Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

180 244 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 00:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN NGỌC HÙNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN NGỌC HÙNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN VĂN THẢO TS ĐOÀN NGỌC QUẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thực hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Kết nghiên cứu luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Tôi xin cam đoan phần kế thừa, tham khảo tham chiếu trích dẫn đầy đủ nghi rõ nguồn tham khảo cụ thể danh mục tài liệu tham khảo TP Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2016 Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Hùng ii LỜI CẢM ƠN Luận án tác giả không hoàn thành không nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình, động viên khuyến khích thầy hướng dẫn khoa học, gia đình, bạn bè đồng nghiệp đóng góp to lớn họ suốt trình thực luận án Trước hết, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Văn Thảo TS Đoàn Ngọc Quế, người thầy hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận án Tiếp đến tác giả xin cảm ơn PGS.TS Võ Văn Nhị thầy cô Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế TP HCM đóng góp nhiều ý kiến, nhận xét thẳng thắn, chân thành, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn quý báu để tác giả hoàn thành luận án Song song tác giả chân thành cám ơn tới PGS.TS Trần Phước quý đồng nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Công nghiệp TP HCM tạo điều kiện tốt cho tác giả chuyên tâm hoàn thành luận án Cuối cùng, tác giả muốn cảm ơn tới gia đình bạn bè quý anh/chị doanh nghiệp dành thời gian quý báu giúp đỡ tác giả hoàn thành khảo sát TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2016 Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Hùng iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ CÁC ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ………………………………………………………….6 1.1 Các nghiên cứu công bố ở nước ngoài ………………………………………6 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ………………………………………….6 1.1.2 Nhận xét …………………………………………………………………….18 1.2 Các nghiên cứu công bố ở nước ……………………………………19 1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ………………………………………19 1.2.2 Nhận xét ……………………………………………………………………21 1.3 Khe hổng nghiên cứu và định hướng nghiên cứu tác giả……………22 1.3.1 Xác định khe hổng nghiên cứu ……………………………………………22 1.3.2 Định hướng nghiên cứu tác giả ………………………………………22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO DNNVV …………………………………………………………………….……25 2.1 Tổng quan về KTQT ……………………………………………………… 25 2.1.1 Các khái niệm KTQT ……………………………………………………25 iv 2.1.2 Vai trò, chức KTQT …………………………………………….28 2.1.3 Nội dung KTQT …………………………………………………………….31 2.1.3.1 Chi phí công cụ kỹ thuật KTQT (Specialist cost and management accounting techniques) ……………………………………………………………31 2.1.3.2 Các kỹ thuật định (decision-making techniques) ……………… 32 2.1.3.3 Dự toán kiểm soát (budgeting and control)………………………………37 2.1.3.4 Đo lường hiệu hoạt động kiểm soát (Performance measurement and control) …………………………………………………………………… 45 2.2 Một số đặc điểm DNVVN tại Việt Nam ………………………………48 2.2.1 Khái niệm DNNVV ……………………………………………………….48 2.2.2 Một số đặc điểm DNVVN Việt Nam ………………………………50 2.2.3 Thực trạng khó khăn, thuận lợi vận dung KTQT DNNVV Việt Nam ……………………………………………………………………….51 2.2.3.1 Thuận lợi……………………………………………………………………… 51 2.2.3.2 Khó khăn ……………………………………………………………………… 52 2.3 Các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT DN ………………55 2.4 Một số lý thuyết nền tảng về việc vận dụng KTQT thế giới ………60 2.4.1 Lý thuyết bất định …………………………………………………………62 2.4.1.1 Nội dung lý thuyết ………………………………………………………62 2.4.1.2 Áp dụng lý thuyết bất định vào việc vận dụng KTQT ………………… 63 2.4.2 Lý thuyết đại diện …………………………………………………………65 2.4.2.1 Nội dung lý thuyết ………………………………………………………65 2.4.2.2 Áp dụng lý thuyết đại diện vào việc vận dụng KTQT ……………………65 2.4.3 Lý thuyết xã hội học ………………………………………………………66 2.4.3.1 Nội dung lý thuyết ………………………………………………………66 2.4.3.2 Áp dụng lý thuyết xã hội học vào việc vận dụng KTQT ……………… 67 2.4.4 Lý thuyết quan hệ lợi ích – chi phí …………………………………………68 v 2.4.4.1 Nội dung lý thuyết ………………………………………………………68 2.4.4.2 Áp dụng lý thuyết lợi ích – chi phí vào việc vận dụng KTQT …………….68 2.5 So sánh về nội dung, điều kiện, nhân tố tác động vận dụng KTQT cho DNNVV với DN nói chung ………………………………………………………68 2.5.1 So sánh về nội dung, điều kiện……………………………………………………68 2.5.2 So sánh về nhân tố tác động vận dụng KTQT ……………………………71 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ………………………………… ….74 3.1 Quy trình nghiên cứu ……………………………………………………….74 3.1.1 Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………………….74 3.1.2 Khung nghiên cứu …………………………………………………………75 3.1.3 Quy trình nghiên cứu ………………………………………………………77 3.2 Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến vận dụng KTQT 78 3.3 Phương pháp nghiên cứu định tính ……………………………………….79 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu định tính ………………………………………………79 3.3.2 Kết thảo luận chuyên gia ……………………………………………….81 3.3.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu………………………………………88 3.4 Phương pháp nghiên cứu định lượng …………………………………… 92 3.4.1 Xây dựng thang đo …………………………………………………………92 3.4.2 Phương pháp đo lường tính toán liệu ………………………………95 3.4.3 Thiết kế nghiên cứu định lượng ……………………………………………95 3.4.4 Mô hình hồi quy ……………………………………………………………96 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN …………………99 4.1 Kết nghiên cứu …………………………………………………………99 4.1.1 Kết khảo sát mối liên hệ việc vận dụng KTQT quy mô DN 99 4.1.2 Kết nghiên cứu định lượng ………………………………………… 101 4.1.2.1 Bước 1: Thực kiểm định chất lượng thang đo …………………… 102 4.1.2.2 Bước 2: Phân tích nhân tố khám phá ………………………………… 106 vi 4.1.2.3 Bước 3: Thực kiểm định lại chất lượng thang đo mới ……………110 4.1.2.4 Bước 4: Phân tích hồi quy đa biến ……………………………………112 4.1.3 Thảo luận kết kiểm định mô hình nhân tố tác động đến vận dụng KTQT vào DNNVV Việt Nam ………………………… …………………116 4.1.3.1 Về nhân tố ảnh hưởng …………………………………………… 116 4.1.3.2 Về mức độ ảnh hưởng nhân tố ……………………………… 117 4.2 Bàn luận về kết nghiên cứu …………………………………………119 4.2.1 Đối với nhóm nhân tố mức độ sở hữu nhà nước DN……….121 4.2.2 Đối với nhóm nhân tố mức độ cạnh tranh thị trường …………….122 4.2.3 Đối với nhóm nhân tố văn hóa DN ………………………………… 123 4.2.4 Đối với nhóm nhân tố nhận thức người chủ/điều hành doanh nghiệp……………………………………………………………………………124 4.2.5 Đối với nhóm nhân tố quy mô doanh nghiệp …………………………125 4.2.6 Đối với nhóm nhân tố chi phí cho việc tổ chức KTQT ……………….126 4.2.7 Đối với nhóm nhân tố chiến lược DN…………………………………127 4.3 Một số giải pháp đề xuất từ hàm ý kết nghiên cứu …………………127 4.3.1 Giải pháp DN siêu nhỏ………………………………………127 4.3.2 Giải pháp DN nhỏ hoặc vừa …………………………………130 CHƯƠNG – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………138 5.1 Kết luận …………………………………………………………………… 138 5.2 Kiến nghị ……………………………………………………………………139 5.2.1 Các kiến nghị quan ban ngành Chính phủ ……………………139 5.2.2 Các kiến nghị quan, trung tâm xúc tiến hỗ trợ DNNVV ……140 5.2.3 Các kiến nghị thân DNNVV hoạt động Việt Nam ………140 5.2.4 5.2.4 Các kiến nghị chung đề xuất số công cụ kỹ thuật KTQT .141 5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………154 5.3.1 Những hạn chế luận án ………………………………………………154 vii 5.3.2 Hướng nghiên cứu ………………………………………………154 Tài liệu tham khảo Phụ lục + Phụ lục Bảng câu hỏi khảo sát + Phụ lục Danh sách DNNVV vấn + Phụ lục Danh sách chuyên gia tham gia thảo luận + Phụ lục 1.1 Bảng tóm tắt số công bố nước tiêu biểu nghiên cứu vận dụng KTQT DN nói chung DNNVV nói riêng + Phụ lục 1.2 Bảng tóm tắt số công bố nước tiêu biểu nghiên cứu vận dụng KTQT DN nói chung DNNVV nói riêng + Phụ lục Số liệu phân tích định lượng + Phụ lục Kết Cronbach Alpha thang đo lần + Phụ lục Kết KMO tổng phương sai giải thích + Phụ lục Kết Cronbach Alpha thang đo lần + Phụ lục Kết hệ số hồi quy + Phụ lục 4-1 Các biểu mẫu phân tích CVP + Phụ lục 4-2 Các biểu mẫu dự toán + Phụ lục 4-3 Các biểu mẫu phân loại chi phí theo hành vi ứng xử + Phụ lục 4-4 Các biểu mẫu phân tích biến động dự toán + Phụ lục 4-5 Các biểu mẫu báo cáo phận viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung ACCA Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc AMT Kỹ thuật sản xuất tiên tiến ASEAN Hiệp hội nước Đông Nam Á BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCTC Báo cáo tài BP Biến phí BPQLDN Biến phí quản lý doanh nghiệp CIMA Viện điều lệ kế toán quản trị CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP NCTT Chi phí nhân công trực tiếp CP SXC Chi phí sản xuất chung CP BH Chi phí bán hàng CP QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DN Doanh nghiệp DN FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNSX Doanh nghiệp sản xuất ĐP Định phí EFA Phân tích nhân tố khám phá EMA Kế toán quản trị môi trường EPM Quản lý hiệu suất doanh nghiệp EU Liên minh Châu Âu 152 hiệu quả làm việc của các nhà quản trị DN là sở để động viên khen thưởng, nên rõ ràng cần có sự phân tích chính xác các nguyên nhân tác động để vừa cải thiện kết quả kinh doanh tương lai, vừa có thể giúp các nhà quản quyết định tốt Đặc biệt đối với các DNNVV thì mảng biến động doanh thu đóng vai trò quan trọng nhất, vì nó tác động trực tiếp và đóng góp mức biến động lớn đến lợi nhuận của DN Thông thường xét về mặt kỹ thuật thì biến động doanh thu đến từ ba yếu tố: giá bán, sản lượng tiêu thụ và kết cấu hàng bán Do đó cần thiết phải hiểu rõ và đánh giá mức biến động của từng yếu tố, làm sở để DN có thể đưa những giải pháp phù hợp Một số biểu mẫu và tình huống tham khảo dựa khảo sát thực tế tại một số DN có thể tham khảo phụ lục số – + Trung tâm trách nhiệm: Qua khảo sát thực tế, thông thường đối với loại hình DN nhỏ thì tác giả đề xuất không cần thiết phải lập báo cáo bộ phận Đối với ngành thương mại, dịch vụ DN số lượng lao động dưới 50 người, và với quy mô này thông thường các nhân viên được đánh giá trực tiếp thông qua người quản lý trực tiếp và tổng hợp đánh giá lên cấp quản trị cao nhất Và các tiêu chí dùng để đánh giá cũng khá đơn giản doanh số mục tiêu (đối với bộ phận bán hàng), lực công tác (đối với bộ phận hỗ trợ kế toán, nhân sự, kho bãi …) Tương tự đối với các ngành công nghiệp xây dựng, nông lâm nghiệp … số lượng lao động có thể dao động tới 200 người nhiên về mặt phân công công việc lại tương đối đơn giản và chiếm phần lớn là lao động giản đơn lao động nhà xưởng, công trường, nông trường … theo đội nhóm Tuy nhiên cũng có thể linh hoạt vận dụng xây dựng loại hình trung tâm trách nhiệm chi phí để khuyến khích động viên cũng quản lý chặt chẽ về chi phí, thành phẩm sản xuất hoặc khối lượng công việc tiến hành Dựa vào kết quả thu được từ mỗi trung tâm chi phí và so sánh, đối chiếu với chỉ tiêu dự toán ban đầu đặt có thể làm sở để công tác đánh giá, khen thưởng được khách quan và chính xác Tuy nhiên, đối với DN vừa thì có thể xem xét vận dụng mô hình trung tâm trách nhiệm bao gồm các loại trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu và trung tâm lợi nhuận (khi DN có các chi nhánh hoạt động độc lập) Đặc biệt đối với các DN có các trung tâm, chi nhánh hoặc bộ phận kinh doanh độc lập thì nhất thiết phải thiết lập hệ 153 thống báo cáo bộ phận để từ đó có thể đánh giá chính xác được hiệu quả kinh doanh và quyết định đầu tư Ngoài ra, theo xu hướng hội nhập việc đánh giá khen thưởng động viên nhân viên ngày càng cần phải được tiến hành một cách chuyên nghiệp, bài bản nhằm động viên tinh thần làm việc để hướng đến kết quả kinh doanh ngày càng tốt Do đó các nhà quản trị cần kết hợp với kỹ thuật dự toán để làm sở đánh giá chính xác về hiệu quả làm việc của từng bộ phận, từng nhân viên nhằm tránh việc đánh giá hiệu quả một cách cảm tính, thay vào đó nên thực hiện theo định lượng Bên cạnh đó, vận dụng mô hình kế toán trung tâm trách nhiệm, các DN nên sử dụng triệt để công cụ kỹ thuật báo cáo bộ phận (segment report) Đây là một công cụ hữu hiệu giúp DN đánh giá được thành quả quản lý của các nhà quản trị bộ phận cũng đánh giá được hiệu quả đầu tư cho bộ phận đó Ở khái niệm bộ phận được xác định linh hoạt có thể là chi nhánh, trung tâm kinh doanh của DN mà cũng có thể là từng loại hình sản phẩm, dịch vụ, đối tượng khách hàng (sỉ – lẻ), từng địa bàn, thị trường (xuất – nội địa) ngành nghề DN kinh doanh …Đây là một dạng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập theo dạng số dư đảm phí (hay phương pháp trực tiếp) cho từng khu vực, từng ngành hàng hay từng dòng sản phẩm riêng biệt, mức độ chi tiết tùy theo yêu cầu quản trị Tuy nhiên đó ở các báo cáo chi tiết DN giữ lại không phân bổ một số các định phí nhận thấy việc phân bổ này có thể làm tác động đến tính chính xác của việc đánh giá hiệu quả quản lý của người đứng đầu khu vực/ bộ phận Một số biểu mẫu và tình huống tham khảo dựa khảo sát thực tế tại một số DN có thể tham khảo phụ lục số – + Các kỹ thuật của SMA: tùy theo nhu cầu và khả tài chính cũng lực quản trị …, các DN quy mô vừa có thể linh hoạt áp dụng thêm các kỹ thuật quản trị hiện đại chi phí Kaizen (thuộc nhóm kỹ thuật quản trị chi phí chiến lược), phân tích khả sinh lời khách hàng (thuộc nhóm kỹ thuật quản trị khách hàng), quản trị chuỗi cung ứng, phân tích hiệu quả nhà cung cấp hay quản trị hàng tồn kho kịp thời (thuộc nhóm kỹ thuật quản trị nhà cung cấp) Thẻ Bảng điểm (thuộc nhóm kỹ thuật quyết định chiến lược, kiểm soát và đánh giá thành quả) (Đoàn Ngọc Quế và Trịnh Hiệp Thiện 2014) 154 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Mặc dù đã cố gắng nỗ lực nghiêm túc suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận án, nhiên theo tác giả luận án vẫn còn một số hạn chế sau đây: 5.3.1 Những hạn chế của luận án Mục tiêu của luận án là tìm các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT tại các DNNVV Việt Nam, nhiên theo kết quả của luận án thì các nhân tố nghiên cứu này chỉ mới đại diện được 34.8% biến quan sát, vậy còn một tỷ lệ thất thoát khá lớn 65.2% các nhân tố tác động chưa được phát hiện Bên cạnh đó, nhân tố VHDN là một nhân tố phức tạp và có thể được diễn giải dưới rất nhiều dạng biến quan sát khác tùy theo cấp độ và loại hình VHDN tại mỗi DN Tuy nhiên thời gian và phạm vi nghiên cứu có giới hạn nên tác giả chỉ chọn được một số biến đại diện cho nhân tố này 5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo Từ những hạn chế của đề tài, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo sau: - Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất thêm các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT tại các DNNVV tại Việt Nam thông qua việc mở rộng tham khảo ý kiến của các chuyên gia cũng mở rộng phạm vi lấy mẫu - Tiếp tục mở rộng nghiên cứu sang các kỹ thuật KTQT chiến lược (SMA) tương lại gần sức nóng của hội nhập ngày càng lan tỏa Qua trao đổi với các chuyên gia, gợi mở hướng phát triển của SMA tại Việt Nam các DN đứng trước hội lớn và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt đến từ các DN, tập đoàn lớn thế giới thông qua làn sóng M&A 155 KẾT LUẬN CHƯƠNG  Trong chương tác giả cũng đã mạnh dạn đưa các kiến nghị nhằm giúp cho quá trình đào tạo, định hướng, hỗ trợ và thực hành KTQT từ các ban ngành chính phủ, các quan xúc tiến hỗ trợ, bản thân các DNNVV tại Việt Nam hay các trường đại học đã và đào tạo kiến thức KTQT có thể diễn và kết hợp một cách hiệu quả và mang lại kết quả thiết thực Ngoài tác giả cũng đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo để có thể hoàn thiện vấn đề về vận dụng triển khai KTQT các DNNVV tại Việt Nam, cũng tìm hiểu thêm tác động của những nhân tố khác chưa được khám phá ở nghiên cứu này DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Trần Ngọc Hùng, 2011 Góp phần định hướng xây dựng dự toán kinh doanh cho doanh nghiệp thương mại – dịch vụ tại Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 331 (6) – 2011 Trần Ngọc Hùng, 2012 The economic Cooperation between Korea and Vietnam – The reality and improving solution Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tháng – 2012 Trần Ngọc Hùng (chủ nhiệm), 2013 Xây dựng dự toán kinh doanh cho các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ tại Việt Nam Đề tài khoa học cấp trường (Đại học Công nghiệp) Mã số đề tài: 2232012 Trần Phước, Trần Ngọc Hùng, 2013 Obstacles to successful implementation of Balanced Scorcard to small and medium enterprises in Vietnam: current situation and solution Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tháng 12 – 2013 Trần Ngọc Hùng, 2014 Xây dựng dự toán kinh doanh cho các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ tại Việt Nam Tạp chí Đại học Công nghiệp, Số (14) – 2014 Trần Văn Tùng, Trần Ngọc Hùng, 2014 Thông tin kế toán của doanh nghiệp thương mại việc quyết định kinh doanh Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 18 (9) – 2014 Trần Phước, Trần Ngọc Hùng, 2014 Impact of Goverment policies and regulations on the development of international retailing and services – case study of Vietnam market Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Tháng 11 – 2014 a TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Bộ Tài chính, Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 06 năm 2006 về việc Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp Chính Phủ, Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 070/9/2012 về Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011 – 2015 Quốc hội, Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003 được tra cứu vào ngày 09 tháng 11 năm 2014 tại http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/ Đoàn Ngọc Phi Anh, 2012 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược các doanh nghiệp Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế 264: 9-15 Đào Văn Tài và cộng sự, 2003 Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam NXB Tài Đinh Phi Hổ, 2011 Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn kinh tế phát triển – Nông nghiệp NXB Phương Đông Trần Tiến Khai, 2012 Phương pháp nghiên cứu kinh tế – Kiến thức NXB Lao động Xã hội Phạm Văn Dược, Huỳnh Lợi, 2009 Mô hình và chế vận hành kế toán quản trị Nhà sách Kinh tế Vũ Hữu Đức, 2010 Những vấn đề của lý thuyết kế toán NXB Lao động 10 Võ Văn Nhị và các tác giả, 2011 Xây dựng mô hình tổ chức kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nhà sách Kinh tế 11 Phạm Văn Dược, 1997 Phương hướng xây dựng nội dung và tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh Tế TP.HCM 12 Phan Thị Thu Hà, 1997 Một số ý kiến về việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị doanh nghiệp thương mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh Tế TP.HCM 13 Hồ Thị Huệ, 2011 Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất tại TP Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh Tế TP.HCM b 14 Phạm Châu Thành, 2001 Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh Tế TP.HCM 15 Trần Anh Hoa, 2003 Xác lập nội dung và vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh Tế TP.HCM 16 Đoàn Ngọc Quế và Trịnh Hiệp Thiện (2014), Kế toán quản trị chiến lược môi trường kinh doanh hiện đại, Kế toán quản trị môi trường kinh doanh hiện đại, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường Đại học Kinh Tế TPHCM 17 Phạm Ngọc Toàn, 2010 Xây dựng nội dung và tổ chức kế toán quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh Tế TP.HCM 18 Nguyễn Thị Huyền Trâm, 2007 Tổ chức công tác kế toán các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh Tế TP.HCM 19 Trần Văn Tùng, 2014 Xây dựng mô hình thiết lập thông tin kế toán cho việc quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp thương mại Việt Nam Đề tài nghiên cứu cấp trường –Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 20 Đinh Thị Phương Vy, 2007 Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty CP SX kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận 1(FIMEXCO) Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh Tế TP.HCM 21 Hiếu Minh, 2014 Doanh nghiệp vừa và nhỏ khổ trăm bề [truy cập ngày 09 tháng 11 năm 2014] 22 [truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2014] 23 [truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2014] 24 [truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2014] c 25 [truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2014] 26 [truy cập ngày 01 tháng 03 năm 2016] 27 [truy cập ngày 01 tháng 03 năm 2016] II TIẾNG ANH Abdel-Kader M and Luther R, 2006 Management accounting practices in the British food and drinks industry British Food Journal, 108: 336-357 Abdel-Kader M and Luther R, 2008 The impact of firm characteristics on management accounting practices: A UK-based empirical analysis The British Accounting Review, 40: 2-27 Abernethy, M.A and Brownell, P., 1999 The role of budgets in organizations facing strategic change: an exploratory study Accounting, Organizations and Society, 24: 189- 204 ACCA, 2014 ACCA Paper F5 BPP Learning Media Ahrens, T and Chapman, C S., 2005 Management Control Systems and the Crafting of Strategy: A Practice-Based View, in: Chapman, C.S (Ed.), Controlling Strategy - Management, Accounting and Performance Measurement, pp.106 - 124, New York: Oxford University Press Ahmad K., 2012 The use of management accounting practices in Malaysia SMEs PhD thesis University of Exeter Ahrens, T and Chapman, C.S., 2007 Management accounting as practice, Accounting, Organizations and Society, 32: 1-27 Alawattage, C., Hopper, T and Wickramasinghe, D., 2007 Introduction to management accounting in less developed countries Journal of Accounting & Organizational Change, 3: 183-191 d Al-Omiri, M and Drury, C., 2007 A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations Management Accounting Research, 18: 399-424 10 Arya, A, J C Glover and K Sivaramakrishnan, 1997 The interaction between decision and control problems and the value of information The Accounting Review 72(4): 561-574 11 Atkinson Anthony A et al., 2012 Management accounting: information for decision-making and strategy executive, 6th edition, Pearson Prentice Hall 12 Anderson, S.W and Lanen, W., 1999 Economic transition, strategy and the evolution of management accounting practices: The case of India Accounting, Organizations and Society, 24: 379-412 13 Aston, D., Hoper, T and Scapen, R.W (ed.), 1995 Strategic Management Accounting, in: Issues in Management Accounting, 2nd edition, UK: Prentice Hall, pp 159-190 14 Atkinson Anthony A et al., 2001 Management Accounting, 3rd ed., New Jersey: Prentice Hall 15 Baines, A and Langfield-Smith, K., 2003 Antecedents to management accounting change: a structural equation approach Accounting, Organization and Society, 28:675-698 16 Bhimani, A., 2002 Management Accounting and Organizational Excellence, Management Press International LTD, United Kingdom 17 Birkett, W P et al., 1992 Cost Management in Small Manufacturing Enterprises, Australian Centre for Management Accounting Development 18 Bruggeman, W., Slagmulder, R and Waeytens, D., 1996 Management accounting changes: the Belgium experience, in Bhimani, A.(ed.) Management Accounting: European Perspectives Oxford: Oxford University Press, pp 1-30 19 Burns, J and Vaivio, J., 2001 Management accounting change, Management Accounting Research, 12:389-402 e 20 Chenhall, R.H, 2003 Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future Accounting, Organizations and Society, 28: 127-168 21 Choe, J., 2004 The relationships among management accounting information, organizational learning and production performance Journal of Strategic Information Systems, 13: 61-85 325 22 CIMA, 2005 Management Accounting Official Terminology The Chartered Institute of Management Accountant 23 Dent, J., 1996 Global competition: challenges for management accounting and control Management Accounting Research, 7: 247-269 24 Deros, B.M, Yusof, S.M and Salled, A.M., 2006 A benchmarking implementation framework for automotive manufacturing SMEs Benchmarking International Journal, 13: 396 - 43 25 Drury, C et al., 1993 A survey of management accounting practices in UK manufacturing companies, Chartered Association of Certified Accountants 26 Erserim A., 2012 The impact of organization culture, firm’s characteristics and external environment of firms on management accounting practices: an empirical research on industrial firms in Turkey Procedia – Social and behavioral Sciences, 62: 372-376 27.Flacke K and Segbers K., 2005 Does managerial accounting follow entrepreneurial characteristics? Results of an empirical analysis of German SME, Arbeitspapier 8-1 28.Friedman, Thomas L., 2005 The world is flat Farrar, Straus and Giroux 29 Garrison, R and Noreen, E., 2000 Managerial Accounting, 9th edition, USA, Irwin McGraw-Hill 30 Gary Cokin, 2013 Top Trends in Management Accounting, Strategic Finance 31 Gerdin, J and Greve, J., 2004 Forms of contingency fit in management accounting research - a critical review Accounting, Organizations and Society, 29: 303-326 f 32 Gomes, C.F., Yasin, M.M and Lisboa, J.V., 2004 An examination of manufacturing organizations’ performance evaluation: Analysis, implications and a framework for future research International Journal of Operations & Production Management, 24: 488-513 33 Gordon, L.A and Miller, D., 1976 A contingency framework for the design of accounting information systems Accounting, Organizations and Society, 1: 5969 34 Granlund, M., 2001 Towards explaining stability in and around management accounting systems, Management Accounting Research, 12 : 141-166 35 Haldma,T and Laats, K., 2002 Contingencies influencing the management accounting practices of Estonian manufacturing companies Management Accounting Research, 13: 379 - 400 36 Hayes, D.C., 1977 The contingency theory of managerial accounting Accounting Review, 52 : 22-39 37 Hiromoto, T., 1988 Another hidden edge - Japanese management accounting Harvard Business Review (July-August): 22-26 Hotel Association of New York 38 Horngren, C., G Sundem, and W Stratton, 1999 Introduction to Management Accounting 11th edition Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 39 Howard M Armitage and Alan Webb, 2013 The use of management accounting techniques by Canadian Small and Medium Sized Enterprises: A Field Study University of Waterloo CAAA Annual Conference 2013 40 Hutaibat, A.K., 2005 Management Accounting Practices in Jordan - A Contingency Approach Ph.D thesis University of Bristol, United Kingdom 41 Hyv¨onen, J., 2007 Strategy, performance measurement techniques and information technology of the firm and their links to organizational performance Management Accounting Research, 18 : 343-366 42 IFAC (1998) International Management Accounting Practice Statement: Management Accounting Concepts New York 43 Kaplan, R.S., 1995 New roles for management accountants Journal of Cost Management, Fall: 13 g 44 Kaplan, R and Atkinson, A., 1998 Advanced Management Accounting 3rd edition USA, Hall Inc Prentice International 45 Kosaiyakanont A., 2011 SME Entrepreneurs in Northern Thailand: Their Perception of and Need for Management Accounting Journal of Business and Policy Research, 6: 143-155 46 Kober, R., Ng, Juliana And Paul, B.C., 2007 The interrelationship between management control mechanisms and strategy, Management Accounting Research, Article in Press, 1-28 47 Laitinen, E K., 2001 Management accounting change in small technology companies: towards a mathematical model of the technology firm Management Accounting Research, 12: 507-541 48 Laitinen, E.K., 2003 Future-based management accounting: a new approach with survey evidence, Critical Perspectives on Accounting, 14 : 293 – 323 49 Langfield-Smith K., Hellen Thorne, Hilton Ronald W., 2009 Management Accounting: Information for creating and managing value, 5thed, McGraw-Hill Irwin 50 Lobo, M.X., Tilt, C and Forsaith D., 2004 The Future of Management accounting: A South Australian Perspective, Journal of Management Accounting Research, 2: 55-70 51 Lord, B.R., 1996 Strategic Management Accounting: The emperor‘s new clothes? Management Accounting Research, 7:347-366 52 Marriott, N and Marriott, P., 2000 Professional accountants and the development of a management accounting service for the small firm: barriers and possibilities Management Accounting Research, 11: 475-492 53 May, M., 1995 The role of management accounting in performance improvement Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants, 73:14 54 McChlery, S., Meechan, L and Godfrey, A.D., 2004 Barriers and catalysts to sound financial management systems in small sized enterprises Research Executive Summaries Series CIMA, : h 55 Mia, L and Clarke, B., 1999 Market competition, management accounting systems and business unit performance Management Accounting Research, 10: 137-158 56 Michael Lucas, Malcolm Prowle and Glynn Lowth, 2013 Management Accounting Practices of (UK) Small – Medium - Sized Enterprises Improving SME performance through Management Accounting Education CIMA 9:4 57 Mitchell, F and Reid, G.C., 2000 Editorial problems, challenges and opportunities: the small business as a setting for management accounting research Management Accounting Research, 11: 385–390 58 Mitchell, F., Gavin, R and Julia, S., 1998 A case for researching management accounting in SMEs Management Accounting: Magazine for Chartered Management Accountants, 76: 30 59 Mullins, L., 2013 Management and Organisational Behaviour FT Publishing International, 10th ed 60 Nandan R., 2010 Management accounting needs of SMSs and the role of professional accountants: a renewed research agenda Jamar 8:1 61 Naranjo-Gil, D and Hartmann, F., 2006 Management accounting systems, top Management team heterogeneity and strategic change Accounting, Organizations and Society, Article in Press, 32: 732-756 62 Neale G.O’Connora, Chee W.Chow and Anne Wuc, 2004 The adoption of ‘‘Western’’ management accounting/controls in China’s state-owned enterprises during economic transition, Accounting, Organizations and Society 29: 349–37 63 Nicolaou, A.l., 2000 A contingency model of perceived effectiveness in accounting information systems: Organizational coordination and control effects 64 Organizations and Society 10: 303-328 65 Otley, D.T., 1980 The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis Accounting, Organizations and Society 5: 413428 i 66 Pierce, B and O‘Dea, T., 1998 Management accounting practices in Ireland – The preparers’ perspective Research Paper Series Paper 34 67 Shank, J.K., 1989 Strategic management accounting: new wine, or just new bottles? Journal of Management Accounting Research 1: 47 - 75 68 Shank, J.K and Govindarajan, V., 2008 Strategic Cost Management - The New tool for Competitive Advantage New York: The Free Press 69 Scapens, R.W., 1991 Management Accounting: A Review of Recent Developments 2nd ed Palgrave 70 Scarbrough, P., Nanni, A.J and Sakurai, M., 1991 Japanese management accounting practices and the effects of assembly and process automation Management Accounting Research 2: 27-46 71 Shields, M., 1997 Research in management accounting by North Americans in the 1990s Journal of Management Accounting Research 9: 3-62 72 Simmonds, K., 1981 Strategic Management Accounting, Management Accounting 59: 24-29 73 Simons, R., 1990 The role of management control systems in creating competitive advantage: new perspectives Accounting, Organizations and Society 15(2): 127-143 74 Simons, R., 1991 Strategic Orientation and Top Management Attention to Control Systems Strategic Management Journal 12(1): 49-62 75 Simons, R., 1994 How new top managers use control systems as levers of strategic renewal Strategic Management Journal 15(3): 169-189 76 Slagmulder, R., 1997 Using management control systems to achieve alignment between strategic investment decisions and strategy Management Accounting Research 8: 108-139 77 Tomkins, C and Carr, C., 1996a Editorial Strategic Management Accounting Management Accounting Research 7: 165-167 78 Tuan Zainun Tuan Mat, 2010 Management accounting and organizational change: impact of alignment of management accounting system, structure and strategy on performance PhD thesis Edith Cowan University, Perth Western Australia j 79 Upchurch, A., 1998 Management Accounting: Principles & Practice, UK, Pearson Education Limited 80 Valančienė, L and Gimžauskienė, E., 2007 Changing Role of Management Accounting: Lithuanian Experience Case Studies Engineering Economics 5: 55 81 Walker, E R., 1996 An Empirical Analysis of Factors Contributing to the Implementation of an Activity – Based Costing System PhD thesis University of Houston 82 Waterhouse, J and Tiessen, P., 1978 A Contingency Framework for Management Accounting Systems Research Accounting, Organizations and Society 3: 65-76 k
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay