(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

26 196 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:17

CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONGĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAMCHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONGĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAMCHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONGĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAMCHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONGĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAMCHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONGĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ CẨM HÀ CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG Hà Nội – 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh TS Hà Quang Ngọc Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án, Học viện Hành quốc gia Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ – Phòng họp Nhà Học viện Hành Quốc gia: Số : 77 – Đường Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa – Hà Nội Thời gian: vào hồi ngày .tháng .năm PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng tổ chức có nguồn nhân lực tổ chức khu vực công (KVC) Trong bối cảnh việc nghiên cứu chế độ việc làm KVC cấp thiết xuất phát từ lý sau: Thứ nhất, xuất phát từ vai trò khu vực công Thứ hai, xuất phát từ thay đổi cấu chế độ việc làm từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp đến KTTT Thứ ba, xuất phát từ bất cập mô hình quản lý công vụ theo chức nghiệp khu vực NN Thứ tư, chế độ việc làm KVC Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu hóa hội nhập quốc tế, thay đổi công nghệ, xuất công việc đa dạng hóa ngành nghề tạo nhiều hội lựa chọn cho lực lượng lao động tương lai, hình thành, phát triển tinh hoá thị trường lao động, cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí Thứ năm, xuất phát từ yếu hệ thống pháp luật Vì vậy, đề tài luận án nghiên cứu sinh lựa chọn là: “Chế độ việc làm khu vực công điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam” với mong muốn làm sáng tỏ vấn đề lý luận chế độ việc làm, đánh giá thực tiễn chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam, đưa luận khoa học nhằm góp phần hoàn chế độ việc làm phù hợp KVC Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn chế độ việc làm KVC luận án làm rõ vấn đề lý luận, cung cấp đề xuất quan điểm khoa học, giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ việc làm KVC Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu đây, luận án đề nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hoá lý thuyết chế độ việc làm KVC nhằm làm rõ sở lý luận đề tài - Phân tích tác động KTTT đến chế độ việc làm KVC - Nghiên cứu kinh nghiệm chế độ việc làm KVC số nước giới - Phân tích đánh giá thực trạng chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam nhằm vấn đề bất ổn cần nghiên cứu giải - Trên sở tìm hiểu vấn đề lý luận thực tiễn chế độ việc làm KVC đưa quan điểm khoa học, giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án chế độ việc làm khu vực công điều kiện KTTT bao gồm tổng thể quy định điều chỉnh mối quan hệ chủ thể việc làm quản lý việc làm 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: - Chế độ việc làm khu vực công điều kiện KTTT nội dung lớn, đa dạng phức tạp Khi nghiên cứu chế độ việc làm tiếp cận nhiều phương diện khác nội dung chế độ việc làm, yếu tố cấu thành chế độ việc làm, sách NN chế độ việc làm, quản lý chế độ việc làm, mối quan hệ chế độ việc làm với KTTT …Vì vậy, tác giả tập trung nghiên cứu luận giải nội dung sau: quan niệm chế độ việc làm KVC, tác động KTTT chế độ việc làm KVC, yếu tố cấu thành chế độ việc làm KVC - KVC thuật ngữ có nhiều cách tiếp cận khác phạm vi luận án tác giả tiếp cận KVC đồng với khu vực nhà nước luận án tập trung nghiên cứu chế độ việc làm tổ chức khu vực NN, không nghiên cứu chế độ việc làm doanh nghiệp NN Phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng chế độ việc làm KVC Việt Nam từ giai đoạn đổi đất nước năm 1986 đến Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận: Luận án thực sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử 4.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu phân tích tài liệu thứ cấp: Việc nghiên cứu luận án dựa kết phân tích tài liệu thứ cấp công trình nghiên cứu có liên quan đến chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Phương pháp vấn chuyên gia Theo phương pháp tác vấn hai nhóm chuyên gia; Thứ nhất, nhóm chuyên gia lĩnh vực hành vướng mắc lý luận với thực tiễn chế độ việc làm KVC Thứ hai, nhóm chuyên gia nhà làm thực tiễn quản lý nguồn nhân lực KVC để rõ thực tiễn thực chế độ việc làm Phương pháp so sánh Phân tích giống khác đặc điểm chế độ việc làm khu vực công khu vực tư Đồng thời so sánh kinh nghiệm nước quy định chế độ việc làm KVC với thực tiễn hệ thống pháp luật chế độ việc làm KCV điều kiện KTTT Việt Nam Phương pháp hội thảo: Trong trình nghiên cứu đề tài luận án tác giả nhiều lần đưa nội dung nghiên cứu tọa đàm, hội thảo Khoa chuyên môn nơi NCS sinh hoạt khoa học NCS tiếp thu ý kiến trao đổi, thảo luận nhà khoa học Khoa chuyên môn Trên sở thông tin thu thập được, nghiên cứu sinh phân tích, đánh giá, xem xét góc độ lý luận thực tiễn Qua đó, tổng hợp lại để có kết luận, đề xuất mang tính khoa học, phù hợp với lý luận thực tiễn chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Giả thuyết khoa học câu hỏi nghiên cứu 5.1.Giả thuyết khoa học Chế độ việc làm hiểu tổng thể quy định pháp luật hình thành mối quan hệ chủ sử dụng lao động người lao động việc làm quản lý việc làm KTTT tác động đến KVC chế độ việc làm KVC, Nhà nước phải điều chỉnh chế độ việc làm cho phù hợp với phát triển ngày sâu, rộng KTTT 5.2 Câu hỏi nghiên cứu Để chứng minh giả thuyết khoa học nêu trên, sở nghiên cứu lý luận thực tiễn chế độ việc làm, đề tài tập trung trả lời số câu hỏi nghiên cứu sau: Chế độ việc làm cần hiểu cách chung toàn diện nào? KTTT có ảnh hưởng tới KVC qua chế độ việc làm KVC nào? Ở Việt Nam chế độ việc làm KVC có đặc điểm bị tác động KTTT ? Để xây dựng chế độ việc làm KVC Việt Nam cần quan tâm đến nội dung ? Vì ? Đóng góp luận án 6.1 Về lý luận Luận án đóng góp luận khoa học, góp phần đưa quan điểm khoa học mang tính chất định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Cụ thể: - Luận án góp phần bổ sung, phát triển số nội dung lý luận chế độ việc làm, chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT, nói chung, Việt Nam, nói riêng - Luận án làm rõ quan niệm chế độ việc làm khu vực công, dựa mối quan hệ người sử dụng lao động người lao động, nội dung cụ thể chế độ việc làm - Luận án làm rõ tác động KTTT đến chế độ việc làm 6.2 Về thực tiễn Luận án nghiên cứu đánh giá thực trạng chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam có có đóng góp định thực tiễn sau: - Luận án cung cấp tranh tổng thể chế độ việc làm KVC Việt Nam yếu tố cấu thành chế độ việc làm, nội dung chế độ việc làm đặc biệt hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh chế độ việc làm KVC Việt Nam từ năm 1986 đến - Kết nghiên cứu luận án có ý nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu hoàn thiện chế độ việc làm khu vực công Việt Nam Luận án sử dụng làm: tài liệu phục vụ cho đào tạo chuyên ngành Quản lý tổ chức nhân Học viện Hành Quốc gia; tài liệu tham khảo cho cá nhân, quan, tổ chức làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập hành công; quản lý nhân hành chính; tài liệu tham khảo có giá trị nhà hoạch định thực sách công lĩnh vực quản lý nhân Việt Nam, đặc biệt KVC; - Từ kết nghiên cứu luận án, tiếp tục triển khai nghiên cứu sâu chế độ việc làm quản lý nguồn nhân lực khu vực công Kết cấu luận án: gồm Phần mở đầu, phần nội dung chương, Kết luận, Danh mục công trình công bố kết nghiên cứu đề tài luận án, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục B KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KHU VỰC CÔNG CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT Cho đến chưa có thống cách hiểu khu vực công phân định rõ hoạt động KVC Do đó, nghiên cứu chế độ việc làm KVC cần nghiên cứu cách tiếp cận KVC nội dung quản lý KVC để hiểu rõ đặc thù chế độ việc làm KVC Các nghiên cứu cách tiếp cận đến người làm việc KVC áp dụng luật công để quản lý nhóm đối tượng; vai trò nhà nước phát triển quốc gia NN không can thiệp vào thị trường nhằm khắc phục, hạn chế khuyết tật mặt trái thị trường, mà người tiến hành (trực tiếp gián tiếp) hoạt động KVC Xác định mức độ tham gia NN việc cung cấp hàng hóa công cộng cho hợp lý, NN quản lý khu vực cách cho hiệu thách thức quốc gia Mặc dù vậy, đề tài làm rõ nội dung Luật công vụ mà chưa làm rõ nội dung chế độ việc làm khu vực công 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Trong nội dung chế độ việc làm mối quan hệ lao động người sử dụng lao động người lao động nội dung quan trọng Để hiểu rõ mối quan hệ nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực khu vực công góp phần làm sáng tỏ Do đó, nghiên cứu đề tài luận án tìm hiểu quản lý nguồn nhân lực KVC phát triển nội dung nghiên cứu Chế độ việc làm KVC nội dung đề cập đến công trình nghiên cứu chưa có tính hệ thống tiếp cận nhiều góc độ khác 1.3 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC Công vụ loại việc làm KVC tìm hiểu công trình nghiên cứu công vụ, công chức giúp tác giả luận án thấy tranh tổng thể việc làm công người làm việc thuộc khu vực NN - khu vực công Từ đó, giúp tác giả tập trung vào nghiên cứu nội dung chưa đề cập đến cần bổ sung, phát triển chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Đối với nhóm công chức nhà nước Việt Nam với chế độ làm việc theo biên chế, nhà nước đảm bảo suốt đời có số đề tài, sách báo công trình nghiên cứu đề cập tới vấn đề phương diện khác Các công trình chủ yếu tập trung vào: Những nghiên cứu công vụ công chức Những nghiên cứu mô hình quản lý công vụ Những nghiên cứu quy định pháp luật công vụ, công chức Những nội dung nghiên cứu quan nghiên cứu quan tâm nghiên cứu Bộ Nội vụ, Học viện Hành Quốc gia, Văn phòng Chính phủ …Trong nghiên cứu nhiều vấn đề làm sáng tỏ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hệ thống pháp luật công vụ, công chức, mô hình quản lý công vụ, nội dung quản lý công vụ, công chức, cải cách công vụ, công vụ nước, đạo đức công vụ, chế độ công vụ… Các công trình nghiên cứu dừng lại việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức mà chưa đề cập đến chế độ việc làm nhóm đối tượng đảm nhận việc làm KVC 1.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XUNG QUANH NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN Những công trình nghiên cứu nước xung quanh nội dung luận án mà tác giả tổng hợp đề cập đến vấn đề sau đây: - Quản lý khu vực công - Quản lý nguồn nhân lực khu vực công - Công vụ, công chức - Chế độ việc làm khu vực công điều kiện KTTT Nhìn chung, công trình nghiên cứu có đề cập nội dung liên quan đến chế độ việc làm KVC Những vấn đề chưa giải thấu đáo cần phải tiếp tục nghiên cứu là: Phần lớn nghiên cứu hệ thống đề cập đến chế độ việc làm cách tiếp cận khác Đây nguồn tài liệu hữu ích cho tác giả luận án trình nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, liên quan đến chế độ việc làm KVC nghiên cứu đề cập vài nội dung chế độ việc làm, nghiên cứu chưa có tính hệ thống chưa có nghiên cứu sâu vào nội dung Việt Nam Cụ thể sau: - Về mặt lý luận, chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT chưa nghiên cứu mang tính hệ thống nên cần thiết tiếp tục phải nghiên cứu quan niệm chế độ việc làm, yếu tố cấu thành chế độ việc làm, vấn đề tiếp tục nghiên cứu - Trong nghiên cứu có chế độ việc làm khu vực công chưa làm rõ vấn đề việc làm, hình thức làm việc phù hợp quản lý việc làm đặc biệt tác động KTTT đến chế độ việc làm - Nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực KVC chưa đặt mối tương quan so với quản lý nguồn nhân lực khu vực tư - Chế độ việc làm chưa làm rõ KTTT Do đó, luận án tác giả hệ thống lý thuyết chế độ việc làm KVC Việt Nam tác động KTTT - Chưa có tài liệu hay công trình công bố chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu lý luận chế độ việc làm khu vực công điều kiện KTTT đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ làm việc làm khu vực công Việt Nam cần thiết - Về mặt thực tiễn, chưa có công trình đánh giá quy định pháp luật nội dung chế độ việc làm KVC Việt Nam nên tác giả sâu vào nghiên cứu đánh giá vấn đề Cần khẳng định nghiên cứu tạo tiền đề quan trọng để tác giả tiếp tục nghiên cứu đề tài chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Có nhiều nội dung nghiên cứu tác giả trước tác giả luận án kế thừa nội dung nghiên cứu Tuy nhiên, tác giả luận án nhận thấy vấn đề chế độ việc làm KVC nội dung khó xác định phức tạp thiếu sở khoa học thực tiễn để nhà quản lý chọn chế độ việc làm phù hợp với giai đoạn phát triển Nhà nước Cụ thể nội dung: - Quan niệm chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam - Các yếu tố cấu thành chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Cụ thể là: mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động, hình thức làm việc, hệ thống quy định pháp luật chế độ việc làm Do đó, cần có nghiên cứu chuyên sâu tiếp tục bổ sung phát triển nội dung nhằm xây dựng luận khoa học giúp hoàn thiện chế độ việc làm KVC phù hợp điều kiện KTTT Việt Nam Từ đó, góp phần đem lại hiệu cho quản lý sử dụng nguồn nhân lực KVC Với nội dung đề cập đến nghiên cứu thấy việc lựa chọn đề tài “Chế độ việc làm khu vực công điều kiện KTTT Việt Nam” phù hợp với lý luận thực tiễn Chế độ việc làm hình thức tổ chức quản lý việc làm, hình thành tổng thể quy định điều chỉnh`mối quan hệ người sử dụng lao động người lao động việc làm quản lý việc làm 2.1.2.3 Khái niệm “ chế độ việc làm khu vực công” Chế độ việc làm khu vực công hình thức tổ chức quản lý việc làm khu vực công, hình thành tổng thể quy định điều chỉnh mối quan hệ người sử dụng lao động Nhà nước, tổ chức Nhà nước người làm việc cho Nhà nước việc làm quản lý việc làm 2.2 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KTTT ĐẾN CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG 2.2.1 Khái quát kinh tế thị trường KTTT nói chung bao hàm yếu tố chủ yếu sau: chủ thể kinh tế thị trường; tính đồng hệ thống thị trường; hệ thống giá cả; chế vận hành kinh tế thị trường; vai trò nhà nước 2.2.2 Sự tác động kinh tế thị trường đến chế độ việc làm khu vực công Sự phát triển KTTT tác động đến nhiều lĩnh vực có tác động đến chế độ việc làm KVC Trước hết, xuất phát từ chất KTTT cạnh tranh tự Khi KTTT phát triển kéo theo xuất nhiều việc làm làm cho người lao động có nhiều lựa chọn việc làm Nhà nước khó khăn quản lý việc làm Nếu trước kia, việc làm KVC xem có sức hấp dẫn cao tính chất ổn định an toàn ngày xuất khu vực khác với việc làm hấp dẫn thu nhập cao lựa chọn lực lượng lao động tiềm Vì vậy, trì “sân chơi không bình đẳng” không tạo tính cạnh tranh hội việc làm với chế độ đãi ngộ xứng đáng, tổ chức thuộc KVC ngày bị hội tuyển dụng người tài Thứ hai, KTTT vận hành theo quy luật thị trường tác động tích cực vào đời sống xã hội giải phóng cá nhân tham gia hoạt động kinh tế khỏi phụ thuộc vào kế hoạch, mệnh lệnh hành quan liêu,…và tạo điều kiện để họ trở thành chủ thể tự chủ hoạt động kinh tế tác động đến việc thiết 10 lập mối quan hệ việc làm KTTT phát triển cá nhân người lao động trở thành chủ thể có tính độc lập định, nguyên tắc cạnh tranh hiệu quả, lợi ích tối đa phá vỡ nhiều quan niệm quan hệ khác chế cũ, thúc cá nhân phát huy hết lực Thứ ba, điều kiện KTTT, kinh tế mở, có tính toàn cầu, đòi hỏi quốc gia phải nhanh chóng tạo lập đồng hệ thống thể chế kinh tế, thể chế hành phù hợp với thông lệ chung giới; phải đổi tổ chức máy, đổi cách thức quản lý người làm việc, nâng cao trình độ, lực, trách nhiệm cán bộ, công chức để hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, công đồng khu vực Do đó, cần hoàn thiện thể chế mối quan hệ việc làm KVC Trong KTTT, “mở” động thị trường lao động thực tạo hội việc làm cho người lao động chất lượng cao Quan hệ người sử dụng lao động người lao động KTTT xác lập thông qua định độc lập Theo đó, người lao động người sử dụng lao động có tự lớn việc định bắt đầu, thay đổi chấm dứt mối quan hệ Vì vậy, tất tổ chức, khu vực công tư, đứng trước thách thức lớn việc thu hút, trì sử dụng hiệu nguồn nhân lực tổ chức Tóm lại, với vận động KTTT dựa quan hệ cung cầu có tác đông đến nhiều vấn đề có chế độ việc làm KVC Chế độ việc làm KVC cần phải có thay đổi mối quan hệ người sử dụng lao động người lao động theo xu hướng linh hoạt để phù hợp với KTTT 2.3 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT 2.3.1 Chủ thể chế độ việc làm 2.3.1.1 Người sử dụng lao động KVC Người sử dụng lao động bảo đảm quyền có việc làm người lao động trường hợp pháp luật quy định Pháp luật bảo đảm cho người lao động có quyền làm việc cho người sử dụng lao động nơi mà pháp luật không cấm Đối với tổ chức thuộc KVC người sử dụng lao động thực quyền nghĩa vụ khuôn khổ 11 quy định hệ thống pháp luật riêng biệt KVC để phù hợp với đặc thù việc làm KVC 2.3.1.2 Người làm việc khu vực công Người làm việc KVC có số lượng lớn có nhiều loại khác Tùy thuộc vào mục đích phân loại, có nhiều cách phân loại khác phân loại theo cấp, học vấn; Phân loại theo tính chất hoạt động quan, tổ chức; Phân loại theo hệ thống thứ bậc cấu tổ chức máy NN, Phân loại theo ngành (chuyên môn), ngạch (cấp bậc) bậc (vị trí): Theo hình thức hình thành nguồn lực vào quan nhà nước; Người làm việc KVC phân loại theo nhóm công chức, viên chức, lao động hợp đồng, hay tên gọi khác… 2.3.2 Việc làm khu vực công Việc làm KVC đa dạng, phong phú để nhằm cung cấp dịch vụ công cho đời sống xã hội Trong điều kiện KTTT hoạt động Nhà nước thay đổi việc làm KVC thay đổi theo tính chất phục vụ đáp ứng nhu cầu người dân đáp ứng nhiệm vụ Nhà nước 2.3.3 Các hình thức làm việc khu vực công 2.3.3.1 Làm việc thường xuyên Làm việc thường xuyên hình thức mà người làm việc tổ chức trao công việc định mang tính thường xuyên 2.3.3.2 Làm việc không thường xuyên Làm việc không thường xuyên dạng việc làm phổ biến KTTT 2.3.3.3 Làm việc theo hợp đồng lao động Về thực chất, HĐLĐ hình thức cam kết bên, người có nhu cầu cho thuê sức lao động bên người thuê sức lao động vấn đề thuộc quan hệ lao động Đối với KVC cải cách chế độ việc làm theo hướng trọng đến ràng buộc quan hệ lao động hình thức hợp đồng Đối tượng HĐLĐ “việc làm” mà người lao động phải thực Việc làm nội dung thỏa thuận bên, thông qua xác lập quan hệ lao động 2.3.3.4 Làm việc theo chế linh hoạt 12 Làm việc theo chế linh hoạt xu hướng quản lý việc làm Một số mô hình làm việc theo chế linh hoạt áp dụng cho khu vực tư khu vực công giới như: Chia sẻ công việc, cho phép nhân viên làm việc theo thời gian khác nhau, số tổ chức, trách nhiệm nghề nghiệp số nhân viên chủ yếu gắn liền với dự án, dự án hoàn thành, nhân viên tiếp tục thực dự án tiếp theo, thông tin liên lạc phương pháp kết hợp lợi ích phương pháp khác việc lựa chọn hệ thống làm việc phù hợp 2.3.4 Nội dung chế độ việc làm khu vực công 2.3.4.1.Tuyển dụng người làm việc khu vực công Tuyển dụng người làm việc cho KVC quy định chặt chẽ từ thủ tục tiếp nhận đến việc trì chấm dứt quan hệ lao động Việc tuyển dụng phải tuân thủ tuyển dụng - điểm giúp dễ dàng nhận tính chất khác biệt so với hình thức tuyển dụng khác Những chủ yếu pháp luật quy định bao gồm tiêu tuyển dụng, nhu cầu lao động Tuyển dụng người làm việc cho KVC có nhiều hình thức xét điều kiện, thi tuyển cạnh tranh, giao việc Trong điều kiện KTTT, chế cạnh tranh, tạo bình đẳng cho chủ thể nên hình thức chủ yếu mà quốc gia áp dụng tuyển dụng KVC thi tuyển cạnh tranh, thi tuyển theo vị trí việc làm 2.3.4.2 Kỷ luật lao động khu vực công Trong chế độ việc làm quy định kỷ luật lao động nội dung bắt buộc cần phải có để đảm bảo hoạt động tổ chức đảm bảo mối quan hệ lành mạnh hai bên người sử dụng lao động người lao động quan hệ lao động Kỷ luật lao động KVC hệ thống quy tắc, quy chế bắt buộc người lao động làm việc khu vực công phải tuân thủ nghiêm ngặt 2.3.4.3 Đào tạo, bồi dưỡng khu vực công Trong KVC đào tạo, bồi dưỡng không việc nâng cao chất lượng trình độ nhận thức, chuyên môn nghề nghiệp, kỹ CB,CC đáp ứng yêu cầu phát triển tổ chức, mà việc đào tạo, bồi dưỡng gắn liền với mục đích, yêu cầu khác NN 13 2.3.4.4 Quyền nghĩa vụ người làm việc khu vực công Trong KVC nghĩa vụ người làm việc thường quy định có tính chất bắt buộc, ràng buộc hình thức trách nhiệm cụ thể Đó bổn phận, nhiệm vụ có tính bắt buộc người thực hiện, bị ràng buộc hình thức trách nhiệm định Các quyền nghĩa vụ người làm việc KVC tạo nên địa vị pháp lý, vị họ công vụ Quyền người làm việc KVC phương tiện pháp lý để họ thực công vụ, nghĩa vụ họ bổn phận, việc mà họ phải thực tương xứng với chức vụ quản lý, chức vụ chuyên môn họ đảm nhiệm 2.3.4.5 Tiền lương khu vực công Trong KVC, tiền lương số tiền mà quan, tổ chức NN trả cho người lao động theo chế, sách NN thể hệ thống thang, bảng lương NN quy định Trong hoạt động công vụ, tiền lương đóng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, yếu tố tiên thu hút giữ người có tài tham gia hoạt động KVC, tránh tượng chảy máu chất xám từ khu vực công sang khu vực tư 2.4 CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM TRONG KHU VỰC CÔNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.4.1 Chế độ việc làm khu vực công Mỹ Chế độ việc làm Mỹ chế độ việc làm theo vị trí việc làm Trong chế độ việc làm này, quy định liên quan đến mối quan hệ lao động quy định theo hướng công khai cạnh tranh KVC Chế độ việc làm giúp cho việc thực mục tiêu từ vị trí việc làm mà chọn người thích hợp với nhiệm vụ chức trách rõ ràng 2.4.2 Chế độ việc làm khu vực công Nhật Bản Nhật Bản quốc gia có nhiều xu hướng cải cách chế độ việc làm KVC Nền công vụ Nhật Bản mở rộng cho người có lực mong muốn trở thành công chức 2.4.3 Chế độ việc làm khu vực công nước ASEAN Mỗi khu vực có chế độ việc làm khác KVC có quy định riêng chế độ việc làm cho nhóm người lao động khác Phân loại vị trí công việc, hình thức làm việc, đào tạo, thu hút nhân tài, đánh giá cán 14 bộ, công chức, Tuyển dụng theo vị trí, Tổ chức hoạt động Công đoàn Chương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT 3.1 KVC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT 3.1.1 Kinh tế thị trường Việt Nam từ năm 1986 đến Trong trình đổi tư lý luận thực tiễn, nhận thức kinh tế XHCN phát triển từ thấp đến cao trải qua ba nấc thang tương ứng với ba giai đoạn phát triển kinh tế: Giai đoạn trước năm 1986; Giai đoạn từ năm 1986 - 2001 giai đoạn từ 2001 đến Đặc biệt giai đoạn từ Đại hội VI (1986) đến hết Đại hội VIII (2001).Đổi toàn diện cấu trúc chế vận hành kinh tế với nội dung từ bỏ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản lý nhà nước, theo định hướng XHCN Việt Nam dần hình thành đầy đủ, đồng yếu tố thị trường loại thị trường, vận hành thông suốt, gắn kết với thị trường khu vực quốc tế 3.1.2 Đặc thù khu vực công Việt Nam điều kiện KTTT Trong KTTT định hướng XHCN Việt Nam KVC trình phát triển có đặc thù riêng gặp phải thách thức thể chế quản lý kinh tế chưa hoàn thiện, trình thay đổi vai trò NN, CQNN chưa thật làm tư cách người cung cấp dịch vụ cho công dân - KVC Việt Nam phải phát triển theo định hướng Nhà nước pháp quyền, hoạt động KVC tuân thủ quy định pháp luật thực tế KTTT định hướng XHCN Việt Nam, thể chế quản lý kinh tế chưa hoàn thiện làm ảnh hưởng đến KVC - KVC phát triển theo định hướng NN, trọng phát triển KTTT nhằm góp phần thực mục tiêu phát triển đất nước - KVC Việt Nam thực sách chủ động hội nhập sâu vào kinh tế giới đảm bảo độc lập, tự chủ phát triển đất nước mặt để đứng vững trước thánh thức thời đại, kể khủng hoảng kinh tế toàn cầu 15 - Trong KTTT với đặc trưng tuân theo quy luật cung, cầu dần khắc phục tình trạng độc quyền KTTT phát triển KVC tuân theo quy luật thị trường - KVC thực chức quản lý NN, cung cấp dịch vụ công 3.2 THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT Ở VIỆT NAM 3.2.1 Việc làm chủ thể kvc điều kiện KTTT Việt Nam 3.2.1.1 Việc làm khu vực công Với cách quan niệm khu vực công - khu vực nhà nước trên, ta phân chia hai nhóm hoạt động khu vực công mà quốc gia phải có, khu vực công Việt Nam Hệ thống việc làm tương ứng với hai nhóm hoạt động khu vực công: - Nhóm hoạt động thực thi quyền lực công để quản lý xã hội - Nhóm hoạt động mang tính chất sản xuất, cung cấp loại hàng hóa dịch vụ cho xã hội Những hoạt động thực thông qua nhiều hình thức khác nhau: Một là, NN tổ chức hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho xã hội hình thức hàng hóa phục vụ nhu cầu xã hội (hàng hóa công cộng) hàng hóa phục vụ nhu cầu cá nhân (hàng hóa cá nhân) Hai là, NN mua sản phẩm hàng hóa dịch vụ chủ thể kinh tế không thuộc khu vực nhà nước để cung cấp cho NN xã hội theo chế trực tiếp mua, bán thị trường theo chế hợp đồng NN thành phần kinh tế khác, NN Ba là, Chính phủ người chi tiền, trợ cấp, thuê chủ thể kinh tế khác tạo sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung cấp cho xã hội đưa hình thức khuyến khích ưu đãi thuế, điều kiện lãi suất tín dụng hay điều kiện vật chất khác 3.2.1.2 Người làm việc khu vực công 16 Trong phạm vi luận án, KVC tiếp cận đồng với khu vực nhà nước nên người làm việc KVC tập hợp tất người làm việc tổ chức NN, nhà nước trả lương khoản phúc lợi khác có liên quan tiền từ ngân sách NN Ở Việt Nam người làm việc KVC có số lượng lớn có nhiều loại khác 3.2.1.3 Chủ thể quản lý người làm việc khu vực công Việt Nam Ở nước ta nay, hệ thống quản lý chủ thể quản lý việc làm người làm việc khu vực công bao gồm : - Quản lý nhân cấp cao: Ban Tổ chức Trung ương - Quản lý Nhà nước công vụ, công chức: Bộ Nội vụ - Các quan quản lý ngành dọc tổ chức, cán gồm có: Sở Nội vụ thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị chuyên ngành nội vụ cấp huyện; Vụ Tổ chức – Cán Bộ, quan ngang Bộ quan thuộc Chính phủ; phận Tổ chức Cán đơn vị nghiệp - Quản lý lương chế độ tài chính: Bộ Tài - Quản lý chế độ lao động: Bộ Lao động Thương binh Xã hội; Bộ Nội vụ - Quản lý chế độ lương, bảo hiểm sau nghỉ hưu: Bảo hiểm xã hội 3.2.2 Chế độ việc làm khu vực công Việt Nam từ 1986 đến Thứ nhất, từ năm 1986 đến hệ thống văn pháp luật điều chỉnh chế độ việc làm KVC nước ta chưa đầy đủ nội dung chế độ việc làm có quy định hệ thống văn pháp luật Thứ hai, với đặc thù KVC nước ta bao gồm người lao động làm việc hưởng lương từ ngân sách NN lớn đa dạng nên cần có nhiều văn pháp luật điều chỉnh đối tượng người làm việc khác KVC nước ta thể mối quan hệ lao động mang tính chất đặc thù nhóm người làm việc KVC nước ta Thứ ba, hệ thống văn pháp luật chế độ việc làm KVC nước ta bước hoàn thiện, bổ sung Thứ tư, hình thức làm việc có khác biệt với nhóm người làm việc KVC Đối với nhóm công chức NN áp dụng hình thức làm việc biên chế suốt đời, nhóm viên chức có áp dụng 17 hình thức hợp đồng làm việc người làm việc hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ –CP quan NN Dưới tác động KTTT chế độ việc làm có thay đổi chế độ tự chủ biên chế quan; hình thức HĐLĐ trọng xu chế độ làm việc nay; phân loại CBCCVC; Tuyển dụng người làm việc KVC; ĐTBD KVC, Tiền lương, chế độ phúc lợi KVC Quyền nghĩa vụ người làm việc KVC; Kỷ luật lao động KVC 3.3 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KVC TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT Ở VIỆT NAM Qua phân tích thực trạng chế độ việc làm Việt Nam vấn đề đặt nhằm hoàn thiện chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Thứ nhất, vấn đề nhận thức tầm quan trọng chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam hạn chế KVC Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức từ nhu cầu phát triển KTTT toàn cầu hóa, thay đổi khoa học công nghệ, đa dạng ngành nghề, thị trường lao động phát triển Cơ quan quản lý việc làm người làm việc KVC chưa thực quan tâm đến quan hệ việc làm bình đẳng, chất lượng việc làm, số lượng việc làm, tính đặc thù việc làm nhóm người làm việc Thứ hai, hệ thống pháp luật điều chỉnh nội dung chế độ việc làm hạn chế dẫn đến hạn chế thực tiễn quản lý, sử dụng người làm việc tổ chức thuộc KVC Thứ ba, hình thức làm việc nội dung chế độ việc làm KVC Việt Nam thiếu tính linh hoạt KTTT Việt Nam Chương HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 4.1 QUAN ĐIỂM KHOA HỌC NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 18 4.1.1 Hoàn thiện chế độ việc làm khu vực công phải đặt bối cảnh phát triển KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế Chế độ việc làm linh loạt thích ứng với việc phát triển KTTT, hoàn thiện chế độ việc làm KVC đặt yêu cầu sau: - Phải có hệ thống pháp luật đồng bộ, rõ ràng chế độ việc làm KVC - Mỗi nhóm người làm việc KVC có đặc trưng khác nên cần có phân biệt chế việc làm để phù hợp với nhóm đối tượng - Áp dụng mô hình vị trí việc làm KVC, cải cách chế độ tiền lương chế độ đãi ngộ, hình thức làm việc linh hoạt, hình thức hợp đồng lao động - Nội dung chế độ việc làm KVC cần phải có thay đổi để thích ứng với điều kiện KTTT nước ta 4.1.2 Hoàn thiện chế độ việc làm khu vực công phải Việt Nam gắn với công cải cách hành đặc biệt cải cách chế độ công vụ, công chức Cải cách chế độ công cụ, công chức nước ta giúp hoàn thiện chế độ việc làm KVC bắt nguồn từ: Hoàn thiện mô hình quản lý công vụ theo vị trí việc làm theo hướng xây dựng hệ thống vị trí việc làm với đầy đủ yêu cầu công việc, người đảm nhận công việc sở xây dựng nội dung chế độ việc làm Vấn đề tinh giản biên chế lần triển khai với tâm cao Đảng, Chính phủ 4.1.3 Hoàn thiện chế độ việc làm khu vực công theo xu hướng linh hoạt, áp dụng thành công chế độ việc làm khu vực tư Mô hình quản lý nhiều nước đưa vào luật, thực tế nhiều điều chưa cụ thể cách thức “quản lý người gắn liền trả lương thực thi công việc - performance-based pay” Chế độ việc làm KVC áp dụng chế độ làm việc theo mô hình nhân linh hoạt (Flexible Staffing) nhiều nước quan tâm Cùng với đời mô hình nhân linh hoạt, công ty chuyên cung cấp lực lượng lao động linh hoạt (flexible Staffing Company) đời 19 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT Ở VIỆT NAM 4.2.1 Đổi tư chế độ việc làm khu vực công điều kiện KTTT Việt Nam Đổi tư chế độ việc làm khu vực công giải pháp quan trọng giai đoạn Khả áp dụng kinh nghiệm khu vực tư vào khu vực công bị hạn chế chất khác nguồn lực để chi trả cho người lao động làm việc cho tổ chức Chế độ việc làm khu vực công gắn liền với nhiều quy tắc, quy chế riêng biệt; nhiều mối quan hệ Mặt khác, thay đổi chế độ việc làm gắn liền với thay đổi chế độ khác tiền lương, chế độ mang tính phúc lợi xã hội (bảo hiểm xã hội (hưu trí), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,v.v.) Chấp nhận thất nghiệp phải xem cách tư để cải cách, thay đổi chế độ việc làm khu vực công Nhiều quốc gia giới phải áp dụng mô hình hỗn hợp chức nghiệp (carres) hay việc làm (position- job) điều cần xem xét, suy nghĩ chuyển đổi chế độ việc làm Việt Nam 4.2.2 Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật quản lý người làm việc khu vực công điều kiện KTTT Việt Nam Xây dựng văn pháp luật chuyên biệt điều chỉnh loại lao động khu vực công Ban hành Luật Công vụ để điều chỉnh nhóm đối tượng thực thi công vụ gắn liền với quyền lực, cụ thể nhóm công chức hành Việc ban hành Luật Công vụ đáp ứng xây dựng hành chính quy, đại, đáp ứng yêu cầu hệ thống công cụ quản lý KTTT, hội nhập kinh tế quốc tế diễn nước ta Luật Công vụ cần quy định nội dung chế độ việc làm công chức tuyển dụng, hợp đồng thực thi công vụ, trả lương, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, quyền lợi, nghĩa vụ… công chức 20 Chỉnh sửa Luật Viên chức theo hướng gần với quy định Bộ Luật Lao động để tạo sân chơi bình đẳng với tổ chức khác cung cấp dịch vụ công Đối với nhóm bầu cử ban hành Quy chế điều chỉnh riêng biệt cho nhóm để đáp ứng chất chế độ làm việc 4.2.3 Đổi hình thức làm việc nội dung chế độ việc làm khu vực công điều kiện KTTT Việt Nam - Xây dựng chế hợp đồng làm việc với nhiều loại hợp đồng dành cho nhóm người làm việc khác khu vực công Người làm việc KVC nhà nước bảo đảm thông qua cam kết theo hình thức làm việc (dành cho tất đối tượng người làm việc cho khu vực công), cụ thể nhà nước người lao động Chế độ việc làm nên dùng hợp đồng làm việc cho tất đối tượng làm việc KVC có nhiều loại hợp đồng khác nhau:hợp đồng theo ngạch, bậc; hợp đồng theo vị trí việc làm áp dụng cho đơn vị nghiệp chế độ hợp đồng theo trách nhiệm dùng cho người làm việc theo chế độ bầu cử; HĐLĐ dùng cho công việc đơn giản Từ thực tế biên chế suốt đời, không phụ thuộc vào chất lượng công việc, nhóm công chức chuyển sang chế hợp đồng nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn nhân lực tạo điều kiện trả lương cho CBCC theo kết thực thi công vụ Có thể áp dụng hợp đồng thực thi công vụ cho nhóm, hạng, ngạch công chức để đạt mục tiêu chung quản lý nhà nước Chế độ việc làm KVC hiệu tổ chức sử dụng nguồn nhân lực quan hệ lao động tổ chức khu vực công thực theo chất quan hệ lao động dựa nguyên tắc chung, người sử dụng lao động người giao việc kiểm soát, người lao động phải thực công việc giao chịu kiểm soát người sử dụng lao động trả công Từ hình thức làm việc theo hợp đồng nội dung chế độ việc làm thỏa thuận quy định hợp đồng tuyển dụng, đào tạo, kỷ luật lao động, đánh giá, trả lương 21 4.2.4 Điều kiện đảm bảo thực chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam - Thực đổi chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT cần có lộ trình thực để đem lại hiệu Về mặt tổ chức, chưa có chuẩn bị đầy đủ để quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động KVC thực chế hợp đồng nên cần có thời gian để chuẩn bị định Giao dần quyền tự chủ tài chính, sử dụng lao động cho quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động để thích ứng dần với chế thị trường Về tâm lý, việc thực chế hợp đồng người làm việc KVC áp dụng chế độ làm việc linh hoạt khu vực tư mang tính cạnh tranh cần có chuẩn bị tâm lý cho toàn xã hội thân người làm việc KVC để tránh gặp phải vấn đề phát sinh tư tưởng không thuận lợi cho việc đổi Quản lý người làm việc KVC theo quy trình khoa học Về nguồn lực tài chính, mở rộng quyền tự chủ ngân sách, tính toán lại khoản thu chi để ngân sách NN thực chế độ đãi ngộ hợp lý - Giao quyền đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu quan, đơn vị trình thực chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT KẾT LUẬN Chế độ việc làm KVC nội dung quan trọng bối cảnh cải cách hành nước ta Luận án công trình nghiên cứu chuyên sâu thuộc chuyên ngành Quản lý hành công, nghiên cứu toàn diện có hệ thống chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Luận án làm sáng tỏ số nội dung lý luận, thực tiễn chế độ việc làm KVC mà công trình nghiên cứu khác chủ đề chưa đề cập đề cập cần có bổ sung, phát triển có cách tiếp cận hệ thống hơn, đồng thời đưa số quan điểm định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ việc làm KVC Việt Nam 22 Một là, luận án xác định khái niệm chế độ việc làm hình thức tổ chức quản lý việc làm, hình thành tổng thể quy định điều chỉnh`mối quan hệ người sử dụng lao động người lao động việc làm quản lý việc làm Luận án đề xuất khung lý thuyết chế độ việc làm khu vực công KTTT thông qua xác định rõ khái niệm chế độ việc làm KVC, xác định phạm vi chế độ việc làm KVC hình thức tổ chức quản lý việc làm khu vực công, hình thành tổng thể quy định điều chỉnh mối quan hệ người sử dụng lao động Nhà nước, tổ chức Nhà nước người làm việc cho Nhà nước việc làm quản lý việc làm Bên cạnh đó, luận án làm rõ yếu tố cấu thành nội dung chế độ việc làm KTTT, tác động KTTT đến chế độ việc làm KVC Hai là, luận án đưa đánh giá thực trạng yếu tố cấu thành chế độ việc làm khu vực công điều kiện KTTT Việt Nam Qua việc phân tích thực trạng chế độ việc làm luận án đánh giá mức độ phù hợp mức độ bất cập chế độ việc làm từ góc độ lý luận thực tiễn Có thể khẳng định nội dung chế độ việc làm nước ta bị tác động KTTT nên cần có điều chỉnh để phù hợp với phát triển ngày sâu, rộng KTTT.Từ đặt vấn đề cần hoàn thiện chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Ba là, sở nghiên cứu lý luận thực tiễn luận án đưa quan điểm khoa học số giải pháp nhằm chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam Với quan điểm khoa học hoàn thiện chế độ việc làm khu vực công Luận án đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ việc làm KVC KTTT Việt Nam bao gồm: (i) đổi tư chế độ việc làm khu vực công, (ii) hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý người làm việc KVC, (iii) đổi hình thức làm việc nội dung chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT, (iv) điều kiện đảm bảo thực chế độ việc làm KVC điều kiện KTTT Việt Nam 23 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.Chế độ làm việc theo hợp đồng đơn vị nghiệp công, Quản lý nhà nước số 155, 12/2008; Chế độ việc làm khu vực công điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam, Quản lý nhà nước số 175, 8/2010 Một số nội dung tuyển dụng nhân lực khu vực nhà nước, Tổ chức nhà nước số 9/2010 Quản lý nguồn nhân lực theo lực, Tổ chức nhà nước số 4/2012 Quan hệ lao động khu vực công kinh tế thị trường, Tổ chức nhà nước số 4/2014 Những bất cập chế độ việc làm khu vực công – nhìn từ góc độ lý luận, Quản lý Nhà nước số 227 tháng 12/2014 Tinh giản biên chế cải cách chế độ công vụ, công chức nước ta, Quản lý Nhà nước số 233 tháng 6/2015 Hoàn thiện chế độ việc làm khu vực công điều kiện hội nhập quốc tế, Quản lý Nhà nước số 244 tháng 5/2016 24 [...]... HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT Ở VIỆT NAM 4.2.1 Đổi mới tư duy về chế độ việc làm của khu vực công trong điều kiện nền KTTT ở Việt Nam Đổi mới tư duy về chế độ việc làm của khu vực công là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay Khả năng áp dụng những kinh nghiệm của khu vực tư vào khu vực công luôn bị hạn chế bởi ngay bản chất khác nhau này của nguồn lực... với chế độ việc làm của KVC trong điều kiện nền KTTT ở Việt Nam Ba là, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn luận án đưa ra những quan điểm khoa học và một số giải pháp nhằm chế độ việc làm của KVC trong điều kiện KTTT ở Việt Nam Với quan điểm khoa học hoàn thiện chế độ việc làm của khu vực công Luận án đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ việc làm của KVC trong nền KTTT ở Việt Nam bao... máu chất xám từ khu vực công sang khu vực tư 2.4 CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM TRONG KHU VỰC CÔNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.4.1 Chế độ việc làm trong khu vực công của Mỹ Chế độ việc làm của Mỹ là chế độ việc làm theo vị trí việc làm Trong chế độ việc làm này, các quy định liên quan đến mối quan hệ lao động được quy định theo hướng công khai và cạnh tranh trong KVC Chế độ việc làm này giúp cho việc thực hiện... tư duy về chế độ việc làm của khu vực công, (ii) hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý người làm việc trong KVC, (iii) đổi mới hình thức làm việc và nội dung chế độ việc làm của KVC trong điều kiện nền KTTT, (iv) điều kiện đảm bảo thực hiện chế độ việc làm của KVC trong điều kiện nền KTTT ở Việt Nam 23 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1 .Chế độ làm việc theo... làm việc Thứ hai, hệ thống pháp luật điều chỉnh những nội dung của chế độ việc làm còn hạn chế dẫn đến những hạn chế trong thực tiễn quản lý, sử dụng người làm việc của các tổ chức thuộc KVC Thứ ba, hình thức làm việc và nội dung chế độ việc làm trong KVC ở Việt Nam còn thiếu tính linh hoạt trong nền KTTT ở Việt Nam Chương 4 HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ... làm là gì mà chỉ mới đề cập đến cách tiếp cận về chế độ việc làm 9 Chế độ việc làm là hình thức tổ chức và quản lý việc làm, được hình thành bởi tổng thể các quy định điều chỉnh`mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm và quản lý việc làm 2.1.2.3 Khái niệm “ chế độ việc làm của khu vực công Chế độ việc làm của khu vực công là hình thức tổ chức và quản lý việc làm của khu. .. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 4.1 QUAN ĐIỂM KHOA HỌC NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 18 4.1.1 Hoàn thiện chế độ việc làm của khu vực công phải đặt trong bối cảnh phát triển KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế Chế độ việc làm linh loạt thích ứng với việc phát triển KTTT, hoàn thiện chế độ việc làm trong KVC đã... hình thành bởi tổng thể các quy định điều chỉnh`mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm và quản lý việc làm Luận án đề xuất khung lý thuyết về chế độ việc làm của khu vực công trong nền KTTT thông qua xác định rõ khái niệm chế độ việc làm của KVC, xác định được phạm vi chế độ việc làm của KVC là hình thức tổ chức và quản lý việc làm của khu vực công, được hình thành bởi tổng... kinh tế thị trường; tính đồng bộ của hệ thống các thị trường; hệ thống giá cả; cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường; vai trò của nhà nước 2.2.2 Sự tác động của kinh tế thị trường đến chế độ việc làm của khu vực công Sự phát triển của KTTT tác động đến nhiều lĩnh vực trong đó có sự tác động đến chế độ việc làm của KVC Trước hết, xuất phát từ bản chất của nền KTTT đó là cạnh tranh tự do Khi nền. .. về chế độ việc làm cho các nhóm người lao động khác nhau về Phân loại vị trí công việc, đối với hình thức làm việc, đối với đào tạo, thu hút nhân tài, đánh giá cán 14 bộ, công chức, Tuyển dụng theo vị trí, Tổ chức và hoạt động của Công đoàn Chương 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT 3.1 KVC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KTTT 3.1.1 Kinh tế thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHẾ ĐỘ VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay