Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

28 177 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:36

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH HU THÔNG TIN CHíNH TRị - Xã HộI VớI VIệC RA QUYếT ĐịNH CủA ĐộI NGũ CáN Bộ CHủ CHốT CấP CƠ Sở VùNG ĐồNG BằNG SÔNG HồNG HIệN NAY Chuyờn ngnh : CNDVBC & CNDVLS Mó s : 62 22 80 05 tóm tắt Luận án tiến sĩ triết học Hà Nội - 2014 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRN VN PHềNG Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh M U Lý chn ti Thụng tin l mt nhng nhu cu sng cũn ca ngi, tn ti v phỏt trin ngi khụng th thiu thụng tin Ngy nay, thụng tin (Information) cựng vi ngi (Men), mỏy múc (Machines), vt liu (Materials), (Money) ó tr thnh nhng ngun ti nguyờn khụng th thiu quỏ trỡnh phỏt trin xó hi c bit vi s xut hin ca thụng tin ó to mt s thay i ln mang tớnh cỏch mng v phng thc lm vic cng nh quỏ trỡnh phỏt trin ca th gii cụng nghip m yu t dn o l kinh t tri thc Thụng tin ó tr thnh mt nhng lc lng sn xut vt cht quan trng hot ng kinh t - xó hi ca tt c cỏc quc gia Hin nay, vic nghiờn cu thụng tin nc ta l mt cụng vic mi m, hp dn v phc tp, vỡ i tng ca nú ó v ang tr thnh thnh ti nghiờn cu cú ý ngha thc tin cao cho cỏc khoa hc c th nh: trit hc, kinh t hc, chớnh tr hc Dự vy, thc t cho thy, chỳng ta cú rt ớt kinh nghim v thnh qu ca cỏc nh khoa hc i trc li Vn ny ó to nờn tớnh cp thit v tớnh hp dn ca vic nghiờn cu Trong ú, xó hi cng phỏt trin, tỏc ng ca thụng tin cng ln mi lnh vc hot ng thc tin khỏc chỳng ta s chu s tỏc ng ch yu ca mt loi hỡnh thụng tin nht nh i vi hot ng lónh o, qun lý ca i ng CBCC (cỏn b ch cht) cỏc cp núi chung v cp c s núi riờng, bờn cnh vic chu s tỏc ng ca cỏc loi hỡnh thụng tin khỏc, thỡ loi hỡnh thụng tin chớnh tr - xó hi luụn úng vai trũ quan trng iu ny, c th hin trc tip vic quyt nh - khõu quan trng nht chu trỡnh hot ng lónh o, qun lý ca i ng CBCC cp c s Hiu qu hot ng lónh o, qun lý ca i ng CBCC cp c s ph thuc nhiu vo cht lng quyt nh Trong ú, thụng tin chớnh tr - xó hi va l cn c, va l mt phn ni dung ca quyt nh m thiu nú CBCC s khụng iu kin quyt nh ỳng, sỏt thc vi ch trng ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc, cng nh khụng th a phng ỏn gii quyt trit cỏc mõu thun s vic phỏt sinh c s ng bng sụng Hng (BSH) cú v trớ chin lc quan trng i vi s phỏt trin ca c nc iu ny, ũi hi s cn thit phi nõng cao cht lng cỏc quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH Mt nhng chỡa khúa dn n hiu qu cỏc quyt nh ú l vic s dng tớnh hiu dng ca loi hỡnh thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng ny Vỡ, thụng tin chớnh tr - xó hi s l c s, iu kin cn thit tin hnh qun lý xó hi; tựy theo cht lng nú cú th y nhanh hoc lm chm tc phỏt trin ca h thng xó hi v cui cựng quyt nh s thnh cụng hay tht bi ca c quỏ trỡnh qun lý xó hi Vi ý ngha ú, thụng tin chớnh tr - xó hi giỳp cho i ng CBCC cp c s c quyt nh cú tớnh kh thi cao, c ban hnh ỳng lỳc, ỏp ng yờu cu thc tin t Tuy nhiờn tớnh kh thi, tớnh khoa hc ca quyt nh m i ng CBCC cp c s a li ph thuc nhiu vo nng lc tip nhn, x lý thụng tin nhm lm cho thụng tin chớnh tr - xó hi ó thu nhn c tr thnh tri thc ỏp dng vo hot ng lónh o qun lý Trờn thc t, nhng nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan khỏc nhau, vic tip nhn v x lý cỏc ngun thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s BSH cũn nhiu hn ch, dn n hiu qu cụng tỏc lónh o, qun lý cp c s cha cao õy ang l mt thỏch thc khụng nh i vi i ng CBCC cp c s vựng BSH, c bit l chỳng ta ang hi nhp ngy cng sõu rng vo mi mt ca i sng quc t Lm th no phỏt huy c vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s hin ang l bc xỳc iu m chỳng ta cn lm hin l trang b cho i ng cỏn b nhng k nng v kin thc lm ch thụng tin Tc l giỳp h rốn luyn k nng nhn dng nhu cu thụng tin bn thõn, nh v ngun thụng tin phự hp vi nhng nhu cu ú, t chc ngun thụng tin tỡm c mt cỏch hp lý, thm nh ngun thụng tin ó c la chn, v s dng thụng tin ú vic quyt nh ca mỡnh t ú cú mt quyt nh kp thi, hiu qu ỏp ng yờu cu thc tin T nhn thc ny, tỏc gi ó la chn : Thụng tin chớnh tr xó hi vi vic quyt nh ca i ng cỏn b ch cht cp c s vựng ng bng sụng Hng hin nay, lm lun ỏn tin s trit hc ti ny va cú ý ngha l mt ti nghiờn cu khoa hc c bn, va gúp phn gii quyt cỏc thc tin cụng cuc phỏt trin kinh t - xó hi ca vựng cng nh i vi cụng cuc xõy dng t nc thi k mi Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu Di gúc tip cn trit hc, lun ỏn phõn tớch lm rừ nhng lý lun v thc tin phỏt huy vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s ng bng sụng Hng, t ú, xut mt s phng hng v gii phỏp nhm phỏt huy cú hiu qu vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng cỏn b ny 2.2 Nhim v nghiờn cu thc hin c mc ớch trờn, lun ỏn cn phi thc hin cỏc nhim v sau: Th nht, lm rừ bn cht, c im, vai trũ, tm quan trng ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s Th hai, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng phỏt huy vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH hin Th ba, xut mt s phng hng v gii phỏp ch yu nhm phỏt huy cú hiu qu vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH hin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn i tng nghiờn cu: Lun ỏn trung nghiờn cu thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s Vit Nam hin Phm vi nghiờn cu: Lun ỏn nghiờn cu thụng tin chớnh tr - xó hi v vai trũ ca nú vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH, gm cú 10 tnh: Vnh Phỳc, Bc Ninh, H Ni, H Nam, Hng Yờn, Hi Dng, Hi Phũng, Thỏi Bỡnh, Nam nh, Ninh Bỡnh (ch yu l trng, phú cỏc chc danh) Mc thi gian tin hnh kho sỏt l bt u t nm 2001 cho n C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn c thc hin trờn c s dng cỏc nguyờn lý c bn ca ch ngha vt bin chng v vt lch s, c bit l lý lun nhn thc mỏcxit Vn dng cỏc quan im, ng li ca ng v phỏt trin cụng nghip húa, hin i húa nc ta hin nay, coi trng phỏt trin cụng ngh ng thi, quỏ trỡnh trin khai lun ỏn, tỏc gi k tha nhng thnh tu khoa hc ó cú mt s cụng trỡnh cú liờn quan n ti ca cỏc tỏc gi v ngoi nc 4.2 Phng phỏp nghiờn cu gii quyt cỏc nhim v ca lun ỏn, qua ú t c cỏc mc ớch nghiờn cu t ra, lun ỏn dng nhng nguyờn tc phng phỏp lun mỏcxit, ng thi s dng cỏc phng phỏp c th nh; phõn tớch v tng hp, thng nht lch s v logic, quy np din dch, phng phỏp iu tra kho sỏt, phng phỏp h thng, kt hp vi phng phỏp so sỏnh,v.v úng gúp v khoa hc ca lun ỏn - Lm rừ cỏc khỏi nim c bn, c im v ý ngha trit hc ca thụng tin, thụng tin chớnh tr - xó hi, t ú khng nh vai trũ c bit ca nú vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s - Ch s tỏc ng ca thụng tin chớnh tr - xó hi v nhng h qu ca s tỏc ng ú vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH - Phõn tớch ch c nhng t t thc trng phỏt huy vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca CBCC cp c s vựng BSH; trờn c s ú a phng hng v kin ngh gii phỏp nhm phỏt huy cú hiu qu vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng ng bng sụng Hng hin í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn V mt lý lun, lun ỏn gúp phn xỏc nh v lun gii vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi i vi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s V mt thc tin, chng mc nht nh, lun ỏn cú th c dựng lm ti liu tham kho phc v cho nghiờn cu khoa hc v hot ng thc tin ca i ng CBCC cp c s Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn M u, Kt lun, Danh mc ti liu tham kho v Ph lc, ni dung ca lun ỏn bao gm chng, 10 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI 1.1 Nhng cụng trỡnh cp n thụng tin, thụng tin chớnh tr xó hi, vai trũ ca thụng tin, quyt nh qun lý 1.1.1 Nhúm cỏc cụng trỡnh di gúc l c s lý lun, phng phỏp nghiờn cu chuyờn ngnh Cụng trỡnh liờn quan n thụng tin ca cỏc tỏc gi nc ngoi, lun ỏn tham kho ch yu hai cụng trỡnh sau: Cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi V.G.Afanaxep tỏc phm Thụng tin xó hi v qun lý xó hi (1979), Nxb Khoa hc xó hi, H Ni; A.L.Levin vi bi vit Phỏt trin bn vng v xó hi thụng tin, xu th, , mõu thun, (ng trờn Thụng tin Khoa hc xó hi, s nm 2005) Cựng vi hng nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc trờn th gii, cỏc nh khoa hc nc cng bn n thụng tin di gúc l c s lý lun v phng phỏp nghiờn cu, bao gm cỏc cụng trỡnh nh: Lun ỏn tin s ca tỏc gi Lờ Th Duy Hoa, Thụng tin v tip nhn x lý thụng tin ca t ngi Vit Nam Lun ỏn tin s trit hc, H Ni, 2001 Cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi Nguyn Th Lan Hng, Cụng ngh thụng tin v tỏc ng ca nú i vi xó hi hin i, Lun ỏn tin s trit hc - Vin Hn Lõm Khoa Hc xó hi, H 2008, chuyờn nghnh CNDVBC v CNDVLS 1.1.2 Nhúm cỏc cụng trỡnh cp n quyt nh qun lý di gúc l c s lý lun v phng phỏp nghiờn cu Vi cỏc cụng trỡnh ca cỏc nh nghiờn cu nc ngoi, cú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu sau: Jonathan Baron vi tỏc phm suy ngh v quyt nh (1994) Tỏc gi A.I KiTp, Nhng c im tõm lý ca vic thụng qua nhng quyt nh qun lý, Nxb Thụng tin lý lun, HN, 1985 Cun sỏch Management (qun lý), xut bn nm 1994,ca nh khoa hc Stephen P.Robbins nghiờn cu vic quyt nh theo cỏch xỏc nh tỡnh Cun sỏch Tõm lý hc tiờu dựng ca Hc vin ti chớnh mu dch Bc Kinh (Trung Quc), Mó Ngha Hip ch biờn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 1998 Nhng sai lm quyt nh (Think twice) tỏc gi Michael J Mauboussin, dch bi Yn Phng, Tiu Võn, Nxb Nxb Tr, TP H Chớ Minh, 2012 Khi nghiờn cu v vic quyt nh, cỏc nh nghiờn cu nc, u khng nh vic quyt nh lónh o, qun lý l s cn thit ng thi theo h, quyt nh cht lng hay khụng ph thuc vo tõm lý ca ch th lónh o, qun lý; phm cht; vic x lý thụng tin ca ch th Chng hn: Cỏc tỏc gi Nguyn c Minh, Nguyn Hi Khoỏt, cun sỏch C s tõm lý hc ca cụng tỏc qun lý trng hc, Nxb Giỏo dc, H1981 Hong Ton, nhỡn nhn quyt nh di gúc khoa hc qun lý, vi cỏc bi vit Qun tr kinh doanh (1991); sỏch tham kho Lý thuyt qun tr kinh doanh Nxb Thng kờ, H1994 Lun ỏn phú tin s khoa hc kinh t, chuyờn ngnh t chc v qun lý sn xut ca tỏc gi Phan Kim Chin, Giỏm c doanh nghip vi vic quyt nh qun lý kinh doanh, Trng i hc kinh t quc dõn 1992 1.2 Nhng cụng trỡnh cp n tỏc ng ca thụng tin qun lý, v thc trng mụi trng thụng tin v i ng cỏn b ch cht cp c s 1.2.1 Nhúm cụng trỡnh cp n tỏc ng ca thụng tin qun lý, thc trng mụi trng thụng tin Tỏc phm iu tra v x lý thụng tin qun lýca tỏc gi Lờ Xuõn Hoa, Nxb Thng kờ H,1999 Lun ỏn tin s khoa hc chuyờn ngnh bỏo ca tỏc gi Phm Th Thanh Tnh, Nhu cu v iu kin tip nhn thụng tin phỏt ca cụng chỳng nụng thụn vựng ng bng sụng Hng hin nay, HVBC v TT, chuyờn ngnh bỏo hc, H 2012 1.2.2 Nhúm cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi nc v i ng cỏn b ch cht cp c s Tiờu biu cú cỏc cụng trỡnh sau: Sỏch chuyờn kho ca tỏc gi Trn Xuõn Sm (ch biờn), Xỏc nh c cu v tiờu chun cỏn b lónh o ch cht h thng chớnh tr i mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H1998 ti khoa hc cp nh nc 1996 2000 (KHXH.05.03), Lun c khoa hc cho vic nõng cao cht lng i ng cỏn b thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, tỏc gi Nguyn Phỳ Trng lm ch nhim Sỏch tham kho Xõy dng i ng cỏn b ch cht h thng chớnh tr cp huyn ng bng Sụng Cu Long hin nay, ch biờn Hunh Th Gm, Nxb Lý lun chớnh tr, H 2007 Xõy dng i ng cỏn b cp xó vựng nụng thụn ng bng sụng Cu Long (BSCL) hin nay, tỏc gi Phm Cụng Khõm, Lun ỏn tin s khoa hc chớnh tr, H2002 Nõng cao nng lc t chc thc tin ca cỏn b ch cht cp xó mt s tnh ng bng sụng Hng iu kin hin õy l ti nghiờn cu 12 ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc v cú quyn quyt nh nhng liờn quan n s phỏt trin v mi mt ca i sng chớnh tr - xó hi trờn a bn m h ph trỏch Quy trỡnh hot ng lónh o, qun lý ca CBCC cp c s v thc cht l quỏ trỡnh bao gm cỏc khõu: Nm bt, x lý thụng tin; Ra quyt nh; T chc thc hin quyt nh v kim tra vic thc hin quyt nh; Tng kt rỳt kinh nghim cho vic thc hin cỏc quyt nh v dng bi hc kinh nghim vo quỏ trỡnh quyt nh tip theo Trong cỏc khõu ú, quyt nh c xem l khõu gi v trớ trung tõm Quyt nh l sn phm ca quỏ trỡnh nhn thc c ny sinh quỏ trỡnh hot ng thc tin ca i ng CBCC cp c s Nú b quy nh bi hot ng thc tin, luụn c b sung v phỏt trin thụng qua hot ng thc tin 2.2.2 Nhng yờu cu quy trỡnh quyt nh ca cỏn b ch cht cp c s c quyt nh ỳng n, kp thi phự hp vi thc tin a phng, CBCC cp c s phi ỏp ng cỏc yờu cu sau: Mt l, CBCC cp c s phi bit thu thp, phõn tớch v x lý thụng tin Vỡ thụng tin l chỡa khúa dn n quyt nh ỳng Hai l, cú quyt nh ỳng, i ng CBCC cp c s phi cú k nng quyt nh Vỡ, k nng quyt nh l iu kin cn thit cú mt quyt nh ỏp ng c yờu cu ca hin thc khỏch quan ú chớnh l s dng thnh tho cỏc phng phỏp khoa hc theo quy trỡnh quyt nh cỏc quyt nh hiu qu qun lý Ba l, i ng CBCC cp c s phi phõn bit c cỏc loi quyt nh 13 2.2.3 Vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng cỏn b ch cht cp c s Thụng tin chớnh tr - xó hi l mt nhng d liukhụng th thiu CBCC cp c s c cỏc quyt nh phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin a phng trỏnh giỏo iu, ch quan Thụng tin chớnh tr - xó hi gúp phn giỳp cho i ng CBCC cp c s c cỏc quyt nh ỳng, phự hp vi ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Thụng tin chớnh tr - xó hi giỳp cho i ng cỏn b ch cht cp c s c cỏc quyt nh kp thi, ỳng lỳc 2.3 Nhng nhõn t nh hng n vic phỏt huy vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng cỏn b ch cht cp c s 2.3.1 Mụi trng thụng tin chớnh tr - xó hi Vic tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi phc v cho vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s chu nh hng ca cỏc nhõn t sau: Mụi trng thụng tin; c ch qun lý thụng tin; mụi trng dõn ch c s; iu kin kinh t a phng; trỡnh dõn trớ Cỏc nhõn t trờn khụng tỏch ri m chỳng cú mi quan h cht ch vi nhau, tỏc ng, h tr nhau, to thnh mt h thng cựng nh hng ti quỏ trỡnh tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca CBCC cp c s 2.3.2 Nng lc tip nhn v x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca cỏn b ch cht cp c s Nng lc tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca i ng CBCC cp c s l kh nng thu thp, tip nhn, phõn tớch, x lý thụng tin mt cỏch ti u nht, hiu qu nht i ng ny 14 Nng lc tip nhn v x lý thụng tin quan h bin chng vi chu trỡnh nhn thc ca ch th qun lý Nng lc tip nhn thụng tin l iu kin cn, cũn nng lc x lý thụng tin l iu kin ch th cú thụng tin y , chớnh xỏc Trong nng lc tip nhn thụng tin cng ó bao hm nng lc x lý thụng tin v ngc li Chỳng ta cú th s húa c ch v nng lc tip nhn v x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca i ng CBCC cp c s nh sau: D liu Thụng tin chớnh tr - xó hi Tri thc chớnh tr - xó hi Tiu kt chng Cú th núi rng, ngy thụng tin v thụng tin chớnh tr - xó hi l mt khỏi nim ph bin v nú tỏc ng n tt c cỏc lnh vc ca i sng xó hi Di gúc trit hc, cú th khng nh thụng tin núi chung l mt thuc tớnh cú ca th gii vt cht nhiu cp phỏt trin i vic quyt nh ca CBCC cp c s thỡ thụng tin chớnh tr xó hi cú vai trũ khỏ quan trng: Nú l d liu khụng th thiu CBCC cp c s c cỏc quyt nh phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin a phng trỏnh giỏo iu, ch quan; Thụng tin chớnh tr - xó hi giỳp cho CBCC cp c s c cỏc quyt nh ỳng, y v phự hp vi ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc; Thụng tin chớnh tr - xó hi giỳp cho CBCC cp c s cỏc quyt nh kp thi, ỳng lỳc S nghip cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip nụng thụn ca nc ta hụm thnh cụng hay khụng ph thuc phn nhiu vo vic nõng cao cht lng cỏc quyt nh ca ngi CBCC cp c s, ú 15 vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi gi v trớ ch o xõy dng ni dung quyt nh Trờn bỡnh din trit hc, chỳng tụi cho rng, thụng tin chớnh tr - xó hi l chỡa khúa quan trng giỳp cho CBCC cp c s a cỏc quyt nh ỳng vi yờu cu thc tin ni c s, khụng chch hng ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Tuy nhiờn vic s dng tớnh hiu dng loi hỡnh thụng tin ny li ph thuc vo nng lc tip nhn v x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca i ng CBCC cp c s Nng lc tip nhn v x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca CBCC cp c s s l ngn ngun to nờn sc mnh ca loi hỡnh thụng tin ny i vi vic quyt nh ca h Chng MễI TRNG THễNG TIN CHNH TR - X HI V VIC PHT HUY VAI TRề THễNG TIN CHNH TR - X HI RA QUYT NH CA CN B CH CHT CP C S VNG NG BNG SễNG HNG - THC TRNG V VN T RA 3.1 Thc trng mụi trng thụng tin chớnh tr - xó hi vựng ng bng sụng Hng 3.1.2 Khỏi lc v c s h tng k thut ca mụi trng thụng tin chớnh tr - xó hi vựng ng bng sụng Hng ng bng sụng Hng l vựng cú nhiu u th phỏt trin c s h tng k thut thụng tin hn so vi cỏc vựng khỏc c nc õy l mt li th cho i ng CBCC cp c s cú iu kin tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi mt cỏch nhanh nhy, kp thi phc v cho vic quyt nh Tuy nhiờn, h tng k thut mụi trng thụng tin chớnh tr - xó hi ca vựng hin phỏt trin khụng ng u, tớnh hin 16 i cha cao, nh hng n quỏ trỡnh tip nhn, x lý thụng tin ca i ng ny 3.1.1 Mụi trng xó hi ca thụng tin chớnh tr - xó hi vựng ng bng sụng Hng Mụi trng xó hi vi cỏc yu t c bn nh, iu kin kinh t; mụi trng dõn ch; trỡnh dõn ch; c ch s dng thụng tin, thụng tin chớnh tr - xó hi; trỡnh ca i ng CBCC cp c s ó v ang to nhng thun li v khú khn cho vic khai thỏc, s dng hiu qu loi hỡnh thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH 3.2 Thc trng phỏt huy vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi vi vic quyt nh ca i ng cỏn b ch cht cp c s vựng ng bng sụng Hng hin Th nht, nhỡn chung CBCC cp c s vựng ng bng sụng Hng u chỳ trng ti vic khai thỏc tt loi hỡnh thụng tin chớnh tr - xó hi vi ý ngha l d liu khụng th thiu vic quyt nh Th hai, vi vic khai thỏc tt loi hỡnh thụng tin chớnh tr - xó hi nhỡn chung CBCC cp c s BSH ó a c nhng quyt nh ỳng, phự hp vi thc t a phng Th ba, cỏn b ch cht cp c s vựng ng bng sụng Hng ó c cỏc quyt nh kp thi, chớnh xỏc nh vic tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ỳng n Th t, nhng nm qua a phn CBCC cp c s vựng BSH ó a c cỏc quyt nh ỳng, sỏt thc vi thc tin a phng, song cũn cú nhng quyt nh biu hin nhiu hn ch, bt cp iu ny cú nhiu nguyờn nhõn, nhng nguyờn nhõn quan trng l cha phỏt huy tt vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi cho vic quyt nh 17 3.3 Mt s t t hin trng mụi trng thụng tin v thc trng phỏt huy thụng tin chớnh tr - xó hi i vi vic quyt nh ca i ng cỏn b ch cht cp c s vựng ng bng sụng Hng hin 3.3.1 Mõu thun gia yờu cu cú mụi trng thụng tin chớnh tr xó hi thun li cho vic quyt nh ca cỏn b ch cht cp c s vi thc t mụi trng thụng tin chớnh tr - xó hi cp c s vựng BSH cũn bt cp cha ỏp ng yờu cu Trong nhng nm qua, mụi trng thụng tin chớnh tr - xó hi vựng BSH khụng ngng c cỏc cp chớnh quyn quan tõm, chỳ trng u t v ó cú nhng bin i tin b Tuy nhiờn, trờn thc t h tng k thut thụng tin cha ng b; mụi trng xó hi ca thụng tin chớnh tr - xó hi ca vựng cũn nhiu bt cp Do vy, cha ỏp ng nhu cu khai thỏc s dng ngun thụng tin chớnh tr - xó hi ca CBCC cp c s BSH núi riờng v nhõn dõn vựng núi chung 3.3.2 Mõu thun gia yờu cu khỏch quan vic tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH vi vic tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca h cũn ch quan Tớnh khỏch quan, tớnh chõn thc ca thụng tin chớnh tr - xó hi c m bo bng mi liờn h mt thit ca nú i vi cỏc lnh vc ca i sng chớnh tr - xó hi, vi thc tin cụng cuc xõy dng, phỏt trin kinh t - xó hi c s Nú khụng ch phn ỏnh chõn thc din bin i sng chớnh tr - xó hi c s c v nhng thun li m cũn c nhng khú khn, thm chớ, thụng qua phn ỏnh cho chỳng ta thy c khuynh hng mõu thun ca cỏc s kin song quỏ trỡnh tip nhn, phõn tớch, la chn, x lý thụng tin ú phc v cho vic quyt nh cú khỏch quan khụng ph thuc vo ch th lónh o, qun lý 18 Trờn thc t, quyt nh, CBCC cp c s mt s ni vựng ó khụng chỳ trng ti vic tip nhn cỏc ngun thụng tin chớnh tr xó hi, c bit l thụng tin t dõn dn n vic nm bt thụng tin chớnh tr - xó hi khụng khỏch quan, thiu trung thc a n cỏc quyt nh khụng hiu qu 3.3.3 Mõu thun gia yờu cu tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr xó hi nhanh nhy, kp thi ca i ng CBCC cp c s vựng BSH vic quyt nh vi vic tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca h cũn chm, cha kp thi Nng lc, trỡnh chuyờn mụn nghip v, trỡnh qun lý nh nc, nng lc t bin chng s giỳp CBCC c s tip nhn x lý thụng tin mt cỏch nhanh chúng, hiu qu, chớnh xỏc Song trờn thc t, yờu cu tip nhn x lý thụng tin nhanh nhy, kp thi, chớnh xỏc li mõu thun vi nng lc, trỡnh , tip nhn v x lý thụng tin ca CBCC cp c s vựng BSH cũn hn ch, thiu kp thi, cha nhanh nhy Tiu kt chng Phỏt huy vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH hin nay, bờn cnh nhng u im c bn cn c gi vng v phỏt huy hn na, cng cũn khụng ớt nhng hn ch, yu kộm cn c khc phc Nhng u im, hn ch ó cú v ang tn ti ú, nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, c v khỏch quan, ch quan ca ch th quyt nh, c v mụi trng thụng tin chung ca c nc v tớnh c thự ca vựng, ca a phng Vn t hin l, lm th no tip tc phỏt huy nhng u im, khc phc nhng hn ch ang t vic phỏt huy vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi quyt nh ca i ng CBCC ni õy Vỡ BSH l a bn chin lc kinh t - xó hi, quc phũng, an ninh ca c nc Ra quyt nh ca CBCC cp c s ni õy khụng ch nh hng 19 trc tip n s phỏt trin kinh t - xó hi ca cỏc a phng vựng m cũn nh hng n s phỏt trin chung ca c nc Do vy, nõng cao cht lng quyt nh ca CBCC cp c s vựng BSH, s cn thit phi nõng cao vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng ny Chng PHNG HNG V GII PHP CH YU PHT HUY VAI TRề CA THễNG TIN CHNH TR - X HI TRONG VIC RA QUYT NH CA I NG CN B CH CHT CP C S VNG NG BNG SễNG HNG HIN NAY 4.1 Mt s phng hng cn thc hin vic phỏt huy vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi i vi vic quyt nh ca i ng cỏn b ch cht cp c s vựng ng bng sụng Hng hin 4.1.1 Phỏt huy vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng cỏn b ch cht cp c s phi trờn c s nh hng thụng tin ca ng, qun lý thụng tin cú hiu qu ca Nh nc Thụng tin l khỏch quan khụng ph thuc vo ý mun ch quan ca ngi, vy, tớnh a dng ca thụng tin, cú th cú nhng tỏc ng tớch cc cng nh tỏc ng tiờu cc ti vic quyt nh ca CBCC núi chung, CBCC cp c s vựng BSH núi riờng Do vy, cn phi cú nh hng tt ngun thụng tin chớnh tr - xó hi phc v cho i ng CBCC cp c s ng thi, Nh nc phi qun lý thụng tin mt cỏch hiu qu nht, trỏnh mụi trng thụng tin b gõy nhiu 4.1.2 Phỏt huy vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca cỏn b ch cht cp c s khụng th tỏch ri vic c gng phn u rốn luyn nng lc t v phm cht o c ca i ng cỏn b ny 20 o c cỏch mng ũi hi ngi CBCC cp c s núi chung, CBCC cp c s vựng Bc B núi riờng chu trỡnh xõy dng quyt nh, ban hnh quyt nh phi quỏn trit quan im khỏch quan ca trit hc mỏc xớt a quyt nh ỳng, trỳng , ũi hi CBCC cp c s trỏnh tụ hng, bụi en s vic, s v sut quỏ trỡnh quyt nh, t khõu xỏc nh n khõu tip nhn, x lý thụng tin, phõn tớch quyt nh n khõu thụng qua quyt nh Ngi CBCC cp c s phi cú thỏi trung thc, trỏnh ch ngha ch quan vic quyt nh Vỡ, ngi theo khuynh hng ch ngha ch quan thng coi thng hin thc khỏch quan v mc nht nh thng ph nhn hoc khụng tớnh n nhng quy lut khỏch quan din t nhiờn v xó hi 4.1.3 Phỏt huy vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca ngi cỏn b ch cht cp c s phi gn vi vic xõy dng mụi trng thụng tin v khai thỏc thụng tin t chớnh a phng mỡnh Quyt nh ca CBCC cp c s l quyt nh xut phỏt t nhng tỡnh ny sinh thc tin phỏt trin kinh t - xó hi c s Do vy, bờn cnh ngun thụng tin chớnh tr - xó hi t cp trờn, ngun thụng tin chớnh tr - xó hi a phng l cht liu xõy dng quyt nh Ngun thụng tin t a phng s l c s t hng cho s i cỏc quyt nh ca CBCC c s 4.2 Mt s gii phỏp c bn nhm phỏt huy cú hiu qu vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vi vic quyt nh ca i ng cỏn b ch cht cp c s vựng ng bng sụng Hng hin 4.2.1 Nhúm gii phỏp nõng cao nng lc tip nhn v x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca i ng cỏn b ch cht cp c s vựng ng bng sụng Hng hin 21 Thc hin nhúm gii phỏp ny cn lm tt cỏc bin phỏp sau: Nõng cao trỡnh , k nng s dng tin hc cho i ng CBCC cp c s vựng BSH Nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v trỡnh lý lun chớnh tr cho i ng cỏn b ch cht cp c s vựng ng bng sụng Hng Nõng cao trỡnh t bin chng vt cho i ng CBCC cp c s vựng BSH Rốn luyn o c cỏch mng, chng ch ngha thnh tớch, ch ngha quan liờu v ch ngha ch quan vic tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi cỏc quyt nh ca CBCC cp c s vựng BSH 4.2.2 Nhúm gii phỏp xõy dng v phỏt trin mụi trng thụng tin chớnh tr - xó hi vựng ng bng sụng Hng hin Tng cng ng dng cụng ngh thụng tin, tng bc hin i hoỏ cụng tỏc thụng tin phc v quỏ trỡnh khai thỏc, nm bt, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca CBCC cp c s quỏ trỡnh quyt nh y mnh vic xõy dng v phỏt trin mụi trngxó hi cho thụng tin chớnh tr - xó hi qun chỳng nhõn dõn Nõng cao hiu qu qun lý nh hng thụng tin chớnh tr- xó hi Kt lun chng Cú th núi rng, i ng CBCC cp c s vựng BSH nh xỏc nh ỳng tm quan trng ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh, h ch ng tip nhn, x lý thụng tin a cỏc quyt nh ỳng, kp thi Song bờn cnh ú, cng cũn nhiu hn ch, bt cp: mt s cỏn b ch cht cp c s cha nhn thc y , ỳng n vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi quỏ trỡnh ban hnh cỏc quyt nh Dn n cỏc quyt nh ban hnh ca h biu hin bnh kinh nghim, bnh quan liờu nh hng trc tip n vic phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng iu ny chng minh, nng lc tip nhn, x lý thụng tin núi chung, thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca CBCC cp c s 22 vựng BSH cũn nhiu bt cp nõng cao cht lng cỏc quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH, ú, trc tip l nng lc tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi phc v cho vic quyt nh theo chỳng tụi cn thc hin tt cỏc phng hng v cỏc nhúm gii phỏp trờn KT LUN Thụng tin l cỏi a dng, phong phỳ, l thuc tớnh khỏch quan ca th gii vt cht v luụn gn lin vi phn ỏnh Thụng tin c hỡnh thnh thụng qua phn ỏnh Khi nhn thc v cỏc s vt, hin tng ũi hi ngi nhn thc phi cú s phi hp ca phn ỏnh - thụng tin - tri thc Cuc CMTT ngy ó v ang khng nh tớnh u vit ca thụng tin cỏc lnh vc hot ng ca ngi Tựy theo c thự ca tng hot ng m cú s phõn loi thụng tin v tỏc ng ca thụng tin khỏc Thụng tin cú s phỏt trin t thp n cao, t n gin n phc Trong cỏc loi thụng tin thỡ thụng tin chớnh tr - xó hi l loi thụng tin cao nht, phc nht, nú phn ỏnh cỏc mt ca i sng chớnh tr - xó hi, cỏc quan h chớnh tr - xó hi i vi hot ng quyt nh ca CBCC cp c s vựng BSH thỡ thụng tin chớnh tr - xó hi l loi hỡnh khụng th thiu Vỡ, thụng tin chớnh tr - xó hi l d liu CBCC cp c s cỏc quyt nh phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin a phng; thụng tin chớnh tr - xó hi giỳp cho CBCC cp c s c cỏc quyt nh ỳng, phự hp vi ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc; Thụng tin chớnh tr - xó hi giỳp cho i ng cỏn b ch cht cp c s c cỏc quyt nh kp thi, ỳng lỳc BSH cú v trớ c bit quan trng v kinh t, chớnh tr, húa, xó hi v an ninh quc phũng i vi s phỏt trin ton din v bn vng ca c nc Nhng thnh qu t c phỏt trin inh t - xó hi ca BSH hụm ó chng minh phn no s n lc ca c h thng chớnh 23 tr ni õy, c bit úng gúp khụng nh cỏc quyt nh ca CBCC cp c s vựng BSH Nhn thc rừ tm quan trng v ý ngha ca loi hỡnh thụng tin chớnh tr - xó hi vi vic quyt nh, CBCC cp c s ni õy khụng ngng tip nhn, b sung nhng thụng tin chớnh tr - xó hi cho cỏc quyt nh ca mỡnh Cht lng cỏc quyt nh thc tin phỏt trin kinh t - xó hi vựng BSH cao hay thp ph thuc vo quỏ trỡnh thu thp, nm bt, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca i ng CBCC ni õy Tớnh hiu dng ca thụng tin chớnh tr - xó hi vi vic quyt nh ca CBCC cp c s ph thuc v c quy nh bi mt h cỏc yu t khỏch quan v ch quan Yu t khỏch quan suy n cựng l iu kin kinh t - xó hi tng vựng quy nh, bao gm: mụi trng dõn ch, c ch thụng tin, h thng phỏp lý v thụng tin Yu t ch quan l trỡnh chuyờn mụn, trỡnh t duy, nng lc khai thỏc, nm bt, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca CBCC cp c s Song trờn thc t hin nay, vic phỏt huy vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH ang ng trc nhng mõu thun cn gii quyt gii quyt cỏc mõu thun theo chỳng tụi s cn thit phi thc hin ng b cỏc nhúm gii phỏp: Nhúm gii phỏp nõng cao nng lc tip nhn v x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca i ng CBCC cp c s vựng BSH; Nhúm gii phỏp xõy dng v phỏt trin mụi trng thụng tin chớnh tr - xó hi vựng BSH Vi nhúm gii phỏp nõng cao nng lc tip nhn v x lý thụng tin chớnh tr - xó hi ca i ng CBCC cp c s vựng BSH - mt nhúm gii phỏp quan trng hng u Bi l, c quyt nh ỳng ũi hi CBCC cp c s phi cú nng lc tip nhn v x lý thụng tin tt Nng lc tip nhn v x lý thụng tin l s tng hp cỏc phm cht trớ tu, bn lnh ca i ng cỏn b ny ỏp ng yờu cu tip nhn, x lý tỡnh cú ang din i sng chớnh tr 24 - xó hi a phng, thm cú th khc phc cỏc yỳ t khim khuyt ca mụi trng thụng tin, t ú c cỏc quyt nh kp thi, ỳng n Nõng cao nng lc tip nhn v x lý thụng tin chớnh tr ca i ng CBCC cp c s vựng BSH, cn thit phi thc hin ng b cỏc gii phỏp nh: Nõng cao trỡnh s dng tin hc, trỡnh chuyờn mụn nghip v, trỡnh lý lun v t bin chng vt cho i ng CBCC cp c s vựng BSH, rốn luyn o c cỏch mng, chng ch ngha thnh tớch, ch ngha quan liờu v ch ngha ch quan vic tip nhn, x lý thụng tin chớnh tr - xó hi quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH Vic thc hin ng b cỏc nhúm gii phỏp ú cú cỏc gii phỏp c th s to nhng iu kin khỏch quan cn thit cho vic phỏt huy tm quan trng ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH Song iu cú ý ngha mang tớnh quyt nh nht l phỏt huy vai trũ ca nhõn t ch quan - ú l s t rốn luyn, phn u lờn, trau di o c ca bn thõn i ng CBCC ny thc tin thc hin nhim v lónh o, qun lý c s Phỏt huy vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vic quyt nh ca i ng cỏn b ny cng cú ngha l cỏc quyt nh ca h ban hnh m bo tớnh minh bch, tớnh ý ngha, tớnh kh thi, tớnh kp thi Khi ó cú quyt nh ỳng, vic trin khai thc hin quyt nh v tng kt thc hin quyt nh s gúp phn nõng cao vic quyt nh tip theo Thc hin c nhng iu ú thỡ phỏt huy vai trũ ca thụng tin chớnh tr - xó hi vi vic quyt nh ca i ng CBCC cp c s vựng BSH mi khụng dng li trờn lý thuyt sỏch v m c thc hin cú hiu qu thc t ỳng nh C.Mỏc vit: lc lng vt cht ch b ỏnh bi lc lng vt cht nhng lý lun cng s tr thnh lc lng vt cht mt nú thõm nhp vo qun chỳng DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI Nguyn Th Hu (2007), Thụng tin vi vic quyt nh ca cỏn b ch cht cp c s, Tp Trit hc, (195), Vin khoa hc xó hi Vit Nam, Tr.47 Nguyn Th Hu (2008), Suy ngh v gii phỏp bo m thụng tin vic quyt nh ca cỏn b ch cht cp c s, Tp thụng tin nghiờn cu - trao i (7), Trng Chớnh tr Tnh Thanh Húa, Tr.46 Nguyn Th Hu (2009), Vn tip nhn v x lý thụng tin ging dy mụn hc, Nhng nguyờn lý ca ch ngha Mỏc Lờnin, Tp lý lun v truyn thụng, (6), tr.54 Nguyn Th Hu (2013), Nõng cao nng lc thu thp v x lý thụng tin ca i ng cỏn b ch cht cp c s cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh thụng tin hin nay, Tp Giỏo dc lý lun, (2), tr.67 Nguyn Th Hu (2014), Rốn luyn o c cỏch mng cho i ng cỏn b ch cht cp c s giai on hin theo t tng H Chớ Minh, Tp Lý lun chớnh tr v truyn thụng, (5), tr.14 Nguyn Th Hu (2014), Vai trũ thụng tin chớnh tr - xó hi vi vic nõng cao cht lng quyt nh ca i ng cỏn b ch cht cp c s vựng ng bng sụng Hng, Tp Giỏo dc lý lun, (215), tr.51 [...]... PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY 4.1 Một số phương hướng cần thực hiện trong việc phát huy vai trò của thông tin chính trị - xã hội đối với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay 4.1.1 Phát huy vai trò thông tin chính trị - xã. .. trò thông tin chính trị - xã hội cho việc ra quyết định 17 3.3 Một số vấn đề đặt ra từ hiện trạng môi trường thông tin và thực trạng phát huy thông tin chính trị - xã hội đối với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay 3.3.1 Mâu thuẫn giữa yêu cầu có môi trường thông tin chính trị xã hội thuận lợi cho việc ra quyết định của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở với. .. thông tin chính trị - xã hội của CBCC cấp cơ sở sẽ là ngọn nguồn tạo nên sức mạnh của loại hình thông tin này đối với việc ra quyết định của họ Chương 3 MÔI TRƯỜNG THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 Thực trạng môi trường thông tin chính trị - xã hội. .. dân chủ; cơ chế sử dụng thông tin, thông tin chính trị - xã hội; trình độ của đội ngũ CBCC cấp cơ sở đã và đang tạo ra những thuận lợi và khó khăn cho việc khai thác, sử dụng hiệu quả loại hình thông tin chính trị - xã hội trong việc ra quyết định của đội ngũ CBCC cấp cơ sở vùng ĐBSH 3.2 Thực trạng phát huy vai trò thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ. .. chính trị - xã hội; các quá trình diễn ra trong mọi lĩnh vực chính trị - xã hội của các giai cấp, tầng lớp xã hội Thông tin chính trị - xã hội có các đặc điểm như sau: Một là, thông tin chính trị - xã hội luôn mang tính chính trị - xã hội, phản ánh đời sống chính trị, xã hội Hai là, thông tin chính trị - xã hội luôn gắn với lợi ích của chủ thể sử dụng thông tin Ba là, thông tin chính trị - xã hội là... các mặt của đời sống chính trị - xã hội, các quan hệ chính trị - xã hội Đối với hoạt động ra quyết định của CBCC cấp cơ sở vùng ĐBSH thì thông tin chính trị - xã hội là loại hình không thể thiếu Vì, thông tin chính trị - xã hội là “dữ liệu” để CBCC cấp cơ sở ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; thông tin chính trị - xã hội giúp cho CBCC cấp cơ sở ra được các quyết định đúng,... vấn đề: Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay , trên bình diện triết học xã hội Luận án này mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở đồng bằng sông Hồng, thực hiện chủ trương của Đảng trong việc đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở Trong quá trình triển khai,... điều, chủ quan Thông tin chính trị - xã hội góp phần giúp cho đội ngũ CBCC cấp cơ sở ra được các quyết định đúng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Thông tin chính trị - xã hội giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ra được các quyết định kịp thời, đúng lúc 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của thông tin chính trị - xã hội trong việc ra. .. thông tin chính trị - xã hội của CBCC cấp cơ sở ĐBSH nói riêng và nhân dân trong vùng nói chung 3.3.2 Mâu thuẫn giữa yêu cầu khách quan trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin chính trị - xã hội để ra quyết định của đội ngũ CBCC cấp cơ sở vùng ĐBSH với việc tiếp nhận, xử lý thông tin chính trị - xã hội của họ còn chủ quan Tính khách quan, tính chân thực của thông tin chính trị - xã hội được đảm bảo bằng. .. thông tin chính trị - xã hội trong việc ra quyết định của người cán bộ chủ chốt cấp cơ sở phải gắn với việc xây dựng môi trường thông tin và khai thác thông tin từ chính địa phương mình Quyết định của CBCC cấp cơ sở là quyết định xuất phát từ những tình huống nảy sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở Do vậy, bên cạnh nguồn thông tin chính trị - xã hội từ cấp trên, nguồn thông tin chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay, Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay, Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay