Hiệu quả của Phẫu thuật tạo đường hầm OMC – túi mật – da thực hiện trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan sót và tái phát

152 215 1
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:33

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Bảng đối chiếu số từ chuyên môn Việt – Anh Danh mục bảng, biểu đồ, hình MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Nhắc lại đặc điểm giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh gan mật 1.2 Dịch tễ học 1.3 Bệnh cảnh lâm sàng 10 1.4 Chẩn đoán 14 1.5 Điều trị 16 1.6 Các nghiên cứu nước điều trị sỏi đường mật 35 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Đối tượng nghiên cứu 40 2.2 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Loại hình, cỡ mẫu khái niệm dùng nghiên cứu 40 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu lâm sàng cận lâm sàng 43 2.2.3 Phương pháp điều trị phẫu thuật 42 2.2.4 Đánh giá đường hầm OMC – túi mật – da 47 2.2.5 Phương pháp điều trị sỏi sót, sỏi tái phát 48 2.2.6 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 51 CHƯƠNG KẾT QUẢ 52 3.1 Số liệu tổng quát 52 3.2 Dịch tễ 52 3.3 Đặc điểm lâm sàng 53 3.4 Tiền 54 3.5 Đặc điểm sỏi đường mật 55 3.6 Phẫu thuật 59 3.7 Đánh giá đường hầm OMC – túi mật – da 64 3.8 Điều trị sỏi sót tái phát qua đường hầm OMC – túi mật – da 69 CHƯƠNG BÀN LUẬN 80 4.1 Đặc điểm lâm sàng 80 4.2 Phẫu thuật tạo đường hầm OMC – túi mật – da 84 4.2.1 Chỉ định phẫu thuật 84 4.2.2 Chọn lựa bệnh nhân 88 4.2.3 Kỹ thuật mổ 89 4.2.4 Biến chứng phẫu thuật 91 4.2.5 Đánh giá đường hầm OMC – túi mật – da 95 4.2.6 Chức túi mật 101 4.3 Hiệu điều trị sỏi sót, tái phát qua đường hầm OMC – túi mật – da 102 4.3.1 Sỏi sót 102 4.3.2 Sỏi tái phát 109 4.3.3 Biến chứng điều trị sỏi sót, sỏi tái phát 111 4.4 Hẹp đường mật gan kết hợp 112 KẾT LUẬN 117 KIẾN NGHỊ 119 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục Bệnh án Phụ lục Danh sách bệnh nhân nghiên cứu Phụ lục Chấp thuận Hội đồng Đạo đức DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN Bệnh nhân CHTMT Cộng hưởng từ mật – tụy CLVT Cắt lớp vi tính NSĐMXGQD Nội soi đường mật xuyên gan qua da NSMTND Nội soi mật – tụy ngược dòng OMC Ống mật chủ PTNS Phẫu thuật nội soi P Phải T Trái TH Trường hợp XGQD Xuyên gan qua da BẢNG ĐỐI CHIẾU MỘT SỐ TỪ CHUYÊN MÔN VIỆT – ANH Tiếng Việt Tiếng Anh Đường hầm OMC – túi mật – da Cutaneous choledochocholecystic tunnel Hệ thống nội soi Mẹ – Mother–baby fiberoptic Cholangiopancreatoscopes Hệ thống nội soi SpyGlass SpyGlass Direct Visualization System Mật – ruột – da Hepaticocutaneousjejunostomy Ngoài gan Extrahepatic Ngõ vào Access Nội soi đường mật xuyên gan qua da Percutaneous transhepatic cholangioscopy Ống gan phụ lạc chỗ Aberrant hepatic duct Tán sỏi Lithostripsy Trong gan Intrahepatic DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Triệu chứng 53 Bảng 3.2 Khám bụng 54 Bảng 3.3 Biến chứng 54 Bảng 3.4 Số lần phẫu thuật 55 Bảng 3.5 Số lượng sỏi OMC mổ 56 Bảng 3.6 Vị trí sỏi gan theo siêu âm mổ 57 Bảng 3.7 Số lượng sỏi gan 58 Bảng 3.8 Túi mật 58 Bảng 3.9 Vị trí hẹp đường mật gan 59 Bảng 3.10 Chỉ định phẫu thuật tạo đường hầm OMC – túi mật –da 60 Bảng 3.11 Các định cắt thùy trái gan 61 Bảng 3.12 Kết phẫu thuật nội soi mở 62 Bảng 3.13 Kết phẫu thuật cắt gan 63 Bảng 3.14 Thể tích túi mật trước sau ăn 63 Bảng 3.15 Kỹ thuật nội soi kiểm tra lấy sỏi sót 65 Bảng 3.16 Đặc điểm sỏi sót 69 Bảng 3.17 Liên quan tỉ lệ sỏi sót vị trí sỏi trước mổ 70 Bảng 3.18 Liên quan tỉ lệ sỏi sót số lượng sỏi 70 Bảng 3.19 Liên quan tỉ lệ sỏi sót loại phẫu thuật 71 Bảng 3.20 Liên quan tỉ lệ sỏi sót hẹp đường mật gan 71 Bảng 3.21 Đặc điểm sỏi tái phát 72 Bảng 3.22 Liên quan tỉ lệ sỏi tái phát lần điều trị trước 73 Bảng 3.23 Kỹ thuật nội soi lấy sỏi sót 74 Bảng 3.24 Cách thức lấy sỏi 75 Bảng 3.25 Kết điều trị sỏi sót yếu tố liên quan 76 Bảng 3.26 Nguyên nhân trường hợp không lấy hết sỏi sót 77 Bảng 3.27 Tai biến biến chứng nội soi lấy sỏi sót tái phát 79 Bảng 4.1 Triệu chứng lâm sàng 80 Bảng 4.2 Vị trí sỏi gan 82 Bảng 4.3 Vị trí sỏi gan 83 Bảng 4.4 Tỉ lệ biến chứng tử vong 92 Bảng 4.5 Kết cắt gan 93 Bảng 4.6 Tỉ lệ sỏi sót 102 Bảng 4.7 Tỉ lệ hết sỏi 104 Bảng 4.8 Tỉ lệ sỏi tái phát 109 Bảng 4.9 Biến chứng điều trị sỏi sót 111 Bảng 4.10 Tỉ lệ hẹp đường mật gan 113 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 52 Biểu đồ 3.2 Giới 52 Biểu đồ 3.3 Chỉ số BMI 53 Biểu đồ 3.4 Thời gian tái phát 55 Biểu đồ 3.5 Vị trí sỏi gan mổ 57 Biểu đồ 3.6 Phẫu thuật nội soi mở 60 Biểu đồ 3.7 Phẫu thuật cắt thùy gan 61 Biểu đồ 3.8 Số lần nội soi qua đường hầm OMC – túi mật – da 64 Biểu đồ 3.9 Theo dõi 67 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1 Phân thùy gan Hình 1.2 Giải phẫu đường mật Hình 1.3 Giải phẫu đường mật bất thường Hình 1.4 Tạo hình vòng Oddi 24 Hình 1.5 Phẫu thuật tạo hai ngõ vào đường mật 28 Hình 1.6 Nối quai Roux – en – Y với tá tràng 29 Hình 1.7 Nối ống mật – tá tràng qua trung gian đoạn hỗng tràng biệt lập 29 Hình 1.8 Ngõ vào dày 29 Hình 1.9 Phẫu thuật Stiegmann 29 Hình 1.10 Tạo hình gan - ống mật với mở thông OMC 30 Hình 1.11 Nối túi mật - OMC tạo đường hầm OMC – túi mật – da 31 Hình 1.12 Tạo hình hẹp đường mật 34 Hình 2.1 Dụng cụ nong rọ lấy sỏi 43 Hình 2.2 Kỹ thuật 44 Hình 2.3 Tư bệnh nhân 45 Hình 2.4 Vị trí trocar 46 Hình 2.5 Phẫu thuật nội soi 47 Hình 2.6 Mở lại đường hầm OMC – túi mật – da 50 Hình 3.1 Miệng nối OMC – túi mật 66 Hình 3.2 Hẹp miệng nối OMC – túi mật 68 Hình 3.3 Đường hầm OMC – túi mật – da bị gập góc 69 Hình 3.4 Lấy sỏi rọ 75 Hình 4.1 Kỹ thuật mổ mở 90 Hình 4.2 Ngách phễu túi mật che miệng nối OMC – túi mật 96 Hình 4.3 Cải tiến kỹ thuật mổ 98 Hình 4.4 Chức túi mật 101 Hình 4.5 Tán sỏi điện thủy lực 103 Hình 4.6 Ống soi qua vòng Oddi 107 Hình 4.7 Điều trị sỏi sót gan hạ phân thùy cuối OMC 108 Hình 4.8 Giải áp đường mật nhiễm trùng đường mật tái phát 110 Hình 4.9 Hẹp đường mật gan trái 115 MỞ ĐẦU Sỏi đường mật bệnh phổ biến vùng Đông Á, sỏi gan chiếm tỉ lệ cao 18-55% [28],[73],[143] Bệnh sỏi đường mật châu Á thường gây bệnh cảnh nhiễm trùng có khuynh hướng tái phát Bệnh cảnh lâm sàng Digby mô tả năm 1930, Cook lần đầu gọi bệnh cảnh viêm đường mật sinh mủ tái diễn (recurrent pyogenic cholangitis) vào năm 1954 Tại Đài Loan, sỏi gan gọi bệnh “viêm gan đường mật phương Đông” hay “viêm đường mật sinh mủ” [81],[91] Ở Việt Nam, bệnh sỏi đường mật thường gặp tất bệnh viện đa khoa ngoại khoa Nghiên cứu bệnh viện ViệtĐức năm (1990-1994) có 2090 sỏi đường mật, sỏi gan đơn phối hợp chiếm 75% [37] Tại bệnh viện Bình Dân năm (1995-1999) có 2674 TH sỏi đường mật [43] Sỏi đường mật nước phương Đông đa số sỏi nguyên phát, bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, chí gây tử vong không xử trí kịp thời Tỉ lệ tử vong bệnh trước cao, Việt Nam giai đoạn 1976-1989 10%, giai đoạn 1990-1998 1% [38] Theo tổng kết Nhật Bản, trước thập niên 1970, tỉ lệ tử vong BN viêm đường mật cấp 50%, với phát triển khoa chăm sóc tích cực, kháng sinh mới, dẫn lưu đường mật kịp thời, tỉ lệ tử vong 7% vào thập niên 1980 Tuy vậy, thập niên 1990 báo cáo với tỉ lệ tử vong từ 11-27% trường hợp nặng viêm đường mật cấp bệnh lý gây tử vong không điều trị thích hợp [150] Hai vấn đề lớn điều trị sỏi đường mật sỏi sót sỏi tái phát Cho đến nay, sỏi sót giải phần lớn nhờ nội soi đường mật kỹ thuật tán sỏi mật, nhiên sỏi đường mật tái phát vấn đề chưa giải triệt để, đặc biệt sỏi đường mật gan Có nhiều giả thiết chế sinh bệnh sỏi mật chưa có biện pháp hiệu ngăn ngừa sỏi tái phát sau điều trị Tỉ lệ tái phát sỏi đường mật cao sau nhiều năm, đặc biệt sỏi gan, 77 Han S.L., Zhou H.Z., Cheng J., Lan S.H., Zhang P.C., Chen Z.J., Zeng Q.Q., (2009), “Diagnosis and surgical treatment of intrahepatic hepatolithiasis associated cholangiocarcinoma”, Asian journal of surgery, 32(1), pp 1-6 78 Hatzidakis A., Krokidis M., Gourtsoyiannis N., (2009), “Percutaneous Removal of Biliary Calculi” Cardiovasc Intervent Radiol, 32, pp 1130– 1138 79 Herman P., Bacchella T., Pugliese V., Montagnini A.L., Machado M.A.C., Cunha J.E.M., Machado M.C.C., (2005), “Non-Oriental Primary Intrahepatic Lithiasis: Experience with 48 Cases”, World J Surg, 29, pp 858–864 80 Herman P., Perini M.V., Pugliese V., Pereira J.C., Machado M.A.C., Saad W.A., D’Albuquerque L.A.C., Cecconello I., (2010), “Does bilioenteric anastomosis impair results of liver resection in primary intrahepatic lithiasis?”, World J Gastroenterol, 16(27), pp 3423-3426 81 Huang M.H., Chen C.H., Yang J.C., et al, (2003), “Long-term outcome of percutaneous transhepatic cholangioscopic lithotomy for hepatolithiasis”, Am J Gastoenterology, 98(12), pp 2655-2662 82 Hur H., Park I.Y., Sung G.Y., Lee D.S., Kim W., Won J.M., (2009), “Intrahepatic Cholangiocarcinoma Associated with Intrahepatic Duct Stones”, Asian J Surg, 32(1), pp 7–12 83 Hussein F.M.Y., Alsumait B., et al, (2002), “Diagnosis of cholodocholithiasis and bile duct stenosis by magnetic resonance cholangiogram”, Australian radiology, 46, pp 41-46 84 Hutson D.G., Russell E., et al, (1998), “Percutaneous dilitation of biliary strictures through the afferent limb of a modified Roux-en-Y choledochojejunostomy or hepaticojejunostomy”, Am J surg, 175, pp 108113 85 Hwang S., Lee S.G., Kim M.H., Lee S.K., Ahn C.S., Kim K.H., Lee Y.J., (2008), “Intraoperative biliary exploration through the left hepatic duct orifice during left hepatectomy in patients with left-sided hepatolithiasis”, Langenbecks Arch Surg, 393, pp 383–389 86 Jakobeit C., Greiner L., (1993), “Ultrasonography and biliary extracorporeal shock- wave lithotripsy”, Journal of Clinical Ultrasound, 21, pp 251-264 87 Jeng K.S., Yang F.S., Ohta I., Chiang H.J., (1990), “Dilatation of intrahepatic biliary strictures in patients with hepatolithiasis”, World journal surgery, 14, pp 587-593 88 Jeng K.S., Yang F.S., Ohta I., Chiang H.J., (1992), “Bile duct stents in the management of hepatolithiasis with long-segment intrahepatic biliary strictures”, Bristish Journal Surgery, 79, pp 663-666 89 Jeng K.S., Sheen IS., Yang F.S., (1999), “Are expandable metallic stents better than conventional methods for treating difficult intrahepatic biliary strictures with recurrent hepatolithiasis?”, Arch Surg, 134, pp 267-273 90 Jeng K.S., (2007), “Systematic treatment of hepatolithiasis in geriatric patients”, International Journal of Gerontology, 2(1), pp 7-10 91 Jeyarajah D.R., (2004), “Recurrent Pyogenic Cholangitis”, Current Treatment Options in Gastroenterology, 7, pp 91–98 92 Jiang Z.J., Chen Y., Wang W.L., Shen Y., Zhang M., Xie H.Y., Zhou L., Zheng S.S., (2013), “Management hepatolithiasis with operative choledochoscopic FREDDY laser lithotripsy combined with or without hepatectomy”, Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 12, pp 160-164 93 Kim B.W., Wang H.J., Kim W.H., Kim M.W., (2006), “Favorable outcomes of hilar duct oriented hepatic resection for high grade Tsunoda type hepatolithiasis”, World J Gastroenterol, 12(3), pp 431-436 94 Kim D.W., Lee S.Y., Cho J.H., Kang M.J., Noh M.H., Park B.H., (2010), “Risk factors for recurrent symptomatic pigmented biliary stones after percutaneous transhepatic biliary extraction”, J Vasc Interv Radiol., 21(7), pp 1038-1044 95 Kim K.H., Sung C.K., Park B.G., (1998), “Clinical significance of intrahepatic biliary stricture in efficacy of hepatic resection for intrahepatic stones”, J Hepa Pancr surg, 5, pp 303-308 96 Kim M.H., Lim B.C., Myung S.J., et al, (1999), “Epidemiological study on Korean gallstones disease”, Digestive disease & Sciences, 44(8), pp 16741683 97 Kitagawa Y., Nimura Y., Hayakawa N., (2003), “Intrahepatic segmental bile duct patterns in hepatolithiasis: a comparative cholangiographic study between Taiwan and Japan”, J Hep Pancr Surg, 10, pp 377-381 98 Kong J., Wu S.-D., Xian G.-Z., Yang S., (2010), “Complications Analysis with Postoperative Choledochoscopy for Residual Bile Duct Stones”, World J Surg, 34, pp 574–580 99 Krige J.E.J., Beningfield S.J., (2006), “The new DEAL – a novel technique using a double-entry access loop to facilitate bilateral intrahepatic biliary access for complex intrahepatic stones”, SAJS, 44(2), pp 56-58 100 Kuo K.K., Utsunomiya N., Nabae T., et al, (2000), “Sphincter of Oddi motility in patients with hepatolithiasis and common bile duct stones”, Digestive disease & Sciences, 45(9), pp 1714-1718 101 Lee C.C., Wu C.Y., Chen G.H., (2002), “Cholangiocellular carcinoma and hepatolithiasis: What is the impact of coexistence of hepatolithiasis on Cholangiocarcinoma?”, Journal of Gastroenterology and Hepatolog,17, pp 1015–1020 102 Lee K.F., Chong C.N., Daniel Ng,Cheung Y.S., Wilson Ng., (2009), “Outcome of surgical treatment for recurrent pyogenic cholangitis: a singlecentre study”, HPB, 11, pp 75–80 103 Lee S.E., Jang J.Y., Lee J.M., Kim S.W., (2008), “Selection of Appropriate Liver Resection in Left Hepatolithiasis Based on Anatomic and Clinical Study”, World J Surg, 32, pp 413–418 104 Lee S.K., Seo D.W., Myung S.J., Park E.T., Lim B.C., Kim H.J., Yoo K.S., Park H.J., Joo Y.H., Kim M.H., Min Y.I., (2001), “Percutaneous transhepatic cholangioscopic treatment for hepatolithiasis: an evaluation of long-term results and risk factors for recurrence”, Gastrointest Endosc, 53, pp 318-323 105 Lee T.Y., Chen Y.L., Chang H.C., et al, (2007), “Outcomes of hepatectomy for hepatolithiasis”, World J Surg, 31, pp 479-482 106 Li F.Y., Cheng N.S., Jiang L.S., Li Q.S., (2009), “Significance of Controlling Chronic Proliferative Cholangitis in the Treatment of Hepatolithiasis”, World J Surg, 33, pp 2155–2160 107 Li S.Q., Liang L.J., Peng B.G., Lai J.M., Lu M.D., Li D.M., (2006), “Hepaticojejunostomy for hepatolithiasis: A critical appraisal”, World J Gastroenterol, 12(26), pp 4170-4174 108 Li S.Q., Liang L.J., Peng B.G., Lu M.D., Lai J.M., Li D.M., (2007), “Bile leakage after hepatectomy for hepatolithiasis: Risk factors and management”, Surgery, 141, pp 340-345 109 Li S.Q., Liang L.J., Hua Y.P., Peng B.G., Chen D., Fu S.J., (2009), “Bilateral liver resection for bilateral intrahepatic stones”, World J Gastroenterol, 15(29), pp 3660-3663 110 Li X., Shi L., Wang Y., Tian F.Z., (2005), “Middle and long-term clinical outcomes of patients with regional hepatolithiasis after subcutaneous tunnel and hepatocholangioplasty with utilization of the gallbladder” Hepa Pancr Dis Int, 4(4), pp 597-599 111 Li Y., Cai J., Wu A.T., Wang Z.J., (2005), “Long-term curative effects of combined hepatocholangioplasty with choledochostomy through an isolated jejunum passage on hepatolithiasis complicated by stricture”, Hepa Pancr Dis Int, 4(1), pp 64-67 112 Ling X., Xu Z., Wang L., Hou C., Xiu D., Zhang T., Zhou X., (2009), “Is Oddi sphincterotomy an indication for hepatolithiasis?” Surg Endosc, 23, pp 2268–2272 113 Ling X.F., Xu Z., Wang L.X., Hou C.S., Xiu D.R., Zhang T.L., Zhou X.S., (2010), “Long-term outcomes of choledochoduodenostomy for hepatolithiasis”, Chinese Medical Journal, 123(2), pp 137-141 114 Lopez R.R., Cosenza C.A., Lois J., (2001), “Long-term results of metallic stents for benign biliary strictures”, Arch Surg, 136, pp 664-669 115 Luo Z.L.,Tian F.Z., Wang R.F., Ren J.D., Cheng L., Luo H., Huang Z., (2012), “Abtract: The Clinical Effect of Subcutaneous Tunnel and Hepatocholangioplasty with the Use of Gallbladder for 376 Hepatocholelithiasis Patients”, Clinical Misdiagnosis & Mistherapy, 116 Matsumoto Y., Fujii H., Yoshioka M., Sekikawa T et al, (1986), “Biliary strictures as a cause of primary intrahepatic bile duct stones”, World Journal Surgery, 10, pp 867-875 117 Mi Y., Li R., Xu K., et al, (2008), “Modified method of hepatic portal choledochoplasty to treat benign strictures of hilar biliary ducts”, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 23, pp 395–398 118 Momiyama M., Wakai K., Oda K , Kamiya J., Ohno Y., Hamaguchi M., Nakanuma Y., Hsieh L.L., Yeh T.S., Chen T.C., Jan Y.Y., Chen M.F., Nimura Y., (2008) “Lifestyle risk factors for intrahepatic stone: Findings from a case–control study in an endemic area, Taiwan”, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 23, pp 1075–1081 119 Mori T., Abe N., Sugiyama M., Atomi Y., (2002), “Laparoscopic hepatobiliary and pancreatic surgery: an overview”, J Hepatobiliary Pancreat Surg, 9, pp 710–722 120 Mori T., Sugiyama M., Atomi Y., (2006), “Management of intrahepatic stones”, Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 20(6), pp 1117-1137 121 Mutignani M.,Tringali A.,Costamagna G., (2004), “Therapeutic biliary endoscopy”, Endoscopy, 36, pp 147-159 122 Nakanuma Y., Hoso M., Sanzen T., Sasaki M., (1997), “Microstructure and development of the normal and pathologic biliary tract in humans, including bblood supply”, Microscopy research and technique, 38, pp 552570 123 Neuhaus H., (1999), “Intrahepatic stones: The percutaneous approach”, Can journal gastroenterology, 13(6), pp 467-472 124 Neuhaus H., (2003), “Endoscopic and percutaneous treament of difficult bile duct stones”, Endoscopy, 35, pp 31-34 125 Nuzzo G., Clemente G., Giovannini I., De Rose A.M., Vellone M., Sarno G., Marchi D., Giuliante F., (2008), “Liver Resection for Primary Intrahepatic Stones”, Arch Surg, 143(6), pp 570-573 126 Nguyen Q.N., (2009), “Application of per oral cholangiopancreatoscopy in pancreatobiliary diseases”, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 24, pp 962-969 127 Okugawa T., Tsuyuguchi T., Sudhamshu K C., Ando T., Ishihara T., Yamaguchi T., Yugi H., Saisho H., (2002), “Peroral cholangioscopic treatment of hepatolithiasis: long-term results”, Gastrointest Endosc, 56, pp 366-371 128 Pan G.D., Yan L.N., (2005), “Liver transplantation for patients hepatolithiasis”, Hepatobiliary Pacreat Dis Int, 4(3), pp 345-349 129 Parekh H.P., Vasavada D.P., Porecha M.M., Mehta S.G., (2003), “Recurrent pyogenic cholangitis”, European Journal of Radiology Extra, 47, pp 121-123 130 Prakash K et al, (2004), “Multidisciplinary approach in the long-term management of intrahepatic stones: Indian experience” Indian Journal of Gastroenterology, 23, pp 209-213 131 Ramesh H., Prakash K., Kuruvilla K., et al, (2003), “Biliary access loops for intrahepatic stones: Results of jejunoduodenal anastomosis”, ANZ Journal Surgery, 73, pp 306-312 132 Ramos - De la Medina A., Misra S., Leroy A.J., Sarr M.G., (2008), “Management of benign biliary strictures by percutaneous interventional radiologic techniques (PIRT)”, HPB, 10, pp 428-432 133 Reshetnyak V.Y., (2012), “Concept of the pathogenesis and treatment of cholelithiasis”, World J Hepatol, 4(2), pp 18-34 134 Sakpal S.V., Babel N., Chamberlain R.S., (2009), “Surgical management of hepatolithiasis”, Hepato-Pancreato-Biliary Association, 11, pp 194–202 135 Sato T., Suzuki N., Takahashi W., Uematsu I., (1980), “Surgical management of intrahepatic gallstones”, Annual surgery, 192(1), pp 28-32 136 Shah O.J., Zargar S.A., Robbani I., (2006), “Biliary Ascariasis: a review”, World J Surg, 30, pp 1500-1506 137 Sheen-Chen S.M., Cheng Y.F., Chen F.C., Chou F.F., Lee T.Y., (1998), “Ductal dilatation and stenting for residual hepatolithiasis: a promising treatment strategy”, Gut, 42, pp 708–710 138 Sicklick J.K., D’Angelica M., Jackson P.G., Evans S.R.T., (2012), “The liver, Biliary system”, In: Townsend C.M Sabiston Textbook of surgery, 19th edition, Saunders, pp 1411-1214 139 Shim C.S., Neuhaus H., Tamada K., (2003), “Direct cholangioscopy”, Endosc, 35(9), pp 752-758 140 Suzuki Y., Mori T., Abe N., Sugiyama M., Atomi Y., (2011), “Predictive factors for cholangiocarcinoma associated with hepatolithiasis determined on the basis of Japanese Multicenter study”, Hepatology Research, pp 1-5 141 Tang C.N., Tai C.K., Siu W.T., Ha J.P.Y., Tsui K.K., Li M.K.W., (2005), “Laparoscopic treatment of recurrent pyogenic cholangitis”, J Hepatobiliary Pancreat Surg, 12, pp 243–248 142 Tang L.J., Tian F.Z., Cai Z.H., (2003), “Cholecystocholedochostomy plus contruction of subcutaneous cholecystic tunnel in treatment of choledocholith”, Hepa Pancr Dis Int, 2, pp 114-116 143 Tazuma S., (2006), “Epidemiology, pathogenesis, and classification of biliary stones (common bile duct and intrahepatic)”, Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 20(6), pp 1075-1083 144 Tian F.Z., (2006), “Letters to the editor: subcutaneous tunnel and hepatocholangioplasty after resection for intrahepatic stones”, Hepa Pancr Dis Int, 5(3), pp 474-476 145 Tocchi A., Mazzoni G., Liotta G., Lepre L., Cassini D., Miccini M., (2001), “Late Development of Bile Duct Cancer in Patients Who Had Biliary-Enteric Drainage for Benign Disease: A Follow-Up Study of More Than 1,000 Patients”, Annals of surgery, 234(2), pp 210–214 146 Toufeeq Khan T.F et al, (2003), “Letter to the editors: Long-term endoscopic management of intrahepatic stones”, J Hepa Pancr Surg, 10, pp 253-255 147 Uchiyama K., Onishi H., Tani M., Kinoshita H., Ueno M., Yamaue H., (2002), “Indication and procedure for treatment of hepatolithiasis”, Arch Surg, 137, pp 149-153 148 Uchiyama K., Kawai M., Ueno M., Ozawa S., Tani M., Yamaeu H., (2007), “Reducing Residual and Recurrent Stones by Hepatectomy for Hepatolithiasis”, J Gastrointest Surg, 11, pp 626–630 149 Vetrone G., et al, (2006), “Surgical Therapy for Hepatolithiasis: A Western Experience” J Am Coll Surg, 202, pp 306–312 150 Wada K Et al, (2007), “Diagnostic criteria and severity assessment of acute cholangitis: Tokyo Guidelines”, J Hepatobiliary Pancreat Surg, 14, pp 52–58 151 Xu Z., Ling X.F., Wang L.X., Hou C.S., Wang G., Zhou X.S., (2011), “Treatment of hepatolithiasis by multiple operative methods with hepaticosubcutaneous stoma “ Journal of Peking University (health sciences), 43(3), pp 463-466 152 Yoon H.K., Sung K.B., Song H.Y., Kang S.G., (1997), “Benign biliary strictures associated with recurrent pyogenic cholangitis: Treatment with expandable metallic stents”, American journal radiol, 169, pp 1523-1527 153 Zafar S.N., Khan M.R., Raza R., Khan M.N., Kasi M., Rafiq A., Jamy O.H., (2011), “Early complications after biliary enteric anastomosis for benign diseases: A retrospective analysis”, BMC Surgery, pp 11-19 154 Zhang X.J., Jiang Y., Wang X., Tian F.Z., (2010), “Comparatively lower postoperative hepatolithiasis risk with hepaticocholedochostomy versus hepaticojejunostomy” Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 9(1), pp 38-43 PHỤ LỤC 1: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Số HS Số thứ tự Số điện thoại - Họ tên Năm sinh - Giới - Nam - Nữ - Nghề nghiệp - Nội trợ - NV văn phòng - Trí óc - LĐ chân tay - Nông dân - Địa chỉ: - Nông thôn - Thành thị - Ngày vào viện Triệu chứng - Thời gian mắc bệnh - Đau bụng - Đau+Sốt - Đau+ Vàng da - Tam chứng - Khác - Mạch HA Nhiệt độ - Tri giác - Tỉnh - Khác - Cân nặng Chiều cao BMI Khám bụng - Vàng da - Không VD - Vàng mắt - Vàng da - không đau - HSP - TV - HSP+TV - 1/2 bụng P - Khắp bụng - Sờ bụng - Phản ứng thành bụng - Mềm - Gan - Ấn đau - Đề kháng - Phản ứng PM - To (kích thước) - Không to - Túi mật - bình thường - To+không đau - To+đau - Không - NTĐM - Shock Biến chứng - Co cứng Bệnh kèm theo Tiền - Số lần PT - Chẩn đoán lần trước - Phương pháp PT - Thủ thuật Cận lâm sàng - Xét nghiệm Bạch cầu…….…… K/Ul Đa nhân TT……… % Bilirubin TP …… µmol/l Bili TT ………µmol/l Bili GT …… µmol/l SGOT…… …………U/l SGPT… ………….U/l PPtase kiềm ……U/l Protid………………….g/l Ure…….…… mmol/l Creatinin ……µmol/l Khác Glycemie…………mmol/l Amylasemie………… U/l Amylasurie …… U/l TQ………………… giây TCK……………….giây Khác - Siêu âm ĐK OMC ……….mm Túi mật Sỏi OMC Thành OMC - Bình thường Số lượng - To ………mm - Có sỏi 0-5 0-5 0-5 KT lớn Sỏi gan T Số lượng KT lớn Sỏi gan P Số lượng KT lớn Gan - Bình thường - To - Chẩn đoán hình ảnh khác - Xơ Điều trị trước mổ - Kháng sinh - Không - Có dùng Chẩn đoán trước mổ Chẩn đoán sau mổ Ngày mổ PP mổ Cắt gan - Không cắt gan - Cắt gan - Tình trạng gan - Tình trạng sỏi Vị trí OMC - OMC Số lượng - Gan T - Gan P - bên 0-5 0-5 0-5 KT lớn Gan T Số lượng KT lớn Gan P Số lượng KT lớn - Kích thước OMC …….mm - Túi mật Thành OMC ……mm Thành TM - Bình thường - Bất thường - XQ mổ - Không - Có - NS mổ - Không - Có - Rọ - Không - Có - Tán sỏi - Không - Có - Hẹp đường mật - Không hẹp - Hẹp - Hết sỏi - Sỏi - Oddi - Dịch mật - Số sỏi lấy - Kích thước lớn - Tính chất - Tình trạng sỏi sau mổ Lý - Thời gian mổ - Lượng máu - Thời gian nằm viện SM - Biến chứng PT - XQ sau mổ - Hết sỏi - OMC - GanT - Gan P - Hẹp Đm - OMC – Gan T - Gan P - Hẹp Đm - Siêu âm sau mổ - Hết sỏi Điều trị sỏi sót Ngày lấy sỏi - Tình trạng TM, miệng nối - NS dễ - Khó khăn - Không qua Oddi - Qua Oddi Lý - Tình trạng Oddi - Tình trạng sỏi Vị trí - OMC Số lượng OMC - Gan T - Gan P 0-5 0-5 0-5 KT lớn Gan T Số lượng KT lớn Gan P Số lượng KT lớn - Rọ - Không - Có - Tán sỏi - Không - Có - Sạch sỏi - Còn sỏi - Không hẹp - Hẹp - Tình trạng sỏi sau NS - Lý - Hẹp ĐM - Số lần NS - bên - Thời gian NS - Biến chứng - XQ C-arm - XQ sau tán sỏi - Hết sỏi - Còn sỏi - Siêu âm - Hết sỏi - Còn sỏi Theo dõi - Siêu âm KT TM lúc đói Sau ăn Kích thước giảm - Thời gian Tái phát - Không tái phát - Tái phát - Dễ - Khó khăn - Không qua Oddi - Qua Oddi - Thời gian - Tình trạng miệng nối Lý - Tình trạng Oddi - Tình trạng sỏi Vị trí OMC - OMC Số lượng - Gan T - Gan P 0-5 0-5 0-5 - bên KT lớn Gan T Số lượng KT lớn Gan P Số lượng KT lớn - Rọ - Không - Có - Tán sỏi - Không - Có - Sạch sỏi - Còn sỏi - Không hẹp - Hẹp - Tình trạng sỏi sau NS - Lý - Hẹp ĐM - Số lần NS - Thời gian NS - Biến chứng - XQ - Hết sỏi - Còn sỏi - Siêu âm - Hết sỏi - Còn sỏi Người làm bệnh án
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả của Phẫu thuật tạo đường hầm OMC – túi mật – da thực hiện trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan sót và tái phát, Hiệu quả của Phẫu thuật tạo đường hầm OMC – túi mật – da thực hiện trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan sót và tái phát, Hiệu quả của Phẫu thuật tạo đường hầm OMC – túi mật – da thực hiện trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan sót và tái phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay