(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

25 187 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 06:13

(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ `ep HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN NGỢI THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS.Nguyễn Đăng Thành TS.Trần Anh Tuấn Hà Nội0 - 2015 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài “Hiền tài nguyên khí quốc gia Nguyên khí thịnh nước mạnh lớn lao, nguyên khí suy nước yếu mà xuống thấp” (trích Văn bia Thân Nhân Trung năm 1442) Ngày nay, kỷ nguyên kinh tế tri thức xu toàn cầu hóa, việc thu hút sử dụng người có tài hoạt động quản lý nhà nước nói chung, hoạt động quan hành nhà nước nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta khẳng định tầm quan trọng ban hành số sách nhằm thu hút, trọng dụng người có tài năng, bước đầu đạt số kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, thực tế sách chưa phát huy hiệu mong muốn, chưa phát thu hút nhiều người có lực, trình độ vào làm việc công vụ Đồng thời, phận cán bộ, công chức có trình độ, lực cao quan nhà nước xin việc để chuyển khu vực tư Tình hình nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, như: môi trường làm việc chế sách, chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng; bất cập khâu tuyển dụng, bổ nhiệm sử dụng cán bộ, công chức.v.v Để góp phần giải vướng mắc nêu đáp ứng yêu cầu đặt ra, cần thiết phải có nghiên cứu mang tính hệ thống lý luận thực tiễn, sở đề xuất giải pháp thực tế phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể Việt Nam thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Thu hút trọng dụng người có tài quan hành Nhà nước Việt Nam”là yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa thiết thực giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận án làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn thu hút, trọng dụng người có tài năng; đề xuất quan điểm, giải pháp thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Việt Nam Để đạt mục đích đó, luận án tập trung vào số nhiệm vụ bản: Làm rõ vấn đề lý luận thu hút, trọng dụng người có tài năng; đánh giá thực trạng thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước, kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế, vướng mắc; đề xuất quan điểm giải pháp thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án: vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Về không gian, tập trung nghiên cứu quan hành nhà nước từ trung ương đến địa phương Việt Nam; Về thời gian, luận án tập trung nghiên cứu sách thu hút, trọng dụng người có tài từ năm 1998 đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án tiếp cận dựa nguyên lý phương pháp luận chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng, Nhà nướcvề thu hút trọng dụng người có tài Vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu cụ thể:phương pháp tìm hiểu tư liệu; phương pháp điều tra xã hội học bảng hỏi; phương pháp so sánh; phương pháp tổng hợp phân tích định lượng; kế thừa phát triển kết nghiên cứu khác Giả thuyết khoa học đề tài Thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước nội dung quan trọng công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu hoạt động quan hành nhà nước Hiện nay, sách việc tổ chức triển khai thực sách thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước chưa phù hợp nhiều hạn chế nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Việc thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước cách hiệu bảo đảm việc triển khai cách đồng nhóm giải pháp nhận thức, thể chế, sách cụ thể, tổ chức thực điều kiện cần thiết bảo đảm thực thành công sách Nhữngđóng góp Luận án Luận án công trình khoa học nghiên cứu lý luận, thực tiễn tiếp cận cách hệ thống, có sở khoa học nhằm làm rõ số vấn đề lý luận quan niệm người có tài năng, người có tài quan hành nhà nước; yếu tố xác định người có tài quan hành nhà nước; khái niệm nội hàm thu hút trọng dụng người có tài năng; ý nghĩa, tầm quan trọng nhân tố tác động đến việc thu hút trọng dụng người có tài vai trò người có tài quan hành nhà nước Trên sở đó, luận án đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước góp phần xây dựng Chiến lược nhân tài hoạt động công vụ Việt Nam Ý nghĩa luận án Luận án làm rõ sâu sắc lý luận thực tiễn thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Phân tích thực trạng triển khai sách thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước nhằm ưu điểm, hạn chế, bất cập sách làm rõ nguyên nhân khách quan chủ quan Kết nghiên cứu lý luận thực tiễn có ý nghĩa quan trọng đề xuất giải pháp để thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Hệ thống lý luận thực tiễn luận án có ý nghĩa thiết thực nghiên cứu giảng dạy chuyên đề quản lý nguồn nhân lực khu vực công; chế độ công chức, công vụ cho đối tượng đào tạo sở đào tạo nước Luận án làm tài liệu tham khảo cho nhà hoạch định sách để xây dựng thực sách người có tài quan hành nhà nước, góp phần xây dựng Chiến lược nhân tài công vụ Việt Nam PHẦN NỘI DUNG Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, Luận ánđược chia thành chương: Chương Cơ sở lý luận thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Chương Thực trạng thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Việt Nam Chương Quan điểm, giải pháp thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Các nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài Các nghiên cứu liên quan đến thu hút, trọng dụng nhân tài nói chung người có tài hoạt động công vụ quan hành nhà nước nói riêng nhiều tổ chức, cá nhân nước nghiên cứu Các công trình công bố nhiều hình thức khác nhau, tác giả luận án phân loại công trình nghiên cứu có thành 03 nhóm vấn đề sau: 1.1 Về nhân tài/người có tài năng, vị trí tầm quan trọng nhân tài 1.2 Về thu hút, trọng dụng nhân tài 1.3 Về cán bộ, công chức quản lý đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng trọng dụng công chức có tài Qua nghiên cứu công trình khoa học có liên quan đến nhân tài, thu hút trọng dụng nhân tài tác giả nước, tác giả luận án thấy công trình có thống chung vị trí, tầm quan trọng nhân tài việc thu hút, giữ chân người tài, coi nhân tài yếu tố then chốt đảm bảo cho phát triển Nhiều công trình có công phu tìm tòi, phân tích, vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân tài Nhiều công trình đãnêu học kinh nghiệm lịch sử Việt Nam số nước giới thu hút, trọng dụng nhân tài Các công trình nghiên cứu có thống rằng, thực trạng thu hút, trọng dụng nhân tài nói chung nhân tài khu vực công nhiều bất cập, hạn chế, mặt thể chế, sách việc tổ chức thực Một số công trình đề xuất giải pháp cụ thể việc thu hút trọng dụng nhân tài, có nhân tài quan hành nhà nước Một số nhận xét vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Thứ nhất, phần lớn công trình nghiên cứu chủ yếu dừng lại việc khẳng định vị trí, tầm quan trọng nhân tài nói chung nghiệp xây dựng phát triển đất nước Chưa có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu người có tài năng, thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Thứ hai, việc đánh giá thực trạng phát hiện, trọng dụng người có tài quan hành nhà nướcthường dựa thông tin từ báo chí, internet, công trình mang tính lý thuyết chủ yếu dừng lại nhận định, đánh giá mang tính định tính, thiếu số liệu thống kê đầy đủ Chưa có công trình nghiên cứu đánh giá thức, toàn diện thực trạng thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Việt Nam Thứ ba, số công trình nghiên cứu chứa đựng đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu thu hút, trọng dụng người có tài năng, nhìn chung tản mạn, nặng định tính chưa thực bảo đảm tính hệ thống giải pháp tổng thể từ khâu nhận thức, xây dựng, ban hành thể chế tổ chức thực hiện, nguồn lực bảo đảm Chính lý trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Thu hút trọng dụng người có tài quan hành Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNGNGƯỜICÓTÀI NĂNGTRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Người có tài thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước 1.1.1 Các khái niệm - Người có tài người có trình độ, lực vượt trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc có ảnh hướng đến tiến phát triển chung xã hội Tài năng, hình thành phát triển tảng phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có lòng lương thiện; có trách nhiệm, khoan dung, cần củ, nỗ lực tài mang lại phát triển tiến vượt bậc xã hội, phục vụ đắc lực cho cộng đồng - Người có tài quan hành nhà nước hiểu người có trình độ, lực vượt trội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức trách giao, có kết quả, thành tích tác động ảnh hưởng đến phát triển ngành, lĩnh vực cụ thể hoạt động quan hành nhà nước Tài phải kết hợp chặt chẽ với đạo đức, sở, điều kiện, tiền đề nhau, thúc đẩy lẫn để hoàn thiện nhân cách người có tài quan hành nhà nước - Để xác định người thực tài xét hai mặt ’đức’ ’tài’, đòi hỏi phải dựa hệ thống yếu tố cụ thể để đánh giá, xác định người có tài năng, là: lực trí tuệ; lực thực tiễn dựa tảng phẩm chất đạo đức Đối với người có tài quan hành nhà nước, yếu tố trên, luận án khẳng định cần có thêm yếu tố kết thực công việc thực thi công vụ - Xuất phát từ tính chất, đặc điểm quan hành nhà nước đặc điểm tính chất công việc công chức, xác định quan hành nhà nước cần có người thực có tài để đảm nhiệm nhóm hoạt động sau: hoạt động lãnh đạo, quản lý hoạt động tham mưu hoạch định sách Như vậy, luận án tiến hành phân loại đưa tiêu chí cụ thể cho nhóm tài lãnh đạo quản lý tài tham mưu hoạch định sách 1.1.2 Thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước - Thu hút người có tài quan hành nhà nước tạo sức hấp dẫn lôi thông qua tổng thể chế, sách quản lý, phát triển nguồn nhân lực quan hành nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi mặt (cả điều kiện vật chất tinh thần) để người có tài năng, lực vượt trội, trình độ cao phẩm chất đạo đức tốt vào làm việc cho quan hành nhà nước Thu hút người có tài quan hành nhà nước thực hình thức thu hút nội thu hút từ bên thông qua việc tuyển chọn chặt chẽ, có khoa học mang tính cạnh tranh cao - Trọng dụng người có tài quan hành nhà nước hiểu tin cậy giao cho người có tài công việc, chức vụ quan trọng, xứng đáng phù hợp với lực sở trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người có tài phát huy khả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao đãi ngộ xứng đáng với công trạng đóng góp công việc chung quan hành nhà nước Thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước có mối quan hệ mật thiết hữu cơ, không tách rời có tác động qua lại với Thực tốt việc trọng dụng tạo sức hấp dẫn để thu hút người có tài năng, ngược lại, thực tốt việc thu hút tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai sách trọng dụng người có tài quan hành nhà nước 1.1.3 Sự cần thiết việc thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước - Thu hút, trọng dụng người có tài năngluôn có vị trí quan trọng nghiệp xây dựng, bảo vệ chấn hưng đất nước qua thời kỳ Người có tài coi tài sản quốc gia, dân tộc - Bất lĩnh vực đời sống xã hội nói chung hoạt động quản lý hành nhà nước cần đến người có tài Do vai trò, tầm quan trọng mức độ phức tạp hoạt động quản lý hành đòi hỏi tất yếu phải thu hút, tuyển dụng người có tài vào làm việc - Thực thu hút, trọng dụng người có tài trở nên đặc biệt quan trọng Việt Nam trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thực thu hút, trọng dụng người có tài có vai trò quan trọng Việt Nam trình xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.Năng lực quản lý, điều hành Nhà nước có hiệu lực, hiệu hay không, pháp chế XHCN kỷ luật, kỷ cương có đảm bảo hay không, quyền lợi ích đáng người dân có chăm lo, phục vụ tốt hay không phụ thuộc nhiều vào chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức - Bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế phát triển với tác động tích cực tiêu cực, hội thách thức đan xen phức tạp Vì vậy, cần phải thu hút người có đủ lực, phẩm chất, am hiểu pháp luật quốc tế, đồng thời phải nằm vững kỹ làm việc đại 1.2 Các nhân tố tác động đến thu hút trọng dụng người có tài Chính sách thu hút trọng dụng người có tài năngtrong quan hành nhà nước chịu ảnh hưởng tác động nhiều nhân tố Nhận biết đầy đủ tác động nhân tố đến việc thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước có ý nghĩa quan trọng việc xác định biện pháp, phương thức thu hút, trọng dụngngười có tài năng.Các nhân tố tác động chia thành hai nhóm, gồm: nhân tố khách quan nhân tố chủ quan 1.2.1 Về nhân tố khách quan Trong lĩnh vực đời sống xã hội, nhân tố khách quan biểu trình yếu tố không phụ thuộc vào ý chí ý muốn người Vì vậy, trình xây dựng triển khai sách nói chung sách thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước cần quan tâm đến nhân tố khách quan sau: bối cảnh, phát triển kinh tế; bối cảnh trị, xã hội; đặc thù văn hóa - xã hội; giáo dục; phát triển khoa học, công nghệ; việc đổi vai trò, chức năng, tinh gọn máy nhà nước 1.2.2 Về nhân tố chủ quan Việc thu hút trọng dụng người có tài năngkhông phải hoạt động đơn lẻ mà liên quan đến toàn chu trình quản lý nguồn nhân lực Để có sách phương pháp thu hút trọng dụng người có tài cho quan, tổ chức, cần đặc biệt quan tâm đến 02 nhóm nhân tố có tác động tích cực mang tính địnhviệc thu hút trọng dụng người có tài quan, tổ chức, là: (1) nhómnhân tố liên quan đến nguồn nhân lực, gồm: phù hợp người với tổ chức người với công việc, lương khoản thu nhập, khen thưởng tôn vinh, đào tạo phát triển nghề nghiệp, hội thực nhiệm vụ khó khăn đầy thách thức; và(2) nhóm nhân tố liên quan đến tổ chức như: lực, hành vi phong cách lãnh đạo người đứng đầu; văn hóa, cấu sách tổ chức; thông tin giao tiếp hiệu quả; mối quan hệ chặt chẽ với đồng nghiệp; môi trường làm việc cân công việc sống; hệ thống quan làm công tác quản lý nguồn nhân lực 10 1.3 Kinh nghiệm thu hút trọng dụng người tài lịch sử dân tộc số quốc gia giới 1.3.1 Kinh nghiệm thu hút trọng dụng người tài lịch sử Việt Nam Trong lịch sử dân tộc, ông cha ta có nhiều kinh nghiệm việc phát hiện, trọngdụng nhân tài, coi người hiền tài ‘nguyên khí quốc gia’ Truyền thống coi trọng nhân tài kế thừa, phát huy qua nhiều thời kỳ lịch sử, quán thực kế sách trị nước, an dân nhiều triều đạiphong kiến, coi tiêu chí hành xử bậc minh quân, đồng thời nét đẹp đời sống cộng đồng làng xã, gia đình, dòng tộc Về thu hút người tài: Có thể thấy cầu người hiền tài phương châm phép trị nước triều đại phong kiến đặt lên hàng đầu Bắt đầu từ đời nhà Lý, việc sử dụng tầng lớp tinh hoa (tầng lớp tri thức Nho giáo) tham gia trực tiếp vào máy quản lý xem nguyên tắc tuyển chọn hình thức khoa cử, sau khoa cử chế định tương đối hoàn chỉnh từ thời nhà Lê Bên cạnh hình thức khoa cử tiến cử biện pháp mà triều đại phong kiến Việt Nam thường sử dụng để tuyển chọn nhân tài với quy chế chặt chẽ.Ngoài hình thức tự tiến cử, người tự tiến cử thường người có thực tài, có lĩnh; để tự tiến cử, họ phải chứng tỏ tài cao, chí lớn hành vi phi thường để thuyết phục người khác dùng cách xứng đáng Về trọng dụng người tài: Việc trọng dụng đãi ngộ nhân tài thực nhiều hình thức khác người đỗ đạt bổ nhiệm vào chức vụ lớn, nhỏ tuỳ theo mức độ tài sở trường (cơ chế hậu bổ), ban tặng bổng lộc (cấp tiền, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa ) Người đỗ đạt tôn vinh với hàng loạt lễ nghi long trọng đặc biệt cho khắc tên bia đá để lưu danh muôn đời Sau thời gian làm việc, triều đình thường xuyên tổ chức đợt ‘khảo hạch’để bồi dưỡng thêm kiến thức có chế độ đãi ngộ phù hợp; có sách ban 11 phát bổng lộc tùy theo phẩm cấp công trạng Cùng với việc ‘khảo hạch’ quan lại, số triều đại phong kiến áp dụng chế độ thưởng, phạt nghiêm minh Kế thừa phát huy truyền thống trọng dụng người hiền tài ông cha lịch sử, Đảng Nhà nước ta dành quan tâmđặc biệt đến việc thu hút, trọng dụng người có tài ban hành nhiều chủ trương, sách thể trân trọng, coi trọng vai trò tài lĩnh vực, đánh giá cao lực sáng tạo khả đóng góp to lớn tài cho đất nước Điều thể rõ qua học quý báu thu hút, trọng dụng nhân tài Chủ tịch Hồ Chí Minh quan điểm, chủ trương Đảng ta thu hút trọng dụng nhân tài Nhìn chung, để thu hút trọng dụng người có tài việc xây dựng bảo vệ đất nước, ông cha ta vận dụng nhiều phương pháp khác nhau, với thời điểm với đối tượng khác nhau, tựu chung lại, tất thời kỳ lịch sử dân tộc Việt Nam, việc thu hút trọng dụng người hiền tài quan tâm đến vấn đề như: phải biết tìm người tài đâu làm để thu hút họ; phải biết sử dụng người tài nào, bố trí người tài vào vị trí, chức vụ cho phù hợp; phải biết làm để bảo vệ người tài, có chế nuôi dưỡng, phát triển, tôn vinh trọng đãi người hiền tài, đồng thời có chế tài thưởng phạt nghiêm minh 1.3.2 Kinh nghiệmcủa số quốc gia giới vềthu hút trọng dụng người có tài Việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng người có tài có vị trí đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế - xã hội trở thành chiến lược hầu giới Mỗi nước có cách tiếp cận khác thu hút, phát trọng dụng người có tài năng, mục đích cuối làm để có đội ngũ người có lực thực sự, có đạo đức nghề nghiệp vào làm việc quan quyền Trong phạm vi nghiên cứu này, nghiên cứu sinh lựa chọn nước có kinh tế phát triển, với hành 12 đại, là: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore.Ngoài ra, nghiên cứu sinh nghiên cứu, tìm hiểu thêm kinh nghiệm liên quan mà nước giới, đặc biệt nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) sử dụng để thu hút trọng dụng người có tài công vụ Về thu hút: Các nước quan tâm đến việc tuyển dụng sinh viên xuất sắc từ trường đại học; thi tuyển cạnh tranh cao để đào tạo trở thành lãnh đạo; xây dựng chiến lược bồi dưỡng giáo dục người có tài tiềm năng; thành lập ủy ban tuyển dụng tài Về trọng dụng: Các hình thức trọng dụng tài thực như: bảo vệ tài năng; đào tạo, phát triển nghề nghiệp; luân chuyển tài tiềm để cơ hội nắm bắt thực tiễn; sách tiền lương chế độ đãi ngộ thỏa đáng; người tài bố trí vào vị trí lãnh đạo phù hợp với lực, trình độ Một số nước thành lập quỹ đào tạo lãnh đạo 1.3.3 Các học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam Nghiên cứu kinh nghiệm thu hút, trọng dụng người có tài lịch sử Việt Nam số quốc gia giới rút số học tham khảo trình xây dựng sách thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước sau: Một là, việc phát hiện, thu hút trọng đãi người có tài nhấn mạnh coi trọng Hai là, việc lập kế hoạch nguồn nhân lực nhằm đảm bảo có tiếp nối hệ công chức lãnh đạo cấp cao có tài coi trọng khâu quan trọng quản lý phát triển nguồn nhân lực Ba là, công tác tuyển dụng đặc biệt quan tâm Để coi công chức có tài cất nhắc, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo chủ chốt, ứng cử viên phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt cạnh tranh cao 13 Bốn là, thăng tiến nghề nghiệp công chức coi có tài tùy thuộc vào trình độ, lực kết công việc Năm là, trình công tác, để trở thành công chức lãnh đạo, quản lý, công chức phải luân chuyển giữ vị trí công tác khác làm việc quan khác nhau, chí cấp quyền khác Sáu là, trình phát triển công chức tài phải trải qua giai đoạn, từ phát đến đào tạo, bồi dưỡng sử dụng, qua tài sàng lọc, phát triển điều kiện chăm sóc, giúp đỡ cách đồng từ gia đình, nhà trường đến nhà nước, xã hội; từ địa phương đến trung ương Bảy là, đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với việc bố trí, sử dụng; người hoàn thành tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải trọng dụng Các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao thường thực rộng rãi có hiệu trường đại học danh tiếng, có uy tín cao Tám là, việc trọng gửi sinh viên, cán tài du học tu nghiệp nước tiên tiến tăng cường liên kết, hợp tác với sở đào tạo có uy tín giới để tổ chức đào tạo chất lượng quốc tế nước điều kiện tiên quy trình phát triển người có tài Chín là, sách trọng dụng, đãi ngộ thoả đáng với người có tài thường có khác biệt cao mức thông thường CHƯƠNG THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Khái quát đội ngũ công chức công tác quản lý công chức quan hành nhà nước 2.1.1 Đội ngũ công chức quan hành nhà nước Sự hình thành, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nước ta gắn liền với hình thành, phát triển nhà nước công đổi 14 xây dựng đất nước Đội ngũ cán bộ, công chức đóng vai trò lực lượng nòng cốt hệ thống trị, góp phần đưa chủ trương, sáchcủa Đảng pháp luật Nhà nước thực sống Theo số liệu thống kê năm 2012 Bộ Nội vụ, đội ngũ công chức quan hành nhà nước từ cấp huyện trở lên baogồm 270.262 người (chiếm 70,4% tổng số công chức nói chung nước) 2.1.2 Công tác quản lý công chức quan hành nhà nước Từ thành lập nước đến nay, chế độ công vụ Việt Nam có nhiều đổi mới, phù hợp với yêu cầu giai đoạn cách mạng Các nội dung cải cách vừa phù hợp với chế độ trị Việt Nam, vừa phù hợp với xu hướng phát triển chế độ công vụ giới Thể chế, sách công vụ, công chức ban hành tương đối đầy đủ Việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực với nhiều giải pháp, như: thi tuyển,thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; thực tinh giản biên chế; bổ nhiệm có thời hạn bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, bảo đảm nguyên tắc công vụ‘có vào có ra’, ‘có lên có xuống’ Hệ thống quản lý công chức xây dựng tổ chức từ Trung ương đến địa phương bảo đảm tính thống Công sở với trang thiết bị xây dựng bước đại hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức thực thi công vụ Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, chế độ công vụ tồn tại, hạn chế cần tiếp tục xem xét, giải như: hệ thống thể chế công vụ chưa đầy đủ, đồng bộ; việc quản lý biên chế mang nhiều dấu ấn chế 'xin – cho'; việc tuyển dụng công chức vào hồ sơ lý lịch văn bằng, chứng mà chưa trọng đến lực thực thi công vụ; hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức theo ngạch theo chức vụ lãnh đạo, quản lý chậm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; chất lượng công tác thi tuyển thi nâng ngạch công chức hạn chế; chế độ báo cáo thống kê chưa trì đưa 15 vào nề nếp; sở liệu quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chưa xây dựng trì 2.2 Thực trạng thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước 2.2.1 Các quy định hành thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Trong năm qua, Nhà nước ban hành nhiều văn pháp luật quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, có quy định việc thực sách thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước, bước đầu tạo sở pháp lý để sách triển khai thực thực tế Nội dung quy định bao gồm việc thực sách người có tài năng, quy định chế độ, sách liên quan đến việc phát hiện, tuyển chọn, tiến cử, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ người có tài hoạt động công vụ.Đến nay, nhiều bộ, ngành, địa phương vào điều kiện đặc thù để chủ động ban hành quy định thu hút, ưu đãi người có lực, trình độ chuyên môn cao làm việc cho bộ, ngành, địa phương Các quy định chủ yếu vào nội dung ưu tiên tuyển dụng; khuyến khích cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng; có chế độ đãi ngộ vật chất định nhằm đảm bảo cho cán bộ, công chức yên tâm công tác, gắn bó với công việc Tuy nhiên, sách thu hút, trọng dụng người có tài số bất cập hạn chế như:chưa có văn pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành; chưa thực cách đồng bộ, tùy thuộc vào khả năng, điều kiện Bộ, ngành địa phương Các quy định mang tính nguyên tắc, nằm riêng lẻ văn quản lý cán bộ, công chức nói chung; nội dung quy định chưa hợp lý, đề cập đến ưu tiên, ưu đãi cho người có lực, trình độ cao (chủ yếu nặng cấp) Còn nhiều nội dung quan trọng khác cách thứcsử dụng người có tài sau thu hút, môi trường làm việc, thăng tiến, chế độ đãi ngộ, chưa thể chế hóa Bên cạnh đó, chưa có thống 16 cách hiểu tài người có tài hoạt động công vụ; chưa có phân biệt người có tài chuyên môn, nghiệp vụ với tài lãnh đạo, quản lý; chưa phân biệt việc tuyển dụng nhân lực chất lượng cao với việc thu hút tài thực Rất nhiều yếu tố để xác định người có tài lực trí tuệ, lực tổ chức hoạt động phẩm chất đạo đức chưa quy định cụ thể.Ngoài ra, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị việc phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ người có tài chưa thực đề cao; chưa có chế tiến cử với quy định rõ ràng trách nhiệm người tiến cử việc phát người có tài hoạt động công vụ nhiều hạn chế 2.2.2.Tình hình triển khai thực việcthu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước - Một số kết đạt Về thu hút người có tài năng.Các quan nhà nước trung ương địa phương ban hành tổ chức thực sách việcthu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài Các sách tập trung chủ yếu vào việc thực chế độ ưu tiên tuyển dụng chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức có lực, trình độ, có thành tích đóng góp cho quan, đơn vị Kết số bộ, ngành địa phương tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường đại học thu hút người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư làm việc cho quan, đơn vị Về trọng dụng người có tài năng.Các bộ, ngành, địa phương thực sách đãi ngộ, khuyến khích, trọng dụng cán bộ, công chức có thành tích, có trình độ chuyên môn cao Nhìn chung, người thu hút công tác bộ, ngành, địa phương bố trí công tác phù hợp với chuyên môn đào tạo, có điều kiện phát huy lực, sở trường; tạo điều kiện thuận lợi việc học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học sau đại 17 học Đồng thời, bộ, ngành, địa phương dành đãi ngộ vật chất định để cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác gắn bó với công việc - Những hạn chế, vướng mắc Về thu hút người có tài Chính sách thu hút người có tài chưa nghiên cứu cách thực khoa học, phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề quan, đơn vị, dẫn đến tình trạng thu hút thiếu trọng tâm, dàn trải, gây khó khăn việc bố trí; chưa có đồng ngành, lĩnh vực, địa phương Số lượng người tuyển dụng theo sách thu hút, trọng dụng người có tài hạn chế Một phận người tài thu hút vào quan hành nhà nước chưa phát huy hết khả để phục vụ cho công việc quan, đơn vị Về trọng dụng người có tài năng.Việc thực sách trọng dụng công chức có tài bộ, ngành, địa phương chủ yếu tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có địa phương Rất nhiều nội dung sách đãi ngộ như: môi trường làm việc, sách tiền lương, hội thăng tiến, …chưa thực tốt dẫn đến số người có tài nhận tuyển dụng, sau thời gian ngắn làm việc lại xin việc nhiều nguyên nhân khác Nguyên nhân hạn chế tổ chức thực sách thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước là: Chưa có nhận thức thống tài năng, tiêu chí xác định người có tài đánh giá vị trí, vai trò người có tài hiệu quan hành nhà nước; Chưa có chiến lược công chức có tài tầm quốc gia chưa bảo đảm tính thống sách chung với sách mang tính đặc thù vùng, miền, địa phương Nguồn lực cần thiết nhân lực, vật lực, tài lực hạn chế Nhiều nội dung công tác quản lý cán bộ, công chức từ khâu tuyển dụng, nâng ngạch, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, trả lương, đãi ngộ… chậm đổi cản trở cho việc thực sách đối 18 với người có tài Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt nhân lực chất lượng cao, khu vực nhà nước chưa đủ sức hấp dẫn người có tài 2.3 Một số vấn đề đặt việc thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Thứ nhất, nâng cao nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng người có tài năng, cần thiết thực sách thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Thứ hai, thống việc tổ chức triển khai sách phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ người có tài công vụ Xây dựng Chiến lược quốc gia nhân tài, sở bộ, ngành, địa phương tùy điều kiện thực tế mà áp dụng, triển khai đồng thống Thứ ba, hoàn thiện thể chế cán bộ, công chức, triển khai thực tốt việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương chế độ sách đãi ngộ… cán bộ, công chức Thứ tư, ban hành chế cụ thể công tác tổ chức, cán như: kiện toàn tổ chức quan giúp Chính phủ quản lý đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống quan làm công tác tổ chức cán bộ, ngành, địa phương Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị việc tuyển dụng, trọng dụng cán bộ, công chức Thứ năm, sách thu hút trọng dụng người có tài cần thực đồng với sách kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội Thứ sáu, phát huy vai trò, trách nhiệm cấp ủy Đảng, tổ chức trị xã hội việc tham gia phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng, tôn vinh người có tài cho quan hành nhà nước Thứ bảy, xây dựng chế độ sách khuyến khích cán bộ, công chức có trình độ công tác tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc Có sách hỗ trợ phát triển tài cho em dân tộc, người địa phương để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội địa phương 19 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 3.1 Quan điểm thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Thứ nhất, quán triệt đầy đủ chủ trương, sách Đảng thu hút, trọng dụng người có tài thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện sách thu hút, trọng dụng người có tài cho quan hành nhà nước phải tiến hành đồng với đổi công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thứ ba, thu hút, trọng dụng người có tài cho quan hành nhà nước phải xuất phát từ tính chất, đặc điểm hoạt động công vụ đội ngũ cán bộ, công chức Thứ tư, sách thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước cần thực đồng với phát triển nguồn nhân lực xã hội có chất lượng cao 3.2 Các giải phápthu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước 3.2.1 Nhóm giải pháp nhận thức thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Thứ nhất, thống nhận thức quan niệm yếu tố xác định người tài quan hành nhà nước.Thống quan niệm tiến tới xây dựng tiêu chí xác định người có tài năngtrên phương diện: trình độ, lực (năng lực trí tuệ, lực thực tiễn); kết thực công việc; phẩm chất đạo đức; khả tập hợp, đoàn kết tập thể 20 Thứ hai, nhận thức rõ cần thiết, tầm quan trọng việc thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Thứ ba, nhận thức rõ việc thu hút, trọng dụng người có tài cho quan hành không trách nhiệm quan Đảng Nhà nước mà trách nhiệm toàn xã hội 3.2.2 Nhóm giải pháp sách thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Thứ nhất, khẩn trương nghiên cứu xây dựng, ban hành Chiến lược quốc gia nhân tài Thứ hai, xây dựng, ban hành Nghị định Chính phủ phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ người có tài hoạt động công vụ Thứ ba, hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức theo hướng đảm bảo thu hút, trọng dụng người có tài cho quan hành nhà nước 3.2.3.Nhóm giải pháp cụ thể vềthu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Thứ nhất, thực tốt sách tiền lương chế độ đãi ngộ người có tài Thứ hai, hoàn thiện thực tốt sách tôn vinh, khen thưởng Cần xây dựng sách tôn vinh nghề nghiệp, danh dự công chức Thứ ba, đào tạo, bồi dưỡng hội thăng tiến.Xây dựng chương trình phương pháp đào tạo, bồi dưỡng người xác định có tài hoạt động công vụ.Thực đào tạo, bồi dưỡng hình thức luân chuyển, điều động, biệt phái theo kế hoạch Thứ tư, môi trường điều kiện làm việc Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công khai, thân thiện, có tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, đưa ý tưởng cộng tác thực ý tưởng Thứ năm, công tác tuyển dụng.Mở rộng kênh thu hút đối tượng có thành tích học tập xuất sắc, thí sinh đạt điểm cao kỳ thi tuyển dụng 21 người có tài làm việc khu vực khác Áp dụng hình thức giới thiệu, tiến cử tự tiến cử;giới thiệu người có tài với cấp có thẩm quyền để bố trí, sử dụng Đổi phương thức tuyển chọn công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đổi hình thức nội dung kỳ thi tuyển công chức Thứ sáu, sử dụng người có tài năng, vào ưu tố chất nhân cách sở trường tài đối tượng mà bố trí, bổ nhiệm chức trách phù hợp Chú ý đến khác biệt khuynh hướng tài năng, mức độ trí lực, nhân cách, tố chất thể lực việc bố trí, sử dụng người có tài Có phân biệt rõ người có tài năngtham mưu, hoạch định sách với tài lãnh đạo, quản lý Đổi quan niệm sử dụng người có tài Thứ bảy, đổi chế độ đánh giá công chức hàng năm theo hướng gắn với kết công tác, sản phẩm tạo ra, hiệu hoạt động công vụ; đề cao trách nhiệm đánh giá người giao thẩm quyền sử dụng quản lý công chức 3.2.4 Nhóm giải pháp điều kiện đảm bảo thực thu hút trọng dụng người có tài Thứ nhất, tổ chức máy.Cần có quan tham mưu giúp Chính phủ thực việc quản lý nhà nước sách người có tài hoạt động công vụ Kiện toàn quan làm công tác tổ chức cán bộ, ngành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thứ hai, điều kiện người.Bố trí người có lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm, đạo đức sáng, tâm huyết, nhiệt tình làm công tác tổ chức cán Thứ ba, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu quan, đơn vị hoạt động thu hút, trọng dụng người có tài Thứ tư, nguồn lực tài Có chế, sách tài cụ thể, hợp lý nhằm huy động nhiều nguồn lực tài phục vụ cho việc thực sách người có tài hoạt động công vụ 22 KẾT LUẬN Ngày nay, kỷ nguyên kinh tế tri thức xu toàn cầu hóa, việc thu hút, trọng dụng người có tài vào làm việc cho quan hành nhà nước trở nên quan trọng nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành nhà nước Vì cần thiết phải xây dựng, hoàn thiện chế, sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người thực có tài cho công vụ Luận án cố gắng tập trung giải đáp câu hỏi nghiên cứu lớn đặt ra, là: Thứ nhất, làm rõ vấn đề lý luận quan niệm người có tài năng,yếu tố xác định người có tài quan hành nhà nước Nghiên cứu, tìm hiểu cách xác định người có tài thực tiễn quản lý nhà nước Việt Nam Từ đề xuất cụ thể giải pháp việc xác định người có tài quan hành nhà nước Thứ hai, Luận án sâu phân tích nhân tố tác động đến việc thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước, gồm nhân tố khách quan nhân tố chủ quan,coi yếu tố quan trọng tác động lớn tới hiệu việc thu hút, trọng dụng người có tài quan hành nhà nước, sử dụng chủ yếu để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp Thứ ba, làm rõ vấn đề lý luận thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước Đánh giá thực trạng việc thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước bộ, ngành, địa phương Chỉ kết đạt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân hạn chế Từ việc đánh giá thực trạng thu hút trọng dụng người có tài quan hành nhà nước, Luận án đề xuất quan điểm, nguyên tắc thực cách đồng giải pháp cụ thể để việc thu hút trọng dụng người có tài đạt hiệu cao 23 Tuy nhiên, thu hút trọng dụng người có tài cho quan hành nhà nước vấn đề lớn, phức tạp, nhiều vấn đề lý luận thực tiễn cần tiếp tục làm rõ thời gian tới để làm cho việc hoàn thiện hệ thống sách thu hút, trọng dụng người có tài cho quan hành nhà nước để đáp ứng yêu cầu tình hình mới./ 24 [...]... và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Đánh giá thực trạng việc thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương Chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, và nguyên nhân của những hạn chế Từ việc đánh giá thực trạng thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước, Luận. .. công chức Thứ tư, chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước cần được thực hiện đồng bộ với phát triển nguồn nhân lực xã hội có chất lượng cao 3.2 Các giải phápthu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước 3.2.1 Nhóm giải pháp nhận thức về thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Thứ nhất,... của việc thu hút, trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Thứ ba, nhận thức rõ việc thu hút, trọng dụng người có tài năng cho các cơ quan hành chính không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan của Đảng và Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội 3.2.2 Nhóm giải pháp về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Thứ nhất, khẩn... QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 3.1 Quan điểm thu hút, trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Thứ nhất, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng về thu hút, trọng dụng người có tài năng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút, ... đề lý luận về quan niệm người có tài năng, yếu tố xác định người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Nghiên cứu, tìm hiểu cách xác định người có tài năng trong thực tiễn quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay Từ đó đề xuất cụ thể các giải pháp về việc xác định người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Thứ hai, Luận án đã đi sâu phân tích các nhân tố tác động đến việc thu hút, ... duy trì và đưa 15 vào nề nếp; cơ sở dữ liệu quản lý đội ngũ cán bộ, công chức chưa được xây dựng và duy trì 2.2 Thực trạng thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước 2.2.1 Các quy định hiện hành về thu hút và trọng dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về quản lý đội ngũ cán bộ, công... trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của người có tài năng, về sự cần thiết thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Thứ hai, thống nhất trong việc tổ chức triển khai các chính sách phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong. .. đáng với người có tài năng thường có sự khác biệt và cao hơn mức thông thường CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Khái quát về đội ngũ công chức và công tác quản lý công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước 2.1.1 Đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước Sự hình thành, phát triển của đội ngũ cán... hút, trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước, gồm những nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan, coi đây là những yếu tố quan trọng tác động lớn tới hiệu quả của việc thu hút, trọng dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước, và được sử dụng như là các căn cứ chủ yếu để đánh giá thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp Thứ ba, làm rõ những vấn đề lý luận về thu hút. .. hành Chiến lược quốc gia về nhân tài Thứ hai, xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ về phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ Thứ ba, hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức theo hướng đảm bảo thu hút, trọng dụng người có tài năng cho các cơ quan hành chính nhà nước 3.2.3.Nhóm giải pháp cụ thể v thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay