(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

14 169 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 06:09

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THỊ NGỌC MAI TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI - 2015 Công trình hoàn thành tại: Học viện Hành Quốc gia DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Hữu Khiển PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ - Phòng họp… Nhà ……, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian: vào hồi……giờ …… ngày……tháng…….năm…… Bùi Thị Ngọc Mai, Vai trò người đứng đầu tổ chức, Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2012, tr 42-43 Bùi Thị Ngọc Mai, Quyền uy người đứng đầu tổ chức, Tạp chí Xây dựng Đảng số 5/2013, tr 43-45 Bùi Thị Ngọc Mai & Phùng Thanh Liêm, Người đứng đầu CQHCNN- xét từ góc độ lý luận pháp luật Việt Nam, Tạp chí QLNN số 6/2013, tr 25-30 Bùi Thị Ngọc Mai, Thiết lập chế độ thủ trưởng nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam nay, Tạp chí QLNN số 9/2013, tr 13-18 Bùi Thị Ngọc Mai, Về quy định pháp lý trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam, Tạp chí Tổ chức nhà nước số 11/2013, tr 18-21 Bùi Thị Ngọc Mai, Quy định trách nhiệm người đứng đầu Luật Cán bộ, Công chức năm 2008, Tạp chí QLNN số 4/2014, tr 24-27 Bùi Thị Ngọc Mai, Về tính Chính danh người đứng đầu CQHCNN Việt Nam nay, Tạp chí QLNN số 10/2014, tr 34-38 Bùi Thị Ngọc Mai, Trách nhiệm xã hội người đứng đầu CQHCNN, Tạp chí Tổ chức nhà nước số 4/2015, tr 6-10 Bùi Thị Ngọc Mai, Về thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN, Tạp chí QLNN số 6/2015, tr 20-24 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Học viện Hành Quốc gia 25 quán, rõ ràng; Ba là, trách nhiệm người đứng đầu A PHẦN MỞ ĐẦU CQHCNN phải quy định mối quan hệ thống Tính cấp thiết đề tài tương thích yếu tố: nghĩa vụ, quyền, việc chịu trách Trong lịch sử nhân loại, tự cổ chí kim, thời đại nào, nhiệm quốc gia, dân tộc nào, vấn đề người đứng đầu quốc gia, dân tộc, đứng đầu 14 Đối với việc thực quy định pháp luật trách nhiệm vùng lãnh thổ, lĩnh vực then chốt, coi vấn đề đại người đứng đầu CQHCNN, luận án tập trung vào số giải Bởi lẽ, vấn đề có tính định liên quan mật pháp sau: Một là, tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm thiết tới hưng suy, cường nhược, tồn vong củaquốc gia, dân tộc hay người đứng đầu CQHCNN; Hai là, đổi hoạt động đánh giá lĩnh vực, địa phương kết thực thi trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN; Ba Trong bối cảnh nay, việc nghiên cứu vấn đề trách nhiệm là, nâng cao hiệu giám sát việc thực trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước (CQHCNN) người đứng đầu CQHCNN; Bốn là, công khai, minh bạch cấp thiết, xuất phát từ lý sau: hoạt động thực thi công vụ người đứng đầu CQHCNN; Năm Thứ nhất, xuất phát từ vai trò quan trọng vị trí người đứng là, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm chế độ trách đầu CQHCNN việc thực chức máy nhà nhiệm người đứng đầu CQHCNN nước Người đứng đầu CQHCNN có vai trò vô quan trọng hoạt động hiệu lực, hiệu máy nhà nước Giải tốt Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm nhà nước xu hướng đại hóa hành quốc gia vấn đề trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN mở Thứ ba, nhà nước, phủ Việt Nam thực triển vọng tốt đẹp cho việc nâng cao hiệu thực trách nhiệm CCHC hướng đến xây dựng nhà nước pháp quyền, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam thời gian tới, thông qua lực chịu trách nhiệm Chính phủ tiêu chí giúp nâng cao hiệu công CCHC, xây dựng hành nhà nước pháp quyền mục tiêu CCHC phục vụ, hướng đến xây dựng nhà nước dân chủ pháp quyền Thứ tư, cần thiết phải nghiên cứu trách nhiệm người Việt Nam Mặc dù vấn đề phức tạp khó khăn, nhiều vấn đề đứng đầu CQHCNN xuất phát từ thực trạng trách nhiệm người đứng cần giải quyết, nhiên, có nhận thức đắn, chung tay đầu CQHCNN Việt Nam nay.Bên cạnh mặt đạt được, hành động nỗ lực, cam kết tất chủ thể xã hội, đặc thực tiễn thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN nhiều biệt quan QLNN, tác giả luận án tin Việt Nam đạt hạn chế.Vậy ưu điểm hạn chế gì, nguyên nhân dẫn mục tiêu mong muốn đến thực trạng đó?Trả lời câu hỏi có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá trạng đồng thời sở đưa đề 24 xuất góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN CQHCNN bị xử lý trách nhiệm pháp lý, nhiên, nhiều Việt Nam người đứng đầu CQHCNN chưa chưa phải chịu chế tài trách Nhìn chung, trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN nhiệm pháp lý tương xứng với tính chất mức độ hành vấn đề quan trọng mặt lý luận, xúc mặt thực tiễn.Tuy nhiên, vi.Về chịu trách nhiệm đạo đức, nhìn chung, người đứng đầu công trình nghiên cứu vấn đề tỏ thiếu vắng CQHCNN có ý thức chịu trách nhiệm mặt đạo đức nhiều nội dung chưa quan tâm luận giải cách thỏa đáng.Chính 11 Nguyên nhân hạn chế việc thực trách thế, việc nghiên cứu đề tài Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN nhiệm người đứng đầu CQHCNN gồm hai nhóm bản: cần thiết có ý nghĩa Thứ nhất, nguyên nhân từ quy định pháp luật trách nhiệm Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu người đứng đầu CQHCNN: Do chưa đảm bảo tính Chính danh 2.1 Mục đích nghiên cứu vị trí người đứng đầu CQHCNN; Do quy định pháp luật chưa Luận án thực với mục đích góp phần vào công phân định rõ ràng trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN CCHC xâydựng nhà nước Việt Nam theo hướng dân chủ, đại, có với chủ thể khác; Do pháp luật trách nhiệm người hiệu lực hiệu thông qua việc xây dựng luận khoa học đứng đầu CQHCNN thiếu tương thích yếu tố Nghĩa vụ, lý luận, thực tiễn trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Quyền yếu tố Chịu trách nhiệm; Thứ hai, nguyên nhân từ Nam lực đạo đức người đứng đầu CQHCNN nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực thi trách nhiệm 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu đây, luận án đề nhiệm vụ 12 Một số quan điểm nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN bao gồm: Một là, xác lập rõ vị trí, vai trò, trách nghiên cứu sau: Thứ nhất, luận án làm sáng tỏ khái niệm công cụ phân tích nhiệm người đứng đầu CQHCNN Hai là, gắn trách nhiệm số vấn đề lý luận trách nhiệm người đứng đầu người đứng đầu CQHCNN với kết thực thi công vụ CQHCNN CQHCNN Ba là, đảm bảo điều kiện để người đứng đầu Thứ hai, luận án khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng trách CQHCNN thực thi tốt trách nhiệm Bốn là, đảm bảo kiểm soát nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam sở việc thực trách nhiệm người đứng đầu nội dung đặt phần lý luận CQHCNN Thứ ba, luận án đưa số quan điểm giải phápđối với việc 13 Đối với quy định pháp luật trách nhiệm người đứng quy định thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt đầu CQHCNN, luận án đưa số giải pháp sau: Một là, đảm Nam bảo tính Chính danh vị trí người đứng đầu CQHCNN; Hai là, trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN cần quy định 23 Chịu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Đồng thời, cần Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đảm bảo yếu tố lực đạo đức người đứng đầu 3.1 Đối tượng nghiên cứu CQHCNN Đối tượng nghiên cứu luận án trách nhiệm người đứng Thực trạng hệ thống văn quy phạm pháp luật trách nhiệm đầu CQHCNN Việt Nam người đứng đầu CQHCNN có ưu điểm phong 3.2 Phạm vi nghiên cứu phú, có đổi chất, quy định phạm vi, nội dung, loại Phạm vi nội dung hình trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Bên cạnh đó, - Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN vấn đề lớn với văn quy định trách nhiệm người đứng đầu nhiều nội dung, luận án tập trung luận giải nội dung sau: CQHCNN có hạn chế như: chưa xác định rõ quan niệm Quan niệm người đứng đầu CQHCNN; quan niệm trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN; chưa thống cách hiểu nội người đứng đầu CQHCNN; Phạm vi, nội dung loại hình trách nhiệm hàm thuật ngữ “trách nhiệm” người đứng đầu CQHCNN; người đứng đầu CQHCNN; Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc quy định trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm trị, trách thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN nhiệm đạo đức người đứng đầu CQHCNN chung chung, chưa thực cụ thể, chưa theo kịp đòi hỏi, yêu cầu thực tiễn Việc thực Nghĩa vụcủa người đứng đầu CQHCNN có ưu điểm hạn chếthể nội dung quản lý, - Luận án không nghiên cứu trách nhiệm chức danh người đứng đầu CQHCNN loại hình CQHCNN mà nghiên cứu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN góc độ khái quát với tư cách thiết chế chung sử dụng nguồn lực đầu vào; thực chức lập kế - Người đứng đầu CQHCNN có trách nhiệm nhiều chủ hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra; kết ban hành văn thể, nhiều nội dung, có nhiều loại hình trách nhiệm Luận án nghiên quản lý, cung cấp dịch vụ công tạo thay đổi cứu tất vấn đề dừng mức độ khái quát Phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu trách nhiệm phát triển kinh tế xã hội Việc thực Quyền người đứng đầu CQHCNN có ưu điểm hạn chế với biểu đa dạng người đứng đầu CQHCNN Việt Nam Phạm vi thời gian: 10 Trong thực quy định Chịu trách nhiệm: Vềchịu trách - Khi đánh giá hệ thống pháp luật trách nhiệm người đứng nhiệm trị, nhìn chung số người đứng đầu CQHCNN đầu CQHCNN, luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu quy định có ý thức chịu trách nhiệm trị, nhiên, hầu hết văn Hiến pháp, Luật, Nghị định khoảng thời gian từ năm người đứng đầu CQHCNN chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm 2000 trở lại trị, chưa tự nguyện từ chức thực không tốt vai trò người đứng đầu Về chịu trách nhiệm pháp lý, số người đứng đầu 22 - Khi đánh giá thực tiễn thực trách nhiệm người đứng Các loại hình trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN bao đầu CQHCNN Việt Nam, luận án nghiên cứu giới hạn thời gồm: trách nhiệm trị, trách nhiệm pháp lý trách nhiệm gian từ năm 2000 trở lại đạo đức Trách nhiệm trị đặt trọng tâm vào sách Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu việc thực thi sách, chế tài bất tín nhiệm dẫn đến việc 4.1 Phương pháp luận người đứng đầu CQHCNN bị bãi nhiệm phải từ chức Luận án thực sở phương pháp luận vật biện Trách nhiệm pháp lý đặt trọng tâm vào hành vi thực chứng vật lịch sử việc phải làm, làm, chế tài bao gồm trách nhiệm kỷ luật, 4.2 Phương pháp nghiên cứu trách nhiệm dân sự, trách nhiệm vật chất, trách nhiệm hình Để thực nhiệm vụ nghiên cứu, luận án sử dụng Trách nhiệm đạo đức đặt trọng tâm vào hành vi, thái độ, phương pháp nghiên cứu sau: sách tốt nên làm, đáng làm người đứng đầu CQHCNN, chế - Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp: Việc nghiên cứu luận án dựa kết phân tích tài liệu thứ cấp công trình nghiên cứu có liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN tài lên án dư luận xã hội nội tâm thân người đứng đầu CQHCNN Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hóa trách nhiệm -Phương pháp vấn sâu: thực với mục đích định người đứng đầu CQHCNN, bao gồm yếu tố khách quan hình, làm sáng tỏ nhận định, đánh giá, nhận xét thực trạng trách yếu tố chủ quan Các yếu tố khách quan bao gồm yếu nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam Đối tượng tố thuộc nhà nước (thể chế, tổ chức máy, tài chính, nhân vấn sâu bao gồm: 02 nhà nghiên cứu, 03 cán bộ, công chức, 03 sự); Các yếu tố điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội; Yếu tố người dân, người có mối quan tâm hiểu biết vấn đề trách công dân Yếu tố chủ quan gồm yếu tố lực yếu tố đạo nhiệm người đứng đầu CQHCNN đức thân người đứng đầu CQHCNN Trong phạm vi luận Những đóng góp đề tài án tập trung đề cập sâu yếu tố yếu tố thể chế - quy định pháp Luận án công trình nghiên cứu chuyên sâu thuộc chuyên luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN yếu tố ngành Quản lí hành công, nghiên cứu tương đối có hệ thống lực, đạo đức người đứng đầu CQHCNN Để người Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN bình diện lý luận đứng đầu CQHCNN thực tốt trách nhiệm, hệ thống pháp thực tiễn Những đóng góp luận án thể khía cạnh sau luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN phải đảm bảo đây: yêu cầu: Vị trí, vai trò người đứng đầu CQHCNN phải Thứ nhất, luận án đưa khái niệmngười đứng đầu CQHCNNvà xác định rõ ràng; Các yếu tố Nghĩa vụ, Quyền, việc Chịu luận giải đặc điểm vị trí pháp lý người đứng đầu CQHCNNmà trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN phải rõ ràng; Đảm bảo thống tương thích yếu tố Nghĩa vụ, Quyền, 21 CQHCNN chịu trách nhiệm kết hoạt động nghiên cứu trước chưa đề cập đề cập điểm CQHCNN đứng đầu.Vị trí pháp lý người đứng đầu cần phát triển, bổ sung CQHCNN có đặc điểm bản: vị trí mang tính pháp lý; Thứ hai, luận án đưa quan niệm trách nhiệm người hoạt động nhân danh nhà nước; chịu chi phối quan hệ đứng đầu CQHCNN với cách tiếp cận cho nội hàm thuật ngữ hành mang tính mệnh lệnh, thứ bậc; thực vai trò lãnh “trách nhiệm” cần có thống tương thích ba yếu tố Nghĩa vụ, đạo, quản lý CQHCNN đứng đầu Quyền việc Chịu trách nhiệm Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN việc mà Thứ ba, luận án góp phần định hình nội dung lý luận phạm người đứng đầu CQHCNN nên làm, phải làm, làm với kết vi, nội dung loại hình trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN tốt, kết không tốt, người đứng đầu CQHCNN phải yếu tố ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm người đứng đầu chịu trách nhiệm Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN CQHCNN mà nghiên cứu trước vấn đề chưa luận giải bao gồm ba yếu tố cấu thành nằm tổng thể cách hệ thống thống Nghĩa vụ, Quyền, việc Chịu trách nhiệm Thứ tư, luận án đưa đánh giá thực trạng trách nhiệm việc thực nghĩa vụ quyền Trách nhiệm người người đứng đầu CQHCNN Việt Nam với cách tiếp cận đứng đầu CQHCNN có đặc điểm: mang tính xã hội sâu riêng sắc; thiết chế trách nhiệm cá nhân; mang tính bao quát Người đứng đầu CQHCNN có trách nhiệm hai nhóm chủ Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Về lý luận thể trách nhiệm nội trách nhiệm xã Luận án đề xuấtmột khuôn khổ lý thuyết để làm công cụ tư hội Trách nhiệm nội trách nhiệm với hệ thống trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN, góp phần định hình quan nhà nước gồm quan lập pháp, hành pháp, tư pháp làm vững thêm khung lý luận trách nhiệm người đứng đầu Trách nhiệm xã hội trách nhiệm với cá nhân, tổ CQHCNN chức, doanh nghiệp xã hội 6.2 Về thực tiễn Người đứng đầu CQHCNN có trách nhiệm nội dung Kết nghiên cứu luận án có ý nghĩa thực tiễn việc sau: Một là, trách nhiệm việc sử dụng nguồn lực gồm nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật thực pháp nhân lực, tài công, tài sản công, thông tin; Hai là, trách luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam.Luận án nhiệm việc thực chức quản lý lập kế hoạch, sử dụng làm tài liệu chuyên khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra; Ba là, trách nhiệm kết hoạt trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN.Từ tảng kết động lãnh đạo, quản lý nghiên cứu luận án, tiếp tục triển khai nghiên cứu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 20 Cấu trúc luận án việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN; Bốn Luận án gồm Phần Mở đầu, Tổng quan vấn đề nghiên cứu, là, công khai, minh bạch hoạt động thực thi công vụ người đứng đầu Phần nội dung với chương, Kết luận, Danh mục công trình công bố CQHCNN; Năm là, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm chế kết nghiên cứu đề tài luận án, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ độ trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN lục D PHẦN KẾT LUẬN B TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Trong xu hướng đến nhà nước pháp quyền dân chủ, Trong phần điểm luận tài liệu liên quan đến đề tài, tác giả luận án đồng thời, hướng đến hành phục vụ, vấn đề trách nhiệm tiếp cận vấn đề theo hướng từ khái quát đến cụ thể, bao gồm phần CQNN, người làm việc CQNN đòi hỏi cấp thiết sau: Nếu xét từ luận điểm “Nhà nước số cộng giản đơn”, Một số nghiên cứu người lãnh đạo, người quản lý trách nhiệm nhà nước phép cộng trách nhiệm cá nhân làm Nhìn chung, nghiên cứu người lãnh đạo, người quản lý có việc CQNN, đó, trước hết phải trách nhiệm người đứng nội dung phong phú, đa dạng Những nghiên cứu có ý nghĩa đầu CQHCNN Do đó, việc thực thi trách nhiệm người đứng đầu tạo sở tiền đề cho việc tiếp tục nghiên cứu người đứng đầu Trong số CQHCNN yếu tố định tính hiệu lực, hiệu nghiên cứu người lãnh đạo, người quản lý, tác giả luận án đặc biệt máy HCNN quan tâm đến học thuyết Chính danh tư tưởng quản lý xã hội Luận án công trình nghiên cứu chuyên sâu thuộc chuyên Khổng Tử Học thuyết tạo tảng lý luận để tác giả luận án luận giải ngành Quản lý hành công, nghiên cứu tương đối toàn diện có hệ vị trí trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN thống Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN bình diện lý Một số nghiên cứu trách nhiệm nhà nước, luận thực tiễn Luận án làm sáng tỏ số nội dung lý luận, thực tiễn trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN mà công trình phủ Những nghiên cứu trách nhiệm nhà nước, phủ nghiên cứu khác chủ đề chưa đề cập đề cập cần có tỏ phong phú.Điểm chung nghiên cứu bổ sung, phát triển có cách tiếp cận hệ thống hơn, đồng thời đưa quán luận điểm cho nhà nước, phủ phải chịu trách nhiệm, số giải pháp việc quy định tổ chức thực quy đòi hỏi chế độ dân chủ.Những nghiên cứu cung định trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam cấp tiền đề lý luận cho việc nghiên cứu trách nhiệm người đứng đầu thời gian tới CQHCNN “Người đứng đầu CQHCNN” thuật ngữ dùng để thiết chế giữ vị trí pháp lý cao CQHCNN, thực vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt động CQHCNN, có nghĩa vụ quyền cao việc tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ 19 quy định trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN có số mặt tích cực đồng thời số hạn chế, bất cập Những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân khách quan chủ quan.Đây Một số nghiên cứu trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức Các nghiên cứu trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cán bộ, sở cho giải pháp đặt chương công chức bàn về trách nhiệm nhiều góc độ khác nhau, từ trách Chương nhiệm pháp lý, trách nhiệm trị, trách nhiệm đạo đức Những luận MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP giải từ nghiên cứu giúp tác giả luận án hình thành nhìn khái NHẰM NÂNG CAOTRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU quát loại hình trách nhiệm cán công chức Tuy nhiên, tác giả CQHCNN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY luận án cho cần làm rõ phạm vi loại hình trách nhiệm 3.1 Một số quan điểm nhằm nâng cao trách nhiệm người Nghĩa là, cần làm rõ cán bộ, công chức có trách nhiệm trị, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức trách nhiệm trước ai, trước đứng đầu CQHCNN Một là, xác lập rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN.Hai là, gắn trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN với kết thực thi công vụ CQHCNN.Ba là, đảm bảo điều kiện để người đứng đầu CQHCNN thực thi tốt trách nhiệm.Bốn là, đảm bảo kiểm soát việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN chủ thể nào?Ngoài ra, cần có cách tiếp cận khác phù hợp khái niệm “trách nhiệm” người đứng đầu CQHCNN Một số nghiên cứu trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị Có nhiều nghiên cứu viết người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị, nhiên, nghiên cứu luận giải vấn đề lý luận 3.2 Một số giải pháp quy định pháp luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời, tiếp cận góc độ người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị nói chung, chưa làm rõ nét Một là, đảm bảo tính Chính danh vị trí người đứng đầu đặc thù trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Đặc biệt, số CQHCNN; Hai là, trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN cần nghiên cứu có yếu tố ảnh hưởng đến việc thực trách quy định quán, rõ ràng; Ba là, trách nhiệm người đứng đầu nhiệm người đứng đầu, thấy nghiên cứu đề cập đến yếu tố CQHCNN phải quy định mối quan hệ thống tương thích Chính danh người đứng đầu CQHCNN, đồng thời chưađặt yếu tố yếu tố: nghĩa vụ, quyền, việc chịu trách nhiệm Nghĩa vụ, Quyền, Chịu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 3.3 Một số giải pháp việc thực quy định pháp luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Một là, tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm người đứng chỉnh thể thống tương thích coi yêu cầu đảm bảo tương thích ba yếu tố thể thống yếu tố ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN đầu CQHCNN; Hai là, đổi hoạt động đánh giá kết thực thi trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN; Ba là, nâng cao hiệu giám sát 18 2.2.3.2 Những hạn chế Một số nghiên cứu trách nhiệm người đứng đầu Thứ nhất, việc chịu trách nhiệm trị, không CQHCNN Đã có số công trình khoa học viết trách nhiệm người có người đứng đầu tự nguyện “từ chức” thấy chưa làm tròn đứng đầu CQHCNN với góc độ nghiên cứu quy mô khác nhau.Tuy trách nhiệm trị “Văn hóa từ chức” điều xa lạ nhiên, nghiên cứu dành quan tâm không nhiều cho việc luận người đứng đầu CQHCNN Việt Nam giải vấn đề lý luận trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Vì Thứ hai, việc chịu trách nhiệm pháp lýcủa người đứng đầu vậy, nhiều vấn đề lý luận trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN chưa thể rõ, nhiều người đứng đầu CQHCNN chưa phải CQHCNN chưa quan tâm luận giải cách thấu đáo, cần chịu chế tài trách nhiệm pháp lý tương xứng với tính chất mức độ tiếp tục bổ sung phát triển hành vi Thứ ba, việc chịu trách nhiệm đạo đức, nhiều người đứng Kết luận Tóm lại, trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN chủ đầu CQHCNN không thực tốt trách nhiệm ung dung đề hấp dẫn, thu hút nhiều tác giả nghiên cứu với nhiều chiều cạnh tiếp cận, vị, dù dư luận xã hội lên án biểu cảm xúc xấu hổ phong phú nội dung đa dạng hình thức thể Cần khẳng định hay day dứt lương tâm nghiên cứu tạo tiền đề quan trọng để tác 2.3 Nguyên nhân hạn chế giả luận án tiếp tục nghiên cứu đề tài trách nhiệm người đứng đầu Thứ nhất, nguyên nhân từ quy định pháp luật trách nhiệm CQHCNN Có nhiều nội dung nghiên cứu tác giả trước người đứng đầu CQHCNN.Một là, chưa đảm bảo tính Chính danh tác giả luận án kế thừa sử dụng trình bày nội dung vị trí người đứng đầu CQHCNN; Hai là, quy định pháp luật chưa phân điểm luận Tuy nhiên, tác giả luận án nhận thấy chủ đề trách nhiệm định rõ ràng trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN với chủ thể người đứng đầu CQHCNN nhiều chiều cạnh cần tiếp tục khác; Ba là, pháp luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN nghiên cứu, bổ sung, làm sáng tỏ bàn luận thêm Cụ thể, nội thiếu tương thích yếu tố Nghĩa vụ, Quyền yếu tố Chịu trách dung: Quan niệm người đứng đầu CQHCNN quan niệm trách nhiệm nhiệm người đứng đầu CQHCNN; Phạm vi, nội dung loại hình Thứ hai, nguyên nhân từ lực đạo đức người đứng trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN; Các yếu tố ảnh hưởng đến đầu CQHCNN.Nhìn chung, lực đạo đức người đứng đầu việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN CQHCNN nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dẫn đến hạn chế thực trách nhiệm Tiểu kết chương Nghiên cứu thực trạng trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam nay, thấy việc quy định thực 17 hành Hoạt động cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu C PHẦN NỘI DUNG cầu người dân số lượng, chất lượng, giá cả, thái độ Chương phục vụ nhiều điều đáng bàn.Việc đạt mục tiêu nhiệm vụ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU có ý nghĩa xã hội CQHCNN chưa đáp ứng yêu cầu đặt 2.2.2 Thực trạng thực Quyền người đứng đầu CQHCNN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Quan niệm người đứng đầu người đứng đầu CQHCNN 2.2.2.1 Những ưu điểm 1.1.1 Người đứng đầu tổ chức Những người đứng đầu CQHCNN nỗ lực thực quyền hạn “Người đứng đầu” thuật ngữ dùng để thiết chế giữ vị trí phạm vi thẩm quyền để thực chức năng, nhiệm vụ CQHCNN cao tổ chức, thực vai trò lãnh đạo, quản lý tổ chức 1.1.2 Cơ quan hành nhà nước 2.2.2.2 Những hạn chế Cơ quan hành nhà nước phận máy nhà Nhìn chung, nhiềungười đứng đầu CQHCNN thiếu quyền hạn để nước, Nhà nước lập để thực chức QLHCNN, bao gồm thực nhiệm vụ; số người đứng đầu thực không hết quyền quan: Chính phủ, Bộ, quan ngang Bộ, UBND cấp hạn pháp luật cho phép; số có biểu lạm quyền; có thiếu quan chuyên môn thuộc UBND tương thích quyền hạn theo quy định quyền hạn thực tế 2.2.3 Thực trạng thực việc Chịu trách nhiệm người 1.1.3 Người đứng đầu CQHCNN Trong phạm vi quản lý nhà nước bối cảnh cụ thể Việt Nam, khái niệm người đứng đầu CQHCNN hiểu sau: đứng đầu CQHCNN 2.2.3.1 Những ưu điểm “Người đứng đầu CQHCNN” thuật ngữ dùng để thiết chế giữ vị trí Thứ nhất, việc chịu trách nhiệm trị, thực pháp lý cao CQHCNN, thực vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt chưa tốt vị trí người đứng đầu quan, ngành, lĩnh vực, số người động CQHCNN, có nghĩa vụ quyền cao việc tổ chức đứng đầu CQHCNN đứng “xin lỗi”, “nhận trách nhiệm trị” thực chức năng, nhiệm vụ CQHCNN chịu trách nhiệm trước Quốc hội, HĐND, trước người dân kết hoạt động CQHCNN đứng đầu Thứ hai, việc chịu trách nhiệm pháp lý, thời gian qua, Vị trí pháp lý người đứng đầu CQHCNN có đặc điểm số vụ việc, vụ án liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu sau đây: Thứ nhất, vị trí mang tính pháp lý; Thứ hai, hoạt động CQHCNN đưa xử lý cách nghiêm minh, kịp thời nhân danh nhà nước; Thứ ba, chịu chi phối quan hệ hành Thứ ba, việc chịu trách nhiệm đạo đức, số người đứng đầu CQHCNN thể tinh thần chịu trách nhiệm đạo đức, nhận “lỗi”, mang tính mệnh lệnh, thứ bậc; Thứ tư, người thực vai trò lãnh đạo, quản lý CQHCNN đứng đầu nỗ lực sửa chữa, khắc phục hậu quả, có người xin “từ chức” 16 Người đứng đầu CQHCNN Việt Nam bao gồm chức danh thuật ngữ “trách nhiệm” người đứng đầu CQHCNN; quy định sau: Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chủ tịch trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm trị, trách nhiệm đạo đức người UBND cấp, Giám đốc Sở, Trưởng phòng, Trưởng ban đứng đầu CQHCNN chung chung, chưa thực cụ thể, chưa theo kịp 1.2 Quan niệm trách nhiệm trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN đòi hỏi, yêu cầu thực tiễn 2.2 Thực trạng thực trách nhiệm người đứng đầu 1.2.1 Quan niệm “Trách nhiệm” Có nhiều cách quan niệmkhác thuật ngữ trách nhiệm.Trong phạm vi luận án, hiểu: Trách nhiệm việc CQHCNN Việt Nam 2.2.1 Thực trạng thực Nghĩa vụ người đứng đầu CQHCNN phải làm, làm, nên làm với kết tốt, kết không tốt phải 2.2.1.1 Những ưu điểm gánh chịu phần hậu Thứ nhất, người đứng đầu CQHCNN thực việc quản lý, 1.2.2 Quan niệm trách nhiệm người đứng đầu sử dụng nguồn lực đầu vào cán công chức, tài công, tài sản công, thông tin đạt kết định CQHCNN Trên sở phân tích thuật ngữ “trách nhiệm”, tác giả Thứ hai,hoạt động lãnh đạo, quản lý người đứng đầu luận án hiểu Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN việc CQHCNN đạt kết đáng ghi nhận: Việc ban hành mà người đứng đầu CQHCNN nên làm, phải làm, làm với kết định quản lý có nhiều thành tựu số lượng Hoạt động cung tốt, kết không tốt, người đứng đầu CQHCNN phải chịu trách ứng dịch vụ côngđã bước đầu đáp ứng nhu cầu xã nhiệm hội.Việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN có tác động tích cực đến thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.Một số Trách nhiệm = Nghĩa vụ + Quyền + Chịu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN CQNN người dân đánh giá cao 2.2.1.2 Những hạn chế Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN có đặc điểm: mang tính xã hội sâu sắc; trách nhiệm cá nhân; mang tính bao quát 1.3 Phạm vi, nội dung loại hình trách nhiệm người Thứ nhất, việc quản lý, sử dụng nguồn lực đầu vào quản lý, sử dụng cán công chức, tài công, tài sản công, thông tin nhiều bất cập Thứ hai, việc thực chức lãnh đạo, quản lý đứng đầu CQHCNN 1.3.1 Phạm vi trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN hiệu đạt chưa cao Người đứng đầu CQHCNN cótrách nhiệm nội trách Thứ ba, kết hoạt động lãnh đạo, quản lýcủa người đứng đầu nhiệm xã hội.Trách nhiệm nội trách nhiệm với hệ CQHCNN nhiều hạn chế:Việc ban hành văn quản lý chưa thống quan nhà nước gồm quan lập pháp, hành pháp, tư đáp ứng yêu cầu thực tiễn số lượng, chất lượng, thời hạn ban 10 15 2.1.2 Nội dung quy định pháp luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN pháp.Trách nhiệm xã hội trách nhiệm với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xã hội 2.1.2.1 Quy định Nghĩa vụ người đứng đầu CQHCNN 1.3.2 Nội dung trách nhiệm Các quy định pháp luật hành quy định nghĩa vụ người Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN gồm nội dung đứng đầu CQHCNN gồm: Một làcác nghĩa vụ với tư cách người đứng sau: Một là, trách nhiệm việc sử dụng nguồn lực đầu vào: đầu quan, tổ chức, đơn vị; Hai làcác nghĩa vụ với tư cách cán bộ, Nhân lực, Tài công, Tài sản công, Thông tin; Hai là, trách nhiệm công chức nói chung thực hoạt động quản trị (gồm lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, 2.1.2.2 Quy định Quyền người đứng đầu CQHCNN kiểm tra); Ba là, trách nhiệm kết đầu hoạt động lãnh đạo, Nhìn chung, quy định quy định quyền cán bộ, công quản lý chức nói chung mà không quy định quyền riêng người đứng đầu 1.3.3 Loại hình trách nhiệm CQHCNN 1.3.3.1 Trách nhiệm trị 2.1.2.3 Quy định việc Chịu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Trách nhiệm trị đặt trọng tâm vào việc ban hành tổ chức thực thi sách người đứng đầu CQHCNN Chế tài trách Các văn pháp luật hành quy định hình thức chịu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN, bao gồm trách nhiệm trị, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức nhiệm trị bất tín nhiệm dẫn đến việc người đứng đầu CQHCNN bị bãi nhiệm phải từ chức 1.3.3.2 Trách nhiệm pháp lý 2.1.3 Một số đánh giá hệ thống văn pháp luật quy Trách nhiệm pháp lý đặt trọng tâm vào hành vi thực định trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam việc phải làm, làm người đứng đầu CQHCNN theo quy định CQNN Chế tài trách nhiệm pháp lý bao gồm trách nhiệm kỷ luật, 2.1.3.1 Những ưu điểm trách nhiệm dân sự, trách nhiệm vật chất, trách nhiệm hình Hệ thống văn quy phạm pháp luật trách nhiệm người 1.3.3.3 Trách nhiệm đạo đức đứng đầu CQHCNN Việt Nam có ưu điểm phong phú Trách nhiệm đạo đức đặt trọng tâm vào hành vi, thái độ, số lượng, có đổi chất, xác định phạm vi, nội dung, loại hình sách tốt nên làm, đáng làm người đứng đầu CQHCNN theo quy tắc trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN đạo đức xã hội Chế tài trách nhiệm đạo đức lên án dư 2.1.3.2 Những hạn chế luận xã hội lương tâm thân người đứng đầu CQHCNN Bên cạnh đó, văn quy định trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN có hạn chế sau: chưa xác định rõ quan niệm 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN người đứng đầu CQHCNN; chưa thống cách hiểu nội hàm 14 11 1.4.1 Khái quát yếu tố ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN thực tốt trách nhiệm, người đứng đầu phải đáp ứng yêu cầu lực cần có kiến thức, kỹ năng, thái độ người lãnh đạo, người Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hóa trách nhiệm quản lý, thể qua việc ban hành tổ chức thực sách người đứng đầu CQHCNN:Các yếu tố khách quan bao gồm yếu đạo đức, người đứng đầu cần đáp ứng yêu cầu đạo đức mức tối tố thuộc nhà nước (thể chế, tổ chức máy, tài chính, nhân sự); Các đa thực thi trách nhiệm yếu tố điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội; Yếu tố công dân Yếu tố chủ quan gồm yếu tố lực yếu tố đạo đức thân người đứng đầu CQHCNN Tiểu kết chương Xuất phát từ nhu cầu làm sáng tỏ số vấn đề lý luận trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN, chương 1, tác giả luận án Trong khuôn khổ có hạn đề tài, tác giả luận án tập trung tập trung luận giải nội dung: Quan niệm người đứng đầu CQHCNN vào hai yếu tố pháp luật thân người đứng đầu CQHCNN hai trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN;Quan niệm trách nhiệm yếu tố ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm người đứng trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN; Phạm vi, nội dung loại đầu CQHCNN hình trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN; Các yếu tố ảnh hưởng 1.4.2 Sự ảnh hưởng pháp luật đến việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Pháp luật có vai trò công cụ quan trọng để nhà nước quản đến việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN.Những luận giải từ góc độ lý luận trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN sở để tác giả luận án phân tích thực trạng trách nhiệm người lý trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Để trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam đứng đầu CQHCNN thực với kết tốt hệ thống pháp luật Chương trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN phải đáp ứng yêu THỰC TRẠNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU cầu sau: Thứ nhất, vị trí, vai trò người đứng đầu CQHCNN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC phải quy định rõ ràng, đầy đủ Thứ hai, yếu tố nghĩa vụ, Ở VIỆT NAM HIỆN NAY quyền, việc chịu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN phải quy định rõ ràng.Thứ ba, yếu tố nghĩa vụ, quyền, việc chịu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN phải có thống tương thích với 2.1 Thực trạng quy định trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam 2.1.1 Khái quát hệ thống văn pháp luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 1.4.3 Sự ảnh hưởng người đứng đầu CQHCNN đến việc Nhà nước Việt Nam ban hành hệ thống văn pháp luật để điều chỉnh trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị, thực trách nhiệm Bản thân người đứng đầu CQHCNN với hai yếu tố đạo đức lực có vai trò định hiệu việc thực trách nhiệm Để 12 có trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN.Các quy định phân loại thành ba nhóm 13 [...]... vai trò là công cụ quan trọng nhất để nhà nước quản đến việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN.Những luận giải từ góc độ lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN là cơ sở để tác giả luận án phân tích thực trạng trách nhiệm của người lý trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN Để trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN ở Việt Nam hiện nay đứng đầu CQHCNN được thực hiện với kết quả tốt... 1.3.3.1 Trách nhiệm chính trị 2.1.2.3 Quy định về việc Chịu trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN Trách nhiệm chính trị đặt trọng tâm vào việc ban hành và tổ chức thực thi chính sách của người đứng đầu CQHCNN Chế tài của trách Các văn bản pháp luật hiện hành đã quy định về các hình thức chịu trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN, bao gồm trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức nhiệm. .. trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN ;Quan niệm về trách nhiệm yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm của người đứng và trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN; Phạm vi, nội dung và loại đầu CQHCNN hình trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN; Các yếu tố ảnh hưởng 1.4.2 Sự ảnh hưởng của pháp luật đến việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN Pháp luật có vai trò là công cụ quan trọng... nhất, người đứng đầu CQHCNN đã thực hiện việc quản lý, 1.2.2 Quan niệm về trách nhiệm của người đứng đầu sử dụng các nguồn lực đầu vào như cán bộ công chức, tài chính công, tài sản công, thông tin đạt được những kết quả nhất định CQHCNN Trên cơ sở những phân tích về thuật ngữ trách nhiệm , tác giả Thứ hai,hoạt động lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu luận án hiểu Trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN... quản lý tổ chức 1.1.2 Cơ quan hành chính nhà nước 2.2.2.2 Những hạn chế Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà Nhìn chung, nhiềungười đứng đầu CQHCNN thiếu quyền hạn để nước, do Nhà nước lập ra để thực hiện chức năng QLHCNN, bao gồm các thực hiện nhiệm vụ; một số người đứng đầu thực hiện không hết quyền cơ quan: Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp và các cơ hạn pháp luật cho... trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN; các quy định về sau: Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo đức của người UBND các cấp, Giám đốc Sở, Trưởng phòng, Trưởng ban đứng đầu CQHCNN còn chung chung, chưa thực sự cụ thể, chưa theo kịp 1.2 Quan niệm về trách nhiệm và trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN đòi hỏi, yêu cầu của. .. hình sách tốt nên làm, đáng làm của người đứng đầu CQHCNN theo quy tắc trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN đạo đức của xã hội Chế tài của trách nhiệm đạo đức là sự lên án của dư 2.1.3.2 Những hạn chế luận xã hội và của lương tâm bản thân người đứng đầu CQHCNN Bên cạnh đó, các văn bản quy định về trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN có những hạn chế sau: chưa xác định rõ quan niệm 1.4 Các yếu tố... thì hệ thống pháp luật Chương 2 về trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN phải đáp ứng được các yêu THỰC TRẠNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU cầu cơ bản sau: Thứ nhất, vị trí, vai trò của người đứng đầu CQHCNN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC phải được quy định rõ ràng, đầy đủ Thứ hai, các yếu tố về nghĩa vụ, Ở VIỆT NAM HIỆN NAY quyền, việc chịu trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN phải được quy định rõ ràng.Thứ... đức của bản thân người đứng đầu CQHCNN Tiểu kết chương 1 Xuất phát từ nhu cầu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN, trong chương 1, tác giả luận án đã Trong khuôn khổ có hạn của đề tài, tác giả luận án chỉ tập trung tập trung luận giải các nội dung: Quan niệm về người đứng đầu CQHCNN vào hai yếu tố pháp luật và bản thân người đứng đầu CQHCNN như hai và trách nhiệm. .. vụ của người đứng đầu CQHCNN 1.3.2 Nội dung trách nhiệm Các quy định pháp luật hiện hành đã quy định nghĩa vụ của người Trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN gồm các nội dung đứng đầu CQHCNN gồm: Một làcác nghĩa vụ với tư cách là người đứng cơ bản sau: Một là, trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn lực đầu vào: đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hai làcác nghĩa vụ với tư cách là cán bộ, Nhân lực, Tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay