tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Việt Nam Hoặc thư viện Học viện Hành Quốc gia DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Lê Văn Từ (2009), Quản lý nhà nước rừng đặc dụng Tây Nguyên, Luận văn cao học Quản lý Hành công Lê Văn Từ (2011), Quản lý rừng cộng đồng Tây Nguyên-thực trạng giải pháp, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 11, trang 50 Lê Văn Từ (2013), Giao đất giao rừng cho người dân cộng đồng trình xã hội hóa lâm nghiệp Tây Nguyên, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 9, trang 86 Lê Văn Từ (2013), Đổi hoạt động công ty lâm nghiệp nhà nước nhằm thực xã hội hóa nghề rừng Tây Nguyên, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 11, trang 61 Lê Văn Từ (2014), Những thách thức quản lý công Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 6, trang 35 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận án Quá trình phi tập trung hóa, xã hội hóa xu tất yếu thúc đẩy mạnh mẽ giới Xã hội hóa xem phương thức, công cụ hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất phát triển Ngành lâm nghiệp Việt Nam có thay đổi lớn chiến lược phát triển, từ lâm nghiệp nhà nước sang thực xã hội hóa nghề rừng, lâm nghiệp xã hội với sách phát triển hướng vào người dân, lấy người dân đối tượng lực lượng để bảo vệ phát triển rừng Công tác bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên triển khai thông qua sách giao đất, giao rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng, cho thuê rừng, sách thu hút đầu tư cho bảo vệ phát triển rừng, vận động thu hút tham gia người dân vào hoạt động bảo vệ phát triển rừng Những vấn đề trình xã hội vận động phát triển theo xu hướng đẩy mạnh làm sâu sắc thêm trình xã hội hóa lâm nghiệp Tây Nguyên Quá trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên có mặt tích cực xuất mặt thiếu tích cực xu hướng chưa rõ, đặc biệt thiếu quản lý chặt chẽ thống từ phía Nhà nước Giao đất, giao rừng, cho thuê rừng, đầu tư kinh doanh rừng lúng túng, chưa đồng không quán quản lý, cách thức quy trình tiến hành Chưa làm rõ quyền sở hữu, sử dụng chế hưởng lợi từ rừng Nhà nước chưa có can thiệp, điều chỉnh kịp thời chế, sách cho phù hợp với đặc thù Tây Nguyên Những bất cập nói làm hạn chế mặt tích cực xã hội hóa, chí làm khó khăn thêm trình thực hiện, tăng nghi ngờ tính khả thi hiệu Từ đặt vấn đề cần phải tăng cường quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên, mức độ can thiệp đến đâu, cách thức tác động để trình Tây Nguyên theo hướng tích cực Đó lý tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý bảo vệ phát triển rừng, thúc đẩy tiến trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên nước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích Luận án nghiên cứu quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên góp phần củng cố làm sâu sắc sở lý luận đưa khuyến nghị khoa học cho việc hoàn thiện quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận án là: - Hệ thống hóa, phân tích làm rõ thêm lý luận quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; - Phân tích thực trạng xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án vấn đề lý luận, thực tiễn quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên Phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn sau: - Phạm vi không gian: Địa bàn Tây Nguyên; - Phạm vi thời gian: Các số liệu nghiên cứu thực trạng xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên từ năm 2001 đến 2014; - Phạm vi nội dung: Trên thực tế, xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng vấn đề phức tạp lý luận thực tiễn Đề tài giới hạn phạm vi nội dung quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên chủ yếu liên quan tới giao đất, giao rừng; đầu tư tài bảo vệ phát triển rừng; phát triển lâm nghiệp cộng đồng Từ đề xuất giải pháp quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên mô hình bảo vệ phát triển rừng hiệu quả, bền vững Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Luận án dùng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử làm sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể - Phương pháp phân tích tài liệu; - Phương pháp điều tra xã hội học; - Phương pháp thực chứng Giả thuyết nghiên cứu Luận án trả lời câu hỏi liệu trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng có đem lại hiệu cho phát triển rừng bền vững không? có Nhà nước cần phải có biện pháp tác động nào? Vì vậy, giả thuyết đặt là: - Xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng phương thức đem lại hiệu cho hoạt động quản lý bảo vệ phát triển rừng, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương - Nhà nước quản lý chặt chẽ có nhiều biện pháp tác động tích cực trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng đem lại hiệu cho bảo vệ phát triển rừng bền vững; - Hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng nâng cao thông qua giải pháp hoàn thiện sách pháp luật, tổ chức thực xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình này, khuyến khích phát triển lâm nghiệp cộng đồng - Nhà nước có vai trò vô quan trọng việc định hướng, điều tiết, hỗ trợ để trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng phát triển hướng đạt mục tiêu đề Đóng góp luận án Về lý luận, Luận án đưa khái niệm xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng, xác định rõ nội dung xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; rõ vai trò quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng quyền lợi trách nhiệm bên tham gia Luận án đề xuất số mô hình quản lý bảo vệ rừng bền vững phương án xếp, đổi hoạt động công ty lâm nghiệp nhà nước Về thực tiễn, khuyến nghị Luận án sở để hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế sách lĩnh vực xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng, hướng tới việc bảo vệ phát triển rừng bền vững, hiệu quả; Luận án tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy sở đào tạo, bồi dưỡng quan có thẩm quyền việc quản lý công, lâm nghiệp, luật học Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận án gồm: - Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án; - Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; - Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên; - Chương 4: Hoàn thiện quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Phân tích số công trình liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Những nghiên cứu liên quan đến xã hội hóa 1.1.1.1 Ở nước 1.1.1.2 Ở Việt Nam 1.1.2 Những nghiên cứu liên quan đến xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng 1.1.2.1 Ở nước 1.1.2.2 Ở Việt Nam - Nghiên cứu xã hội hóa lâm nghiệp; - Nghiên cứu liên quan đến giao đất giao rừng; - Nghiên cứu liên quan đến quản lý rừng cộng đồng; - Nghiên cứu liên quan đến quản lý rừng cộng đồng Tây Nguyên 1.1.3 Những nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng Việt Nam - Nghiêncứu quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng tiếp cận theo hướng quản lý nhà nước pháp luật; - Nghiêncứu quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng tiếp cận theo hướng quản lý hành nhà nước 1.2 Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án chưa nghiên cứu, giải - Chưa có công trình nghiên cứu sở lý luận thực tiễn xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên Nếu có, nghiên cứu riêng biệt liên quan đến khía cạnh xã hội hóa - Chưa làm rõ vấn đề liên quan đến xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng quyền sở hữu rừng, quyền sử dụng rừng, chế hưởng lợi từ rừng; vai trò, trách nhiệm địa vị pháp lý bên tham gia bảo vệ phát triển rừng; mô hình bảo vệ phát triển rừng hiệu quả, bền vững Tây Nguyên - Khi xây dựng sách phải mang tính đặc thù phù hợp với văn hóa phong tục tập quán người dân địa phương 1.3 Những vấn đề Luận án cần tập trung giải - Nghiên cứu làm rõ khái niệm, nội hàm, nguyên tắc, hình thức phạm vi áp dụng xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; làm rõ vấn đề quyền sở hữu, quyền sử dụng chế chia sẻ lợi ích - Làm rõ khái niệm, nguyên tắc, nội dung, cần thiết quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng, nêu rõ vai trò nhà nước trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng: Tạo hành lang pháp lý, tạo chế sách, hỗ trợ vốn đầu tư vai trò đồng quản lý - Nghiên cứu sách giao đất, giao rừng, hưởng lợi từ rừng, hỗ trợ hậu giao rừng, đầu tư tín dụng, liên doanh, liên kết; phân tích, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân vấn đề đặt quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên, để từ đề xuất hoàn thiện, bổ sung chế sách liên quan đến xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng cho phù hợp với điều kiện Tây Nguyên, trình độ lực máy quan quản lý nhà nước - Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý bảo vệ phát triển rừng hiệu quả, bền vững Tây Nguyên như: Mô hình lâm nghiệp cộng đồng, mô hình đồng quản lý rừng Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 2.1 Khái quát xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng 2.1.1 Xã hội hóa 2.1.1.1 Quan niệm xã hội hóa Có nhiều cách hiểu xã hội hóa tùy theo hướng tiếp cận Cách chung nhất, xã hội hóa hiểu là: Quá trình chuyển giao số hoạt động Nhà nước làm cho xã hội thực hiện, trình tổ chức, vận động, thu hút đầu tư mở rộng tham gia chủ thể xã hội sở cộng đồng trách nhiệm nhằm khai thác cách có hiệu nguồn lực vào trình phát triển lĩnh vực khác đời sống xã hội, phù hợp với chiến lược, quy hoạch luật pháp quốc gia 2.1.1.2 Nguyên tắc xã hội hóa - Phải xuất phát từ nhu cầu, khả điều kiện đáp ứng; - Đảm bảo hài hòa mặt lợi ích bên tham gia; - Quyền hạn trách nhiệm bên tham gia xác lập dựa chức năng, nhiệm vụ đặc điểm riêng chủ thể; - Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch từ lập kế hoạch, định quản lý, tổ chức thực phân chia lợi ích; - Phải tuân thủ luật pháp; - Mang lại nhiều lợi ích cho người dân, cộng đồng; - Phải đảm bảo tính ổn định, thích ứng phù hợp; - Tôn trọng truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, tập tục 2.1.1.3 Các hình thức xã hội hóa thành phần kinh tế, tổ chức xã hội cá nhân vào trình thực thi hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực khác - Nhà nước với tư cách chủ thể tham gia vào trình xã hội hóa việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho xã hội, công dân Nội dung quản lý nhà nước xã hội hóa - Tạo khuôn khổ pháp luật chung để thành phần kinh tế, tổ chức xã hội cá nhân dựa vào để tiến hành tất hoạt động có liên quan tất lĩnh vực quy định - Tổ chức thực sách, pháp luật, động viên, khuyến khích, hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho chủ thể tham gia - Nhà nước đóng vai trò trọng tài, tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm 2.2.1.2 Quan niệm quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng tác động, tổ chức điều chỉnh trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng hành vi tổ chức, cá nhân cộng đồng hoạt động đầu tư, quản lý bảo vệ phát triển rừng quan hành nhà nước thực nhằm trì trật tự pháp luật, dẫn dắt trình xã hội hóa hướng đạt mục tiêu đề 2.2.2 Nguyên tắc quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng - Nguyên tắc phân cấp cho quyền địa phương; - Nguyên tắc hài hòa lợi ích bên tham gia; - Nguyên tắc bình đẳng dân tộc; - Nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững rừng 11 2.2.3 Nội dung quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng - Ban hành hệ thống sách, pháp luật để thực việc xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; - Tổ chức thực sách, pháp luật xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; - Kiểm tra, giám sát việc thực sách, pháp luật xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng 2.2.3.1 Ban hành hệ thống sách, pháp luật để thực việc xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng - Về giao đất, giao rừng, cho thuê rừng; - Về đầu tư thu hút đầu tư; - Về lâm nghiệp cộng đồng 2.2.3.2 Tổ chức thực sách, pháp luật xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tổ chức triển khai hướng dẫn, hỗ trợ công tác giao đất, giao rừng - Nhà nước thành lập máy quan quản lý nhà nước lâm nghiệp để tổ chức triển khai hỗ trợ công tác giao đất, giao rừng; - Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách, nội dung liên quan đến giao đất, giao rừng; hỗ trợ kỹ thuật, khuyến lâm; - Cung cấp, phân bổ nguồn lực cho công tác giao đất, giao rừng Về tổ chức thực sách đầu tư thu hút đầu tư - Chính sách đầu tư thu hút đầu tư phát triển rừng đặc dụng; - Chính sách đầu tư thu hút đầu tư phát triển rừng sản xuất; - Về tổ chức triển khai mô hình lâm nghiệp cộng đồng 2.2.3.3 Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực sách, pháp luật xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng - Về giao đất, giao rừng, cho thuê rừng; 12 - Về đầu tư thu hút đầu tư; - Về lâm nghiệp cộng đồng 2.2.4 Vai trò quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng - Đảm bảo cho trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng phát triển theo chủ trương, định hướng Đảng, tuân thủ theo pháp luật Nhà nước đạt mục tiêu đề - Nhà nước phải có trách nhiệm hướng dẫn tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho chủ thể tham gia vào trình - Nhà nước có vai trò quan trọng việc hỗ trợ, khuyến khích tham gia chủ thể thông qua sách ưu đãi đất đai, đầu tư, tín dụng, thuế, đào tạo nguồn nhân lực, v.v - Nhà nước tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa xử lý vi phạm trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; định hướng điều chỉnh hoạt động hướng, đạt hiệu mục tiêu đề 2.3 Quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng số nước giới kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam 2.3.1 Kinh nghiệm nước châu Âu 2.3.2 Kinh nghiệm số nước Châu Phi 2.3.3 Kinh nghiệm nước Châu Á 2.3.4 Những kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam - Quy định rõ quyền sở hữu quyền sử dụng rừng đất rừng để khuyến khích nhà đầu tư vào bảo vệ phát triển rừng Các sách phải tạo điều kiện thuận lợi cấm đoán cưỡng chế - Cần phải công khai, minh bạch việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng đất rừng nhằm bảo vệ lợi ích bên tham gia; phân cấp 13 quản lý rừng cho quyền địa phương cộng đồng theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm điều kiện kèm - Chuyển từ quản lý theo áp đặt sang động viên, khuyến khích, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người dân; người dân địa phương tham gia cách đầy đủ, trọn vẹn cấp độ - Tạo nguồn thu nhập sinh kế bền vững cho người địa phương - Giảm tối đa thủ tục không cần thiết để hạn chế đến mức thấp chi phí, giảm tiêu tốn thời gian, tiền bạc tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trình tham gia - Xây dựng chế tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ TIỂU KẾT CHƯƠNG Luận án làm rõ số vấn đề lý luận sau: - Nghiên cứu quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng để làm rõ số khái niệm công cụ như: Xã hội hóa; xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng số khái niệm liên quan như: Bảo vệ rừng; phát triển rừng; bảo vệ phát triển rừng; lâm nghiệp cộng đồng - Làm rõ nguyên tắc xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng, sở làm rõ nguyên tắc quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; - Làm rõ nội dung xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng: (1) giao đất, giao rừng, cho thuê rừng đất lâm nghiệp, khoán quản lý bảo vệ rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng; (2) đầu tư thu hút đầu tư chủ thể khác xã hội vào hoạt động bảo vệ phát triển rừng; (3) phát triển lâm nghiệp cộng đồng 14 - Làm rõ nội dung quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng nội dung xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng khía cạnh là: (1) ban hành hệ thống sách pháp luật làm sở pháp lý cho việc triển khai nội dung xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng thực tiễn; (2) tổ chức thực sách pháp luật xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng; (3) tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng - Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rừng nước số vấn đề rút tham khảo áp dụng Việt Nam Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XHH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN 3.1 Khái quát bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội văn hóa ảnh hưởng đến bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 3.1.1.3 Về văn hóa, truyền thống 3.1.2 Thực trạng bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 3.1.2.1 Rừng đất rừng Tây Nguyên 3.1.2.2 Công tác bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 3.1.3 Nhận xét 3.2 Thực trạng xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 3.2.1 Giao đất, giao rừng 3.2.1.1 Những kết đạt 3.2.1.2 Những khó khăn, hạn chế giao đất, giao rừng Tây Nguyên 3.2.1.3 Những nguyên nhân chủ yếu 3.2.2 Đầu tư thu hút đầu tư 15 3.2.3 Lâm nghiệp cộng đồng 3.2.3.1 Mô hình quản lý rừng cộng đồng 3.2.3.2 Mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng 3.3 Thực trạng quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 3.3.1 Quản lý nhà nước giao đất, giao rừng 3.3.1.1 Ban hành hệ thống văn pháp luật giao đất, giao rừng - Văn áp dụng chung cho nước; - Văn áp dụng riêng cho Tây Nguyên 3.3.1.2 Tổ chức thực việc giao đất, giao rừng - Thành lập máy quản lý nhà nước giao đất, giao rừng; - Về phân công thực hiện; - Nguồn lực để triển khai giao đất, giao rừng 3.3.1.3 Thanh tra, kiểm tra, giám sát giao đất, giao rừng 3.3.2 Quản lý nhà nước đầu tư thu hút đầu tư bảo vệ phát triển rừng 3.3.2.1 Ban hành hệ thống văn pháp luật đầu tư thu hút đầu tư - Về đầu tư thu hút đầu tư bảo vệ phát triển rừng cho nước; -Về đầu tư, thu hút đầu tư bảo vệ phát triển rừng cho Tây Nguyên 3.3.2.2 Tổ chức thực đầu tư thu hút đầu tư 3.3.2.3 Thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư thu hút đầu tư 3.3.3 Quản lý nhà nước lâm nghiệp cộng đồng Tây Nguyên 3.3.3.1 Ban hành hệ thống văn pháp luật lâm nghiệp cộng đồng 3.3.3.2 Hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng quản lý rừng 16 - Hỗ trợ vật chất; - Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng; - Thu hút vốn đầu tư từ bên vào bảo vệ phát triển rừng 3.3.3.3 Kiểm soát điều tiết hưởng lợi từ rừng 3.4 Đánh giá quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 3.4.1 Những kết đạt 3.4.2 Hạn chế 3.4.2.1 Về giao đất, giao rừng 3.4.2.2 Về đầu tư thu hút đầu tư 3.4.2.3 Về lâm nghiệp cộng đồng 3.4.3 Nguyên nhân 3.4.3.1 Về giao đất, giao rừng 3.4.3.2 Về đầu tư thu hút đầu tư 3.4.3.2 Về lâm nghiệp cộng đồng TIỂU KẾT CHƯƠNG Nghiên cứu, phân tích thực tiễn quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên thời gian qua, rút mặt mạnh mặt hạn chế sau: Mặt mạnh: Nhiều chủ trương, sách Nhà nước ban hành chung cho nước riêng cho Tây Nguyên làm sở cho việc triển khai xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng, sách liên quan đến giao đất, giao rừng, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng; sách khuyến khích, thu hút đầu tư cho bảo vệ phát triển Kết bước đầu thu hút chủ thể tham gia vào việc đầu tư, bảo vệ phát triển rừng; ý thức bảo vệ rừng người dân xã hội ngày nâng cao; rừng bảo vệ tốt Thông qua hoạt động 17 tra, kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý sai phạm giao đất, giao rừng, dự án đầu tư, kịp thời định hướng điều chỉnh hoạt động xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng hướng đạt mục tiêu đề Mặt hạn chế: Chưa làm tốt công tác điều tra, quy hoạch phổ biến pháp luật trước tiến hành giao đất, giao rừng cho người dân; đối tượng rừng giao chưa phù hợp với đối tượng nhận giao đất, giao rừng mang tính áp đặt; sách hỗ trợ sau giao đất, giao rừng không phù hợp hiệu quả; phối hợp quan chức tổ chức giám sát trình giao đất, giao rừng chưa chặt chẽ, thống nhất; cân đối đầu tư; thiếu chặt chẽ thẩm định dự án đầu tư; thiếu sách ưu đãi nhằm khuyến khích, thu hút nguồn lực đầu tư cho bảo vệ phát triển rừng; sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng chưa mở rộng chế thu, chi phức tạp; sở pháp lý sách liên quan đến lâm nghiệp cộng đồng chưa rõ; chưa có sách hỗ trợ hiệu phù hợp với điều kiện, khả văn hóa truyền thống cộng đồng để phát huy lực nội cộng đồng Nguyên nhân dẫn đến tình trạng phần lớn liên quan đến sách, thể chế nhà nước Trung ương vai trò quản lý nhà nước địa phương; Nhà nước chưa xây dựng hệ thống sách đặc thù liên quan đến xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên; chưa xây dựng mô hình lâm nghiệp cộng đồng phù hợp hiệu cho loại rừng, địa phương; chưa phát huy truyền thống quản lý rừng bền vững dân tộc địa sở kết hợp pháp luật luật tục Bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên thành công có tham gia tích cực từ phía người dân cộng đồng địa phương sở trao nhiều quyền cho họ việc quản lý, khai thác, sử dụng rừng với tư cách 18 chủ rừng thực sự; người dân phải hưởng lợi nhiều từ hoạt động bảo vệ phát triển rừng, xứng đáng với công sức bỏ Chương 4: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN 4.1 Định hướng Đảng Nhà nước xã hội hóa lâm nghiệp Việt Nam Tây Nguyên vấn đề đặt quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng xu đổi 4.1.1 Sự thay đổi tư bảo vệ phát triển rừng 4.1.1.1 Ở Việt Nam 4.1.1.2 Ở Tây Nguyên 4.1.2 Định hướng Đảng Nhà nước xã hội hóa lâm nghiệp - Thu hút thành phần kinh tế tham gia vào ngành lâm nghiệp; - Chuyển đổi lâm nghiệp nhà nước sang lâm nghiệp xã hội; - Chính sách, pháp luật hướng đến phát triển lâm nghiệp bền vững; - Hài hòa lợi ích chủ thể tham gia bảo vệ phát triển rừng 4.1.3 Những vấn đề đặt quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên xu đổi 4.1.3.1 Những yêu cầu quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên - Bảo vệ phát triển rừng phải gắn với đảm bảo môi trường sinh thái sinh kế người dân; - Phát huy tính tự chủ, tự quản người dân cộng đồng địa phương theo truyền thống, luật tục; - Ban hành sách đặc thù phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa truyên thống, xã hội vùng Tây Nguyên 4.1.3.2 Quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng xu đổi 19 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 4.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật để thúc đẩy trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 4.2.1.1 Quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng rừng đất lâm nghiệp, phân loại rừng, tiêu chí tiêu chuẩn định hình loại rừng 4.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống văn giao đất, giao rừng, cho thuê rừng đất lâm nghiệp, khoán quản lý bảo vệ rừng 4.2.1.3 Cần quy định cụ thể nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng rừng hưởng lợi 4.2.1.4 Các sách liên quan đến tài chính, đầu tư, tín dụng, thuế, đào tạo, khuyến lâm 4.2.1.5 Hoàn thiện văn pháp luật liên quan đếnliên doanh, liên kết bảo vệ phát triển rừng 4.2.1.6 Hoàn thiện văn pháp luật liên quan phát triển lâm nghiệp cộng đồng 4.2.2 Hoàn thiện tổ chức hoạt động quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 4.2.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy quan quản lý nhà nước để đảm bảo thực xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 4.2.2.2 Hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên - Bố trí đủ kinh phí cho triển khai công tác giao đất, giao rừng, cho thuê rừng, cho việc hỗ trợ, kiểm tra, giám sát sau giao đất, giao rừng; - Chú trọng đầu tư sở hạ tầng, đặc biệt đường giao thông vùng nguyên liệu tập trung; 20 - Triển khai mạnh mẽ giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư khu vực Tây Nguyên cho bảo vệ phát triển rừng; - Trước giao đất, giao rừng, thông tin quỹ đất phải công khai, minh bạch để người dân tiếp cận dễ dàng, bình đẳng, kịp thời; - Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo thị trường; - Đẩy mạnh công tác hỗ trợ kỹ thuật bảo vệ rừng, trồng rừng, mô hình nông lâm kết hợp, chuyển giao kỹ thuật; - Thực cải cách hành liên quan đến thủ tục khai thác gỗ làm nhà, khai thác gỗ hưởng lợi, vận chuyển tiêu thụ gỗ; - Các tỉnh Tây Nguyên phải có phối hợp liên tỉnh, liên ngành việc xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp 4.2.3 Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên - Thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích sử dụng khác; - Tăng cường biện pháp tra, kiểm tra, giám sát; - Chỉ đạo thực công tác tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật liên quan đến giao đất, giao rừng, cho thuê rừng; - Xây dựng chế phối hợp ban ngành với ủy ban nhân dân cấp việc quản lý, giám sát dự án đầu tư trồng rừng 4.3 Hoàn thiện mô hình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên 4.3.1 Đổi tổ chức hoạt động công ty lâm nghiệp nhà nước Tây Nguyên 4.3.1.1 Tổ chức, đổi mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 4.3.1.2 Tổ chức, đổi mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 4.3.1.3 Tổ chức, đổi mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 21 4.3.1.4 Tổ chức, đổi mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 4.3.2 Mô hình quản lý rừng cộng đồng 4.3.2.1 Thành lập tổ chức quản lý rừng cộng đồng 4.3.2.2 Quy chế hoạt động Hội đồng quản lý rừng cộng đồng bên liên quan - Quy chế hoạt động Hội đồng quản lý rừng cộng đồng; - Quy ước bảo vệ phát triển rừng cộng đồng; - Quy chế quản lý, sử dụng quỹ chế hưởng lợi; - Quy chế phối hợp bên liên quan 4.3.2.3 Hoàn thiện cách thức giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý rừng 4.3.2.4 Lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 4.3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ từ bên quản lý rừng cộng đồng - Hỗ trợ mặt pháp lý thể chế; - Hỗ trợ mặt kỹ thuật; - Hỗ trợ tài 4.3.3 Mô hình đồng quản lý rừng 4.3.3.1 Các yếu tố cấu thành tổ chức mô hình đồng quản lý rừng 4.3.3.2 Cơ chế hoạt động mô hình đồng quản lý rừng - Thực khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư thôn; - Thực hỗ trợ giống trồng rừng sản xuất; - Thực trồng rừng liên kết; - Hỗ trợ mô hình cải thiện sinh kế - Xây dựng kế hoạch đồng quản lý rừng; - Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng; - Xây dựng quy chế đồng quản lý rừng cộng đồng 4.3.3.2 Quyền lợi trách nhiệm bên tham gia 22 - Trách nhiệm bên tham gia: Công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng; quyền xã; cộng đồng dân cư thôn; - Quyền lợi bên tham gia 4.3.3.2 Cơ chế hoạt động mô hình đồng quản lý rừng TIỂU KẾT CHƯƠNG Xét bình diện tổng thể, nhà nước không đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ cho xã hội mà phải chuyển giao, thu hút chủ thể khác tham gia cung cấp nhằm cao tính cộng đồng trách nhiệm hiệu sản xuất vật chất cung ứng dịch vụ Định hướng Đảng Nhà nước xã hội hóa lâm nghiệp khuyến khích, thu hút thành phần kinh tế tham gia vào bảo vệ phát triển rừng; phát triển bền vững hài hòa lợi ích chủ thể tham gia bảo vệ phát triển rừng; khuyến khích, tạo điều kiện cho phát triển mô hình liên doanh, liên kết bảo vệ phát triển rừng; khuyến khích phát triển lâm nghiệp cộng đồng Luận án đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng, gồm: - Hoàn thiện hệ thống sách pháp luật để thúc đẩy trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên; - Hoàn thiện tổ chức hoạt động quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên; - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên giao đất, giao rừng, đầu tư thu hút đầu tư, phát triển mô hình lâm nghiệp cộng đồng - Hoàn thiện mô hình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng: Đổi tổ chức hoạt động công ty lâm nghiệp nhà nước Tây Nguyên; mô hình quản lý rừng cộng đồng; mô hình đồng quản lý rừng 23 KẾT LUẬN Kết nghiên cứu lý luận Xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng xem phương thức, công cụ hỗ trợ cho lâm nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững Trong trình này, người dân cộng đồng vừa đối tượng hướng tới vừa lực lượng trực tiếp bảo vệ phát triển rừng Xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng nhìn nhận ba phương diện xã hội hóa sở hữu rừng đất rừng; xã hội hóa đầu tư cho bảo vệ phát triển rừng; xã hội hóa tổ chức sản xuất, kinh doanh rừng, thông qua sách giao đất, giao rừng, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư thu hút đầu tư cho bảo vệ phát triển rừng; phát triển lâm nghiệp cộng đồng Trong trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng diễn ra, Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc xây dựng khuôn khổ pháp luật; hệ thống sách nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ, thu hút tham gia tất chủ thể xã hội vào hoạt động bảo vệ phát triển rừng; tổ chức thực hiện, điều tiết, giám sát dẫn dắt trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng đạt mục tiêu đề Vấn đề đặt Nhà nước quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng phải làm rõ quyền nghĩa vụ bên tham gia, quyền sở hữu, quyền sử dụng quyền hưởng lợi từ rừng; Nhà nước phải tạo chế để chủ thể thực quyền thực tế Kết nghiên cứu thực tiễn - Mặt mạnh: việc xây dựng ban hành hệ thống sách pháp luật Nhà nước liên quan đến xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng nước nói chung Tây Nguyên nói riêng về: Giao đất, giao rừng, 24 thu hút đầu tư, phát triển lâm nghiệp cộng đồng làm tiền đề cho việc tham gia tổ chức, nhà đầu tư tư nhân, tổ chức quốc tế, đặc biệt tham gia người dân cộng đồng địa phương vào hoạt động bảo vệ phát triển rừng - Những hạn chế: thiếu văn hướng dẫn chi tiết kịp thời, đối tượng rừng giao cho dân chưa phù hợp, giao rừng chưa gắn với giao đất lâm nghiệp; thiếu sách ưu đãi hỗ trợ hậu giao rừng liên quan đến đầu tư, tín dụng, thuế; sách liên quan đến sử dụng hưởng lợi từ rừng; chưa xây dựng khung pháp lý liên quan đến lâm nghiệp cộng đồng Kết nghiên cứu đề xuất giải pháp - Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật để thúc đẩy trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng; khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; hưởng lợi từ rừng; sách hỗ trợ, ưu đãi hoạt động đầu tư, bảo vệ, kinh doanh rừng - Hoàn thiện tổ chức hoạt động quản lý nhà nước xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng Tây Nguyên liên quan đến việc hoàn thiện tổ chức máy quan quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng; công tác lập quy hoạch, kế hoạch - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trình xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng - Đề xuất tổ chức, đổi công ty lâm nghiệp - Đề xuất mô hình quản lý rừng bền vững./ 25 [...]... đồng - Làm rõ những nguyên tắc cơ bản xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng, trên cơ sở đó làm rõ nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; - Làm rõ những nội dung cơ bản của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng và quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng: (1) giao đất, giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp, khoán quản lý bảo vệ rừng cho các tổ... chẽ TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 Luận án đã làm rõ một số vấn đề về lý luận như sau: - Nghiên cứu quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng để làm rõ một số khái niệm công cụ cơ bản như: Xã hội hóa; xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng và một số khái niệm liên quan như: Bảo vệ rừng; phát triển rừng; bảo vệ và phát triển rừng; lâm nghiệp cộng... rừng ở Việt Nam 8 Xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng được nhìn nhận trên ba phương diện chính: Xã hội hóa sở hữu về tài nguyên rừng và đất rừng; xã hội hóa về đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng; xã hội hóa về tổ chức bảo vệ và sản xuất kinh doanh rừng Thực tiễn ở nước ta trong thời gian qua, chủ trương xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thông qua hai hình thức chính: Một là, Nhà. .. Nhà nước đóng vai trò trọng tài, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 2.2.1.2 Quan niệm quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng là sự tác động, tổ chức điều chỉnh quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng và hành vi của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong các hoạt động đầu tư, quản lý bảo vệ và phát triển rừng. .. VỀ XHH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN 3.1 Khái quát về bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa ảnh hưởng đến bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.1.2 Điều kiện kinh tế -xã hội 3.1.1.3 Về văn hóa, truyền thống 3.1.2 Thực trạng bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 3.1.2.1 Rừng và đất rừng ở Tây Nguyên 3.1.2.2... bền vững rừng 11 2.2.3 Nội dung quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng - Ban hành hệ thống chính sách, pháp luật để thực hiện việc xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; - Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 2.2.3.1 Ban hành hệ thống chính sách,... chức và hoạt động quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 4.2.2.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo thực hiện xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 4.2.2.2 Hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên - Bố trí đủ kinh phí cho triển khai công tác giao đất, giao rừng, ... phát triển lâm nghiệp cộng đồng Luận án đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng, gồm: - Hoàn thiện về hệ thống chính sách pháp luật để thúc đẩy quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên; - Hoàn thiện tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên; - Tăng cường thanh tra,... nghiệp nhà nước sang nền lâm nghiệp xã hội; - Chính sách, pháp luật hướng đến phát triển lâm nghiệp bền vững; - Hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia bảo vệ và phát triển rừng 4.1.3 Những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng Tây Nguyên trong xu thế đổi mới 4.1.3.1 Những yêu cầu đối với quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên - Bảo. .. hướng của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa lâm nghiệp ở Việt Nam và Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng trong xu thế đổi mới 4.1.1 Sự thay đổi tư duy về bảo vệ và phát triển rừng 4.1.1.1 Ở Việt Nam 4.1.1.2 Ở Tây Nguyên 4.1.2 Định hướng của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa lâm nghiệp - Thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào ngành lâm nghiệp;
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay