(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

191 129 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 06:09

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THỊ NGỌC MAI TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THỊ NGỌC MAI TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS NGUYỄN HỮU KHIỂN PGS.TS TRẦN THỊ THANH THỦY HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, nhận giúp đỡ thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới tập thể hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Khiển PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy tận tâm giúp đỡ, bảo suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận án Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa Sau đại học, Khoa Tổ chức Quản lý Nhân Học viện Hành Quốc gia tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận án Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, cô giáo Học viện cho kiến thức quí báu trình học tập góp ý giá trị trình nghiên cứu đề tài Xin cảm ơn đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, người giúp đỡ, động viên, khích lệ trình thực luận án Hà Nội, tháng năm 2015 Tác giả luận án Bùi Thị Ngọc Mai LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, liệu nêu Luận án trung thực Những kết luận khoa học Luận án chưa công bố công trình nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN ÁN Bùi Thị Ngọc Mai DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Cải cách hành : CCHC Cán bộ, công chức : CBCC Cơ quan nhà nước : CQNN Cơ quan hành nhà nước : CQHCNN Đảng Cộng sản Việt Nam : ĐCSVN Hành nhà nước : HCNN Hội đồng nhân dân : HĐND Phỏng vấn sâu : Pvs Quản lý nhà nước : QLNN Quốc hội : QH Quyết định hành : QĐHC Thủ tục hành : TTHC Trung ương : TƯ Ủy ban nhân dân : UBND Văn quy phạm pháp luật : VBQPPL Xã hội chủ nghĩa : XHCN DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG TRONG LUẬN ÁN STT Tên sơ đồ, bảng Trang Sơ đồ 1.1 Phạm vi, nội dung loại hình trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 40 Sơ đồ 1.2 Các nội dung trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 45 Bảng 1.1 Khái quát loại hình trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 54 Sơ đồ 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 56 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5 Những đóng góp đề tài 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 7 Cấu trúc luận án B TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Một số nghiên cứu người lãnh đạo, người quản lý Một số nghiên cứu trách nhiệm nhà nước, phủ Một số nghiên cứu trách nhiệm công vụ, trách nhiệm cán công chức 12 Một số nghiên cứu trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị 14 Một số nghiên cứu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 18 C PHẦN NỘI DUNG 22 Chương Lý luận trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 22 1.1 Quan niệm người đứng đầu người đứng đầu CQHCNN 22 1.2 Quan niệm trách nhiệm trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 30 1.3 Phạm vi, nội dung loại hình trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 40 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 54 Tiểu kết chương 71 Chương Thực trạng trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam 74 2.1 Thực trạng quy định trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN hệ thống văn quy phạm pháp luật Việt Nam 75 2.2 Thực trạng thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam 89 2.3 Nguyên nhân hạn chế 104 Tiểu kết chương 116 Chương Một số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam 118 3.1 Một số quan điểm nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 118 3.2 Một số giải pháp quy định pháp luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 119 3.3 Một số giải pháp việc thực quy định pháp luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN 134 Tiểu kết chương 153 D PHẦN KẾT LUẬN 155 E DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 160 F DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 G PHỤ LỤC 180 A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong lịch sử nhân loại, tự cổ chí kim, thời đại nào, quốc gia, dân tộc nào, vấn đề người đứng đầu quốc gia, dân tộc, đứng đầu vùng lãnh thổ, lĩnh vực then chốt, coi vấn đề đại Bởi lẽ, vấn đề có tính định liên quan mật thiết tới hưng suy, cường nhược, tồn vong quốc gia, dân tộc hay lĩnh vực, địa phương Cùng với nguồn lực người, tài chính, vật lực, thông tin nhau, với người đứng đầu tổ chức khác cho hiệu lực, hiệu hoạt động hoàn toàn khác Điều cho thấy, người đứng đầu việc thực trách nhiệm người đứng đầu vấn đề quan trọng tổ chức Có thể nói, thành công hay thất bại tổ chức gắn liền với người đứng đầu tổ chức Trong bối cảnh nay, việc nghiên cứu vấn đề trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước (CQHCNN) cấp thiết, xuất phát từ lý sau: Thứ nhất, xuất phát từ vai trò quan trọng vị trí người đứng đầu CQHCNN việc thực chức máy nhà nước Như nói, người đứng đầu đóng vai trò định hoạt động hiệu lực, hiệu tổ chức mà họ đứng đầu Và hệ thống quan nhà nước, CQHCNN giữ vai trò trung tâm máy nhà nước, quan trực tiếp triển khai sách, pháp luật vào thực tiễn đời sống, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội quốc gia, địa phương, ngành, lĩnh vực Do đó, đòi hỏi việc thực trách nhiệm người dân nhà nước trước hết đặt lên vai CQHCNN mà người đứng đầu CQHCNN đại diện Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm nhà nước xu hướng đại hóa hành quốc gia Có thể thấy, quản trị quốc gia đại, chế độ trách nhiệm đòi hỏi quan trọng hàng đầu Yêu cầu quyền kỷ XXI phải học cách để phục vụ công chúng tốt có trách nhiệm Trách nhiệm coi “bốn trụ cột” hoạt động quản lý nhà nước (QLNN), bao gồm: trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, tính dự đoán tham gia, bốn trụ cột, trách nhiệm coi vấn đề then chốt Đặc biệt, với mở rộng giá trị dân chủ QLNN, quan nhà nước (CQNN) ngày phải thực chức với tinh thần trách nhiệm cao hơn, dân chủ người ta lại biết đòi hỏi nhiêu trách nhiệm người cai trị Chính thế, nâng cao trách nhiệm đòi hỏi mang tính thời đại CQHCNN nói chung CB,CC máy hành nhà nước (HCNN) nói riêng, có người đứng đầu CQHCNN Thứ ba, nhà nước, phủ Việt Nam thực cải cách hành (CCHC) hướng đến xây dựng nhà nước pháp quyền, yêu cầu lực chịu trách nhiệm Chính phủ tiêu chí nhà nước pháp quyền mục tiêu CCHC Không thể thực tốt CCHC có nhà nước pháp quyền người đứng đầu CQHCNN không thực trách nhiệm họ cách có hiệu lực hiệu Do đó, thành công công CCHC xây dựng nhà nước pháp quyền phụ thuộc phần lớn vào việc thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Thứ tư, cần thiết phải nghiên cứu trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN xuất phát từ thực trạng trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam Bên cạnh mặt đạt được, thực tiễn thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN nhiều hạn chế Hiện nay, văn hóa trách nhiệm đội ngũ cán công chức nói chung người đứng đầu CQHCNN nhìn chung thiếu vắng Nhiều vấn đề, vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ CQHCNN thực với ý thức trách nhiệm thấp gây xúc xã hội, làm suy giảm uy tín máy nhà nước gây lòng tin người dân Trên phương tiện truyền thông, suy nghĩ người, câu hỏi thường xuyên đặt ra, là: để xảy điều đó, trách nhiệm thuộc ai? Tuy nhiên, để có câu trả lời dường không dễ dàng Ít thấy người đứng đầu CQHCNN đứng nhận trách nhiệm vụ việc xảy ra, vụ việc thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa 100 Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị để xảy tham nhũng quan, tổ chức, đơn vị quản lý, phụ trách 101 Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 Chính phủ quy định trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị trách nhiệm CB,CC, viên chức việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 102 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước thi hành nhiệm vụ, công vụ 103 Nghị định 34/2011/NĐ-CP Chính phủ quy định xử lý kỷ luật công chức 104 Nghị định số 31/2012/NĐ-CP việc quy định mức lương tối thiểu chung, Bảng lương chức vụ cán lãnh đạo Nhà nước ban hành kèm theo Nghị số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 105 Nghị định 36/2012/NĐ-CP Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ Tài liệu từ Internet 106 Thái An, Xếp hạng tham nhũng: Việt Nam tụt 11 bậc, báo điện tử VietnamNet, http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/99943/xep-hang-tham- nhung viet-nam-tut-11-bac.html, đăng ngày 6.12.2012, truy cập ngày 9.12.2013 107 Phan Anh, Tham nhũng Việt Nam đến mức báo động, Báo Điện tử Dân trí, http://dantri.com.vn/c20/s20-122537/tham-nhung-o-viet-nam-den- muc-bao-dong.htm, đăng ngày 10.6.2006, truy cập ngày 3.5.2013 108 Vân Anh, Quy trách nhiệm người đứng đầu: phải trao thực quyền, Báo điện tử VietnamNet, http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/2007/05/699980/, đăng ngày 29.5.2007, truy cập ngày 4.5.2014 169 109 Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI), Nghị Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay, Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCNVN, http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Nghi-quyet-Hoi-nghiTrung-uong-4-Mot-so-van-de-cap-bach-ve-xay-dung-Danghiennay/20121/125067.vgp, đăng ngày 17.1.2012, truy cập ngày 5.6.2013 110 Ban tuyên giáo tỉnh ủy Kon Tum, Giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu mối quan hệ với tập thể cấp ủy lãnh đạo quan, đơn vị, Trang thông tin điện tử, http://www.tuyengiaokontum.org.vn/KonTum/732/Giai-phap-nang-caotrach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-trong-moi-quan-he-voi-tap-the-cap-uy-valanh-dao-co-quan,-don-vi.aspx, đăng ngày 12.8.2013, truy cập ngày 2.3.2014 111 Phan Bá, Trách nhiệm tính nêu gương người đứng đầu, trang Sài Gòn giải phóng online, http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2012/2/280612/, đăng ngày 9.2.2012, truy cập ngày 4.5.2012 112 Bộ Chính trị, Nghị số 11 – NQ/TW ngày 25/01/2002 Bộ Chính trị (khóa IX), Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam online, http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?to pic=191&subtopic=279&leader_topic=688&id=BT1970639920, đăng ngày 19.7.2006, truy cập ngày 2.5.2013 113 Hoàng Châu, Phòng chống tham nhũng: xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa nghiêm, báo điện tử Công Thương, http://www.baocongthuong.com.vn/trong-nuoc/27890/phong-chong-thamnhung-xu-ly-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-chua-nghiem.htm, đăng ngày 22/10/2012, truy cập ngày tháng năm 2013 114 Chính phủ Việt Nam, Báo cáo Chính phủ tình hình kinh tế xã hội năm 2012 nhiệm vụ năm 2013, http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Bao-caocua-Chinh-phu-ve-tinh-hinh-KTXH-nam-2012-va-nhiem-vu-nam2013/201210/152052.vgp, đăng ngày 22.10.2012, truy cập ngày 3.5.2013 170 115 Chính phủ nước CHXHCNVN, Báo cáo Chính phủ tình hình kinh tế xã hội năm 2013, kết năm thực kế hoạch năm (2011-2015) nhiệm vụ 2014-2015, http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungtinhhinhthuchie n?categoryId=100002927&articleId=10052743, truy cập ngày 18.12.2014 116 Phạm Cường, Phân công không rõ, khó quy trách nhiệm người đứngđầu, Báo điện tử VietnamNet, http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/2007/06/701406/, đăng ngày 1.6.2007, truy cập ngày 4.5.2013 117 Minh Cường, Tham nhũng trách nhiệm người đứng đầu, báo điện tử Pháp luật TP HCM, http://phapluattp.vn/2009122812122992p0c1013/thamnhung-va-trach-nhiem-nguoi-dung-dau.htm, đăng ngày 28/12/2009, truy cập ngày 3/5/2013 118 Bích Diệp, Thủ tướng: Là người đứng đầu Chính phủ, xin lỗi nhân dân, Báo điện tử Dân trí, http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-tuong-la-nguoidung-dau-chinh-phu-toi-xin-loi-nhan-dan-868482.htm, đăng ngày 29/4/2014, truy cập ngày 29/4/2014 119 Phạm Diệu, Triển khai công tác kiểm tra văn quy phạm pháp luật năm 2014, http://baophapluat.vn/su-kien/trien-khai-cong-tac-kiem-tra-van- ban-quy-pham-phap-luat-nam-2014-177961.html, đăng ngày 2.10.2014, truy cập ngày 26.11.2014 120 Lê Đăng Doanh, Một số vấn đề trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam, http://luathoc.cafeluat.com/showthread.php/4825-Mot-so-vande-ve-trach-nhiem-xa-hoi-o-doanh-nghiep-Vietnam?s=7919323f28532152b560bbb527d2beb2#ixzz2EFIV4t4F, truy cập ngày 4.6.2013 121 Nguyễn Tấn Dũng, Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ Nhân dân, thực thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo tảng phát triển nhanh bền vững, Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, http://baodientu.chinhphu.vn/Cac-bai-phat-bieu-cua-Thu-tuong/Thong- 171 diep-nam-moi-cua-Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung/189949.vgp, đăng ngày 1.1.2014, truy cập ngày 2.1.2014 122 Nguyễn Sỹ Dũng, Chất vấn để làm gì?, Báo Tuổi trẻ online, http://tuoitre.vn/Pages/Printview.aspx?ArticleID=8367, truy cập ngày 2.1.2014 123 Phạm Duy, Thế Hà, Rừng Tây Nguyên “chảy máu”, trang web Đài tiếng nói Việt Nam, http://vov.vn/xa-hoi/phong-su/rung-tay-nguyen-chay-mau- 256206.vov, đăng ngày 2.4.2013, truy cập ngày 2.11.2014 124 Nguyễn Hữu Đổng, Phạm Thế Lực, Hoạt động lãnh đạo quản lý người đứng đầu CQHCNN nước ta, Tạp chí Lý luận trị online, http://www.lyluanchinhtri.vn/index.php/thuc-tien/item/310-hoat-donglanh-dao-va-quan-ly-cua-nguoi-dung-dau-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoco-nuoc-ta.html, đăng ngày 24.7.2013, truy cập ngày 25.7.2013 125 Nguyễn Đức, Hướng tới hành phục vụ cải cách hành chính, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong- doi-moi/2013/23056/Huong-toi-mot-nen-hanh-chinh-phuc-vu-trong-caicach-hanh.aspx, đăng ngày 14.8.2013, truy cập ngày 26.11.2014 126 Minh Đức, Ai phải kê khai tài sản?, Thời báo kinh tế Sài Gòn online, http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/85919/Ai-phai-kekhai-tai-san?.html, đăng ngày 26/10/2012, truy cập ngày 30/10/2012 127 Trọng Giáp, Báo quốc tế theo sát việc lấy phiếu tín nhiệm Việt Nam, http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/bao-quoc-te-theo-sat-viec-lay-phieutin-nhiem-o-viet-nam-2821021.html, đăng ngày 12/6/2013, truy cập ngày 13/6/2013 128 Nguyên Hà, Tổng bí thư: “Hết sức sốt ruột” trước tham nhũng, hư hỏng, Thời báo Kinh tế Việt Nam online, http://vneconomy.vn/20120629030348661P0C9920/tong-bi-thu-het-sucsot-ruot-truoc-tham-nhung-hu-hong.htm, đăng ngày 29.6.2012, truy cập ngày 27.4.2013 172 129 Trần Hà, Lương CB,CC: Nghịch lý thấp cao, Báo điện tử Dân trí, http://dantri.com.vn/nghe-nghiep/luong-can-bo-cong-chuc-nghich-lythap-va-cao-565379.htm, truy cập ngày 15.4.2014 130 Vương Hà, 10 quan tham nhũng phổ biến nhất, báo điện tử Dân trí, http://dantri.com.vn/c20/s20-90860/10-co-quan-tham-nhung-pho-biennhat.htm, đăng ngày 30.11.2005, truy cập ngày 3.2.2013 131 Nguyễn Huy, Trí Quân, Thành phố đáng sống, báo Tiền Phong online, http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/564781/Thanh-pho-dang-songtpp.html, đăng ngày 26/1/2012, truy cập ngày 16 tháng năm 2013 132 Lan Hương, Vụ Vinashin: Bộ Chính trị định không xử lý kỷ luật, http://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-vinashin-bo-chinh-tri-quyet-dinh-khongxu-ly-ky-luat-466074.htm, đăng ngày 21.3.2011, truy cập ngày 26.11.2014 133 Lê Kiên, Nhiều địa phương phóng tay chi vượt dự toán, http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20130411/nhieu-dia-phuong-phongtay-chi-vuot-du-toan/542365.html, đăng ngày 11.4.2013, truy cập ngày 26.11.2014 134 Bùi Đức Lại, Về trách nhiệm người đứng đầu công tác cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng online, http://www.xaydungdang.org.vn/Home/diendan/2007/1608/Ve-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-cong-tac-canbo.aspx, đăng ngày 3.6.2007, truy cập 2.8 2012 135 Vũ Ngọc Lân, Lợi ích nhóm phòng, chống tham nhũng, Tạp chí Xây dựng Đảng online, http://www.xaydungdang.org.vn/Home/PrintMagazineStory.aspx?ID=12 27&print=true, đăng ngày 14.10.2013, truy cập ngày 2.1.2014 136 Bạch Long, Phân công, phân nhiệm rõ ràng để thực kiểm soát quyền lực nhà nước, http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx?newsId=239937, đăng ngày 7.3.2012, truy cập ngày 3.5.2013 173 137 Phạm Thị Ly, Học phí đại học vấn đề giải trình trách nhiệm, Thời báo Kinh tế Saigon Online, trang web http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/doisong/66420/, quan chủ quản: Sở Công thương Tp HCM, đăng ngày 29/11/2011, truy cập ngày 10/1/2013 138 Nguyễn Thị Thanh Mai, Tư tưởng đạo đức Nho giáo ảnh hưởng nước ta nay, Tạp chí nghiên cứu văn hóa online, http://huc.edu.vn/vi/spct/id45/Tu-tuong-dao-duc-Nho-giao-va-anhhuong-cua-no-o-nuoc-ta-hien-nay/, truy cập ngày 26.5.2014 139 Hoàng Minh, Singapore đào tạo lãnh đạo trẻ - Kỳ 1: Hai khâu sàng lọc, trang Tuổi trẻ online, http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky- su/220243/singapore-dao-tao-lanh-dao-tre-ky-1-hai-khau-sang-loc.html, đăng ngày 17.9.2007, truy cập ngày 3.6.2012 140 Đỗ Minh, Cần người giám sát việc thực thi trách nhiệm người đứng đầu, Báo điện tử VietnamNet, http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/2007/06/704996/, đăng ngày 11.6.2007, truy cập ngày 2.6.2013 141 Hà Minh, Chính sách thu hút nhân tài Singapore: Bài chuyên nghiệp, báo điện tử Dân trí, http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyenhoc/chinh-sach-thu-hut-nhan-tai-cua-singapore-bai-ban-va-chuyennghiep-215992.htm, đăng ngày 24.1.2008, truy cập ngày 4/5/2013 142 Trần Văn Minh, “Quán quân PCI “Đà Nẵng: Con đường dẫn tới thành công, báo Điện tử Chính phủ nước CHXHCNVN, http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Quan-quan-PCI-Da-Nang-Conduong-dan-toi-thanh-cong/20102/27632.vgp, đăng ngày 17/2/2010, truy cập ngày 3/5/2013 143 Vũ Minh, Áp lực công chức, trang Diễn dàn doanh nghiệp online, http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://dddn.vcmedia.vn/Imag es/Uploaded/Share/2010/03/24/apluccongchuc12a1.jpg&imgrefurl=http:/ /dddn.com.vn/2010032403121622cat0/ap-luc-cong- 174 chuc.htm&usg= sw4ID4YL6TB0BlEAYYJageiKk6c=&h=333&w=50 0&sz=53&hl=vi&start=40&sig2=dkX2-LZ5ocEjqzfuvHwsQ&zoom=1&tbnid=ab048ctr1KlPjM:&tbnh=87&tbnw=130&ei= _lNKUoHrEMKGyAHWoYGgAw&itbs=1&sa=X&ved=0CFAQrQMw EzgU, đăng ngày 25/3/2010, truy cập ngày tháng 10 năm 2013 144 Hữu Nguyên, Lợi ích nhóm tư nhiệm kỳ, Báo Đại Đoàn kết online, http://daidoanket.vn/PrintPreview.aspx?ID=40507, đăng ngày 15.10.2011, truy cập ngày 2.1.2014 145 Nghĩa Nhân, Chống tham nhũng: khó xác định người đứng đầu, Báo Pháp luật T.p Hồ Chí Minh online, http://phapluattp.vn/20110407123540164p0c1013/chong-tham-nhungvan-kho-xac-dinh-nguoi-dung-dau.htm, đăng ngày 7/4/2011, truy cập ngày tháng năm 2013 146 Lê Nhung, Khi định mang tính tập thể, báo điện tử VietnamNet, http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/31076/khi-moi-quyet-dinhdeu-mang-tinh-tap-the.html, đăng ngày 20/7/2011, truy cập ngày 3/6/2012 147 Lê Phi, Đà Nẵng không gây thất thu 3.400 tỉ đồng, báo điện tử Dân trí, http://dantri.com.vn/chinh-tri/da-nang-khong-gay-that-thu-hon-3400-tidong-746819.htm, đăng ngày 25/6/2013, truy cập ngày 19/10/2013 148 Phạm Văn Phong, Tinh thần trách nhiệm, Tạp chí Xây dựng Đảng online, http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Sinh-hoat-dang/2011/4120/Tinhthan-trach-nhiem.aspx, đăng ngày 6.9.2011, truy cập ngày 26.5.2014 149 Bùi Đình Phong, Văn hóa trách nhiệm, trang Văn hóa Nghệ An, http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanhta46/van-hoa-trach-nhiem, đăng ngày 25/1/2012, truy cập ngày 18/10/2013 150 Trường Phong, Tôi xót xa trước sai phạm Vinalines, Báo Tiền phong online, http://www.tienphong.vn/xa-hoi/toi-cung-rat-xot-xa-truocsai-pham-tai-vinalines-580942.tpo, đăng ngày 13.6.2012, truy cập ngày 26.2.2014 175 151 Nguyễn Như Phong, Lấy phiếu tín nhiệm Quốc hội: “Hay” chưa “hợp lý”, báo điện tử Dân trí, http://dantri.com.vn/dien-dan/lay-phieu-tinnhiem-tai-quoc-hoi-hay-nhung-chua-hop-ly-742989.htm, đăng ngày 14/6/2013, truy cập ngày 16/6/2013 152 Dương Trung Quốc, Dũng cảm nhận thất bại mong sửa thành công, Báo Người cao tuổi online, http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?ID=8645, đăng ngày 13/11/2012, truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2012 153 Cẩm Quyên, ĐBQH Trần Du Lịch: “Tôi tiếp tục phát biểu Hiến pháp”, http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/123681/-toi-se-tiep-tuc-phat-bieu-vehien-phap-.html, đăng ngày 13.6.2013, truy cập ngày 15.6.2013 154 Diệp Văn Sơn, Văn hóa nghị trường văn hóa từ chức, trang Doanh nhân Sài gòn online, http://www.doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/chinh-trixa-hoi/2010/06/1045283/van-hoa-nghi-truong-va-van-hoa-tu-chuc/, đăng ngày 29.6.2010, truy cập ngày 26.5.2014 155 Diệp Văn Sơn, Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, trang Sài Gòn giải phóng online, http://www.sggp.org.vn/chinhtri/tientoidhd/2010/8/235805/, đăng ngày 30.8.2010, truy cập ngày 4.6.2013 156 Diệp Văn Sơn, Cải cách thể chế, thành tựu giải pháp khắc phục khiếm khuyết, trang Cải cách hành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, http://cchc.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien//view_content/content/1004631/cai-cach-the-che-thanh-tuu-va-giai-phapkhac-phuc-khiem-khuyet, đăng ngày 5.10.2011, truy cập ngày 20.6.2014 157 Diệp Văn Sơn, Về cải cách tài công, http://cchc.bariavungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/content/1004663/ve-caicach-tai-chinh-cong, đăng ngày 3.11.2011, truy cập ngày 26.11.2014 158 Nguyễn Quốc Sửu, “Cần góc nhìn đại hóa hành Việt Nam”, Tạp chí Dân 176 chủ Pháp luật online, http://www.moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/NghienCuuTraDoi/View_deta il.aspx?ItemID=391, đăng ngày 03/07/2013, truy cập ngày 24/4/2014 159 Nguyễn Đăng Tấn, Gắn với trách nhiệm để đánh giá cán bộ, trang http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-02-28-gan-voi-trach-nhiem-dedanh-gia-can-bo, đăng ngày 29.2.2012, truy cập ngày 2.4.2013 160 Võ Văn Thành – Xuân Long, Chỉ nên áp dụng hai mức tín nhiệm, báo Tuổi trẻ online, http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/571429/chi-nen-ap-dung-haimuc-tin-nhiem.html, đăng ngày 28/9/2013, truy cập ngày 10/10/2013 161 Nguyễn Phước Thọ, Phân biệt vị trí, vai trò , chức Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trang tin điện tử Chính phủ, http://xaydungphapluat.chinhphu.vn/portal/page/portal/xaydungphapluat/ tinchitiet?title=L%C3%BD+lu%E1%BA%ADn&viewMode=detail&per spectiveId=621&articleId=10000079, đăng ngày 8.5.2008, truy cập ngày 3.4.2013 162 Thông xã Việt Nam, Một số vấn đề cập bách xây dựng Đảng, trang VOV online Đài tiếng nói Việt Nam, http://vov.vn/Chinh-tri/Nghi-quyetTU-4-Mot-so-van-de-cap-bach-ve-xay-dung-Dang/197693.vov, truy cập ngày tháng năm 2013 163 Xuân Trung, Người đứng đầu phải có quyền bổ nhiệm, cách chức, trang Tiền phong online, http://www.tienphong.vn/Page/PrintView.aspx?ArticleID=29887, truy cập ngày 4/5/2013 164 H.Vũ, Dân “gánh” 10.130 văn có dấu hiệu vi phạm: Trách nhiệm người làm luật đâu?, http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1390&chitiet=64739&Style=1, đăng ngày 20.5.2013, truy cập ngày 26.11.2014 165 Bản tin Bình Định ngày 5.9.2014, Cổng thông tin điện tử Bình Định, http://www.binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/main/page/gov/chitietdanh 177 muc.ivt?intl=vi&id=54099356c45ad581471d5c83, truy cập ngày 18.12.2014 166 Bỏ phiếu tín nhiệm đừng để “hòa làng” hay “hạ bệ” nhau, trang Tiền phong online, http://www.tienphong.vn/xa-hoi/628999/Bo-phieu-tin- nhiem-dung-de-hoa-ca-lang-hay-%E2%80%9Cha-be%E2%80%9Dnhau-tpol.html, đăng ngày 27/5/2013, truy cập ngày 28/5/2013 167 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, báo điện tử Đảng CSVN, http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=2 8340531&cn_id=613840, đăng ngày 10/10/2013, truy cập ngày 12/10/2013 168 Đôi nét học thuyết Chính danh Khổng Tử, trang web Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, http://hvpgvn.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id= 309&Itemid=1, đăng ngày 17/4/2012, truy cập ngày 2/8/2013 169 Lãnh đạo, trang Bách khoa toàn thư mở, http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3nh_%C4%91%E1%BA%A1o, truy cập ngày 2/9/1013 170 Kết lấy phiếu tín nhiệm, http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ket-qualay-phieu-tin-nhiem-3107632.html, đăng ngày 15.11.2014, truy cập ngày 16.11.2014 171 Quốc hội thông qua kết bỏ phiếu tín nhiệm, http://vtc.vn/2-390929/xahoi/quoc-hoi-thong-qua-ket-qua-bo-phieu-tin-nhiem.htm, đăng ngày 11/6/2013, truy cập ngày 13/6/2013 172 Thanh Hóa: Một vụ lúa - 17 khoản đóng góp, nông dân “khiếp vía”, http://www.baoangiang.com.vn/Tam-nong/Ky-thuat-canh-tac/ThanhHoa-Mot-vu-lua-17-khoan-ong-gop-nong-dan-khi.html, 6.8.2012, truy cập ngày 26.11.2014 178 đăng ngày 173 Tiến tới “tôi chịu trách nhiệm”, báo điện tử Lao động, http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Tien-toi-toi-chiu-trach-nhiem/74465.bld, đăng ngày 17/7/2012, truy cập ngày 3/5/2013 174 Tuyên ngôn độc lập, trang web Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Hà Nội, Việt http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/dec_independence.html, Nam, truy cập ngày 26.5.2014 175 Vì Singapore tham nhũng giới, http://nhasing.com/vn/tintuc/vi-sao-singapore-it-tham-nhung-nhat-the-gioi-355.aspx, đăng ngày 26/11/2012, truy cập ngày 3/6/2013 176 Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung phần liên quan đến chương I - Hiến pháp năm 1992, http://www.nclp.org.vn/nha_nuoc_va_phap_luat/mot-so-111exuat-sua-111oi-bo-sung-phan-lien-quan-111en-chuong-i-hien-phap-nam1992, truy cập ngày 7.7.2014 177 Ý kiến phát biểu Tọa đàm Dự án Luật ban hành định hành chính, http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=3 0106&cn_id=665964, đăng ngày 28.7.2014, truy cập ngày 20.12.2014 178 179 G PHỤ LỤC PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN SÂU TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Thưa Ông (Bà)! Để có thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: “Trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN”, xin Ông/Bà vui lòng trả lời câu hỏi Thông tin ông bà cung cấp dùng cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/Bà! I THÔNG TIN CHUNG Thời gian vấn Địa điểm vấn Thông tin người vấn: Tên, tuổi, công việc tại, quan công tác, số điện thoại II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Theo ông bà, việc thực trách nhiệm chức danh người đứng đầu CQHCNN Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp có vai trò hoạt động CQHCNN xã hội? Theo ông bà, người đứng đầu CQHCNN thực tốt trách nhiệm? Theo ông bà, người đứng đầu CQHCNN cần có nghĩa vụ, quyền hạn, quyền lợi phải chịu trách nhiệm nào? Ông bà đánh mối tương quan nghĩa vụ, quyền hạn, quyền lợi người đứng đầu CQHCNN VN nay? Ông bà đánh việc thực nghĩa vụ, quyền hạn người đứng đầu CQHCNN Việt Nam nay? Nếu chấm điểm, ông bà chấm việc thực nhiệm vụ, quyền hạn họ điểm? Vì sao? 180 Ông bà đánh việc chịu trách nhiệm trị, pháp lý, đạo đức người đứng đầu CQHCNN Việt Nam nay? Ông bà có nhận xét vấn đề “từ chức” người đứng đầu CQHCNN Việt Nam nay? Ông bà đánh việc xử lý mặt pháp lý người đứng đầu CQHCNN vi phạm chế độ trách nhiệm Việt Nam nay? Theo ông bà, đạo đức thực thi công vụ người đứng đầu CQHCNN Việt Nam nào? 10 Theo ông bà, việc người đứng đầu CQHCNN Việt Nam thực tốt hay không tốt trách nhiệm ảnh hưởng yếu tố nào? 11 Quy định pháp luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm họ? Ông bà đánh quy định pháp luật trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN Việt Nam nay? 12 Năng lực, đạo đức người đứng đầu quan HCNN ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm họ? Nhìn chung, ông bà đánh lực, đạo đức người đứng đầu CQHCNN Việt Nam nay? 13 Theo ông bà, đâu nguyên nhân hạn chế thực trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN VN thời gian qua? 14 Theo ông bà, thời gian tới, nhà nước cần làm để đảm bảo người đứng đầu CQHCNN thực tốt nghĩa vụ, quyền hạn họ chịu trách nhiệm việc thực nghĩa vụ, quyền hạn đó? 181 PHỤ LỤC DANH SÁCH PHỎNG VẤN SÂU STT Họ tên Giới Tuổi Công việc tính Nơi Thời gian công vấn tác/nơi A NHÀ NGHIÊN CỨU GS.TSKH Nam 61 Phan Xuân Sơn Nguyên Viện phó Hà Nội 25.12.2014 Viện Chính trị học, Nguyên Chánh Văn phòng Đề án 1677, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương PGS.TS Nguyễn Nam 54 Minh Viện trưởng Viện Hà Nội 25.12.2014 Xây dựng Đảng, Tuấn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy B Cán bộ, công chức Lê Anh Nam 35 Chủ tịch UBND xã 182 Bình 29.12.2014 Tuấn Phước Nguyễn Hoàng Nam 48 Chuyên viên Lâm Quảng 18.12.2014 Bình Nguyễn Thị Nữ 41 Phó phòng Hà Nội 20.12.2014 Hiền C NGƯỜI DÂN ThS Phạm Bính Nam 66 Viên chức hưu Hà Nội 6.12.2014 Nguyễn 37 Giám đốc công ty Hà Nội 4.12.2014 Văn Nam Phụng ThS tư nhân Nguyễn Nữ 27 Giảng viên Thị Thanh Nhàn 183 Hà Nội 15.12.2014
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay