Các loại dao động cộng hưởng

16 607 0
 • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 06:03

http://lophocthem.com CH 5: CÁC LO I DAO Phone: 01689.996.187 NG C NG H vuhoangbg@gmail.com NG C I KI N TH C * Dao ng tt dn + Là dao ng có biên gi m d n theo th i gian (n ng l ng gi m d n theo th i gian) + Nguyên nhân: Do môi tr ng có nh t (có ma sát, l c c n) làm tiêu hao n ng l ng c a h + Khi l c c n c a môi tr ng nh có th coi dao ng tt d n iu hoà (trong kho ng vài ba chu k) + Khi coi môi tr ng to nên l c c n thu c v h dao ng (l c c n n i l c) dao ng tt d n có th coi dao ng t + ng dng: Các thit b óng ca t ng hay gi m xóc ô tô, xe máy, … nhng ng dng c a dao ng tt d n * Dao ng trì + Là dao ng (tt d n) c trì mà không làm thay i chu k riêng c a h + Cách trì: Cung cp thêm n ng l ng cho h bng l ng n ng l ng tiêu hao sau mi chu k + c im: - Có tính iu hoà - Có t n s bng t n s riêng c a h * Dao ng cng bc + Là dao ng x y d i tác dng c a ngoi l c bin thiên tu n hoàn + c im: - Có tính iu hoà - Có t n s bng t n s c a ngoi l c (l c c !ng bc) - Có biên ph thu c biên c a ngoi l c, t n s l c c !ng bc l c c n c a môi tr ng Biên dao ng c !ng bc t∀ l v i biên ngoi l c chênh l ch gia t n s l c c !ng bc t n s riêng nh biên dao ng c !ng bc l n L c c n c a môi tr ng nh biên dao ng c !ng bc l n * Cng hng + Là hi n t ng biên c a doa ng c !ng bc t giá tr c c i t n s l c c !ng bc bng t n s riêng c a h + ng cong biu di#n s ph thu c c a biên vào t n s c ∃ng bc g%i & th c ng h ∃ng Nó nh%n l c c n c a môi tr ng nh + Hi n t ng c ng h ∃ng x y rõ nét l c c n ( nh t c a môi tr ng) nh + T m quan tr%ng c a hi n t ng c ng h ∃ng: Nhng h dao ng nh tòa nhà, c u, b máy, khung xe, u có t n s riêng Ph i c∋n th(n không cho h y chu tác dng c a l c c ∃ng bc mnh, có t n s bng t n s riêng tránh s c ng h ∃ng, gây dao ng mnh làm gãy, H p àn c a àn ghi ta, viôlon, nhng h p c ng h ∃ng v i nhiu t n s khác c a dây àn làm cho ting àn nghe to, rõ CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com DAO Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com NG TT D N Phng pháp Bin lun v trí cân bng dao dng tt dn Gi s ban u ta kéo v(t v trí có t%a iu hòa v i t n s góc ω = A0 th v(t Na chu kì qua v trí cân bng O1 có t%a u tiên v(t dao µ = , biên ( ng − ), d)ng li i chiu chuyn ng ∃ v trí i xng v i v trí ban u qua O1, v trí có t%a −( − ) ∗ v trí nu > v(t chuyn ng quay tr∃ li th c hi n na dao =− ng iu hòa tip theo v i t n s góc ω = µ làm v trí cân bng, v(t d)ng li ∃ v trí qua O2, v trí có t%a ( − , biên ( − ) , nh(n O2 có t%a i xng v i v trí có t%a ) V(t tip tc th c hi n nhng na dao −( t có t%a = µ =− * Tính gim biên dao ng sau mt chu k: ∆A Ta có : gi m th n ng công l c ma sát G%i A1 biên dao ng sau na chu k u A2 biên dao ng sau na chu k O tip theo + Xét na chu k u: 2 kA1 − kA = Amasát = − Fmasát ( A + A1 ) 2 2 kA − kA1 = Fmasát ( A + A1 ) 2 ⇔ k ( A − A1 )( A + A1 ) = Fmasát ( A + A1 ) + Xét na chu k tip theo: gi m biên CH D CÁC LO I DAO NG C – A x ∆Α t T k ( A − A1 ) = Fmasát A − A1 = Fmasát (1) k 2 kA1 − kA2 = Fmasát ( A2 + A1 ) 2 F k ( A1 − A2 ) = Fmasát A1 − A2 = masát (2) k Fmasát gi m biên sau m t chu k: ∆A = A − A2 = k Fmasát sau N chu k dao ng: ∆An = A − An = N k NG – C NG H A x 2 kA2 − kA1 = Amasát = − Fmasát ( A1 + A2 ) 2 ⇔ k ( A1 − A2 )( A1 + A2 ) = Fmasát ( A2 + A1 ) T) (1) (2) th a µ - x OO O - ) ng iu hòa tip theo cho n d)ng li ∃ v trí biên th a mãn iu ki n ≤ , v trí ó có t%a mãn − ≤ ≤ V trí cân bng tc th i O1 O2 l n l − I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com gi m biên Phone: 01689.996.187 sau mi chu kì: ∆A = *S chu k dao ng cho n lúc dng l i: Khi d)ng li An=0 µmg µg = k ω A kA = ∆An Fmasát s chu k : N = L c masát: Fmasát = η N vuhoangbg@gmail.com η : h s masát N: ph n l c vuông góc v i mt ph+ng - S l n v(t i qua v trí cân bng: n = 2N - Th i gian v(t th c hi n dao ng = V i π = π ω = *Tính quãng !ng vt i ∀c cho n lúc vt dng l i Theo nh lu(t b o toàn n ng l Trong ó t%a ng ta có: = v(t d)ng li kt thúc dao Sau m t na chu kì biên  + ng, ch%n O ti v trí cân bng c a v(t gi m x0 , ó x0 = Fc Nu N s na dao k ng c a lc v trí v(t d)ng là: x = A0 − n.2 x0 iu ki n: − x0 ≤ x ≤ x0 − x0 ≤ A0 − n.2 x0 ≤ x0 Gi i tìm n, th n vào ph ,ng trình tìm x T) ó tìm S Quãng ng v(t i c n lúc d)ng li ti VTCB: S = kA ω A2 = µmg µg - Tính tc c#c i vt i t biên vào v trí cân bng Dùng công thc: = ω − V(t có t c l n nht khi: kx0 = µmg => x0 = = Áp dng nh lu(t b o toàn n ng l µmg k k ng v(t at v(n t c c c i l n = Do x0 = µmg + =  −  − − µ − − µmg = kx0 => + µ  = ω − = u tiên:  − − −  Vn tc c#c i c∃a vt t ∀c th nh% cho vt dao ng t v trí biên A: vmax = kA2 mµ g + − µgA m k * & trì dao ng: N ng l ng cung cp = N ng l ng mt i m t chu k = Công c a l c ma sát + Trong dao ng tt d n ph n c, n ng gi m i úng bng công c a l c ma sát nên v i lc lò xo dao ng tt d n v i biên ban u A, h s ma sát µ ta có: CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài toán 1: gim biên dao ng tt dn chm VÍ D∋ MINH H A VD1: M t lc lò xo có lò xo nh cng k = 100N/m, v(t nh m = 100g, dao ng mt ph+ng ngang có h s ma sát 0,01 Ly g = 10m/s2 Tìm gi m biên sau mi l n v(t i qua v trí cân bng ? HD: gi m biên Ta có: ∆ = = sau mi l n v(t i qua v trí cân bng sau mi na chu kì µ   =  = = − VD2: M t lc lò xo có lò xo nh cng k = 100N/m, v(t nh m = 100g, dao ng mt ph+ng ngang có h s ma sát 0,2 Ly g = 10m/s2 T) v trí cân bng kéo v(t m t on 10cm r&i th nh Tìm biên c a v(t sau chu kì dao ng? HD: gi m biên sau mi chu kì : ∆ = V(y biên = sau chu kì : µ   =  − = − ∆ = −  = = = VD3: M t lc b trí theo ph ,ng ngang có v(t nng 200g lò xo nh cng 100N/m Ly g = 10m/s Kéo v(t r i kh i v trí cân bng theo ph ,ng ngang 10cm r&i buông nh cho v(t dao ng Bit gi m biên sau m t na chu kì 2% Tìm h s ma sát gia v(t mt ph+ng ngang? − HD: Theo ta có Nh v(y gi m n ng l =  −  = µ ng + = ng sau m t na chu kì là: ∆ ng dao Theo nh lu(t b o toàn n ng l hay ta có:  gi m n ng l µ= ng dao −  = −   =   Bài toán 2: gim c n(ng dao ng tt dn Phng pháp Tính phn tr(m c n(ng b m)t sau chu kì Do dao Ta có : ∆ = ng tt d n ch(m nên tính g n úng ta có: ∆  − ph n tr m biên = − = − + ≈ b gi m chu kì + = ∆ Tính phn tr(m c n(ng b m)t sau n chu kì CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – =  − ng bng công c a l c ma sát, =  I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com Ph n tr m biên b gi m sau n chu kì : Ph n tr m biên li sau n chu kì :  − = = − Ph n tr m c, n ng li sau n chu kì : Ph n tr m c, n ng b mt sau n chu kì : Phone: 01689.996.187 = vuhoangbg@gmail.com  =  − = −  VÍ D∋ MINH H A: VD1 M t lc lò xo dao ng tt d n C sau mi chu kì, biên c a gi m 0,5% H i n ng l ng dao ng c a lc b mt i sau mi dao ng toàn ph n % ? HD: Ta có: l A − A' A' = − = 0,05 A A A' W' A' = 0,995 = A W A ng c a lc mt i sau mi dao = 0,9952 = 0,99 = 99%, ó ph n n ng ng toàn ph n 1% VD2 M t lc lò xo ang dao ng tt d n C, n ng ban u c a J Sau ba chu kì dao ng biên c a gi m i 20% Xác nh ph n c, n ng chuyn hóa thành nhi t n ng trung bình mi chu kì HD Ta có: W = Sau chu k biên dao kA2 ng c a lc gi m 20% nên biên C, n ng li: W’ = li: A’ = 0,8A 1 kA’2 = k(0,8A)2 = 0,64 kA2 = 0,64.W 2 Ph n c, n ng chuyn hóa thành nhi t n ng ba chu k: ∆W = W - W’ = 0,36.W = 1,8 J Ph n c, n ng chuyn hóa thành nhi t n ng chu k: ∆W = ∆W = 0,6 J VD3: M t lc dao ng tt d n ch(m, c sau mi chu kì, biên tr m c, n ng b mt sau mi chu kì ? b gi m 5% Tìm ph n HD: Ph n tr m c, n ng b mt sau mi chu kì ∆ ∆ = VD4: C, n ng c a m t lc lò xo dao biên sau mi chu kì? HD: Theo ta có: CH D CÁC LO I DAO = =  ng tt d n gi m 5% sau mi chu kì Tìm ∆ =  Hay ta có: NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY gi m http://lophocthem.com  = − − = = − Phone: 01689.996.187 + ⇔ ∆ = ∆ − HD: Theo ta có: Nh v(y gi m n ng l = Hay: = gi m 4% Tìm gi m n ng = ∆ ng sau mi chu kì là: = ng dao ∆ = VD5: M t lc dao ng ch(m d n, sau mi chu kì biên l ng dao ng sau mi chu kì? vuhoangbg@gmail.com −  ∆ =  − = − =  BÀI TOÁN3: S dao ng vt th#c hin ∀c, s ln vt i qua v trí cân bng th!i gian dao ng Phng pháp Theo lí thuyt ta có Tng s dao sau mi chu kì ∆ = gi m biên c : = ng th c hi n = µ ∆ S l n v(t i qua v trí cân bng : 2N Th i gian dao ng : ∆ = = π VÍ D∋ MINH H A VD1: M t lc lò xo có m = 100g, k = 100N/m b trí cho dao ngang không ma sát, h s ma sát 0,1 S dao ng v(t th c hi n ? HD: gi m biên ∆ = µ S dao = ng mt bàn nm c n d)ng h+n sau m t chu kì :  =  ng v(t th c hi n − =  c n d)ng li : = ∆ = =  VD 2: M t lc lò xo có m = 100g, k = 40N/m b trí cho dao ng mt bàn nm ngang không ma sát, h s ma sát 0,05 Kéo v(t kh i v trí cân bng 10cm r&i buông nh S l n v(t i qua v trí cân bng cho n d)ng h+n ? CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com HD: gi m biên ∆ = µ S dao = Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com sau m t chu kì :   = ng v(t th c hi n = c n d)ng li : = = = ∆ S l n v(t i qua v trí cân bng : 2N = 2.20 = 40 l n VD 3: M t lc lò xo có m = 200g, k = 10N/m b trí cho dao ng mt bàn nm ngang không ma sát, h s ma sát 0,1 Kéo v(t kh i v trí cân bng 10cm r&i buông nh Tìm th i gian v(t dao ng n d)ng li? HD: Chu kì dao gi m biên ∆ = µ S dao = ng : =  = π =  sau m t chu kì :   = ng v(t th c hi n = c n d)ng li : = V(y th i gian v(t th c hi n dao = ∆ = ng : t = NT = 5.0,89 = 4,45s BÀI TOÁN 4: Tìm tc c#c i c∃a vt t ∀c trình dao ng Phng pháp Trong dao ng iu hòa ta ã bit v(n t c c a v(t l n nht v(t i qua v trí cân bng : ! = ω Ta ã chng minh c dao ng tt d n nhng na dao ng iu hòa liên tc có biên t%a gi m d n v trí cân bng tc th i thay i, chung t n s góc ω = ti v trí cân bng, nu v trí biên c a na dao ng ó v(t dao = − ng iu hòa quanh v trí có t%a = V trí cân bng m i: l n nh t t c + => biên c a na dao ng v t i qua v trí cân b ng t c th i n a kx0 = µmg => x0 = = µmg k Tính tc c#c i vt : => = ω − Áp dng nh lu(t b o toàn n ng l ng v(t = µ A0 na dao - Ta nh n nh t c dao ng u tiên ng ta xét có t%a Ch%n g c  + µ CH D CÁC LO I DAO =  − − µ − µmg − µmg = kx0 => k NG – C NG H i l n − Do x0 = at v(n t c c c NG C – =  − − − I H C TRONG T M TAY u tiên: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 = ω − vuhoangbg@gmail.com Vn tc c#c i c∃a vt t ∀c th nh% cho vt dao ng t v trí biên A: vmax = kA2 mµ g + − µgA m k VÍ D∋ MINH H A VD1: ( H 2010) M t lc lò xo có v(t nh kh i l ng m = 0,02kg cng k = 1N/m V(t nh c t giá ! nm ngang d%c theo trc c a lò xo H s ma sát tr t gia giá ! v(t nh 0,1 Ban u gi v(t ∃ v trí lò xo b nén 10cm r&i buông nh lc dao ng tt d n Ly g = 10m/s2 T c l n nht v(t nh t c trình dao ng ? HD: Ta nh(n nh t c l n nht v(t nh t qua v trí cân bng tc th i na dao ng µ = T c  =  = góc ω = V(y ! = = ω = ω −  = = = c trình dao ng t c v(t i u tiên, trình v trí cân bng có t%a (rad/s) − = (cm/s) VD2: M t lc lò xo nm ngang g&m v(t nh m = 200g, lò xo có cng 10N/m, h s ma sát tr t gia v(t mt ph+ng ngang 0,1 Ban u v(t c gi ∃ v trí lò xo giãn 10cm, r&i th nh lc dao ng tt d n, ly g = 10m/s2 Tìm t c c c i c a v(t k t) v(t i qua v trí lò xo không bin dng l n u tiên? HD: Sau i qua v trí lò xo không bin dng l n u tiên v(t s/ t t c c c i na chu kì th 2, nu ch%n v trí cân bng ban u g c t%a , chiu d ,ng theo chiu kéo v(t v trí bt u c a na dao ng th có t%a : −( ) =− − V i t%a =− µ Biên − µ  =−  =− c a v trí cân bng tc th i na dao =−  =−  c a na dao T n s góc: ω = V(y t c =− − = c c i tìm CH D CÁC LO I DAO =− ng là: =  = − + = (rad/s) c là: ! NG – C NG H ng : NG C =ω – = = (cm/s) I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com VD 3: M t lc lò xo nm ngang g&m v(t nh kh i l ng m = 100g, lò xo nh có cng k = 25N/m, h s ma sát tr t gia v(t mt ph+ng ngang 0,5 Ban u v(t c gi ∃ v trí lò xo giãn 9cm, r&i th nh lc dao ng tt d n, ly g = 10m/s2 Tìm gi m th n ng tính t) buông v(t n lúc v(t t t c c c i trình dao ng? HD: Nu ch%n v trí cân bng làm g c t%a th v(t A0 = 9cm V trí v(t t t c V(y c c i có t%a gi m c, n ng tìm ∆ = − =  − = , chiu d ,ng theo chiu kéo v(t t%a µ  =  = v trí = c là:  =  −  = − ∀ VD4 M t lc lò xo g&m v(t nh kh i l ng 0,02 kg lò xo có cng N/m V(t nh c t giá ! c nh nm ngang d%c theo trc lò xo H s ma sát tr t gia giá ! v(t nh 0,1 Ban u gi v(t ∃ v trí lò xo b nén 10 cm r&i buông nh lc dao ng tt d n Ly g = 10 m/s2 Tính v(n t c c c i mà v(t t c trình dao ng HD : T c c c i tính bng công thc: = ω − Trong ó: ω = x0 = µ mg k V(y: =  = = (rad/s) 0,1.0, 02.10 = 0, 02m = 2cm = − = (m/s) D ng 5: Quãng !ng vt i ∀c dao ng tt dn Phng pháp Tính quãng !ng vt i ∀c cho n lúc vt dng l i Theo nh lu(t b o toàn n ng l Trong ó t%a ng ta có: v(t d)ng li kt thúc dao Sau m t na chu kì biên = +  ng, ch%n O ti v trí cân bng c a v(t gi m x0 , ó x0 = Fc Nu N s na dao k lc v trí v(t d)ng là: x = A0 − n.2 x0 iu ki n: − x0 ≤ x ≤ x0 − x0 ≤ A0 − n.2 x0 ≤ x0 Gi i tìm n, th n vào ph ,ng trình tìm x T) ó tìm S Quãng ng v(t i CH D CÁC LO I DAO c n lúc d)ng li ti VTCB: S = NG – C NG H NG C – ω A2 kA = µmg µg I H C TRONG T M TAY ng c a http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com VÍ D∋ MINH H A VD1: M t lc lò xo có m = 100g, k = 25N/m Dao ng tt d n mt ph+ng nm ngang có h s ma sát 0,5 Kéo v(t kh i v trí cân bng 9cm r&i th nh v(t dao ng tt d n Tìm quãng ng v(t i c cho n d)ng li ? HD: Ta có v trí mà F h = Fms = µ =  =  = d)ng c a v(t x = A − n.2x , iu ki n v(t d)ng li − x ≤ x ≤ x hay − x ≤ A − n.2x ≤ x Thay s ta có −2 ≤ − n.2.2 ≤ 1, 75 ≤ n ≤ 2, 75 , v(y ly n = Thay vào biu thc x = A − n.2x ta có t%a v(t d)ng x = − 2.2.2 = 1cm T%a Áp dng nh lu(t b o toàn n ng l = Thay s : # # +µ = ( #  ) = ( − µ = ng : ( − ) µ  −   )= = VD 2: M t lc lò xo dao ng mt bàn nm ngang có ma sát Ban u kéo v(t n v trí lò xo giãn 9,5cm th ra, v(t i c quãng ng 8,5cm t t c c c i Hãy tìm quãng ng v(t i c t) th v(t n v(t d)ng li ? HD: Nu ch%n g c t%a ti v trí v(t mà lò xo ch a bin dng, chiu d ,ng theo chiu kéo v(t t%a c a v trí v(t t t c c c i x0 = 9,5 – 8,5 = 1cm T%a d)ng c a v(t x = A − n.2x , iu ki n v(t d)ng li − x ≤ x ≤ x hay − x ≤ A − n.2x ≤ x Thay s ta có −1 ≤ 9, − n.2.1 ≤ 4, 25 ≤ n ≤ 5, 25 , v(y ly n = Thay vào v(t d)ng x = 9,5 − 5.2.1 = −0, 5cm biu thc x = A − n.2x ta có t%a Áp dng nh lu(t b o toàn n ng l = Mà x = +µ # µmg , hay # k #  = ( − = ng : ( − ) µ ) = ( − ( − ) ) =  VD3 M t lc lò xo g&m v(t nh kh i l ng 0,2 kg lò xo có cng 20 N/m V(t nh c t giá ! c nh nm ngang d%c theo trc lò xo H s ma sát tr t gia giá ! v(t nh 0,01 T) v trí lò xo không b bin dng, truyn cho v(t v(n t c ban u m/s thy lc dao ng tt d n gi i hn àn h&i c a lò xo Ly g = 10 m/s2 Tính l n c a l c àn h&i c c i c a lò xo trình dao ng HD: Ch%n trc t%a Ox trùng v i trc c a lò xo, g c t%a O (c0ng g c th n ng) ti v trí lò xo không bin dng, chiu d ,ng chiu chuyn ng ban u c a lc l n c a CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 l c àn h&i c a lò xo t giá tr c c i nh lu(t b o toàn n ng l chu kì vuhoangbg@gmail.com u tiên, ó v(t ∃ v trí biên Theo ng ta có: 1 W = Wtmax + |Ams| hay mv 02 = kA 2max + µmgAmax 2 k Amax + 2µgAmax - v 02 = m Thay s : 100A 2max + 0,2Amax – = Fmax = kAmax = 1,98 N Amax = 0,099 m BÀI TOÁN 6: C NG H NG C PH NG PHÁP: cho h dao ng v i biên c c i hoc rung mnh hoc n c sóng sánh mnh nht x y c ng h ∃ng dao ng + H dao ng c ∃ng bc s/ có c ng h ∃ng t n s f c a l c c ∃ng bc bng t n s riêng f0 h dao ng f = f0 hay ω = ω0 hay T = T0 V i f, ω, T f0, ω0, T0 t n s , t n s góc, chu k c a l c c !ng bc c a h dao ng V(n t c xãy c ng h ∃ng là: v = s T L u ý: k m lc lò xo: ω0 = lc ,n: ω0 = g mgd I lc v(t lý: ω0 = * VÍ D∋ MINH H A: VD1 M t lc lò xo g&m viên bi nh kh i l ng m lò xo kh i l ng không k có cng 160 N/m Con lc dao ng c ∃ng bc d i tác dng c a ngoi l c tu n hoàn có t n s f Bit biên c a ngoi l c tu n hoàn không i Khi thay i f biên dao ng c a viên bi thay i f = 2π Hz biên dao ng c a viên bi t c c i Tính kh i l ng c a viên bi HD : Biên c a dao ng c ∃ng bc t c c i t n s c a l c c ∃ng bc bng t n s riêng c a lc: f = f0 = 2π k m m= k 4π f = 0,1 kg = 100 g VD2 M t tàu h a chy m t ng ray, c cách kho ng 6,4 m ng ray li có m t rãnh nh gia ch n i ray Chu kì dao ng riêng c a khung tàu lò xo gi m xóc 1,6 s Tàu b xóc mnh nht chy v i t c bng bao nhiêu? HD : Tàu b xóc mnh nht chu kì kích thích c a ngoi l c bng chu k riêng c a khung tàu: T = T0 = L v v= L = m/s = 14,4 km/h T0 CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com III TRC NGHI∗M T+NG H,P Câu 1: M t ng i xách m t xô n c i ng, mi b c i c 50cm Chu kì dao ng riêng c a n c xô 1s N c xô sóng sánh mnh nht ng i ó i v i v(n t c A 50cm/s B 100cm/s C 25cm/s D 75cm/s Câu 2: M t ng i ch∃ hai thùng n c phía sau xe p p xe m t ng bng bê tông C 5m, ng có m t rãnh nh Chu kì dao ng riêng c a n c thùng 1s i v i ng i ó, v(n t c l i cho xe p A 18km/h B 15km/h C 10km/h D 5km/h Câu 3: M t lc ,n có chiu dài l c treo toa tàu ∃ v trí phía trc bánh xe Chiu dài mi ray L = 12,5m Khi v(n t c oàn tàu bng 11,38m/s lc dao ng mnh nht Cho g = 9,8m/s2 Chiu dài c a lc ,n B 30cm C 25cm D 32cm A 20cm Câu 4: Cho m t lc lò xo có cng k, kh i l ng v(t m = 1kg Treo lc tr n toa t u ∃ phía trc bánh xe Chiu dài ray L =12,5m Tàu chy v i v(n t c 54km/h lc dao ng mnh nht cng c a lò xo A 56,8N/m B 100N/m C 736N/m D 73,6N/m Câu 5: Hai lò xo có cng k1, k2 mc n i tip, u mc vào tr n m t toa xe la, u d i mang v(t m = 1kg Khi xe la chuyn ng v i v(n t c 90km/h v(t nng dao ng mnh nht Bit chiu dài mi ray 12,5m, k1 = 200N/m, π = 10 Coi chuyn ng c a xe la th+ng u cng k2 bng: C 800N/m D 80N/m A 160N/m B 40N/m Câu 6: M t v(t dao ng tt d n có c, n ng ban u E0 = 0,5J C sau m t chu kì dao ng biên gi m 2% Ph n n ng l ng mt i m t chu kì u A 480,2mJ B 19,8mJ C 480,2J D 19,8J Câu 7: M t chic xe ∋y có kh i l ng m c t hai bánh xe, mi gánh gn m t lò xo có cng k = 200N/m Xe chy ng lát bê tông, c 6m gp m t rãnh nh V i v(n t c v = 14,4km/h xe b rung mnh nht Ly π = 10 Kh i l ng c a xe bng: A 2,25kg B 22,5kg C 215kg D 25,2kg Câu 8: M t ng i i xe p ch∃ m t thùng n c i m t v1a hè lát bê tông, c 4,5m có m t rãnh nh Khi ng i ó chy v i v(n t c 10,8km/h n c thùng b v ng tung toé mnh nht T n s dao ng riêng c a n c thùng là: B 2/3Hz C 2,4Hz D 4/3Hz A 1,5Hz Câu 9: Hai lò xo có cng l n l t k1, k2 mc n i tip v i V(t nng m k1 = 1kg, u c a lo mc vào trc khu∀u tay quay nh hình v/ Quay u k2 tay quay, ta thy trc khu∀u quay v i t c 300vòng/min biên dao ng t c c i Bit k1 = 1316N/m, π = 9,87 cng k2 bng: m A 394,8M/m B 3894N/m C 3948N/m D 3948N/cm Câu 10: M t h dao ng chu tác dng c a ngoi l c tu n hoàn Fn = F0 cos10πt x y hi n t ng c ng h ∃ng T n s dao ng riêng c a h ph i A π Hz B 10hz C 10 π Hz D 5Hz Câu 11: Hi n t ng c ng h ∃ng c, h%c x y ? A t n s dao ng c !ng bc bng t n s dao ng riêng c a h B t n s c a l c c !ng bc bé h,n t n s riêng c a h C t n s c a l c c !ng bc l n h,n t n s riêng c a h CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com D t n s c a l c c !ng bc bng t n s c a dao ng c !ng bc Câu 12: M t em bé xách m t xô n c i ng Quan sát n c xô, thy có nhng lúc n c xô sóng sánh mnh nht, th(m chí iu gi i thích sau ây úng nh)t ? A Vì n c xô b dao ng mnh B Vì n c xô b dao ng mnh hi n t ng c ng h ∃ng x y C Vì n c xô b dao ng c !ng bc D Vì n c xô dao ng tu n hoàn Câu 13: M t v(t ang dao ng c, x y hi n t ng c ng h ∃ng, v(t s/ tip tc dao ng A v i t n s l n h,n t n s riêng B v i t n s nh h,n t n s riêng C v i t n s bng t n s riêng D không chu tác dng c a ngoi l c Câu 14: Ch%n câu tr l i không úng A Hi n t ng biên dao ng c !ng bc t ng nhanh n m t giá tr c c i t n s c a l c c !ng bc bng t n s riêng c a h dao ng c g%i s c ng h ∃ng B Biên dao ng c ng h ∃ng l n ma sát nh C Hi n t ng c ng h ∃ng x y ngoi l c c !ng bc l n h,n l c ma sát gây tt d n D Hi n t ng c ng h ∃ng có th có l i hoc có hi i s ng k2 thu(t Câu 15: Phát biu d i ây v dao ng tt d n sai ? A Dao ng có biên gi m d n l c ma sát, l c c n c a môi tr ng tác dng lên v(t dao ng B L c ma sát, l c c n sinh công làm tiêu hao d n n ng l ng c a dao ng C T n s dao ng l n trình dao ng tt d n nhanh D L c c n hoc l c ma sát l n trình dao ng tt d n kéo dài Câu 16: Trong nhng dao ng sau ây, tr ng h p s tt d n nhanh có l i? A qu lc &ng h& B khung xe ôtô sau qua ch ng g& gh C lc lò xo phòng thí nghi m D s rung c a c u xe ôtô chy qua Câu17: Phát biu sau ây không úng? i v i dao ng c, tt d n A c, n ng gi m d n theo th i gian B t n s gi m d n theo th i gian C biên dao ng có t n s gi m d n theo th i gian D ma sát l c c n l n dao ng tt d n nhanh Câu 18: Dao ng tt d n m t dao ng có: A biên gi m d n ma sát B chu kì t ng t1 l v i th i gian C có ma sát c c i D biên thay i liên tc Câu 19: Ch%n câu tr l i sai nói v dao ng tt d n: A Dao ng tt d n dao ng có biên gi m d n theo th i gian B Nguyên nht tt d n ma sát C N ng l ng c a dao ng tt d n không c b o toàn D Dao ng tt d n c a lc lò xo d u nh t có t n s bng t n s riêng c a h dao ng Câu 20: Ch%n t) thích h p in vào ch tr ng cho h p ngh2a: CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com “Dao ng … dao ng có biên gi m d n theo th i gian Nguyên nhân……là ma sát Ma sát l n s ……cành nhanh” C tt d n D c !ng bc A iu hoà B t Câu 21: Biên c a dao ng c !ng bc không ph thu c A pha ban u c a ngoi l c tu n hoàn tác dng lên v(t B biên ngoi l c tu n hoàn tác dng lên v(t C t n s ngoi l c tu n hoàn tác dng lên v(t D h s l c c n(c a ma sát nh t) tác dng lên v(t dao ng Câu 22: Nh(n nh d i ây v dao ng c !ng bc không úng ? A dao ng tr∃ thành dao ng c !ng bc, ta c n tác dng lên lc dao ng m t ngoi l c không i B Nu ngoi l c c !ng bc tu n hoàn th i kì dao ng c a lc tng h p dao ng riêng c a v i dao ng c a ngoi l c tu n hoàn C Sau m t th i gian dao ng li ch1 dao ng c a ngoi l c tu n hoàn D T n s c a dao ng c !ng bc bng t n s c a ngoi l c tu n hoàn Câu 23: Ch%n câu tr l i úng Dao ng t dao ng có A chu kì biên ch1 ph thu c vào c tính c a h dao ng, không ph thu c vào iu ki n B chu kì n ng l ng ch1 ph thu c vào c tính c a h dao ng, không ph thu c vào iu ki n C chu kì t n s ch1 ph thu c vào c tính c a h dao ng, không ph thu c vào iu ki n D biên pha ban u ch1 ph thu c vào c tính c a h dao ng, không ph thu c vào iu ki n Câu 24: i v i m t v(t dao ng c !ng bc: A Chu kì dao ng c !ng bc ch1 ph thu c vào ngoi l c B Chu kì dao ng c !ng bc ph thu c vào v(t ngoi l c C Biên dao ng không ph thu c vào ngoi l c D Biên dao ng ch1 ph thu c vào ngoi l c Câu 25: Ch%n câu sai Khi nói v dao ng c !ng bc: A Dao ng c !ng bc dao ng d i tác dng c a ngoi l c bin thiên tu n hoàn B Dao ng c !ng bc iu hoà C Dao ng c !ng bc có t n s bng t n s c a l c c !ng bc D Biên dao ng c !ng bc thay i theo th i gian Câu 26: Phát biu sau ây v dao ng c !ng bc úng? A T n s c a dao ng c !ng bc t n s riêng c a h B Biên c a dao ng c !ng bc biên c a ngoi l c tu n hoàn C T n s c a dao ng c !ng bc t n s c a ngoi l c tu n hoàn D Biên c a dao ng c !ng bc ch1 ph thu c vào t n s c a ngoi l c tu n hoàn Câu 27: Ch%n câu tr l i úng Dao ng c !ng bc A dao ng c a h d i tác dng c a l c àn h&i B dao ng c a h d i tác dng c a m t ngoi l c bin thiên tu n hoàn theo th i gian C dao ng c a h iu ki n l c ma sát D dao ng c a h d i tác dng c a l c quán tính Câu 28: Dao ng trì dao ng tt d n mà ng i ta ã CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A làm mt l c c n c a môi tr ng i v i v(t chuyn ng B tác dng ngoi l c bin i iu hoà theo th i gian vào v(t dao ng C tác dng ngoi l c vào v(t dao ng chiu v i chuyn ng m t ph n c a t)ng chu kì D kích thích li dao ng sau dao ng b tt h+n Câu 29: Ch%n câu tr l i úng M t ng i ang a võng Sau l n kích thích bng cách p chân xu ng t u tiên ng i ó nm yên cho võng t chuyn ng Chuyn ng c a võng tr ng h p ó là: A dao ng c !ng bc B t dao ng C c ng h ∃ng dao ng D dao ng tt d n Câu 30: Ch%n câu tr l i úng Trong dao ng c !ng bc, biên c a dao ng c !ng bc: A không ph thu c vào biên c a ngoi l c B t ng t n s ngoi l c t ng C gi m t n s ngoi l c gi m D t c c i t n s ngoi l c bng t n s dao ng riêng c a h dao ng c !ng bc Câu 31: M t v(t dao ng tt d n, nu kho ng th i gian ∆t c, n ng c a h gi m i l n v(n t c c c i gi m C l n D 2 l n A l n B l n Câu 32: M t v(t dao ng tt d n, nu kho ng th i gian ∆t c, n ng c a h gi m i l n biên dao ng gi m A l n B l n C l n D 16 l n Câu 33: Trong dao ng tt d n, nhng i l ng gi m nh theo th i gian? A Li v(n t c c c i B V(n t c gia t c D Biên t c c c i C ng n ng th n ng Câu 34: Trong dao ng trì, n ng l ng cung cp thêm cho v(t có tác dng: A làm cho t n s dao ng không gi m i B bù li s tiêu hao n ng l ng l c c n mà không làm thay i chu kì dao ng riêng c a h C làm cho li dao ng không gi m xu ng D làm cho ng n ng c a v(t t ng lên Câu 35: c im sau ây không úng v i dao ng c !ng bc ? A Dao ng n nh c a v(t dao ng iu hoà B T n s c a dao ng có giá tr bng t n s c a ngoi l c C Biên dao ng c !ng bc t1 l nghch biên c a ngoi l c D Biên dao ng t c c i t n s góc c a ngoi l c bng t n s góc riêng c a h dao ng tt d n Câu 36: Trong dao ng c !ng bc, v i m t ngoi l c tác dng, hi n t ng c ng h ∃ng s/ rõ nét h,n nu A dao ng tt d n có t n s riêng l n B ma sát tác dng lên v(t dao ng nh C dao ng tt d n có biên l n D dao ng tt d n pha v i ngoi l c tu n hoàn CH D CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu 37: Biên dao ng tt d n ch(m c a m t v(t gi m 3% sau mi chu kì Ph n c, n ng c a dao ng b mt m t dao ng toàn ph n C 6% D 1,5% A 3% B 9% Câu 38: Gn m t v(t có kh i l ng m = 200g vào m t lò xo có cng k = 80N/m M t u lò xo c gi c nh Kéo v(t m kh i v trí cân bng m t on 10cm d%c theo trc c a lò xo r&i th nh cho v(t dao ng Bit h s ma sát gia v(t m mt ph+ng ngang µ = 0,1 Ly g = 10m/s2 Th i gian dao ng c a v(t A 0,314s B 3,14s C 6,28s D 2,00s Câu 39: M t lc ,n có chiu dài = 64cm kh i l ng m = 100g Kéo lc l ch kh i v trí cân bng m t góc 60 r&i th nh cho dao ng Sau 20 chu kì biên góc ch1 2 Ly g = π = 10m/s lc dao ng trì v i biên góc ph i dùng b máy &ng h& b sung n ng l ng có công sut trung bình B 0,082mW C 17mW D 0,077mW A 0,77mW “Chín phn m!i c∃a n−n tng thành công s# t# tin bit em ht ngh l#c th#c hin ” 1A 11 A 21 A 31C 2A 12B 22A 32A CH D CÁC LO I DAO 3B 13C 23C 33D NG – C NG H ÁP ÁN 3 TR4C NGHI5M 4A 5C 6B 7B 14C 15D 16B 17B 24A 25D 26C 27B 34B 35C 36B 37C NG C – 8B 18A 28C 38B I H C TRONG T M TAY 9C 19D 29D 39B 10D 20C 30D [...]... hi n t ng c ng h ∃ng: Nhng h dao ng nh tòa nhà, c u, b máy, khung xe, u có t n s riêng Ph i c∋n th(n không cho các h y chu tác dng c a các l c c ∃ng bc mnh, có t n s bng t n s riêng tránh s c ng h ∃ng, gây dao ng mnh làm gãy, H p àn c a àn ghi ta, viôlon, là nhng h p c ng h ∃ng v i nhiu t n s khác nhau c a dây àn làm cho ting àn nghe to, rõ CH D 5 CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H... c#c i c∃a vt t ∀c khi th nh% cho vt dao ng t v trí biên A: vmax = kA2 mµ 2 g 2 + − 2 µgA m k * & duy trì dao ng: N ng l ng cung cp = N ng l ng mt i trong m t chu k = Công c a l c ma sát + Trong dao ng tt d n ph n c, n ng gi m i úng bng công c a l c ma sát nên v i con lc lò xo dao ng tt d n v i biên ban u A, h s ma sát µ ta có: CH D 5 CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY... lc lò xo dao ng tt d n C sau mi chu kì, biên c a nó gi m 0,5% H i n ng l ng dao ng c a con lc b mt i sau mi dao ng toàn ph n là bao nhiêu % ? HD: Ta có: l A − A' A' = 1 − = 0,05 A A A' W' A' = 0,995 = A W A ng c a con lc mt i sau mi dao 2 = 0,9952 = 0,99 = 99%, do ó ph n n ng ng toàn ph n là 1% VD2 M t con lc lò xo ang dao ng tt d n C, n ng ban u c a nó là 5 J Sau ba chu kì dao ng thì... th c hi n na dao =− ng iu hòa tip theo v i t n s góc ω = µ làm v trí cân bng, v(t d)ng li ∃ v trí qua O2, là v trí có t%a ( − , biên ( − ) , nh(n O2 có t%a i xng v i v trí có t%a ) V(t tip tc th c hi n nhng na dao −( t có t%a = µ và =− * Tính gim biên dao ng sau mt chu k: ∆A Ta có : gi m th n ng công l c ma sát G%i A1 là biên dao ng sau na chu k u A2 là biên dao ng sau na... ngang 10cm r&i buông nh cho v(t dao ng Bit gi m biên sau m t na chu kì là 2% Tìm h s ma sát gia v(t và mt ph+ng ngang? − HD: Theo ra ta có Nh v(y gi m n ng l =  −  = µ ng + = ng sau m t na chu kì là: ∆ ng dao Theo nh lu(t b o toàn n ng l hay ta có:  gi m n ng l µ= ng dao −  = −   =   Bài toán 2: gim c n(ng trong dao ng tt dn Phng pháp... = Fmasát ( A + A1 ) 2 + Xét trong na chu k tip theo: gi m biên CH D 5 CÁC LO I DAO NG C – A x ∆Α t T 1 k ( A − A1 ) = Fmasát 2 A − A1 = 2 Fmasát (1) k 1 2 1 2 kA1 − kA2 = Fmasát ( A2 + A1 ) 2 2 F 1 k ( A1 − A2 ) = Fmasát A1 − A2 = 2 masát (2) 2 k Fmasát gi m biên sau m t chu k: ∆A = A − A2 = 4 k Fmasát sau N chu k dao ng: ∆An = A − An = 4 N k NG – C NG H A x 1 2 1 2 kA2 − kA1 = Amasát = −... 2: gim c n(ng trong dao ng tt dn Phng pháp 1 Tính phn tr(m c n(ng b m)t sau 1 chu kì Do dao Ta có : ∆ = ng tt d n ch(m nên tính g n úng ta có: ∆  − là ph n tr m biên = − = − + ≈ b gi m trong 1 chu kì + = ∆ 2 Tính phn tr(m c n(ng b m)t sau n chu kì CH D 5 CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – =  − ng bng công c a l c ma sát, =  I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com... 5 CÁC LO I DAO NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY http://lophocthem.com DAO Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com NG TT D N Phng pháp Bin lun v trí cân bng trong dao dng tt dn Gi s ban u ta kéo v(t ra v trí có t%a iu hòa v i t n s góc ω = A0 và th v(t Na chu kì qua v trí cân bng O1 có t%a u tiên v(t dao µ = , biên ( ng − ), và d)ng li i chiu chuyn ng ∃ v trí i xng v i... sau mi chu kì, biên tr m c, n ng b mt sau mi chu kì ? b gi m 5% Tìm ph n HD: Ph n tr m c, n ng b mt sau mi chu kì là ∆ ∆ = VD4: C, n ng c a m t con lc lò xo dao biên sau mi chu kì? HD: Theo bài ra ta có: CH D 5 CÁC LO I DAO = =  ng tt d n gi m 5% sau mi chu kì Tìm ∆ =  Hay ta có: NG – C NG H NG C – I H C TRONG T M TAY gi m ... π = π ω = *Tính quãng !ng vt i ∀c cho n lúc vt dng l i Theo nh lu(t b o toàn n ng l Trong ó là t%a ng ta có: = v(t d)ng li kt thúc dao Sau m t na chu kì biên  + ng, ch%n O ti v trí cân bng c a v(t gi m 2 x0 , trong ó x0 = Fc Nu N là s na dao k ng c a con lc thì v trí v(t d)ng là: x = A0 − n.2 x0 iu ki n: − x0 ≤ x ≤ x0 − x0 ≤ A0 − n.2 x0 ≤ x0 Gi i tìm ra n, th n vào ph ,ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các loại dao động cộng hưởng, Các loại dao động cộng hưởng, Các loại dao động cộng hưởng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay