Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng taị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

77 181 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:50

Trang MC LC Li m u Danh mc bng biu, th, lu Danh mc cỏc ch vit tt Chng I : Lý lun v nghip v bao toỏn v hot ng bao toỏn trờn th gii Trang 01 1.1 Gii thiu v nghip v bao toỏn Trang 02 1.1.1 Lch s hỡnh thnh sn phm bao toỏn Trang 02 1.1.2.Khỏi nim v bao toỏn Trang 03 1.1.3.Cỏc loi hỡnh bao toỏn Trang 05 1.1.4.Li ớch s dng cụng c bao toỏn Trang 10 1.2 S cn thit phỏt trin bao toỏn Trang 16 1.3 Hot ng bao toỏn th gii v bi hc kinh nghim cho Vit Nam Trang 19 1.3.1 Tỡnh hỡnh hot ng bao toỏn trờn th gii Trang 19 1.3.2.Bi hc kinh nghim cho hot ng bao toỏn ti Vit Nam Trang 23 Chng II : Thc trng hot ng bao toỏn ti cỏc NHTM ti Vit Nam hin Trang 26 2.1 Cỏc qui nh v bao toỏn ti Vit Nam Trang 27 2.1.1.Cỏc bn phỏp lý hin hnh Trang 27 2.1.2.Cỏc iu kin c hot ng bao toỏn Trang 28 2.1.3.i tng ỏp dng Trang 28 1.1.4.Quy trỡnh hot ng bao toỏn Trang 29 2.2 Thc trng hot ng bao toỏn ca cỏc ngõn hng thng mi Trang 30 2.2.1.Tỡnh hỡnh hot ng bao toỏn hin Trang 30 2.2.2.Mt s quy trỡnh thc hin nghip v bao toỏn Trang 32 2.2.2.1 Quy trỡnh thc hin nghip v bao toỏn ca NHTM CP Chõu Trang 32 2.2.2.2 Quy trỡnh thc hin nghip v bao toỏn xut khu ca Far East National Bank Trang 36 2.2.3.Mt s khú khn, tn ti ng dng nghip v bao toỏn ti Vit NamTrang 38 -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang Chng III : Mt s gii phỏp trin khai thc hin sn phm bao toỏn ti Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam - BIDV Trang 44 3.1.S cn thit phi phỏt trin sn phm bao toỏn ti Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam Trang 45 3.1.1.Gii thiu s lc v Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam Trang 45 3.1.2.S cn thit phi phỏt trin nghip v bao toỏn ti BIDV Trang 46 3.1.3.Nhng thun li v khú khn trin khai nghip v bao toỏn ti BIDV Trang 46 3.2 Mt s gii phỏp xõy dng quy trỡnh thc hin bao toỏn ti BIDV Trang 48 3.2.1.Quy trỡnh bao toỏn ni a Trang 48 3.2.1.1.La chn bờn mua hng v bờn bỏn hng Trang 48 3.2.1.2.Mt s tiờu quan trng thm nh bờn mua hng/bờn bỏn hng Trang 49 3.2.1.3.Lu thc hin bao toỏn ni a Trang 52 3.2.2.Quy trỡnh bao toỏn xut khu Trang 52 3.3 Mt s gii phỏp nhn din ri ro v kim soỏt ri ro bao toỏn Trang 57 3.3.1.Nhn din ri ro Trang 58 3.3.1.Kim soỏt ri ro Trang 59 3.3.3.Quy trỡnh x lý tranh chp theo quy nh ca FCI Trang 62 Kt lun Ti liu tham kho -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang DANH MC CC BNG BIU, TH V LU ********** Bng biu: Bng 1: Doanh s bao toỏn trờn th gii Bng 2: Doanh thu v bao toỏn ca cỏc chõu lc trờn th gii Bng 3: Doanh s bao toỏn ca cỏc quc gia hng u Chõu Bng 4: Doanh s bao toỏn cỏc nc Asean t 2001-2005 Bng 5: Doanh s cỏc loi sn phm bao toỏn th: th 1: T trng doanh s bao toỏn ti cỏc chõu lc nm 2005 Lu : Lu thc hin bao toỏn ni a i vi bờn mua hng Lu thc hin bao toỏn ni a i vi bờn bỏn hng Lu thc hin bao toỏn xut khu -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang DANH MC CC CH VIT TT ********** - FCI: Factors Chain International - T chc bao toỏn quc t - IF: Import Factor - n v bao toỏn nhp khu - EF: Export Factor - n v bao toỏn xut khu - BIDV: Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam - NHNN: Ngõn hng nh nc - NHTM: Ngõn hng thng mi -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang M u Hi nhp vo nn kinh t th gii l mt nhng ng lc chớnh ca ci cỏch kinh t Vit Nam T vic tham gia vo khu vc mu dch t Asean n vic thc hin Hip nh thng mi song phng Vit M v sp ti õy l vic tham gia vo WTO, quỏ trỡnh hi nhp ó giỳp cho th trng tr nờn cnh tranh hn v buc cỏc doanh nghip nc phi tng nng sut v hiu qu hot ng Gia nhp vo WTO ũi hi nhng thay i v th ch, t vic phi to mt sõn chi bỡnh ng hn cho cỏc doanh nghip, n vic m rng cnh tranh nhng lnh vc dch v quan trng nh: ti chớnh ngõn hng hay ci thin tiờu chun v sinh v tng cng quyn s hu trớ tu T n nm 2008, ngnh ti chớnh ngõn hng Vit Nam s m ca hi nhp mnh m vi khu vc v th gii Chớnh vỡ th, a dng húa v phỏt trin sn phm mi l mt nhng chin lc tn ti v phỏt trin ca bt k ngõn hng no t c mc tiờu ú, cỏc ngõn hng phi nhanh chúng a vo ỏp dng nhng sn phm ti chớnh mi ó c phỏt trin trờn th gii, ú cú nghip v bao toỏn Factoring Thc bao toỏn khụng phi l mt nghip hon ton mi l, nhng li ớch m bao toỏn em li cho thng mi phm vi quc gia v trờn th gii ngy cng c khng nh v cụng nhn rng rói Tuy nhiờn, hin ti Vit Nam dch v ny phỏt trin nh th no, cú bao nhiờu ngõn hng bỏn sn phm ny v lm th no bao toỏn c ng dng rng rói ti cỏc ngõn hng thng mi Quan tõm n sn phm ny v mong mun gúp phn nh vo vic thỳc y s phỏt trin ca ngõn hng núi chung v Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam núi riờng, tụi ó chn ti: Tỡnh hỡnh thc hin bao toỏn ti Vit Nam v mt s gii phỏp a sn phm bao toỏn vo ng dng ta Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam lm lun tt nghip ca mỡnh gii quyt ni dung c bn ca ti trờn, ngoi li m u v kt lun, b cc ca lun gm cỏc chng: Chng 1:Lý lun chung v nghip v bao toỏn v mt s kinh nghim trờn th gii Trong chng ny cp n nhng lý lun c bn v nghip v bao toỏn t lch s hỡnh thnh, cỏc khỏi nim ca sn phm n quy trỡnh thc hin chung v bao toỏn ni a v quc t v tỡnh hỡnh hot ng bao -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang toỏn trờn ton th gii T ú rỳt bi hc kinh nghim cn thit cho hot ng bao toỏn ti Vit Nam Chng 2: Thc trng hot ng bao toỏn ti ngõn hng thng mi Vit Nam hin Phn ny nờu lờn thc trng hot ng ca bao toỏn ti Vit Nam, nhng thnh tu t c, nhng khú khn tn ti cn khc phc v c s phỏp lý, nhn thc ca cỏc t chc ti chớnh tớn dng v cỏc doanh nghip Nờu in hỡnh v thc tin hot ng bao toỏn ti Ngõn hng thng mi c phn Chõu- ACB v Ngõn hng nc ngoi ti Vit Nam l Far East National Bank Chng 3: Mt s gii phỏp a sn phm bao toỏn ng dng ti Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam BIDV T nhng lý lun v thc tin thc hin ti cỏc ngõn hng bn a s cn thit phi phỏt trin nghip v bao toỏn ti BIDV T ú a mt s gii phỏp a bao toỏn vo hot ng l xõy dng quy trỡnh thc hin bao toỏn ni a, xut khu v mt s gii phỏp kim soỏt ri ro thc hin nghip v ny Xin chõn thnh cm n Cụ- Tin s Bựi Kim Yn cựng cỏc Thy Cụ khoa Ti chớnh ngõn hng ó tn tỡnh ging dy v hng dn tụi thc hin lun ny Mc dự ó cú nhiu c gng nhng lun khụng trỏnh nhng sai sút v hn ch v mt kin thc, rt mong nhn c s lng th v ý kin úng gúp t Quý Thy, Cụ v cỏc bn quan tõm n lnh vc ny F*****G -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang Chng Lí LUN V NGHIP V BAO THANH TON V HOT NG BAO THANH TON TRấN TH GII 1.1- GII THIU V NGHIP V BAO THANH TON (FACTORING) 1.1.1.Lch s hỡnh thnh sn phm bao toỏn: Nghip v bao toỏn i t thi trung c ngi ta bt u giao thng vi v phỏt sinh cỏc khon n thng mi Bao toỏn xut phỏt t i lý hng hoa hng, nhng ngi thc hin vic giao thng hng húa khong 2000 nm trc di thi ch La Mó L i lý, h nm gi quyn s hu ca hng húa bờn y nhim-bờn cung ng sn phm nc ngoi- ri giao hng ú cho ngi mua nc, ghi s v thu n n hn, chuyn d n cho bờn y nhim thu sau ó tr phn hoa hng ca mỡnh S phỏt trin ca ngnh cụng nghip Anh th k 14, 15 ó nõng cao tm quan trng ca cỏc i lý bao toỏn Khi cỏc i lý dn dn tin cy vo kh nng tr n ca ngi mua nc, h bt u cp tớn dng cho ngi y nhim mỡnh (nh cung ng sn phm) ly hoa hng cao hn Thc t l, vi khon hoa hng nhiu hn, i lý bao toỏn bt u bo m kh nng tr n ca ngi mua bng cỏch tr ỳng hn cho ngi y nhim tng lai, k c trng hp ngi mua khụng tr c n ỳng hn Cỏc i lý toỏn cú bt u ng trc mt phn cho ngi y nhim ca mỡnh da trờn khon toỏn ca ngi mua -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang tng lai Do cú nhng khon ng trc ny m i lý hoa hng tớnh thờm phớ hoa hng hay lói sut Vo thi im Columbus phỏt hin Chõu M nm 1942, i lý bao toỏn ó phỏt trin t vai trũ nht vi chc nng marketing thnh úng hai vai trũ va cú chc nng marketing va cú chc nng ti chớnh Th k 16 chng kin s bt u ca ch thc dõn M v cựng vi nú l vai trũ ngy cng tng v nhiu c hi mi cho bao toỏn, c bit l i vi nhng ngi thit lp hot ng kinh doanh M n cui th k 19, mt s thay i quan trng th gii thng mi ó xy nc, M ó phỏt trin thnh mt quc gia ch quyn v tr nờn ớt b ph thuc vo hng húa nc ngoi, nhng nh sn xut M phỏt trin i ng marketing ca mỡnh v vỡ vy vai trũ marketing m trc õy cỏc i lý bao toỏn thng thc hin gim i Tuy nhiờn, mt ln na cỏc i lý bao toỏn li phỏt trin v iu chnh theo nhu cu kinh t mi nc, trung vo tớn dng, thu n, k toỏn v cỏc chc nng ti chớnh u th k 20, cỏc nh sn xut M m rng sang cỏc sn phm may mc v ph kin, ni tht v thm thỡ cỏc i lý bao toỏn ca M cng m rng chuyờn mụn v dch v sang ngnh cụng nghip ny n gia th k 20, bao toỏn ca M phỏt trin sang nhng ngnh cụng nghip mi ang phỏt trin nh in, húa cht v si tng hp Ngy nay, bao toỏn ó m rng sang nhiu ngnh ngh kinh doanh khỏc nh giao nhn, cung cp nhõn s, qung cỏo, thit k 1.1.2.Khỏi nim v bao toỏn: - Theo iu Chng Cụng c v bao toỏn quc t UNIDROIT 1988 (Unidroit Convention on International Factoring) nh ngha: Bao toỏn l mt dng ti tr bng vic mua bỏn cỏc khon n ngn hn giao dch thng mi gia t chc ti tr v bờn cung ng, theo ú t chc ti tr thc hin ti thiu hai s cỏc chc nng sau: ti tr bờn cung ng gm cho vay v ng trc tin, qun lý s sỏch liờn quan n cỏc khon phi thu, thu n ca cỏc khon phi thu, bo m ri ro khụng toỏn ca bờn mua hng - Theo T chc Bao toỏn quc t -FCI (Factors Chain International): Bao toỏn l mt dch v ti chớnh trn gúi bao gm s kt hp gia ti tr hot -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang ng, phũng nga ri ro tớn dng, theo dừi cỏc khon phi thu v dch v thu h ú l s tha thun gia n v bao toỏn (factor) v ngi cung ng hng húa dch v hay cũn gi l ngi bỏn hng quan h mua bỏn hng húa (seller) Theo nh tha thun n v bao toỏn s mua li khon phi thu ca ngi bỏn da trờn kh nng tr n ca ngi mua quan h mua bỏn hng húa (buyer) hay cũn gi l n quan h tớn dng (debtor) - Theo iu Nhng quy nh chung v hot ng bao toỏn quc t n bn thỏng 06/2004 ca FCI, hp ng bao toỏn l mt hp ng theo ú nh cung cp s chuyn nhng cỏc khon phi thu (hay mt phn cỏc khon phi thu) cho mt n v bao toỏn, thc hin mt cỏc chc nng: k toỏn s sỏch cỏc khon phi thu, thu n cỏc khon phi thu, phũng nga ri ro n xu - Theo iu Chng Cụng c UNIDROIT v bao toỏn quc t cũn b sung thờm mt chc nng na ca bao toỏn l ti tr cho ngi bỏn, bao gm vic cho vay ln vic ng tin toỏn trc - i vi mt s t chc cung cp dch v bao toỏn khỏc thỡ nghip v ny c nh ngha l vic mua li cỏc khon phi thu hay vic cung cp ti tr ti chớnh ngn hn thụng qua vic tr cỏc khon phi thu lp tc bng tin mt ci thin dũng ngõn lu ca khỏch hng (client) ng thi nhn ly ri ro tớn dng (ri ro ngi mua khụng toỏn, ngi mua khụng nhn hng) Cỏc dch v i kốm gm cú qun lý n, qun lý s cỏi bỏn hng, xp hng hn mc tớn dng v thu h - Theo Quy ch hot ng bao toỏn ban hnh theo Quyt nh s 1096/2004/Q-NHNN ngy 06/09/2004 ca Ngõn hng nh nc: Bao toỏn l mt hỡnh thc cp tớn dng ca cỏc t chc tớn dng cho bờn bỏn hng thụng qua vic mua li cỏc khon phi thu phỏt sinh t vic mua, bỏn hng húa ó c bờn bỏn hng v bờn mua hng tha thun hp ng mua, bỏn hng Trong mt nghip v bao toỏn thụng thng s cú s xut hin ca ớt nht ba bờn: t chc bao toỏn (factor), khỏch hng ca t chc bao toỏn (client hay seller) v n ca t chc bao toỏn (debtor hay buyer) Ngi mua n hay n v bao toỏn (factor): l ngõn hng, cụng ty ti chớnh chuyờn thc hin vic mua bỏn n v cỏc dch v khỏc liờn quan n mua bỏn n Trong nghip v bao toỏn quc t s cú hai n v bao -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 10 toỏn, mt n v bao toỏn ti nc ca nh xut khu v mt n v bao toỏn ti nc ca nh nhp khu Ngi bỏn n hay nh xut khu (client, seller, exporter): cỏc doanh nghip sn xut hng húa hoc kinh doanh dch v cú nhng khon n cha n hn toỏn Ngi mc n hay nh nhp khu (debtor, buyer, importer): hay cũn gi l ngi phi tr tin, ú chớnh l ngi mua hng húa hay nhn cỏc dch v cung ng Mc dự cú nhiu din t khỏc cho khỏi nim v nghip v bao toỏn, nhng núi chung cú th hiu nghip v bao toỏn chớnh l hỡnh thc ti tr cho nhng khon toỏn cha n hn (trong ngn hn) t cỏc hot ng sn xut kinh doanh, cung ng hng húa v dch v, ú chớnh l hot ng mua bỏn n 1.1.3 Cỏc loi hỡnh bao toỏn: ắ Theo phm vi thc hin: - Bao toỏn nc: l hỡnh thc cp tớn dng ca cỏc ngõn hng thng mi hay cụng ty ti chớnh chuyờn nghip cho bờn bỏn hng thụng qua vic mua li cỏc khon phi thu phỏt sinh t vic mua bỏn hng húa, ú bờn bỏn hng v bờn mua hng l ngi c trỳ phm vi mt quc gia ễ Quy trỡnh thc hin: -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 10 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 63 3.3 MT S GII PHP NHN DIN RI RO V KIM SOT RI RO BAO THANH TON Nhn din v kim soỏt ri ro l cụng vic rt quan trng bt k hot ng kinh doanh no, nú gúp phn rt ln cho s thnh cụng hay tht bi ca doanh nghip Ri ro v li nhun luụn luụn i cựng theo mi quan h nghch chiu, ú phng chõm hot ng ca cỏc doanh nghip l ti a hoỏ li nhun v gim thiu ri ro Bao toỏn cng vy, tin ớch ca sn phm ny nhiu tng ng vi nhiu nguy c ri ro, c bit i vi nhng n v bt u trin khai thc hin cha cú kinh nghim v am tng thu ỏo v nghip v thỡ ri ro l rt cao Xin a mt s gii phỏp nhn din ri ro v kim soỏt ri ro hot ng bao toỏn 3.3.1 Nhn din ri ro: Cỏc ri ro thng gp hot ng bao toỏn c bit l bao toỏn xut khu l tranh chp thng mi, ri ro phỏp lý, ri ro i tỏc mt kh nng toỏn, ri ro ngi bỏn thụng ng vi ngi mua, ri ro v th trng v hng húa Tranh chp thng mi: n v bao toỏn nhp khu s tm ngng vic m bo toỏn khon phi thu b tranh chp Sau gii quyt xong tranh chp, n v bao toỏn nhp khu tip tc m bo toỏn 14 ngy sau ngy xong tranh chp hoc 90 ngy k t ngy n hn khon phi thu Khi cú tranh chp xy thỡ n v bao toỏn nhp khu khụng cú trỏch nhim phi tham gia gii quyt tranh chp gia bờn bỏn v bờn mua Thi hn n v bao toỏn nhp khu tip tc m bo toỏn vi iu kin tranh chp phi gii quyt vũng 180 ngy (bng thng lng) v nm (bng tũa ỏn) Phỏp lý: ri ro phỏp lý õy c hiu nh l vic IF s khụng thc hin tip tc ngha v thu tin v bo him ri ro tớn dng ca bờn mua hng BIDV vi phm cỏc iu khon liờn quan n qui nh GRIF Kt qu l IF s tỏi chuyn nhng khon phi thu nu BIDV cú vi phm Bờn bỏn hng khụng cú quyn s hu y i vi khon phi thu, khụng cung cp chng t GRIF-General Rules on International Factoring : Cỏc quy tc chung v bao toỏn quc t -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 63 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 64 chng minh vic giao nhn hng hoỏ theo yờu cu, khụng giao hng, khụng chuyn nhng khon phi thu Vớ d, IF s chuyn nhng li khi: - BIDV khụng cung cp chng t hoc xỏc nhn v khon phi thu vũng 30 ngy k t ngy nhn c yờu cu ca IF - BIDV khụng ng ý cho IF tin hnh kin tng thu hi khon phi thu Ri ro i tỏc (IF) mt kh nng toỏn Ri ro ngi bỏn thụng ng vi ngi mua: ngi bỏn v ngi mua thụng ng vi to nhng hp ng mua bỏn gi mo chim ot tin ca n v bao toỏn Th trng v hng hoỏ: thay i giỏ c hng hoỏ nc hoc trờn th trng quc t, ngi mua khụng mun bỏn hoc ngi bỏn khụng mun nhn hng ng thi nhng chớnh sỏch ca quc gia nhp khu hoc xut khu thay i s nh hng n ngi mua hoc ngi bỏn giao dch 3.3.2 Kim soỏt ri ro: V tranh chp thng mi: - õy l ri ro rt khú kim soỏt vỡ BIDV s b ng giao dch mua bỏn, ú hn ch c ri ro ny chn la bờn bỏn hng cú kh nng hon thnh ngha v hp ng La chn bờn bỏn hng l cỏc doanh nghip sn xut kinh doanh hng hoỏ xut khu cú cỏc iu kin cp tớn dng theo quy nh ca BIDV v tha nhng iu kin: + Cú tỡnh hỡnh ti chớnh lnh mnh, s sỏch ti chớnh minh bch, rừ rng; + Ban lónh o doanh nghip cú nng lc iu hnh v kinh nghim lnh vc xut nhp khu; + Cú khon phi thu phỏt sinh t hp ng xut nhp khu hng hoỏ phự hp vi chc nng sn xut, kinh doanh ca bờn bỏn hng Mt s gi ý ca cỏc chuyờn gia FCI cú th giỳp chỳng ta bit c mỡnh cn xem xột nhng yu t no kim tra tỡnh hỡnh ti chớnh cng nh s sỏch k toỏn ca ngi bỏn: Chỳng ta phi tỡm hiu xem -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 64 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 65 Vic i hng Thanh toỏn chm Thanh toỏn tng phn Phỏt sinh Hng hoỏ b t Hoỏ Giao Khụng ỏp ng Bự tr vi cỏc chi n sai hng ỳng theo yờu cu khon phi tr chm ca hp ng L hu qu ca Hng hoỏ kộm Kh nng Cỏc iu kin, Mua bỏn hai cht lng qun lý h iu khon chiu(ngi bỏn ng s kộm hp ng mua bỏn thi l ngi mua) - Chn la mt hng thc hin bao toỏn ớt b tranh chp nh g, th cụng m ngh, dt may, nha - Hp ng mua bỏn hng hoỏ tha thun rừ rng v trỏch nhim v quyn li cỏc bờn - Kim soỏt c hot ng ca bờn bỏn bỏn hng - Phõn tỏn ri ro bng cỏch bao toỏn cho nhiu bờn mua, mc trung doanh s vo mt bờn mua khụng quỏ 50% tng s bao toỏn ca ngõn hng - Tỡm hiu rừ bn cht ca v tranh chp cú cỏch hnh x thớch hp, nờn a iu khon trng ti vo hp ng, vớ d: cú tranh chp xy s thc hin truy ũi, hu hp ng bao toỏn hay tip tc ch kt qu gii quyt tranh chp V phỏp lý: - Thm nh v hp ng mua bỏn hng hoỏ, quyn s hu hp phỏp khon phi thu ca bờn bỏn hng - Thm nh b chng t giao hng khụng gi mo, vic giao nhn hng hoỏ cú xy hay khụng (t khai hi quan, B/L bn gc) - Tuõn th cht ch cỏc quy tc chung v bao toỏn quc t - GRIF, Edifactoring.com Rules -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 65 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 66 V i tỏc: - Chn i tỏc ỳng tiờu la chn, cú quy tc trng ti iu chnh nu cú tranh chp xy gia BIDV v cỏc IF - Tham gia cỏc bui hi tho, hun giao lu, tỡm hiu v hot ng ca cỏc i tỏc - Hnh x ỳng chun mc nghip v, tuõn th theo cỏc chun mc nghip v c bn FCI quy nh nh: cỏc quy tc v bao toỏn quc t GRIF, k thut thc hin qua h thng in tớnh Edifactoring chuyn nhng cỏc khon phi thu, thi gian thc hin nghip v Tiờu la chn IF: - Da vo ỏnh giỏ ca cỏc t chc nh hng doanh nghip cú uy tớn quc t nh Fitch, Moodys ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh, tớn dng ca cỏc IF da vo ỏnh giỏ ca Fitch v Moodys + Fitch: di hn t BBB tr lờn; ngn hn t F3 tr lờn + Moodys: di hn t Baa tr lờn; ngn hn t P-3 tr lờn - Nu khụng cú ỏnh giỏ ca cỏc t chc quc t thỡ a vo phõn tớch cỏc ch s nh: ROE>10%, ROA >1%, NPL (n quỏ hn) 1% (sau tr i qu d phũng n xu), IF l thnh viờn chớnh thc ca FCI, cú cht lng dch v bao toỏn FCI ỏnh giỏ t mc trung bỡnh tr lờn - Trng hp thc hin qun lý s sỏch, thu h: ngi mua l thnh viờn chớnh thc ca FCI cú cht lng dch v bao toỏn FCI ỏnh giỏ t mc trung bỡnh tr lờn Ngi mua v ngi bỏn thụng ng vi nhau: ri ro ny cú th kim soỏt c thụng qua kim soỏt vic giao hng bng t khai hi quan, B/L, kim tra thc t vic giao hng Mt cỏch khỏc l truy ũi bờn bỏn hng hn ch vic thụng ng gia ngi mua v ngi bỏn Cht lng tớn dng tt, ang cú ri ro tớn dng nhng mc thp, kh nng toỏn ỳng hn cỏc cam kt ti chớnh c ỏnh giỏ l mnh Cht lng tớn dng khỏ, kh nng toỏn ỳng hn cỏc cam kt ti chớnh l t yờu cu, nhiờn nhng bin ng khụng thun li cú th lm tt hng tớn dng xung hng ri ro n v cú cht lng tớn dng chp nhn c n v cú cht lng tớn dng tng i -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 66 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 67 Bo him tớn dng: cỏc n v bao toỏn cú th ng ký bo him nhng khon phi thu truy ũi vi mt cụng ty chuyờn bo him tớn dng õy l cỏch thc gim thiu ri ro hiu qu nht dnh cho nhng n v bao toỏn cũn mi 3.3.3 Quy trỡnh x lý tranh chp theo quy nh ca FCI: Vic x lý tranh chp v gii quyt nhng hu qu gõy cho n v bao toỏn nhp khu l rt quan trng Theo Chng VI, iu s 27 Quy tc chung v bao toỏn quc t GRIF ó nờu lờn cỏc quy nh liờn quan n tranh chp nghip v bao toỏn quc t Chỳng ta cn phi bit v hiu rừ nhng quy nh iu khon quan trng ny cng nh cỏc ỏp dng cỏc quy nh ú vo thc tin Thụng bỏo tranh chp: iu khon ny nhn mnh tm quan trng ca vic phi thụng bỏo nhanh chúng Mc ii) iu 27 ghi rừ: Khi nhn c thụng bỏo cú tranh chp, IF hoc EF phi gi thụng bỏo ú cho bờn Cng thc hin sm chng no thỡ cng gim thiu c thi gian v tin bc b chng y Mc dự thụng thng thỡ IF s l ngi bit n tranh chp u tiờn thụng tin t phớa ngi mua, nhiờn EF cng cú th bit trc c ngi bỏn cho hay Trong nhng trng hp nh vy, EF cng cú trỏch nhim thụng bỏo cho IF nh hng ca vic thụng bỏo (1) Mc iii) ghi rừ: Ngay nhn c thụng bỏo v tranh chp, vic phờ duyt bao toỏn cho khon phi thu s tm thi b ỡnh ch Tuy nhiờn, iu ny khụng cú ngha l s phờ duyt ny b hu b hon ton.IF chu ri ro ch i kt cc cui cựng ca tranh chp ú (2) Mc iii) cng ch nh hng ca vic thụng bỏo tranh chp i vi trỏch nhim bo m toỏn ca IF Nu IF nhn c thụng bỏo tranh chp vũng 90 ngy k t ngy ỏo hn ca hoỏ n ang cú tranh chp, thỡ IF khụng phi toỏn nh ó bo m Nu IF ó toỏn ri h cú quyn ũi li s tin tranh chp ú Tuy nhiờn, vic ũi bi thng ch cú hiu lc mt thi gian nht nh EF phi nhn c -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 67 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 68 thụng bỏo tranh chp cú liờn quan vũng 180 ngy k t ngy ỏo hn ca hoỏ n Trỏch nhim ca cỏc n v bao toỏn vic gii quyt tranh chp Trỏch nhim ca EF: cho dự l ngi gi thụng bỏo i na thỡ EF luụn l ngi chu trỏch nhim gii quyt tranh chp H phi khụng ngng hnh ng bo m l tranh chp c gii quyt cng nhanh cng tt Trỏch nhim ca IF: thot nhỡn tranh chp xy ra, IF l ngi cú ri ro ớt nht, ch cn thụng bỏo khụng chm tr l h cú th thoỏt c ri ro Tuy nhiờn, cỏc quy tc chung v bao toỏn quc t (GRIF) khụng quy nh nh th Mc (iv) phn a) cú ghi rừ n v bao toỏn nhp khu phi hp tỏc v giỳp n v bao toỏn xut khu vic gii quyt mi tranh chp, k c h tr quỏ trỡnh kin tng n v bao toỏn xut khu yờu cu thc hin ngha v hp tỏc v giỳp n v bao toỏn xut khu, n v bao toỏn nhp khu cú th: (1) Cung cp thụng tin v h thng lut phỏp nc ngi mua, cng nh v cỏc chi phớ v th tc liờn quan (2) Tham gia vo cỏc cuc thng lng (3) Ch nh lut s cú nng lc h tr gii quyt tranh chp (4) Chuyn cỏc ch th n lut s c ch nh gii quyt tranh chp (5) Tin hnh gii quyt tranh chp vi s giỳp ca cỏc lut s chuyờn trỏch vỡ quyn li ca ngi xut khu v n v bao toỏn xut khu Do phi thc hin ngha v trờn, nờn cú th cú nhng tỡnh m IF cú th t chi vic kin tng ú l nhng trng hp ngi mua l mt i tỏc quan trng ca IF hoc ngi mua l mt cụng ty ln, cú tờn tui v vic kin tng mt cụng ty nh th cú th lm tn hi n tỡnh hỡnh kinh doanh ca IF Cng cú nhng trng hp EF v/hoc ngi bỏn cho rng tt nht hóy chớnh h l ngi tin hnh i kin Trong nhng trng hp nh th, EF c hng quyn tỏi chuyn nhng li cỏc quyn i vi khon phi thu liờn quan (mc (iv) phn b) -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 68 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 69 Tuy nhiờn, trỏch nhim ca IF khụng kt thỳc ú, dự cho vic tỏi chuyn nhng cú xy hay khụng, thỡ n v IF phi chp nhn li khon phi thu ú nh ó phờ duyt vỡ quyn li ca ngi bỏn nu v tranh chp ó c gii quyt ờm p theo hng cú li cho ngi bỏn Nu trc ú vic tỏi chuyn nhng ó xy thỡ IF c nhp li tc khc tt c cỏc quyn ca EF hoc quyn ca ngi bỏn theo phỏn quyt c a Phn (iv) Quy tc cng nờu quy nh sau: (1) EF phi khụng ngng hnh ng nhm bo m cho tranh chp c gii quyt cng sm cng tt (2) IF phi thng xuyờn cp nht y thụng tin (3) Ngi mua phi toỏn vũng 30 ngy k t ngy tranh chp c ho gii hoc k t ngy phỏn quyt ca to ỏn cú hiu lc Ti bờn IF nờn h tr gii quyt tranh chp? Khụng phi lỳc no tranh chp cng xut phỏt t phớa ngi bỏn, IF phi h tr tớch cc vic gii quyt tranh chp vỡ nhng lý sau õy: (1) Giỳp ngn chn nhng khon n xu ca ngi mua (2) Kp ng phú hn ch nhng ri ro cú th xy cho nhng ngi bỏn khỏc (3) Cng c cht lng dch v (4) Mt khỏc, nu IF h tr tớch cc vic gii quyt tranh chp thỡ h s cú c hi c n v EF tin tng v s dng dch v ca h nhiu h nhiu hn Gii quyt tranh chp bng thng lng v gi quyt tranh chp thụng qua to ỏn: Nh ó cp phn trc, hn mc tớn dng m IF bo m cho ngi mua s tm ngng cho n cú kt lun gii quyt tranh chp Thi hn cho phộp i n kt lun khụng th l vụ chng Nhng õy l thi hn cho phộp ú bao lõu l hp lý? EF mun kộo di thi hn ny cng lõu cng tt, ú IF mun gim hn m h chu ri ro ny xung ti thiu Mt khỏc ú l nhiu tranh chp c gii quyt bng cỏch thng lng, Phn (iv), GRIF, gi õy l bin phỏp gii quyt tranh chp bng thng -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 69 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 70 lng), thi hn a gii phỏp x lý tranh chp khỏc tu tng trng hp, nhng thng l khụng kộo di Tuy nhiờn, mt s trng hp, tranh chp ch cú th gii quyt qua to ỏn v mõt rt nhiu thi gian thng l n vi nm Gii hn v thi gian: Phn (v) ca GRIF, a hn mc v thi gian khỏc i vi hai bin phỏp gii quyt tranh chp Theo ú, IF phi chp nhn li ri ro tớn dng nu nh tranh chp c gii quyt theo hng cú li cho ngi bỏn thi hn sau õy: 180 ngy i vi tranh chp c gii quyt bng thng lng nm i vi tranh chp c x lý theo phỏn quyt ca Tũa ỏn Trong c hai trng hp, thi hn bt u tớnh t ngy EF nhn c thụng bỏo tranh chp cú liờn quan Mt thi hn gii quyt tranh chp kt thỳc, ri ro ca IF c hu b Tuy nhiờn cú mt ngoi l, nu trc thi hn ny chm dt m ngi mua mt kh nng tr n thỡ n v IF phi chu ri ro cho n cú phỏn quyt cui cựng Ngha v toỏn sau tranh chp c gii quyt Mt tranh chp cú th c gii quyt theo hng sau: (1) Cú li cho ngi bỏn Ngi mua phi toỏn v ú mt ln na IF phi hon ton chu mi ri ro phm vi xột duyt ca mỡnh (2) Cú li cho ngi mua Ri ro ca IF n khon phi thu ang b tranh chp hon ton chm dt (3) Cú s tha thun Cỏch gii quyt ny cú li cho ngi bỏn bi vỡ theo tha thun ny IF chu ri ro i vi s tin toỏn theo phỏn quyt Thi im IF phi tr tin theo trỏch nhim bo m toỏn chớnh l ngy m ngi mua phi tr tin cỏc khon phi thu theo quyt nh gii quyt tranh chp Theo ú, IF phi toỏn vũng 14 ngy k t ngy núi trờn vi iu kin l ngy cui cựng ca thi hn 14 ngy ú sau ngy bo m toỏn ban u Chi phớ kin tng: Cỏc chi phớ phỏt sinh v vic kin tng gii quyt tranh chp cú th rt cao v ụi cũn cao hn c giỏ tr ca khon n phi toỏn Do ú, trc tin hnh kin tng, cỏc bờn cn phi nh lng cn thn cỏc chi phớ b Tuy nhiờn, -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 70 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 71 s l ngi chu cỏc chi phớ nu vic kin ng xy ra? GRIF quy nh rt rừ v vb n ny phn (viii): Nu tranh chp c gii quyt v ngi bỏn thng kin, mi chi phớ cú liờn quan s n v bao toỏn nhp khu chu Cỏc trng hp cũn li, chi phớ s n v bao toỏn xut khu chu Túm tt bng mụ t cụng vic v thi gian thc hin gii quyt tranh chp: Hnh ng Thi gian Cung cp y chi tit v Ngay lp tc GRIF, iu Thc hin Thc hin khon 27, bi bờn b bờn phn BTTXK BTTNK (ii) * * tranh chp cho i tỏc s dng mu thụng bỏo tranh chp ỡnh ch ngha v bo m Nu tranh chp (iii) * (iii) * toỏn cho n bit xy vũng c kt qu x lý tranh 90 ngy k t chp ngy ỏo hn hoỏ n c quyn ũi li khon Nu tranh chp tin ó toỏn phỏt sinh vũng 180 ngy k t ngy ỏo hn hoỏ n Thu thp thụng tin t ngi Tht nhanh chúng * * * * * * bỏn v ngi mua, gi nhng v luụn sn sng thụng tin ny h tr cho vic gii quyt tranh chp quỏ trỡnh gii quyt tranh chp Nhc nh ngi bỏn nu 30 ngy sau khụng nhn c phn hi phỏt sinh tranh chp H tr gii quyt tranh chp Trong sut quỏ (iv)a) trỡnh din tranh -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 71 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 72 Hnh ng Thi gian GRIF, iu Thc hin Thc hin khon 27, bi bờn b bờn phn BTTXK BTTNK chp Gii quyt tranh chp bng Trong vũng 180 thng lng (v) ngy k t ngy phỏt sinh tranh chp a tranh chp to ỏn Trong vũng nm (v) k t ngy phỏt sinh tranh chp Thoỏt ri ro nu quỏ thi (v) * (v) * (iv)c) * hn gii quyt tranh chp (tr ngi mua v n trc thi hn ú) Vn chu ri ro nu ngi Cho n tranh mua v n chp c gii quyt Chp nhn toỏn hoỏ Khi tranh chp n cú tranh chp theo ỳng c gii quyt hn mc BTT nu ngi bỏn thng kin Bo m toỏn nu kt Trong vũng 14 (vi)b) * vũng 90 (vi)b) * lun gii quyt tranh chp ngy theo hng cú li cho ngi bỏn c a sau 75 ngy k t ngy ỏo hn toỏn hoỏ n Bo m toỏn nu nh Trong kt lun gii quyt tranh chp ngy k t ngy theo hng cú li ớch cho ỏo hn toỏn ngi bỏn c a di hoỏ n 75 ngy sau ngy ỏo hn toỏn hoỏ n -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 72 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 73 Keỏt luaọn Vi nhng u im ni bt, dch v bao toỏn mang li nhng li ớch thit thc cho c nh cung cp v ngi mua hng Bao toỏn ỏp ng c nhu cu v ca nh cung cp, tng kh nng toỏn cho doanh nghip, ng thi gim thiu ri ro t cỏc khon phi thu T nhng li ớch u vit trờn, bao toỏn ó tr thnh sn phm quan trng hot ng ca cỏc ngõn hng trờn th gii Bao toỏn khụng phi l sn phm ti chớnh mi l nhng ti Vit Nam sn phm ny cha c ph bin rng rói Nhn thc v nhu cu v sn phm bao toỏn nc ta cũn nhiu hn ch, s lng cỏc t chc ti chớnh v tớn dng trin khai ng dng sn phm ny cũn rt ớt Cựng vi quỏ trỡnh hi nhp kinh t th gii, cỏc ngõn hng Vit Nam sn phm bao toỏn s ngy cng tr nờn ph bin v phỏt trin song song vi cỏc hỡnh thc cho vay c in khỏc Do vy, vic hiu rừ nhng khỏi nim, c tớnh, cỏc li ớch, cỏch thc s dng v phng phỏp a sn phm bao toỏn vo hot ng ca cỏc doanh nghip l rt cn thit Trong lun ny ó cp n nhng nờu trờn v mt s gii phỏp a sn phm bao toỏn vo hot ng c th ti Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam ti da trờn nhng c s lý lun chung nht v bao toỏn, thc tin thc hin ti cỏc ngõn hng thng mi c phn t ú rỳt nhng mt cũn tn ti v hn ch T nhng lý lun v thc tin ú a mt s gii phỏp trin khai bao toỏn vo ng dng ti BIDV -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 73 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 74 TI LIU THAM KHO ********** PGS.TS Nguyn ng Dn (2004), Tin t ngõn hng, Nh xut bn thng kờ TS Nguyn Minh Kiu (2005), Giỏo trỡnh nghip v ngõn hng PGS.TS Trn Hong Ngõn v Nguyn Th Thựy Linh (2006), Bao toỏn Factoring mt hỡnh thc tớn dng mi ti Vit Nam, Internet Nguyn Xuõn Trng (2005), Bao toỏn Mt dch v ti chớnh y trin vng cho cỏc doanh nghip Vit Nam, Internet Q s 1096/2004/Q-NHNN ca Ngõn hng nh nc v quy ch hot ng bao toỏn Quy ch hot ng bao toỏn ca NHTM CP Chõu 10 Ti liu hi tho bao toỏn ca SinoPac-Far East National Bank thỏng 2/2005 11 Thụng tin t cỏc website: - www.acb.com.vn - www.e-gov.vn - www.factors-chain.com - www.worldbank.com - www.ueh.edu.com -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 74 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 75 Ph lc 1: Lu thc hin bao toỏn ni a i vi bờn mua hng: Bc B phn phỏt trin sn Phũng Tớn dng phm bao toỏn Hi ng tớn dng/Ban giỏm c Thu thp thụng tin Lp danh sỏch bờn mua hng tim nng H tr cung cp thụng tin bờn mua hng ang quan h tớn dng Tip xỳc v gii thiu sn phm Thm nh khỏch hng Lp danh sỏch bờn mua hng ó c duyt Lu h s, thụng bỏo cho b phn phỏt trin sn phm BTT Lu h s, kt thỳc Trỡnh cp hn mc BTT ng ý Khụng ng ý -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 75 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Trang 76 Ph lc 3: Lu thc hin bao toỏn xut khu Thc hin BP.BTT P.TD BP.BTT P.Tớn dng P.DV XNK BTT: bao toỏn IF: Import Factor BMH: bờn mua hng KPT: khon phi thu Ký tha thun BTT vi IF Trỡnh cp hn mc cho IF Tip th bờn bỏn hng P.Tớn dng P.DV XNK BP.BTT BP.nh giỏ P.TD P.ThmnhTD P.TD P.Thnh TD Hi ng TD/BG Hng dn KH, nhn h s BTT & ỏnh giỏ s b KH Yờu cu IF cp hn mc m bo toỏn s b Phõn tớch bờn bỏn hng & lp t trỡnh Thm nh TSB (nu cú) & lp t Kt thỳc Lu thụng tin tr h s t chi Thm nh tớn dng & lp t trỡnh (nu Xột duyt h s BTT Thụng bỏo hn mc s b, phớ cho bờn bỏn BP.BTT Yờu cu IF cp hn mc chớnh thc T chi Nhn phn hi v vic cp hn mc t IF Lp, kim tra hp ng BTT P.TD Hng dn, theo dừi kim soỏt vic thụng bỏo chuyn nhng Hon tt & tuõn th cỏc ni dung phờ duyt Truy ũi bờn bỏn BP.BTT P.TD P.TD DV Kh.hng BP.BTT Khỏch hng xut trỡnh chng t giao hng Chuyn Khụ khon phi Kim tra CT & theo dừi gi CT cho BMH ng thu cho IF thu Kt qu gii quyt tranh chp bỡnh Tr tin ng tin & thu phớ bờn bỏn thu c cho bờn Ycu bờn bỏn, bờn mua Chuyn nhng KPT cho IF gii quyt tranh chp P.TD BP.BTT P.TD P.Phỏp ch P.TD Lu tr h s BTT, theo dừi KPT Khụng t Khi kin IF (BTT truy Truy ũi bờn bỏn Yờu cu IF m bo Khụn toỏn (nu X lý thu hi ng trc (BTT cú truy ũi) Thu n Thu n gc& lói BTT, theo dừi KPT Thanh lý KPT Gii chp TSB (nu cú) -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 76 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn Qun lý Trang 77 -Lun thc s GVHD: TS Bựi Kim Yn Page 77 of 77 HVTH: Nguyn Thỏi Bo Luõn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng taị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng taị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng taị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, CHƯƠNG 1LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN TRÊN THẾ GIỚI, 1- GIỚI THIỆU VỀ NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN (FACTORING), 2- SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN BAO THANH TOÁN TẠI VIỆTNAM, 3- HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY, 2- THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SẢN PHẨM BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIDV, 2- MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỰC HIỆN BAO THANH TOÁN TẠI BIDV, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay