(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

24 123 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:21

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍỞ VIỆT NAM HIỆN NAYQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍỞ VIỆT NAM HIỆN NAYQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍỞ VIỆT NAM HIỆN NAYQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍỞ VIỆT NAM HIỆN NAYQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍỞ VIỆT NAM HIỆN NAYQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍỞ VIỆT NAM HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ MAI ANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Quản lý công Mã số: 62 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN HỮU KHIỂN GS.TS TẠ NGỌC TẤN Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ- Phòng họp… Nhà , Học viện Hành Quốc gia Số 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh Quận Đồng Đa, Thành phố Hà Nội Thời gian: vào hồi phút, ngày tháng năm…… Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Việt Nam; thư viện Học viện Hành quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Báo chí với vai trò phục vụ chế độ, phục vụ nhân dân, phản ánh mặt đời sống xã hội nên xã hội có bước chuyển đổi sâu sắc báo chí có chuyển đổi Báo chí nước ta đặt lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đảng, đồng thời tiếng nói Đảng, Nhà nước, tổ chức trị, xã hội, nghề nghiệp, vừa diễn đàn nhân dân Công đổi đất nước Đại hội VI (năm 1986) Đảng đề từ đó, báo chí bước vào giai đoạn mới, phản ánh cách đa chiều với xu ủng hộ công đổi Báo chí tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; góp phần vào công tác giáo dục trị, tư tưởng; đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội Đây thời kỳ báo chí có bước phát triển nhanh mạnh mẽ: tăng số lượng quan báo chí; tăng loại hình báo chí; tăng ấn phẩm, chương trình; tăng chất lượng nội dung, hình thức, công nghệ in ấn, cách thức truyền tải thông tin; tăng số lượng, phạm vi phát hành, phạm vi phủ sóng; tăng lượng công chúng; tăng số lượng nhà báo; tăng nguồn lực tài chính, sở vật chất, kỹ thuật Sự phát triển giúp báo chí nước ta đáp ứng nhu cầu thông tin công chúng; phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần tích cực vào thành tựu công đổi đất nước, công xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước, thể vai trò tiên phong mặt trận tư tưởng, văn hóa Tuy nhiên, thời kỳ báo chí bộc lộ hạn chế cần điều chỉnh, khắc phục, khuynh hướng báo chí tư nhân; tượng “thương mại hóa” báo chí; báo chí xa rời lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ mình; thông tin thiếu xác; tình trạng vi phạm quyền phổ biến; hoạt động kinh tế có vi phạm quy định pháp luật; phát triển CQBC thiếu quy hoạch; phận người làm báo hạn chế lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Trong giai đoạn nay, tình hình giới có biến động phức tạp, mau lẹ; khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin có bước phát triển mạnh mẽ, tạo thời cơ, đồng thời tạo thách thức lớn báo chí Cách thức thu nhận, trao đổi thông tin nhiều chiều tức mang tính toàn cầu qua mạng interrnet tạo ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến hoạt động báo chí QLNN báo chí Những năm gần đây, lực thù địch thúc đẩy diễn biến hòa bình, lợi dụng tác động, ảnh hưởng báo chí chiêu đẩy mạnh Đặc biệt, mặt trận tư tưởng mà báo chí lực lượng đầu xem ngày có vai trò quan trọng đời sống trị - xã hội, báo chí điện tử Thực tế “cách mạng nhung”, “cách mạng sắc màu”, “cách mạng hoa nhài” loạt nước khu vực Trung Đông năm gần cho thấy tác động to lớn vai trò đặc biệt quan trọng báo chí đời sống trị - xã hội quốc gia, chí khu vực giới Ngày nay, báo chí trở thành mục tiêu quan trọng tiến trình tác động đến thay đổi hệ tư tưởng, xu hướng trị Thông tin báo chí ngày thể tính định hướng dư luận Do vậy, việc lãnh đạo, đạo hoạt động báo chí, hoạt động QLNN báo chí ngày phải đáp ứng yêu cầu cao hơn, khó khăn, phức tạp Trong đó, công tác quản lý chưa thực theo kịp Những sai phạm hoạt động báo chí thời gian cho thấy hạn chế hoạt động QLNN báo chí Đó hạn chế từ chế, sách chưa linh hoạt, đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn lực đầu tư hạn hẹp… đòi hỏi phải có nghiên cứu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Công đổi hội nhập đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo đưa nước ta chuyển đổi từ kinh tế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý của Nhà nước Trong trình phát triển hội nhập quốc tế này, vai trò Nhà nước dần thay đổi, trình đặt nhiều vấn đề với hoạt động quản lý xã hội Nhà nước, có QLNN báo chí Những tác động đa chiều trình hội nhập đòi hỏi hoạt động QLNN báo chí phải nghiên cứu thêm mặt lý luận thực tiễn Nghiên cứu sinh cho rằng, điều kiện hội nhập; bối cảnh công nghệ thông tin truyền thông đa phương tiện phát triển vượt bậc, nghiên cứu để đề xuất giải pháp QLNN báo chí phù hợp, hiệu nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho báo chí phát triển hướng cần thiết Vì lý trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước báo chí Việt Nam nay” làm luận án tiến sỹ chuyên ngành Quản lý công Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Nghiên cứu sở khoa học báo chí QLNN báo chí; phân tích thực trạng QLNN báo chí từ đất nước thực công đổi mới; đề xuất bổ sung điểm cho số khái niệm liên quan đến báo chí, QLNN báo chí; đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN báo chí nước ta thời gian tới Nhiệm vụ: - Nghiên cứu tài liệu nghiên cứu trước liên quan đến báo chí QLNN báo chí, tìm “khoảng trống” để tập trung nghiên cứu sâu - Nghiên cứu sở khoa học báo chí QLNN báo chí - Nghiên cứu thực trạng QLNN báo chí (tổ chức máy, chế điều hành, nguồn nhân lực, nguồn lực quan QLNN báo chí; hệ thống pháp luật liên quan đến QLNN báo chí ); Phân tích nguyên nhân hạn chế, rút học kinh nghiệm - Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện QLNN báo chí nước ta thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hoạt động QLNN báo chí Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung nghiên cứu: Những kiến thức lý luận chung báo chí, QLNN báo chí, thực trạng QLNN báo chí Cụ thể, tập trung vào số nội dung sau: Một số khái niệm báo chí, báo in, phát thanh, truyền hình, báo chí điện tử; quan điểm, nhận thức TDNL, TDBC bối cảnh nay… Hoạt động QLNN báo chí quan Nhà nước trao quyền QLNN báo chí; Hệ thống pháp luật QLNN báo chí; Tổ chức máy quan QLNN báo chí; Đội ngũ cán bộ, công chức giao nhiệm vụ QLNN báo chí; Sự phối kết hợp quan chịu trách nhiệm QLNN báo chí với ban, bộ, ngành; Công tác tra, kiểm tra quan QLNN báo chí; Nguồn lực tài quan QLNN báo chí - Không gian nghiên cứu: nước (chủ yếu tập trung thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) - Thời gian nghiên cứu: từ năm 1986, đất nước thực công đổi đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Phương pháp luận biện chứng vật, vật lịch sử, tiếp cận hệ thống Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu như: tổng hợp, phân tích; thống kê; so sánh, tổng kết thực tiễn; quan sát trực tiếp; nghiên cứu chuyên gia; kế thừa khoa học Đóng góp luận án Về lý luận: Qua nghiên cứu nhiều công trình trước, nghiên cứu sinh thấy có điểm chưa đề cập nên luận án tập trung nghiên cứu, như: - Luận án hệ thống lại vấn đề lý luận báo chí thời kỳ truyền thông đa phương tiện; đề xuất, bổ sung điểm cho số khái niệm bản, báo chí, phát thanh, truyền hình, báo chí điện tử, truyền thông đa phương tiện, góp phần bổ sung sở lý luận báo chí - Đối với QLNN báo chí, luận án góp phần bổ sung hệ thống sở lý luận QLNN báo chí: làm rõ khái niệm, đặc điểm, quan điểm QLNN báo chí tình hình nay, có vấn đề quản lý hoạt động báo chí nên đến mức độ nào; thời điểm xem xét đến việc tư nhân hóa báo chí; hoạt động QLNN báo chí phải bảo đảm quyền TDNL, TDBC, bảo đảm quản lý phải tạo điều kiện cho báo chí phát triển, hội nhập với giới Về thực tiễn: Luận án phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động QLNN báo chí từ tiến hành công đổi đến nay; xác định ưu điểm, phân tích hạn chế QLNN báo chí, rút học kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý nước tham khảo kinh nghiệm số quốc gia; đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện nước ta để góp phần hoàn thiện QLNN báo chí Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận án thành công góp phần làm rõ, bổ sung, hoàn thiện nhận thức lý luận thực tiễn QLNN báo chí, đặc biệt thời kỳ báo chí ngày có vai trò quan trọng đời sống trị, kinh tế, xã hội nhiều quốc gia Công trình tài liệu cung cấp thêm sở khoa học - thực tiễn QLNN báo chí nước ta, cho thấy cần thiết phải có quản lý Nhà nước báo chí Công trình nguồn tư liệu cho nhà hoạch định sách, nhà lãnh đạo, QLNN báo chí tham khảo Công trình tư liệu cho công tác giảng dạy, nghiên cứu QLNN báo chí Kết cấu luận án Gồm chương không kể phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước báo chí Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước báo chí thời kỳ đổi Việt Nam Chương 4: Quan điểm giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước báo chí Chương TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước Đã có nhiều công trình nghiên cứu lý luận chung số loại hình báo chí, báo in, phát thanh, truyền hình…; quản lý nhà nước báo chí số khía cạnh, pháp luật, đào tạo đội ngũ…; tập trung vào số giai đoạn định, chưa sâu phân tích cách hệ thống toàn công tác QLNN báo chí bối cảnh từ đất nước tiến hành công đổi đến 1.2 Tình hình nghiên cứu nước Nhiều nghiên cứu lý luận báo chí giới ý, đặc biệt đề cập đến học thuyết khác báo chí, cách quản lý báo chí chế độ nhà nước khác giới 1.3 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Bổ sung phần lý luận báo chí bối cảnh báo chí tiếp thu thành tựu lớn công nghệ, kỹ thuật đại; Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ sở cập nhật quy định Hiến pháp năm 2013 (Chương Quyền người, quyền nghĩa vụ công dân) có liên quan trực tiếp đến quyền TDNL, TDBC tình hình với nhận thức, giới hạn quyền nhìn nhận, đánh giá khác nhau; Phân tích, đánh giá quan điểm khác TDNL, TDBC Đây khía cạnh nghiên cứu mà nghiên cứu trước chưa có; Đề xuất biện pháp quản lý báo chí phù hợp với điều kiện, bối cảnh nước ta, phù hợp với quy định Hiến pháp năm 2013 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ 2.1 Lý luận chung báo chí 2.1.1 Khái niệm, loại hình báo chí thuật ngữ liên quan Khái niệm báo chí: Nghiên cứu sinh đề xuất bổ sung khái niệm báo chí: “Báo chí phương tiện truyền thông đại chúng truyền đạt thông tin vấn đề diễn đời sống xã hội cách nhanh chóng, xác, trung thực đến đông đảo công chúng Một số loại hình báo chí có tính tương tác đa chiều nhanh chóng, tức với công chúng bạn đọc; hoạt động trị - xã hội, công cụ tuyên truyền Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội; diễn đàn nhân dân” (phần đậm, nghiêng bổ sung nghiên cứu sinh) Các loại hình báo chí: Báo in: ấn phẩm định kỳ sử dụng ngôn ngữ chữ viết, hình ảnh chụp, hình vẽ chuyển tải thông tin mang tính thời chuyên sâu thông qua văn in phát hành rộng rãi xã hội Phát thanh: loại hình báo chí sử dụng kỹ thuật sóng điện từ hệ thống truyền dẫn, truyền tới đối tượng ngôn ngữ âm trực tiếp tác động vào thính giác có tính tương tác với thính giả (phần đậm, nghiêng bổ sung nghiên cứu sinh) Truyền hình: loại hình thông tin truyền tải thông tin kết hợp hình ảnh, thường đồng thời có âm xa radio đường dây có tính tương tác trực tiếp với khán giả, phát mạng internet (phần đậm, nghiêng bổ sung nghiên cứu sinh) Báo điện tử: loại hình báo chí sử dụng mạng internet để cung cấp thông tin Báo điện tử có quy mô, phạm vi ảnh hưởng lớn đến công chúng Báo điện tử cung cấp thông tin đến công chúng chữ viết, ảnh hình ảnh, âm qua Video Báo điện tử có tính tương tác cao, tức người đọc phản hồi ý kiến viết, đoạn Video ý kiến trao đổi thực trực tuyến (phần đậm, nghiêng bổ sung nghiên cứu sinh) Các thuật ngữ liên quan: Liên quan đến khái niệm báo chí, luận án làm rõ số thuật ngữ như: truyền thông, truyền thông đại chúng, truyền thông đa phương tiện (Multimedia), mạng xã hội (Social network), trang thông tin điện tử 2.1.2 Vai trò, chức báo chí đời sống xã hội Vai trò báo chí: Ở nước ta, báo chí công cụ trị Đảng, Nhà nước, tổ chức, đoàn thể xã hội, diễn đàn nhân dân Chức báo chí: Chức thông tin; chức tư tưởng; chức phản biện xã hội; chức giải trí… 2.1.3 Vấn đề tự báo chí Qua quan điểm trên, qua tìm hiểu lịch sử báo chí, quyền TDBC nước Việt Nam, phân tích cần tự báo chí, tự ngôn luận; Các yêu cầu tự báo chí, tự ngôn luận Việt Nam nay; Mối quan hệ tự báo chí, tự ngôn luận với yêu cầu quản lý nhà nước, nghiên cứu sinh cho rằng: “TDBC quyền thông tin, trao đổi, giao tiếp, quyền thể ý chí nguyện vọng cách công khai phương tiện thông tin đại chúng mà không bị chi phối, hạn chế nào” Tuy nhiên, năm qua, lực thù địch cho Việt Nam TDBC Nhà nước ta có quy định tôn trọng bảo đảm quyền TDNL, TDBC 2.2 Lý luận quản lý nhà nước báo chí 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm yếu tố cấu thành quản lý nhà nước báo chí Khái niệm quản lý nhà nước báo chí: theo nghiên cứu sinh: “QLNN báo chí hoạt động máy nhà nước giao trách nhiệm, quyền hạn QLNN báo chí; hoạt động thể chế hóa thực hóa cương lĩnh, đường lối, nghị Đảng báo chí thành pháp luật, sách, chế Nhà nước; trình tác động chủ thể quản lý cách có có tổ chức, có định hướng, mang tính quyền lực đến hoạt động liên quan đến báo chí đối tượng quản lý báo chí, CQBC, nhà báo theo yêu cầu định, khuôn khổ pháp luật, nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí nước xu hội nhập với báo chí giới; bảo đảm cho báo chí thực tốt nhiệm vụ thông tin theo mục tiêu, yêu cầu đề ra” Đặc điểm quản lý nhà nước báo chí Việt Nam: Thứ nhất, có phối hợp hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí Đảng Nhà nước; Thứ hai, Nhà nước thực quản lý báo chí thông qua LBC; Thứ ba, QLNN loại hình báo chí Việt Nam có đặc điểm riêng Các yếu tố cấu thành: Chủ thể QLNN báo chí: Nhà nước mà chủ yếu quan máy Nhà nước, cá nhân Nhà nước trao quyền quản lý chuyên ngành 10 hoạt động báo chí BTTVTT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực QLNN báo chí; bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ phạm vi, quyền hạn có trách nhiệm thực QLNN phối hợp với BTTVTT thực thống QLNN báo chí theo quy định Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực QLNN báo chí phạm vi địa phương theo phân cấp Chính phủ Đối tượng quản lý: quan báo chí, tổ chức, cá nhân thực hoạt động liên quan đến báo chí Công cụ quản lý nhà nước báo chí: Nhà nước thực việc quản lý văn quy phạm pháp luật; tổ chức máy; đội ngũ cán công chức, viên chức máy tổ chức quản lý nguồn lực đầu tư Phương pháp QLNN báo chí: vừa thuyết phục vừa cưỡng chế thông qua pháp luật, nhiên xuyên suốt chủ đạo quản lý cưỡng chế thông qua pháp luật 2.2.2 Sự cần thiết quản lý nhà nước báo chí Một là, xuất phát vị trí, vai trò báo chí; Hai là, xuất phát từ ảnh hưởng to lớn báo chí đời sống xã hội; Ba là, xuất phát từ thực tế phát triển báo chí; Bốn là, xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế; Năm là, xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước báo chí thời kỳ 2.2.3 Yêu cầu nguyên tắc quản lý nhà nước báo chí Việt Nam Yêu cầu quản lý nhà nước báo chí theo tinh thần Hiến pháp năm 2013: Một là, QLNN báo chí phải tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí làm tốt nhiệm vụ trị Hai là, QLNN báo chí phải bảo đảm quyền tự ngôn luận, tự báo chí Ba là, QLNN báo chí phải theo pháp luật, bảo đảm báo chí hoạt động pháp luật Bốn là, hoạt động QLNN báo chí phải thúc đẩy báo chí phát triển, hội nhập với báo chí giới Các nguyên tắc QLNN báo chí: Thứ nhất, bảo đảm yêu cầu, nguyên tắc Đảng lãnh đạo Thứ hai, bảo đảm yêu cầu, nguyên tắc Nhà nước quản lý báo chí 2.2.4 Nội dung quản lý nhà nước báo chí 11 Mười nội dung QLNN báo chí quy định Điều 17, Luật sửa đổi, bổ sung số điều LBC năm 1999 Để tập trung vào nội dung chủ đề, luận án hệ thống lại thành nhóm nội dung sau: Một là, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật báo chí; xây dựng chế độ, sách báo chí Hai là, xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nghiệp báo chí Ba là, tổ chức thông tin cho báo chí; quản lý thông tin báo chí Bốn là, cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, thẻ nhà báo Năm là, tổ chức, quản lý hoạt động khoa học, công nghệ lĩnh vực báo chí; kiểm tra, quản lý kho lưu chiểu báo chí; Sáu là, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán báo chí Bảy là, quản lý hợp tác quốc tế báo chí, quản lý hoạt động báo chí Việt Nam liên quan đến nước hoạt động báo chí nước Việt Nam Tám là, tổ chức khen thưởng; tra, kiểm tra việc thực chế độ, sách, việc chấp hành pháp luật báo chí 2.2.5 Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước báo chí: Yếu tố trị; Yếu tố kinh tế; Yếu tố thể chế; Yếu tố hội nhập 2.3 Kinh nghiệm số quốc gia quản lý báo chí Nghiên cứu Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Singapore, Cộng hòa Pháp, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, học rút là: Việc quản lý báo chí tất yếu; Nắm báo chí nắm định hướng tư tưởng cho toàn thể công chúng xã hội; Giữ ổn định trị xã hội, tạo tảng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước Để thực việc quản lý báo chí thuận lợi hiệu quả, việc ban hành đạo luật văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí cần thiết Bên cạnh đó, biện pháp khác định hướng, tạo điều kiện quan trọng TỔNG KẾT CHƯƠNG Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM 12 3.1 Thực trạng báo chí Việt Nam thời kỳ đổi Trong thời kỳ đổi mới, báo chí nước ta phát triển cách mạnh mẽ, đa dạng, phong phú hình thức lẫn nội dung thông tin Tuy nhiên, bên cạnh có không CQBC, nhà báo lạm dụng làm việc trái với pháp luật… Một số CQBC chạy theo xu hướng thương mại hoá, mục tiêu lợi nhuận đơn mà xao nhãng chức nguyên tắc hoạt động báo chí Tuy nhiên, Đảng Nhà nước quan tâm, định hướng thông qua việc ban hành thị, nghị quyết, sửa đổi luật nhiều CQBC nhà báo xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn để hoạt động theo hiến pháp, pháp luật, xác định rõ trách nhiệm nghĩa vụ CQBC nhà báo xã hội So với thời kỳ trước 1986, báo chí có bước phát triển mạnh mẽ mặt Năm 1986, nước có 200 tờ báo tạp chí, đến năm 1992, nước có 350 CQBC (136 báo, 214 tạp chí); năm 1997, có 153 quan báo, 337 tạp chí (từ năm 1997, với đời Tạp chí Quê hương điện tử, báo chí Việt Nam có đủ loại hình báo chí báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử); năm 2001, có 154 báo, 334 tạp chí Tính đến tháng 12-2014, số lượng báo in Trung ương 579 (84 báo; 495 tạp chí); quan báo chí in địa phương 240 (97 báo, 143 tạp chí) Cả nước có 01 đài phát trung ương Đài Tiếng nói Việt Nam 63 đài phát địa phương; 01 đài truyền hình trung ương Đài Truyền hình Việt Nam, 64 đài truyền hình địa phương trung tâm truyền hình thuộc bộ, ngành Đến hết tháng 12-2013, nước có 90 báo, tạp chí điện tử 3.2 Những quy định Hiến pháp năm 2013 liên quan đến báo chí: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua Hiến pháp năm 2013 với nhiều nội dung tư quyền người, quyền công dân nói chung, quyền TDNL, TDBC nói riêng 3.3 Thực trạng thực nội dung quản lý nhà nước báo chí 3.3.1 Hệ thống pháp luật quản lý nhà nước báo chí 13 Về nội dung bao quát nội dung QLNN báo chí chưa thực toàn diện, chưa đồng thiếu thống chưa phù hợp với thực tiễn, tính hiệu lực hệ thống pháp luật chưa cao 3.2.2 Tổ chức hoạt động quan quản lý nhà nước báo chí 3.2.2.1 Tổ chức hoạt động quan quản lý nhà nước báo chí Trung ương địa phương: 30 năm qua có tách, nhập Bộ Thông tin Truyền thông: giao nhiệm vụ thực chức QLNN báo chí Các cục chuyên ngành như: Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại dần hình thành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý ngày chuyên nghiệp hóa, hiệu ngày cao Các bộ, quan ngang bộ: quy định trách nhiệm phối hợp với BTTVTT để thực thống QLNN báo chí Tuy nhiên, phối kết hợp chưa thực khăng khít, hiệu chưa cao Trong bộ, quan ngang chưa có phận chuyên trách, cán chuyên trách việc quản lý khối báo chí, thường tổ chức phần nhỏ vụ thi đua văn phòng Bộ Ngoại giao: tổ chức máy BNG có Vụ Báo chí thực chức quản lý báo chí có liên quan đến nước Hoạt động thường xuyên cung cấp thông tin thức thông qua Người phát ngôn Bộ Tổ chức hoạt động quan QLNN báo chí địa phương: Trách nhiệm QLNN báo chí địa phương giao cho ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan chuyên môn STTVTT) Các STTVTT thiếu ổn định từ tổ chức máy đến đội ngũ cán việc tách nhập; việc chủ động thông tin hình thức giao ban báo chí tuần nhiều nơi không trì thường xuyên; việc xử lý vi phạm nhiều nơi chưa thực nghiêm minh, chưa đủ tính răn đe 3.2.2.2 Thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước báo chí a) Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nghiệp báo chí chậm: Sau năm xây dựng, đến đầu năm 2015, Quy hoạch Phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trình Hội 14 nghị Trung ương 10 khóa XI Đến nay, có Bộ Giao thông - Vận tải thực quy hoạch lại CQBC ngành b) Tổ chức thông tin cho báo chí có lúc, có việc chưa kịp thời: Hàng tuần Ban TGTU, BTTVTT, BNG tổ chức giao ban báo chí nhằm định hướng thông tin, cung cấp thông tin, đồng thời nhắc nhở CQBC có vi phạm, thông báo sai phạm hình thức xử lý CQBC Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí từ năm 2007 Tuy nhiên, theo đánh giá chung: việc cung cấp thông tin, định hướng thông tin quan quản lý có lúc hạn chế c) Việc quản lý ấn phẩm phụ, hoạt động liên kết hoạt động khác quan báo chí bị buông lỏng: hàng loạt tờ báo liên danh, liên kết với công ty để xuất ấn phẩm chuyên đề, bán khoán ấn phẩm phụ, tổ chức thi, trao giải, trao cup hình thức phối hợp tổ chức thực chất bán danh nghĩa để công ty tổ chức kiện kêu gọi tài trợ nhằm thu lợi nhuận kinh tế; nhiều CQBC cố tình để diện tích, số lượng quảng cáo vượt quy định cho phép; dễ dãi kiểm duyệt nội dung, cá biệt có đối tác gây áp lực ngược lại với CQBC bình chọn thi, chương trình làm lòng tin khán giả, độc giả, uy tín CQBC, gây khó khăn cho hoat động quản lý nhà nước d) Việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, thẻ nhà báo, văn phòng đại diện, quan thường trú tỉnh chưa hiệu quả: phụ thuộc vào chủ quan quan quản lý nên cần có mối quan hệ riêng phép báo, tạp chí Việc lập văn phòng đại diện, quan thường trú tỉnh quy định chung chung, mang tính nguyên tắc Luật Chính vậy, không CQBC sử dụng người không đào tạo chuyên môn báo chí, thẻ nhà báo e) Các quy định kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý kho lưu chiểu báo chí chưa phù hợp thực tiễn, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình g) Việc quản lý hoạt động báo chí liên quan đến nước hợp tác quốc tế báo chí cần đưa vào LBC: hành lang pháp lý có, nhiên 15 theo nghiên cứu sinh quy định cần đưa vào LBC phần thiếu hoạt động QLNN báo chí nước ta h) Về nguồn lực tài chính: năm gần CQBC hình thành hai dạng: Thứ phận CQBC cấp ngân sách Thứ hai không cấp ngân sách, có quan tự trang trải được, có quan lỗ Thực tế, quan không phụ thuộc vào ngân sách hoạt động chịu tác động chi phối quan nhà nước, quan chủ quản 3.3.3 Đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước báo chí Đa số cán quản lý nhận thức rõ yêu cầu thời kỳ mới, cộng với sách đào tạo, bồi dưỡng cán Đảng, Nhà nước nên trình độ, lực quản lý, ý thức trách nhiệm nâng lên, tính chuyên nghiệp ngày thể rõ Tuy nhiên hạn chế cần sớm khắc phục 3.3.4 Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật: Chưa thực nghiêm minh góp phần giữ kỷ luật, kỷ cương hoạt động báo chí, giúp cho việc quản lý báo chí pháp luật ngày hiệu Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm, Ban, Bộ biểu dương kịp thời CQBC thực tốt việc tuyên truyền chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước 3.4 Nguyên nhân học kinh nghiệm 3.4.1 Nguyên nhân xác định là: tác động bối cảnh nước quốc tế với diễn biến phức tạp, nhanh chóng Bên cạnh lúng túng, bất cập phương thức, lực lãnh đạo, quản lý Đảng Nhà nước báo chí; lực, lĩnh, trách nhiệm đội ngũ cán QLNN báo chí chưa cao; công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn QLNN báo chí, công tác quy hoạch báo chí chậm 3.4.2 Bài học kinh nghiệm: Thứ nhất, điều kiện nào, QLNN báo chí phải tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật, phải xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để tạo sở quan trọng cho họat động quản lý đạt hiệu cao Thứ hai, thường xuyên đổi hoạt động quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn Thứ ba, coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng 16 lực quản lý phẩm chất đạo đức, lĩnh trị cho người làm công tác quản lý báo chí Thứ tư, bảo đảm nguồn lực tài Thứ năm, tích cực mở rộng quan hệ với nước để học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến Thứ sáu, thường xuyên, tra, kiểm tra hoạt động báo chí Nghiêm túc xử lý có vi phạm; đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời TỔNG KẾT CHƯƠNG Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ 4.1 Bối cảnh quan điểm, định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước báo chí 4.1.1 Bối cảnh chung Báo chí nước ta báo chí cách mạng, hình thành phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặt lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đảng cầm quyền; vừa tiếng nói Đảng, Nhà nước, tổ chức trị, xã hội, nghề nghiệp, vừa diễn đàn nhân dân Dự báo chung báo chí phát triển theo hướng truyền thông đa phương tiện (multi media) truyền thông đa kênh (multi platform) Về báo chí in: tiếp tục khó khăn, không chỗ đứng quan trọng, công nghệ thông tin góp phần củng cố vai trò báo in Về phát thanh, truyền hình: công nghệ kỹ thuật phát triển ứng dụng mạnh mẽ phát thanh, truyền hình Về báo chí điện tử: phát triển mạnh Sự phát triển internet ứng dụng công nghệ tăng thời lượng trung bình người truy cập báo chí điện tử Dự báo báo điện tử bắt kịp vượt thời lượng dành cho truyền hình 4.1.2 Quan điểm định hướng Đáp ứng yêu cầu đổi hoạt động quản lý, có QLNN báo chí theo hướng chặt chẽ, liên tục, toàn diện đồng hóa công cụ quản lý nhà nước, phù hợp với giai đoạn phát triển, với thông lệ quốc tế mà ký kết 17 tham gia; Đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; Bảo đảm quyền TDNL, TDBC theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 4.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước báo chí 4.2.1 Hoàn thiện phát huy hiệu lực hệ thống luật văn quy phạm pháp luật quản lý nhà nước báo chí 4.2.1.1 Trước mắt tập trung vào sửa đổi, bổ sung LBC theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 Cụ thể: a) Về quan chủ quản, đối tượng thành lập CQBC điều kiện thành lập CQBC: cần mở rộng Tuy nhiên, điều kiện, tiêu chí để cấp phép xuất lại cần có quy định cụ thể liên quan đến kỹ thuật, công nghệ, giải pháp bảo đảm an ninh thông tin b) Về quyền TDNL, TDBC: LBC văn luật bản, tảng hệ thống PLVBC phải cụ thể hóa quyền để áp dụng thực tiễn, làm sở văn luật khác c) Về cung cấp thông tin cho báo chí quy định thông tin báo chí phải trung thực, khách quan: Các quy định cụ thể cung cấp thông tin cho báo chí cần đưa vào luật Quy chế phát ngôn, đồng thời mở rộng đối tượng phải cung cấp thông tin cho báo chí tổ chức, đối tượng khác; quy định quyền nhà báo, phần trách nhiệm bộ, ban, ngành không thực phải có chế tài xử lý cá nhân cụ thể Việc thông tin báo chí phải bảo đảm trung thực, khách quan Đây điểm quan trọng cần quy định rõ luật, nên bổ sung chế tài khác yêu cầu CQBC phải cải thông tin thiếu xác, xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân, tổ chức… Ví dụ: nên quy định mức xử lý từ xử phạt hành đến truy cứu trách nhiệm hình sự, chí phải bồi thường thỏa đáng gây thiệt hại d) Về quy định thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu CQBC: CQBC có báo in có báo điện tử gắn trách nhiệm với cá nhân tổng biên tập; CQBC vừa có báo in vừa có báo điện tử, gắn trách nhiệm với người đứng đầu ấn phẩm; đài phát thanh, truyền hình gắn với trách 18 nhiệm người giao phụ trách kênh…; nghiên cứu có quy định riêng biên tập viên Luật để gắn trách nhiệm với cá nhân e) Về quyền tác giả: cần quy định rõ chế tài xử phạt đủ tính răn đe không thực quy định quyền tác giả theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Sở hữu trí tuệ năm 2010 g) Về quy định liên quan đến hoạt động liên kết: cần đưa vào LBC quy định rõ loại đối tác liên kết nước nước để có điều khoản cụ thể khác h) Các quy định liên quan đến tài CQBC: nghiên cứu mô hình Pháp phân chia rõ CQBC chủ yếu thực nhiệm vụ trị, quảng cáo xét hỗ trợ ngân sách từ nhà nước; tờ báo có tính thương mại, mang tính giải trí, nhiều quảng cáo phải tự cân đối thu - chi i) Về hoạt động báo chí có yếu tố nước ngoài: cần phải đưa vào LBC, số điểm cần quy định thêm phải tuân theo quy định BNG 4.2.1.2 Về luật, pháp lệnh liên quan: Bổ sung, sửa đổi Luật Quảng cáo,, Luật Tiếp cận thông tin, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước… 4.2.1.3 Về xây dựng hệ thống sở liệu văn pháp luật báo chí: hệ thống hóa theo danh mục: văn hết hiệu lực, hiệu lực; cần bãi bỏ; cần sửa đổi, bổ sung; văn ban hành… Trên sở loại bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay cho phù hợp, văn trái với Hiến pháp năm 2013 4.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động quan quản lý nhà nước báo chí 4.2.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động quan QLNN báo chí Trung ương địa phương: Xác định rõ nguyên tắc làm việc quy chế phối hợp quan QLNN; Áp dụng phương tiện kỹ thuật công nghệ quản lý đại; Quy hoạch tổng thể sở có đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý báo chí; Triển khai thực tốt, tiến độ Đề án Quy hoạch Phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Xây dựng chiến lược phát triển thông tin lâu dài; Nâng cao chất lượng công tác dự báo 4.2.2.2 Đề cao trách nhiệm, nâng cao lực quản lý quan chủ quản người đứng đầu quan báo chí: Đề cao vai trò, trách nhiệm quản chủ quản, 19 đặc biệt thông qua công tác cán Tuân thủ nghiêm quy định tiêu chuẩn cán lãnh đạo, quản lý CQBC, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu CQBC Bố trí phận riêng, cán chuyên trách quản lý CQBC trực thuộc sở có ràng buộc trách nhiệm Thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn diện để có hỗ trợ kịp thời nhân lực, vật lực… 4.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý nhà nước báo chí Phải xác định nhu cầu đội ngũ cán bộ, sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho ngắn hạn, trung hạn dài hạn; Phải lấy chất lượng làm đầu dựa vào tiêu chí, tiêu chuẩn nhà quản lý báo chí Đối với lĩnh vực phải có tiêu chí riêng; Đổi phương thức, cách thức, nội dung tuyển dụng; Nâng cao hiệu sử dụng đội ngũ cán thông qua việc dùng người khả năng, vị trí, trình độ, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng; Nâng cấp trường đào tạo, bồi dưỡng; đổi chương trình dạy học; Nâng cao trình độ quản lý ngang với nước khu vực giới mặt 4.2.4 Tăng cường nguồn lực tài Hoàn thiện chế độ sách đầu tư thích hợp Nhà nước cần có sách tài quốc gia Có thể nghiên cứu phương thức Nhà nước trợ cấp có điều kiện, trợ cấp không hoàn lại cho vay ban đầu với lãi suất thấp cho CQBC địa phương vùng sâu, xa, khó khăn, đặc biệt chương trình phát sóng thêm đài thứ tiếng dân tộc thiểu số 4.2.5 Tăng cường hợp tác quốc tế: Trên sở xác định “điểm yếu”, đề giải pháp mang tính đột phá: Về kinh tế báo chí: lập nên tập đoàn báo chí mạnh để hỗ trợ lực cho việc hội nhập; Về lực quản lý, lực chuyên môn: phải nâng cao để tiếp cận mới; Về ý thức đạo đức nghề: đề cao thông tin trung thực, xác, nhanh nhạy, kiến nhà báo rõ ràng hơn, tiếng nói báo chí Việt Nam có sức nặng trường quốc tế 4.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra: hoạt động cần diễn thường xuyên, nghiêm túc để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật báo chí Tăng cường đầu tư trang thiết bị cần thiết, bổ sung đội ngũ cán tra 20 số lượng chất lượng Nghiên cứu quy định CQBC có quy chế hoạt động riêng phù hợp đặc thù riêng để có biện pháp ngăn chặn sớm sai phạm TỔNG KẾT CHƯƠNG KẾT LUẬN Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí báo chí vấn đề không lí luận thực tiễn báo chí Việt Nam Đây coi nguyên tắc bất di bất dịch hoạt động báo chí Thực tế nhiều bối cảnh khác nhau, chứng minh đắn nguyên tắc Tuy nhiên, giai đoạn nay, số ý kiến trái chiều bày tỏ hoài nghi, phê phán, chí đòi xóa bỏ nguyên tắc báo chí cách mạng Việt Nam Với phân tích, đánh giá, dự báo, nghiên cứu sinh khẳng định lại mặt lí luận thực tiễn nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí báo chí Nghiên cứu sinh cho rằng, cần phải có điều chỉnh trước hết tư quản lí, sau nội dung phương thức quản lí Trước thực tế, đội ngũ người làm báo có nhà báo không hiểu hết quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, dẫn đến chệch định hướng Do vậy, hết, không cần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn mà phải tập trung nâng cao trình độ trị cho đội ngũ người làm báo, để người làm công tác thông tin, tuyên truyền thực trở thành người truyền tải thông tin trung thực, thống, lợi ích đất nước nhân dân Đây nhiệm vụ quan trọng quan QLNN báo chí Thực tiễn hoạt động báo chí Việt Nam ngày đa dạng sinh động, bên cạnh thành tựu ưu điểm, năm gần số hạn chế công tác lãnh đạo, quản lý tạo “lỗ hổng” mà từ lực thù địch lợi dụng khoét sâu thực âm mưu “diễn biến hòa bình” Do vậy, yêu cầu đặt phải tăng cường hoạt động quản lí báo chí Có vậy, báo chí hoàn thành nhiệm vụ phục vụ chế độ, phục vụ nhân dân, hướng quan ngôn luận Đảng, Nhà nước, tổ chức, đoàn thể xã hội diễn đàn 21 nhân dân Trong điều kiện hoạt động quản lý báo chí cần bổ sung, hoàn thiện mà kinh nghiệm quốc tế để học hỏi lại không nhiều thể chế trị, mô hình nhà nước thiếu tương đồng tảng lý luận cần củng cố, đồng thời sở để hình thành hệ thống sở lý luận lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước báo chí Trong nghiên cứu trước đạt số thành tựu thực tiễn tiếp tục đặt yêu cầu mới, cấp thiết công tác quản lý Nhà nước báo chí Đặc biệt bắt đầu triển khai Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tiến hành sửa đổi LBC thông qua Luật TCTT để ngày hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động báo chí Thực trạng QLNN báo chí đặt số vấn đề cần quan tâm giải quyết: - Hệ thống PLVBC chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, tính hiệu lực thực tế chưa cao cần tiếp tục hoàn thiện - Tổ chức máy quan QLNN báo chí hay bị tách, nhập, thay đổi nên hoạt động quản lý dễ bị gián đoạn, vậy, tạo ổn định giúp họat động QLNN phát huy hiệu - Hoạt động quản lý thực tiễn có lúc chặt chẽ tác động thiếu tích cực đến phát triển báo chí; có lúc buông lỏng dẫn đến tình trạng thông tin thiếu xác; báo chí thiên làm kinh tế mà coi nhẹ nhiệm vụ trị; phối hợp quản lý với quan khác chưa hiệu quả, chồng chéo; hoạt động quản lý quan chủ quản CQBC hình thức Vấn đề đặt phải đổi từ tư đến nội dung, phương thức quản lý - Năng lực, trình độ, điều kiện làm việc đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác QLNN báo chí nhiều hạn chế công nghệ làm báo ngày phát triển, ngày đại Một sách tài tập trung cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, đầu tư trang thiết bị đại cần thiết, đổi phải xác định từ người trước tiên 22 - Hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thực tế, xử lý vi phạm chưa nghiêm, tính hiệu quả, răn đe chưa cao Tuy nhiên, đánh giá chung gần 30 năm đổi vừa qua cho thấy, hoạt động QLNN báo chí tạo điều kiện thuận lợi, giúp cho báo chí làm tốt nhiệm vụ trị; QLNN báo chí bảo đảm quyền tự ngôn luận, tự báo chí; QLNN báo chí thực theo pháp luật, bảo đảm báo chí hoạt động pháp luật; Họat động QLNN góp phần thúc đẩy báo chí phát triển, hội nhập với báo chí giới Hệ thống lại, hoạt động QLNN báo chí thời gian qua bên cạnh kết đạt hạn chế, bất cập cần sớm khắc phục Để đề thực sách quản lý báo chí phù hợp, hiệu thời gian tới, không dựa vào sở lý luận cần thiết thực tiễn Chính vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn sâu tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài luận án để làm rõ sở lý luận, sở tổng kết thực tiễn đưa học, giải pháp cần thiết phù hợp, hy vọng cung cấp thêm kênh thông tin để nhà hoạch định sách, nhà lãnh đạo, quản lý báo chí tham khảo Tuy nhiên, đề tài đề cập đến vấn đề lớn thời gian dài nên khó không sơ suất Đồng thời, khả nghiên cứu cá nhân hạn chế Do vậy, nghiên cứu sinh mong muốn vấn đề tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, nhằm ngày hoàn thiện công tác lãnh đạo, quản lý báo chí nước ta./ DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ I Các báo: Nguyễn Thị Mai Anh (2012), “Chính sách quản lý báo chí từ năm 1975 đến dự báo”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số (9/2012), tr 40-44 23 Nguyễn Thị Mai Anh (2012), “QLNN báo chí thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số (6/2015), tr 41-43 Nguyễn Thị Mai Anh (2012), “Đổi tư quản lý báo chí tình hình mới”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số (6/2015), tr 10-14 Mai Anh - Phong Như (2012), “Rất cần tái cấu trúc báo chí”, Tạp chí Cộng sản (chuyên san Hồ sơ kiện), số 304 (6/2015), tr 15-16 Phong Linh (2012), “Quản lý thông tin báo chí – Yêu cầu tất yếu”, Tạp chí Cộng sản (chuyên san Hồ sơ kiện), số 305 ( 6/2012), tr 26-27 Mai Linh (2012), “Nâng cao chất lượng QLNN báo chí tình hình nay”, Tạp chí Tạp chí Cộng sản, số 68 (8/2012), tr 38-40 Hoàng Anh (2012), “Tăng cường QLNN pháp luật báo chí”, Tạp chí Cộng sản điện tử (http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu- Traodoi/2012/18400/Tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-ve-phap-luat-doi-voi-bao.aspx), số 260 (25/10/2012) II Các công trình khoa học khác: Nguyễn Thị Mai Anh (2014), “Đảng lãnh đạo báo chí gần 30 năm đổi mới”, Hội thảo: “Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế - Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh”, (10/2014), Tạp chí Cộng sản Tinh ủy Quảng Ninh tổ chức Đề tài “Phát huy vai trò báo chí Việt Nam đấu tranh phòng, chống tham nhũng nay” + Mã số: KHBĐ (2013)-34 + Chủ nhiệm Đề tài: PGS, TS Nguyễn Linh Khiếu + Nguyễn Thị Mai Anh, Tham gia nghiên cứu chuyên đề: “Báo chí vai trò báo chí đời sống xã hội Việt Nam nay” + Cơ quan chủ trì: Tạp chí Cộng sản + Thời gian bảo vệ: Năm 2015 24
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay