Luận Văn Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Ở Vùng Duyên Hải Cực Nam Trung Bộ

161 147 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:43

1 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài: Trong vòng 10 năm trở lại đây, ngành du lịch giới tăng trưởng khoảng 25% Hiện du lịch chiếm khoảng 10% hoạt động kinh tế toàn cầu ngành tạo công ăn việc làm thị trường lao động giới [37] Ngành du lịch ngày đóng vai trò quan trọng, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhiều quốc gia Từ đến năm 2020 theo UNWTO, dự báo du lịch tăng trưởng ạt nữa, tạo hội kinh tế lớn lao song mang lại thách thức gay gắt mối đe dọa tiềm ẩn môi trường cộng đồng địa phương không quản lý tốt [87,28] Trước nguy đó, người bắt đầu nhìn nhận, chuyển hướng nhận thức cách tiếp cận hoạt động du lịch, họ mong muốn đóng góp trách nhiệm cho giới phát triển bền vững Theo đó, xu phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên nói chung DLST nói riêng trở thành xu thời đại có ý nghĩa quan trọng mặt kinh tế mà có ý nghĩa đặc biệt phát triển bền vững du lịch khía cạnh trách nhiệm tài nguyên môi trường Vùng duyên hải cực Nam Trung vùng thiên nhiên ưu đãi tiềm du lịch nói chung DLST nói riêng Trong năm qua đón bắt nhiều hội để phát triển du lịch DLST, qua nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên bãi biển (Mũi Né, Ninh Chữ, Cà Ná, Hàm Tân,…) VQG, khu bảo tồn thiên nhiên khai thác sử dụng để phát triển du lịch Tuy với mạnh vượt trội tài nguyên du lịch, sở để phát triển DLST việc khai thác tiềm lĩnh vực tự nhiên lẫn nhân văn mức nhỏ lẻ, tự phát, chưa có nghiên cứu mang tính bản, khoa học để tạo tảng cho việc khai thác có hiệu nguồn tiềm to lớn Hiện nay, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế du lịch với quy mô lớn, tốc độ nhanh, làm cho địa phương đối phó với nhiều vấn đề nan giải, tồn mâu thuẩn ngày gay gắt: bên cần phải bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt môi trường sinh thái vùng khô hạn ven biển, bên phát triển kinh tế du lịch để mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương Kinh nghiệm từ nước có trình phát triển du lịch lâu dài giới cho thấy để dung hoà hai lợi ích mang tính đối nghịch nêu có đường lựa chọn đẩy mạnh phát triển DLST cách khoa học bền vững dựa không gian vùng địa lý đặc thù đảm bảo tính cân phát triển bền vững cho địa phương Các năm qua, việc nghiên cứu phương diện lý luận lẫn thực tiễn du lịch sinh thái nước ta nói chung mơi bước đầu, dạng nghiên cứu nhỏ lẻ, thiếu tính hệ thống, chủ yếu tầm quốc gia Đặc biệt nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái vùng duyên hải cực Nam Trung chưa có Vì việc nghiên cứu sâu sở khoa học thực tiễn nhằm phát triển DLST vùng DHCNTB quan trọng cần thiết 2- Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu làm rõ sở lý thuyết có liên quan DLST, DLST bền vững, đặc biệt DLST bền vững vùng biển – hải đảo DLST vùng nhạy cảm môi trường khác Đề xuất giải pháp chủ yếu bao gồm: Nhóm giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái tài nguyên nhân văn liên quan đến DLST; Nhóm giải pháp tổng hợp phát triển DLST vùng Đề xuất tổ chức phân vùng quy hoạch cách có hệ thống khoa học không gian DLST cho hai tỉnh vùng DHCNTB 3- Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu hệ thống lại sở lý thuyết phát triển DLBV, DLST, DLST biển - đảo bền vững Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển DLST nước rút học kinh nghiệm, làm sở cho tác giả đề xuất giải pháp chương Tổ chức khảo sát thực tế địa bàn vùng DHCNTB để hỗ trợ đánh giá thực trạng khách DL-DLST, qua phác họa tranh DLST có nhiều mãng sáng tối, chưa phối hợp hài hòa thiếu tính bền vững Đề xuất hệ thống nhóm giải pháp hợp lý nhằm xây dựng kế hoạch hành động phát triển DLST vùng DHCNTB 4- Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài: * Đối tƣợng nghiên cứu: đối tượng tập trung nghiên cứu hoạt động liên quan đến tổ chức quản lý phát triển DLST, chủ thể gắn với yếu tố cung Ngoài đơn vị lữ hành, công ty dịch vụ, khách DL-DLST, cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động DLST đối tượng nghiên cứu bổ trợ để so sánh đối chiếu, suy diễn * Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn không gian thuộc tiểu vùng DHCNTB (gồm hai tỉnh Bình Thuận Ninh Thuận) Về mặt thời gian luận án giới hạn thời gian từ 1995 đến 2010, khoảng thời gian mà hoạt động DLST Ninh Thuận–Bình Thuận có bước khởi đầu đáng ghi nhận 5- Phƣơng pháp nghiên cứu: Có phương pháp sử dụng nghiên cứu gồm: 5.1 Phƣơng pháp định tính: 5.1.1 Phƣơng pháp phân tích thống kê: tác giả sử dụng nguồn số liệu thứ cấp đáng tin cậy thu thập từ Sở VHTT-DL, Sở NN &PTNT, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, từ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng Cục DL Bên cạnh sử dụng nguồn liệu thức tổ chức Du lịch giới (UNWTO), Hiệp hội DLST quốc tế (TIES), Hội đồng Du lịch Lữ hành quốc tế, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Với nguồn liệu tác giả sử dụng phương pháp phân tích thống kê để phân tích đánh giá thực trạng hoạt động DLST vùng DHCNTB 5.1.2 Phƣơng pháp chuyên gia: -Thông qua đợt hội thảo quốc gia du lịch tổ chức Bình Thuận, Ninh Thuận, tác giả tiếp cận với chuyên gia du lịch đến từ TW, tỉnh, thành phố, đặc biệt lãnh đạo ngành Du lịch hai tỉnh để trao đổi xin ý kiến nhận xét đánh giá chuyên gia để bổ sung cho nghiên cứu, giúp cho phần phân tích thực trạng chương nêu giải pháp đề xuất quy hoạch tổ chức không gian DLST liên kết hai tỉnh chương mang tính thực tiễn, sát khoa học -Thông qua hội thảo chuyên đề hẹp mà tác giả chủ động tham gia, phối hợp tổ chức (Hội thảo phát triển DLST tỉnh Bình Thuận, 2009; Hội thảo Môi trường nông nghiệp-nông thôn với Đa dạng sinh học Việt Nam, 2009) nhà khoa học chuyên ngành, chuyên gia quản lý du lịch môi trường đóng góp ý kiến cho báo cáo tác giả nhằm nâng cao tính phù hợp với thực tiễn nội dung luận án -Tác giả gặp trực tiếp, vấn trao đổi với 26 chuyên gia nhà quản lý du lịch cao cấp hai tỉnh Ninh Thuận Bình Thuận, nhà quản lý công ty Du lịch lữ hành, sở dịch vụ du lịch, Hiệp hội để xin ý kiến đánh giá kiểm định tính thực tiễn, tính khả dụng bảng câu hỏi dùng để khảo sát khách DL-DLST, đồng thời lấy ý kiến cho điểm yếu tố điểm mạnh, điểm yếu, đe dọa, thách thức hoạt động DLST vùng DHCNTB từ bảng phân tích SWOT 5.1.3 Phƣơng pháp suy diễn quy nạp: qua tài liệu UNWTO, TIES, PATA, Tổng cục Du lịch VN (Viện Nghiên cứu Phát triển DL), công trình khoa học công bố nghiên cứu phát triển DLST, mô hình DLST bền vững, kết thành công từ thực nghiệm nước, từ tác giả rút mô thức chung vận dụng để suy diễn, hệ thống lại nội dung từ thực tiễn lý luận nước làm sở cho việc phân tích, suy đoán, diễn giải, xây dựng giải pháp lập kế hoạch hành động với bước thích hợp 5.2 Phƣơng pháp định lƣợng: A/ Sử dụng mô hình phi tuyến dạng hàn mũ để thực dự báo lƣợng du khách đến: Khác với trước đây, dự báo thường dùng mô hình tuyến tính giản đơn để dự báo Trong chương 3, với đặc điểm số liệu lượng khách du lịch (quốc tế nội địa) số liệu chuỗi thời gian (Time series), thường diễn biến theo xu hướng phi tuyến Do tác giả sau chạy thử dạng hàm bậc hàm mũ, định sử dụng mô hình hồi quy phi tuyến dạng hàm mũ theo mô hình kinh tế lượng Holt-Winter hàm thích hợp (đây dạng mô hình mà Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch ứng dụng dự báo- Tạp chí Du lịch VN số 10/2011) Tác giả sử dụng phần mềm kinh tế lượng chuyên dụng Eviews 7.0 để giải toán định lượng dự báo nói Sai số mô hình cho thấy thấp, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho dự báo (xem phụ lục C) B/ Sử dụng phƣơng pháp phân tích định lƣợng để khảo sát nhu cầu yêu cầu du khách DLST vùng DHCNTB: Tác giả sử dụng số liệu sơ cấp thu thập khảo sát trực tiếp 883 du khách (144 khách quốc tế, 739 khách nội địa) với phần mềm PASW-SPSS 20.0 để tính toán tần suất, phân tích, phân loại theo nhóm gắn với tính chất, hành vi để làm sở cho phân tích tích định lượng khác chương 6- Phƣơng pháp luận nghiên cứu luận án: Luận án “Phát triển DLST tỉnh vùng DHCNTB đến năm 2020” Tác giả muốn nghiên cứu làm rõ nội dung lý luận DSLT, nguyên tắc, điều kiện để hoạch định phát triển DLST bền vững địa bàn lãnh thổ định Tác giả sử dụng phương pháp định tính định lượng phân tích đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động DLST năm qua, thống kê phân tích nguồn tài nguyên DLST tỉnh, với dự báo khả phát triển Tác giả vạch định hướng mục tiêu phát triển, định hướng tổ chức không gian DLST vùng đề xuất giải pháp thực nhiệm vụ phát triển DLST vùng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Qua chương 1, tác giả trình bày sở lý luận DLST bền vững, nguyên tắc điều kiện để phát triển DLST Tuy nhiên, sâu lý luận phát triển DLST bền vững, giai đoạn phát triển loại hình nguyên tắc quy hoạch phát triển bền vững DLST biển, đảo Thêm vào đó, học kinh nghiệm quản lý DLST nước có điều kiện phát triển tương đồng Đông Nam Á đưa để tham khảo vận dụng (kinh nghiệm Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines) Trong nội dung chương 2, tác giả phân tích cách toàn diện hoạt động DLST diễn tỉnh, phân tích diễn biến số lượng, đặc điểm nhu cầu du khách quốc tế, nội địa, phân tích tuyến-điểm loại hình DLST khai thác Đúc kết rút thuận lợi, khó khăn, thành công đạt được, hội đến thách thức thông qua phân tích SWOT Trong chương 3, để xây dựng giải pháp khung kế hoạch hành động, tác giả dựa việc thiết lập, định hướng cho việc tổ chức không gian DLST, trình bày quan điểm phát triển cụ thể đưa sở bao gồm: sở mang yếu tố quốc tế, sở mang yếu tố quốc gia, sở từ việc dự báo quy mô phát triển Ngoài để việc thực giải pháp phát triển đồng hiệu tác giả trình bày kiến nghị hỗ trợ thực với cấp liên quan với Chính phủ, với tỉnh, với doanh nghiệp, với người dân cộng đồng 7- Tổng quan tình hình nghiên cứu tính đề tài: a- Giới thiệu tổng quát tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: Từ thực tiển phát triển mạnh mẽ DLST giới Tác giả luận án suốt năm qua, có điều kiện tiếp cận với 100 tài liệu liên quan đến lĩnh vực DL DLST nước Trong số tác giả tâm huyết tài liệu sau đây: “ Cơ sở khoa học giải pháp phát triển du lịch bền vững Việt Nam” “Nghiên cứu đề xuất tiêu chí khu DLST Việt Nam” Viện Nghiên cứu PT Du lịch soạn thảo; “Du lịch sinh thái vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam” PGS.TS Phạm Trung Lương chủ biên; “Du lịch sinh thái – Ecotourism” GS-TSKH Lê Huy Bá biên soạn; “Du lịch bền vững” Nguyễn Đình Hòe Vũ Văn Hiếu đồng biên soạn; “ Du lịch sinh thái nguyên tắc- thực hành sách để phát triển bền vững” tác giả M.Epler Wood, “ Phát triển DLST Malaysia – Có thật bền vững ?” M Badaruddin; “ DLST Australia-Sự kết nối suất xanh” Tsung –Weilai; “DLST Indonesia” Ricardo Manurung; “ DLST Philippines” A.M Alejandriino Sau nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu nêu trên, nhận thấy chưa có tài liệu đề cập đến nội dung đề tài mà nghiên cứu, thêm vào lý luận mà tài liệu nêu bước đầu mang tính khái quát, chưa đề cập đặc trưng loại hình DLST chuyên sâu biển hải đảo địa bàn vùng duyên hải Việt Nam Nhìn chung qua công trình nghiên cứu nước DLST thời gian qua, tác giả đề tài có số nhận xét sau: * Ƣu điểm: Nhiều công trình nghiên cứu công phu lý luận, có tiếp cận thành tựu lý luận lẫn thực tiển nghiên cứu DLST nước Asean giới; bước đầu thống kê nguồn tài nguyên DLST thiên nhiên nhân văn phạm vi quốc gia vùng lớn, định hướng nội dung khai thác DLST số khu vực đặc trưng, VQG khu bảo tồn thiên nhiên nước ta * Tồn tại: Các công trình nghiên cứu thiên lý luận, dừng lại mức độ nghiên cứu tổng quát, hàn lâm chưa có nhiều nội dung sáng tạo thể dựa đặc thù DLST Việt Nam; chưa sâu vào nghiên cứu vùng miền tỉnh có tiềm phát triển DLST; số lượng nghiên cứu ít, đặc biệt nội dung phát triển DLST văn hóa, DLST cộng đồng; nghiên cứu đề xuất sản phẩm DLST sơ sài, nghèo nàn, tập hợp sản phẩm có sẳn lại trùng lập nhiều tour, tuyến du lịch chung nước; đề cập đến tuyến điểm DLST khai thác DLST biển, hầu hết nói chung đến hoạt động khai thác DLST tuyến bờ mép nước (nghỉ dưỡng, tắm biển, ) tuyến mặt nước đề cập, đặc biệt nội dung DLST biển đảo chưa thấy đề cập đến; nghiên cứu DLST nghiên cứu tổng thể chung cho Việt Nam, cho VQG, khu bảo tồn, đặc biệt tài liệu nghiên cứu DLST cho vùng duyên hải cực Nam Trung bộ, vùng DLST biển đặc thù nhất, đa dạng tài nguyên DLST miền Trung, điểm đến DLST du khách biết tiếng b- Tính đề tài nghiên cứu: Về lý luận: - Thứ nhất: tác giả bổ sung đưa khái niệm DLST có tính toàn diện hơn, nêu bật đặc điểm DLST - Thứ hai: kết hợp nội dung chung phát triển DLBV vùng biển, tác giả vận dụng tổng hợp xây dựng thành chuyên mục phát triển DLST bền vững vùng bờ biển hải đảo Qua tác giả bổ sung khái niệm DLST biển đảo, đề cập chi tiết sâu loại hình DLST khai thác bờ, mặt biển, đáy biển hải đảo xa bờ giàu tài nguyên DLST - Thứ ba: tác giả nghiên cứu vận dụng lý thuyết địa lý kinh tế du lịch để hoạch định phân vùng tài nguyên, quy hoạch tổ chức không gian DLST theo địa giới lãnh thổ vùng DHCNTB (tức địa bàn tỉnh Thuận Hải trước đây) -Thứ tư: vận dụng mô hình tính toán lý thuyết, tác giả mạnh dạn đề xuất áp dụng mô hình kinh tế lượng phi tuyến Holt-Winter với liệu chuỗi thời gian (Time series) cho dự báo khách DL đến địa bàn vùng lãnh thổ Điểm thực tiễn khả ứng dụng luận án: -Thứ nhất: chia cắt theo địa giới hành tỉnh, huyện, với phương thức quản lý có xu hướng “khép đóng” làm cho nhà quản lý du lịch địa phương không thấy hết mối liên hệ nội vốn có khía cạnh kinh tế-xã hội, nối kết truyền thống lịch sử, tính chất thúc đẩy khai thác tài nguyên liên vùng,… Luận án phân tích đứng bình diện vùng lãnh thổ thống nhất, xuyên suốt với nguyên tắc hướng đến tối ưu gắn kết khai thác tài nguyên DLST, tận dụng sở vật chất kỹ thuật có để xây dựng mối liên hệ phát triển DLST bền vững -Thứ hai: lần luận án với đề tài phát triển DLST vùng duyên hải giàu tiềm DLST xây dựng Ngoài yếu tố đề cập nội dung khái niệm mang tính học thuật, phân tích thực trạng, nội dung kinh doanh DL,…Tác giả luận án hướng đến ứng dụng lĩnh vực địa lý kinh tế du lịch việc sâu phân định, tổ chức không gian, lãnh thổ DLST để thiết kế phân khu chức hoạt động phân vùng tài nguyên DLST Từ đề xuất xây dựng 30 tour, tuyến, điểm DLST liên vùng cụ thể, xuyên suốt tạo nên mạng lưới hoạt động DLST hợp lý -Thứ ba: định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng DHCNTB giai đoạn 20082020 Trên sở tính toán phân tích, tác giả đề xuất giải pháp thực nhiệm vụ phát triển, khung kế hoạch hành động ngắn hạn cho thời kỳ 20122015, 2016-2020 -Thứ tư: qua việc phân tích đánh giá thực trạng tài nguyên du lịch, tổ chức quản lý hoạt động DLST vùng DHCNTB, tác giả phát việc quản lý theo địa giới hành làm “đứt mạch” Các dòng giao lưu hoạt động văn hóa Chăm vốn có giải đất Ninh Thuận – Bình Thuận trước lãnh địa có tên “Panduranga” vương triều Chăm Pa, sở để phát triển loại hình du lịch sinh thái văn hóa Chăm đặc sắc vùng DHCNTB Từ tác giả việc đề xuất tour DLST chung, đề xuất tổ chức xây dựng tour DLST chuyên đề đặc thù, phù hợp với thực tiễn (trong tour nêu rõ chi tiết kết nối địa điểm, cách thức tổ chức khai thác theo loại hình DLST đặc thù, thời gian phù hợp để tổ chức,…) là: + Chủ đề du lịch văn hoá địa: “Con đường di sản văn hoá Chăm miền Panduranga-2 tỉnh điểm đến” + Chủ đề thiên nhiên biển: “Du lịch với thiên đường mây trắng- biển xanh–nắng vàng-cát đỏ” + Chủ đề thiên nhiên hoang dã: “Du lịch lên rừng xuống biển khám phá VQG KBTTN vùng DHCNTB” 8/ Kết cấu Luận án: Luận án xây dựng có 161 trang với 24 bảng, 31 sơ đồ, biểu đồ đồ Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận án kết cấu gồm chương : - Chương 1: Cơ sở khoa học phát triển du lịch sinh thái: nêu bật khái niệm tổng quan trọng nước DLST, nguyên tắc, mục tiêu điều kiện để phát triển DLST nói chung biển đảo nói riêng, phần bổ sung lý luận DLST tác giả, khái niệm sản phẩm du lịch DLST, khái niệm tài nguyên DLST, kinh nghiệm nước Asean phát triển DLST làm học thực tiễn cho Việt Nam vùng DHCNTB - Chương 2: Thực trạng phát triển du lich sinh thái vùng duyên hải cực Nam Trung bộ: phân tích trạng hoạt động du lịch DLST diễn hai tỉnh Ninh Thuận Bình Thuận thời kỳ 1995-2010, phân tích đánh giá tài nguyên DLST, dựa vào tài liệu khảo sát tác giả tiến hành để sâu phân tích đặc điểm hành vi khách DLST đến vùng DHCNTB, phần cuối tác giả 10 sâu phân tích thành công thất bại thực trạng nêu đồng thời đúc kết nội dung qua phân tích SWOT cho toàn vùng - Chương 3: Định hướng chiến lược số giải pháp phát triển du lịch sinh thái vùng duyên hải cực Nam Trung đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030: nội dung đề cập đến quan điểm phát triển DL DLST nước, vùng Tỉnh, quan điểm - định hướng-mục tiêu phát triển tác giả, sở kinh tế-xã hội cho việc đề xuất giải pháp Dự báo tiêu kinh tế du lịch vùng, cuối nhóm giải pháp đồng cho chiến lược phát triển gắn với khung kế hoạch hành động cụ thể vùng phát triển DLST cho thời kỳ 147 DLST Ninh Thuận Bình Thuận Đây hình thức quảng bá hiệu mà nước thường áp dụng * Điều kiện để thực hiện: Về mặt sách hổ trợ biện pháp khoa học kỹ thuật cần thực nội dung sau: - Nhanh chóng áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin, phải xem công cụ quảng bá, xúc tiến quảng cáo đến khách hàng nhanh chóng hữu hiệu Bên cạnh phải thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến tình hình biến động kinh tế kinh tế du lịch giới để kịp thời điều chỉnh hoạch định kế hoạch xúc tiến quảng bá cho phù hợp để thu hút ngày nhiều du khách - Ngoài nguồn kinh phí ngành dùng để chi cho hoạt động quảng bá chung Ở Tỉnh cần chủ động dành phần kinh phí thích đáng đầu tư cho việc xúc tiến quảng bá du lịch địa phương mình, cần lưu ý việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin dạng thương mại điện tử (E-Commerce) nội dung quan trọng vào chưong trình hoạt động kinh doanh đơn vị địa bàn hai tỉnh - Cần có sách ưu đãi thu hút, kêu gọi thành phần nước tham gia vào hoạt động phát triển DLST, có sách khuyến khích cá nhân đơn vị đóng góp để tạo sản phẩm DLST độc đáo, lạ, đặc biệt sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm DL xanh,… - Kiến nghị với phủ việc nới rộng thủ tục cấp visa du lịch cho nước châu Âu, đặc biệt nước thuộc Đông Âu, SNG,… để mở rộng nguồn khách - Trên sở củng cố mở rộng trang WEB du lịch có hai tỉnh theo hướng giới thiệu chuyên đề đa dạng chuyên sâu DLST, đặc biệt đầu tư mạnh để quảng bá nội dung di sản văn hóa Chăm Pa sâu rộng hơn, chi tiết hơn, kèm theo chương trình, lịch trình tổ chức kiện văn hóa địa bàn cụ thể Đồng thời trang WEB điạ phương phải thiết kế phần diễn đàn thảo luận tham khảo ý kiến chia sẻ khách hàng, nguồn thông tin bổ ích giúp cho ngành du 148 lịch tỉnh có điểu kiện bổ khuyết để hoàn thiện sản phẩm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tính hấp dẫn sản phẩm du lịch địa phương 3.3.2.5 Giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trƣờng xây dựng thƣơng hiệu DLST: * Mục tiêu: phối hợp với công tác quảng bá tiếp thị du lịch, đẩy mạnh phát triển thị trường Nghiên cứu thị trường khách đến nước, thu hút khách theo phân khúc thị trường: mục đích đến, khả chi trả, ưu tiên nhắm đến phân khúc khách DLST có mục đích du lịch túy, lưu trú dài ngày mức chi trả cao, tiến tới xây dựng thương hiệu DLST vùng DHCNTB thu hút khách du lịch nước * Nội dung thực hiện: Để đạt mục tiêu cần triển khai theo nội dung sau: - Đối với thị trường khách DLST quốc tế, trọng phát triển thị trường xa có khả chi trả cao Nga, Ucraina, Úc, Nhật Bản, Đức, Mỹ,…và thị trường gần Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, cần xác định chiến lược cụ thể cho loại khách DLST theo nhóm nước, trong đến đặc biệt tập trung vào khách nghỉ dưỡng giải trí kết hợp DLST biển - đảo, khám phá -Đối với thị trường khách DLST nội địa trọng đến phân khúc thị trường khách DL nội địa cao cấp hình thành rõ nét từ địa bàn TPHCM, miền Đông Nam bộ, Hà Nội Ngoài để phát huy lợi du lịch biển sẳn có, cần đẩy mạnh phát triển đối tượng khách DLST nội địa theo loại hình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nghỉ cuối tuần kết hợp với DLST khám phá thiên nhiên thể thao biển - Mở rộng hợp tác với nước Asean: thuận lợi lớn ký kết với hầu thuộc khối Asean hiệp định hợp tác lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện để xúc tiến chương trình liên kết du lịch DLST việc đưa đón khách thông qua việc nối tuyến, thiết kế tuyến DLST nước Asean Trong vùng DHCNTB với mạnh du lịch biển - đảo, Đồi cát bán hoang mạc, du lịch tới vùng thiên nhiên hoang dã, VQG, KBTTN, góp phần làm bật tính hấp dẫn tour DLST đến Việt nam nói chung vùng DHCNTB nói riêng 149 - Đối với thị trường nội địa: cần có sách khuyến khích tạo thuận lợi để người dân tham gia vào hoạt động DLST trợ giá cho tuyến xe bus, chuyến tàu thuyền đến VQG, KBTTN, KBT biển, giảm loại phí có sách cho vay lãi suất thấp cho vay trả chậm không tính lãi thời hạn định để khuyến khích người dân tiêu dùng du lịch,… 3.3.2.6 Giải pháp đầu tƣ chế sách phát triển DLST * Mục tiêu: tạo hành lang thông thoáng sách để thu hút nguồn vốn từ xã hội để thực chương trình đầu tư cở sở hạ tầng dịch vụ để phát triển DLST * Nội dung thực hiện: + Tạo môi trƣờng thông thoáng hấp dẫn nhà đầu tƣ: - Trước tiên cần đẩy mạnh đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật du lịch nguồn vốn ngân sách nhà nước, ưu tiên tập trung hỗ trợ đầu tư địa bàn có tiềm phát triển thành khu DLST lớn, VQG, KBTTN để tạo môi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư tiếp tục vươn tới khai thác vùng sâu, vùng xa giàu tiềm DLST VQG Phước Bình, VQG Núi Chúa, KBTTN Núi Ông, KBT biển đảo Phú Quý - Ngoài sách ưu đãi đầu tư ghi theo luật định (Nghị định 108/2006/NĐCP) Các tỉnh cần có sách ưu đãi linh hoạt miễn tiền thuê đất, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian ban đầu, giảm thuế việc khai thác tài nguyên địa phương để phục vụ xây dựng khu du lịch như: khai thác vật liệu xây dựng, khai thác rừng, khai thác nước, mặt nước, kinh doanh khai thác làng nghề, kiện văn hóa thể thao,… - Thực sách khuyến khích miễn thuế nhập thiết bị, vật tư, phương tiện máy móc, xe dùng để đầu tư trang bị cho khu DLST mới, đẩy mạnh sách ưu đãi xuất chỗ, tạo thuận lợi việc toán, chuyển lợi nhuận ngoại tệ hoạt động du lịch doanh nghiệp có vốn nước + Tập trung huy động nguồn vốn xã hội vào đầu tƣ phát triển DLST: 150 - Khuyến khích, kêu gọi thành phần kinh tế, người dân tham gia đầu tư, đóng góp vào chương trình, dự án DLST địa phương xem phần đóng góp trách nhiệm cộng đồng - Tăng cường nguồn vốn ngân sách, vốn vay, tranh thủ nguồn vốn tài trợ tổ chức phi phủ, tổ chức quốc tế khác vào việc bảo tồn đa dạng sinh học phát triển tài nguyên DLST cụ thể như: bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, không khí, để trì phát triển dạng tài nguyên thiên nhiên quý có (động thực vật quý hiếm, HST đặc trưng, đa dạng sinh học, ) - Cần có sách thích hợp để giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm vai trò người dân địa phương khách du lịch việc bảo tồn phát triển tài ngưyên DLST thiên nhiên lẫn nhân văn Bên cạnh cần có biện pháp thu phí với mức hợp lý cá nhân đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch nhằm gây quỹ bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa vùng 3.3.2.7 Giải pháp mở rộng hội nhập quốc tế cách toàn diện: * Mục tiêu: hội nhập kinh tế quốc tế cách sâu rộng giúp khai thác mối quan hệ kinh tế, giúp mang lại nhiều lợi ích như: tranh thủ công nghệ tiên tiến kỹ thuật quản lý dịch vụ du lịch, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch từ tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với nước khác * Nội dung thực hiện: - Củng cố mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế có tập đoàn du lịch Thái Lan, Kazakstan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Nga,…Liên kết hình thành khu du lịch DLST với nước láng giềng trục hành lang Đông Tây, xuyên Á như: Thái Lan, Lào, Campuchia, ký kết hợp đồng đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo để thúc đẩy phát triển ngành DLST phát triển - Các hiệp hội du lịch, đơn vị quản lý doanh nghiệp lữ hành lớn cần tăng cường gia nhập thành viên với tổ chức DLST thiên nhiên quốc tế nước TIES, tiểu ban UNWTO, WWF, Ecotours Aus,… để có điều kiện tiếp cận học tập kinh nghiệm từ mô hình quản lý ứng dụng tiên tiến nước giới DLST 151 - Ký kết hợp đồng liên kết hợp tác đưa đón khách công ty, tập đoàn du lịch nước, liên kết, hỗ trợ chương trình xúc tiến quảng bá du lịch với công ty du lịch quốc tế - Thông qua mối quan hệ hợp tác du lịch quốc tế tầm vĩ mô vi mô, cần tăng cường việc cập nhật thông tin, điều tra, xử lý thông tin tình hình du lịch, DLST giới cập nhật kịp thời đầy đủ từ thị trường khách đến, nhu cầu mở rộng hợp tác DLST nước giới * Yêu cầu thực hiện: - Việc hội nhập cần tăng cường chủ động thực việc lựa chọn đối tác, tổ chức thích hợp thời điểm ký kết - Lập kế hoạch đào tạo bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt trọng đào tạo đội ngũ người làm quản lý kinh doanh hiểu biết sâu luật pháp quốc tế, ngoại ngữ nghiệp vụ chuyên môn du lịch, nắm bắt nhanh chuyển biến thị trường quốc tế để có hành động ứng xử linh hoạt, kịp thời đề kế hoạch khai thác theo hiệp định hợp tác ký với đối tác nước 3.3.2.8 Giải pháp tăng cƣờng tổ chức quản lý hoạt động DLST: *Mục tiêu: giúp tăng cường lực quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp vùng du lịch, tổ chức phát triển quản lý hoạt động DLST cách đồng bộ, đạt hiệu cao theo định hướng quy hoạch chung vùng nước *Nội dung thực hiện: + Quy hoạch phát triển DLST: - Lập quy hoạch đầu tư phát triển DLST hướng đến mục tiêu hàng đầu nhằm khai thác tối ưu nguồn lực tài nguyên DLST: giá trị tài nguyên du lịch rừng-biển, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc biệt văn hóa truyền thống cho phát triển DLST - Trên sở nội dung định hướng quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhì đến 2030 hai tỉnh Ninh Thuận Bình Thuận cần tiến hành lập kế hoạch thực chi tiết khu vực DLST trọng điểm, đầu tư theo phân kỳ hợp lý cụ thể Đối với nội dung mở rộng DLST văn hóa cần ưu tiên xét chọn dự án đầu tư 152 sở hạ tầng, nâng cấp phục hồi, trùng tu di tích lịch sử, di sản văn hóa cho vùng văn hóa Chăm, vùng dân tộc Ragley, K’Ho tài nguyên nhân văn có giá trị khác - Cần xét ưu tiên lựa chọn dự án DLST quy hoạch hoàn chỉnh bản, Ninh Thuận: dự án phát triển DLST VQG Núi Chúa - Vĩnh Hy, Bình Thuận: dự án phát triển DLST KBTTN Núi Ông-Thác Bà; dự án phát triển DLST KBTTN Takou; dự án phát triển DLST khu bảo tồn biển cù lao Câu Bốn dự án xem mấu chốt làm điểm nhấn cho phát triển DLST vùng năm tới - Trong trình tổ chức thực quy hoạch, cần phải tổ chức phân công, xác định trách nhiệm hỗ trợ quan quản lý nhà nước việc thẩm định dự án khả thi, cần nêu rõ tiến độ thực hiện, chế quản lý sách hỗ trợ đầu tư Sau thẩm định cần công bố rộng rãi nội dung quy hoạch phát triển du lịch phê duyệt, tạo điều kiện xã hội hóa du lịch từ giai đoạn quy hoạch - Trong quản lý xây dựng, để hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường khu vực cần xây dựng ban hành hệ thống tiêu chuẩn mật độ, chiều cao xây dựng, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường dành cho dự án đầu tư trình cấp phép trình xây dựng hoạt động dự án Đặc biệt trọng đến dự án khu vực ven biển Ninh Chữ-Vĩnh Hy, khu vực Mũi Né- Hòa Thắng vùng sinh thái nhạy cảm khác +Tăng cƣờng đổi để hoàn thiện máy quản lý du lịch: - Xây dựng tăng lực hoạt động phận quản lý du lịch thuộc sở VHTT DL hai tỉnh cho ngang tầm với yêu cầu hoạt động (có thể hình thành phận quản lý phát triển DLST) Riêng Hiệp hội du lịch hai tỉnh cần nâng cao lực quản lý bao gồm tăng cường nhân sự, tổ chức máy, tạo nguồn tài chính, xây dựng quy chế tổ chức hoạt động thống cụ thể mang tính độc lập để quan thực nơi tập hợp đại diện lợi ích doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa phương Trong tương lai thành lập Liên hiệp hội Du lịch chung cho hai tỉnh để tạo liên kết chặt chẽ tổ chức quản lý điều hành du lịch 153 - Đối với Ban quản lý khu du lịch biển, phận khai thác du lịch VQG, KBTTN cần tăng cường thêm nhân lực, tạo nguồn thu, có chế phân công phân cấp quản lý địa bàn cụ thể tránh hoạt động chồng chéo hiệu + Hiện đại hóa hệ thống thông tin phục vụ cho việc quản lý du lịch: - Khuyến khích đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch nhanh chóng qua mạng, trao đổi thư từ, xử lý thông tin tăng cường nguồn tri thức Chấn chỉnh tổ chức áp dụng mô hình phủ điện tử quản lý du lịch Hoàn thiện xây dựng nhiều Website, thư viện điện tử, sớm thành lập trung tâm thông tin du lịch-DLST hai Tỉnh để cung cấp thông tin cần thiết kịp thời du lịch-DLST thuộc vùng DHCNTB cho du khách cho người dân địa phương - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đại phương pháp quản lý tiên tiến việc bảo quản di tích quản lý hệ thống thông tin - liệu + Hoàn thiện môi trƣờng pháp lý quản lý du lịch: - Rà soát bổ sung lại hệ thống văn hướng dẫn quản lý, đầu tư lĩnh vực DLST, tiến hành phân loại cấp chứng DLST, chứng nhận đạt tiêu chuẩn xanh sạch, chất lượng phục vụ,… cho đơn vị kinh doanh DLST tỉnh Bổ sung quy định thiếu, quy chế khuyến khích hỗ trợ phát triển DLST phù hợp với đặc điểm tình hình hai tỉnh - Tổ chức phổ biến, giáo dục, đồng thời cung cấp thông tin pháp luật cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch-DLST Đặc biệt quy định quyền, lợi ích, nghĩa vụ doanh nghiệp, thủ tục pháp lý có tranh chấp xãy * Điều kiện thực hiện: Cần hòan thiện củng cố tổ chức để tạo máy quản lý hoạt động có hiệu từ đơn vị cấp tỉnh đến ban quản lý du lịch sở Gắn với việc kiện toàn máy nhân sự, công nghệ, thiết bị tiên tiến khuyến khích trang bị áp dụng, góp phần làm cho nguồn thông tin đến kịp thời người mà không bị giới hạn không gian thời gian 154 Tóm lại, việc phân chia theo nhóm giải pháp mô trường sinh thái, kinh tế xã hội mang tính tương đối Để đạt mục tiêu toàn diện xuyên suốt phát triển DLST, ba nhóm giải pháp cần phải tiến hành đồng bộ, chúng có mối quan hệ hỗ tương coi nhẹ nhóm giải pháp Tuy nhiên tùy theo tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị doanh nghiệp để vận dụng đề giải pháp tương ứng thích hợp Một số giải pháp thực giai đọan làm sở cho phát triển giai đọan kế tiếp, hướng đến việc phát huy tối ưu tiềm mạnh DLST hai tỉnh Bình Thuận Ninh Thuận, biến vùng DHCNTB trở thành điểm đến DLST có thương hiệu thật hấp dẫn du khách bốn phương Để nguồn lực nêu thật trở thành kết vật chất thực mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có kế hoạch quản lý khai thác cách đồng hiệu Thông qua giải pháp thực sát đúng, khoa học hợp lý cho địa phương theo giai đoạn Tác giả đề xuất kế hoạch hành động chia theo hai giai đoạn cụ thể nhiệm vụ phát triển góp phần thực thành công mục tiêu phát triển DLST địa bàn vùng DHCNTB đến năm 2020 sau: 3.4 Kế hoạch hành động nhiệm vụ phát triển DLST từ 2012-2020 3.4.1 Khung kế hoạch phát triển ngắn hạn giai đoạn 2012-2015: Đây giai đoạn lề cho trình phát triển, tạo nên khởi động mạnh mẽ để thực chương trình phát triển DLST vùng DHCNTB đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Giai đoạn với yêu cầu quan trọng phải thiết lập tảng bản, củng cố sở hạ tầng kỹ thuật dịch vụ, sở vật chất cần thiết khác để làm khung cho giai đoạn sau Mặc dù cở sở vật chất hoạt động DLST bước đầu dựa điều kiện vật chất du lịch chung có, địa phương với phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với ngành, doanh nghiệp, tổ chức liên quan để tổ chức thực thành công nhiệm vụ phát triển DLST vùng 3.4.1.1 Hoàn thiện chế sách nâng cao lực quản lý: 155 Mục tiêu: Tạo khung pháp lý sách khuyến khích đầu tư mở rộng hoạt động phát triển DLST nhằm huy động nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển DLST vừa theo chiều rộng lẫn chiều sâu cho giai đoạn Những nội dung kế hoạch chủ yếu gồm: - Các tỉnh cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh nội dung quy định theo văn phủ, Bộ VHTT-DL, Bộ NNPTNT, Bộ Tài nguyên MT để ban hành văn thực nhằm thúc đẩy phát triển DLST - Hoàn thiện chế sách sách khuyến khích đầu tư, sách kiểm tra bảo vệ môi trường DL-DLST, để tạo tảng bền vững cho phát triển DLST - Phối hợp với ngành Trung ương hoàn thiện ban hành quy chuẩn, hệ thống phân loại tiêu chuẩn DLST - Hai tỉnh cần nghiên cứu thành lập Liên hiệp Hội Du lịch vùng DHCNTB, có Ban DLST, tỉnh có tiểu ban chuyên trách để đạo điều hành hoạt động DLST góc độ quản lý phối hợp hành động cách có hiệu - Hình thành tổ chức liên kết hoạt động phát triển DLST với tỉnh lân cận, vùng DL-DLST điểm quốc gia - Tăng cường xếp lại phận Xúc tiến du lịch hai tỉnh Ninh Thuận Bình Thuận, tổ chức liên kết chương trình, nội dung quảng bá giới thiệu DLST chung vùng DHCNTB - Khuyến khích, hỗ trợ cho quan quản lý, doanh nghiệp du lịch lữ hành dịch vụ đẩy mạnh nghiên cứu hình thức thương mại điện tử, công nghệ quản lý DL-DLST - Từng bước hình thành áp dụng tiêu chuẩn, nhãn du lịch sinh thái xanh nội địa (VN Eco Green), nhãn hiệu sinh thái toàn cầu (Global 21),… 3.4.1.2 Xây dựng thực quy hoạch-kế hoạch phát triển toàn diện DLST Tỉnh vùng: 156 Mục tiêu: Thiết lập quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể vùng, tỉnh cho trung tâm DLST lớn có khả giữ vai trò động lực phát triển vùng Những nội dung kế hoạch chủ yếu gồm: - Xây dựng đạo thực quy hoạch tổng thể kế hoạch phát triển DLST toàn vùng sở quy hoạch, kế hoạch phát triển DLST tỉnh, trung tâm DLST đến năm 2020, cần trọng đến kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ngắn hạn dài hạn Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng cho cán nhân viên làm công tác DL, DLST - Quy hoạch khu du lịch VQG, khu bảo tồn thiên nhiên, ưu tiên hàng đầu quy hoạch trung tâm động lực VQG Núi Chúa, KBT biển Cù Lao Câu, KBTTN Núi Ông, KBTTN Núi Tà Kou KBT biển đảo Phú Quý - Quy hoạch phát triển lập kế hoạch khai thác điểm DLST Champa xuyên suốt từ Ninh Thuận đến Bình Thuận để phát triển thành thương hiệu sản phẩm DLST văn hóa đặc thù - Rà soát, xếp lại hệ thống sở đào tạo du lịch có hai tỉnh như: trường Cao đẳng Cộng đồng Ninh Thuận Bình Thuận, trường cao đẳng trung cấp nghề công lập tư thục, kết hợp với Đại Học Phan Thiết việc chuẩn hóa chương trình đào tạo du lịch, tăng cường nội dung DLST giáo trình đào tạo - Xây dựng kế hoạch chi tiết có trọng điểm xúc tiến quảng bá DLST cho giai đoạn 2015 theo thị trường riêng biệt 3.4.1.3 Triển khai chƣơng trình ƣu tiên trƣớc mắt cho phát triển DLST: Mục tiêu: Để chuẩn bị sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho việc đầu tư phát triển DLST cho giai đoạn Những nội dung kế hoạch chương trình chủ yếu gồm: - Chương trinh đầu tư đầu tư nâng cấp trục giao thông đến vùng DLST trọng điểm như: trục đường QL 27B nối Tân Sơn với VQG Phước Bình; 157 đường TL 702 nối Ninh Chữ-Vĩnh Hy-VQG Núi Chúa-Cam Ranh, QL 55 nối Hàm Tân-Sông Phan – KBTTN Núi Ông- Đami- Lâm Đồng - Chương trình đầu tư xây dựng sân bay, cảng biển du lịch để đón khách du lịch: sân bay Thiện Nghiệp, cảng du lịch Cà-Ná, cảng du lịch Hòn Rơm, cảng du lịch đảo Phú Quý - Các chương trình đầu tư sở vật chất hạ tầng điện, nước sinh hoạt, hệ thống mạng lưới xe bus, đặc biệt đảo xa Phú Quý cần đầu tư phương tiện tàu thuyền tàu cao tốc, trung tốc để đưa du khách đến vùng DLST 3.4.2 Khung kế hoạch phát triển giai đoạn 2016-2020: Mục tiêu: Giai đoạn tập trung nguồn lực để hoàn thiện nội dung kế hoạch cốt lõi phát triển DLST vùng vạch ra, thông qua chương trình mục tiêu cho lĩnh vực tổ chức theo không gian DLST quy hoạch Từ tạo điều kiện choDLST vùng DHCNTB phát triển cách bản, đồng bộ, đảm bảo có chất lượng bền vững Những nội dung kế hoạch chủ yếu : Tổ chức tổng kết đánh giá kế hoạch hành động phát triển DLST giai đoạn 2012-2015, sở điều chỉnh bổ sung tiếp tục triển khai kê hoạch hành động cho giai đoạn 2016-2020 bao gồm nội dung: - Tiếp tục hoàn thiện chương trình đầu tư hạ tầng giao thông để bảo đảm đến 2020 trục đường vào khu, điểm DLST lớn hoàn chỉnh, cảng biển du lịch sân bay du lịch định hình - Lập kế hoạch đầu tư xây dựng sở hậu cần dịch vụ chỗ cho điểm, trung tâm DLST lớn nhà nghỉ sinh thái ECOLODGE, khu vườn thú Safari, nhà hàng, nơi mua sắm-giải trí địa điểm Cù lao Câu, Đảo Phú Quý, VQG Núi Chúa, VQG Phước Bình, KBTTN Núi Ông, KBTTN Takou - Hình thành hệ thống tuyến, điểm DLST đặc trưng vùng làm nên thương hiệu DLST bật, trọng đến DLST biển đảo gắn liền với điểm: Núi Chúa-Vĩnh Hy; Cà Nà-Cù Lao Câu-Vĩnh Hảo, Phú Quý, Thác BàNúi Ông,… 158 - Lập thêm Nhà Bảo tàng theo chủ đề “ Môi trường sinh thái tự nhiên-những hội thách thức” Ninh Chữ nhằm giới thiệu cho du khách mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, mỏ dầu khai thác khơi Bình Thuận (những đe dọa) mô hình nhà máy phong điện Tuy Phong, Phú Quý, Núi Chúa (cơ hội) gắn với mô hình triển lãm nội dung giáo dục môi trường DLST - Thiết lập mở rộng kế hoạch xúc tiến quảng bá DLST, gắn với kế hoạch marketing chi tiết cho phân khúc thị trường cụ thể đến năm 2020 - Tạo kết nối, liên kết hình thành sản phẩm DLST đặc trưng tỉnh lân cận như: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa… - Tiếp tục triển khai chương trình thực quy chuẩn quốc gia quốc tế DLST như: nhãn Xanh sinh thái, Global 21, Tiêu chuẩn Xanh,… - Triển khai thực đồng quy hoạch phát triển trung tâm DLST lớn mang tính động lực, tuyến điểm tỉnh, vùng Trong có kết hợp nội dung DLST biển đảo – VQG DLST văn hóa Chăm pa - Lập kế hoạch mạng lưới tham gia cộng đồng địa phương vào hoạt động phát triển DLST tỉnh, vùng theo điều kiện có, mở rộng hoạt động ca múa nhạc kịch người dân theo chuyên đề văn hóa Chăm pa văn hóa dân gian khác nhằm tạo thêm nhiều sản phẩm DLST kết hợp độc đáo 3.5 Một số kiến nghị: 3.5.1 Đối với phủ: cần sớm ban hành sách, chế quản lý, hệ thống tiêu chuẩn riêng cho hoạt động DLST, hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng, hỗ trợ công tác đào tạo quảng bá DLST, khuyến khích thành phần tham gia phát triển DLST Ngoài trước mắt cần sớm xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển DLST cho nước cho vùng, miền với tham gia Bộ, ngành liên quan tỉnh làm cho địa phương tổ chức khai thác cách có hiệu nguồn tài nguyên DLST có 159 3.5.2 Đối với tỉnh: sách chung nhà nước, ban hành quy định việc khai thác DLST gắn liền với việc bảo vệ môi trường-cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn di sản văn hóa Đối với vùng ven biển nơi có nhiều dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng triển khai cần quản lý giám sát nghiêm ngặt việc xả thải, chiều cao xây dựng công trình, thay đổi cảnh quan, san lấp đồi cát,… 3.5.3 Đối với doanh nghiệp lữ hành du lịch, sở cung ứng dịch vụ du lịch cần phối hợp với cộng đồng địa phương, với quyền, với Ban quản lý khu du lịch ven biển, khu BTTN, VQG, tổ chức khai thác hợp lý hiệu nguồn tài nguyên DLST thiên nhiên nhân văn Để tạo nhiều sản phẩm DLST có chất lượng phục vụ nhu cầu du khách, gắn với việc khai thác cần có phối hợp đào tạo huấn luyện nghiệp vụ du lịch cho người lao động theo mục tiêu phát triển bền vững 3.4.4 Đối với ngƣời dân cộng đồng sở tại: mạnh dạn tham gia vào hoạt động DLST để chia sẻ lợi ích với doanh nghiệp Khi tham gia vào hoạt động chung việc giúp cải thiện sống, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy cộng đồng phát triển góp phần bảo vệ khôi phục nguồn tài nguyên DLST nơi cư trú PHẦN KẾT LUẬN DLST xu hướng phát triển tích cực nhiều quốc gia có ngành du lịch giữ vai trò quan trọng kinh tế, có VIệt Nam Mặc dù thực tham gia 1-2 thập kỷ gần đây, DLST Việt Nam có đóng góp đáng ghi nhận cho hoạt động DLST khu vực Đông Nam Á giới Trong xu hội nhập phát triển, vùng DHCNTB vốn vùng duyên hải giàu tài nguyên DLST, gồm tự nhiên nhân văn kịp thời vận động tham gia theo phân công chung hoạt động nước, nhờ hoạt động DLST vùng DHCNTB có số nét khởi sắc dần trở thành điểm DLST nhiều du khách nước biết đến chọn lựa, hoạt động DLST đóng góp vào nguồn thu cho địa phương Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận lại hoạt động DLST vùng với quy mô nhỏ bé chưa tương xứng với tiềm DLST thương hiệu du lịch có 160 Bên cạnh việc tổ chức quản lý, khai thác hoạt động DLST hướng đến phát triển nhiều bất cập Tồn trước hết phải kể đến việc thiếu hệ thống lý luận DLST, thiếu kinh nghiệm, mô hình thực tiễn việc triển khai thực hiện, thiếu chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn với việc tạo lập sản phẩm DLST đặc thù gắn với giải pháp xuyên suốt đồng để thực mục tiêu phát triển đề Đối với quan quản lý du lịch địa phương, Hiệp hội du lịch tỉnh, doanh nghiệp DLST lữ hành, sở cung ứng dịch vụ du lịch cần định hướng chiến lược phát triển gắn với mục tiêu cụ thể cho vùng lãnh thổ định Xuất phát từ yêu cầu xúc nêu việc nghiên cứu để định nội dung phát triển DLST vùng DHCNTB việc cần thiết, đề tài: “Phát triển DLST tỉnh vùng DHCNTB đến năm 2020” nghiên cứu thực tài liệu hữu ích giúp cho quan quản lý du lịch, công ty DLST lữ hành tham khảo vận dụng Trên sở nguồn tài liệu thứ cấp sơ cấp thu thập xử lý, theo phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích, phương pháp mô hình hồi quy dự báo định lượng xác lập sử dụng giúp cho việc phân tích đánh giá thực trạng, lượng hóa mục tiêu khách quan sâu sát Ngoài ra, để tham khảo học tập học kinh nghiệm thực tiễn có giá trị nước Asean áp dụng thành công sách quản lý DLST vùng miền cụ thể, đề tài nghiên cứu nội dung cụ thể phát triển DLST văn hóa-làng nghề, DLST văn hóa cộng đồng-homestay, học khai thác biển đảo gắn với việc bảo tồn khu BTTN biển,…Kết đúc rút qua kinh nghiệm cốt lõi điều kiện môi trường KT-XH tương đồng với vùng DHCNTB Trong phần phân tích đánh giá trạng hoạt động DLST vùng DHCNTB vẽ lại toàn cảnh theo mảng không gian chính: DLST Ninh Thuận Bình Thuận, nêu bật đặc trưng tài nguyên DLST, quy mô hoạt động loại hình DLST khai thác để đáp ứng nhu cầu du khách, thành công hạn chế hoạt động,…Đúc kết từ phân tích tổng hợp nêu trên, phân 161 tích SWOT DLST vùng thiết lập nhằm tạo sở cho việc hoạch định giải pháp phát triển đề xuất kiến nghị cần thiết Do DLST nội dung sâu rộng phức tạp, nên luận án sâu phân tích số nội dung cốt lõi,và thời gian từ 1995 đến nay, nội dung trọng nhiều đến phân tích đặc điểm nguồn “cung” địa bàn DLST, riêng yếu tố “cầu” nghiên cứu góc độ mức độ cảm nhận, tổng hợp từ thực tiễn hoạt động phạm vi giới hạn vùng DHCNTB, cụ thể hai điểm đến mang tính chất động lực DLST toàn vùng là: Mũi Né-PhanThiết, Ninh Chữ-Vĩnh Hy Gắn với nội dung thực trạng hoạt động, để làm hoạch định chiến lược phát triển, quan điểm phát triển nêu, từ cấp vĩ mô toàn quốc, đến chương trình hành động quốc gia phát triển du lịch vùng- miền, quan điểm tỉnh, có nghiên cứu phân tích nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến việc đề xuất giải pháp Trong nội dung giải pháp chia thành nhóm chính: nhóm giải pháp sinh thái môi trường nhân văn, nhóm giải pháp yếu tố phát triển Trong nhóm giải pháp chia thành giải pháp thành phần có nội dung chi tiết cụ thể Để tạo hiệu đồng thực giải pháp, số kiến nghị với cấp liên quan với Chính phủ, với tỉnh, với doanh nghiệp, với người dân cộng đồng đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Ở Vùng Duyên Hải Cực Nam Trung Bộ, Luận Văn Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Ở Vùng Duyên Hải Cực Nam Trung Bộ, Luận Văn Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Ở Vùng Duyên Hải Cực Nam Trung Bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay