(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

21 155 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 06:19

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG NGỌC DŨNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý Hành công Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI, 2015 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Tập thể hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Thái PGS.TS Trần Thị Cúc Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, tại: Học viện Hành Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Vào hồi… … giờ, ngày… ….tháng…… năm 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền khiếu nại quyền người, công dân ghi nhận Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền việc làm trái pháp luật quan, tổ chức, cá nhân” (Điều 30) Tuy nhiên, quyền khiếu nại bảo đảm lại tùy thuộc vào việc giải quan hành nhà nước (CQHCNN) hoạt động kiểm tra, giám sát quan nhà nước (CQNN) có thẩm quyền Đảng Nhà nước Việt Nam quan tâm lãnh đạo, đạo công tác giải khiếu nại công dân ban hành nhiều văn pháp luật, nghị quyết, giải khiếu nại, thị chấn chỉnh, tăng cường công tác giải khiếu nại; coi giải khiếu nại nhiệm vụ trị trọng tâm CQHCNN trách nhiệm hệ thống trị nhằm hướng tới bảo đảm ngày tốt quyền người, quyền công dân điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền (NNPQ) xã hội chủ nghĩa (XHCN), cải cách HCNN Tuy nhiên, tình hình khiếu nại lĩnh vực quản lý HCNN năm qua diễn biến phức tạp nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan; hoạt động giải khiếu nại hành (KNHC) CQHCNN có nhiều cải cách, đổi mới, đạt kết định bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chậm khắc phục nên hiệu giải chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu cải cải cách hành (CCHC) Vì vậy, nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Giải khiếu nại hành công cải cách hành Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành công Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu:Làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn giải khiếu nại quản lý HCNN năm qua để có nhận xét, đánh giá nhằm đưa quan điểm đề xuất số giải pháp bảo đảm giải KNHC đáp ứng yêu cầu CCHC - Nhiệm vụ nghiên cứu: Làm rõ sở lý luận giải KNHC công CCHC Khảo sát, đánh giá thực trạng khiếu nại, giải KNHC để làm rõ kết quả, hạn chế nhằm đưa quan điểm đề xuất số giải pháp bảo đảm giải KNHC đáp ứng mục tiêu CCHC Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tình hình khiếu nại giải KNHC điều kiện CCHC Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Nghiên cứu khiếu nại giải KNHC Việt Nam từ năm 1999 (khi Luật Khiếu nại, tố cáo có hiệu lực) đến Về lĩnh vực: Tập trung vào số lĩnh vực QLNN cộm, có tính thời tầm ảnh hưởng lớn đến quan hệ xã hội (XH) như: Tài nguyên - môi trường, nhà ở, lao động thương binh XH Về văn pháp luật: Bên cạnh văn pháp luật liên quan, luận án chủ yếu dựa vào văn pháp luật giải KNHC Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận án dựa sở phương pháp luận, quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quyền người bảo đảm, bảo vệ quyền người, có quyền khiếu nại; nhà nước pháp luật; quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam giải KNHC, CCHC; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức điều kiện xây dựng NNPQ Việt Nam XHCN - Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử phương pháp khác phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, gắn lý luận với thực tiễn để chọn lọc tri thức khoa học nghiên cứu giải KNHC Bên cạnh phương pháp truyền thống, đề tài áp dụng phương pháp tiếp cận đa ngành, liên ngành khoa học hành khoa học pháp lý Đóng góp khoa học luận án Thứ nhất, đưa khái niệm khoa họcvề khiếu nại, giải KNHC; đặc điểm giải KNHC; vai trò giải KNHC công CCHC Thứ hai, phân tích, làm rõ tác động qua lại CCHC giải KNHC Thứ ba, đưa số giải pháp nhằm bảo đảm giải KNHC Cung cấp thêm luận khoa học để quan giải KNHC nâng cao hiệu giải xem xét nghiên cứu hoàn thiện pháp luật khiếu nại Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Luận án công trình nghiên cứu tổng thể vấn đề giải KNHC Việt Nam điều kiện CCHC với mục đích đưa luận khoa học quan điểm, giải pháp lý luận, thực tiễn nhằm hoàn thiện quy định pháp luật giải KNHC tổ chức thực pháp luật giải KNHC Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận giải KNHC Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập giải KNHC Luận án phục vụ cho công tác lập pháp hoạt động thực tiễn giải KNHC; giúp cán (CB), công chức (CC) Nhân dân nâng cao nhận thức giải KNHC để từ có hành xử đắn KNHC hoạt động giải KNHC Giả thiết nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu - Giả thiết nghiên cứu: Trong năm qua, quan HCNN có nhiều cố gắng giải KNHC chưa đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng XH hầu hết chậm trễ, gây phiền hà cho người khiếu nại, nhiều vụ giải chưa pháp luật Giải KNHC đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng XH đổi thể chế, quy trình, thủ tục nâng cao trách nhiệm, lực CC làm nhiệm vụ này, trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN theo mục tiêu CCHC, gắn chặt với CCHC, đồng thời phải tập huấn cho đội ngũ CC làm công tác giải tình khiếu nại giả định - Câu hỏi nghiên cứu: Các công trình khoa học nước khiếu nại giải vấn đề gì, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải luận án? Khiếu nại giải KNHC gì?, có đặc điểm khác khiếu kiện hành chính, khiếu nại tư pháp CCHC giải KNHC có quan hệ nào? Thực trạng khiếu nại giải KNHC Việt Nam từ năm 1999 đến nay?, có ưu điểm, hạn chế sao, nguyên nhân? Để bảo đảm giải KNHC điều kiện, bối cảnh CCHC cần có quan điểm, giải pháp nào? Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, luận án gồm có chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Cơ sở lý luận giải khiếu nại hành công cải cách hành Việt Nam Chương 3: Khiếu nại hành giải khiếu nại hành Việt Nam từ năm 1999 đến Chương 4: Quan điểm giải pháp bảo đảm giải khiếu nại hành công cải cách hành Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu nước nước liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Nhóm công trình nghiên cứu liên quan đến khiếu nại pháp luật khiếu nại Có số công trình tiêu biểu như:“Hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo nước ta giai đoạn nay”, Đề tài khoa học cấp TS Phạm Hồng Thái TS Vũ Đức Đán thực (Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội, 2001) “Tăng cường pháp chế XHCN hoạt động giải khiếu nại, tố cáo CQHCNN nay”, Luận án tiến sĩ Luật học tác giả Trần Văn Sơn (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2006) “Hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo điều kiện xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Luật học tác giả Ngô Mạnh Toan (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, 2008) Nhìn chung, công trình nêu chủ yếu nghiên cứu lý luận khiếu nạitừ góc độ pháp luật hành chính, đặc điểm khiếu nại, phân biệt quyền khiếu nại với quyền tố cáo, thẩm quyền giải khiếu nại,thực tiễn thực pháp luật khiếu nạiđể từ kiến nghị giải pháp khoa học bảo đảm pháp chế XHCN, hoàn thiện pháp luật khiếu nại, nâng cao hiệu lực, hiệu giải khiếu nại Việt Nam 1.1.2 Nhóm công trình nghiên cứu CCHC nhà nước Có số công trình tiêu biểu như:“Một số vấn đề xây dựng cải cách HCNN Việt Nam“ GS Đoàn Trọng Truyến chủ biên (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996) “Cải cách hành quốc gia nước ta” PGS.TSKH Nguyễn Duy Gia (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996) “Ðổi mới, hoàn thiện máy nhà nước (BMNN) giai đoạn nay” PGS.TS Bùi Xuân Ðức (Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007) “Các giải pháp thúc đẩy CCHC Việt Nam”, sách tham khảo TS Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001) “Cải cách hành Việt Nam, thực trạng giải pháp”, Chương trình phát triển Liên hợp quốc Việt Nam (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009) “Một số vấn đề cải cách thủ tục hành chính” TS Mai Hữu Khuê TS Bùi Văn Nhơn (Nxb Chính trị Quốc gia, 1995) “CCHC công Việt Nam: Thực trạng triển vọng” (Public Administration reform in Vietnam: Problem and Prospects), 2003 Bài nghiên cứu Được viết TS Martin Painte, Khoa Quản lý công XH, Đại học Hồng Công, Trung Quốc… Nhìn chung, công trình nêu có nội dung chủ yếu đề cập đến vấn đề CCHC; CCHC xu hướng xây dựng NNPQ, hội nhập quốc tế; CCHC để nâng cao hiệu HCNN hành phục vụ nhân dân ngày tốt Từ CCHC đặt vấn đề phải đổi hành chính, đổi thể chế hành lĩnh vực giải KNHC để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác giải KNHC 1.1.3 Nhóm công trình nghiên cứu giải khiếu nại hành chính, khiếu kiện hành Có số công trình tiêu biểu như: “Tăng cường hiệu pháp luật giải khiếu nại, tố cáocủa công dân Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ Luật học tác giả Nguyễn Thế Thuấn (Đại học Luật Hà Nội, 2001) “Vai trò quan tra nhà nước giải KNHC Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ Luật tác giả Nguyễn Văn Kim (Đại học Luật Hà Nội, 2004) “Hoàn thiện thủ tục pháp lý giải khiếu nại công dân”, Luận án tiến sĩ Luật học tác giả Nguyễn Hạnh (Viện Khoa học XH Việt Nam, Hà Nội, 2005) “Nâng cao lực công chức HCNNtrong giải khiếu nại”, Luận văn thạc sĩ Quản lý hành công tác giả Hoàng Ngọc Dũng (Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội, 2006) “Giải khiếu tố nhân dân thực trạng học kinh nghiệm”, Ðề tài khoa học cấp TS Nguyễn Văn Mạnh làm chủ nhiệm (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1999) “Thẩm quyền xét xử khiếu kiện hành Tòa án - Sự bảo đảm công lý quan hệ nhà nước công dân” TS Nguyễn Thanh Bình (Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004) “Phân biệt KNHC với khiếu kiện hành chính” TS Vũ Trọng Hách (Tạp chí Quản lý Nhà nước số 3/2008)… Nhìn chung, công trình nêu nghiên cứu đến khía cạnh giải KNHC khiếu kiện hành chính, phân biệt KNHC với khiếu kiện hành chính; thực trạng giải KNHCvà vấn đề hoàn thiện trình tự, thủ tục pháp lý giải KNHC; trì hai chế giải KNHC CQHCNN Tòa án 1.2 Những kết nghiên cứu công trình nước nước luận án kế thừa - Cần quan niệm khiếu nại, giải KNHC từ góc độ pháp luật hành thực tiễn thực pháp luật khiếu nại để đưa giải pháp, kiến nghị khoa học bảo đảm pháp chế XHCN, hoàn thiện pháp luật khiếu nại - CCHC để nâng cao hiệu HCNN đại, phục vụ nhân dân ngày tốt hơn; tôn trọng bảo đảm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân, có quyền khiếu nại CCHC đòi hỏi phải đổi thể chế hành giải KNHC - Muốn xây dựng NNPQ phải đổi BMNN, thực tốt nghĩa vụ, trách nhiệm giải khiếu nại, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân bồi thường nhà nước cho công dân có QĐHC, HVHC trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp công dân - BMNN đổi mới, chắn hoạt động nhà nước có hiệu hơn, có hoạt động giải KNHC - Cần mở rộng chế giải KNHC Tòa án để bảo đảm khách quan công dân có hội lựa chọn phương cách giải khiếu nại 1.3 Những vấn đề đặt ra, luận án cần tiếp tục làm rõ Các công trình nghiên cứu nước nước góp phần không nhỏ làm rõ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn khiếu nại, giải KNHC Tuy nhiên, có số vấn đề mà công trình nhiều đề cập giải chưa triệt để, luận án cần tiếp tục làm rõ, cụ thể: Một là, sâu làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại định hành (QĐHC), hành vi hành (HVHC) trái pháp luật để xử lý tận “gốc” tình trạng khiếu nạihiện Hai là, nghiên cứu, kiến nghị chế xử lý trách nhiệm người có thẩm quyền giải khiếu nại vi phạm quy định phạm thời hạn giải Ba là, lực công tác đội ngũ CC làm nhiệm vụ tham mưu giải khiếu nại yếu tố then chốt định giải khiếu nại pháp luật, hiệu Vì cần nghiên cứu kiến nghị giải pháp nâng cao lực công tác đội ngũ CC làm nhiệm vụ Bốn là, nghiên cứu, kiến nghị đổi CB công tác CB đội ngũ CC làm nhiệm vụ giải khiếu nại Năm là, làm rõ mối quan hệ biện chứng giải KNHC CCHC để kiến nghị giải pháp bảo đảm giải KNHC CCHC Sáu là, xu hội nhập, dân chủ, pháp luật khiếu nại cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng coi giải khiếu nại lần đầu trình CQNN tự xem lại QĐHC, HVHC bị khiếu nại để tự chỉnh sửa, không coi lần giải khiếu nại bảo đảm khách quan, dân chủ Bảy là, làm rõ mô hình, quy trình giải KNHC hạn chế, chưa bảo đảm tính khách quan, có đổi chưa nhiều chưa thực chịu tác động sâu sắc CCHC Tám là, khiếu nại liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ lớn; để giải tình trạng này, cần phải sửa đổi quy định quản lý, sử dụng đất đai chặt chẽ để tránh lợi dụng Chín là, hầu hết CQHCNN vi phạm thời hạn giải khiếu nại, thời hiệu khiếu nại chưa hợp lý; cần nghiên cứu, khắc phục vấn đề 1.4 Giải khiếu nại hành số quốc gia gợi mở vận dụng Việt Nam 1.4.1 Giải KNHC Cộng hoà Liên bang Đức Cộng hòa Liên bang Đức trì chế giải KNHC CQHCNN Tòa án Trước hết, người dân khiếu nại đến CQNN có QĐHC, HVHC bị khiếu nại; thấy giải không thỏa đáng khiếu nại lên CQHCNN cấp trên; không đồng ý với giải CQHCNN cấp khiếu kiện đến Tòa hành sơ thẩm Người khiếu nại có quyền kháng cáo phán Tòa hành sơ thẩm lên Tòa hành phúc thẩm, kháng cáo phán Tòa hành phúc thẩm lên Tòa hành tối cao, kháng cáo phán Tòa hành tối cao lên Tòa hành Liên bang 1.4.2 Giải KNHC Nhật Bản Ở Nhật Bản, công dân có quyền khiếu nại lên CQHC cấp trực tiếp CQHC có QĐHC bị khiếu nại Giải KNHC thông qua hoạt động tư vấn hành chuyên gia tư vấn thực hiện, không nhận thù lao chuyên gia tư vấn nhà nước chi trả chi phí thực tế họ bỏ trình tư vấn hành cho người khiếu nại Tư vấn hành giai đoạn “tiền giải quyết” KNHC Nhật Bản, góp phần làm giảm khoảng 50% KNHC giai đoạn tư vấn Nghị viện có trách nhiệm giải KNHC thời gian diễn kỳ họp Nghị viện hình thức bỏ phiếu kín 1.4.3 Những gợi mở vận dụng Việt Nam Thứ nhất, tại, Việt Nam nên trì mô hình giải KNHC CQHCNN Tòa án thực cần quy định chặt chẽ để bảo đảm tính khách quan giải CQHCNN nguyên tắc độc lập xét xử Tòa án Thứ hai, cần nghiên cứu mô hình tư vấn hành Nhật Bản để vận dụng có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) phù hợp Thứ ba,cần nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật khiếu nại theo hướng giải KNHC CQHCNN cấp trực tiếp CQHCNN có QĐHC bị khiếu nại, việc giải CQHCNN có QĐHC bị khiếu nại trình tự xem lại QĐHC có khiếu nại định giải lần đầu có chất lượng thấp, thường giữ nguyên QĐHC bị khiếu nại Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình quan tài phán hành thuộc hệ thống quan hành pháp độc lập với CQHC Không đồng ý với QĐHC, HVHC định giải KNHC, công dân có quyền đưa vụ việc đến quan tài phán hành khởi kiện vụ án hành Tòa án Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM 2.1 Khiếu nại hành giải khiếu nại hành 2.1.1.Khái niệm, đặc điểm, đối tượng KNHC - Khái niệm KNHC: Khiếu nại cá nhân, tổ chức QĐHC, HVHC quản lý HCNN gọi KNHC KNHC quyền cá nhân, tổ chức (với tư cách đối tượng quản lý) yêu cầu CQHCNN, quan khác nhà nước hay tổ chức nghiệp công (với tư cách chủ thể quản lý) xem xét lại QĐHC, HVHC định kỷ luật CB,CC có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích - Đặc điểm KNHC Thứ nhất, KNHC phát sinh hoạt động quản lý HCNN (hoạt động chấp hành - điều hành đối tượng quản lý cá nhân, tổ chức với chủ thể quản lý CQHCNN) Thứ hai, KNHC xuất phát từ nhận thức chủ quan người khiếu nại, hình thức phản ứng người khiếu nại với tượng vi phạm quy định quyền, lợi ích hợp pháp họ pháp luật bảo vệ Thứ ba, KNHC mang thông tin vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức CB,CC Thứ tư, người khiếu nại tự khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm việc làm trái pháp luật CQNN mà họ khiếu nại, trông chờ vào giải CQHCNN Thứ năm, giải KNHC CQHCNN thực với thủ tục hành định, đơn giản so với thủ tục tố tụng hành Tòa án tiến hành Thứ sáu, mục đích giải KNHC nhằm khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp người khiếu nại bị xâm phạm việc làm trái pháp luật CQNN Thứ bảy, phạm vi phát sinh KNHC rộng, hoạt động QLNN lĩnh vực kinh tế, XH, kỷ luật CB,CC Thứ tám, chủ thể KNHC rộng, bao gồm tất quan, tổ chức, cá nhân có mối quan hệ quyền, lợi ích với CQNN QLNN - Đối tượng KNHC Thứ nhất, đối tượng KNHC QĐHC; hiểu văn CQHCNN ban hành để định vấn đề cụ thể quản lý HCNN, áp dụng lần đối tượng cụ thể ban hành theo hình thức văn với tên gọi định (quyết định QLNN cá biệt - cụ thể) Thứ hai, đối tượng KNHC HVHC; hiểu hành vi người có thẩm quyền quan HCNN thực không thực nhiệm vụ, công vụ theo quy định (hành vi trái pháp luật) HVHC trái pháp luật dạng hành động hành vi thực không đúng, không đầy đủ, vượt thẩm quyền HVHC trái pháp luật dạng không hành động hành vi không thực nhiệm vụ, công vụ mà theo quy định họ phải thực Thứ ba, đối tượng KNHC định kỷ luật CB,CC; hiểu định văn người đứng đầu quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật CB,CC thuộc quyền quản lý theo quy định pháp luật CB,CC 2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, thẩm quyền giải KNHC - Khái niệm giải KNHC Giải KNHC hoạt động CQHCNN việc thụ lý, xác minh, kết luận định giải khiếu nại cá nhân, tổ chức QĐHC, HVHC họ có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm tới quyền, lợi ích hợp pháp - Đặc điểm giải KNHC Thứ nhất, chủ thể giải KNHC CQHCNN có QĐHC, HVHC bị khiếu nại (gọi chủ thể giải khiếu nại lần đầu) CQHCNN cấp trực tiếp chủ thể giải khiếu nại lần đầu (gọi chủ thể giải khiếu nại lần hai) giải khiếu nại định giải khiếu nại lần đầu Thứ hai, khách thể giải KNHC quyền, lợi ích hợp pháp người khiếu nại pháp luật quy định bảo vệ Thứ ba, thông qua việc giải KNHC, quyền chủ thể người khiếu nại bị xâm phạm QĐHC HVHC khôi phục Thứ tư, chất, giải KNHC thái độ, phản ứng nhà nước khiếu nại công dân nhằm giải tốt mối quan hệ nhà nước công dân Thứ năm, giải KNHC chứa đựng thông tin, chứng định vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp người khiếu nại dạng quản lý HCNN Thứ sáu, giải KNHC phải thể văn cụ thể với tên gọi “quyết định”, không dùng công văn, thông báo thay “quyết định” giải khiếu nại Việc ban hành định giải khiếu nại kết thoả thuận ý chí người giải khiếu nại người khiếu nại Thứ bảy, định giải KNHC QĐHC cá biệt, áp dụng lần, sau thi hành tự chấm dứt hiệu lực; định quy phạm áp dụng nhiều lần, chấm dứt hiệu lực có văn quy phạm thay - Thẩm quyền giải KNHC: Được hiểu quyền xem xét, giải nghĩa vụ phải xem xét, giải KNHC pháp luật quy định Các chủ thể có thẩm quyền giải khiếu nại quy định cụ thể Luật Khiếu nại năm 2011, là: Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, thủ trưởng quan thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng quan thuộc cấp sở cấp tương đương; Giám đốc sở cấp tương đương; Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Thủ trưởng quan thuộc bộ, thuộc quan ngang bộ, thuộc quan thuộc Chính phủ; Bộ trưởng; Tổng Thanh tra Chính phủ; Chánh tra cấp; Thủ tướng Chính phủ Quy định hành, KNHC giải qua hai cấp: Thủ trưởng CQHC giải lần đầu khiếu nại QĐHC, HVHC (kể HVHC CB,CC quản lý bị khiếu nại) thủ trưởng CQHC cấp trực tiếp CQHC giải lần đầu giải lần hai khiếu nại định giải khiếu nại lần đầu; không đồng ý với định giải khiếu nại lần hai, người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành Tòa án theo quy định Luật Tố tụng hành 2.1.3 Phân biệt KNHC, khiếu kiện hành chính, khiếu nại tư pháp - Khiếu nại hành chính: Là việc cá nhân, tổ chức yêu cầu CQHCNN xem xét lại QĐHC, HVHC họ có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp KNHC CQHCNN có thẩm quyền giải theo thủ hành quy định pháp luật khiếu nại - Khiếu kiện hành chính: Là việc người khiếu nại khiếu nại QĐHC, HVHCđến Tòa án hay gọi khởi kiện vụ án hành Tòa án Khiếu kiện hành Tòa án giải theo thủ tục tố tụng hành quy định Luật Tố tụng hành - Khiếu nại tư pháp: Là việc cá nhân, tổ chức yêu cầu quan tư pháp (bao gồm Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, quan điều tra) xem xét lại án, định quan tư pháp hành vi công vụ kiểm sát viên, thẩm phán, điều tra viên hoạt động điều tra, truy tố, xét xử lĩnh vực hình sự, lao động, kinh tế, hành chính, dân theo quy định Luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành 2.2 Cải cách hành tác động qua lại cải cách hành giải khiếu nại hành 2.2.1 Khái niệm, mục tiêu, nhiệm vụ CCHC Việt Nam - Khái niệm CCHC: CCHC thay đổi có chủ định nhằm hoàn thiện thể chế hành chính, cấu tổ chức chế vận hành máy HCNN cấp đội ngũ CC hành chính, tài công để nâng cao hiệu lực, lực hiệu hoạt động hành công phục vụ dân - Mục tiêu CCHC giai đoạn 2011-2020: Cải cách thể chế, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC, trọng cải cách sách tiền lương nhằm tạo động lực thực để CB,CC,VC thực thi công vụ có chất lượng hiệu cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chất lượng dịch vụ công - Nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011 - 2020: Tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu cải cách thể chế hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức máy HCNN; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC; cải cách tài công; đại hóa hành 2.2.2 Tác động qua lại CCHC giải KNHC - CCHC tác động đến ý thức, trách nhiệm CC hoạt động hành giải KNHC CCHC nâng cao chất lượng CB,CC, tác động đến ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp CB,CC thực thi nhiệm vụ, công vụ nói chung công tác giải KNHC nói riêng - CCHC tác động đến hiệu hoạt động hành chính, có hoạt động giải KNHC, CCHC nâng cao hiệu giải KNHC - Giải KNHC góp phần thực mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, thúc đẩy CCHC bởi: Thứ nhất, giải KNHC nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp công dân theo quy định pháp luật Thứ hai, giải KNHC để củng cố pháp chế, chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hoạt động quản lý HCNN Thứ ba, giải KNHC sở để kiểm tra, đánh giá, nâng cao hiệu lực hiệu quản lý HCNN Thứ tư, giải KNHC phương thức bảo đảm giám sát Nhân dân hoạt động QLNN CC nhà nước Chương KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1999 ĐẾN NAY 3.1 Tình hình khiếu nại hành từ năm 1999 đến 3.1.1 Tổng quát tình hình KNHC Từ năm 1999 (Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 có hiệu lực) đến nay, tình hình KNHC diễn biến phức tạp, xảy hầu hết địa phương nước; nhiều lúc, nhiều nơi vượt khỏi tầm kiểm soát quyền địa phương, trở thành “điểm nóng” trật tự XH Đặc biệt, xuất nhiều đoàn khiếu nại đông người, vượt cấp lên Trung ương, vào dịp diễn kiện trị quan trọng đất nước Trung ương, Quốc hội họp… 3.1.2 Tính chất KNHC Thứ nhất, thái độ khiếu nại ngày gay gắt, xúc, phức tạp Thứ hai, xuất nhiều khiếu nại đông người, vượt cấp có tổ chức (có người đứng đầu, người đại diện, liên kết nhóm khiếu nại), lôi kéo người già, trẻ em đối tượng sách tham gia Thứ ba, nhiều trường hợp bị lợi dụng, kích động, xúi giục khiếu nại với thái độ cực đoan, tự thiêu, dọa tự thiêu; thực hành vi trái pháp luật chửi bới, đe dọa, bắt giữ CB làm công tác tiếp công dân Thứ tư, lực thù địch trong, nước số phần tử hội trị lợi dụng vấn đề khiếu nại công dân để xúi giục, kích động thành khiếu nại đông người nhằm chống phá nhà nước Việt Nam mặt 3.1.3 Nội dung KNHC Nội dung KNHC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhà ở, xây dựng, lao động - thương binh XH, tư pháp Riêng KNHC lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất chiếm khoảng 70% số vụ việc 3.1.4 Những nguyên nhân chủ yếu phát sinh KNHC - Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường: Chủ yếu quyền cấp chưa quán triệt, chấp hành nghiêm pháp luật đất đai; công tác QLNN đất đai bị buông lỏng kéo dài, nhiều vi phạm không phát kịp thời, không xử lý Mặt khác, quy định pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế với yếu công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt - Trong lĩnh vực nhà ở: Quá trình thực sách cải tạo nhà đất có thiếu sót trình tự, thủ tục thiếu xác trình quản lý sử dụng nhà đất cải tạo có vi phạm Hệ thống văn quy phạm pháp luật (QPPL) làm sở giải khiếu nại thiếu không đồng - Trong lĩnh vực lao động - thương binh XH: Việc thực sách bảo hiểm XH, người có công… có hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm - Trong lĩnh vực tư pháp: Chủ yếu quan thi hành án dân chưa chủ động, tích cực, chí thiếu trách nhiệm, không trung thực việc tổ chức thi hành án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật Cơ chế phối hợp quan việc thi hành án dân chưa chặt chẽ 3.2 Thực trạng giải khiếu nại hành Việt Nam từ năm 1999 đến 3.2.1 Công tác đạo giải KNHC Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm đạo giải KNHC, ban hành nhiều thị, nghị để chấn chỉnh, kiểm tra, tăng cường trách nhiệm thủ trưởng CQHCNN cấp việc giải KNHC Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì nhiều hội nghị trực tuyến để đạo công tác giải khiếu nại trực tiếp chủ trì nhiều họp giải vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, tồn đọng, kéo dài Có thể nói, công tác giải KNHC từ năm 1999 đến hệ thống trị vào nên đạt kết định 3.2.2 Kết tiếp công dân, xử lý đơn thư giải KNHC Từ năm 1999 đến Quý I năm 2004 CQHCNN có thẩm quyền giải 459.243/639.590 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 70% Từ năm 2005 đến 2007, CQHCNN cấp giải 166.015 vụ việc (đạt tỷ lệ 84,5%) Từ năm 2008 đến 2011, CQHCNN giải 257.419/290565 vụ việc (đạt 88%) Qua phân tích cho thấy số vụ việc khiếu nại chiếm 19,8%; số vụ việc khiếu nại có đúng, có sai chiếm 28%; số vụ việc khiếu nại sai chiếm 52,2% Năm 2012, CQHCNN giải 54.786 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giao Năm 2013, CQHCNN giải 39.013/43.932 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 88,8%) Năm 2014, CQHCNN giải 36.750/42.783 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 85,9%) 3.2.3 Nhận xét, đánh giá kết giải KNHC - Những kết đạt nguyên nhân + Những kết đạt Thứ nhất, việc sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 vào năm 2004, 2005 việc ban hành Luật Tố tụng hành 2010, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp công dân 2013 tạo sở pháp lý quan trọng để công dân thuận lợi thực quyền khiếu nạivà việc giải CQHCNN Thứ hai, công tác giải KNHC có chuyển biến tích cực, dần vào nếp; CQHCNN giải số lượng lớn đơn khiếu nại, chất lượng nâng lên; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài giải dứt điểm Thứ ba, công tác tiếp công dân ngày nề nếp hơn, đạt kết đáng ghi nhận, từ thực Đề án đổi công tác tiếp dân Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 Thứ tư, QLNN giải KNHC đạt kết quan trọng nhiều nội dung: ban hành văn pháp luật; công tác tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cấp, ngành thực thường xuyên + Nguyên nhân kết đạt được: Thứ nhất, đạo Chính phủ giải KNHC ngày liệt có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao hiệu giải khiếu nại Thứ hai, bộ, ngành, địa phương có nhiều cố gắng, nỗ lực việc giải khiếu nại, khiếu nại đông người, phức tạp Thứ ba, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại quan tâm - Những hạn chế nguyên nhân hạn chế + Những hạn chế Thứ nhất, thể chế hành khiếu nại giải KNHC quan tâm hoàn thiện, đổi quy định hướng dẫn thực chậm ban hành Thứ hai, công tác đạo giải khiếu nại nhiều nơi thiếu liệt, chưa toàn diện; có đạo thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực Thứ ba, tình trạng giải chậm trễ, ý giải hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến chất lượng giải quyết, giải dứt điểm, thấy sai không chịu sửa, bao che vi phạm Thứ tư, công tác tra, kiểm tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại thực chưa riết; qua tra, phát nhiều vi phạm việc xử lý vi phạm sau tra chưa nghiêm Thứ năm, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho CB, nhân dân xã, phường, thị trấn nhiều nơi sơ sài, mang tính hình thức, hình thức tuyên truyền đơn điệu Thứ sáu, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ tra, tiếp công dân, giải khiếu nại chậm đổi mới; số chương trình, tiết học ít, chưa chuyên sâu; đội ngũ giảng viên chưa chưa đáp ứng yêu cầu Thứ bảy, CB tiếp công dân số nơi chưa làm tốt trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, tiếp hình thức, chí thách đố người dân khiếu nại Thứ tám, nhiều quan thiếu trách nhiệm việc thụ lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, thụ lý hay không thụ lý giải không thông báo văn lý không thụ lý Thứ chín, cách giải khiếu nại nhiều CQHCNN cứng nhắc, sợ trách nhiệm, thiếu quan tâm đến quyền lợi hợp pháp công dân, cá biệt giải quyền lợi hợp pháp công dân bố thí Thứ mười, số cấp quyền chưa tập trung đạo tiếp nhận, giải kịp thời đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền; nhiều vụ việc giải chậm trễ, kết luận thiếu xác, xử lý vi phạm không nghiêm + Nguyên nhân chủ yếu hạn chế Thứ nhất, sách, pháp luật, pháp luật đất đai thời kỳ có khác nhau, thường thay đổi Thứ hai, công tác QLNN, lĩnh vực đất đai nhiều yếu kém, sai phạm bị buông lỏng kéo dài, nhiều vi phạm không bị phát hiện, xử lý vi phạm không nghiêm minh, thiếu kịp thời Thứ ba, chế giải khiếu nại phức tạp thẩm quyền trình tự, thủ tục giải quyết, chí gây phiền hà cho công dân Thứ tư, chưa có chế thỏa đáng bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu QĐHC, HVHC trái pháp luật gây cho người khiếu nại Thứ năm, đội ngũ CC làm nhiệm vụ giải khiếu nại nhìn chung thiếu yếu lực chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Thứ sáu, phối hợp cấp, ngành, địa phương trình giải khiếu nại chưa chặt chẽ, thiếu phối hợp, bàn bạc Thứ bảy, kỷ luật, kỷ cương hành giải khiếu nại chưa nghiêm, người vi phạm không bị xử lý trách nhiệm Thứ tám, ý thức chấp hành pháp luật hiểu biết pháp luật phận công dân hạn chế Thứ chín, công tác giải KNHC có nội dung, phạm vi rộng phức tạp Thứ mười, công tác thi hành án hành chính, dân việc phức tạp, khiếu nại lĩnh vực khó giải nhiều vụ việc vướng mắc yếu tố lịch sử để lại 3.3 Thực trạng CCHC giải quyếtKNHC 3.3.1 Cải cách thể chế, thủ tục giải KNHC - Cải cách thể chế khiếu nại giải KNHC Thể chế khiếu nại giải KNHC phần thể chế hành công; hoàn thiện thể chế việc thực nhiệm vụ trọng tâm CCHC giai đoạn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu giải KNHC Thể chế khiếu nại giải KNHC ngày hoàn thiện nội dung hình thức, thể qua việc ban hành nhiều pháp lệnh, luật liên quan, văn hướng dẫn thi hành Đây đổi thể chế khiếu nại giải KNHC theo mục tiêu CCHC diễn Việt Nam - Thủ tục khiếu nại giải KNHC đổi Trong đạo xây dựng, đổi chế giải KNHC, chuẩn bị đề án tài phán hành trình quan có thẩm quyền xem xét, định theo tinh thần đạo Bộ Chính trị Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến“… việc hoàn thiện chế giải khiếu nại cần tăng cường trách nhiệm CQHC, đồng thời bảo đảm quyền khởi kiện vụ án hành công dân, tổ chức tòa án Cơ chế giải khiếu nại cần đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ kịp thời ” Thủ tục khiếu nại giải khiếu nại Luật Khiếu nại 2011 quy định cụ thể, rõ ràng theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, thuận lợi cho người khiếu nại người giải khiếu nại, tăng cường trách nhiệm thủ trưởng CQHCNN giải khiếu nại Đổi rõ nét quy định người khiếu nại có quyền khởi kiện đến Tòa án để giải tranh chấp hành theo quy định Luật Tố tụng hành chính, không thiết phải khiếu nại lần đầu đến CQHCNN - Thẩm quyền giải KNHC quy định rõ - Quyền, nghĩa vụ người khiếu nại, người giải khiếu nại quy định rõ Đặc biệt, bổ sung quy định khiếu nại giải khiếu nại đơn vị nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; quy định cụ thể trường hợp nhiều người khiếu nại nội dung trách nhiệm giải 3.3.2 Cải cách máy, đổi công tác CB giải KNHC - Đổi mới, kiện toàn quan tham mưu giải khiếu nại - Công tác cán giải khiếu nại có nhiều cải cách, đổi 3.4 Một số kết luận rút qua thực tiễn giải khiếu nại hành công cải cách hành từ năm 1999 đến năm 2014 - Thứ nhất, trước hết, cấp ủy Đảng, quyền địa phương cấp cần quán triệt đầy đủ quan điểm Đảng Nhà nước công tác giải KNHC bối cảnh CCHC để có cải cách, đổi chế, quy trình, thủ tục giải KNHC phù hợp - Thứ hai, đâu mà cấp ủy Đảng, quyền địa phương nhận thức đắn, đầy đủ yêu cầu, vai trò công tác giải KNHC thực quan tâm đến công tác khiếu nại giải kịp thời xảy ra, tình hình ổn định hơn, có khả xảy “điểm nóng” khiếu kiện - Thứ ba, pháp luật khiếu nại hoàn thiện số hạn chế Vì vậy, thông qua giải khiếu nại, phải rút vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, cải cách, đổi mới, đáp ứng yêu cầu CCHC - Thứ tư, chế xử lý trách nhiệm người có thẩm quyền ban hành QĐHC, có HVHC trái pháp luật chưa cụ thể nên thiếu tác dụng hạn chế nguyên nhân phát sinh khiếu nại,cần hoàn thiện để có sở xử lý trách nhiệm trường hợp - Thứ năm, nhiều định giải khiếu nại lần đầu có chất lượng thấp phần lớn lực đội ngũ CC làm nhiệm vụ tham mưu giải khiếu nại chưa đạt yêu cầu; cần tiếp tục có kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành kỹ tiếp công dân, tham mưu tổng hợp để nâng cao chất lượng giải KNHC - Thứ sáu, tượng vi phạm thời hạn giải khiếu nại (cả lần lần hai) diễn phổ biến, nguyên nhân gây nên tình trạng khiếu nại vượt cấp, phức tạp nay; cần nghiên cứu để có chế hữu hiệu xử lý tình trạng - Thứ bảy, vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, cấp ủy Đảng quyền địa phương phải vào cuộc, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lập Hội đồng tư vấn giải để đưa phương án xử lý tối ưu, hạn chế trở thành “điểm nóng” khiếu kiện; đồng thời phải chuẩn bị dự phòng phương án xử lý “điểm nóng” khiếu kiện xảy - Thứ tám, công tác tra, kiểm tra, đôn đốc giải khiếu nại CQHCNN cấp CQHCNN cấp vai trò giám sát quan quyền lực nhà nước nơi quan tâm, coi trọng xảy tình hình phức tạp khiếu nại, trật tự XH ổn định - Thứ chín, tiếp công dân, tham mưu giải khiếu nại công việc khó khăn, vất vả, chịu nhiều áp lực, trực tiếp với xúc từ phía người dân, cần tiếp tục cải cách chế độ, sách đãi ngộ để thu hút động viên CC thực thi công vụ có chất lượng - Thứ mười, người đứng đầu CQHCNN yếu tố quan trọng, định giải khiếu nại pháp luật Vì vậy, cần phải đề cao vai trò tăng cường trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN giải KNHC Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Quan điểm bảo đảm giải KNHC công CCHC 4.1.1 Phải coi giải KNHC nhiệm vụ quan trọng góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ CCHC Mục tiêu CCHC nhằm phục vụ, giải quyêt yêu cầu, công việc người dân ngày tốt giải KNHC phần hoạt động quản lý HCNN; vậy, làm tốt công tác giải KNHC góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ CCHC 4.1.2 Đẩy mạnh hoạt động giải KNHC góp phần bảo đảm quyền công dân bối cảnh xây dựng NNPQ Việt Nam XHCN Khiếu nại quyền hiến định công dân, giải khiếu nại trách nhiệm CQHCNN Vì vậy, giải KNHC đẩy mạnh tôn trọng, bảo đảm quyền công dân, có quyền khiếu nại, đáp ứng yêu cầu xây dựng NNPQ Việt Nam XHCN 4.1.3 Giải KNHC góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý HCNN KNHC phát sinh hoạt động quản lý HCNN phản ánh thực trạng hoạt động quản lý HCNN Vì vậy, giải KNHC giúp chủ thể QLHC khắc phục thiếu sót quản lý, làm cho mục tiêu, nhiệm vụ quản lý thực hiện, uy tín chủ thể quản lý nâng cao, hiệu lực, hiệu quản lý HCNN bảo đảm 4.2 Một số giải pháp bảo đảm giải khiếu nại hành công CCHC Việt Nam 4.2.1 Tiếp tục hoàn thiện thể chế giải KNHC sở mục tiêu, nhiệm vụ CCHC Thể chế giải KNHC phần thể chế hành Để hoàn thiện thể chế giải KNHC cần mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, theo cần tập trung vào số nhiệm vụ sau: - Cơ chế giải KNHC phải đảm bảo đầy đủ tính khách quan, công khai, dân chủ trình giải quyết, khắc phục tình trạng giải khép kín CQHCNN - Phải thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng giải KNHC bối cảnh CCHC vào pháp luật khiếu nại - Pháp luật khiếu nại phải hoàn thiện theo Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 theo tinh thần Nghị số 48NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị - Hoàn thiện thể chế giải KNHC phải đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế nguyên nhân phát sinh KNHC QĐHC, HVHC trái pháp luật, xử lý tận “gốc” khiếu nại - Phải cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành giải KNHC; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính; công khai tất thủ tục hành giải KNHC; tăng cường khâu đối thoại, hòa giải giải KNHC - Quy định rõ đối tượng khiếu nại, là: Chỉ QĐHC ban hành để thực chức QLNN XH, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ công dân QĐHC người đứng đầu ban hành để thực chức QLHC nội quan đối tượng KNHC - Về lâu dài, cần quy định số văn pháp quy đối tượng KNHC CQNN thường để ban hành QĐHC, thực HVHC - Sửa đổi, bổ sung quy định quyền, nghĩa vụ người khiếu nại, người bị khiếu nại Luật sư theo hướng cụ thể để người dân có sở giám sát việc giải khiếu nại CQHCNN - Sửa đổi pháp luật khiếu nại theo hướng tạo chủ động cho CQHCNN tự sửa chữa nhanh chóng sai sót, bất cập QĐHC, HVHC - Bổ sung, hoàn thiện quy định giải khiếu nại đông người - Bổ sung quy định việc xem xét khiếu nại định giải khiếu nại lần hai người khiếu nại không khởi kiện định Tòa án, khiếu nại đến CQHC thực tế CQHCNN phải giải - Cần có chế tài cụ thể xử lý trách nhiệm người có thẩm quyền giải khiếu nại vi phạm thời hạn giải - Cần bổ sung quy định người có thẩm quyền giải khiếu nại lần hai ban hành định giải khiếu nại trường hợp thời hạn giải lần đầu mà khiếu nại không giải - Hoàn thiện quy định thi hành định giải KNHC có hiệu lực pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng (các định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải thi hành ngay) - Tiếp tục nghiên cứu để thành lập quan tài phán hành hệ thống quan hành pháp độc lập với CQHC theo tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X sở tổng kết thực tiễn tham khảo kinh nghiệm quốc tế - Về lâu dài, thể chế giải KNHC cần tiến đến việc giải quan tài phán hành Tòa án; giải CQHC coi trình ban đầu tự xem xét lại QĐHC, HVHC bị khiếu nại để tránh tình trạng giải khép kín CQHCNN,như “vừa đá bóng, vừa thổi còi” 4.2.2 Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thủ tục giải khiếu nại sở mục tiêu, nhiệm vụ CCHC CCHC thúc đẩy cải cách thủ tục giải KNHC Để đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện thủ tục giải KNHC, cần tập trung số nhiệm vụ sau: Một là, bất cập người tiếp công dân không tham mưu giải khiếu nại gây lãng phí thời gian, công sức tiếp công dân hạn chế chất lượng tham mưu giải quyết; cần đổi hoạt động tiếp công dân theo hướng gắn việc tiếp công dân với tham mưu giải khiếu nại Hai là, đơn giản hóa thủ tục khiếu nại, cắt giảm thủ tục không cần thiết, tiến dần đến việc người dân cần gửi đơn khiếu nại (một lần) nhận định giải khiếu nại thời gian luật định phận “một cửa” giải thủ tục hành Ba là, đổi đối thoại giải khiếu nại để thực công khai, dân chủ, tránh hình thức, coi định giải khiếu nại trái pháp luật quy định phải đối thoại không đối thoại Bốn là, xác định rõ nghĩa vụ chứng minh thuộc bên đối thoại giải khiếu nại Năm là, vụ việc khiếu nại phức tạp giải lần hai vụ việc tồn đọng, kéo dài, đông người, thiết phải tham khảo ý kiến hội đồng tư vấn trước ban hành định giải để bảo đảm kết giải pháp luật, định giải khiếu nại có tính khả thi 4.2.3 Nâng cao trách nhiệm công vụ đạo đức công chức QLNN nói chung giải KNHC nói riêng - Trước hết, QLNN, CB,CC phải chịu trách nhiệm tính hợp pháp hợp lý QĐHC, HVHC để hạn chế phát sinh khiếu nại QĐHC ban hành phải tuân thủ quy định pháp luật thẩm quyền ban hành; nội dung, phạm vi điều chỉnh; hình thức, thủ tục; thể ý chí Nhà nước, diễn tả mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu QLNN; bảo đảm hài hòa ba lợi ích (lợi ích Nhà nước, tập thể người dân); phải có tính cụ thể, phù hợp; chặt chẽ, rõ ràng, đơn nghĩa, dễ hiểu, dễ thực hiện; ban hành phải kịp thời, thời điểm; hành vi CB,CC phải quy định pháp luật - Đề cao trách nhiệm người đứng đầu công tác tiếp công dân giải khiếu nại Người đứng đầu cấp ủy, quyền cấp quan, ban ngành phải chịu trách nhiệm sai phạm QLNN dẫn đến KNHC hoạt động tiếp công dân, giải khiếu nại Lấy hiệu tiếp công dân, giải khiếu nại tiêu chuẩn quan trọng đánh giá lực, kết công tác hàng năm tập thể, cá nhân người đứng đầu - Nâng cao phẩm chất trị, đạo đức công vụ, lực công tác đội ngũ CC làm nhiệm vụ giải KNHC Con người yếu tố trung tâm, quan trọng định chất lượng, hiệu giải KNHC Nâng cao chất lượng đội ngũ CC giải khiếu nại thực mục tiêu CCHC để có đội ngũ CC giải khiếu nại có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, tận tụy phục vụ Nhân dân người có tài mà đức vô dụng 4.2.4 Nâng cao lực công tác đội ngũ công chức làm nhiệm vụ giải KNHC Năng lực công tác CC tạo nên yếu tố kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức, thái độ, kinh nghiệm, quan hệ số yếu tố khác thể chất, trí tuệ, khiếu bẩm sinh; người CC có đức mà tài làm việc khó Vì vậy, để nâng cao lực công tác đội ngũ CC giải khiếu nại, cần tập trung vào số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, cấp, ngành phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CC làm nhiệm vụ giải khiếu nại cách hợp lý Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ CC làm nhiệm vụ giải khiếu nại có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, vững pháp luật, am hiểu sâu lý luận, thực tiễn, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân Thứ ba, thường xuyên mở khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn CC làm nhiệm vụ giải khiếu nại nội dung Luật Khiếu nại, Nghị định hướng dẫn thi hành; số luật chuyên ngành liên quan Riêng CC tiếp công dân, phải đạo tạo, bồi dưỡng cho họ thêm kỹ tiếp công dân với nhóm kỹ (giao tiếp, lắng nghe, ứng xử, phân tích, hướng dẫn, thuyết phục, kiềm chế, giải tỏa căng thẳng đám đông ) Đồng thời, phải hệ thống hóa số dạng khiếu nại thường hay xảy lĩnh vực QLNN cụ thể (đất đai, nhà ở, xây dựng ) pháp luật áp dụng giải để cấp, ngành có sở vận dụng giải quyết, bảo đảm quan điểm giải thống Thứ tư, tiếp tục đổi sách đãi ngộ hợp lý để CC làm nhiệm vụ giải khiếu nại thực thi công vụ chất lượng, chuyên tâm công tác 4.2.5 Đổi CB công tác CB đội ngũ CC làm nhiệm vụ giải KNHC - Đổi CB làm nhiệm vụ giải khiếu nại: Trước hết, phải đổi quan điểm, cách đánh giá CC, lấy hiệu giải khiếu nại làm thước đo phẩm chất, lực công tác; không bố trí lao động dôi dư làm nhiệm vụ này; việc phân công công việc phải điểm mạnh, điểm yếu, tính cách CC cho phù hợp loại CC thích hợp với loại vụ việc khiếu nại - Đổi bố trí, sử dụng CC giải khiếu nại: Phải thấm nhuần lời dạy ông cha “dụng nhân dụng mộc” “nhân ấy”; phải xác định lực CC để giao loại vụ việc khiếu nại thích hợp - Đổi công tác quản lý CC giải khiếu nại: Ban hành văn quy phạm quản lý CC có tính đặc thù phù hợp, chặt chẽ, kẽ hở để CC lạm quyền, sách nhiễu dân lẽ đơn giản, dễ hiểu việc người làm ra; có CB tốt, việc xong; muôn việc thành công hay thất bại, CB tốt hay kém, chân lý 4.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động giải KNHC Thanh tra, kiểm tra khâu quan trọng, thiếu QLNN để chủ thể quản lý không nắm tình hình thực chủ trương, sách, pháp luật, định, thịcủa quan cấp quan cấp dưới; phát vi phạm, khuyết điểm đối tượng tra, kiểm tra mà phát người tốt, việc tốt để nhân rộng, rút kính nghiệm chung Vì vậy, quan tra cần tiếp tục thường xuyên tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại, cụ thể là: - Thứ nhất, tra trách nhiệm thủ trưởng CQHCNN việc tiếp công dân (định kỳ đột xuất), giải KNHC - Thứ hai, cần tập trung vào nội dung: Xây dựng thực nghiêm túc quy trình tra, kiểm tra trách nhiệm, tra có trọng tâm, trọng điểm; trách nhiệm giải KNHC thuộc thẩm quyền; đánh giá tình hình KNHC, hạn chế, biện pháp khắc phục - Thứ ba, lâu dài, cần xây dựng quy chuẩn tra, kiểm tra trách nhiệm CQHCNN việc thực pháp luật khiếu nại - Thứ tư, cần tăng cường việc xử lý trách nhiệm hành chính, vật chất CC ban hành QĐHC, thực HVHC trái pháp luật giải khiếu nại không pháp luật 4.2.7 Tăng cường giám sát quan quyền lực nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận hoạt động giải KNHC Giám sát phương thức để kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phục vụ Nhân dân Tăng cường vai trò giám sát quan quyền lực nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận hoạt động giải KNHC nhằm tạo đồng thuận cao hệ thống trị giải KNHC thông qua hai hình thức sau: - Giám sát mang tính quyền lực nhà nước: Đây hình thức giám sát quan quyền lực nhà nước thực hiện, gồm Quốc hội (bao gồm quan Quốc hội, Đại biểu Quốc hội) Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp (các quan HĐND, đại biểu HĐND) Giám sát từ việc ban hành văn QPPL, QLNN khiếu nại, giải khiếu nại thuộc thẩm quyền - Giám sát không mang tính quyền lực nhà nước: Đây hình thức giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận, quan báo chí, tổ chức xã hội, ban tra nhân dân cá nhân thực thông qua hình thức kiến nghị, phản ánh hoạt động ban hành văn quy phạm, QLNN khiếu nại giải KNHC 4.2.8 Bảo đảm sở vật chất phục vụ hoạt động tiếp công dân, giải KNHC Cơ sở vật chất góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu giải KNHC Vì vậy, cần tăng cường sở vật chất phục vụ hoạt động tiếp công dân, giải KNHC theo hướng: - Bố trí, xếp trụ sở tiếp công dân theo Đề án Đổi công tác tiếp dân Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 bảo đảm khang trang, đủ trang thiết bị cần thiết - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông hoạt động tiếp công dân, giải KNHC, phấn đầu đến năm 2020 có 90% văn bản, tài liệu thức trao đổi CQHCNN hoạt động tiếp công dân, giải khiếu nại thực dạng điện tử; việc thực nhiệm vụ CCHC đại hóa hành theo mục tiêu CCHC - Trước mắt, đẩy nhanh việc thực Đề án tin học hóa hoạt động tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư giải khiếu nại, tố cáo Thanh tra Chính phủ chủ trì KẾT LUẬN Khiếu nại quyền công dân ghi nhận Hiến pháp Việt Nam KNHC tượng XH khách quan, nảy sinh hoạt động quản lý HCNN, vừa hình thức để công dân tham gia QLNN phương thức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm QĐHC HVHC trái pháp luật Giải khiếu nại pháp luật (cả thời gian nội dung) trách nhiệm Nhà nước có ý nghĩa quan trọng phát triển đất nước, xây dựng NNPQ Việt Nam XHCN Chính vậy, Đảng Nhà nước Việt Nam quan tâm đến công tác giải khiếu nại công dân, thực tế hệ thống trị vào Tuy nhiên, giải KNHC năm qua chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng đòi hỏi công CCHCđang diễn Giải KNHC CCHC có liên hệ mật thiết, tác động lẫn nhau; CCHC tiền đề, điều kiện bảo đảm cho việc giải KNHC chất lượng, hiệu quả; giải KNHC phương thức bảo đảm quyền người, quyền công dân, bảo đảm kỷ luật pháp chế quản lý HCNN, thúc đẩy CCHC Trong bối cảnh Việt Nam thực CCHC mạnh mẽ lĩnh vực QLNN, giải KNHC phần công tác quản lý HCNN Vì vậy, giải KNHC phải cải cách, đổi thể chế, trình tự, thủ tục theo yêu cầu CCHC để bảo đảm cho công dân thuận tiện việc thực quyền khiếu nại việc giải CQHCNN nhanh chóng, kịp thời từ phát sinh sở; trình giải phải bảo đảm yếu tố khách quan, công khai, dân chủ, nội dung giải phải pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu giải khiếu nại Đồng thời phải khôi phục kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp công dân bị xâm hại QĐHC HVHC trái pháp luật, xử lý nghiêm người sai phạm Với cố gắng tâm cao CQHCNN vào hệ thống trị, định công tác giải KNHC Việt Nam thời gian tới đạt kết tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN, tình trạng khiếu nại phát sinh lĩnh vực quản lý HCNN giảm, giải KNHC đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ công CCHC nay, góp phần thực thắng lợi mục tiêu cách mạng mà Đảng Nhân dân Việt Nam lựa chọn./ CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁ NHÂN ĐÃ CÔNG BỐ Hoàng Ngọc Dũng (2006), Chỉ dẫn Chủ tịch Hồ Chí Minh công tác giải khiếu nại, tố cáo, Tạp chí Thanh tra, số 7/2006, tr.11-12 Hoàng Ngọc Dũng (2006), Kỹ cán bộ, công chức hành giải khiếu nại công dân, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 129 (10/2006), tr.26-29 44 Hoàng Ngọc Dũng (2013), Một số kinh nghiệm rút qua xử lý điểm nóng khiếu kiện, Tạp chí Thanh tra, số 12/2013, tr.16-18 Hoàng Ngọc Dũng (2014), Mối quan hệ giải khiếu nại hành cải cách hành Việt Nam, Tạp chí Thanh tra, số 01/2014, tr.17-19 Hoàng Ngọc Dũng (2014), Mô hình giải khiếu nại hành Nhật Bản, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 218 (3/2014), tr.101-104 Hoàng Ngọc Dũng (2014), Nâng cao tính hợp pháp hợp lý định hành cá biệt nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại hành chính, Tạp chí Thanh tra, số 03/2014, tr.14-17
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay