Tin học hoá quá trình quản lý hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn Bộ Xây dựng

219 166 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:37

iii MC LC Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng Danh mc cỏc hỡnh v Danh mc cỏc biu ủ LI NểI U CHNG - MT S VN PHNG PHP LUN V TIN HC HO QUN Lí. 10 1.1 TNG QUAN V VN TIN HC HểA QUN Lí TRấN TH GII V VIT NAM .10 1.2 CC PHNG PHP TIN HC HểA QUN Lí 27 1.3 CC THNH PHN CA H THNG THễNG TIN TIN HC HểA QUN Lí. .29 1.4 QUY TRèNH XY DNG H THNG THễNG TIN TIN HC HểA QUN Lí 40 CHNG THC TRNG TIN HC HO QUN Lí H S T VN CC CễNG TY T VN THUC B XY DNG 64 2.1 T VN XY DNG V CC LNH VC T VN XY DNG 64 2.2 TNG QUAN V DCH V T VN XY DNG TRấN TH GII V VIT NAM 72 2.3 CC QUY TRèNH NGHIP V IN HèNH CA QU TRèNH TO V QUN Lí H S T VN XY DNG 87 2.4 XUT QUY TRèNH TIN HC HểA QUN Lí H S T VN CHO CC CễNG TY T VN B XY DNG 101 CHNG - GII PHP TIN HC CHO BI TON TIN HC HểA QUN Lí H S T VN XY DNG 111 3.1 XUT QUY TRèNH XY DNG H THNG THễNG TIN TIN HC HểA QUN Lí H S CHUYấN BIT CHO LNH VC T VN XY DNG TI VIT NAM 111 3.2 XY DNG H THNG THễNG TIN TIN HC HểA QUN Lí H S T VN CHO CC CễNG TY T VN B XY DNG 122 KT LUN V KHUYN NGH . 162 DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI TI LIU THAM KHO PH LC iv DANH MC CC T VIT TT TRONG LUN N Ký hiu (vit tt) Din gii 1NF First Normal Form - Chun húa mc 2NF Second Normal Form - Chun húa mc 3NF Third Normal Form - Chun húa mc 4NF Fourth Normal Form - Chun húa mc 5NF Fifth Normal Form - Chun húa mc BCNF Boyce-Codd Normal Form - Chun húa Boyce-Codd BFD Business Function Diagram - S ủ chc nng kinh doanh CD Context Diagram - S ủ ng cnh CDC Viet Nam Investment Consulting and Construction Designing Joint Stock Company - Cụng ty C phn T u t v Thit k Xõy dng CIO Chief Information Officer - Giỏm ủc h thng thụng tin CNTT Cụng ngh thụng tin CNTT-TT Cụng ngh thụng tin v truyn thụng CONINCO Consultant and Inspection Company of Construction Technology and Equipment - Cụng ty C phn T Cụng ngh, Thit b v Kim ủnh Xõy dng CPU Central Processing Unit - n v x lý trung tõm CRM Customer Relationship Management - Qun lý quan h khỏch hng CSDL C s d liu DFD Data Flow Diagram - S ủ lung d liu H KTQD i hc Kinh t Quc dõn DN Doanh nghip v DSD Data Structure Diagram - S ủ cu trỳc d liu DSS Decision Support System - H tr giỳp quyt ủnh EFCA European Federation of Consultant Assosiations - Hip hi t chõu u EIS Excutive Information System - H thng thụng tin ủiu hnh ERD Entity Relationship Diagram S ủ quan h thc th ERP Enterprise Resource Planning Lp k hoch ngun lc doanh nghip FIDIC International Federation of Consultant Engineers - Hip hi quc t cỏc k s t FNIS Financial Information System H thng thụng tin ti chớnh HRM Human Resource Planning H qun lý ngun lc ngi HTML HyperText Markup Language Ngụn ng ủỏnh du siờu bn HTTT H thng thụng tin ICT Index Information and Communication Technologies Index Cỏc ch s v cụng ngh thụng tin v truyn thụng IFD Information Flow Diagram S ủ lung thụng tin LAN Local Area Network Mng cc b LICOGI Infrastructure Development and Construction Consultant Company Cụng ty T xõy dng LICOGI MARC Machine-Readable Cataloging Biờn mc cú th ủc bng mỏy METS Metadata Encoding and Transmission Standard - Tiờu chun mó húa v trao ủi siờu d liu MIS Management Information System H thng thụng tin qun lý NCS Nghiờn cu sinh OAS Office Automation System H t ủng húa phũng vi OLAP Online Analytical Processing H x lý phõn tớch trc tuyn OLTP Online Transaction Processing H x lý giao tỏc trc tuyn OPAC Online Public Access Catalog - Mc lc truy cp cụng cng trc tuyn RAM Random Access Memory B nh truy cp ngu nhiờn RAID Redundant Arrays of Independent Disks - Gii phỏp phũng h, ủm bo an ton, gia tng tc ủ truy xut v ghi d liu lờn nhiu cng cựng lỳc SCM Supply Chain Management H thng qun lý dõy truyn cung cp SGML Standard Generalized Markup Language - Ngụn ng ủỏnh du tiờu chun tng quỏt THH Tin hc hoỏ TVXD T xõy dng VC Group VietNam Consultant Group - T hp T Xõy dng Vit Nam VCA Vietnam Construction Association - Hi xõy dng Vit Nam VCC Vietnam National Consultant Joint-Stock Corporation for Industrial and Urban Construction - Cụng ty C phn T Xõy dng Cụng nghip v ụ th Vit Nam VECAS Construction Association of Consulting Vietnam - Hip hi T xõy dng Vit Nam VNCC Vietnam National Construction Consultants Corporation - Tng cụng ty T Xõy dng Vit Nam WAN Wide Area Network Mng din rng WMS Workflow Management System H qun lý lung cụng vic WTO World Trade Organization T chc Thng mi Th gii XML Extensible Markup Language - Ngụn ng ủỏnh du cú th m rng vii DANH MC CC BNG TT Bng Tờn Bng Trang 1.1 Thng kờ dõn s s dng internet trờn th gii nm 2006 17 1.2 Xp loi chung ch s ICT Index 25 1.3 Xp hng theo nhúm ch tiờu v h tng k thut CNTT - TT 25 1.4 Xp hng theo nhúm ch tiờu v h tng nhõn lc CNTT 26 1.5 Xp hng theo nhúm ch tiờu v ng dng CNTT - TT 26 1.6 Xp hng theo nhúm ch tiờu v mụi trng t chc - chớnh sỏch 27 2.1 Kt qu hot ủng sn xut kinh doanh 2.2 Kt qu hot ủng sn xut kinh doanh nm 2009 ca tng 75 Cụng ty thnh viờn 3.1 Bng phõn tớch li ớch HTTT qun lý h s t xõy dng 126 3.2 Bng ma trn thc th chc nng 128 75 DANH MC BIU Biu ủ Tờn Biu ủ Trang 1.3 Biu ủ mụ t s ngi s dng Internet phõn theo vựng 16 1.4 Biu ủ lý khụng s dng dch v CNTT chuyờn nghip 21 1.5 Biu ủ mc ủớch s dng internet cỏc doanh nghip 21 1.6 Biu ủ mc ủớch s dng website doanh nghip 22 2.5 Biu ủ c cu cỏn b ca VC Group 74 viii DANH MC CC HèNH V Hỡnh Tờn Hỡnh Trang 1.1 S ủ cỏc HTTT tin hc hoỏ phc v qun lý 12 1.2 S tin hoỏ ca t chc vi vic tng thnh phn tri thc cụng 15 ngh 1.7 S ủ mi quan h gia cỏc thnh phn ca HTTT tin hc húa qun 38 lý 2.1 Mi quan h gia mụ hỡnh cỏc cp qun lý v cỏc mc ủ t 68 xõy dng 2.2 Cỏc hot ủng ca t xõy dng quỏ trỡnh thc hin d ỏn 69 2.3 S ủ biu hin vai trũ ca t mt cụng trỡnh xõy dng 70 2.4 Mụ hỡnh mi quan h ba bờn 72 2.6 S ủ cu trỳc mng LAN ca VNCC 77 2.7 S ủ quy trỡnh qun lý h s t th cụng ti cỏc Cụng ty 84 2.8 S ủ quy trỡnh qun lý h s t t ủng hoỏ 86 2.9 S ủ cỏc quy trỡnh nghip v ủin hỡnh ca qun lý h s t 87 xõy dng 2.10 S ủ quy trỡnh xem xột ủu thu cụng trỡnh 88 2.11 S ủ thng tho tho thun, ký kt hp ủng 90 2.12 S ủ trin khai thc hin hp ủng t xõy dng 94 2.13 S ủ quy trỡnh bn giao, hon thin h s t 97 2.14 S ủ quy trỡnh quyt toỏn cụng trỡnh v lý hp ủng 100 2.15 S ủ c cu li t chc ca cụng ty t xõy dng 103 2.16 S ủ hỡnh thnh b h s t xõy dng 104 ix 2.17 S ủ cu trỳc d liu c bn ca h thng 107 2.18 S ủ kin trỳc k thut ca HTTT tin hc húa qun lý h s t 109 xõy dng 3.1 S ủ lung thụng tin qun lý h s t 133 3.2 S ủ chc nng nghip v ca thng qun lý h s t 134 3.3 S ủ ng cnh h thng qun lý h s t xõy dng 135 3.4 S ủ lung d liu mc ca h thng Qun lý h s t xõy 136 dng 3.5 S ủ lung d liu mc ca tin trỡnh 1.0 Qun lý Ti liu d 137 ỏn 3.6 S ủ lung d liu mc ca tin trỡnh 2.0 Qun lý H s d ỏn 3.7 S ủ lung d liu mc ca tin trỡnh 3.0 Qun lý Th vin ti 138 liu 3.8 S ủ lung d liu mc ca tin trỡnh 4.0 Lp bỏo cỏo thng kờ 138 3.9 S ủ quan h cỏc kiu thc th ERD 140 3.10 S ủ DSD ca phõn h qun lý h s t 145 3.11 S ủ DSD ca phõn h qun lý h s t (kt qu ca quỏ trỡnh 147 thit k CSDL vt lý) 3.12 Gii thut cp nht thụng tin chung cho h s t xõy dng 148 3.13 Gii thut tỡm kim h s t xõy dng 149 137 LI NểI U Tớnh cp thit ca ủ ti Trong nhng nm gn ủõy, cụng ngh thụng tin ủó phỏt trin mt cỏch mnh m v thõm nhp vo hu nh ton b nn kinh t - xó hi núi chung Nú ủó lm cho cc din nn kinh t chuyn dn sang nn kinh t tri thc vi vai trũ ca thụng tin v tri thc Tuy nhiờn, nn kinh t cng phỏt trin v hi nhp cng nhanh thỡ cỏc cụng tỏc qun lý kinh t tm vi mụ v v mụ cn phi ủi trc mt bc Ngh quyt 58 ca B Chớnh tr ngy 17 thỏng 10 nm 2000 "V ủy mnh ng dng v phỏt trin CNTT phc v s nghip cụng nghip hoỏ, hin ủi hoỏ" ủó xỏc ủnh: "Tin hc hoỏ qun lý l mt b phn hu c quan trng, l nhim v thng xuyờn ca cỏc c quan nhm tng cng nng lc qun lý, nõng cao nng sut, cht lng, hiu qu Cỏc doanh nghip, trc ht l cỏc doanh nghip quc doanh cn ủu t cho vic ng dng tin hc, coi ủú l bin phỏp c bn ủ ủi mi qun lý" Nh vy, tin hc hoỏ qun lý cỏc hot ủng ca doanh nghip l mt ủ cú ý ngha to ln quỏ trỡnh hin ủi hoỏ doanh nghip nhm nõng cao hiu qu ca cỏc hot ủng sn xut kinh doanh Mt khỏc, Vit Nam ủó chớnh thc tr thnh thnh viờn th 150 ca t chc thng mi th gii (WTO) t cui nm 2006, cỏc ủon kinh t nc ngoi núi chung v t chc T nc ngoi núi riờng s ủn tham gia th trng Vit Nam ngy cng nhiu Cựng vi nhng tha thun khu vc v quc t cung cp dch v k thut thỡ chin lc ủy mnh cụng tỏc tin hc hoỏ qun lý s l nhõn t quan trng mang tớnh sng cũn ca cỏc doanh nghip Vit Nam cnh tranh Nu cỏc cụng ty t xõy dng Vit Nam khụng ủy mnh ng dng k thut cụng ngh cụng tỏc qun lý ca mỡnh ủ ủỏp ng s ủũi hi kht khe ca c ch th trng thỡ s b cỏc t chc t nc ngoi ln ỏt th trng nc v phong to hng th gii Trong bi phỏt biu ca mỡnh ti Hi tho Phỏt trin ngun nhõn lc ngnh Xõy dng, ụng Nguyn Cnh Cht - Ch tch Hip hi T xõy dng Vit Nam cng ủó khng ủnh: nng cao v th trờn th trng quc t v phớa cỏc doanh nghip ủc bit phi xõy dng h thng thụng tin qun lý theo xu hng chun húa v tớnh chuyờn nghip, ng dng cụng ngh thụng tin vo cụng tỏc qun lý Hot ủng t l hot ủng vụ cựng quan trng ngnh xõy dng vỡ t xõy dng l chic cu ni gia ch ủu t v nh thu xõy lp, l hot ủng ủỏp ng nhu cu t thõn ca ngnh xõy dng c ch mi Lc lng t tớch cc tham gia giỳp ch ủu t cỏc d ỏn t khõu ủu ủn khõu cui, t khõu lp d ỏn ủn kho sỏt, thit k cỏc cụng trỡnh cho ủn khõu giỏm sỏt nh thu thc hin d ỏn, mua sm trang thit b, nghim thu bn giao cụng trỡnh vo s dng Hot ủng ca t l hot ủng ca trớ tu, khụng ch da vo khoa hc - k thut - cụng ngh m cũn l hot ủng tng hp chớnh tr - kinh t - xó hi dng mang tớnh cng ủng v xó hi sõu sc Ton quc cú ti 1000 cụng ty t xõy dng thuc tt c cỏc b ngnh t Trung ng ủn phng, ủú trc thuc B Xõy dng cú 33 cụng ty (thuc 19 Tng) Qua nghiờn cu thc t ti mt s cụng ty t xõy dng trc thuc B Xõy dng, tỏc gi thy rng: cỏc cụng ty ny ủu l nhng doanh nghip ln lnh vc t xõy dng ti Vit nam, 100% cỏc cụng ty ủc trang b mỏy múc tin hc, kt ni mng LAN v mng Internet vi trung bỡnh hn 200 mỏy tớnh/cụng ty, cu hỡnh mỏy cao (tng ủng Pentium IV tr lờn), cú ủi ng k thut viờn qun tr mng am him k thut Nhng ủó khụng s dng ht cụng sut ca cỏc thit b phn cng ny C th, mi dng li tit kim mỏy in, to ủng truyn chung cụng ty v bờn ngoi bng mt cng kt ni Internet V khai thỏc phn cng thỡ ch yu l mi s dng mt s phn mm ủn l khụng cú bn quyn ủc ci ủt phớ nh: AutoCad, PhotoShop, MicroFeap, Sap, Staads v b tin hc phũng Microsoft Office (Word, Excel); ngoi cng cú trang b mt s phn mm chuyờn ngnh k toỏn v xõy dng nh: ETABS (phn mm chuyờn dng tớnh toỏn nh cao tng) ca hóng Computer And Structure, Inc; Phn mm tớnh toỏn nh mc - ủn giỏ v xỏc ủnh D toỏn - tng mc ủu t - quyt toỏn cụng trỡnh xõy dng Tham gia hi nhp quc t cỏc cụng ty s vp phi tỡnh trng thiu phn mm s dng vỡ ủ bn quyn Phn quan trng nht m cỏc doanh nghip cn hng ti ủú l to mt c s d liu chung cho ton cụng ty thỡ cỏc cụng ty t cha dnh nhiu s quan tõm Mt khỏc, s lng cỏc cụng trỡnh t hng nm ca cỏc cụng ty tng ủi nhiu, giỏ tr ca cỏc cụng trỡnh ln, thi gian ủ thc hin mt cụng trỡnh di (trung bỡnh t 1,5 ủn nm, ủc bit cú cụng trỡnh lờn ti hn 10 nm), nhu cu trao ủi, cp nht thụng tin gia cỏc thnh viờn tham gia cụng trỡnh v Ban Giỏm ủc l thng xuyờn nhng khõu qun lý cỏc h s ủú thỡ hu nh th cụng trờn giy nờn thng gõy nờn s chm tr, sai sút v thiu thụng tin Lónh ủo cụng ty cng nh cỏc cỏn b cụng nhõn viờn lm vic lnh vc ny ủu rt mong mun phỏt trin h thng tin hc hoỏ cỏc khõu qun lý ủ gim bt sc lao ủng ca ngi v tng ủ chớnh xỏc cng nh tớnh bo mt ca cỏc thụng tin t Xột bi cnh y, vic tin hc hoỏ cụng ủon qun lý h s t cỏc cụng trỡnh xõy dng cú ý ngha rt quan trng hot ủng ca cỏc cụng ty Xut phỏt t lý lun v thc tin nờu trờn, ủ ti: Tin hc hoỏ quỏ trỡnh qun lý h s t cho cỏc cụng ty t B Xõy dng ủó ủc chn ủ nghiờn cu Hy vng vi kt qu ủt ủc t nghiờn cu ny s gúp phn giỳp cho vic qun lý v s dng thụng tin t cỏc h s t cụng trỡnh xõy dng ca cỏc cụng ty xõy dng hot ủng lnh vc t ủc thun li v ủt hiu qu cao nht Mc ủớch nghiờn cu Trờn c s nghiờn cu mt cỏch khoa hc v quy trỡnh xõy dng HTTT tin hc húa qun lý v ủ qun lý h s t cỏc cụng ty t xõy dng ca B Xõy dng, lun ỏn s ủt ủc nhng mc ủớch cú ý ngha thit thc sau: - H thng húa nhng ủ lý lun c bn v lm rừ hn v nhng khỏi nim tin hc húa, HTTT tin hc húa, HTTT tin hc húa qun lý, cỏc thnh phn ca HTTT tin hc hoỏ v mi quan h gia cỏc thnh phn y - Tng hp cỏc nghiờn cu v quy trỡnh xõy dng h thng thng tin qun lý v quan ủim ca nghiờn cu sinh v quy trỡnh xõy dng h thng thng tin tin hc hoỏ qun lý 35 B TGT=0; TTU=0; TTL=0 i=1 S Ngy bt ủu = Ngy hin thi S hiu hp ủng; Tờn cụng trỡnh; Tờn d ỏn; Loi hỡnh t vn; Giỏ tr hp ủng; Giỏ tr tm ng; Giỏ tr lý T l = GT lý/GT hp ủng TGT=TGT+GT hp ủng; TTU=TTU+GT tm ng; TTL=TTL+GT lý i = i +1 Kt thỳc tp? B S Cú TGT; TTU; TTL Hỡnh 18: Gii thut lp bng kờ hp ủng t ủang thc hin Khụng Tip 36 MT S GIAO DIN CA CHNG TRèNH Giao din qun tr cú cỏc chc nng nh thờm mi v tỡm kim ngi s dng - Giao din qun lý cỏc tin - Giao din qun lý cỏc ti liu theo cu trỳc cõy hoc theo bng 37 Giao din qun lý h s: cú giao din cp nht, hiu chnh cỏc ti liu v h s t v cỏc bỏo cỏo thng kờ Mn hỡnh cp nhp v hiu chnh h s t 38 Mn hỡnh cp nht hp ủng t Mn hỡnh kt xut bỏo cỏo 39 Bỏo cỏo thng kờ Bỏo cỏo ti chớnh 40 Phõn tớch ủỏnh giỏ - Mn hỡnh tỡm kim bn phỏp quy 41 PH LC Mt phn mó ngun chng trỡnh Qun Lý H S T Vn Xõy Dng 42 Copyright by Nguyn Th Bch Tuyt Khoa Tin hc Kinh t Trng i hc Kinh t Quc dõn in thoi: 043 7264 223 / DD: 0904.267.883 Email: tuyetktqd@gmail.com.vn Trang Ch H Thng Hp ng Ti Liu H S Vn Bn Phỏp Qui   43  ngi dựng  Mó cụng trỡnh: * * Tờn cụng trỡnh: * Tờn d ỏn: a ủim xõy dng: * Loi cụng trỡnh: 45 Cp cụng trỡnh: Nhúm cụng trỡnh: Cp qun lý: Ngun vn: 46 Vựng (Tnh/Thnh ph): S tng: Din tớch xõy dng: Din tớch sn: s tng hm: Din tớch hm: Giỏ tr cụng trỡnh: Tiờu chun: 47 PH LC CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Kớnh gi: Ban lónh ủo Cụng ty/Tng Cụng ty ng kớnh gi: Cỏc cụ, chỳ, anh, ch cỏn b Cụng ty/Tng Cụng ty Tờn tụi l: Nguyn Th Bch Tuyt Ging viờn Khoa Tin hc Kinh t - Trng i hc Kinh t Quc dõn Hin ủang hc nghiờn cu sinh ti Trng i hc Kinh t Quc dõn, ủc giao thc hin lun ỏn vi ủ ti: Tin hc húa quỏ trỡnh qun lý h s t cho cỏc cụng ty t B Xõy dng cú ủiu kin thun li cho vic thu thp s liu nhm phõn tớch, tng hp thụng tin phc v cho vic vit lun ỏn tin s tụi xin ủc ủn kho sỏt ti Quý Cụng ty Kớnh mong Ban Giỏm ủc v cỏc cụ, chỳ, anh, ch cỏn b Cụng ty quan tõm to ủiu kin giỳp ủ ủ tụi cú th hon thnh nhim v hc ca mỡnh Tụi xin mi thụng tin thu thp ủc ch thun tỳy phc v cho mc ủớch hc tp, vit lun ỏn m khụng s dng cho bt c mt mc ủớch khỏc no Tụi xin trõn trng cm n! H Ni, ngy 30 thỏng 11 nm 2008 Nghiờn cu sinh Nguyn Th Bch Tuyt 48 Kớnh gi: Quý ễng (B) thuc Cụng ty T Xõy dng Tụi tờn l: Nguyn Th Bch Tuyt - Thc s, Giỏo viờn Khoa Tin hc Kinh t (Trng H Kinh t Quc dõn Hin tụi ủang lm ủ ti NCS Tin hc hoỏ quỏ trỡnh qun lý h s t xõy dng, rt cn ủn mt s thụng tin ca Cụng ty ễng (B) Xin Quý ễng (B) vui lũng ủin giỳp thụng tin vo phiu kho sỏt di ủõy Tụi xin cam ủoan thụng tin ny ch dựng ủ phc v ủ ti nghiờn cu sinh, khụng s dng vo bt c mc ủớch no khỏc Tụi xin chõn thnh cm n s nhit tỡnh giỳp ủ ca Quý ễng (B)! PHIU KHO ST Tờn (Tng) Cụng ty: Tờn khon mc S liu S lng cỏn b nhõn viờn S lng k s t Lng trung bỡnh ca cỏn b Nm 2006 2007 2008 2009 Doanh s hng nm S lng cụng trỡnh Mụ t cụng ty Gm: .to nh Mi to nh gm: tng Tng din tớch: .m2 Cú trung tõm, xớ nghip ch khỏc: Tỡnh hỡnh ng dng CNTT Kt ni mng cc b LAN (Cú/K) Kt ni mng khỏc (WAN, Internet ) S ủ mng LAN (nu cú) (ti liu kốm theo) S lng mỏy tớnh ca cụng ty Trỡnh trng mỏy tớnh (cu hỡnh) S lng mỏy in Thit b khỏc Phn mm ủc s dng H ủiu hnh Qun lý nhõn s K toỏn K hoch - u t K thut B phn qun lý h s t Ngi ủin thụng tin (Xin vui lũng cho bit h tờn v s ủin thoi liờn lc) 49 Kế hoạch, thời gian thực : (12 tháng) Stt Mô tả nôi dung công việc Khảo sát hệ thống Khảo sát yêu cầu l nh đạo Khảo sát hạ tầng CNTT toàn công ty Khảo sát nghiệp vụ quản lý hồ sơ t vấn Khảo sát hệ thống thông tin quản lý hồ sơ Xây dựng tài liệu khảo sát Phân tích hệ thống Phân tích nghiệp vụ quản lý hồ sơ t vấn Phân tích yêu cầu NSD Xây dựng tài liệu đặt tả hệ thống Thiết kế hệ thống Thiết kế quy trình nghiệp vụ Thiết kế CSDL Thiết kế hệ thống bảo mật Thiết kế hệ thống báo cáo thống kê Thiết kế hệ thống kết nối trao đổi thông tin Xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống Xây dựng chơng trình Xây dựng CSDL Xây dựng phân hệ bổ sung, sửa đổi liệu Xây dựng phân hệ bảo mật hệ thống Xây dựng phân hệ tra cứu thống kê Xây dựng phân hệ kết nối trao đổi thông tin Xâydựng c.trình chuyển đổi liệu cũ Xây dựng tài liệu hớng dẫn NSD Kiểm tra chơng trình Xây dựng quy trình kiểm tra hệ thống Xây dựng liệu kiểm tra Kiểm tra hiệu chỉnh phân hệ Kiểm tra toàn hệ thống Triển khai chạy thử Thiết lập môi trờng chạy thử Cài đặt kiểm tra phân hệ Xác nhận kết đa vào sử dụng Nghiệm thu đa vào sử dụng Nghiệm thu hệ thống Tiến độ (1 tháng) 10 11 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học hoá quá trình quản lý hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn Bộ Xây dựng, Tin học hoá quá trình quản lý hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn Bộ Xây dựng, Tin học hoá quá trình quản lý hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn Bộ Xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay