Quản Trị Nguồn Nhân Lực Ở Tổng Công Ty Điện Lực CHDCND Lào - Lý Luận, Thực Tiễn Và Giải Pháp

157 136 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:47

i MC LC DANH MC HèNH, S , BNG BIU PHN M U CHNG 1: C S Lí LUN V QUN TR NGUN NHN LC TRONG DOANH NGHIP 1.1 Khỏi nim v qun tr ngun nhõn lc 1.1.1 Khỏi nim ngun nhõn lc v qun tr ngun nhõn lc 1.1.2 S phỏt trin ca Qun tr ngun nhõn lc 13 1.2 Nhng nhõn t nh hng ủn Qun tr ngun nhõn lc doanh nghip 16 1.3 Nhng ni dung c bn ca qun tr ngun nhõn lc doanh nghip 18 1.3.1 Phõn tớch cụng vic 18 1.3.2 K hoch hoỏ ngun nhõn lc 24 1.3.3 Tuyn dng nhõn lc 26 1.3.4 B trớ s dng nhõn lc 30 1.3.5 o to v phỏt trin nhõn lc 33 1.3.6 ỏnh giỏ thc hin cụng vic 37 1.3.7 Thự lao lao ủng 41 1.4 Vai trũ ca Qun tr ngun nhõn lc 42 1.5 Mt s hc thuyt v qun tr ngun nhõn lc 43 1.5.1 Hc thuyt X 43 1.5.2 Hc thuyt Y 43 1.5.3 Hc thuyt Z 44 1.6 Kinh nghim Qun tr nhõn lc mt s doanh nghip nc ngoi 44 1.6.1 Kinh nghim Qun tr nhõn lc mt s doanh nghip Vit Nam 44 1.6.2 Kinh nghim Qun tr NNL ca mt s doanh nghip Nht Bn 46 CHNG 2: THC TRNG QUN TR NGUN NHN LC CA TNG CễNG TY IN LC LO 49 2.1 Khỏi quỏt v Ngun nhõn lc ca Tng cụng ty in lc Lo 49 2.1.1 Gii thiu v Tng cụng ty in lc Lo 49 2.1.2 Ngun nhõn lc ca Tng cụng ty in lc Lo 54 2.2 Nhõn t nh hng ủn Qun tr ngun nhõn lc ca Tng cụng ty in lc Lo 57 ii 2.2.1 Nhõn t bờn Tng cụng ty LL 57 2.2.2 Cỏc nhõn t bờn ngoi Tng cụng ty LL 61 2.3 Thc trng Qun tr ngun nhõn lc ca Tng cụng ty in lc Lo 66 2.3.1 Quan ủim v cỏc chớnh sỏch chung v Qun tr ngun nhõn lc 66 2.3.2 B mỏy lm cụng tỏc Qun tr ngun nhõn lc 67 2.3.3 Mt s ni dung c bn ca Qun tr ngun nhõn lc Tng cụng ty in lc Lo 75 2.4 ỏnh giỏ v Qun tr ngun nhõn lc ca Tng cụng ty in lc Lo 91 2.4.1 ỏnh giỏ v nhn thc, quan ủim, chớnh sỏch v Qun tr NNL 91 2.4.2 ỏnh giỏ v b mỏy lm cụng tỏc Qun tr NNL 93 2.4.3 ỏnh giỏ v nhng ni dung ca Qun tr NNL 95 2.4.4 Kt lun ủỏnh giỏ chung v Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL 106 CHNG 3: HON THIN QUN TR NGUN NHN LC CA TNG CễNG TY IN LC LO TRONG BI CNH HI NHP QUC T 108 3.1 Tỏc ủng ca Hi nhp quc t ủn Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL 108 3.2 Quan ủim hon thin Qun tr ngun nhõn lc ca Tng cụng ty LL 114 3.3 Cỏc gii phỏp hon thin Qun tr ngun nhõn lc ca Tng cụng ty LL 118 3.3.1 Nõng cao nhn thc v nng lc v Qun tr NNL cho ủi ng lónh ủo v cỏn b qun lý ton Tng cụng ty 118 3.3.2 Nõng cao nng lc ca b mỏy lm cụng tỏc Qun tr NNL 120 3.3.3 La chn phõn tớch v ủỏnh giỏ thc hin cụng vic l khõu ủt phỏ hon thin v phỏt trin cụng tỏc Qun tr NNLca Tng cụng ty 122 3.3.4 i mi cỏc ni dung khỏc ca Qun tr Ngun nhõn lc 126 KT LUN 135 TI LIU THAM KHO 138 iii DANH MC HèNH, S , BNG BIU HèNH Hỡnh 2.1 Thng kờ sn xut nng lng nm 2005 2011 52 Hỡnh 2.2 Thng kờ xut khu nng lng nm 2005 2011 52 Hỡnh 2.3 Thng kờ giỏ tr xut khu nm 2005 2010 53 Hỡnh 2.4 Thng kờ doanh thu nm 2005 2009 53 Hỡnh 2.5 Thng kờ li nhun nm 2005 2009 54 Hỡnh 2.6 Hiu bit v nhim v v trỏch nhim cụng vic 98 Hỡnh 2.7 Mc ủ cụng bng ủỏnh giỏ thc hin cụng vic 100 Hỡnh 2.8 Mc ủ thay ủi cụng vic nm ti 101 Hỡnh 2.9 Nhn thc v k nng cn thit ủ ủỏp ng yờu cu cụng vic 102 Hỡnh 2.10 ỏnh giỏ v h thng thự lao lao ủng 103 Hỡnh 2.11 ỏnh giỏ v thự lao lao ủng/kt qu ủỏnh giỏ thc hin cụng vic 104 Hỡnh 2.12 ỏnh giỏ v mụi trung lm vic hin ti 105 S S ủ 1.1 Qun tr NNL v cỏc nhõn t tỏc ủng ủn Qun tr NNL 13 S ủ 1.2: Quỏ trỡnh K hoch húa ngun nhõn lc 25 S ủ 1.3 Quan h gia ỏnh giỏ THCV vi cỏc ni dung khỏc ca Qun tr NNL 40 S ủ 3.1 Mụ hỡnh ca HARVARD v Qun tr NNL 119 S ủ 3.2 Mụ hỡnh hai nhỏnh thc hin cụng vic 123 S ủ 3.3: Phõn tớch cụng vic, ỏnh giỏ thc hin cụng vic vi cỏc ni dung hot ủng khỏc ca Qun tr NN L Tng cụng ty LL 126 S ủ 3.4 Xỏc ủnh nhu cu ủo to ca Tng cụng ty LL 131 BNG Bng 1.1 Xu hng Qun tr ngun nhõn lc Nht Bn 47 Bng 2.1 S lng cỏn b cụng nhõn viờn Tng cụng ty TLL 2005-2010 55 Bng 2.2 S lng lao ủng theo thõm niờn cụng tỏc ca Tng cụng ty LL 56 iv Bng 2.3 Thng kờ trỡnh ủ kin thc ca cỏn b cụng nhõn viờn Tng cụng ty LL 56 Bng 2.4 S ủ t chc Ca Tng cụng ty LL nm 2005 72 Bng 2.5 S ủ t chc ca Tng cụng ty LL nm 2010 73 Bng 2.6 i ng cỏn b, nhõn viờn lm cụng tỏc Qun tr NNL 74 Bng 2.7 Thng kờ tuyn dng cỏn b nhõn viờn t nm 2005 - 2008 79 Bng 2.8 Thng kờ cỏn b cụng nhõn viờn c quan 80 Bng 2.9 Phõn nhúm cỏc ủn v ca Tng cụng ty LL 84 Bng 10 H s lng theo cp bc chuyờn mụn 85 Bng 2.11 ỏnh giỏ nhng ni dung c bn v Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL theo s liu th cp 96 PHN M U Lý chn ủ ti: Vai trũ ca Qun tr ngun nhõn lc (NNL) thc hin chin lc v mc tiờu phỏt trin ca cỏc doanh nghip ngy ủó cú s thay ủi Trong nhng nm gn ủõy, hu nh tt c cỏc cụng ty tờn phũng qun tr nhõn s ủó ủi thnh phũng qun tr ngun nhõn lc, ủng thi hot ủng qun lý ngi lao ủng cng ủc ủi tờn mi thnh qun tr ngun nhõn lc v ủc cp ngõn sỏch (chi phớ) cao hn Bn cht ca hot ủng qun tr ngun nhõn lc l gii quyt mi quan h gia cụng vic v ngi lao ủng v rng hn l quan h gia ngi lao ủng v doanh nghip m h lm vic Qun tr ngun nhõn lc l yu t quyt ủnh thnh cụng ca doanh nghip, l mt ủ ht sc quan trng ủi vi hiu qu hot ủng ca doanh nghip v cú kh nng to li th mụi trng cú s cnh tranh cao Nhỡn chung, cỏc nh qun tr ủu cho rng NNL chớnh l ngun ca doanh nghip v l ngun quan trng nht Ngy nay, NNL ủc coi l ti sn ca doanh nghip v tr thnh mt li th quan trng cnh tranh ng thi hot ủng Qun tr NNL tr thnh mt phn khụng th thiu ủc qun tr doanh nghip Qun tr kinh doanh, qun tr ti chớnh, qun tr sn xut cú hiu qu cao hay thp ủu chu nh hng, tỏc ủng ca hot ủng Qun tr NNL Qun tr NNL l mt h thng ủng (Dynamic System) cú th ủiu chnh ủ cho phự hp vi cỏc yu t bờn v bờn ngoi nh húa, mụi trng cnh tranh, hi nhp quc t vv Nhng yu t k trờn ngy cng ủng vi tc ủ nhanh hn, vỡ vy doanh nghip phi luụn sn sng ủiu chnh v tin lờn khụng ngng m ủiu ủú ph thuc vo ngun nhõn lc ca doanh nghip Núi mt cỏch khỏc, sn xut v dch v dự cú ủu t trang b nhng cụng ngh hin ủi, nhng nu NNL khụng ủc qun tr tt thỡ s khụng ủem li li ớch xng ủỏng Gia lý thuyt v thc t Qun tr NNL cng tn ti nhmg ủim khỏc Qun tr NNL phi da trờn c Khoa hc v Ngh thut (Science & Art) Hai yu t hũa trn b sung cho Vi t cỏch l mt khoa hc qun tr nhõn lc cú th ủc nghiờn cu, hc hi, ủỳc kt thnh nguyờn tc, quy lut v Qun tr NNL Vi t cỏch ngh thut thỡ cn cú s mm v linh ủng, bng kinh nghim ca ngi qun tr lm cho phự hp vi thc t cụng vic ca doanh nghip Thc t CHDCND Lo, thi gian qua nhiu nh qun lý ủó c gng ỏp dng phng phỏp v h thng qun tr ca nc ngoi vo mt s doanh nghip, song kt qu khụng ủt ủc nh mong mun ủụi cũn lm mt ủng lc v s t tin ca ngi lao ủng Trong ủng lc l sc mnh vụ ủch ủ thỳc ủy ngi phn ủu lờn Tng cụng ty in lc Lo (LL) l doanh nghip nh nc thc hin nhim v kinh doanh, sn xut, qun lý v phỏt trin dch v ủin lc theo ủng li ca ng, lut phỏp ca Nh nc theo c ch kinh t th trng Trong nhng nm qua Tng cụng ty LL ủó cú nhiu c gng hot ủng sn xut kinh doanh, luụn l doanh nghip ủi ủu ủi mi cụng tỏc qun lý, ỏp dng tin b khoa hc k thut, ủúng gúp ln cho ngõn sỏch nh nc, hon thnh xut sc cỏc nhim v chớnh tr, kinh t, xó hi m ng v Nh nc giao cho Cụng tỏc Qun tr NNL Tng cụng ty luụn ủc quan tõm v ủu t phỏt trin, gúp phn tớch cc ủt ủc cỏc mc tiờu ủc giao Tuy vy, Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL cng bc l nhiu hn ch, cỏc ni dung khoa hc v Qun tr NNL ủc ỏp dng Tng cụng ty LL ủó khụng phỏt huy ủc ủy ủ cỏc tỏc dng v hiu qu ca cụng tỏc ny Thc t cho thy, Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL cha ủỏp ng ủc yờu cu phỏt trin ca Tng cụng ty hin ti cng nh tng lai, ủc bit bi cnh hi nhp kinh t quc t Qun tr ngun nhõn lc Tng cụng ty LL hin ủang xut hin nhng ủ nh (i) Nng sut v hiu qa lao ủng thp; (ii) Nng lc ca ngi lao ủng cha ủỏp ng yờu cu cụng vic; (iii) ng lc lm vic ca ngi lao ủng cũn cha cao; (iv) Nhiu ngi lao ủng cú trỡnh ủ chuyờn mụn cao ri Tng cụng ty (chy mỏu cht xỏm) vv Nhng ủ trờn nu khụng ủc gii quyt s nh hng nghiờm trng ủn hiu qu hot ủng, nng lc cnh tranh ca Tng cụng ty LL nht l bi cnh hi nhp quc t L cỏn b Lónh ủo mt nhng Chi nhỏnh ln ca Tng cụng ty LL, vi mong mun ỏp dng nhng kin thc, kinh nghim, phng phỏp nghiờn cu ủó ủc hc vo gii quyt ủ thc tin, gúp phn xõy dng v phỏt trin Tng cụng ty LL ngy cng ln mnh nờn quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu ti Trng i hc Kinh t Quc dõn (NEU) v i hc Quc gia Lo (NUoL) Chng trỡnh liờn kt ủo to Tin s hp tỏc gia hai trng, nghiờn cu sinh ủó chn ủ ti Qun tr ngun nhõn lc TCT in lc CHDCND Lo - Lý lun, thc tin v gii phỏp lm ủ ti cho Lun ỏn tin s kinh t ca mỡnh i tng v phm vi nghiờn cu 2.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca ủ ti l cỏc chớnh sỏch v cỏc ni dung hot ủng Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL Cỏc chớnh sỏch v hot ủng ny ủc ủt mi quan h vi thc hin chin lc phỏt trin ca Tng cụng ty bi cnh hi nhp kinh t quc t 2.2 Phm vi nghiờn cu Lun ỏn phõn tớch cỏc quan ủim v chớnh sỏch Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL v mt s ni dung hot ủng c bn v Qun tr NNL ca Tng cụng ty bi cnh hi nhp quc t Cỏc hot ủng Qun tr NNL ủc trung nghiờn cu ủú l: k hoch húa NNL, phõn tớch cụng vic, tuyn dng nhõn lc, ủỏnh giỏ thc hin cụng vic; ủo to v phỏt trin ngun nhõn lc, thự lao lao ủng Bờn cnh ủú, lun ỏn cng s ủi vo phõn tớch, ủỏnh giỏ v b mỏy lm cụng tỏc Qun tr NNL ca Tng cụng ty Vic nghiờn cu s xem xột thc tin ca cụng tỏc Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL trung giai ủon 2005 2010 Gii phỏp v kin ngh ủc xõy dng cho giai ủan 2011 2015 v tm nhỡn ủn 2020 Mc tiờu v cõu hi nghiờn cu 3.1 Mc tiờu nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu ca ủ ti lun ỏn l : (i) H thng húa lý lun v Qun tr NNL v dng c th ủiu kin ca CHDCND Lo bi cnh hi nhp kinh t quc t; (ii) ỏnh giỏ thc thc trng Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL, trung giai ủon 2005-2010; (iii) xut cỏc gii phỏp nhm hon thin, phỏt trin Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL bi cnh hi nhp kinh t quc t, trung giai ủon 2011-2015 v tm nhỡn ủn 2020 3.2 Cõu hi nghiờn cu ti trung vo cỏc cõu hi nghiờn cu nh sau: Cõu hi tng quỏt: Lm th no hon thin v phỏt trin cụng tỏc qun tr ngun nhõn lc ca Tng cụng ty LL bi cnh hi nhp quc t? Cỏc cõu hi c th nh sau: (i) Thc trng cụng tỏc Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL giai ủon 20052010? Nhng hn ch ca cụng tỏc ny nh th no? Nguyờn nhõn ca nhng hn ch ny ? (ii) Hi nhp quc t v thc hin chin lc phỏt trin ca Tng cụng ty ủt nhng ủ gỡ cho cụng tỏc cụng tỏc Qun tr NNL? (iii) Cn cú nhng gii phỏp gỡ hon thin, phỏt trin cụng tỏc Qun tr NNL ca Tng cụng ty giai ủan 2011- 2015 v tm nhỡn ủn 2020? Phng phỏp nghiờn cu v ngun s liu - Phng phỏp nghiờn cu: Trong nghiờn cu ny, tỏc gi d kin s thc hin mt s cỏc phng phỏp nghiờn cu c th nh: phng phỏp phõn tớch, tng hp; phng phỏp nghiờn cu so sỏnh; phng phỏp nghiờn cu ủin hỡnh (Case Study); phng phỏp nghiờn cu ti bn (Desk study) v nghiờn cu ti hin trng (Field study) quan sỏt, phng vn, ủiu tra qua bng hi v mt s phng phỏp c th ca khoa hc v Qun tr NNL thc hin nghiờn cu ny, tỏc gi lun ỏn ủó thc hin ủiu tra ly ý kin ca cỏn b qun lý, nhõn viờn ca Tng cụng ty LL Phiu ủiu tra trung vo ly ý kin nhn ủnh, ủỏnh giỏ ca cỏn b, nhõn viờn v cụng tỏc qun tr ngun nhõn lc, cỏc chớnh sỏch v hot ủng Qun tr NNL Mu phiu ủiu tra phn Ph lc Lun ỏn (bao gm bn ting Lo v bn dch ting Vit) i tng ly phiu ủiu tra l cỏn b qun lý, nhõn viờn ủang lm vic ti cỏc ban/phũng thuc Vn phũng Tng cụng ty, cỏc chi nhỏnh, nh mỏy v ủn v thuc Tng cụng ty LL Tng s phiu phỏt l 150 phiu ủú 50 phiu cho cỏn b, nhõn viờn lm vic Vn phũng Tng cụng ty, 100 phiu cho cỏn b, nhõn viờn lm vic ti cỏc phũng/ban ca cỏc chi nhỏnh, nh mỏy v cỏc ủn v Tng s phiu thu v 123 phiu, s phiu hp l 120 phiu ủú cú 40 phiu thuc Vn phũng Tng cụng ty, 80 phiu thuc cỏc chi nhỏnh, nh mỏy, ủn v Tng hp v x lý kt qu ủiu tra ủc x lý bng phn mm Excel Tng hp kt qu ủiu tra bng bng hi ủc th hin Ph lc Lun ỏn - Ngun s liu ủc s dng nghiờn cu : Trong nghiờn cu ny, tỏc gi lun ỏn khai thỏc v s dng ngun liwwuj th cp v ngun s liu s cp Ngun th cp bao gm cỏc bỏo cỏo ca Tng cụng ty, bỏo cỏo ca Chớnh ph CHDCND Lo v ca cỏc b/ngnh liờn quan, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc nc v quc t cú liờn quan ủn ủ ti ủó ủc cụng b Ngun s liu s cp gm thụng tin, s liu thu nhn ủc qua quan sỏt, phng vn, ủiu tra bng bng hi tỏc gi lun ỏn thc hin giai ủon 2009-2010 Nhng ủúng gúp ca lun ỏn D kin ủ ti lun ỏn cú nhng ủúng gúp c th nh sau: (i) H thng hoỏ lý lun v qun tr ngun nhõn lc doanh nghip v dng vo doanh nghip ca CHDCND Lo bi cnh hi nhp quc t; (ii) ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc qun tr ngun nhõn lc ca Tng cụng ty LL giai ủon 2005-2010, lm rừ nhng thnh tu v nhng hn ch ca Qun tr NNL ca Tng cụng ty, lm rừ nguyờn nhõn ca nhng hn ch ny; (iii) Phõn tớch, lm rừ nhng yờu cu ca hi nhp kinh t quc t ủn cụng tỏc Qun tr NNL ca Tng cụng ty LL; (iv) xut gii phỏp cú tớnh thc tin nhm hon thin v phỏt trin Qun tr NNL, gúp phn nõng cao hiu qu hot ủng v thc hin thng li chin lc phỏt trin ca Tng cụng ty giai ủan 2011-2015 v tm nhỡn 2020; (v) Kt qu nghiờn cu ny s l nhng kinh nghim tham kho b ớch cho cỏc doanh nghip Lo; ủõy cng l ti liu tham kho tt cho cỏc cỏn b lm cụng tỏc qun lý Nh nc, cỏc ging viờn, sinh viờn, hc viờn cao hc v nghiờn cu sinh Tng thut cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan QTNNL l b mụn khoa hc mi ủc vo CHDCND Lo Do ủú cỏc kin thc, kinh nghim trin khai ng dng nhng ni dung khoa hc ca qun tr ngun nhõn lc cỏc doanh nghip Lo cng cũn hn ch Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v qun tr ngun nhõn lc cỏc doanh nghip cng cũn ớt a s cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v qun tr ngun nhõn lc doanh nghip l lun thc s v chuyờn ủ c nhõn in hỡnh nh Siamphone Khotvong, Khamphet Tuttavong v Khamphouvi Lovanheouang (nm 2007) ủó tin hnh nghiờn cu qun tr ngun nhõn lc ca doanh nghip dt Lo Nghiờn cu ny ủó tng kt, ủỏnh giỏ ủc mụ hỡnh qun tr ngun nhõn lc m Cụng ty dt Lo ủó ỏp dng Nghiờn cu ny ủó ủi vo xem xột ủỏnh giỏ tiờu chun tuyn dng v ủ bt cỏn b, bờn cnh cỏc tiờu chun v chuyờn mụn, nghiờn cu cng lm rừ nhng tiờu chun v ủo ủc ngh nghip; ủỏnh giỏ cụng tỏc ủo to phỏt trin ngun nhõn lc ca Cụng ty; ủỏnh giỏ ủc hot ủng ủỏnh giỏ thc hin cụng vic, thự lao lao ủng cho ngi lao ủngvv [43] Nghiờn cu cng ch rừ nhng hn ch cụng tỏc qun tr ngun nhõn lc ca Cụng ty nht l thự lao lao ủng, ủo to v phỏt trin Nghiờn cu ủó mt s gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc qun tr ngun nhõn lc ca Cụng ty Tuy nhiờn, nghiờn cu ny cng cũn mt s hn ch nh cha gn ủc cỏc hot ủng ca qun tr ngun nhõn lc vi v vi vic thc hin chin lc phỏt trin ca doanh nghip, cha gn ủc quan h ca ngi lao ủng vi t chc m h lm vic, cha thy rừ tỏc ủng ca hi nhp quc t ủn cụng tỏc qun tr ngun nhõn lc ca doanh nghip nghiờn cu Chanhthachak Vanysouvong, Soulith Phomsopha v Thavone Mykeopaseuth (nm 2007 ) ủó nghiờn cu ủ ti Qun tr NNL ca doanh nghip Bu ủin Lo, vi 139 29 M.A Devanna, C.J Fombrun, and N.M Tichy (1981) Human Resource Management: A Strategic Perspective Organization Dynamics 51-64 30 M.A Devanna, C.J Fombrun, and N.M Tichy (1984) A Framework for Strategic Human Resource management Strategic Human Resource Management ed C.J Fombrun, N.M Tichy, and M.A Devanna (New York: Wiley, 33-51 Michael Hammer and James Champy (1993) Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution New York: Harper Business Michael Hammer (1995) Beyond Reengineering New York: Harper Collins 31 32 33 R Kanter, B.A Stein, and T.D Jick (1992) The Challenge of Organizational Change New York: The Free Press 34 Randall Schuler (1995) Managing Human Resources St Paul: West Publishing 35 Ron Ashkenas (1994) Beyond the Fads: How Leaders Drive Change with Results, Human Resource Planning 17, No 2: 25-44 36 Schuler, R.S., Dowling, P.J., & De Cieri, H (1993) An integrative framework of strategic international human resource management Journal o Management, 19:419-459 37 Stanley Davis (1984) Managing Corporate Culture Cambridge Mass.: Ballinger T.E Deal and A.A Kennedy (1982) Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life Mass.: Addison-Wesley 38 39 Tng cụng ty in lc Lo (2006), Ngh quyt hi ngh cụng tỏc t chc ln th 8, nm 2006 40 Wayne Cascio (1995) Managing Human Resources: productivity, Quality of Work Life, Profits 4th ed New York: McGraw-Hill Chanhthachak Vanysouvong, Soulith Phomsopha v Thavone Mykeopaseuth (2007) Qun tr ngun nhõn lc ca doanh nghip Bu ủin Lo, Viengchan Viengnakhone Somchanhmavong, Vanhmysay Nammavong v Souklykone Champa (2008) Qun tr ngun nhõn lc cho cụng ty tụn lp SANTIPHAP Lo Siamphone Khotvong, Khamphet Tuttavong v Khamphouvi Lovanheouang (2007) Qun tr ngun nhõn lc ca doanh nghip dt Lo, Viengchan,2007 41 42 43 PH LC 1: MU PHIU IU TRA (Ting Lo) , / / / () / ? ( /) / ( /) ? , ? 12 () / ( /) ( ) , , () , / ? ( /) / ( /) 10 / ? , ? () 11 / 12 /, , ? () , () 13 ( /) 14 / ( /) 15 / () 16 /, () ? 17 / ? 18 / / ? / ? () () , () () : : : 30 30-40 50 : / - 10 - 15 16 - 20 20 / Phiu ủiu tra (Dch) Để giúp cho công tác nghiên cứu Quản trị nguồn nhân lực Tổng công ty Điện lực Lào đa biện pháp đẩy mạnh công tác này, nhóm nghiên cứu thực điều tra thông qua bảng hỏi Rất mong anh/chị cộng tác cách trả lời câu hỏi sau Anh/chị hiểu biết nhiệm vụ trách nhiệm liên quan đến công việc nh nào? (Xin h y khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hoàn toàn không rõ ràng Không rõ ràng Bình thờng Khá rõ ràng Hoàn toàn rõ ràng Mức độ rõ ràng thông tin liên quan đến công việc mà Tổng công ty đ cung cấp cho anh/chị (Xin h y khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hoàn toàn không rõ ràng Không rõ ràng Bình thờng Khá rõ ràng Hoàn toàn rõ ràng Tổng công ty có tiến hành đánh giá kết thực công việc cán công nhân viên quan hay không? Có Không Nếu có, chu kỳ đánh giá lâu lần? tháng tháng tháng 12 tháng Khác (xin h y nêu cụ thể) Nhận xét anh/chị mức độ công hệ thống đánh Tổng công ty áp dụng (Xin h y khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hoàn toàn không công công Công Khá công Hoàn toàn công 5 Mục đích việc đánh giá thực công việc Tổng công ty: (có thể đánh dấu vào lựa chọn) Trả lơng Ra định đào tạo, phát triển Ra định thăng tiến Ra định thởng, phạt Khác (xin h y nêu cụ thể ) Trong năm tới, công việc anh/chị thay đổi mức độ nào? (Xin h y khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hoàn toàn thay đổi Thay đổi không Thay đổi vừa phải Thay đổi nhiều Thay đổi hoàn toàn Khả thích nghi anh/chị với thay đổi liên quan đến công việc thân (Xin h y khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hoàn toàn không thích nghi Khó thích nghi Bình thờng Khá thích nghi Hoàn toàn thích nghi Anh/chị có sắn sàng chuẩn bị để thích nghi với thay đổi liên quan đến công việc không? Không có ý kiến Hoàn toàn không chuẩn bị Có chuẩn bị Nếu có chuẩn bị, anh chị dự định làm gì? (xin h y nêu cụ thể) Mức độ ổn định công việc mà anh/chị đảm nhận (Xin h y khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hoàn toàn không ổn định ổn định Bình thờng Khá ổn định Hoàn toàn ổn định 10 Theo anh/chị, để đáp ứng đợc yêu cầu công việc tơng lai, thân cần phải bổ sung thêm kiến thức kỹ gì?(có thể đánh dấu vào lựa chọn) Kỹ năng, kiến thức chuyên môn Kỹ làm việc theo nhóm Tiếng Anh Kỹ sử dụng máy vi tính Kỹ đàm phán Kỹ giao tiếp Kỹ giải vấn đề Kỹ quản lý Khác (xin h y nêu cụ thể) 11 Mức độ phù hợp chuyên ngành mà anh/chị đợc đào tạo với công việc thân (Xin h y khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hoàn toàn không phù hợp phù hợp Bình thờng Khá phù hợp Hoàn toàn phù hợp 12 Mức độ cần thiết phải nâng cao trình độ học vấn để đáp ứng yêu cầu công việc tốt anh/chị (Xin h y khoanh tròn vào số gần với ý kiến anh/chị) Hoàn toàn không cần thiết Không cần thiết Bình thờng Khá cần thiết Hoàn toàn cần thiết 13 Anh/chị đánh giá nh hệ thông thù lao lao động (trả công lao động) Tổng công ty Hoàn toàn không công Không công Bình thờng Khá công Hoàn toàn công 14 Theo anh/chị hệ thống thù lao lao động (trả công lao động) Tổng công ty đ đợc thực dựa kết thực công việc hay cha? Hoàn toàn không dựa vào Không hoàn toàn dựa vào Có dựa vào Phần lớn dựa vào Hoàn toàn dựa vào 15 Nếu có hội chuyển sang công ty khác để có mức thù lao anh/chị có ý định chuyển sang công ty hay không? *có *không *Không có ý kiến 16 Anh chị đánh giá nh Môi trờng làm việc đơn vị nơi anh chị công tác? *Tốt *Cha tốt *Không có ý kiến Nếu Cha tốt theo anh chị đâu điểm cha tốt? Có thể có nhiều lựa chọn Thiếu quan tâm hỗ trợ lẫn thành viên quan Thiếu đoàn kết nội L nh đạo quan tâm tới cán nhân viên quan Đánh giá công việc không công bằng, tạo tin tởng Khác: (viết cụ thể): Khác (nêu cụ thể) Nhng thụng tin cỏ nhõn Giới tính : Nam Nữ Tình trạng hôn nhân: Cha có gia đình 50 Chức vụ công tác: Nhân viên Tổ trởng Cán quản lý cấp phòng Cán quản lý nhà máy Cán quản lý chi nhánh Cán khác Anh/chị đ làm việc nhiều năm vị trí công việc Dới năm Từ năm - năm Từ 10 năm 15 năm Từ 16 năm 20 năm > 20 năm Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! PH LC 2: TNG HP KT QU IU TRA (S phiu phỏt tra 150, s phiu thu v hp l 120) Di ủõy l bng s liu ủc tng hp bng phn mm Excel Cõu 1: Hiu bit v nhim v v trỏch nhim Phng ỏn la Hon ton khụng Khụng rừ rng Hon ton Tng s Bỡnh thng Khỏ rừ rng chn rừ rng lm rừ rng phiu S lt la 19 51 30 13 120 chn im tng ng Cõu 2: Mc ủ rừ rng ca thụng tin v cụng vic (ủc tng cụng ty cung cp) Phng ỏn la Hon ton khụng Khụng rừ rng Hon ton Tng s Bỡnh thng Khỏ rừ rng chn rừ rng lm rừ rng phiu S lt la 18 56 29 12 120 chn im tng ng Cõu 3: Cụng ty tin hng ủỏnh giỏ kt qu thc hin cụng vic ca cỏn b cụng nhõn viờn Phng ỏn la Cú Khụng Tng s phiu chn S lt la 82 38 120 chn thỏng thỏng thỏng 42 12 thỏng 50 im trung bỡnh 2.5 im trung bỡnh 2.4 Cõu 4: cụng bng ca h thng ủỏnh giỏ m tng cụng ty ỏp dng Phng ỏn la Hon ton khụng Hon ton Tng s t cụng bng Bỡnh thng Khỏ cụng bng chn cụng bng cụng bng phiu S lt la 18 51 32 12 120 chn im tng ng Cõu 5: Quan ủim v mc ủớch ca vic ủỏnh giỏ cụng vic Phng ỏn la Ra quyt ủnh Ra quyt ủnh Ra quyt ủnh Tng s Tr lng Khỏc chn ủo to thng tin thng, pht phiu S lt la 40 10 31 35 120 chn STT im trung bỡnh 2.5 Cõu 6: Mc ủ thay ủi ca cụng vic nm ti Phng ỏn la Hon ton khụng Thay ủi va Thay ủi khỏ Thay ủi Tng s Thay ủi ớt chn thay ủi phi nhiu hon ton phiu S lt la 10 19 58 26 120 chn im tng ng Cõu 7: Kh nng thớch nghi ủi vi nhng thay ủi liờn quan ủn cụng vic ca bn thõn im trung bỡnh Phng ỏn la Hon ton khụng Hon ton Tng s Khú thớch nghi Bỡnh thng Khỏ thớch nghi chn thớch nghi thớch nghi phiu S lt la 12 19 44 30 15 120 chn im tng ng im trung bỡnh 3.0 3.1 Cõu 8: Mc ủ sn sng chun b ủ thớch nghi vi s thay ủi liờn quan ủn cụng vic Hon ton khụng chun Tng s phiu b Phng ỏn la Khụng cú ý kin Cú chun b chn S lt la chn 44 64 12 120 D ủnh chun b Hc ủ bi dng thờm kin thc Cõu 9: Mc n ủnh ca cụng vic ủang ủm nhn Phng ỏn la Hon ton khụng Hon ton Tng s im trung t n ủnh Bỡnh thng Khỏ n ủnh chn n ủnh n ủnh phiu bỡnh S lt la 20 52 37 120 3.9 chn im tng ng Cõu 10: K nng cn thit ủ ủỏp ng yờu cu cụng vic tng lai Phng ỏn la K nng kin K nng lm K nng s K nng K nng K nng gii Ting anh chn thc chuyờn mụn vic theo nhúm dng mỏy tớnh ủm phỏn giao tip quyt ủ S lt la 67 25 45 10 34 chn S th t u tiờn la chn Cõu 11: Mc ủ phự hp gia chuyờn ngnh ủo to v cụng vic hin ti Phng ỏn la Hon ton khụng chn phự hp S lt la 14 chn im tng ng t phự hp Bỡnh thng Khỏ phỳ hp Hon ton Tng s phự hp phiu 23 39 28 16 120 im trung bỡnh 3.1 Cõu 12: Mc cn thit phi nõng cao trỡnh ủ hc ủ ủỏp ng yờu cu cụng vic Phng ỏn la Hon ton khụng Hon ton Tng s Khụng cn thit Bỡnh thng Khỏ cn thit chn cn thit cn thit phiu S lt la 21 54 32 120 chn im tng ng im trung bỡnh 3.8 Cõu 13: ỏnh giỏ v h thng thự lao lao ủng Phng ỏn la Hon ton khụng Khụng cụng Hon ton Tng s Bỡnh thng Khỏ cụng bng chn cụng bng bng lm cụng bng phiu S lt la 42 54 120 chn im tng ng Cõu 14: H thng thự lao lao ủng cú da trờn kt qu thc hin cụng vic hay cha Phng ỏn la Hon ton khụng Khụng hon Phn ln da Hon ton Tng s Cú da vo chn da vo ton da vo vo da vo phiu S lt la 21 53 30 11 120 chn im tng ng im trung bỡnh 2.7 im trung bỡnh 2.4 Cõu 15: Chuyn cụng ty ủc tr mc lng cao hn Phng ỏn la chn S lt la chn Cú Khụng 38 74 Khụng cú ý Tng s phiu kin 120 Cõu 16: ỏnh giỏ mụi trng lm vic hin ti Phng ỏn la chn S lt la chn Tt Cha tt 35 61 Khụng cú ý Tng s phiu kin 24 120 19Thiu s quan tõm h tr ln gia cỏc thnh viờn c quan 17Thiu ủon kt ni b 34Lónh ủo ớt quan tõm ti cỏn b nhõn viờn c quan 21ỏnh giỏ cụng vic khụng cụng bng, to s mt tin tng 0Khỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản Trị Nguồn Nhân Lực Ở Tổng Công Ty Điện Lực CHDCND Lào - Lý Luận, Thực Tiễn Và Giải Pháp, Quản Trị Nguồn Nhân Lực Ở Tổng Công Ty Điện Lực CHDCND Lào - Lý Luận, Thực Tiễn Và Giải Pháp, Quản Trị Nguồn Nhân Lực Ở Tổng Công Ty Điện Lực CHDCND Lào - Lý Luận, Thực Tiễn Và Giải Pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay