(Tóm tắt luận án quản lý công) Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

24 172 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 05:11

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamQuản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamQuản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamQuản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamQuản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamQuản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamQuản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa (DNN&V) chiến lược lâu dài, quán xuyên suốt Chính phủ Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm sách phát triển kinh tế quốc gia nhằm phát huy nguồn lực xã hội cho sản xuất Nhà nước tạo môi trường pháp lý, sách thuận lợi cho DNN&V thuộc thành phần kinh tế phát triển bình đẳng cạnh tranh lành mạnh nhằm huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển Trong năm vừa qua, đặc biệt sau luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp (DN) Quốc hội thông qua, nhiều chương trình, sách liên quan đến hỗ trợ DNN&V đời tạo điều kiện cho DNN&V phát triển nhanh chóng số lượng, bước nâng cao chất lượng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) đất nước Cùng với phát triển nhanh chóng khu vực DNN&V, công tác quản lý nhà nước (QLNN) DNN&V đổi mới, khắc phục nhiều yếu phương thức quản lý chế kế hoạch hóa tập trung trước đây, bước đổi theo hướng phù hợp với kinh tế thị trường, góp phần quan trọng vào phát triển nâng cao vai trò DNN&V kinh tế, đồng thời phát huy nguồn nội lực, khơi dậy ý thức lập nghiệp cho người dân, tạo thêm nhiều hội cho DN, doanh nhân lựa chọn hình thức KD, lĩnh vực, ngành, nghề KD, làm phong phú thêm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu xã hội, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động QLNN DNN&V tồn nhiều vấn đề như: công tác dự báo xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống DNN&V hạn chế; Việt Nam chưa có luật riêng cho DNN&V (hiện xây dựng Luật hỗ trợ DNN&V), số sách, quy định Nhà nước chương trình, sách liên quan đến hỗ trợ DNN&V thiếu đồng bộ, chưa kịp thời, triển khai thực chậm hiệu lực kém; Bộ máy QLNN DNN&V hoạt động chưa thực hiệu lực, hiệu quả, phù hợp, công bằng, bền vững; Đội ngũ cán QLNN cán lãnh đạo quản lý DNN&V thiếu kinh nghiệm; Công tác kiểm tra, tra kiểm toán DNN&Vchưa kịp thời, trách nhiệm giải trình chồng chéo, gây khó khăn cho quy trách nhiệm xử lý có sai phạm làm cho DNN&V Việt Nam gặp khó khăn thiếu vốn, đất đai mặt sản xuất, khả tiếp cận thị trường, kết nối KD, trình độ quản lý hạn chế, lực lượng lao động tay nghề thấp trình độ công nghệ, kỹ thuật lạc hậu khó thực đổi sáng tạo hoạt động SXKD, hiệu thấp, tăng trưởng chậm, thiếu bền vững Đứng trước thực trạng đó, đòi hỏi DNN&V phải tự đổi mới, đặt yêu cầu cấp thiết Nhà nước phải đổi QLNN DNN&V nhằm: - Định hướng hoạt động DNN&V phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH đất nước, khuyến khích DNN&V chủ động xây dựng chiến lược SXKD, mở rộng phát triển thị trường nước, tích cực tham gia hội nhập kinh tế quốc tế - Tạo môi trường pháp lý sách hỗ trợ phù hợp để DNN&V tận dụng hội, vượt qua thách thức trình toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ yêu cầu thị trường nhằm mục tiêu lợi nhuận, qua tạo công ăn việc làm cho xã hội tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách, góp phần vào nghiệp xây dựng phát triển KT-XH đất nước Thúc đẩy DNN&V nâng cao lực cạnh tranh để tồn phát triển kinh tế thị trường hội nhập toàn cầu hoá QLNN phải gây áp lực buộc DNN&V tự đổi mình, nâng cao lực cạnh tranh DN Thực chủ trương Nhà nước đổi hoạt động DNN&V, trọng đổi sáng tạo SXKD Đặc biệt trình kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập tác động vào kinh tế, cam kết quốc tế đòi hỏi QLNN cần có thay đổi để tạo môi trường đầu tư KD bình đẳng, minh bạch, thông thoáng, phát triển nguồn nhân lực, giúp DNN&V tiếp cận hỗ trợ Nhà nước tận dụng hội, vượt qua thử thách bối cảnh toàn cầu hóa Để phát huy hiệu QLNN phát triển DNN&V cần nhận diện rõ tồn QLNN DNN&V Việt Nam, tìm nguyên nhân tồn Nhằm đổi QLNN DNN&V Việt Nam cần nghiên cứu cách đầy đủ khoa học lý luận, pháp lý thực tiễn Xuất phát từ phân tích trên, nghiên cứu sinh chọn vấn đề “Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ quản lý công, với hy vọng đóng góp phần nhỏ vào phát triển DNN&V thông qua số đề xuất nhằm đổi QLNN loại hình DN Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu chung nhằm đưa phương hướng giải pháp cụ thể hướng tới đổi QLNN DNN&V Việt Nam Mục đích cụ thể luận án làm rõ lý thuyết QLNN DNN&V; thực trạng QLNN DNN&V Việt Nam đề xuất giải pháp để đổi QLNN DNN&V Việt Nam thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, đề tài có nhiệm vụ: Hệ thống hóa có bổ sung sở lý luận QLNN DNN&V qua việc làm rõ khái niệm, nội dung QLNN DNN&V; phân tích kinh nghiệm QLNN DNN&V số nước giới rút học kinh nghiệm QLNN DNN&V có giá trị tham khảo cho Việt Nam Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN DNN&V để kết đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế QLNN DNN&V Việt Nam Hình thành quan điểm, xác định phương hướng đề xuất hệ thống giải pháp nhằm đổi QLNN DNN&V Việt Nam thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án QLNN DNN&V 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: nghiên cứu phạm vi toàn quốc Về thời gian: Luận án nghiên cứu QLNN DNN&V Việt Nam từ năm 2008 đến nay, giai đoạn kinh tế Việt Nam hội nhập sâu, rộng vào kinh tế quốc tế, định hướng nghiên cứu đến năm 2020 tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 Về nội dung: Luận án nghiên cứu nội dung QLNN DNN&V DNN&V gồm DN siêu nhỏ, DN nhỏ DN vừa DN siêu nhỏ DN có số lao động từ 10 người trở xuống DN nhỏ DN có tổng doanh thu từ 20 tỷ đồng trở xuống có số lao động từ 10 người đến 200 người (đối với DN hoạt động thương mại dịch vụ tiêu chí tổng doanh thu xác định từ 10 tỷ đồng trở xuống có số lao động từ 10 người đến 50 người) DN vừa DN có tổng doanh thu từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng có số lao động từ 200 người đến 300 người (đối với DN hoạt động thương mại dịch vụ tiêu chí tổng doanh thu xác định từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng có số lao động từ 50 người đến 100 người) Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận: Luận án nghiên cứu sở phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm Đảng Nhà nước QLNN DNN&V thể nghị Đảng, Chính phủ, luật văn quản lý luật liên quan đến DNN&V 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận; luận án sử dụng kết hợp số phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập tài liệu: phương pháp sử nhằm thu thập tài liệu liên quan đến luận án gồm tài liệu từ luật, văn quy phạm pháp luật, số liệu thống kê thức VCCI, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng cục Thuế ; Các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành, kết luận phân tích, học giả khác thực hiện; Kết điều tra khảo sát, vấn trực tiếp 2.628 DNN&V quốc doanh (từ câu 2.10 đến câu 3.36 mẫu Phiếu khảo sát Phụ lục 3) hoạt động tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội (296 DN Hà Nội cũ 371 DN Hà Tây cũ), Hải Phòng (219 DN), thành phố Hồ Chí Minh (653 DN), Phú Thọ (254 DN), Nghệ An (340 DN), Quảng Nam (171 DN), Khánh Hòa (99 DN), Lâm Đồng (92 DN) Long An (133 DN) thực điều tra, khảo sát, vấn trực tiếp vào tháng 6,7 năm 2015; kết vòng điều tra trước (các năm 2005, 2007, 2009, 2011 2013) nhóm nghiên cứu điều tra DNN&V phối hợp ba quan nhóm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (DERG) thuộc Khoa Kinh tế (DoE), Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch; Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch Đầu tư Viện Nghiên cứu Lao động Xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội Phương pháp sử dụng suốt trình nghiên cứu luận án Phương pháp điều tra xã hội học: Sau tổng hợp kết điều tra 2.628 DNN&V (Mẫu phiếu điều tra Phụ lục 3) liệu thứ cấp khác, để tìm thông tin chưa thu thập cần khai thác thêm, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp phát phiếu điều tra lấy ý kiến từ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm quan QLNN DNN&V số doanh nhân DNN&V nước Nội dung Phiếu điều tra gồm 38 câu hỏi đóng xếp theo nội dung QLNN DNN&V, chia thành nhóm: (i) Các câu hỏi đánh giá thực trạng DNN&V (7 câu hỏi), (ii) Các câu hỏi thực trạng QLNN DNN&V (18 câu hỏi), (iii) Các câu hỏi hướng tới giải pháp đổi QLNN DNN&V (13 câu hỏi) 01 câu hỏi mở (Mẫu phiếu điều tra Phụ lục 1) Tống số phiếu điều tra phát ra: 220 phiếu; Tống số phiếu điều tra thu về: 198 phiếu (90%), bao gồm: - 12 phiếu từ quan cấp Trung ương: Cục phát triển DN, Bộ Kế hoạch Đầu tư; đơn vị hỗ trợ DNN&V Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Phát triển VN, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế (6.1%); - 36 Trung tâm hỗ trợ DNN&V thuộc Sở UBND (Phụ lục 4) (18.9%); - 118 phiếu từ quan cấp địa phương: UBND cấp tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư (Phụ lục 6), Sở trực thuộc, UBND cấp huyện đơn vị đầu mối trợ giúp DNN&V địa phương (Phụ lục 5) (59,6%); - 32 doanh nhân làm việc DNN&V Hà Nội (16.7%); Các câu hỏi đóng sử dụng thang đo Likert mức độ, bao gồm: mức độ đồng ý, mức độ đồng ý, mức độ tương đối đồng ý, mức độ không đồng ý mức độ không đồng ý Để dễ phân tích, câu hỏi thiết kế theo mệnh đề tích cực, theo người hỏi trả lời không đồng ý nghĩa vấn đề yếu ngược lại Kết xử lý số liệu phần mền SPSS tác giả trình bày phụ lục luận án Phương pháp phân tích: phương pháp sử dụng để phân tích hệ thông thông tin thu từ hai phương pháp trên, kết hợp với vấn, tham vấn, hỏi ý kiến số nhà hoạch định sách, doanh nhân nhà khoa học nhằm đưa luận giải đề xuất nghiên cứu sinh Phương pháp sử dụng bốn chương luận án Phương pháp so sánh: phương pháp áp dụng để nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài, qua rút học hợp lý, phù hợp tham khảo áp dụng với điều kiện KT-XH Việt Nam Phương pháp chủ yếu sử dụng tập trung chương luận án Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh sử dụng số phương pháp nghiên cứu khác phương pháp mô hình hóa, phương pháp sơ đồ hóa, phương pháp lịch sử, phương pháp quy nạp, phương pháp diễn dịch… để cung cấp thêm luận khoa học luận án Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học 5.1 Câu hỏi nghiên cứu Luận án tiến hành để trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: (i) QLNN DNN&V Việt Nam thực nào? (ii) Nếu Nhà nước quản lý tốt mang lại lợi ích cho DNN&V Việt Nam? (iii) Làm để đổi QLNN DNN&V Việt Nam? 5.1 Giả thuyết khoa học Giả thuyết 1: Hoạt động DNN&V Việt Nam phát triển Dự kiến kết nghiên cứu: Trên sở khái niệm DNN&V, tổng hợp, phân tích ảnh hưởng tới hoạt động DNN&V, đánh giá kết DNN&V đạt được, vấn đề khó khăn phân tích nguyên nhân, khẳng định phát triển hoạt động DNN&V Việt Nam gặp khó khăn cần quản lý Nhà nước Giả thuyết 2: QLNN tốt tạo điều kiện cho DNN&V Việt Nam phát triển Dự kiến kết nghiên cứu: Trên phân định nội dung riêng có QLNN DNN&V, tổng hợp thực trạng QLNN DNN&V Việt Nam thời gian qua; phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân khách quan chủ quan hạn chế Giả thuyết 3: Thực đồng bộ, thống giải pháp đổi QLNN DNN&V Việt Nam Dự kiến kết nghiên cứu: Trên sở hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, luận án đề giải pháp điều kiện để thực đổi nhằm đổi QLNN DNN&V Việt Nam Những đóng góp đề tài Về mặt lý luận: Trên sở nghiên cứu kế thừa tài liệu có Việt Nam nước giới, luận án hệ thống hóa có sở khoa học, phân tích cách toàn diện, làm rõ nội hàm, bổ sung mặt lý luận khái niệm DNN&V; khái niệm QLNN DNN&V: chủ thể, đối tượng quản lý QLNN DNN&V; tiêu chí cụ thể đánh giá QLNN DNN&V Dựa lý thuyết khoa học quản lý công, xây dựng cách hệ thống nội dung QLNN DNN&V bao gồm hoạch định phát triển hệ thống DNN&V; xây dựng, ban hành, phổ biến hướng dẫn thực văn pháp luật DNN&V; hệ thống tổ chức máy QLNN DNN&V Việt Nam kiểm soát hoạt động DNN&V Trên sở phân tích kinh nghiệm QLNN DNN&V số nước giới, luận án rút số học kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Việt Nam Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy học tập QLNN DNN&V Luận án tài liệu hữu ích cho cán làm công tác QLNN việc hoạch định thực thi chủ trương, sách DNN&V QLNN DNN&V Kết nghiên cứu Đề xuất phương hướng, hệ thống giải pháp điều kiện thực nhằm đổi QLNN DNN&V Việt Nam thời gian tới Kết nghiên cứu luận án tổng hợp đề xuất số nội dung cụ thể QLNN DNN&V dự thảo xây dựng Luật hỗ trợ DNN&V Cấu trúc Luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung Luận án chia thành chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu QLNN DNN&V; Chương 2: Cơ sở khoa học QLNN DNN&V; Chương 3: Thực trạng QLNN DNN&V Việt Nam; Chương 4: Phương hướng giải pháp đổi QLNN DNN&V Việt Nam Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Các nghiên cứu liên quan đến QLNN DN nói chung, nội dung QLNN DNN&V nói riêng nhiều tổ chức, cá nhân nước nghiên cứu công trình công bố nhiều hình thức khác nhau, với cấp độ khác Nghiên cứu sinh phân loại nghiên cứu có thành nhóm: công trình giới công trình nước 1.1.1 Các công trình giới Trong lĩnh vực phát triển DNN&V giới, nghiên cứu liên quan đến DNN&V, QLNN DNN&V phong phú nhiều khía cạnh khác khẳng định vai trò, tầm quan trọng đóng góp DNN&V phát triển kinh tế nghiên cứu sách chế quản lý để loại hình DN phát triển Đây tư liệu nghiên cứu sinh tham khảo trình nghiên cứu nội dung QLNN DNN&V Việt Nam nhằm đổi QLNN loại hình DN 1.1.2 Các công trình nước Ở Việt Nam, đề tài liên quan đến DNN&V; quản trị DNN&V vai trò QL NN loại hình DN nhiều học giả, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định sách quan tâm, tiến hành nghiên cứu nhiểu góc độ Nghiên cứu sinh phân loại công trình nghiên cứu nước có thành bốn nhóm vấn đề nghiên cứu: (1) Tập trung vào phân tích vai trò, tầm quan trọng khu vực DNN&V phát triển kinh tế, qua khẳng định tính tất yếu việc phải phát triển DNN&V chiến lược phát triển KT-XH chung đất nước; (2) Các nghiên cứu kinh nghiệm nước phát triển DNN&V, từ tìm học kinh nghiệm áp dụng cho phát triển DNN&V Việt Nam; (3) Tập trung sâu phân tích thực trạng quản trị DNN&V Việt Nam năm sau đổi kinh tế, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; (4) Các nghiên cứu số nội dung liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước DNN&V chương trình, sách hỗ trợ Nhà nước DNN&V Trong số công trình nước nghiên cứu doanh nghiệp nhỏ vừa có đề cập đến quản lý Nhà nước, có số công trình nghiên cứu luận án tiến sĩ, sách chuyên khảo, viết đăng tạp chí chuyên ngành, tham luận hội thảo đề cập đến vai trò Nhà nước DNN&V nhiều góc độ khác Đây nguồn tư liệu phong phú nghiên cứu sinh sử dụng nghiên cứu luận án Tuy nhiên, phân tích, bình luận mang tính thời sự, chưa toàn diện, chuyên sâu QLNN DNN&V 1.2 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Tình hình nghiên cứu cho thấy sách chuyên khảo, luận án, đề tài khoa học báo, tham luận hội thảo chuyên đề DN nói chung, có DNN&V nói riêng xem xét nhiều khía cạnh đến nội dung QLNN DNN&V Những vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn phát triển DNN&V, chừng mực định góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận, pháp lý thực tiễn quan trọng QLNN DNN&V Việt Nam Tuy nhiên, nhận thấy nghiên cứu dừng lại vấn đề chung, có so sánh đối chiếu, đánh giá kết hoạt động thực tiễn, số liệu cũ tình hình kinh tế vĩ mô không phù hợp với hoàn cảnh quốc tế nước Từ thực tế này, nghiên cứu QLNN DNN&V Việt Nam góc độ quản lý công có tính cấp thiết nhằm đề xuất giải pháp có tính ứng dụng vào thực tiễn QLNN DNN&V Việt Nam thời gian tới 1.3 NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU, GIẢI QUYẾT: Tổng hợp nghiên cứu trước đó, nghiên cứu này, nghiên cứu sinh nghiên cứu QLNN DNN&V Việt Nam góc độ quản lý công Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.1 TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.1.1 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Trên giới, khái niệm mang tính thống kê DNN&V khác theo nước Ở Việt Nam trước có nhiều khái niệm khác DNN&V Tuy nhiên, điều kiện Việt Nam nay, nghiên cứu sinh đưa khái niệm: “Doanh nghiệp nhỏ vừa sở KD đăng ký KD theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo tổng doanh thu số lao động bình quân năm”, cụ thể theo Bảng 2.2 sau Bảng 2.2 Tiêu thức phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa Quy mô Khu vực I Nông, lâm nghiệp thủy sản II Công nghiệp xây dựng III Thương mại dịch vụ Doanh Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa nghiệp siêu nhỏ Số lao động Doanh thu Số lao động Doanh thu Số lao động 10 người trở xuống 10 người trở xuống 10 người trở xuống từ 10 từ 20 từ 200 20 tỷ đồng người đến tỷ đồng đến người đến 300 trở xuống 200 người 100 tỷ đồng người từ 10 từ 20 từ 200 20 tỷ đồng người đến tỷ đồng đến người đến 300 trở xuống 200 người 100 tỷ đồng người từ 10 từ 10 từ 50 10 tỷ đồng người đến 50 tỷ đồng đến người đến 100 trở xuống người 50 tỷ đồng người Nguồn: Tác giả xây dựng dựa Nghị định 56/2009/NĐ-CP [11] 2.1.2 Lợi bất lợi doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế thị trường Đặc điểm chung khu vực DNN&V nhiều học giả phân tích công trình nghiên cứu khác thông qua việc phân tích điểm mạnh điểm yếu kinh tế Nhìn chung, kết nghiên cứu thống nhận định điểm mạnh hạn chế DNN&V (1) Về ưu điểm, so với doanh nghiệp lớn, DNN&V đánh giá khu vực doanh nghiệp có tính động cao, khả sáng tạo dồi dào, có lợi so sánh cạnh tranh nhiều lĩnh vực (2) Do chất quy mô nhỏ, DNN&V thường có hạn chế hạn chế khả tiếp cận nguồn lực vốn, đất đai; trình độ quản lý yếu, lực lượng lao động tay nghề; công nghệ lạc hậu hạn chế việc xây dựng kết nối kinh doanh, tiếp cận thị trường nước quốc tế 2.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế Trải qua trình lịch sử phát triển lâu dài, DNN&V nước xem động lực có tầm quan trọng trị, xã hội kinh tế Các học giả nghiên cứu DNN&V có nhiều chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng DNN&V, là: Một là, Tạo nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động qua góp phần thực mục tiêu quốc gia phát triển bền vững Hai là, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng động hiệu Ba là, đóng góp vào lực sản xuất tăng trưởng kinh tế quốc gia, Bốn là, phát triển DNN&V góp phần xây dựng thể chế kinh tế thị trường hoàn chỉnh 2.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 2.2.1.1 Cách tiếp cận Nghiên cứu QLNN DNN&V đòi hỏi phải làm rõ (1) Đối tượng quản lý: hệ thống DNN&V Phải làm rõ mục đích, mục tiêu, đặc điểm vai trò DNN&V gì? (2) Chủ thể quản lý: máy QLNN DNN&V Phải làm rõ: Nhà nước quản lý DNN&V nhằm mục tiêu gì? Nhà nước quản lý DNN&V nghĩa làm gì? (nội dung QLNN DNN&V) (3) Môi trường - thị trường: Xem xét chức QLNN DNN&V phải đặt kinh tế thị trường bối cảnh môi trường biến động để làm rõ yếu tố môi trường có tác động đến hoạt động DNN&V hoạt động QLNN? 2.2.1.2 Khái niệm Tổng hợp kế thừa có chọn lọc số quan điểm, Nghiên cứu sinh đưa khái niệm: “QLNN DNN&V tác động Nhà nước lên DNN&V, thông qua trình hoạch định, xây dựng, tổ chức, đạo thực văn quy phạm pháp luật, chương trình, sách liên quan đến quản lý hỗ trợ DNN&V, kiểm soát hoạt động DNN&V, tạo môi trường phù hợp, công bằng, thuận lợi cho DNN&V thực sứ mệnh với hiệu lực, hiệu cao cách bền vững, phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH đất nước điều kiện biến động môi trường nước quốc tế” 2.2.2 Mục tiêu, tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 2.2.2.1 Mục tiêu quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa QLNN DNN&V hướng tới mục tiêu tổng quát phát huy vai trò DNN&V góp phần vào tăng trưởng ổn định kinh tế, phát triển bền vững Hướng tới mục tiêu chung đó, QLNN DNN&V có mục tiêu cụ thể đặc trưng nhằm phát triển bền vững DNN&V, DNN&V hoạt động định hướng, pháp luật DNN&V hoạt động hiệu 2.2.2.2 Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa (1) Mục đích đánh giá Xác định điều phù hợp không phù hợp, sai lệch trình quản lý; Điều chỉnh sai lệch nhằm bảo đảm thực mục tiêu đề DNN&V; Nêu lên học, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm đổi yếu tố (mục tiêu, nguồn lực, công cụ…) nội dung quản lý không phù hợp (2) Các tiêu chí đánh giá QLNN DNN&V Để đánh giá QLNN DNN&V, luận án áp dụng mô hình tiêu chí đánh giá QLNN Ngân hàng Phát triển châu Á đề năm 2003 nhiều nước giới sử dụng Từ đó, luận án xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá QLNN DNN&V hiệu lực, hiệu quả, phù hợp, công bền vững 2.2.3 Nội dung quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Nội dung QLNN DNN&V xác định dựa sở khoa học: Thứ nhất, có nhiều cách tiếp cận quản lý, luận án sử dụng cách tiếp cận theo trình quản lý để xem xét nội dung QLNN DNN&V Thứ hai, QLNN DNN&V chịu quản lý nhiều chủ thể QLNN kinh tế Thứ ba, QLNN DNN&V có đặc thù phải thống với QLNN DN nói chung kinh tế thị trường Từ nêu trên, nội dung QLNN DNN&V có số điểm đặc thù so với DN nói chung bao gồm: 2.2.3.1 Hoạch định phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Hoạch định phát triển DNN&V việc xác định sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược, chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống DNN&V dựa phân tích hội thách thức từ môi trường, phân tích tiềm năng, lợi kinh tế quốc gia, ngành kinh tế, vùng lãnh thổ, địa phương 2.2.3.2 Xây dựng, ban hành, phổ biến hướng dẫn thực văn pháp luật doanh nghiệp nhỏ vừa văn pháp luật có liên quan DNN&V chịu tác động hệ thống văn pháp luật Nhà nước ban hành Chính phủ, quan QLNN DNN&V Trung ương địa phương Việc xây dựng, ban hành văn pháp luật hoàn thiện chúng qua thời kỳ có vai trò đặc biệt quan trọng việc tạo sở pháp lý đồng bộ, điều chỉnh môi trường kinh doanh thuận lợi điều tiết hoạt động DNN&V, bao gồm xây dựng, ban hành phổ biến, hướng dẫn hệ thống văn quy phạm pháp luật chung cho DNN&V xây dựng, ban hành phổ biến, hướng dẫn thực quản lý hỗ trợ phát triển DNN&V 2.2.3.3 Tổ chức máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Tổ chức máy quản lý nhà nước DNN&V hệ thống thống cá nhân, đơn vị tổ chức nhà nước, có liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, hỗ trợ thực mục tiêu phát triển DNN&V bền vững theo định 10 hướng mục tiêu Nhà nước Xây dựng tổ chức máy bao gồm (i) xây dựng cấu máy; (ii) xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; (iii) xây dựng đội ngũ làm công tác QLNN DNN&V 2.2.3.4 Kiểm soát hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Mục đích kiểm soát Nhà nước DNN&V nhằm bảo đảm để DNN&V hoạt động pháp luật, định hướng, bảo vệ lợi ích hợp pháp hợp lý cho DN xã hội, bảo đảm hiệu KT-XH Luận án phân tích để kiểm soát, nội dung kiểm soát Nhà nước DNN&V hình thức giám sát, kiểm tra, tra kiểm toán Nhà nước 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Luận án phân tích yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa xu chung giới; quan điểm Đảng, Nhà nước, thể chế Nhà nước; điều kiện KT-XH đất nước trình độ phát triển trình độ quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa 2.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ BÀI HỌC RÚT RA CÓ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM 2.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa số nước giới Trong chương này, nghiên cứu sinh tìm hiểu từ thực tế số nội dung mạnh QLNN DNN&V thành công số quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản Đài Loan để thấy quy luật, xu hướng định hướng đổi QLNN khu vực kinh tế giới Từ có số học kinh nghiệm hữu ích áp dụng bối cảnh tái cấu trúc kinh tế trình phát triển hội nhập kinh tế quốc tế cho Việt Nam chương 2.3.2 Bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa cho Việt Nam Qua việc phân tích tổng hợp kinh nghiệm sách phát triển DNN&V nước giới, rút số học kinh nghiệm việc xây dựng sách phát triển DNN&V để Việt Nam tham khảo kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa gắn liền với chiến lược phát triển KT-XH chung đất nước; luật hóa quản lý DNN&V, hỗ trợ DNN&V; cải cách máy QLNN DNN&V; Đổi kiểm soát theo hướng điều kiện thuận lợi DNN&V KẾT LUẬN CHƯƠNG 11 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 3.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 3.1.1 Thực trạng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Theo tiêu chí quy mô tổng doanh thu số lao động bình quân năm DNN&V, nghiên cứu sinh tổng hợp số liệu loại DN siêu nhỏ, DN nhỏ, DN vừa, số lượng DN hoạt động theo báo cáo Tổng cục Thuế số lượng DN ĐKKD theo Cục ĐKKD từ năm 2008 đến 2015 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.1 Tổng hợp số lượng doanh nghiệp năm 2008 đến 2015 1000 900 800 700 Số lượng DN ĐKKD 600 Số lượng DN hoạt động 500 Doanh nghiệp siêu nhỏ 400 Doanh nghiệp nhỏ 300 Doanh nghiệpvừa 200 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng cục Thống kê Qua Biểu đố 2.1 ta thấy số lượng DN hoạt động có thực nghĩa vụ thuế chiếm 50% số lượng DN ĐKKD, phần lớn doanh nghiệp hoạt động có quy mô siêu nhỏ Tuy số lượng DN có tăng hàng năm, song thấy cộng đồng doanh nghiệp nói chung DNN&V nói riêng gặp nhiều khó khăn thể qua số lượng lớn doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động ngừng nộp thuế 3.1.2 Đánh giá thực trạng doanh nghiệp nhỏ vừa Qua thực trạng DNN&V kết phân tích mẫu từ phiếu điều cho thấy, năm qua, DNN&V đạt kết hoạt động đáng khích lệ Một số DNN&V khẳng định uy tín, chất lượng, hiệu thương hiệu thị trường Tuy nhiên, đứng trước hội thách thức mới, DNN&V bộc lộ nhiều hạn chế, lực cạnh tranh Nghiên cứu sinh phân tích ưu điểm hạn chế DNN&V 12 3.1.3 Nguyên nhân hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa Dựa hạn chế trên, nghiên cứu sinh phân tích nguyên nhân phía DNN&V DN chưa chủ động thiếu lực hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng phát triển thương hiệu nên chưa xác định lợi cạnh tranh, đầu tư dàn trải chưa có chiến lược; lực cạnh tranh giá DNN&V thấp chủ yếu quản lý sử dụng vốn, vốn vay chưa hiệu quả; hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm số DNN&V chưa chặt chẽ; hạn chế đội ngũ nhân lực nói chung cán quản trị DNN&V nói riêng Nguyên nhân phía QLNN trình bày sau Mục 3.3.3 3.2 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 3.2.1 Về hoạch định phát triển hệ thống doanh nghiệp nhỏ vừa Định hướng chiến lược kế hoạch phát triển DNN&V Thủ tướng Chính phủ định phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển KT-XH đất nước Cho đến nay, nước ta có Quyết định Thủ tướng Chính phủ 236/2006/QD-TTg thông qua kế hoạch năm 2006-2010 vào ngày 23 tháng 10 năm 2006 Quyết định Thủ tướng Chính phủ 1231/2012/QD-TTg thông qua kế hoạch năm 2011-2015 vào ngày 07 tháng năm 2012 Kế hoạch phát triển 2016 - 2020 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành dựa chiến lược phát triển KT-XH địa phương 3.2.2 Xây dựng, ban hành, phổ biến hướng dẫn thực văn pháp luật doanh nghiệp nhỏ vừa văn pháp luật có liên quan Việt Nam Thời gian qua, hệ thống văn pháp luật DNN&V thường xuyên quan Nhà nước có thẩm quyền rà soát, xem xét chỉnh sửa, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế DNN&V nước ta Công tác quản lý NN DNN&V Việt Nam bắt đầu rõ nét từ năm 2001 với đời Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 Chính phủ trợ giúp phát triển DNN&V (đã thay Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ) Trên sở này, nhiều kế hoạch, chương trình, dự án nhằm QLNN DNN&V ban hành triển khai thời gian qua bước vào sống, góp phần nâng cao nhận thức quan tâm phát triển DNN&V Bộ ngành, địa phương lĩnh vực chủ yếu: Cải cách hành lĩnh vực thuế, hải quan; hỗ trợ tài chính, tín dụng cho DNN&V; nâng cao hiệu quả, nâng cao lực công nghệ, trình độ kỹ thuật cho DNN&V; phát triển nguồn nhân lực cho DNN&V hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 3.2.3 Thực trạng tổ chức máy quản lý nhà nước máy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 3.2.3.1 Về cấu máy 13 Qua nghiên cứu gồm trình xây dựng cấu máy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hệ thống tổ chức máy quản lý DNN&V Việt Nam, Nghiên cứu sinh tổng kết mối quan hệ quan QLNN DNN&V vừa Trung ương địa phương Sơ đồ 3.1 Chính phủ Cấp Trung ương - Bộ Kế hoạch ĐT Cục Phát triển Doanh nghiệp (Phòng PT DNN&V) Quỹ Phát triển DNN&V - Các Bộ, quan ngang Bộ Thủ tướng Chính phủ Thanh tra Chính phủ Cấp địa phương UBND cấp tỉnh Các Sở Sở Kế hoạch Đầu tư UBND cấp huyện Doanh nghiệp nhỏ vừa Sơ đồ 3.1: Hệ thống quan quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa theo phân cấp quản lý Trung ương - địa phương Nguồn:Tác giả tổng hợp Luận án phân tích tổ chức máy qua cách tiếp cận quan hỗ trợ cho DNN&V theo quan quản lý nhà nước theo vòng đời DNN&V 3.2.3.2 Về xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy Luận án nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ quyền hạn máy từ Trung ương đến địa phương Về thực trạng phối hợp quan QLNN DNN&V, kết xử lý theo mẫu điều tra câu 18, với giá trị trung bình 2.74/3 cho thấy nhiều ý kiến đánh giá chưa có phối hợp chặt chẽ, đồng quan Thực tiễn năm qua cho thấy, Hội đồng Khuyến khích Phát triển DNN&V thành lập hoạt động theo quy định Nghị định 56 thời gian qua chưa thực hiệu quả, chưa thể vai trò điều phối hoạt động quản lý DNN&V quan, tổ chức có liên quan đến quản lý DNN&V, tham gia Bộ, ngành, địa phương, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp Hội đồng chưa tích cực Ở Việt Nam, việc thực hoạt động quản lý DNN&V liên quan đến nhiều bộ, ngành, tất tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương số quan, tổ chức khác Quản lý DNN&V triển khai nhiều ngành, lĩnh vực rộng lớn kinh tế Vì vậy, cần có quan để điều phối, giám sát chung hoạt động quản lý DNN&V Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội theo định hướng quản lý DNN&V nước thời kỳ nhằm tập trung nguồn lực quản lý, tránh dàn trải, manh mún 14 3.2.3.3 Về nguồn nhân lực tổ chức máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Yếu tố có tính chất định máy QLNN DNN&V nguồn nhân lực đội ngũ cán làm việc máy Qua sở khoa học chương 1, số liệu thứ cấp sơ cấp thu được, nghiên cứu sinh phân tích số lượng chất lượng đội ngũ cán công chức làm việc quan QLNN DNN&V, trách nhiệm nhà quản lý văn QLNN thời gian qua 3.2.4 Thực trạng kiểm soát Nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Tuân thủ quy định pháp luật, quan QLNN có liên quan phối hợp với quan chức Nhà nước định kì đột xuất tiến hành kiểm tra, tra hoạt động DNN&V lĩnh vực nhằm định hướng hoạt động DN, giải vấn đề phát sinh trình hoạt động DN, kiểm soát xử lý vi phạm việc thực quy định pháp luật Nhà nước 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 3.3.1 Đánh giá chung theo tiêu chí Sử dụng kết phân tích thực trạng QLNN DNN&V, kết hợp vớikết phân tích mẫu điều tra, nghiên cứu sinh đánh giá thực trạng QLNN DNN&V theo tiêu chí 3.3.2.1 Tính hiệu lực: Tính hiệu lực QLNN DNN&V đánh giá thông qua mức độ tuân thủ pháp luật, chấp hành đạo từ quan QLNN DNN&V; đồng thời đánh giá hiệu lực QLNN qua mức độ thực quyền lực Nhà nước theo tiêu mức độ thực việc tổ chức xây dựng triển khai định hướng phát triển DNN&V; Về mức độ điều tiết, can thiệp, hỗ trợ Nhà nước (can thiệp, hỗ trợ mức hay thiếu điều tiết, hỗ trợ phù hợp trình hoạt động SXKD DNN&V); Về mức độ ban hành pháp luật DNN&V có đầy đủ, đồng hay không; Về VBQPPL ban hành kịp thời, thay đổi để tạo điều kiện pháp lý sách hỗ trợ cho DNN&V phát triển 3.3.2.2 Tính hiệu quả: Hiệu tiêu phản ánh trình độ khai thác yếu tố đầu vào để tạo kết hoạt động tối đa với chi phí hoạt động tối thiểu, tiêu phản ánh suất hoạt động, hiệu suất sử dụng chi phí đầu vào Do vậy, hiểu hiệu QLNN DNN&V phản ánh kết hoạt động QLNN với mức tối đa chi phí QLNN mức tối thiểu Hiệu QLNN đánh giá mức độ đạt nội dung QLNN so với mục tiêu QLNN DNN&V đặt Nhà nước DNN&V mục tiêu KT mục tiêu XH 3.3.2.3 Tính phù hợp: Tiêu chí phù hợp QLNN DNN&V bao gồm: Sự phù hợp mục tiêu định hướng; quy định pháp luật có nội dung bên phù hợp nhau, phù hợp quy định pháp luật hình thức quản lý 15 DNN&V, phù hợp luật với văn hướng dẫn thực cho DNN&V, phù hợp quy định DNN&V với quy định pháp luật khác, phù hợp quy định DNN&V với thực tế; phù hợp nội dung, phương pháp điều hành; phù hợp nội dung, phương thức, hình thức, kiểm tra, tra, giám sát trình DNN&V 3.3.2.4 Tiêu chí công bằng: Nghiên cứu sinh đánh giá tiêu chí công dựa cân đối quyền, nghĩa vụ công bằng, cân xứng giá trị tiếp cận hình thức, loại hình phương thức hỗ trợ Nhà nước DNN&V; công DNN&V với DN lớn tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng… 3.3.2.5 Tính bền vững: Tiêu chí bền vững QLNN DNN&V biểu qua ổn định định hướng, ổn định pháp lý; đảm bảo hài hòa lợi ích cho DNN&V lợi ích chung cho phát triển KT-XH Nhà nước ban hành pháp luật liên quan đến triển khai DNN&V, loại hình phương thức DNN&V phải cụ thể, rõ ràng, điều chỉnh, bổ sung, đầy đủ nội dung cần thiết để đảm bảo cho DNN&V triển khai nghiệp vụ dễ dàng, đảm bào cho quy trình thực hiện, loại hình, phương thức DNN&V ổn định lâu dài, đảm bảo cho việc thực thi pháp luật DNN&V Một số đánh giá bền vững QLNN DNN&V tỷ lệ “sống sót” “tuổi thọ” DNN&V gia nhập thị trường 3.3.3 Những hạn chế quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Để có giải pháp hoàn thiện, đổi QLNN DNN&V, cần dựa hạn chế QLNN DNN&V gồm Công tác dự báo xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển DNN&V hạn chế, chưa lường hết khó khăn, thách thức trình hội nhập kinh tế quốc tế Chưa có định hướng dài hạn phát triển DNN&V, thiếu giải pháp mang tính tổng thể phát triển hệ thống DNN&V mối quan hệ với chiến lược, kế hoạch phát triển DN với chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH nói chung Cụ thể số khía cạnh sau: Vai trò thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế DNN&V chưa trọng Vai trò thúc đẩy nâng cao lực cạnh tranh kinh tế có nhiều bất cập Bên cạnh đó, số sách quản lý Nhà nước chưa kịp thời phù hợp với chế thị trường Nhiều sách dừng lại quy định mang tính khuyến khích chung chung, chưa có quy định rõ ràng kết hạn chế Một số sách có chất lượng nội dung chưa thực tế, hình thức thực chưa phù hợp với đối tượng DNN&V Các sách, chương trình hỗ trợ DNN&V thực rời rạc, manh mún dàn trải Trong đó, từ phía doanh nghiệp, muốn phát triển bền vững phải có yếu tố nguồn lực tài chính, trình độ công nghệ, khả tiếp cận thị trường, hiểu biết pháp luật kinh doanh… Mức độ xây dựng thực sách hỗ trợ DNN&V cấp địa phương hạn chế Công tác nắm bắt nhu cầu tình hình sản xuất 16 kinh doanh DNN&V yếu Nhiều địa phương chưa chủ động xây dựng chương trình, sách hỗ trợ DNN&V địa bàn, hầu hết tham gia thực chương trình Bộ, ngành chủ trì Các chương trình, sách ưu đãi thực tản mạn nhiều quan, DN nhiều chi phí để hưởng ưu đãi sách họ không mặn mà Trong bối cảnh, DNNN với tư cách phận kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, DN có vốn đầu tư nước (FDI) nhận nhiều sách ưu đãi nhà nước trung ương địa phương, sách ưu đãi tín dụng, sách công nghiệp hầu hết hướng tới DN quy mô lớn sách DNN&V de dặt vô hình dung đẩy DNV&N vào ưu đãi so với loại hình DN khác Bộ máy QLNN DN Nhà nước không chuyên sâu lĩnh vực kinh tế KD, hỗ trợ DNN&V Cán quản lý có trình độ đại học trở lên phần lớn chưa có kinh nghiệm QLKT, thương mại, đầu tư, tài chính, nên phần chưa đáp ứng so với yêu cầu Phong cách không phù hợp trước thay đổi nhanh chóng linh hoạt thị trường Kiểm soát hoạt động DNN&V chưa chặt chẽ Kiểm toán, tra chưa thực thường xuyên, thiếu chế tài đủ mạnh để xử lý Một phần thực thi pháp luật chưa nghiêm Chi phí không thức tạo thỏa hiệp DN quan QLNN, không tuân thủ nghiêm pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh không bình đẳng DN 3.3.4 Nguyên nhân hạn chế Những hạn chế QLNN DNN&V nguyên nhân chủ quan khách quan 3.3.4.1 Nguyên nhân khách quan Do nội kinh tế nước ta bao gồm: Môi trường KD năm qua không cải thiện nhiều Nước ta xếp hạng chung theo đánh giá Ngân hàng Thế giới môi trường KD năm mức trung bình (90/189 kinh tế), số nộp thuế 168/172, số bảo vệ nhà đầu tư 122/172, số khởi nghiệp 119/189; Cải cách hành diễn chậm, thủ tục hành nặng nề, thiếu minh bạch, sách kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, gây lòng tin cho DN; Một số sách hỗ trợ quy định Nghị định 56/2009/NĐ-CP, chịu điều chỉnh Luật chuyên ngành (như Luật đất đai, Luật Đầu tư, Luật tổ chức tín dụng, Luật Đấu thầu…); Đa số sách hỗ trợ DNN&V (6/8 nhóm sách quy định Nghị định 56/2009/NĐ-CP) triển khai lồng ghép vào chương trình ngành, lĩnh vực; Sự phối hợp Bộ ngành, Trung ương địa phương yếu, thiếu chế điều phối hoạt động hỗ trợ phát triển DNN&V Đồng thời, chế báo cáo chia sẻ thông tin chưa thực nghiêm túc đầy đủ; Năng lực đơn vị đầu mối thực hỗ trợ DNN&V yếu thiếu; Những yếu xuất phát từ nội DNN&V; Nhà nước ưu tiên 17 phát triển DN lớn, DNNN, thu hút FDI Chú trọng vai trò DNNN vai trò DN FDI mà chưa ý mức đến vai trò phát triển kinh tế DNN&V (trong kết nối với DN FDI DN lớn ngành công nghiệp hỗ trợ) Do ảnh hưởng giới: Nền kinh tế trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhanh chóng, cần có thời gian để chủ thể quản lý (Chính phủ, quan QLNN DNN&V Trung ương, địa phương Chủ DN) đối tượng quản lý (DNN&V) thích nghi nâng cao lực; Tác động tiêu cực khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế giới làm ảnh hưởng đến kinh tế DN nước, có DNN&V 3.3.4.2 Nguyên nhân chủ quan Năng lực hoạch định kế hoạch, sách, quy định DN hạn chế, ban hành sách chưa ổn định đồng bộ, thiếu kịp thời số vấn đề nảy sinh Tổ chức đạo thực sách, quy định thiếu kiên quyết; thiếu đôn đốc, đánh giá kịp thời Sự quan tâm đầu tư địa phương công tác hỗ trợ phát triển DNN&V thấp nguồn ngân sách Trung ương hạn chế Nguồn nhân lực máy QLNN lấy hoạt động kiểm soát chính, cán chưa chuyển sang tư phục vụ hoạt động DNN&V (trong việc cung cấp dịch vụ công bảo đảm việc thực thi) Một phận cán QLNN DN chưa đáp ứng yêu cầu lực phẩm chất, thiếu kinh nghiệm Tư quan QLNN DNN&V chưa thực chuyển biến cho phù hợp với phát triển DNN&V Các ngân hàng thường ưu tiên cho DN nhà nước Chính phủ bảo lãnh vay vốn rủi ro mang lại thu nhập cao hơn, khiến phận lớn khu vực DNN&V tư nhân bị gạt khỏi hệ thống tài DNN&V chủ yếu coi khu vực tạo việc làm, vai trò đóng góp vào tăng trưởng phát triển kinh tế nâng cao lực cạnh tranh chưa coi trọng Nhận thức chưa thống nhất, chưa đầy đủ vai trò DNN&V, việc triển khai xếp, đổi phát triển DNN&V DNNN chậm trễ Kiểm soát chưa coi trọng mức nên chưa thật hiệu quả, trách nhiệm giải trình yếu, khó quy kết trách nhiệm KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 4.1 PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 4.1.1 Bối cảnh quốc tế nước có ảnh hưởng đến phương hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 4.1.1.1 Bối cảnh quốc tế nước Tình hình kinh tế nước giới nhiều khó khăn thách thức, việc Chính phủ trì sách kinh tế đắn với giải pháp tích cực tái cấu kinh tế dựa mô hình kinh tế phù hợp với ba khâu đột phá lĩnh vực cải cách sách, thể chế, phát triển nguồn nhân lực xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng thực tốt mục tiêu tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển DNN&V 4.1.1.2 Ảnh hưởng đến phương hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam DNN&V đối tượng DN đặc trưng có nghĩa quan trọng phương diện kinh tế vai trò xã hội kinh tế, đặc biệt Việt Nam nơi hầu hết DN DNN&V Xét khía cạnh rủi ro, trình khởi nghiệp phát triển, DNN&V phải hứng chịu trực tiếp khó khăn hình thành từ diễn biến kinh tế nước vị yếu hạn chế vốn có quy mô vốn nhỏ, trình độ khoa học công nghệ sáng tạo áp dụng sản xuất sản phẩm dịch vụ thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa đạt yêu cầu, lực quản trị hạn chế, khả tiếp cận mở rộng thị trường khả ứng phó cú sốc kinh tế mức độ thấp linh hoạt Vì vậy, để tạo môi trường đầu tư, KD thuận lợi giúp DNN&V đời hỗ trợ DN trì hoạt động, phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao lực cạnh tranh, đóng góp ngày lớn vào phát triển kinh tế, với nỗ lực thân DN cần hoạt động quản lý thiết thực từ phía Chính phủ 4.1.1.3 Cơ hội, thách thức quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Tác động diễn biến kinh tế nước ảnh hưởng tạo hội, thách thức QLNN DNN&V 4.1.2 Phương hướng đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa thời gian tới Dựa quan điểm (i) Quản lý nhà nước phải đạt quán sách phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa (ii) Phát triển kinh tế nhiều thành phần theo chiều sâu, đảm bảo bình đẳng cho doanh nghiệp nhỏ vừa (iii) Quản lý nhà nước can thiệp gián tiếp vào thị trường, trợ giúp đổi lực cho DN phải thực nguyên lý kinh tế thị trường; phướng hướng đổi QLNN DNN&V thời gian tới Việt nam cần quán triệt: 19 Nhà nước bảo vệ tài sản, quyền lợi ích đáng, bảo đảm quyền KD DNN&V theo quy định pháp luật DNN&V hoạt động KD tất ngành, nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; Cũng loại hình DN khác, DNN&V không phân biệt quy mô (nhỏ, siêu nhỏ, vừa), thành phần kinh tế bình đẳng tiếp cận nguồn vốn (đặc biệt các nguồn vốn hỗ trợ dành riêng cho DNN&V), tài nguyên, đất đai, thị trường… hội KD; Nhà nước đảm bảo quán, lâu dài sách cho DN nói chung sách hỗ trợ DNN&V nói riêng để đảm bảo tính tiên lượng cho nhà đầu tư, DNN&V yên tâm SXKD, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường KD thuận lợi, an toàn cho DN phát triển; Các quy định điều kiện KD phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ trình phù hợp để sớm bỏ loại giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý Nâng cao hiệu QLNN theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm gắn với điều kiện, quy định cụ thể tra, kiểm tra, giám sát; Các quan QLNN ban hành chế sách, văn pháp luật quy định rõ nhiệm vụ phải có quan đầu mối chịu trách nhiệm, người đứng đầu quan phải chịu trách nhiệm đến cùng; Không hình hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật; Công tác tra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn DNN&V tuân thủ quy định pháp luật; Về phía DNN&V phải nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, thực liêm KD; xây dựng văn hóa DNN&V, đạo đức doanh nhân trách nhiệm xã hội DNN&V; cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ liên kết hợp tác; đổi sáng tạo, nâng cao lực cạnh tranh 4.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM Dựa phương hướng đổi QLNN DNN&V, kết hợp với kết tổng hợp đánh giá qua điều tra, nghiên cứu sinh đưa giải pháp đổi QLNN DNN&V 4.2.1 Tiếp tục đổi hoạch định phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nhà nước cần tiếp tục xây dựng đổi hoạch định phát triển DNN&V với mục tiêu là: tạo điều kiện cho DN dễ dàng gia nhập thị trường rút lui khỏi thị trường; cải thiện môi trường kinh doanh; đảm bảo bình đẳng thành phần kinh tế; QLNN DNN&V tách bạch với chức đầu tư kinh doanh Nhà nước DNN&V DNNN; xác lập rõ ràng quyền sở hữu cá nhân, tổ chức tài sản DN, nghĩa vụ họ DN trách nhiệm kết kinh doanh; thể chế hóa chế văn luật; Trong thiết kế chiến lược tổng thể phát triển DN, kế hoạch chương trình phát triển DNN&V, Nhà nước cần quán xác định quyền tự kinh doanh người dân động lực mục tiêu quan trọng phát triển nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam thực thụ phải trở thành ưu tiên hàng đầu; Trong đổi hệ thống kế hoạch trung hạn năm hàng năm DNN&V thời gian tới cần Chính phủ, mà trực tiếp Bộ Kế hoạch Đầu tư đạo 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng thực bám sát chiến lược phát triển KT-XH địa phương Các quan QLNN DNN&V địa phương trì thường xuyên đẩy mạnh chất lượng việc thực báo cáo với Trung ương để có thông tin cho hoạch định phát triển DNN&V phù hợp; Quá trình xây dựng ban hành kế hoạch phát triển DNN&V xem xét cải tiến cập nhật nhằm sát với thực tiến DNN&V, hỗ trợ DNN&V kịp thời tối đa môi trường cạnh tranh bình đẳng; tận dụng hỗ trợ nhà nước nhằm phát huy ưu tiếp cận, tham gia vào kinh tế giới chuỗi giá trị toàn cầu 4.2.2 Tiếp tục hoàn việc xây dựng, ban hành, phổ biến hướng dẫn thực văn pháp luật doanh nghiệp nhỏ vừa Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng, ban hành, phổ biến hướng dẫn thực văn pháp luật DNN&V văn pháp luật có liên quan Nhà nước cần đáp ứng yêu cầu sau: (i) Nhất quán quan điểm, chủ trương trình thực hiện; (ii) Phải đồng khâu, ngành, quản lý Nhà nước; (iii) Quy phạm pháp luật kinh doanh phải trì ổn định thời gian dài để DN có đủ thời gian thực kế hoạch kinh doanh; cuối quan trọng nhất; (iv) Phải hệ thống quan chức thi hành đắn nghiêm minh Việc xây dựng pháp luật, đặc biệt luật kinh tế thiết phải có tham gia cá nhân, tổ chức đại diện hợp pháp cho quyền lợi cộng đồng DNN&V; Sớm ban hành Luật Hỗ trợ DNN&V để tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho phát triển DNN&V, DN khởi nghiệp, DN tư nhân, làm động lực nâng cao sức cạnh tranh tính tự chủ kinh tế; Về hướng đổi quy định QLNN DNN&V, Nhà nước cần áp dụng hai phương pháp giám sát tiền kiểm hậu kiểm; Giải triệt để vấn đề phát triển, phát sinh liên quan tới thủ tục đầu tư, đăng ký DNN&V, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Cải cách nâng cao chất lượng quy định điều kiện kinh doanh Triển khai nội dung kế hoạch phát triển DNN&V, việc sớm triển khai hoạt động Quỹ hỗ trợ DNN&V Chính phủ cần xác định rõ ràng nội dung nội dung quản lý DNN&V quản lý triển khai chương trình hỗ trợ DNN&V ngành, lĩnh vực trọng điểm 4.2.3 Đổi máy quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa Căn đề xuất giải pháp máy QLNN DNN&V chưa đáp ứng yêu cầu phát triển DNN&V, chưa thực tốt chức QLNN DNN&V, chưa thực tạo điều kiện cho DNN&V thực SXKD, sách hỗ trợ Nhà nước DNN&V chậm chưa mang lại hiệu mong muốn cho DNN&V Do phải đổi máy QLNN DNN&V, mạnh dạn cải cách theo hướng tinh giản máy, xây dựng máy QLNN có lực sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho DNN&V hoạt động SXKD có hiệu Đổi máy QLNN 21 DNN&V nhiệm vụ phức tạp có liên quan đến nhiều quan, cần tuân thủ nguyên tắc định thực đồng giải pháp mặt tổ chức Nguyên tắc tổ chức máy QLNN DNN&V: Kiện toàn đổi hệ thống tổ chức quan QLNN cấp DNN&V theo hướng hiệu lực hiệu quả; Đổi phi tập trung, tạo điều kiện cho DNN&V tự chủ, tự chịu trách nhiệm SXKD, tuân thủ pháp luật điều lệ DNN&V Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp DNN&V cổ phần; DNN&V 100% vốn Nhà nước có cổ phần chi phối Nhà nước phải tham gia định phương án SXKD, chiến lược, kế hoạch quy hoạch DN Giải pháp thực bao gồm: Giải pháp chung hệ thống quan QLNN DNN&V: (1) Đổi phân cấp QLNN DNN&V; (2) Tổ chức lại máy QLNN để thực chức QLNN thống DNN&V không phân biệt hình thức sở hữu thành phần kinh tế Rà soát lại máy quan QLNN để tách biệt rõ máy, đội ngũ công chức, viên chức thực chức QLNN máy, đội ngũ công chức, viên chức thực chức chủ sở hữu; (3) Tiếp tục kiện toàn máy giám sát, kiểm tra, tra, kiểm toán theo hướng vừa đảm bảo chất lượng kiểm tra, tra, vừa hạn chế tượng phân biệt đối xử, sách nhiễu, gây khó khăn, cản trở DNN&V; (4) Xây dựng đội ngũ cán QLNN có liên quan đến DNN&V Giải pháp cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan QLNN hỗ trợ DNN&V thời gian tới bao gồm Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4.2.4 Giải pháp kiểm soát hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Nhà nước quan chịu trách nhiệm kiểm soát DNN&V Chủ trương Nhà nước vấn đề là: đổi hoạt động giám sát, kiểm tra, tra kiểm toán DNN&V nhiệm vụ thường xuyên nhằm bảo đảm DNN&V phát triển định hướng, thực mục tiêu KT-XH đất nước SXKD hiệu quả; trao quyền chủ động, đổi phân cấp hoạt động SXKD cho DNN&V phải đôi với chế giám sát, kiểm tra, tra, kiểm toán phù hợp Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với quan QLNN khác có liên quan thực kiểm soát DNN&V nội dung trọng điểm, bảo đảm tính hiệu lực hiệu kiểm soát Kiểm soát nội dung trọng điểm DNN&V bao gồm kiểm soát đầu tư tài lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, kiểm soát việc thực sách văn bản, kiểm soát sử dụng đất đổi hệ thống kiểm soát DNN&V 22 4.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Để giải pháp nêu có tính khả thi, luận án kiến nghị với Nhà nước DNN&V số điều kiện thực sau: Về mặt nhận thức, khẳng định vai trò hệ mục tiêu DNN&V Vai trò quan trọng DN có DNN&V, định hướng cho kinh tế thành phần kinh tế, chủ đạo đóng góp ngân sách, ngày phát triển mạnh số lượng quy mô, đóng góp cho NSNN ngày nhiều Theo quan điểm nghiên cứu sinh, DNN&V thực tế có đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH Trong bối cảnh quốc tế nước có nhiều thay đổi, QLNN DNN&V phải nâng cao hiệu quả, trước hết đổi tư duy, từ dẫn đến đổi chế, sách quản lý nhằm phát triển DNN&V Sự đồng thuận ủng hộ DNN&V trình đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp Đổi QLNN DNN&V không công việc Nhà nước, mà liên quan đến nhận thức hành động DN Nếu đồng thuận ủng hộ DNN&V, khó tạo đổi QLNN DNN&V Làm đạt đồng thuận ủng hộ đó? Thứ nhất, tuân thủ nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích người lao động – DN Nhà nước trình đổi QLNN DNN&V; điều cốt lõi để có đồng thuận ủng hộ, từ tạo sức mạnh phối hợp Nguyên tắc nêu phải thể hệ thống kế hoạch, sách DN Thứ hai, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền chủ trương sách Nhà nước cho cán nhân viên DNN&V để thống nhận thức tổ chức thực Thứ ba, Các DNN&V thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Chủ động việc trao đổi, phản ánh với quan QLNN để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc DNN&V phải tự đổi nâng cao lực cạnh tranh mình, hỗ trợ sách thuế, vốn, tín dụng, đất đai bảo hộ mà Nhà nước tạo cho DNN&V Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công với DNN&V thuộc thành phần kinh tế, nội dung đổi QLNN vừa điều kiện để buộc DNN&V tự đổi cạnh tranh có hiệu KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG QLNN DNN&V tác động Nhà nước lên DNN&V, thông qua trình hoạch định, tổ chức, đạo kiểm soát hoạt động DNN&V, tạo môi trường thuận lợi cho DNN&V thực sứ mệnh với hiệu lực, hiệu cao cách bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đất nước điều kiện biến động môi trường nước quốc tế 23 QLNN DNN&V Việt Nam nhiệm vụ định có ý nghĩa hoạt động DNN&V Việt Nam với vai trò không nhỏ phát triển kinh tế đất nước DNN&V đối tượng DN đặc trưng có nghĩa quan trọng phương diện kinh tế vai trò xã hội kinh tế, đặc biệt Việt Nam nơi hầu hết DN DNN&V Tuy có thời gian gặp khó khăn chung bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đến thời điểm số DNN&V gặp khó khăn phải ngừng hoạt động có chiều hướng giảm dần Kết nghiên cứu, đánh giá thực trạng cho thấy, QLNN DNN&V năm qua có nhiều đổi song nhiều bất cập lĩnh vực: Về hoạch định phát triển hệ thống DNN&V; xây dựng, ban hành, phổ biến hướng dẫn thực văn pháp luật DNN&V Việt Nam nay; thực trạng tổ chức máy QLNN DNN&V; thực trạng kiểm soát hoạt động DNN&V Những hạn chế QLNN DNN&V nguyên nhân: Năng lực hoạch định kế hoạch, sách, quy định DNN&V hạn chế; Cải cách hành tiến hành chậm; đặc biệt thủ tục hành nặng nề, thiếu minh bạch; Tổ chức đạo thực chương trình, sách hỗ trợ chậm, thiếu kiên quyết; Việc triển khai Quỹ phát triển DNN&V, chương trình, sách liên quan đến trợ giúp nhằm phát triển DNN&V chậm trễ; Tư quan QLNN DNN&V chưa thực chuyển biến cho phù hợp; Nhận thức chưa thống nhất, chưa đầy đủ vai trò DNN&V; Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; Việc kiểm soát chưa coi trọng mức, chưa hiệu quả; Tác động tiêu cực khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế giới làm ảnh hưởng đến kinh tế DN nước, có DNN&V Việc đổi QLNN DNN&V Việt Nam xác định theo hướng: Tạo quán sách; Phát triển kinh tế nhiều thành phần theo chiều sâu, đảm bảo bình đẳng cho DNN&V; QLNN can thiệp gián tiếp vào thị trường; Thực nguyên tắc trì cạnh tranh cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNN&V Các giải pháp hoàn thiện QLNN DNN&V Việt Nam gồm: i) Tiếp tục đổi hoạch định phát triển DNN&V; ii) Tiếp tục cải thiện sách QLNN, tạo môi trường KD thuận lợi cho DNN&V, tập trung vào nội dung quản lý DNN&V chương trình quản lý DNN&V ngành, lĩnh vực trọng điểm; iii) Tiếp tục hoàn tổ chức máy QLNN DNN&V; iv) Đổi kiểm soát hoạt động DNN&V Để giải pháp nêu có tính khả thi, Nhà nước DNN&V cần thống mặt nhận thức việc khẳng định vai trò hệ mục tiêu DNN&V; DNN&V cần đồng thuận ủng hộ việc đổi QLNN Với thời gian hạn chế, luận án không tránh khỏi sai sót Nghiên cứu sinh mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học để đề tài triển khai nhằm đưa việc nghiên cứu nghiên cứu sinh vào thực tiễn góp phần phát triển DNN&V nước 24 [...]... của thế giới; quan điểm của Đảng, Nhà nước, thể chế của Nhà nước; điều kiện KT-XH của đất nước và trình độ phát triển và trình độ quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ BÀI HỌC RÚT RA CÓ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM 2.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số nước trên thế giới Trong chương này,... pháp và hợp lý cho cả DN và xã hội, bảo đảm hiệu quả KT-XH Luận án phân tích căn cứ để kiểm soát, nội dung kiểm soát Nhà nước đối với DNN&V bằng các hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra và kiểm toán Nhà nước 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Luận án phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là xu thế chung của... quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Tác động của diễn biến kinh tế trong và ngoài nước ảnh hưởng cũng tạo ra các cơ hội, thách thức của QLNN đối với DNN&V 4.1.2 Phương hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới Dựa trên quan điểm (i) Quản lý nhà nước phải đạt được sự nhất quán về chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (ii) Phát triển... nhất là hỗ trợ DNN&V; cải cách bộ máy QLNN đối với DNN&V; Đổi mới kiểm soát theo hướng điều kiện thuận lợi nhất DNN&V KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 11 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 3.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 3.1.1 Thực trạng về doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Theo tiêu chí quy mô tổng doanh thu hoặc số lao động bình quân năm... xếp, đổi mới và phát triển DNN&V là DNNN còn chậm trễ Kiểm soát chưa được coi trọng đúng mức nên chưa thật sự hiệu quả, trách nhiệm giải trình yếu, khó quy kết trách nhiệm KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 18 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 4.1 PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 4.1.1 Bối... sẻ và liên kết hợp tác; đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh 4.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM Dựa trên phương hướng đổi mới QLNN đối với DNN&V, kết hợp với kết quả tổng hợp đánh giá qua điều tra, nghiên cứu sinh đưa ra các giải pháp đổi mới QLNN đối với DNN&V 4.2.1 Tiếp tục đổi mới hoạch định phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhà nước. .. DNN&V và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 3.2.3 Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và bộ máy sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 3.2.3.1 Về cơ cấu của bộ máy 13 Qua nghiên cứu gồm quá trình xây dựng cơ cấu của bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức bộ máy quản lý DNN&V tại Việt Nam, Nghiên cứu sinh tổng kết mối quan hệ các cơ quan QLNN đối với DNN&V vừa giữa... hoạt động của các DN, kiểm soát và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy định của pháp luật và của Nhà nước 3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 3.3.1 Đánh giá chung theo các tiêu chí Sử dụng các kết quả phân tích thực trạng QLNN đối với DNN&V, kết hợp vớikết quả phân tích mẫu điều tra, nghiên cứu sinh đánh giá thực trạng QLNN đối với DNN&V theo các tiêu chí 3.3.2.1... quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cho Việt Nam Qua việc phân tích và tổng hợp kinh nghiệm và chính sách phát triển DNN&V của các nước trên thế giới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách phát triển DNN&V để Việt Nam tham khảo về kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn liền với chiến lược phát triển KT-XH chung của đất nước; luật hóa quản lý DNN&V,... ương và địa phương bằng Sơ đồ 3.1 Chính phủ Cấp Trung ương - Bộ Kế hoạch và ĐT Cục Phát triển Doanh nghiệp (Phòng PT DNN&V) Quỹ Phát triển DNN&V - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ Thủ tướng Chính phủ Thanh tra Chính phủ Cấp địa phương UBND cấp tỉnh Các Sở Sở Kế hoạch Đầu tư UBND cấp huyện Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sơ đồ 3.1: Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phân cấp quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt luận án quản lý công) Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, (Tóm tắt luận án quản lý công) Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, (Tóm tắt luận án quản lý công) Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay