Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đấu Thầu Mua Sắm Trang Thiết Bị, Phương Tiện Tại Cục Kế Hoạch Và Đầu Tư - Bộ Công An

103 173 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - VÕ THỊ HỒNG LAN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, PHƢƠNG TIỆN TẠI CỤC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ - BỘ CÔNG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2014 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - VÕ THỊ HỒNG LAN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, PHƢƠNG TIỆN TẠI CỤC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ - BỘ CÔNG AN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 603401 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN NGỌC THANH Hà Nội - 2014 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 10 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN 10 LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, PHƢƠNG TIỆN 10 1.1.Đấu thầu đấu thầu mua sắm 10 1.1.1 Khái niệm đấu thầu kinh tế: 10 1.1.2 Khái niệm đấu thầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị (gọi chung đấu thầu mua sắm hàng hóa): .11 1.1.3 Đặc điểm đấu thầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị: .11 1.2 Vai trò đấu thầu kinh tế thị trƣờng .11 1.2.1 Đối với chủ đầu tƣ: 11 1.2.2 Đối với nhà thầu: .12 1.2.3 Đối với Nhà nƣớc: .12 1.2.4 Đối với xã hội: 13 1.2.5 Đối với quốc tế: 13 1.3 Quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị .13 1.3.1 Khái niệm quản lý nói chung quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị nói riêng .13 1.3.2 Sự cần thiết công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị 14 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị 16 1.3.4 Quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị bao gồm nội dung sau: .18 1.3.5.Các tiêu đánh giá quản lý đấu thầu 21 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 1.4 Kinh nghiệm quản lý đấu thầu số Bộ, Ngành học kinh nghiệm công tác quản lý đấu thầu Cục Kế hoạch Đầu tƣ, Bộ Công an 25 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý đấu thầu số Bộ, Ngành .25 1.4.2 Bài học kinh nghiệm công tác quản lý đấu thầu Cục Kế hoạch Đầu tƣ - Bộ Công an 35 CHƢƠNG 38 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, PHƢƠNG TIỆN TẠI CỤC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 38 2.1 Tổng quan Cục Kế hoạch Đầu tƣ 38 2.1.1 Sự hình thành phát triển đơn vị .38 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy đơn vị 39 2.1.3 Tình hình công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phƣơng tiện Cục Kế hoạch Đầu tƣ .40 2.2 Thực trạng công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phƣơng tiện Cục Kế hoạch Đầu tƣ giai đoạn 2010-2013: 46 2.2.1.Về công tác ban hành, phổ biến, hƣớng dẫn thực văn QPPL đấu thầu: 46 2.2.2 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán thực công tác quản lý đấu thầu: 47 2.2.3 Công tác tổ chức thẩm định đấu thầu .47 2.2.4 Công tác quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định thông tin đấu thầu: 52 2.2.5 Công tác kiểm tra, giám sát giải kiến nghị đấu thầu: 52 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý đấu thầu gắn với tiêu đặc thù Ngành 53 2.3.1 Kết đạt đƣợc: 53 2.3.2.Một số tồn tại, hạn chế: 58 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế: .61 CHƢƠNG 63 ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ, PHƢƠNG TIỆN TẠI CỤC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ - BỘ CÔNG AN TRONG THỜI GIAN ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN 2020 63 3.1 Định hƣớng hoàn thiện quản lý đấu thầu 63 3.1.1 Bối cảnh quốc tế, nƣớc tác động đến quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phƣơng tiện Cục Kế hoạch Đầu tƣ-Bộ Công an 63 3.1.2.Mục tiêu, định hƣớng công tác quản lý đấu thầu thời gian đến 2015, tầm nhìn 2020: .64 3.2.Giải pháp hoàn thiện quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phƣơng tiện Cục Kế hoạch Đầu tƣ .66 3.2.1 Hoàn thiện văn pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu thầu mua sắm đơn vị 66 3.2.2 Cơ cấu lại máy nhƣ quy định chức năng, nhiệm vụ phận làm công tác quản lý đấu thầu .68 3.2.3 Nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán trực tiếp làm công tác đấu thầu .70 3.2.4 Đơn giản hoá quy trình đấu thầu .71 3.2.5 Chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá hoạt động đấu thầu theo hƣớng tự chủ, tự chịu trách nhiệm .74 3.2.6 Quy định chi tiêu tài chính, lệ phí thẩm định, quản lý thẩm định rõ ràng 76 3.2.7 Tăng cƣờng tra, kiểm tra giám sát hoạt động đấu thầu .77 3.2.8.Thành lậpTrung tâm mua sắm tài sản công thí điểm: .79 PHẦN KẾT LUẬN .81 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 Phụ lục 1-a 86 Phụ lục 1-b 89 Phụ lục 1-c 90 Phụ lục 1-d 92 Phụ lục .94 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU BCA Bộ công an H43 Cục Kế hoạch Đầu tƣ TCIV Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật TTB Trang thiết bị CAND Công an nhân dân CBCS Cán chiến sỹ KHĐT Kế hoạch đấu thầu HSMT Hồ sơ mời thầu KQLCNT 10 ĐTRR Đấu thầu rộng rãi 11 ĐTHC Đấu thầu hạn chế 12 CĐT 13 CHCT 14 TTH 15 NGUYÊN NGHĨA Kết lựa chọn nhà thầu Chỉ định thầu Chào hàng cạnh tranh Tự thực ĐH, GKHSX Đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất 16 QPPL 17 Nxb Quy phạm pháp luật Nhà xuất i Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC BẢNG STT SỐ HIỆU NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1 Tỷ lệ lựa chọn hình thức mua sắm lực lƣợng qua năm từ 2010-2013 Kết đấu thầu đơn vị trực thuộc Bộ 46 Bảng 2.2 Công an từ năm 2010 đến theo đánh giá 55 chung Bảng 2.3 Kết đấu thầu đơn vị trực thuộc Bộ Công an 04 năm theo hình thức lựa chọn ii 57 DANH MỤC HÌNH STT SỐ HIỆU Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 NỘI DUNG Sơ đồ máy Cục Kế hoạch Đầu tƣ Tình hình mua sắm công 03 năm: cấp Bộ; Tổng cục địa phƣơng Chức năng, nhiệm vụ Phòng Giám sát Quản lý đấu thầu Quy trình nguồn mua sắm từ dự án Quy trình nguồn kinh phí chi an ninh thƣờng xuyên iii TRANG 39 59 69 71 71 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Đấu thầu phƣơng thức vừa có tính khoa học vừa có tính pháp quy, khách quan mang lại hiệu cao, tạo cạnh tranh lành mạnh hợp pháp thị trƣờng Đó điều kiện thiết yếu để đảm bảo thành công cho chủ đầu tƣ thông qua tính tích cực, hiệu mang lại hạ giá thành, tiết kiệm kinh phí đầu tƣ Đấu thầu thúc đẩy lực lƣợng sản xuất phát triển, đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật, đổi công nghệ, từ góp phần tích cực thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá kinh tế đất nƣớc Nếu nhƣ trƣớc đây, đấu thầu đƣợc nhắc đến sớm lĩnh vực đầu tƣ xây dựng hầu hết văn quy phạm pháp luật, thông tƣ hƣớng dẫn tập trung quy định, hƣớng dẫn lĩnh lực xây dựng đến năm 2005, Luật Đấu thầu đời nhƣ văn pháp quy hoàn chỉnh quy định hoạt động đấu thầu thuộc lĩnh vực tƣ vấn, xây lắp mua sắm hàng hóa Sau năm thực hiện, đến Luật Đấu thầu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu, chủ đầu tƣ dự án thuộc nhiều lĩnh vực, cấp độ khác Đặc biệt, thông qua việc thực luật góp phần cho chủ đầu tƣ lựa chọn đƣợc nhà thầu có lực, kinh nghiệm để từ tiết kiệm, giảm chi phí công đoạn, hoạt động mua sắm công Tuy nhiên, việc thực công tác đấu thầu năm qua trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện, nên bộc lộ nhiều hạn chế, vƣớng mắc bất cập Tính chuyên nghiệp đấu thầu chƣa cao Công tác theo dõi, phát sai sót, tiêu cực hạn chế, gặp nhiều khó khăn chế độ báo cáo Một số chủ đầu tƣ hạn chế lực nên không đủ trình độ kiểm soát nhiệm vụ mục tiêu đƣợc giao, thể qua việc lúng +Phối hợp với đơn vị chuyên ngành xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản công, mua sắm loại tài sản công theo yêu cầu trang bị đồng bộ, đại, đặc chủng +Tổ chức nghiên cứu thị trƣờng mua sắm phục vụ việc hoạch định kế hoạch mua sắm ngắn hạn, dài hạn tƣ vấn mua sắm +Tiếp nhận sử dụng có hiệu nguồn kinh phí; Thực chế độ báo cáo, thống kê, kế toán theo quy định hành -Về tổ chức máy: Trung tâm mua sắm tài sản công Bộ Công an Giám đốc phụ trách có 03 Phó giám đốc giúp việc Bao gồm: -Ban kế hoạch tổng hợp -Ban nghiệp vụ mua sắm -Ban thị trƣờng -Ban Tài chính-Kế toán 80 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi PHẦN KẾT LUẬN Đấu thầu hoạt động kinh tế thị trƣờng, tuân theo quy luật khách quan thị trƣờng nhƣ quy luật cung- cầu, quy luật giá cả- giá trị Hoạt động đấu thầu ngày khẳng định vai trò quan trọng thiếu đƣợc kinh tế thị trƣờng kích thích kinh tế phát triển theo hƣớng chuyên môn hóa sâu đa phƣơng hóa rộng Đối với nƣớc có kinh tế phát triển, đấu thầu trở nên đỗi quen thuộc lĩnh vực mua sắm không Chính phủ mà tổ chức cá nhân khác Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam, hoạt động đấu thầu mẻ, trình vừa triển khai thực vừa điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với kinh tế Vì vậy, công tác quản lý đấu thầu quan chức bộc lộ hạn chế, yếu Cục Kế hoạch Đầu tƣ - Bộ Công an đơn vị có chức quản lý đấu thầu, thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Đấu thầu nhà nƣớc Việt Nam, năm qua công tác quản lý đấu thầu giúp Bộ thực thành công số mục tiêu, nhiệm vụ định nhƣ: Kịp thời cung cấp trang thiết bị, phƣơng tiện phục vụ công tác, chiến đấu, hoàn thành tiêu ngân sách Nhà nƣớc giao, giúp chấn chỉnh minh bạch hóa hoạt động đấu thầu Bộ…Tuy nhiên, qúa trình thực tồn hạn chế nhƣ: Chƣa hoàn thiện văn pháp lý hƣớng dẫn công tác đấu thầu, cấu tổ chức máy quản lý đấu thầu bất cập, hình thức mua sắm theo chế khép kín, chủng loại, mẫu mã trang thiết bị, phƣơng tiện mua sắm chƣa đồng bộ, thống Trƣớc vấn đề cấp thiết đặt ra, đề tài sâu phân tích thực trạng, đồng thời nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm quản lý đấu thầu số Bộ, Ngành, quốc tế đƣa số giải pháp nhƣ: Hoàn thiện khung pháp lý hƣớng dẫn đấu thầu, cấu lại máy tổ chức quản lý đấu thầu, nâng cao 81 lực cán bộ, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu, thành lập trung tâm mua sắm tài sản công Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phương tiện Cục Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công an” Là công trình nghiên cứu tâm huyết tác giả cố gắng sâu tìm hiểu sở lý luận hoạt động đấu thầu, quản lý đấu thầu, tìm hiểu kinh nghiệm số Bộ, Ngành, đánh giá kỹ thực trạng để từ đƣa giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu đơn vị Tuy nhiên, hạn chế phạm vi thời gian nghiên cứu, đề tài nghiên cứu đến năm 2015, tầm nhìn 2020 Vì vậy, hi vọng luận văn gợi ý cho công trình nghiên cứu với quy mô, phạm vi lớn để đƣa đƣợc giải pháp mang tính tổng thể, nhƣ xu hƣớng quản lý đấu thầu tƣơng lai Thực đề tài tránh khỏi khiếm khuyết, hạn chế, tác giả mong muốn nhận đƣợc ý kiến góp ý từ phía hội đồng, bạn học viên độc giả quan tâm để tác giả có hội đƣợc hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác quản lý đấu thầu đơn vị thời gian tới Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội tận tình hướng dẫn trình thực Xin gửi lời cám ơn đến Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an, Lãnh đạo Cục Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công an khuyến khích tạo điều kiện để nghiên cứu đề tài Xin gửi lời cám ơn đến Lãnh đạo Phòng Quản lý đấu thầu, Cục Kế hoạch Đầu tư-BQP Lãnh đạo Phòng thuộc Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam hỗ trợ tài liệu giúp hoàn thành luận văn 82 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Văn Bốn (2012), “Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu”, Nxb Chính trị Quốc gia, 204 Tr Ngô Minh Hải (2012), Quản lý đấu thầu, thực trạng Việt Nam kinh nghiệm quốc tế, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội Nguyễn Việt Hùng (2005), Bài phát biểu nội dung Luật Đấu thầu, Báo Đấu thầu, Tr.3-4 Trần Văn Hùng (2007), Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng công trình giao thông Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2011), Thông tƣ số 01/2011/TT-BKH ngày 04/01/2011 quy định chi tiết kiểm tra công tác đấu thầu, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2012), Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu năm 2012, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2010), Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực Luật đấu thầu sửa đổi nghị định 85/2009/NĐ-CP, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2008), Báo cáo hoạt động mua sắm công Việt Nam, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2013), Đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng 06 tháng cuối năm 2013 ngày 20/06/2013 10 Bộ Tài (2012), Quy chế tổ chức đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ theo phương thức tập trung đơn vị hành chính, nghiệp năm 2012, Hà Nội 11 Chính phủ (2005), Nghị định 16/2005/NĐ-CP việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Hà Nội 83 12 Lao động (2012),“Hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình”, Hà Nội 13 Nghị định Chính phủ (1999),Nghị định 14(2000), Nghị định 66(2003), Quy chế đấu thầu sở lồng ghép nghị định, Hà Nội 14 Quốc hội (2005), Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11ngày 29/11/2005, Quốc hội (2009), sửa đổi bổ sung số điều liên quan đến đầu tư xây dựng (Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009), Hà Nội 15 Quốc hội (2005), Chính phủ (2009), “Luật đấu thầu Nghị định 85/2009/NĐ-CP/15-10-2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng”, Nxb Tài chính, Hà Nội 16 Thủ tƣớng Chính phủ (2011), Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03/08/2011 chấn chỉnh việc thực hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu công tác đấu thầu, Hà Nội 17 Tờ thông tin đấu thầu vụ quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tƣ số 06,07,08 18 Thời báo kinh tế Việt Nam số 04, 05, 06 năm 2013 19 Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam (2002), Việt Nam cải cách hệ thống đấu thầu mua sắm công, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội Tiếng Anh 20 The World Bank (2011), “Guidelines procurement of goods, works and non-consulting service”, Washington DC 21 The Asia Development Bank (2013), “Procurement Guidelines”,Mandaluyong 22 Japan Bank for International Cooperation (2010), “Procurement Guidelines”, Tokyo 84 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Website: 23 www.adb.org/site/business-opportunities/operationalprocurement/goods-services/bidding-procedures 24 www.cipe.org/publications/detail/apec-procurement-transparencystandards-vietnam-need-move-law-practice 25 www.dauthau.bacvietluat.vn 26 www.dpi.danang.gov.vn/node/2223 27 www.duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/dt_duthao_luat/View_Deta il.aspx?ItemID=653&TabIndex=1 28 www.giaothongvantai.com.vn/kinh-te/chuyen-quan-ly/201305/Ke-holon-trong-dau-thau-302128/ 29 www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.asp x?ItemID=15516 30 www.muasamcong.mpi.gov.vn 31 www.thoibaonganhang.vn/tin-tuc/1-luat-dau-thau-chua-giai-quyet-duochai-van-nan thong-thau-va-lang-phi-9443.html 32 www.tuvandautu.info 33 www.vafie.org.vn/index.php?mod=article&cat=nghiencuutraodoi&cat_i d=38&article=379 34 www.vn.business.vn 35 www.vneconomy.vn/20130605024448512P0C9920/bao-ve-nha-thaunoi-trong-luat-dau-thau-sua-doi.htm 36 www.xaydungduan.com.vn/tin-tuc-thiet-ke-xay-dung/can-tang-cuongrong-rai-dau-thau-tap-trung.html 37 www.wisegeek.com/what-is-procurement-management.htm 85 Phụ lục 1-a Nội dung lựa chọn nhà thầu Tổng Công ty VEC: TT Nội dung công việc Chủ trì thực Ghi I Kế hoạch đấu thầu (KHĐT) Thẩm quyền phê duyệt người định đầu tư Lập kế hoạch đấu thầu P.QLĐT/PMU/PIU Các (tƣ vấn) phòng p/h Xem xét thông qua KHĐT phạm vi VEC TGĐ/ ĐTV Đàm phán/thống KHĐT với nhà tài trợ (nếu có) Chủ tịch HĐTV/TGĐ Hoặc ngƣời đƣợc CTHĐTV ủy quyền Trình duyệt KHĐT TGĐ P QLĐT tham mƣu Thẩm định KHĐT Cục QLXD/P TĐ Phê duyệt KHĐT Bộ GTVT/HĐTV Đăng thông báo KHĐT II Chuẩn bị đấu thầu Sơ tuyển nhà thầu/lựa chọn danh sách ngắn 1.1 Lập, xem xét HSMST/HSMQT/TCĐG 1.2 Trình TGĐ HSMST/HSQT/TCĐG 1.3 Thẩm định HSMST/HSMQT/TCĐG Phòng QLĐT 86 Phõn cấp TGD tổ chức thực định (Nếu có) P.QLĐT/PMU/PIU Các (tƣ vấn) phòng p/h P QLĐT Tổ Thẩm định P TĐ thƣờng Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi trực 1.4 Hoàn thiện, xin ý kiến nhà tài trợ (nếu có) P QLĐT P TĐ p/h 1.5 Phê duyệt HSMST/HSMQT/TCĐG TGĐ P TĐ 1.6 Thông báo, phát hành, làm rõ HSMST/HSMQT Phòng QLĐT Các phòng p/h 1.7 Tiếp nhận, mở, bảo quản HSDST/HSQT Tổ Chuyên gia 1.8 Đánh giá HSDST/HSQT Tổ Chuyên gia 1.9 Báo cáo kết đánh giá Tổ Chuyên gia 1.10 Thẩm định kết đánh giá Tổ Thẩm định P TĐ 1.11 Hoàn thiện báo cáo đánh giá theo ý kiến thẩm định, xin ý kiến nhà tài trợ (nếu có) TCG ĐT P.QLĐT; P TĐ p/h 1.12 Phê duyệt Danh sách NT trúng sơ tuyển/ Danh sách ngắn TGĐ P TĐ 1.13 Thông báo Danh sách NT trúng sơ tuyển/ Danh sách ngắn Phòng QLĐT Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT/HSMCH/HSYC/TCĐG TGĐ tổ chức thực hiện, HĐTV thông qua 2.1 Lập HSMT/HSMCH/HSYC/TCĐG P QLĐT/PMU/PIU (tƣ vấn) Các phòng p/h 2.2 Thẩm định HSMT/HSMCH/HSYC/TCĐG Tổ Thẩm định P TĐ thƣờng trực 2.3 Trình HĐTV HSMT/HSMCH/HSYC/TCĐG TGĐ P QLĐT 2.4 Hoàn thiện, xin ý kiến nhà tài trợ (nếu có) P QLĐT P TĐ p/h 2.6 Phê duyệt HSMT/HSMCH/HSYC/TCĐG HĐTV P TĐ 2.7 Thông báo mời thầu Phòng QLĐT 87 III TGĐ tổ chức thực hiện, HĐTV thông qua Tổ chức đấu thầu Phát hành HSMT/HSMCH/HSYC Phòng QLĐT Làm rõ HSMT/HSMCH/HSYC Phòng QLĐT Tiếp nhận, mở, quản lý HSDT/HSCH/HSĐX Tổ Chuyên gia Đánh giá HSDT/HSCH/HSĐX Tổ Chuyên gia Làm rõ HSDT/HSCH/HSĐX Tổ Chuyên gia Báo cáo kết đánh giá Tổ Chuyên gia Thẩm định kết đánh giá Tổ Thẩm định P TĐ thƣờng trực Thƣơng thảo sơ có TGĐ P QLĐT, TCG Trình HĐTV kết đánh giá TGĐ P QLĐT 10 Hoàn thiện, xin ý kiến nhà tài trợ (nếu có) Tổ Chuyên gia P QLĐT, TCG 11 Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu HĐTV P TĐ 12 Thông báo kết lựa chọn nhà thầu Phòng QLĐT IV Xử lý tình đấu thầu Tình liên quan đến KHĐT/ Các phòng p/h P QLĐT TGĐ P QLĐT HĐTV P QLĐT, TĐ HSMST/HSMQT/HSMT/HSMCH/HSYC Liên quan đến kết lựa chọn nhà thầu V Cung cấp thông tin đấu thầu 88 Phòng QLĐT Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phụ lục 1-b Lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Tổng Công ty VEC: Trách nhiệm Tiến trình Nội dung Bắt đầu - Phòng Quản lý đấu thầu Lập KHĐT - Mục 5.2.1.2.1 - HĐTV/ Tổng giám đốc Xem xét KHĐT - Mục 5.2.1.2.2 Đàm phán/thống với nhà tài trợ - Mục 5.2.1.2.3 - Chủ tịch HĐTV/ Tổng giám đốc - Tổng giám đốc Trình duyệt KHĐT - Mục 5.2.1.2.4 - Bộ GTVT (Cục QLXD)/ Phòng Thẩm định - Bộ Giao thông vận tải/ HĐTV - Phòng Quản lý đấu thầu Thẩm định KHĐT - Mục 5.2.1.2.5 Phê duyệt KHĐT - Mục 5.2.1.2.6 Thông báo KHĐT Kết thúc - Mục 5.2.1.2.8 Lƣu trữ: - Tờ trình phê duyệt KHĐT - Quyết định phê duyệt KHĐT - Báo cáo thẩm định - Văn bản, hồ sơ liên quan 89 Phụ lục 1-c Sơ tuyển, lựa chọn danh sách ngắn Tổng Cụng ty VEC: Trách nhiệm Tiến trình Nội dung Bắt đầu - TGĐ (chỉ đạo) - Phòng Quản lý đấu thầu Lập HSMST, HSMQT, TCĐG - Mục 5.2.2.2.1 Trình TGĐ HSMST, HSMQT, TCĐG - Mục 5.2.2.2.2 - Các phòng tham mƣu - Ban QLDA (tƣ vấn) - Phòng Quản lý đấu thầu - Tổ Thẩm định - Phòng Quản lý đấu thầu Xem xét HSMST, HSMQT, TCĐG Xin ý kiến nhà tài trợ HSMST, HSMQT - Mục 5.2.2.2.3 - Mục 5.2.2.2.4 Phê duyệt HSMST, HSMQT, TCĐG - Mục 5.2.2.2.5 Thông báo, phát hành HSMST, HSMQT - Mục 5.2.2.2.6 - Tổ Chuyên gia đấu thầu Tiếp nhận, mở, đánh giá HSDST, HSQT - Mục 5.2.2.2.7 - Tổ Chuyên gia Trình TGĐ xem xét kết đánh giá HSDST, HSQT - Mục 5.2.2.2.8 Xem xét kết đánh giá - Mục 5.2.2.2.9 - Tổng giám đốc - Phòng Quản lý đấu thầu - Tổ Thẩm định - Tổ Chuyên gia/QLĐT Xin ý kiến nhà tài trợ kết sơ tuyển, lựa chọn danh sách ngắn 90 - Mục 5.2.2.2.10 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Tổng giám đốc - Phòng Quản lý đấu thầu Phê duyệt kết sơ tuyển, lựa chọn danh sách ngắn Thông báo kết sơ tuyển, lựa chọn danh sách ngắn - Mục 5.2.2.2.11 - Mục 5.2.2.2.12 Lƣu trữ: Kết thúc - HSMST, HSMQT, TCĐG - HSDST, HSQT - Tờ trình, Báo cáo, Biên 91 Phụ lục 1-d Tổ chức lựa chọn nhà thầu Tổng Cụng ty VEC: Trách nhiệm Tiến trình Nội dung Bắt đầu - TGĐ (chỉ đạo) - Phòng Quản lý đấu thầu Lập HSMT/HSMCH/ HSYC/TCĐG - Mục 5.2.3.2.1 - Các phòng tham mƣu - Ban QLDA (tƣ vấn) - Tổ Thẩm định Xem xét HSMT/ HSMCH/HSYC/ TCĐG - TGĐ Trình HĐTV HSMT, HSMCH/HSYC/TCĐG - Phòng QLĐT Xin ý kiến nhà tài trợ HSMT/HSMCH/HSYC - Mục 5.2.3.2.2 - Mục 5.2.3.2.3 - Mục 5.2.3.2.4 - Hội đồng thành viên Phê duyệt HSMT/ HSMCH/HSYC/TCĐ G - Mục 5.2.3.2.5 - Phòng Quản lý đấu thầu Thông báo, phát hành HSMT/ HSMCH/HSYC - Mục 5.2.3.2.6 Tiếp nhận, mở, đánh giá HSDT/ HSCH/HSĐX - Mục 5.2.3.2.7 Xem xét kết đánh giá - Mục 5.2.3.2.8 - TGĐ Thƣơng thảo sơ (trƣờng hợp cần thiết) - Mục 5.2.3.2.9 - TGĐ Trình HĐTV kết đánh giá, lựa chọn nhà thầu - Tổ Chuyên gia đấu thầu - Tổ Thẩm định 92 - Mục 5.2.3.2.10 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - TGĐ Xin ý kiến nhà tài trợ kết lựa chọn nhà thầu - Hội đồng thành viên Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu - Phòng Quản lý đấu thầu Thông báo kết lựa chọn nhà thầu - Mục 5.2.3.2.11 - Mục 5.2.3.2.12 - Mục 5.2.3.2.13 Lƣu trữ: Kết thúc - HSMT, HSMCH, HSYC, TCĐG - HSDT, HSCH, HSĐX - Tờ trình, Báo cáo, Biên bản, định phê duyệt 93 Phụ lục Báo cáo khảo sát tình hình mua sắm tài sản công Bộ, Ngành, địa phương 03 năm (Theo Báo cáo số 215/BC-TCIV-H43, năm 2013) Đơn vị tính: Triệu đồng TT Đơn vị mua sắm I Năm 2010 Giá trị Theo dự toán Theo thực tế Chênh lệch 710.502 689.348 21.154 Ngân hàng phát triền VN 72.898 69.916 2.982 Ngân hàng Nhà nƣớc VN 102.152 101.371 781 Bộ Tƣ Pháp 12.728 12.569 159 Bộ Tài Chính 313.597 304.742 8.855 Tỉnh Bình Thuận 18.873 18.821 52 Tỉnh Thái Bình 190.254 181.259 8.325 1.699.919 1.433.387 266.532 II Năm 2011 Ngân hàng phát triền VN 10.730 10.088 642 Ngân hàng Nhà nƣớc VN 37.808 37.634 174 Bộ Tài Chính 1.442.508 1.198.824 243.684 Tỉnh Bình Thuận 830.000 829.000 1.000 Tỉnh Thái Bình 208.043 186.012 22.031 1.161.043 1.062.750 98.293 12.838 7.590 5.248 III Năm 2012 Bộ Tài Chính Tỉnh Bình Thuận 845.000 752.000 93.000 Tỉnh Thái Bình 303.205 303.160 45.000 94
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đấu Thầu Mua Sắm Trang Thiết Bị, Phương Tiện Tại Cục Kế Hoạch Và Đầu Tư - Bộ Công An, Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đấu Thầu Mua Sắm Trang Thiết Bị, Phương Tiện Tại Cục Kế Hoạch Và Đầu Tư - Bộ Công An, Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Đấu Thầu Mua Sắm Trang Thiết Bị, Phương Tiện Tại Cục Kế Hoạch Và Đầu Tư - Bộ Công An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay