Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010

57 148 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:41

-1- MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ CÁC KÊNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ 1.1 Vốn đầu tƣ kênh huy động vốn 1.1.1 Khái niệm vốn đầu tƣ 1.1.2 Nhu cầu vốn đầu tƣ 1.1.3 Nguồn hình thành vốn đầu tƣ 1.1.3.a Nguồn hình thành vốn đầu tƣ nƣớc 1.1.3.b Nguồn hình thành vốn đầu tƣ nƣớc 1.1.4 Các kênh huy động vốn đầu tƣ 1.1.4.a Ngân sách nhà nƣớc 1.1.4.b Tín dụng 10 1.1.4.c Huy động vốn từ doanh nghiệp 12 1.1.4.d Huy động từ thị trƣờng vốn 12 1.2 Vai trò vốn đầu tƣ tăng trƣởng phát triển kinh tế nói chung ngành du lịch nói riêng 14 1.2.1 Vai trò vốn đầu tƣ tăng trƣởng phát triển kinh tế 14 1.2.2 Vai trò vốn đầu tƣ phát triển du lịch 16 Chương THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 2.1 Quá trình phát triển du lịch Bình Thuận thời gian qua 19 2.1.1 Điều kiện tự nhiên xã hội nhân văn để phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận 19 2.1.2 Quá trình phát triển du lịch Bình Thuận thời gian qua 21 2.2 Thực trạng huy động vốn đầu tƣ để phát triển du lịch 25 2.2.1 Huy động vốn đầu tƣ từ Ngân sách Nhà nƣớc 25 2.2.2 Huy động vốn từ nguồn tín dụng 28 -2- 2.2.3 Huy động vốn từ doanh nghiệp 32 2.2.4 Huy động vốn nƣớc 35 2.2.4.a Huy động vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc 35 2.2.4.b Huy động vốn đầu tƣ gián tiếp nƣớc 37 2.2.5 Huy động từ thị trƣờng vốn 37 2.3 Một số ý kiến nhận xét 37 Chương NHỮNG GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 3.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2010 41 3.2 Định hƣớng đầu tƣ cho du lịch Bình Thuận đến năm 2010 44 3.3 Nhu cầu vốn đầu tƣ cho phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2000 – 2010 47 3.4 Các giải pháp huy động vốn đầu tƣ phát triển du lịch Bình Thuận 49 3.4.1 Các giải pháp vĩ mô 49 3.4.2 Các giải pháp địa phƣơng 54 3.4.2.a Các giải pháp thúc đẩy huy động vốn đầu tƣ để phát triển hạ tầng du lịch 54 3.4.2.b Giải pháp huy động vốn để đầu tƣ sở kinh doanh du lịch 58 3.4.2.c Giải pháp huy động vốn từ nguồn tín dụng 59 3.4.2.d Mở rộng kênh huy động vốn 60 3.4.2.e Đẩy mạnh xúc tiến du lịch, quảng bá thông tin kêu gọi đầu tƣ 60 3.4.2.f Phát triển nguồn nhân lực để thu hút vốn đầu tƣ 60 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO -3- MỞ ĐẦU Những năm qua, với phát triển ngành du lịch nƣớc, du lịch Bình Thuận có bƣớc tiến đáng kể Từ vùng đất ven biển hoang sơ cách không lâu, đến Bình Thuận đƣợc biết đến nhƣ trung tâm du lịch nghỉ dƣỡng tiếng nƣớc, có sức thu hút mạnh mẽ du khách nƣớc quốc tế Việc phát triển du lịch địa phƣơng đƣợc quyền cấp nhà đầu tƣ quan tâm thúc đẩy Cùng với nhiều dự án đƣợc đăng ký triển khai, lƣợng vốn đầu tƣ vào ngành du lịch Bình Thuận ngày tăng tạo nên phát triển nhanh chóng sở hoạt động du lịch tỉnh nhà Ngày 11/01/2002, UBND Tỉnh Bình Thuận định số 07/2002/QĐUBBT Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2010” xác định quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển giải pháp chủ yếu để thực mục tiêu đƣa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng làm dịch chuyển cấu kinh tế theo hƣớng đại, góp phần thực chiến lƣợc phát triển ngành mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vạch ra, “khuyến khích đầu tƣ phát triển nâng cao chất lƣợng, hiệu hoạt động du lịch, đa dạng hóa sản phẩm loại hình du lịch” đƣợc Đảng Nhà nƣớc đặc biệt quan tâm Một giải pháp chủ yếu để thực quy hoạch xác định nhu cầu tổ chức tốt công tác huy động vốn đầu tƣ Thời gian qua, Bình Thuận đạt đƣợc kết khả quan việc thu hút vốn cho đầu tƣ phát triển du lịch, thể qua số lƣợng vốn đầu tƣ tăng nhanh, kênh huy động vốn bƣớc đƣợc đa dạng hoá, thu hút nhiều thành phần tham gia đầu tƣ… song, công tác huy động vốn đầu tƣ phát triển ngành nhìn chung bất cập so với yêu cầu đầu tƣ, không khó khăn, vƣớng mắc cần phải khắc phục tháo gỡ để tiếp tục nâng cao quy mô hiệu thu hút vốn đầu tƣ, bảo đảm tạo điều kiện cho ngành du lịch Bình Thuận phát triển mục tiêu định hƣớng đề -4- Với mong muốn đƣợc góp phần phân tích đánh giá thực trạng, từ đề xuất số giải pháp thúc đẩy công tác huy động vốn đầu tƣ cho phát triển du lịch Bình Thuận thời gian tới nhằm góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ XI Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, xin chọn đề tài: “Những giải pháp tài huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ Mục đích đề tài ứng dụng lý luận vốn kênh huy động vốn đầu tƣ để phân tích vai trò công tác huy động vốn trình phát triển du lịch Bình Thuận thời gian qua, đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế, vƣớng mắc, từ xác định giải pháp kiến nghị vấn đề cần giải Phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu đề tài mô tả phân tích, với nguồn số liệu đƣợc thu thập từ niên giám thống kê, báo cáo ban ngành tỉnh số liệu đƣợc công bố phƣơng tiện thông tin Trong trình thực luận văn, lực điều kiện nghiên cứu nhiều hạn chế, chắn nội dung luận văn tránh khỏi thiếu sót, mong đƣợc quan tâm góp ý Thầy Cô -5- Chương TỔNG QUAN VỀ CÁC KÊNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ Vốn đầu tư kênh huy động vốn: 1.1.1 Khái niệm vốn đầu tư: 1.1 Tài sản quốc gia bao gồm tài nguyên thiên nhiên, tài sản đƣợc sản xuất tích luỹ lại suốt trình hình thành phát triển nguồn nhân lực tri thức Quá trình phát triển nƣớc đặt yêu cầu phải tạo tài sản nhằm bù đắp tài sản tiêu hao trình sử dụng, đồng thời không ngừng tăng thêm khối lƣợng tài sản quốc gia Để tạo tài sản phải đầu tƣ yếu tố cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ công cụ, máy móc, nguyên vật liệu, lao động, công nghệ… tất yếu tố đƣợc xem nguồn vốn đầu tƣ để tạo thu nhập, tài sản cho quốc gia Vốn đầu tƣ hiểu theo nghĩa rộng toàn nguồn lực đƣa vào hoạt động kinh tế – xã hội, gồm máy móc thiết bị, nhà xƣởng, lao động, tài nguyên, đất đai, khoa học công nghệ Vốn hiểu theo nghĩa hẹp nguồn lực đƣợc thể tiền cá nhân, doanh nghiệp quốc gia Hoạt động đầu tƣ việc sử dụng vốn để phục hồi tạo lực sản xuất kinh doanh Đó trình chuyển hoá vốn thành yếu tố phục vụ cho trình sản xuất hàng hoá dịch vụ để làm tăng tài sản quốc gia 1.1.2 Nhu cầu vốn đầu tư: Nhu cầu vốn đầu tƣ phát sinh yêu cầu: - Đầu tư xây dựng phát triển sở hạ tầng kinh tế: Cơ sở hạ tầng đƣợc coi tảng cho phát triển kinh tế xã hội nƣớc, địa phƣơng Ở nƣớc phát triển, trình độ phát triển kinh tế thấp nên sở hạ tầng nhƣ hệ thống giao thông, hệ thống điện, cấp nƣớc, bƣu viễn thông … thiếu thốn yếu kém, cần đầu tƣ lƣợng vốn lớn cho sở hạ tầng, nhƣng thân nƣớc lại tình trạng -6- tích lũy thấp, thiếu vốn, nhu cầu thu hút nguồn vốn đầu tƣ từ bên cấp bách Kinh nghiệm nƣớc cho thấy việc tăng cƣờng đầu tƣ cho sở hạ tầng có tác động mạnh mẽ trở lại đến việc thu hút vốn đầu tƣ cho phát triển kinh tế Một nƣớc có sở hạ tầng tốt với sách ƣu đãi khác có lợi nƣớc khác việc thu hút dòng chảy vốn đầu tƣ quốc tế Vì nƣớc trọng dành phần lớn ngân sách nguồn viện trợ phát triển thức (ODA) để chi cho xây dựng phát triển sở hạ tầng Bên cạnh đó, để giảm gánh nặng cho ngân sách, phủ thƣờng cho phép tƣ nhân tham gia đầu tƣ sở hạ tầng, phát hành trái phiếu công trình, thành lập quỹ đầu tƣ, quỹ phát triển hạ tầng… - Đầu tư vốn vào doanh nghiệp để sản xuất hàng hoá dịch vụ: Để đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng phát triển kinh tế, nƣớc coi trọng việc thu hút vốn đầu tƣ cho doanh nghiệp Vốn đầu tƣ dùng để thành lập mới, đầu tƣ đổi công nghệ, đầu tƣ mở rộng cải tạo nhà xƣởng, trang thiết bị Đầu tƣ cho doanh nghiệp góp phần quan trọng vào việc tạo công ăn việc làm, cung cấp hàng hoá dịch vụ cho xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách - Đầu tư cho giáo dục đào tạo: Đầu tƣ cho giáo dục đào tạo nhằm phát triển tiềm ngƣời có ảnh hƣởng quan trọng đến phát triển kinh tế Vì vậy, nƣớc có thành công bật kinh tế thƣờng nƣớc trọng đầu tƣ lớn cho giáo dục đào tạo Nhận thức đƣợc tầm quan trọng giáo dục đào tạo phát triển kinh tế, phủ nƣớc thƣờng dành phần đáng kể ngân sách để chi cho giáo dục đào tạo Cùng với đầu tƣ phủ, nƣớc cho phép huy động thêm nguồn đầu tƣ khác nhƣ tƣ nhân, viện trợ, tổ chức phi phủ… để phát triển giáo dục đào tạo - Đầu tư cho khoa học công nghệ: -7- Khoa học công nghệ đóng vai trò tảng động lực trình công nghiệp hoá, đại hoá Việc đầu tƣ vốn cho khoa học công nghệ tạo sở vật chất kỹ thuật cho phát triển nhanh bền vững Phát triển khoa học công nghệ hoạt động đòi hỏi phải đầu tƣ vốn lớn, lâu dài, phải có đủ vốn chấp nhận rủi ro trình nghiên cứu, triển khai Hoạt động khoa học công nghệ chủ yếu dựa vào nguồn vốn sau: + Vốn ngân sách nhà nƣớc cấp + Kinh phí thực hợp đồng nghiên cứu khoa học + Vốn liên doanh, liên kết với tổ chức khác + Vốn viện trợ tổ chức phủ, phi phủ, tài trợ cá nhân nƣớc 1.1.3 Nguồn hình thành vốn đầu tư: Trong tổng thu nhập nƣớc, sau trừ phần tiêu dùng, lại phần để bù đắp tích lũy Quỹ bù đắp quỹ tích lũy nguồn gốc hình thành vốn đầu tƣ, quỹ tích lũy phận quan trọng Quỹ tích lũy đƣợc hình thành từ khoản tiết kiệm Nền kinh tế phát triển tỉ lệ tích luỹ cao Đối với nƣớc phát triển, thu nhập thấp nên quy mô tỉ lệ tích lũy thấp, nhu cầu vốn đầu tƣ cao, cần đến nguồn vốn đầu tƣ từ nƣớc Mặt khác, xu hƣớng chu chuyển vốn quốc tế toàn cầu hoá kinh tế nay, nƣớc phát triển cần có kết hợp vốn đầu tƣ nƣớc để phát triển kinh tế Nhƣ vậy, vốn đầu tƣ có đƣợc nƣớc hình thành từ tiết kiệm nƣớc tiết kiệm nƣớc Tiết kiệm nƣớc bao gồm tiết kiệm Nhà nƣớc, tiết kiệm doanh nghiệp tiết kiệm dân cƣ nguồn hình thành vốn đầu tƣ nƣớc Tiết kiệm nƣớc hình thành vốn đầu tƣ nƣớc dƣới dạng đầu tƣ trực tiếp gián tiếp 1.1.3.a Nguồn hình thành vốn đầu tư nước: Nguồn vốn đầu tƣ nƣớc hình thành từ tiết kiệm ngân sách nhà nƣớc, tiết kiệm doanh nghiệp tiết kiệm dân cƣ -8- Tiết kiệm ngân sách nhà nước chênh lệch tổng khoản thu mang tính không hoàn lại (chủ yếu khoản thu thuế) với tổng chi tiêu dùng ngân sách Tổng thu ngân sách sau chi cho khoản chi thƣờng xuyên, lại hình thành nguồn vốn đầu tƣ phát triển Nhƣ vậy, vốn đầu tƣ Nhà nƣớc phần tiết kiệm ngân sách để chi cho đầu tƣ phát triển Nguồn vốn phụ thuộc vào khả tập trung thu nhập quốc dân vào ngân sách quy mô chi tiêu dùng nhà nƣớc Đây nguồn vốn đầu tƣ quan trọng, ổn định có tính định hƣớng cao nguồn vốn đầu tƣ khác Tiết kiệm doanh nghiệp nguồn hình thành vốn đầu tƣ nƣớc Tiết kiệm doanh nghiệp nhà nƣớc nhƣ tiết kiệm doanh nghiệp tƣ nhân (gọi chung tiết kiệm công ty) đƣợc hình thành từ lợi nhuận đạt đƣợc kinh doanh để lại cho doanh nghiệp để đầu tƣ (không chia) quỹ khấu hao tài sản cố định công ty Tiết kiệm công ty phận quan trọng vốn đầu tƣ nhằm mở rộng quy mô kinh doanh, đổi trang thiết bị, đổi công nghệ nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế Tiết kiệm dân cư phần tiết kiệm hộ gia đình cá nhân, tổ chức đoàn thể xã hội Đây phần lại thu nhập sau đóng thuế sử dụng cho mục đích tiêu dùng Mức độ tiết kiệm dân cƣ phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: mức thu nhập bình quân đầu ngƣời, sách lãi suất, sách thuế ổn định kinh tế vĩ mô Tiết kiệm dân cƣ giữ vai trò quan trọng hệ thống tài chính, khả chuyển hoá nhanh chóng thành nguồn vốn cho đầu tƣ thông qua hình thức gởi tiết kiệm, mua chứng khoán, trực tiếp đầu tƣ Tiết kiệm dân cƣ dễ dàng chuyển thành nguồn vốn đầu tƣ Nhà nƣớc cách mua trái phiếu phủ, chuyển thành nguồn vốn đầu tƣ doanh nghiệp qua việc mua trái phiếu, cổ phiếu công ty phát hành -9- 1.1.3.b Nguồn hình thành vốn đầu tư nước ngoài: Vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI): nguồn vốn nhà đầu tƣ nƣớc đƣa vào để thực dự án sản xuất, kinh doanh, góp vốn vào công ty, xí nghiệp liên doanh thành lập doanh nghiệp 100% vốn nƣớc Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc hình thành từ tiết kiệm tƣ nhân công ty nƣớc đầu tƣ vốn vào nƣớc khác nhằm khai thác lợi so sánh, tận dụng yếu tố lao động, tài nguyên địa phƣơng, tiết kiệm chi phí vận chuyển để tăng lợi nhuận cho việc đầu tƣ Đối với nƣớc phát triển, vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc mang ý nghĩa quan trọng việc tạo nên cú hích ban đầu cho tăng trƣởng, bên cạnh nguồn vốn ngoại tệ, FDI mang theo công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến khả tiếp cận thị trƣờng giới Vì vậy, thu hút FDI trở thành hình thức huy động vốn phổ biến, tạo nên cạnh tranh gay gắt nƣớc phát triển Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài: khoản đầu tƣ thực thông qua hoạt động cho vay viện trợ Nguồn vốn phủ nƣớc, tổ chức quốc tế Đầu tƣ gián tiếp nƣớc bao gồm: Vốn viện trợ phát triển thức (ODA) Vốn viện trợ tổ chức phi phủ (NGO) + Viện trợ phát triển thức (ODA: Official Development Assictance) nguồn tài quan thức (chính quyền Nhà nƣớc hay địa phƣơng) nƣớc tổ chức quốc tế viện trợ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nƣớc phát triển Nguồn viện trợ phát triển thức đƣợc thực sở song phƣơng đa phƣơng Trong viện trợ song phƣơng chiếm đến 80% Viện trợ đa phƣơng đƣợc thực qua tổ chức Liên hiệp quốc (UNDP, UNICEF…) tổ chức kinh tế tài quốc tế (IMF, WB, ADB, OPEC…) Nội dung ODA gồm: - Viện trợ không hoàn lại (thƣờng chiếm 25% tổng vốn ODA); - Hợp tác kỹ thuật; - 10 - - Cho vay ƣu đãi: Bao gồm cho vay không lãi suất cho vay với lãi suất ƣu đãi (lãi suất thấp, thời hạn trả vốn dài) Nguồn vốn ODA thƣờng đƣợc thực với nhiều điều kiện ƣu đãi, nƣớc tiếp nhận dùng nguồn vốn để đầu tƣ vào sở hạ tầng, vào lĩnh vực y tế, giáo dục… Tuy nhiên, vốn viện trợ phát triển thức thƣờng gắn với thái độ trị phủ tổ chức quốc tế phủ nƣớc tiếp nhận Bên cạnh đó, trình độ quản lý nƣớc phát triển thấp hiệu sử dụng nguồn vốn không cao, làm cho nhiều nƣớc lâm vào cảnh nợ nần chồng chất kinh tế không phát triển đƣợc Vì vậy, vấn đề quan trọng cần phải nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA để đạt đƣợc mục tiêu phát triển kinh tế đề + Viện trợ tổ chức phi phủ (NGO: Non – Government Organization) khoản viện trợ không hoàn lại Trƣớc loại viện trợ chủ yếu vật chất, phục vụ cho mục đích nhân đạo nhƣ cung cấp thuốc men cho trung tâm y tế, chỗ lƣơng thực cho nạn nhân thiên tai… Hiện nay, loại viện trợ lại đƣợc thực nhiều chƣơng trình phát triển dài hạn, có hỗ trợ chuyên gia nhƣ huấn luyện ngƣời làm công tác bảo vệ sức khỏe, thiết lập dự án tín dụng, cung cấp nƣớc nông thôn… Nguồn vốn đầu tƣ gián tiếp đƣợc sử dụng có hiệu có tác dụng thúc đẩy, khuyến khích tạo điều kiện thu hút đầu tƣ trực tiếp Đối với nƣớc phát triển, nguồn vốn đầu tƣ gián tiếp nƣớc nguồn vốn quý giá, cần phải tận dụng khai thác có hiệu quả, tạo đòn bẩy kích thích tăng trƣởng kinh tế 1.1.4 Các kênh huy động vốn đầu tư: Huy động vốn đầu tƣ trình thu hút, tập trung phần tiết kiệm nƣớc nƣớc để chuyển vào hoạt động đầu tƣ cho sản xuất kinh doanh nhằm phát triển kinh tế Quá trình chuyển hoá từ tiết kiệm đến đầu tƣ đƣợc thực thông qua kênh huy động vốn đầu tƣ Các kênh huy động vốn thƣờng đƣợc sử dụng là: 1.1.4.a Ngân sách nhà nước: - 43 - - Đầu tƣ nhằm cải thiện bảo vệ môi trƣờng khu, địa điểm du lịch gồm: đầu tƣ chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống cấp thoát nƣớc khu du lịch tập trung Đầu tƣ cho việc thu gom rác thải xây dựng hệ thông nhà vệ sinh công công điểm du lịch, tuyên truyền giáo dục, xây dựng nếp sống văn hoá, nâng cao ý thức văn minh ngƣời dân khu du lịch 3.3 Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2000 – 2010: Để đạt đƣợc mục tiêu phát triển đến năm 2010, nhu cầu vốn đầu tƣ cho ngành du lịch tỉnh đƣợc xác định sở tổng giá trị GDP du lịch đầu kỳ, cuối kỳ hệ số ICOR Theo số liệu phân tích tính toán số ICOR du lịch Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đến năm 2010 3,5 Chỉ số ICOR du lịch tỉnh Bình Thuận dao động khoảng đến năm 2010 Từ đó, tính đƣợc nhu cầu vốn đầu tƣ cần thiết thời kỳ 2006 – 2010 du lịch tỉnh Bình Thuận cụ thể nhƣ sau: Bảng 3.2: DỰ BÁO TỶ LỆ GDP NGÀNH DU LỊCH Chỉ tiêu Tổng giá trị gia tăng GDP tỉnh 2.Tốc độ tăng trƣởng trung bình GDP tỉnh Tổng GDP ngành du lịch tỉnh Tốc độ tăng trƣởng trung bình GDP du lịch tỉnh Tỷ lệ GDP du lịch so với tổng GDP tỉnh Hệ số ICOR chung nƣớc Hệ số ICOR cho du lịch Tổng nhu cầu vốn đầu tƣ cho du lịch Đơn vị tính TH 2005 Tỷ giá: 1USD = 16.000VNĐ Dự báo 2006 2007 2010 Tỷ VNĐ 7.604 8.625,3 10.819,5 15.611,4 %/năm 13,33 11,90 12,00 13,00 327 807 1.335 2.589 34,33 36,22 65,36 24,69 4,3 9,36 12,34 16,58 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 656,32 751,45 1.847,02 4.387,44 42,34 48,48 119,16 283,06 Tỷ VNĐ %/năm % Tỷ VNĐ Triệu USD - 44 - Bảng 3.3: CHỈ TIÊU NHU CẦU ĐẦU TƢ ĐVT: triệu USD Dự báo Nguồn vốn STT 2006 Vốn đầu tƣ hạ tầng từ NSNN (10%) Vốn tích luỹ từ GDP du lịch doanh nghiệp du lịch tỉnh (10%) Vốn vay ngân hàng nguồn khác (15%) Vốn đầu tƣ tƣ nhân (15%) Vốn liên doanh nƣớc (25%) Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc (FDI) liên doanh với nƣớc (25%) Tổng cộng 2007 2010 4,85 11,92 28,31 4,85 11,92 28,31 7,27 17,87 42,46 7,27 12,12 17,87 29,79 42,46 70,77 12,12 29,79 70,77 48,48 119,16 283,06 Bên cạnh nhu cầu vốn đầu tƣ trực tiếp vào sở du lịch, để bảo đảm phát triển nhanh vững cho ngành du lịch, giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh cần phải đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng thiết yếu với tổng số vốn dự kiến khoảng 1.370 tỷ đồng, công trình giao thông 1.047,5 tỷ đồng, dự án xử lý môi trƣờng 224 tỷ đồng, cấp nƣớc cho khu du lịch 48,5 tỷ đồng, hệ thống lƣới điện 20 tỷ đồng, hệ thống thông tin liên lạc 15 tỷ đồng, đầu tƣ tôn tạo di tích lịch sử văn hoá 15 tỷ đồng Vốn đầu tƣ đƣợc dự kiến huy động từ nguồn sau: - Ngân sách nhà nƣớc đảm nhiệm chi đầu tƣ sở hạ tầng chi cho dự án cần khuyến khích để mở đƣờng thu hút vốn từ kênh khác đầu tƣ phát triển du lịch Bên cạnh ngân sách nhà nƣớc, cần tranh thủ nguồn vốn phát triển vùng du lịch trọng điểm nƣớc chiến lƣợc phát triển chung ngành, tranh thủ nguồn viện trợ ODA, NGO Khuyến khích tƣ nhân đầu tƣ vào hạ tầng với hình thức đa dạng - Huy động vốn từ nguồn tích luỹ hoạt động ngành - Huy động vốn đầu tƣ nƣớc thông qua biện pháp khuyến khích đầu tƣ nƣớc để xây dựng sở lƣu trú, khu du lịch - 45 - - Huy động vốn đầu tƣ nƣớc biện pháp kêu gọi đầu tƣ, liên doanh vào dự án lớn nhƣ xây dựng khu vui chơi giải trí đại, khu nghỉ dƣỡng cao cấp - Huy động qua tín dụng ngân hàng thị trƣờng vốn; lập quỹ đầu tƣ hạ tầng, phát hành trái phiếu công trình, dùng quỹ đất để tạo nguồn vốn… Để hoàn thành mục tiêu đề phát triển du lịch Bình Thuận nhanh bền vững, đƣa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng tỉnh, cần tập trung huy động sử dụng hiệu lƣợng vốn đầu tƣ lớn từ nhiều nguồn khác với phƣơng thức đa dạng linh hoạt Đây nhiệm vụ quan trọng cấp bách mà ngành, cấp ngƣời dân tỉnh Bình Thuận phải thực tốt năm đến Điều đòi hỏi phải áp dụng đồng từ giải pháp mang tính vĩ mô Chính phủ, đến giải pháp địa phƣơng nhằm thúc đẩy công tác huy động vốn phục vụ cho phát triển du lịch theo định hƣớng đề Các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận 3.4.1 Các giải pháp vĩ mô: 3.4.1.a Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch kế 3.4 hoạch đầu tư phát triển: Để thực chiến lƣợc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn kinh tế giai đoạn từ đến năm 2010, Nhà nƣớc cần nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng chiến lược, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành sở đánh giá tiềm năng, lợi đất nƣớc, vùng, địa phƣơng, từ Nhà nƣớc có đầu tƣ thoả đáng cho du lịch, đồng thời có sách liên kết ngành, cấp đẩy mạnh đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật số khu du lịch trọng điểm nhằm tạo nên thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tƣ để phát triển du lịch 3.4.1.b Xây dựng môi trường đầu tư vào ngành du lịch an toàn, hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước tăng tính cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước - 46 - Trong tình hình có cạnh tranh gay gắt nƣớc khu vực giới hoạt động du lịch nhƣ thu hút vốn đầu tƣ, đôi với bất ổn du lịch hoạt động khủng bố nhƣ dịch bệnh Du lịch Việt Nam nói chung Bình Thuận nói riêng cần xây dựng hình ảnh ngành du lịch an toàn, hiệu quả: giữ vững ổn định trị, kinh tế xã hội; Bảo đảm an ninh cho du khách nhà đầu tƣ, nhà kinh doanh du lịch; chống khủng bố khống chế dịch bệnh; giảm giá cung cấp hàng hoá dịch vụ thiết yếu nhƣ điện, nƣớc, bƣu viễn thông… xóa bỏ chế hai giá ngƣời nƣớc khách nƣớc Nhà nƣớc cần hoàn thiện sách thu hút đầu tƣ theo hƣớng tăng cƣờng chế độ ƣu đãi, đơn giản hoá thủ tục cấp phép đầu tƣ, cấp quyền sử dụng đất, giải nhanh thủ tục sau cấp phép để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án đƣợc cấp phép Tiến tới chế bình đẳng ƣu đãi đầu tƣ nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc 3.4.1.c Hoàn thiện sách thuế để thúc đẩy huy động vốn vào ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu công tác chi ngân sách để tăng cường đầu tư phát triển kinh tế: Tiếp tục hoàn thiện sách thuế theo hƣớng khuyến khích, thúc đẩy đầu tƣ, tăng cƣờng tính cạnh tranh doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tích tụ vốn để thay đổi công nghệ, hạ giá thành, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, bồi dƣỡng nguồn thu lâu dài cho ngân sách Các quy định Luật thuế phải đơn giản, ổn định dễ thực dễ kiểm tra Đồng thời bối cảnh hội nhập kinh tế đòi hỏi hệ thống thuế nƣớc ta phải có tƣơng đồng với nƣớc khu vực thông lệ quốc tế, loại thuế có liên quan đến thƣơng mại đầu tƣ quốc tế Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) loại thuế có tính bao quát, đánh vào hầu hết loại hàng hoá dịch vụ có thị trƣờng, nên thuế giá trị gia tăng cần đƣợc quan tâm hoàn thiện để trở thành loại thuế tạo nguồn thu ổn định vững cho ngân sách nhà nƣớc Luật Thuế GTGT cần đƣợc sửa đổi theo hƣớng - 47 - đơn giản, phù hợp với trình độ kinh tế đại hƣớng phát triển dài hạn kinh tế: Thuế suất thuế GTGT phải tiến tới áp dụng mức thuế suất 10%, bên cạnh thuế suất 0% hàng xuất Mở rộng diện nộp thuế theo phƣơng pháp khấu trừ sở chấn chỉnh hệ thống kế toán doanh nghiệp theo Luật Kế toán ban hành, hạn chế tiến tới xoá bỏ chế độ khấu trừ khống sở thực tốt nguyên tắc sử dụng hoá đơn chứng từ hoạt động kinh doanh Đẩy nhanh tốc độ hoàn thuế đôi với việc chống hành vi lợi dụng hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền thuế nhà nƣớc Phát huy ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế để không ngừng nâng cao hiệu công tác hành thu, nâng cao ý thức chấp hành luật thuế cho ngƣời dân Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu mang tính chất điều tiết thu nhập, cần phải đƣợc hoàn thiện theo hƣớng giảm thuế suất để thu hút nguồn vốn đầu tƣ từ nƣớc vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt thu hút đầu tƣ nhƣ nay, việc hạ thấp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp có ý nghiã quan trọng vừa tạo môi trƣờng thuận lợi hấp dẫn đầu tƣ, vừa thúc đẩy doanh nghiệp tích luỹ vốn để đầu tƣ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu lớn tƣơng lai Bên cạnh cần phải đơn giản hoá quy định chi phí hợp lý hợp lệ để tính thuế, có chế độ khuyến khích doanh nghiệp tích lũy vốn để đầu tƣ mở rộng sản xuất đổi công nghệ Các loại thuế khác nhƣ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập ngƣời có thu nhập cao … cần đƣợc hoàn thiện cách đồng bộ, vừa nâng cao hiệu thu ngân sách, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế nhƣ cam kết Việt Nam tiến trình hội nhập Về chi ngân sách nhà nước, để nâng cao hiệu công tác huy động vốn, cần thực hành triệt để sách tiết kiệm để tăng nguồn vốn đầu tƣ Nhà nƣớc phải bảo đảm tăng chi cho đầu tƣ phát triển với tỷ lệ cao so với tăng chi thƣờng xuyên, trọng chi đầu tƣ sở hạ tầng để đẩy nhanh tốc độ thu hút vốn xã hội vào phát triển kinh tế Đẩy mạnh xã hội hoá việc cung cấp dịch vụ công nhằm giảm nhẹ gánh nặng chi ngân sách, thực rộng rãi việc khoán chi - 48 - đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cƣờng kiểm tra chống lãng phí, thất thoát chi ngân sách nhà nƣớc 3.4.1.d Phát triển thị trường tài chính, mở rộng khai thông kênh huy động vốn thị trường: Phát triển thị trƣờng tài bao gồm thị trƣờng tiền tệ thị trƣờng vốn, tập trung phát triển thị trƣờng vốn trung dài hạn Trƣớc mắt, cần đẩy nhanh tiến trình cấu lại xây dựng hệ thống ngân hàng thƣơng mại vững mạnh, huy động phân phối vốn có hiệu quả, đa dạng hoá loại hình tiền gởi tiết kiệm, phát triển dịch vụ toán dân cƣ để tăng tiền gởi toán, thực tốt công tác bảo hiểm tiền gởi Mở rộng thị trƣờng tín dụng quốc tế để huy động vốn ngoại tệ qua việc vay vốn, nhận ủy thác tài trợ để thu hút vốn cho kinh tế Phát triển thị trƣờng chứng khoán sở tăng nguồn cung cấp hàng hoá cho thị trƣờng thông qua biện pháp đẩy mạnh cổ phần hoá, kể cổ phần hoá công ty có vốn đầu tƣ nƣớc Khuyến khích phát hành loại trái phiếu phủ, trái phiếu công ty để huy động vốn Sử dụng biện pháp kích cầu chứng khoán, khuyến khích thành lập công ty kinh doanh chứng khoán quỹ đầu tƣ chứng khoán, mở rộng quyền tham gia kinh doanh chứng khoán nhà đầu tƣ nƣớc Phát triển thị trƣờng cho thuê tài để tạo thêm kênh tài trợ vốn cho doanh nghiệp việc cho phép nhà kinh doanh kể nƣớc nƣớc tham gia thị trƣờng, hình thành trung tâm giao dịch, môi giới mua bán máy móc thiết bị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đào tạo nhân lực để thúc đẩy phát triển thị trƣờng 3.4.1.e Hoàn thiện công cụ tài vĩ mô để thúc đẩy huy động vốn: - Hoàn thiện sách lãi suất theo hƣớng thị trƣờng, tiến tới tự hoá lãi suất, lấy quan hệ cung cầu vốn để định lãi suất kinh doanh ngân hàng tổ chức tín dụng, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ lãi suất thị trƣờng nƣớc với lãi suất thị trƣờng nƣớc khu vực nhƣ - 49 - giới để mở rộng phạm vi điều tiết vốn thị trƣờng tài Việt Nam Trong giai đoạn từ đến năm 2010, nên thực bƣớc thích hợp cho việc tiến tới tự hoá lãi suất nhƣ: tách tín dụng sách khỏi hệ thống ngân hàng thƣơng mại, xây dựng cấu trúc loại lãi suất chủ yếu thị trƣờng tiền tệ, bƣớc xoá bỏ chế công bố lãi suất cho vay ngắn hạn sau cho vay trung hạn dài hạn Ngân hàng nhà nƣớc tăng cƣờng sử dụng công cụ lãi suất tái cấp vốn kết hợp với lãi suất thị trƣờng mở để điều chỉnh lãi suất thị trƣờng - Thực sách tỷ giá hối đoái ổn định, linh hoạt có quản lý nhà nƣớc nhằm đạt hiệu cao huy động vốn phát triển xuất nhập Từng bƣớc tiến tới tự hoá tỷ giá hối đoái cho phù hợp với xu tự hoá tài hội nhập kinh tế Tuy nhiên, sách tỷ giá có tác động nhạy cảm ổn định kinh tế vĩ mô, cần phải có chuẩn bị chu đáo điều kiện có bƣớc thích hợp cho trình tự hoá tỷ giá nhƣ củng cố phát triển thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng, nâng cao tiềm lực dự trữ ngoại tệ quốc gia xác lập cấu ngoại tệ hợp lý, giảm dần can thiệp hành vào trình hình thành tỷ giá, nới lỏng biện pháp quản lý ngoại hối tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng ngoại tệ toán quốc tế chuyển vốn đầu tƣ 3.4.2 Các giải pháp địa phương: 3.4.2.a Các giải pháp thúc đẩy huy động vốn đầu tư để phát triển hạ tầng du lịch: Vốn đầu tƣ phát triển hạ tầng du lịch chủ yếu từ ngân sách nhà nƣớc Tuy nhiên điều kiện ngân sách tỉnh hạn chế, mặt cần phải nâng cao khả thu hút vốn ngân sách thực hành tiết kiệm chi thƣờng xuyên để tập trung cho đầu tƣ phát triển, mặt khác phải tranh thủ nguồn hỗ trợ từ trung ƣơng, ngành, thu hút thành phần kinh tế đầu tƣ phát triển hạ tầng du lịch với nhiều hình thức đa dạng 3.4.2.a.1 Giải pháp huy động vốn từ ngân sách nhà nước: - 50 - Ngân sách nhà nƣớc nguồn đầu tƣ quan trọng, có tính định hƣớng việc phát triển kinh tế xã hội nói chung với ngành du lịch địa phƣơng nói riêng Để tăng cƣờng thu hút đầu tƣ từ ngân sách, cần thực tốt số giải pháp sau: + Tổ chức tốt công tác thu ngân sách: Song song với việc hoàn thiện sách thuế, địa phƣơng cần áp dụng giải pháp nhằm bồi dƣỡng nguồn thu, đồng thời thực tốt nhiệm vụ thu đúng, đủ, kịp thời khai thác tốt nguồn thu, hạn chế thất thu ngân sách: - Tích cực động viên, khai thác nguồn thu từ thuế, phí vào ngân sách nhà nƣớc thông qua việc tạo dựng môi trƣờng tài bình đẳng, ổn định, thông thoáng thúc đẩy doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, cần quan tâm củng cố doanh nghiệp địa phƣơng - Đối với doanh nghiệp nhà nƣớc, đặc biệt doanh nghiệp địa phƣơng cần đƣợc kiên nhanh chóng xếp lại, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài cần phải thực giao, bán khoán, cho thuê giải thể, phá sản đủ điều kiện Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp làm ăn có hiệu để thu hút vốn đầu tƣ mở rộng sản xuất kinh doanh đổi công nghệ - Đối với doanh nghiệp quốc doanh phận phát triển mạnh số lƣợng quy mô, đóng góp nguồn thu ngày nhiều cho ngân sách, cần phải tăng cƣờng bồi dƣỡng, phát triển hỗ trợ Nhà nƣớc cần tạo điều kiện, hƣớng dẫn thực chế độ sổ sách kế toán, quản lý tài giúp doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, pháp luật chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Tích cực chống biểu vi phạm chế độ sử dụng hoá đơn chứng từ để trốn thuế, lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gian dối để chiếm đoạt tiền thuế nhà nƣớc - Đối với khoản thu phí, lệ phí phải đƣợc quản lý thực nghiêm túc theo quy định Chính phủ Các khoản thu phải đƣợc nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nƣớc, kịp thời ban hành danh mục thu mức thu theo quy định không để tồn tình trạng tùy tiện quản lý sử dụng - 51 - - Cần tập trung khai thác khoản thu đất Tăng cƣờng quản lý lập thu thuế nhà đất sở đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất theo quy định cuả nhà nƣớc để làm thu thuế Thực việc giao đất có thu tiền sử dụng đất khu du lịch tổ chức, cá nhân có dự án đầu tƣ ổn định lâu dài Đối với diện tích đất đƣợc cấp có thẩm quyền định cho thuê đất, cần lập hợp đồng thuê đất thu tiền theo quy định, khuyến khích chủ đầu tƣ nộp tiền thuê đất lần cho toàn thời gian đƣợc thuê đất theo quy định Nhà nƣớc để đƣợc hƣởng quyền lợi hành Quản lý chặt chẽ việc thu thuế chuyển quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất hợp pháp đóng đầy đủ khoản nghĩa vụ với ngân sách nhƣ thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế chuyển mục đích sử dụng đất lệ phí trƣớc bạ theo quy định - Để tăng cƣờng huy động vốn vào ngân sách nhà nƣớc, bên cạnh khoản thu có tính truyền thống, cần sớm ban hành sách huy động qua việc phát hành công trái, trái phiếu địa phƣơng dƣới nhiều hình thức, thời hạn mức lãi suất phù hợp + Thực hành tiết kiệm để tích lũy vốn cho đầu tư phát triển, hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước: Bình Thuận tỉnh nhận trợ cấp từ ngân sách trung ƣơng nguồn thu hạn chế, giải pháp quan trọng thực hành chủ trƣơng tiết kiệm chi tiêu, đặc biệt chi ngân sách để dành vốn chi cho đầu tƣ phát triển Muốn vậy, cần phải nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm cấp, ngành việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc, xây dựng điều chỉnh tiêu chuẩn định mức chi thƣờng xuyên cách hợp lý, giảm thiểu khoản chi chƣa cần thiết, tránh lãng phí ngân sách Nghiên cứu áp dụng biện pháp khoán chi ngân sách số ngành, địa phƣơng tỉnh Thực số dịch vụ công số lĩnh vực đô thị, giáo dục, y tế ,văn hoá, thể dục thể thao … để giảm bớt chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc - 52 - Trong công tác quản lý chi ngân sách, cần trọng nâng cao hiệu bố trí sử dụng nguồn vốn đầu tƣ phát triển sở đẩy mạnh việc phân công, phân cấp quản lý cho ngành cấp quyền địa phƣơng, đồng thời củng cố nâng cao chất lƣợng công tác chuẩn bị đầu tƣ, thực tốt công tác quy hoạch, lựa chọn, phê duyệt dự án, tƣ vấn đầu tƣ Tăng cƣờng quản lý công tác xây dựng bản, bảo đảm chất lƣợng công trình, chống thất thoát đầu tƣ xây dựng vốn vấn đề xúc 3.4.2.a.2 Huy động vốn từ nguồn khác để phát triển hạ tầng du lịch: Trong điều kiện ngân sách địa phƣơng hạn chế, để đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng du lịch, tranh thủ nguồn vốn sau: - Trên sở quy hoạch phát triển du lịch Bình Thuận thành trọng điểm du lịch nƣớc, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ trung ƣơng dành cho đầu tƣ phát triển hạ tầng khu du lịch trọng điểm chƣơng trình thực chiến lƣợc phát triển du lịch nƣớc - Xác định nhu cầu đầu tƣ cụ thể cấp điện, phát triển thông tin liên lạc khu du lịch để đề nghị Tổng công ty Điện lực, Bƣu - Viễn thông đầu tƣ khai thác Qua tranh thủ nguồn vốn đầu tƣ tổng công ty vào hạ tầng khu du lịch - Lập danh mục công trình hạ tầng du lịch có quy mô vừa, thi công nhanh, hiệu đầu tƣ cao nhƣ hệ thống giao thông ven biển, giao thông nội khu du lịch, hệ thống cấp nƣớc… để kêu gọi doanh nghiệp nƣớc nƣớc đầu tƣ theo nhiều hình thức: BOT, BOO… - Lập dự án kêu gọi viện trợ ODA để đầu tƣ xây dựng số công trình hạ tầng vừa có tác dụng thúc đẩy du lịch phát triển, vừa cải thiện đời sống dân cƣ địa bàn nhƣ: công trình cấp thoát nƣớc, nhà máy xử lý rác thải thành phố Phan Thiết Mũi Né - Nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình, lập quỹ đầu tƣ hạ tầng đô thị để thu hút vốn xây dựng hạ tầng 3.4.2.b Các giải pháp huy động vốn để đầu tư sở kinh doanh du lịch: - 53 - Việc đầu tƣ phát triển sở kinh doanh du lịch nhƣ khu nghỉ dƣỡng, khách sạn, nhà nghỉ, sở vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm… Bình Thuận chủ yếu doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nƣớc thực Tình hình thu hút vốn để đầu tƣ sở kinh doanh du lịch tiến triển khả quan tiếp tục tăng mạnh thời gian tới Tuy nhiên, để nguồn vốn đầu tƣ đƣợc trì liên tục đầu tƣ định hƣớng chiến lƣợc, cần thực giải pháp sau: 3.4.2.b.1 Thực tốt công tác thu hút đầu tư nước, khuyến khích đầu tư định hướng: Nhanh chóng xây dựng ban hành quy hoạch chi tiết khu du lịch tỉnh để làm sở định hƣớng cho nhà đầu tƣ Chuẩn bị tốt điều kiện đất đai, hạ tầng để nhà đầu tƣ nhanh chóng triển khai dự án đƣợc chấp thuận Một mặt, khuyến khích dự án đầu tƣ vào sở kinh doanh du lịch có quy mô lớn, phát triển sản phẩm du lịch đa dạng nhƣ loại hình thể thao biển, khu vui chơi giải trí, trung tâm thƣơng mại, dịch vụ phục vụ du lịch Mặt khác, cần có quy hoạch khu vực phát triển du lịch cộng đồng, du lịch dã ngoại nhằm thu hút nhà đầu tƣ có vốn hạn chế xây dựng sở phục vụ khách có thu nhập thấp trung bình Thực tốt sách ƣu đãi đầu tƣ đƣợc Chính phủ ban hành Bên cạnh tỉnh cần sớm ban hành ƣu đãi bổ sung để thu hút vốn đầu tƣ phát triển du lịch vùng khó khăn nhƣ huyện miền núi, hải đảo, khu du lịch xa trung tâm Giải hài hòa lợi ích nhà đầu tƣ cƣ dân địa phƣơng trình phát triển du lịch để tạo nên yếu tố thân thiện thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển bền vững 3.4.2.b.2 Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào phát triển du lịch: Thực trạng năm vừa qua cho thấy việc thu hút đầu tƣ nƣớc để phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận nhiều hạn chế, chƣa tƣơng xứng với nguồn - 54 - vốn đầu tƣ nƣớc Vì thời gian tới, cần áp dụng nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn quan trọng này: - Đẩy mạnh công tác lập danh mục dự án du lịch cụ thể kêu gọi đầu tƣ nƣớc Ƣu tiên thu hút vốn cho dự án du lịch có quy mô lớn, sản phẩm đa dạng sân gofl 18 lỗ Hàm Thuận Nam, sân gofl 18 lỗ Hàm Tân - Đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, cấp giấy phép đầu tƣ Giải tốt thủ tục sau cấp phép, đặc biệt vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục xây dựng đƣa công trình vào sử dụng 3.4.2.c Giải pháp huy động vốn từ nguồn tín dụng : Tiếp tục củng cố phát triển hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Ngoài chi nhánh ngân hàng thƣơng mại quốc doanh có địa bàn tỉnh Bình Thuận nhƣ Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển, Ngân hàng Công thƣơng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, cần khuyến khích thành lập ngân hàng thƣơng mại cổ phần, lập chi nhánh ngân hàng cổ phần Bình Thuận Nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng tổ chức tín dụng cách phát hành đa dạng loại kỳ phiếu, tín phiếu, tiền gởi tiết kiệm, mở rộng phƣơng thức toán qua ngân hàng Tập trung nguồn vốn huy động để đẩy mạnh cho vay trung dài hạn, đơn giản hoá thủ tục để tạo điều kiện cho danh nghiệp du lịch dễ dàng tiếp cận nguồn vốn đầu tƣ từ ngân hàng 3.4.2.d Mở rộng kênh huy động vốn: Thực tốt chƣơng trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc hoạt động ngành du lịch để thu hút vốn đầu tƣ Thành lập quỹ đầu tƣ hạ tầng du lịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành du lịch tỉnh tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ƣu đãi, với thị trƣờng chứng khoán thị trƣờng cho thuê tài để huy động vốn đầu tƣ phát triển doanh nghiệp 3.4.2.e Đẩy mạnh xúc tiến du lịch, quảng bá thông tin kêu gọi đầu tư: Tỉnh cần tăng cƣờng giới thiệu tiềm du lịch hội đầu tƣ phƣơng tiện thông tin đại chúng Tích cực tham gia hội chợ, hội thảo, - 55 - triển lãm du lịch nƣớc khu vực Tham gia chƣơng trình tuyên truyền, quảng bá du lịch Tổng cục du lịch chủ trì để giới thiệu hình ảnh hoạt động du lịch Bình Thuận với nhà đầu tƣ du khách Đẩy mạnh việc xuất ấn phẩm giới thiệu sách thu hút đầu tƣ tỉnh, sớm xây dựng website du lịch Bình Thuận, website kế hoạch đầu tƣ để quảng bá thông tin đầu tƣ du lịch mạng internet 3.4.2.f Phát triển nguồn nhân lực để thu hút vốn đầu tư: Để tăng cƣờng thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tƣ cho phát triển du lịch địa phƣơng, giải pháp quan trọng tỉnh phải có sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ tay nghề du lịch Trong thời gian tới cần phải trọng giải pháp sau: - Tiến hành điều tra nhu cầu thực trạng số lƣợng trình độ nghiệp vụ lao động ngành để có kế hoạch đào tạo đào tạo lại Tăng cƣờng hợp tác liên kết với trƣờng đại học, trung tâm đào tạo, dạy nghề du lịch để đào tạo cán đáp ứng cho khâu từ lập kế hoạch, quy hoạch du lịch; cán quản lý đến lao động hoạt động doanh nghiệp kinh doanh du lịch - Có sách xây dựng đội ngũ cán quản lý chuyên gia lành nghề, có trình độ cao cho ngành du lịch Một mặt cần cử cán trẻ có trình độ để đào tạo, tu nghiệp nƣớc Mặt khác, có sách thu hút đội ngũ cán có chuyên môn, nghiệp vụ cao, chuyên gia du lịch làm việc Bình Thuận - Tiếp tục kiện toàn máy quản lý nhà nƣớc du lịch, tăng cƣờng nhân có lực cho Sở Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, Ban Quản lý khu du lịch để tham mƣu cho UBND Tỉnh công tác quản lý, đầu tƣ phát triển du lịch theo định hƣớng đề - 56 - KẾT LUẬN Qua phân tích, đánh giá thực trạng xác định giải pháp thúc đẩy huy động vốn cho đầu tƣ phát triển ngành du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006– 2010, rút kết luận sau: Với tiềm dồi điều kiện tự nhiên, xã hội nhân văn, ngành du lịch Bình Thuận phát triển nhanh chóng có sức thu hút mạnh nhà đầu tƣ nƣớc nhƣ nƣớc Trong năm vừa qua, công tác huy động vốn đầu tƣ cho phát triển du lịch Bình Thuận đạt đƣợc kết khả quan Lƣợng vốn đầu tƣ gia tăng mạnh mẽ thời gian gần tạo điều kiện cho ngành du lịch địa phƣơng có chuyển biến tích cực, đạt tốc độ tăng trƣờng cao so với ngành kinh tế khác tỉnh, góp phần đƣa du lịch từ chỗ hoạt động ngành thƣơng mại trở thành ngành kinh tế tƣơng đối hoàn chỉnh, giữ vai trò ngày quan trọng cấu kinh tế điạ phƣơng Quá trình huy động vốn cho đầu tƣ phát triển du lịch Bình Thuận thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, vƣớng mắc cần khắc phục Trong bật bất cập huy động vốn đầu tƣ cho sở hạ tầng, cân đối thu hút vốn đầu tƣ nƣớc đầu tƣ nƣớc ngoài, cân đối thu hút đầu tƣ vào vùng, khu du lịch trọng điểm tỉnh, vƣớng mắc triển khai dự án đầu tƣ Để tăng cƣờng huy động vốn cho đầu tƣ bảo đảm cho mục tiêu phát triển du lịch Bình Thuận nhanh, bền vững định hƣớng giai đoạn 2006– 2010, cần áp dụng đồng giải pháp: từ giải pháp vĩ mô nhƣ hoàn thiện sách, luật pháp, tạo môi trƣờng thuận lợi để thu hút vốn; hoàn thiện công cụ kinh tế vĩ mô hỗ trợ huy động vốn đến giải pháp mang tính điạ phƣơng nhƣ tổ chức tốt công tác thu hút đầu tƣ, mở rộng kênh huy động vốn, thực sách ƣu đãi đầu tƣ, giải toả vƣớng mắc đất đai, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, quảng bá thông tin kêu gọi đầu tƣ Từ kết luận cho thấy, để đáp ứng nhu cầu đầu tƣ cho ngành du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010, với mục tiêu đƣa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn địa phƣơng, cần phải có phối hợp đồng ngành cấp việc thực chiến lƣợc phát triển đề ra, công tác huy động vốn phải đƣợc đẩy mạnh để tăng cƣờng đầu tƣ thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh, cân đối bền vững tƣơng lai / - 57 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiêm Xuân Đạt, Nguyễn Minh Phong (2002), Giải pháp Tài thúc đẩy phát triển kinh tế TP.Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia Nguyễn Hồng Giáp (2002), Kinh tế du lịch, NXB Trẻ Phan Thúc Huân (2000), Kinh tế học phát triển, Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Trần Xuân Kiên (1997), Tích tụ tập trung vốn nước, NXB Thống Kê Robert Lanquar (2002), Kinh tế du lịch, NXB Thế giới Dƣơng Thị Bình Minh (1999), Lý thuyết Tài - Tiền tệ, NXB Giáo dục Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân, Sử Đình Thành (2002), Sử dụng công cụ tài để huy động vốn cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020, NXB Thống Kê Hồ Xuân Phƣơng, Đỗ Minh Tuấn, Chu Minh Phƣơng (2002), Tài Chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, NXB Tài Chính Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định (2001), Tài quốc tế, NXB Thống Kê 10 Trần Ngọc Thơ (2003), Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống Kê 11 Văn Kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X 12 Văn Kiện Đại hội Đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ X, XI 13 Sở Du Lịch Bình Thuận, Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch Bình Thuận đến năm 2010 14 Chi Cục Thống kê Bình Thuận, Niên giám thống kê Bình Thuận 2004 15 Website tỉnh Bình Thuận: www.binhthuan.gov.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010, Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010, Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC KÊNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TỈNH BÌNH THUẬN, CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006– 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay