Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hoá ở thành phố Hà Nội

202 151 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 23:36

ii mục lục Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục sơ đồ biểu bảng Mở đầu i ii iii iv Chơng Một số vấn đề lý luận thực tiễn vai trò quản lý Nhà nớc đất đai trình đô thị hoá 10 1.1 Đất đô thị cần thiết tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc đất đai 10 1.2 Quản lý nhà nớc đất đai trình đô thị hoá 46 1.3 Kinh nghiệm quản lý đất đai số nớc giới số tỉnh, thành phố nớc 60 Chơng Thực trạng Quản lý nhà nớc đất đai trình Đô thị hoá thành phố Hà nội từ có luật đất đai năm 1987 đến 72 2.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - x hội thành phố Hà Nội ảnh hởng tới vai trò quản lý Nhà nớc đất đai trình đô thị hoá 72 2.2 Thực trạng quản lý nhà nớc đất đai thành phố Hà Nội từ có Luật đất đai năm 1987 đến 84 Chơng định hớng giải pháp tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc đất đai thành phố Hà Nội thời gian tới 140 3.1 Dự báo phát triển thành phố Hà Nội xu hớng biến động đất đô thị trình đô thị hoá thành phố Hà Nội 141 3.2 Định hớng tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc đất đai thành phố Hà Nội trình đô thị hoá 149 3.3 Một số giải pháp nhằm tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc đất đai trình đô thị hoá thành phố Hà Nội 168 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Các công trình khoa học đ công bố tác giả Phụ lục 192 iii Danh mục chữ viết tắt BĐS BCHTW CNXH CHXHCN CNTB CNH ĐTH ĐGHC GPMB GCN HĐBT HĐCP HĐND HĐH QLNN QSDĐ QHSX LLSX TNHH TLSX WTO SDĐ SHTN SHTT SHNN Sở TNMT&NĐ Phòng TN&MT UBTVQH UBND NSDĐ NXB KTTT VNĐ USD : Bất động sản : Ban chấp hành Trung ơng Đảng Cộng sản Việt Nam : Chủ nghĩa X Hội : Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam : Chủ nghĩa t : Công nghiệp hoá : Đô thị hoá : Địa giới hành : Giải phóng mặt : Giấy chứng nhận : Hội đồng Bộ trởng : Hội đồng Chính phủ : Hội đồng nhân dân : Hiện đại hoá : Quản lý Nhà nớc : Quyền sử dụng đất : Quan hệ sản xuất : Lực lợng sản xuất : Trách nhiệm hữu hạn : T liệu sản xuất : Tổ chức Thơng mại Thế giới : Sử dụng đất : Sở hữu t nhân : Sở hữu tập thể : Sở hữu nhà nớc : Sở Tài nguyên Môi trờng Nhà đất : Phòng Tài nguyên Môi trờng : Uỷ ban thờng vụ quốc hội : Uỷ ban nhân dân : Ngời sử dụng đất : Nhà xuất : Kinh tế thị trờng : Tiền Việt Nam : Tiền Mỹ iv Danh mục bảng biểu sử dụng luận án Biểu 2.1 Chuyển đổi cấu kinh tế thành phố Hà Nội (theo GDP giá thực tế) 77 Biểu 2.2 Tình hình sử dụng đất số loại đất chủ yếu địa bàn thành phố Hà Nội Biểu 2.3 Tổng hợp kết đo vẽ đồ Địa sở thành phố Hà Nội 80 92 Biểu 2.4 Kết giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât nông nghiệp thành phố Hà nội (Theo Nghị định 64/CP) 96 Biểu 2.5 Kết kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 60/CP thành phố Hà Nội (Thời điểm năm 1998) 97 Biểu 2.6 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị Hà Nội 98 Biểu 2.7 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực nông thôn thành phố Hà Nội (tính đến năm 2005) 99 Biểu 2.8 Tình hình sử dụng quỹ nhà đất chuyên dùng (Tổng hợp theo Quyết định 2841/QĐ-UB ngày 04/08/1995) 100 Biểu 2.9 Tổng hợp kế hoạch kết thực kế hoạch chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp xây dựng đô thị thành phố Hà Nội Giai đoạn 1996 - 2000 104 Biểu 2.10 Kết thực kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 2005 thành phố Hà Nội 105 Biểu 2.11 So sánh giá đất số thời điểm theo Quyết định khung giá đất UBND thành phố Hà Nội Từ năm 1994 - 2005 112 Biểu 2.12 Các khoản thu ngân sách từ đất địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 1991-2006 118 Biểu 3.1 Dự báo nhu cầu sử dụng đất đô thị đến năm 2020 địa bàn thành phố Hà nội 147 Mở đầu Tính cấp thiết đề tài H Ni l Th ủụ ca nc Cng ho xó hi ch ngha (CHXHCN) Vit Nam, l trung tõm ủu nóo chớnh tr - hnh chớnh quc gia, trung tõm ln v hoỏ, khoa hc giỏo dc, kinh t v giao dch quc t ca c nc, l ni ủt tr s ca cỏc c quan Trung ng ca ng v Nh nc, cỏc t chc chớnh tr - xó hi, cỏc c quan ủi din ngoi giao, t chc quc t v l ni din cỏc hot ủng ủi ni, ủi ngoi quan trng ca c nc [71-31] Trong s nghip xõy dng v phỏt trin ủt nc, th ủụ H Ni cú v trớ quan trng hng ủu, khụng ch ủúng gúp tim lc kinh t cho quc gia, H Ni cũn l ni nghiờn cu, phỏt hin v t chc thc hin, nhõn rng nhng ch trng ủng li kinh t ca ng, phc v vic hoch ủnh nhng chin lc kinh t ca ủt nc Mt nhng mc tiờu ln ủó ủc ng v Nh nc ủt l xõy dng, phỏt trin Th ủụ xng ủỏng vi v th Th ủụ ca ủt nc cú 100 triu dõn vo nm 2020 Chớnh vỡ vy ủ ủụ th hoỏ (TH) thnh ph H Ni khụng ch cú ý ngha v mt phỏt trin kinh t, m cũn l mc tiờu, l ủng lc ủ xõy dng, phỏt trin thnh ph H Ni minh, hin ủi, k tha v phỏt huy truyn thng lch s ngn nm hin Thng Long - H Ni [71-31] t ủai l ngun ni lc quan trng hng ủu ca s nghip TH khụng ch ủ ủỏp ng nhu cu v mt bng, m cũn l hng hoỏ ủc bit ủ khai thỏc nhm to ngun ủu t xõy dng v phỏt trin ủụ th K t sau cú Lut t ủai nm 1987, ủc bit sau Lut t ủai nm 1993, tc ủ TH Thnh ph H Ni din ngy cng nhanh Do nh hng ca TH, ủt ủai H Ni bin ủng mnh c v mc ủớch s dng v ủi tng s dng Din tớch ủt nụng nghip nụng thụn thu hp dn, din tớch ủt ủụ th tng lờn nhanh chúng, quan h kinh t ủt ủụ th cng ủc tin t hoỏ theo quy lut ca KTTT Quan h s dng ủt ủụ th cú nhng phỏt sinh phc m nhiu ủó vt ngoi tm kim soỏt ca Nh nc - ủú l tỡnh trng t chuyn mc ủớch s dng ủt trỏi phỏp lut, s quỏ ti ca h tng k thut ủụ th; ụ nhim mụi trng; thiu ủu t cho TH c bit ủụ th phỏt trin khụng theo ủỳng mc tiờu ủnh hng ca Nh nc cụng tỏc xõy dng v qun lý quy hoch kộm (trong ủú cú c quy hoch ủụ th v quy hoch s dng ủt) Giỏ c ủt ủụ th trờn th trng bt ủng sn cú nhng bin ủng rt phc tp, gõy nhng khú khn cho phỏt trin kinh t xó hi Do bin ủng ca quan h s dng ủt quỏ trỡnh TH, tỡnh hỡnh chớnh tr - xó hi cng cú nhng biu hin xu nh: cỏch bit giu nghốo ngy cng ln; tỡnh trng khiu kin ngy cng gia tng, ủc bit khiu kin lnh vc ủt ủai chim t l ln ci to v phỏt trin ủụ th, Thnh ph ủó phi ủu t hng t USD, ủú ch yu l t cỏc ngun vay ca cỏc nh ủu t nc ngoi Trong ủú, ngun ny khụng phi hon ton ủc s dng ủ ủu t trc tip cho cỏc cụng trỡnh ủụ th, nú cũn ủc s dng cho chi phớ ủn bự gii phúng mt bng (GPMB) gii quyt ủ ủu t, t nm 1997 thnh ph H Ni ủó thớ ủim ủu giỏ quyn s dng ủt (QSD) Ch trng ny ủó gúp phn thỏo g khú khn v ủu t cho mt s d ỏn trng ủim Tuy nhiờn thc t thnh ph H Ni, ủ khai thỏc ngun lc ủt ủai thụng qua hỡnh thc giao ủt bng ủu giỏ, ủu thu nhm ủỏp ng nhu cu v mt bng ủt ủai cho cỏc nh ủu t v ủu t cho TH ch mi mc lm ủim Vai trũ ca Nh nc qun lý, s dng ủt vi chc nng l ủi din cho s hu ton dõn v ủt ủai cha rừ rng, hiu qu qun lý thp; quan h kinh t gia ủi din s hu ủt ủai vi ngi s dng ủt (SD) cha minh bch v nhiu bc xỳc ny sinh , quỏ trỡnh TH thnh ph H Ni ú l nhng ni dung cn ủc nghiờn cu v lý gii c v lý lun v thc tin L cỏn b cụng tỏc nhiu nm v qun lý ủt ủai, qun lý ủụ th ti thnh ph H Ni, nghiờn cu sinh nhn thc: TH v ủ ủt ủai quỏ trỡnh TH; qun lý nh nc v đất đai nn KTTT nc ta ủú cú thnh ph H Ni l nhng ủ mang tớnh cp thit hin Nhm gúp phn lm sỏng t nhng ủ nờu trờn, nghiờn cu sinh la chn ủ ti lun ỏn l Tng cng vai trũ qun lý ca Nh nc ủi vi ủt ủai quỏ trỡnh ụ th hoỏ thnh ph H Ni Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài t ủai l ngun ti nguyờn quc gia vụ cựng quý giỏ, l t liu sn xut (TLSX) khụng th thay th ủc sn xut nụng lõm nghip, l mt bng ủ phỏt trin ủụ th quỏ trỡnh TH Lut ủt ủai nm 1987 ủc ban hnh hon cnh cụng cuc ủi mi ton din nc ta tin hnh t nm 1986 ủó ủt ủc nhng thnh tu ban ủu, ủú ni bt l nhng thnh tu v kinh t Ni dung qun lý nh nc (QLNN) v ủt ủai nn KTTT ủnh hng XHCN ủó ủc nghiờn cu khỏ ton din v rng rói Tuy nhiờn ni dung QLNN v ủt ủai quỏ trỡnh TH ủiu kin phỏt trin nn KTTT v hi nhp kinh t th gii, phm vi mt ủụ th c th nh thnh ph H Ni, cũn cha cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu mt cỏch h thng v ton din giỏc ủ nghiờn cu lý lun v quan h s hu ủt ủai thi k quỏ ủ lờn CNXH, ủiu kin nn KTTT ủó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu quan trng cụng phu ca cỏc B, cỏc Vin nghiờn cu, cỏc nh khoa hc nh: ủ ti nghiờn cu C s khoa hc cho vic hoch ủnh cỏc chớnh sỏch ủt ủai v s dng hp lý qu ủt ủai - nm 2000, ca Tng cc a chớnh v Vin nghiờn cu a chớnh, TS.Chu Vn Thnh l ch nhim ủ ti; ủ ti khoa hc cp nh nc v Thc trng ủ s hu v phng hng gii quyt nc ta hin - nm 2005, PGS.TS Nguyn Vn Tho l ch nhim ủ ti; ủ ti: Lý lun tụ v dng ủ gii quyt mt s ủ v ủt ủai Vit Nam - nm 2005, ủ ti nghiờn cu khoa hc cp B thuc B Ti chớnh H Quý Tỡnh l ch nhim Nhỡn chung cỏc nghiờn cu ủó ủ cp ủn ni dung s hu ton dõn v ủt ủai gn vi nn KTTT nc ta, vi mc tiờu tỡm hiu c s khoa hc, tham mu cho Nh nc ban hnh cỏc chớnh sỏch ủt ủai nc ta giai ủon hin Tuy nhiờn v lý lun, cỏc nghiờn cu trờn cng cũn cú nhng quan ủim cha thng nht nh: cú mt s ủ xut cn xem xột ủ quy ủnh cú nhiu hỡnh thc s hu v ủt ủai, nc ta l thnh viờn ủy ủ ca WTO Nn KTTT t nú ủũi hi cỏc chớnh sỏch v qun lý ủt ủai ca Nh nc phi phự hp cỏc quy lut ca th trng, nhm thỳc ủy quỏ trỡnh phỏt trin kinh t ủt nc; cú ủ xut nờn cú hai hỡnh thc s hu ủt ủai c bn nc ta l s hu nh nc v s hu t nhõn, vỡ quan h s hu ủt ủai ny ủang chim u th trờn th gii v nc ta khụng nờn l mt ngoi l, xỏc ủnh phỏt trin nn KTTT cú vai trũ ch ủo ca kinh t nh nc nc ta hin Quan ủim ủc tha nhn hin nay, ủc quy ủnh thnh lut l hỡnh thc s hu ton dõn v ủt ủai, nhng theo xu hng m rng quyn s dng ca ngi s dng ủt ủai tim cn vi quyn s hu V ni dung ủt ủai vi tớnh cht l ngun lc quan trng ca quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ (CNH), hin ủi hoỏ (HH) ủt nc, ủiu kin nn KTTT, cng ủó ủc nhiu t chc, cỏ nhõn cỏc nh khoa hc quan tõm nghiờn cu nh: cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca GS.TSKH Lờ ỡnh Thng (H Kinh t Quc dõn); GS.TS Nguyn ỡnh Hng (H Kinh t Quc dõn); GS.TSKH Lờ Du Phong (H Kinh t Quc dõn) Trong ủú cú lot bi nghiờn cu khỏ sõu ni dung ny ca TS.Nguyn Dng Tin (Vin nghiờn cu a chớnh) Vớ d: Bi bỏo Cụng tỏc chớnh nh ủt mt thi bt cp vi th trng BS, nm 2006 hoc bi: Quan h s dng hp lý ủt ủai khu vc nụng thụn, mt bin phỏp va cú tớnh trc mt, va cú tớnh lõu di nhm xoỏ ủúi gim nghốo v phỏt trin bn vng Vit Nam, nm 2005 Cỏc nghiờn cu ny ch yu ủ cp ủn ni dung phõn b ủt ủai cho cỏc ngnh kinh t v qun lý ủt ủai cho cú hiu qu; ủiu kin nn kinh t nc ta cũn kộm phỏt trin, ủt ủai l ngun ti nguyờn ln nht cn ủc khai thỏc mt cỏch hiu qu ủ phc v cụng cuc phỏt trin kinh t ca ủt nc Trong quỏ trỡnh CNH, HH, tc ủ ủụ th hoỏ mnh, phỏt sinh mõu thun v quyn li gia ngi SD b thu hi ủt vi quyn li ca Nh nc cỏc chớnh sỏch v bi thng, h tr thu hi ủt ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu ca nhiu nh khoa hc v nh qun lý v xõy dng chớnh sỏch ủt ủai quan h s hu ton dõn v ủt ủai nc ta, nhm gúp ý kin vi Nh nc xõy dng chớnh sỏch bi thng ủm bo cụng bng xó hi, to ủiu kin thu hỳt ủu t nc v nc ngoi nh: bi vit cú tờn: Mt s ý kin nhm khc phc s trm lng ca th trng Bt ủng sn giai ủon hin nay, nm 2006 ca GS.TS Tụ Xuõn Dõn (Vin nghiờn cu phỏt trin kinh t xó hi); bi bỏo cỏo tham lun vi tiờu ủ: Mt s ủ lý lun v th trng Bt ủng sn - Hi tho khoa hc Nghiờn cu th trng Bt ủng sn Vit Nam, nm 2001 ca PGS.TS V Vn Phỳc (Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh); bi bỏo: Mt s suy ngh v giỏ c rung ủt v vic ủn bự gii phúng mt bng quy hoch xõy dng - Kinh t v Phỏt trin, s thỏng nm 2001 ca GS.TS Phm Quang Phan (H Kinh t Quc dõn); V ni dung hng hoỏ QSD th trng bt ủng sn (BS) Vit Nam hin v ủ QLNN v ủt ủai th trng BS, cng ủó ủc nhiu nh khoa hc, nhiu t chc quan tõm nghiờn cu v ủt ủc nhiu thnh tu quan trng Vin Nghiờn cu a chớnh thuc B Ti nguyờn v Mụi trng ủó t chc hai cuc hi tho ln thnh ph H Ni v thnh ph H Chớ Minh vo nm 2006 vi tiờu ủ: a chớnh vi th trng bt ủng sn, lý lun v thc tin Vit Nam ó cú nhiu ý kin tham gia vi Nh nc nhm bỡnh n giỏ ủt v phỏt trin th trng BS nc ta, nh: cỏc nghiờn cu ca TS Phm S Liờm (Hi xõy dng Vit Nam); GS TSKH Lờ ỡnh Thng (H Kinh t Quc dõn); PGS.TS Nguyn ỡnh Khỏng (Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh) ủú cú ủ ti nghiờn cu cp B TS Trn Kim Chung l ch nhim vi tiờu ủ: Mụi trng ủu t bt ủng sn Vit Nam - C s lý lun, thc trng v gii phỏp nm 2006, ủ cp khỏ ton din Vn ủ QLNN v ủụ th ủú cú qun lý ủt ủụ th cng ủc nghiờn cu khỏ bi bn nh: cun sỏch Chớnh sỏch thu hỳt ủu t vo th trng bt ủng sn Vit Nam, nm 2006, tỏc gi Lờ Xuõn Bỏ v Trn Kim Chung thuc Vin Nghiờn cu Qun lý Kinh t Trung ng; Giỏo trỡnh Qun lý ủụ th, nm 2003 ca i hc Kinh t Quc dõn GS.TS Nguyn ỡnh Hng ch biờn, Giỏo trỡnh Kinh t ủụ th, nm 2002 ca i hc Kinh t Quc dõn GS.TS Nguyn ỡnh Hng ch biờn Trong phm vi hp hn, cỏc nghiờn cu v qun lý s dng ủt ủụ th, m ch yu l ủ cp ủn giỏ quyn s dng ủt ủụ th, cú ủ ti nghiờn cu cp B Bựi Ngc Tuõn l ch nhim vi tờn l: Nghiờn cu mt s nguyờn nhõn c bn lm bin ủng giỏ ủt ủụ th trờn th trng v ủ xut phng phỏp xỏc ủnh giỏ ủt ủụ th phự hp vi nc ta, nm 2005; hoc ủ ti: Gii phỏp phỏt trin th trng bt ủng sn H Ni, nm 2005 GS.TSKH Lờ ỡnh Thng ch trỡ UBND Thnh ph H Ni cng ủó t chc mt s cuc hi tho nhm tranh th ý kin ca cỏc chuyờn gia v cỏc nh khoa hc, ủ cú bin phỏp, c ch ch ủo, t chc thc hin chớnh sỏch qun lý ủt ủai ca Nh nc trờn bn nh: Hi tho khoa hc: Th trng nh ủt H Ni - thc trng v gii phỏp tng cng qun lý nh nc - nm 2002; Hi tho khoa hc ln th hai: Kinh t hng hoỏ ca Thng Long H Ni - thc trng v ủc trng - nm 2005 Cỏc nghiờn cu v QLNN ủi vi ủt ủai giai ủon hin nay, phn ln trung ủ cp ủn c ch chớnh sỏch v ủt ủai, ủiu kin nn KTTT nc ta ủang quỏ trỡnh hi nhp vi nn kinh t khu vc (AFTA) v nn kinh t th gii (WTO) c bit cỏc nghiờn cu giai ủon Vit Nam ủm phỏn gia nhp WTO, ủu ủt ủ khai thỏc ngun lc nc nh th no ủ to ủi trng cho nn kinh t m rng hi nhp, ủú ngun lc ủt ủai ủc ủỏnh giỏ cú v trớ vụ cựng quan trng Mt trng nhng ủ ti nghiờn cu tng ủi ton din l ủ ti nghiờn cu cp nh nc ca Nguyn ỡnh Bng thuc B Ti nguyờn v Mụi trng vi tờn ủ ti l Nghiờn cu ủi mi h thng qun lý ủt ủai ủ hỡnh thnh v phỏt trin th trng bt ủng sn Vit Nam, nm 2005 Tuy nhiờn cho ủn cha cú ủ ti hoc cụng trỡnh nghiờn cu no cụng b trựng vi ủ ti lun ỏn m nghiờn cu sinh ủó chn H Ni l Th ủụ, l ủụ th ủc bit v l mt trung tõm ln ca tam giỏc tng trng phớa Bc Cựng vi thnh ph H Chớ Minh, H Ni l trung tõm kinh t ln ca c nc QLNN v ủt ủai thnh ph H Ni giai ủon ủô th hoỏ mnh m hin ny sinh nhiu ủ bc xỳc Vỡ vy, vic la chn ủ ti lun ỏn thc s xut phỏt t nhu cu ca thc tin Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu a Mc ủớch nghiờn cu: Trờn c s khỏi quỏt mt s ủ v lý lun v thc tin, lun ỏn phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng qun lý ca Nh nc ủi vi ủt ủai quỏ trỡnh TH mt ủn v hnh chớnh c th l thnh ph H Ni, gii hn v thi gian t cú Lut ủt ủai nm 1987 ủn t ủú ủ xut mt s phng hng v gii phỏp c bn, nhm tng cng vai trũ qun lý ca Nh nc v ủt ủai quỏ trỡnh TH nc ta núi chung, ủú cú thnh ph H Ni b Nhim v ca lun ỏn: - Nghiờn cu cỏc ủ lý lun v quan h s dng ủt; ủ ủụ th hoỏ, v vai trũ qun lý ca Nh nc ủi vi ủt ủai, vi tớnh cht l ngun lc quan trng quỏ trỡnh TH thnh ph H Ni; bi hc t thc tin mt s quc gia v mt s tnh thnh nc, rỳt cho Vit Nam v cho thnh ph H Ni núi riờng - Thu thp ủy ủ, cú h thng cỏc thụng tin, t liu v qun lý nh nc ủi vi ủt ủai thnh ph H Ni t nm 1987 ủn nay, phõn tớch thc trng vai trũ qun lý ca Nh nc ủi vi ủt ủai quỏ trỡnh TH thnh ph H Ni, ủỏnh giỏ mt ủc, mt hn ch v nhng ủ ủt hin - xut định hng v mt s gii phỏp c bn nhm tng cng vai trũ qun lý ca Nh nc ủi vi ủt ủai quỏ trỡnh TH thnh ph H Ni thi gian ti Đối tợng phạm vi nghiên cứu - i tng nghiờn cu: Lun ỏn trung nghiờn cu vai trũ qun lý ca Nh nc ủi vi ủt ủai quỏ trỡnh TH, ủiu kin nn KTTT v hi nhp kinh t th gii mt ủn v hnh chớnh c th l thnh ph H Ni - V khụng gian: nghiờn cu ủ qun lý ca Nh nc ủi vi ủt ủai thnh ph H Ni - V thi gian: nghiờn cu t cú Lut ủt ủai nm 1987 ủn Cơ sở phơng pháp luận phơng pháp nghiên cứu Lun ỏn ly ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s ca Ch ngha Mỏc Lờnin lm c s phng phỏp lun ca phng phỏp nghiờn cu kinh t; lun ỏn da vo cỏc qui lut kinh t v quan ủim, ủng 185 làm sở để xác định phần thu nhập không đầu t mà có NSDĐ, thu địa tô chênh lệch II đất đô thị cho ngân sách nhà nớc Hàng năm, tiến hành tổng hợp biến động đất đai loại đất theo diện tích, đồng thời hoàn chỉnh công tác chỉnh lý đồ địa lập báo cáo biến động đất đai, làm sở để quan nhà nớc có thẩm quyền đạo thực kế hoạch SDĐ hàng năm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDĐ đợc phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp với thực tế * Đối với tổ chức SDĐ: sở thành công tác kê khai đăng ký SDĐ theo Chỉ thị 245/CT-TTg ngày 24/4/1996 Thủ tớng Chính phủ; kết thực Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 Thông t số 122/1999/TT-BTC ngày 13/10/1999 Bộ Tài chính; kết thực Quyết định số 196/2005/QĐ-UB ngày 23/11/2005 "về việc tiến hành kê khai, xử lý tài sản công nhà đất thuộc SHNN quan hành nghiệp, doanh nghiệp quản lý, sử dụng địa bàn Thành phố UBND thành phố Hà Nội Cần tiến hành phân loại để đạo, tổ chức thực biện pháp quản lý theo quy định pháp luật - Đối với tổ chức đ tiến hành kê khai đăng ký đất đai: hớng dẫn lập hồ sơ thủ tục để ký hợp đồng thuê đất với Nhà nớc, đủ điều kiện để ký hợp đồng; trờng hợp tổ chức SDĐ không đủ điều kiện để ký hợp đồng thuê đất (do vi phạm pháp luật quản lý SDĐ không phù hợp với quy hoạch), tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật (thu hồi đất SDĐ không phù hợp quy hoạch tự chuyển mục đích SDĐ trái quy định pháp luật, bỏ đất hoang gây l ng phí ), đăng ký biến động chủ SDĐ, biến động loại đất diện tích đất vào sổ đăng ký, chỉnh lý biến động hình thể đất đồ địa - Đối với trờng hợp biến động SDĐ tổ chức, đơn vị chuyển QSDĐ, đợc giao đất, cho thuê đất theo định quan nhà nớc có thẩm quyền Cần lập hồ sơ quản lý riêng cho đối tợng tổ chức SDĐ vào sổ đăng ký đất đai, chỉnh lý biến động hình thể đất đồ địa chính, lập báo cáo biến động đất đai hàng năm tình trạng SDĐ tổ chức địa bàn theo đơn vị hành Do tình trạng quản lý đất đai thực tế thành phố Hà Nội, công tác kê khai đăng ký đất đai gặp nhiều khó khăn, đặc biệt công 186 tác đăng ký, thống kê biến động, đồ đo đạc có độ xác thấp, hồ sơ lu trữ giai đoạn không đầy đủ, hệ thống Vì thời gian tới, cần tiến hành số biện pháp cụ thể sau: - Cần tiến hành sớm cải cách hành tổ chức máy QLNN đất đai địa bàn Thành phố, có chế phân công, phân cấp rõ ràng - Chuyển toàn hồ sơ kê khai đăng ký cấp GCN QSDĐ hộ gia đình, cá nhân (hiện đồng thời Văn phòng Đăng ký nhà đất thành phố, Văn phòng Đăng ký nhà đất cấp quận huyện quản lý), tập trung vào đầu mối quản lý công tác đăng ký biến động đối tợng SDĐ Văn phòng Đăng ký nhà đất cấp quận, huyện - Chuyển toàn hồ sơ kê khai, đăng ký cấp GCN QSDĐ cho tổ chức SDĐ từ Sở Tài Sở TNMT&NĐ cho đơn vị quản lý đối tợng SDĐ Văn phòng Đăng ký nhà đất Thành phố - Trên sở quy định Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh BĐS, Luật xây dựng, tiến hành nghiên cứu mẫu GCN quyền quản lý BĐS chung ghi toàn thể hay loại BĐS riêng rẽ, quan hoạt động nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, thành phố quản lý, có đơn vị sở Văn phòng quận huyện thay cho chức Văn phòng Đăng ký nhà đất thuộc Sở TNMT&NĐ Văn phòng Đăng ký nhà đất thuộc Phòng TN&MT cấp quận huyện Vừa thống quản lý đầu mối, tránh đợc chồng chéo chức nhiệm vụ ngành nh: xây dựng, đất đai, tài chính, t pháp , đồng thời đơn giản giấy tờ thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho công dân quan quản lý giải thủ tục hành chính, pháp lý quan hệ SDĐ - Do hệ thống phân loại đất theo quy định pháp luật nớc ta thay đổi thờng xuyên cha có tính bao quát chung chi phối chế độ sở hữu toàn dân đất đai Vì trình kê khai đăng ký đất đai, có biến động không nằm phạm vi danh mục phân loại đất, cần có ghi bổ sung đăng ký theo loại đất mà chủ SDĐ đợc giao quyền sử dụng Đồng thời Nhà nớc cần nghiên cứu để đa đợc hệ thống phân loại đất có tính bao quát cao hơn, phù hợp với thực tế SDĐ giai đoạn KTTT 187 3.3.6 Hoàn thiện tăng cờng biện pháp quản lý thị trờng bất động sản Thị trờng BĐS địa bàn Thành phố, mặt pháp lý, đ thức đợc công khai hoạt động kể từ ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành Đến thời điểm nay, UBND Thành phố đ cho đời Sàn Giao dịch BĐS theo Quyết định số 3978/QĐ-UB việc thành lập Trung tâm Giao dịch BĐS thuộc Sở TNMT&NĐ thành phố- tên tiếng Anh Hanoi Realestate trading center Thị trờng BĐS địa bàn Thành phố thời gian sau có Luật đất đai năm 2003 đến ổn định có xu hớng chững lại, ảnh hởng nhiều yếu tố, yếu tố quan trọng tâm lý thị trờng đầu BĐS tác động Tuy nhiên nhân tố ảnh hởng tác động biện pháp quản lý Nhà nớc nguyên nhân quan trọng Đó từ sau đợt sốt đất năm 2001- 2003, công tác cấp GCN QSDĐ đô thị theo Nghị định 60/CP, 61/CP Chính phủ Quyết định số 65/QĐ-UB UBND Thành phố cấp GCN QSDĐ vờn liền kề khu vực nông thôn đợc đẩy mạnh, hết năm 2006, đ cấp xong GCN QSDĐ cho nhân dân Mặt khác Thành phố đ kịp thời ban hành số văn nh: Chỉ thị số 15, 16, 17 đạo xử lý cơng tình trạng vi phạm pháp luật quản lý SDĐ địa bàn; ban hành văn quy định đợc phép chuyển nhợng QSDĐ NSDĐ đ đợc cấp GCN QSDĐ; văn quy định cấp GCN QSDĐ cho ngời đứng tên ban đầu mua nhà khu đô thị Vì thị trờng BĐS đ hoạt động phạm vi điều chỉnh pháp luật, hoạt động thị trờng chuyển nhợng ngầm giảm hẳn Để quản lý tốt thị trờng BĐS thời gian tới, cần thực tốt số nội dung sau: Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý thị trờng BĐS: Trên sở quy định Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật đấu thầu , Luật kinh doanh BĐS văn hớng dẫn thực luật nh Nghị định Chính phủ, Thông t hớng dẫn Bộ UBND Thành phố cần nghiên cứu để ban hành văn quy định tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh BĐS địa bàn thành phố Hà Nội (thay cho Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002) Bên cạnh việc nghiên cứu để có sách giá đất thay cho việc ban hành quy định khung giá đất hàng năm địa bàn Thành phố, cần nghiên cứu để ban hành văn quy định quản lý giá đất thành lập 188 tổ chức có chức giám định giá đất đơn vị hoạt động theo chế nghiệp kinh doanh thuộc UBND Thành phố quản lý Nghiên cứu để thành lập quan (tổ chức) có chức quản lý toàn hoạt động kinh doanh BĐS địa bàn Thành phố (kể BĐS UBND Thành phố giao cho đơn vị, tổ chức thực thị trờng cấp I);cần nghiên cứu ban hành quy định phù hợp phân cấp để quản lý hoạt động xử lý quan hệ thủ tục kê khai, đăng ký BĐS Thành phố quận, huyện Tiếp tục thực để hoàn thành (về bản) công tác cấp GCN QSDĐ địa bàn Thành phố, quản lý triệt để quỹ đất, đảm bảo đất không đợc xác định xác chủ thể sử dụng, diện tích đất, hình thể đất phải đợc khai thác sử dụng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch đợc phê duyệt Cần có quy định cụ thể chế độ thông tin công khai tình hình hoạt động thị trờng BĐS, công khai nguồn cung thông tin liên quan đến BĐS đợc giao dịch thị trờng, đặc biệt thông tin tình trạng BĐS giá BĐS thị trờng Đảm bảo công x hội quản lý SDĐ hoạt động kinh doanh BĐS, sử dụng phơng tiện công nghệ thông tin kĩ thuật cao để cập nhật thông tin liên quan tới hoạt động quản lý kinh doanh BĐS Cung cấp công khai thông tin thị trờng, nhng tôn trọng quyền tự cá nhân, đặc biệt quyền đợc bảo vệ bí mật thông tin tài sản cá nhân, thông lệ quốc tế Cần có sách đòn bẩy kinh tế phù hợp với doanh nghiệp, nhà đầu t hoạt động lĩnh vực kinh doanh BĐS, đặc biệt việc phát triển BĐS phục vụ đối tợng tái định c GPMB đối tợng ngời nghèo Cần có quy định ràng buộc nhà đầu t SDĐ khu công nghiệp, khu chế xuất có sử dụng lao động, có trách nhiệm tham gia đầu t xây dựng BĐS, giảm bớt khó khăn cho ngời nghèo ngời lao động Đối với BĐS đợc giao dịch thị trờng, cần có quy định cụ thể khoản thu đối tợng kinh doanh BĐS Bởi toàn BĐS đợc giao dịch thị trờng hoạt động kinh doanh BĐS Những trờng hợp phải chuyển nhợng BĐS để di chuyển địa bàn c trú, tạo dựng, nhận chuyển nhợng BĐS khác để (tức có BĐS nhất), nên miễn thuế chuyển QSDĐ Nghiên cứu để bỏ sắc thuế thay thuế thu nhập sở thống quản lý giá thị trờng 189 điều tiết theo quy luật Quy định thuế chuyển QSDĐ 4% vừa sở, vừa hiệu việc chống đầu kinh doanh BĐS Thực chất loại thuế gián thu, thuế trực thu nên giá trị "đánh vào đối tợng đầu kinh doanh BĐS Mặt khác gian lận thuế chủ yếu thông qua nội dung hợp đồng chuyển quyền có móc ngoặc quan định giá đất, quan thuế bên tham gia chuyển QSDĐ (Chủ yếu doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp thuế thu nhập mà nộp thuế chuyển quyền, thu nhập doanh nghiệp thờng không đợc báo cáo thật giá đất theo khung giá quy định làm sở tính thuế không phản ánh giá đất thị trờng) Những trờng hợp tặng, cho BĐS ngời ruột thịt thuộc hàng thừa kế thứ thứ hai, nên miễn thuế chuyển QSDĐ lệ phí trớc bạ Những trờng hợp hoạt động kinh doanh BĐS, nên tính khoản thu tơng đơng với thuế thu nhập doanh nghiệp, không nên yêu cầu nộp theo mức thuế chuyển QSDĐ lệ phí trớc bạ nh trờng hợp nhận chuyển nhợng BĐS để sử dụng Tuy nhiên nh công tác quản lý BĐS quan quản lý nặng nề thêm nhiều, khó xác định đợc số lợng BĐS chủ thể có sở hữu BĐS nhiều địa phơng khác Về lâu dài, Nhà nớc cần nghiên cứu để sớm ban hành "Luật Thuế chuyển QSDĐ, sở quan trọng để chống đầu cơ, lũng đoạn thị trờng BĐS Cần có quy định chi tiết, cụ thể quy chế, biện pháp tổ chức, chủ thể tham gia để hạn chế tiêu cực đấu giá QSDĐ, đấu thầu dự án có SDĐ Thực triệt để biện pháp giao đất, cho thuê đất đấu giá đấu thầu với loại đất theo quy định điều 61 Luật đất đai Đây giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng đầu đất thông qua công tác quản lý máy nhà nớc, đảm bảo nguồn cung thị trờng cấp I ổn định có vai trò định hớng cho thị trờng cấp II 3.3.7 Tăng cờng chất lợng hiệu hoạt động máy quản lý nhà nớc đất đai Bất kỳ hoạt động nào, môi trờng hoạt động quản lý ngời tiến hành, để hoạt động QLNN đất đai đô thị đợc thực theo chức nhiệm vụ pháp luật quy định, cần có quan tâm đầu t tổ chức máy quản lý đất đai Nhà nớc địa bàn Thành phố Cần xác định công tác đột phá nhằm tăng cờng 190 vai trò quản lý nhà nớc đất đai trình ĐTH, điều kiện KTTT hội nhập kinh tế quốc tế Nghiên cứu để ban hành văn quy định rõ chức nhiệm vụ tổ chức lực lợng ngành Tài nguyên Môi trờng cấp, nhiên không thiết Trung ơng có Bộ, ngành địa phơng tổ chức quan quản lý chuyên ngành đó, giao nhiệm vụ thực số chức số Bộ, ngành Trung ơng cho quan quản lý địa phơng Có chế phân công phân nhiệm rõ ràng, phân cấp cụ thể, không để tình trạng chồng chéo chức quan nh nay: quan cấp sở Thành phố, quan cấp phòng quận, huyện tham gia cấp GCN QSDĐ QSH nhà, công trình (Sở Xây dựng tham mu cấp GCN QSHN công trình, Sở Tài tham mu cấp GCN quyền sử dụng công sản có đất đai; Sở TNMT&NĐ tham mu cấp GCN QSDĐ) Giải pháp cụ thể công tác thời gian tới, cha thể ban hành quy định hệ thống tổ chức quản lý đất đai phù hợp với KTTT, nên để quan chịu trách nhiệm công tác đăng ký cấp GCN QSDĐ quyền sở hữu tài sản đất quan ngành TN&MT, đất đai loại BĐS quan trọng Cần quy định cụ thể số lợng cán đủ để đảm nhiệm chức nhiệm vụ, tránh tình trạng nh vừa qua, cấp quận, nhng có đơn vị đợc biên chế tới 15 cán bộ, có đơn vị có cán Đặc biệt tình hình phân cấp mạnh nh nay, cha có đợc thiết chế hoàn chỉnh QLNN KTTT, cần tăng cờng biên chế cho quan QLNN cấp quận huyện từ 9-12 ngời, để đảm bảo đủ lực lợng thực công tác QLNN tài nguyên môi trờng địa bàn Tăng cờng trang bị thiết bị quản lý đại( sử dụng công nghệ tin học nhất), đảm bảo cung cấp thông tin liệu phục vụ cho công tác quản lý nhanh nhất, đồng thời giảm bớt đợc sức ép từ khối lợng công việc lên máy quản lý, sử dụng công nghệ quản lý lạc hậu, khó đáp ứng yêu cầu công tác QLNN đất đai điều kiện KTTT, hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Cần có phối hợp Nhà nớc với sở đào tạo, đảm bảo lực lợng cán QLNN đất đai có đủ trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Tránh tình trạng nh thành phố Hà Nội, sinh viên sau trờng, muốn tham gia vào quan quản lý Nhà nớc địa bàn Thành 191 phố phải đào tạo lại nghiệp vụ QLNN Trờng Hành quốc gia (nay Học viện Chính trị Hành Quốc gia) Biện pháp đào tạo lao động quản lý nh vừa làm thời gian họat động ngời cụ thể, vừa l ng phí ngân sách nhà nớc cho máy quản lý đào tạo lại cán bộ, gây tâm lý ức chế, làm giảm lòng tin cán nhân dân hệ thống quản lý Nhà nớc * * * Trong trình ĐTH, đất đai đô thị Hà Nội trở nên khan trớc nhu cầu SDĐ ngày nhiều cho xây dựng công trình đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế x hội Thành phố nhu cầu đời sống nhân dân Nhu cầu đất ngày tăng, khả cung ứng nguồn tài nguyên đất có hạn Vì tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc đất đai thành phố Hà Nội trình ĐTH nội dung quan trọng, nhằm đạt đợc mục tiêu SDĐ mục đích, SDĐ tiết kiệm, hợp lý, khoa học có hiệu Nội dung chơng sở tổng hợp phân tích thực trạng quản lý đất đai Hà Nội thời gian vừa qua, đặc biệt giai đoạn từ năm 2003, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định, so sánh với kết hoạt động quản lý đất đai trình ĐTH môi trờng KTTT số nớc giới, để từ thông qua dự báo xu hớng SDĐ đô thị Hà Nội, nghiên cứu đề xuất định hớng, giải pháp Từ có ý kiến tham mu với Nhà nớc Thành phố ban hành chế sách phù hợp, đạt đợc mục tiêu hoạt động QLNN đất đai địa bàn thành phố Hà Nội Những định hớng giải pháp luận văn nêu kết trình tổng kết học kinh nghiệm nghiên cứu sinh thu thập qua tài liệu quản lý đất đai đô thị nớc, sở hệ thống văn pháp luật Nhà nớc lĩnh vực đất đai, đô thị Với mong muốn đề xuất số định hớng giải pháp tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc đất đai, giúp Đảng quyền Thủ đô xây dựng đợc hệ thống chế sách phù hợp, quản lý hiệu nguồn tài nguyên đất đai vô quý giá quốc gia nhân dân Hà Nội, để nguồn tài nguyên có đóng góp xứng đáng vào trình phát triển xây dựng Thủ đô, xứng đáng Thủ đô anh hùng, đáp ứng tin cậy gửi gắm nhân dân nớc bạn bè quốc tế 192 Kết luận Bằng nghiên cứu tập trung, nghiêm túc hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin quan điểm l nh đạo Đảng, sách pháp luật đất đai Nhà nớc, từ thực tiễn quản lý đất đai nớc ta thành phố Hà Nội, phơng pháp nghiên cứu từ lí luận đến thực tiễn, luận án đ trình bày vấn đề đô thị, đất đô thị trình ĐTH; đặc trng trình đô thị hóa để từ rút kết luận tính tất yếu trình đô thị hóa trình phát triển đất nớc Quá trình đô thị hóa đặt yêu cầu cần thiết khách quan việc tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc đất đai vai trò, vị trí quan trọng tài nguyên đất với tính chất nguồn lực quan trọng quốc gia, tài sản vô giá thực tế tài sản có giá trị lớn nớc ta Vì luận án đ phân tích số sở lý luận thực tiễn đòi hỏi phải tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc đất đai nh: trình ĐTH; vấn đề gia tăng dân số đô thị, gắn liền với trình CNH; vấn đề thực quyền sở hữu đất đai sở kinh tế việc tăng cờng vai trò quản lý Nhà nớc đất đai trình ĐTH Bởi nói quyền lợi kinh tế mục tiêu cuối sở hữu Trong luận án đ trình bày nội dung quản lý Nhà nớc đất đai, sở để khẳng định trình ĐTH, nội dung quản lý đất đai Nhà nớc đất đai cần đợc đặt bối cảnh KTTT có vai trò chủ đạo định hớng phát triển nớc ta Vì hệ thống pháp luật quản lý đất đai cần thiết đợc bổ sung hoàn chỉnh tổ chức thực cách nghiêm túc, chặt chẽ đầy đủ Trên sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đất đai số quốc gia số tỉnh thành nớc, luận án đ đối chiếu để so sánh nội dung quy định pháp luật Việt Nam với tình hình quản lý đất đai số quốc gia giới số tỉnh thành nớc, từ có sở xem xét, đánh giá thực trạng tình hình quản lý đất đai thành phố Hà Nội trình ĐTH Nghiên cứu, phân tích tài liệu thống kê đợc cập nhật đầy đủ, chi tiết thực trạng quản lý đất đai thành phố Hà Nội nhiều năm, luận án đ trình bày có hệ thống thành tựu hạn chế công tác QLNN đất đai thành phố Hà Nội năm qua Trên sở phân tích rõ đặc điểm tự nhiên, kinh tế, x hội, nghiên cứu định hớng mục tiêu xây dựng Thủ đô Đảng, Nhà nớc Đảng Thành phố, luận án đ làm rõ nội dung QLNN 193 đất đai đ đợc triển khai địa bàn Thành phố nh nào? khó khăn phức tạp đ xảy công tác QLNN đất đai Thành phố tác động yếu tố nào? Từ việc phân tích kết đ đạt đợc, đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ quản lý Nhà nớc đất đai đợc pháp luật quy định, nhu cầu thực tế nghiệp đô thị hóa mạnh mẽ, luận án làm rõ mặt hạn chế, yếu hoạt động quản lý SDĐ Hà Nội Từ luận án đ đa kết luận nguyên nhân dẫn đến khó khăn, phức tạp hiệu hoạt động QLNN đất đai Hà Nội thời gian dài Phải sở tìm nguyên nhân tình hình khó khăn đa đợc phơng hớng giải pháp Chính luận án đ nguyên nhân xác định nguyên nhân quan trọng - chế, sách lực quản lý, điều hành máy quản lý Thành phố thời gian vừa qua, thể lúng túng, thiếu khoa học, thiếu định hớng Nhà nớc, đội ngũ quản lý thiếu kiến thức chuyên môn lực tổ chức điều hành yếu Những yếu kém, thiếu sót đ gây hậu sau chục năm triển khai nội dung QLNN đất đai, đến thời điểm nay, hồ sơ lu trữ để lại phục vụ công tác quản lý nhiều, độ xác thấp, tính pháp lý yếu lại không đồng bộ, không đợc cập nhật, chỉnh lý thờng xuyên liên tục Hiệu hoạt động quản lý thấp, đ có đợt "sốt đất Nhà nớc bất lực không điều chỉnh đợc, gây ảnh hởng xấu tới kinh tế tâm lý, lòng tin ngời dân Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng chục nghìn cá nhân, hàng nghìn tổ chức sử dụng hàng triệu m2 đất vi phạm pháp luật đất đai, nhng cha đợc xử lý dứt điểm, nguồn lực đất đai đô thị quý đ bị sử dụng l ng phí hiệu Quyền đăng ký tài sản công dân, quyền ngời, đồng thời trách nhiệm quyền lợi Nhà nớc cha đợc quan tâm mức, kịp thời Vì công tác kê khai đăng ký cấp GCN QSDĐ kéo dài hàng chục năm cha xong bớc đăng ký ban đầu; gây khó khăn phức tạp cho công tác quản lý ngời dân điều kiện sử dụng tài sản họ để phát triển kinh tế, tạo mâu thuẫn phức tạp x hội Đó vấn đề xúc đợc đặt đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm giải pháp khắc phục Từ nghiên cứu trên, luận án đ mạnh dạn đề xuất định hớng giải pháp cụ thể với Nhà nớc với Thành phố, với mong muốn đất đai đô thị Hà Nội phải đợc quản lý, sử dụng khoa học, hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, góp phần thúc đẩy nghiệp CNH- HĐH Thủ đô 194 Các công trình khoa học công bố của tác giả Trần Tú Cờng (2002): Đất đô thị ảnh hởng giá trình đô thị hoá Tạp chí Giáo dục lý luận (3) trang 35,36,37,38 Trần Tú Cờng (2002): Cần có quy định cụ thể hơn, chi tiết chế độ sách thu tiền sử dụng đất Tạp chí Địa (2), trang 19,20,21 Trần Tú Cờng (2006): Cơ sở kinh tế việc tăng cờng công tác quản lý nhà nớc đất đai trình đô thị hoá Tạp chí Kinh tế phát triển (10), trang 70,71,72,73,76 GS TSKH Lê Đình Thắng- Trần Tú Cờng (2007) Qui hoạch sử dụng đất nội dung quan trọng quản lý nhà nớc đất đai điều kiện kinh tế thị trờng hội nhập kinh tế giới nớc ta nay-Tạp chí kinh tế phát triển(10), trang 9,10,11,12 195 Ph lc 5: Tổng hợp trờng hợp vi phạm pháp luật đất đai địa bàn Thành phố Hà Nội (theo Chỉ thị 15/2001/CT-UB) Đơn vị Đã kê khai theo Chỉ thị 245/TTg TT Tên quận, huyện Tổ chức hành nghiệp Sử dụng cha sử Tự chia đất Lấn vào mục dụng chiếm đích khác Tổ chức kinh tế Sử dụng Cha sử Tự chia đất mục đích dụng khác Nợ Lấn nghĩa chiếm vụ tài 23.650 109.193 53.190 154.771 255.295 182.852 16 10 35 73 57 26 115.998 62.429 27.300 Đông Anh 11 15 900 14.272 6.621 252 52.935 68.508 117.668 5.640 Hai Bà Trng 17 11 38 55 90 20 140 102.420 4.489 21.772 9.038 23.069 Cầu Giấy 16 11 17 244.745 43.712 129 3.132 40.657 Tây Hồ 22 19 25 23 625 3.203 10.300 10.529 48.480 78.368 Thanh Xuân 25 36 77 Gia Lâm Diện tích: m2 Số tổ chức Đợc cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất từ (1996-2002) Tổng số tổ Cá nhân Sử chức sử lấn chiếm dụng Nợ dụng đất Cha Tự đất công vào nghĩa vi phạm sử chia mục vụ tài dụng đất đích khác 20.197 500 799.648 14.589 226 117 205.727 31 822 267.618 13.489 370 57 16.619 177.407 20.934 62 65 1.785 334.605 70.144 95 627 151.505 32.825 154 321 196 Đã kê khai theo Chỉ thị 245/TTg TT 10 11 12 Tổng Tên quận, huyện Tổ chức hành nghiệp Sử dụng cha sử Tự chia đất Lấn vào mục dụng chiếm đích khác 5.453 167.778 32.215 30 6.027 154.761 172.812 Từ Liêm 26 34 5.417 67.023 119.575 Sóc Sơn 4 1.126 3.476 3.529 Hoàn Kiếm 25 9.134 75.819 4.338 Đống Đa 14 4.695 10.467 8.838 Ba Đình 14 173.154 773.973 443.652 12 37 152 128 Tổ chức kinh tế Sử dụng Cha sử Tự chia đất mục đích dụng khác 122.228 182.870 222.340 31 61 52 175.340 184.115 154.378 Thanh trì 19 252 44 45 Nợ Lấn nghĩa chiếm vụ tài 13 98.561 26 98.720 68.781 54.735 18 18 14 2.152 1.815 1.385 16.241 10 16 76 32 68.730 16.748 27.316 51.137 26 13 18 46 36.006 19.767 8.351 31.398 14 21 41 29 205.449 898.408 897.851 993.823 5.640 212 357 493 20 409 Đợc cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất từ (1996-2002) Tổng số tổ Cá nhân Sử chức sử lấn chiếm dụng Nợ dụng đất Cha Tự đất công vào nghĩa vi phạm sử chia mục vụ tài dụng đất đích khác 26.640 813 58.988 819.325 22.128 4 213 406 34.097 1.014.093 33.596 10.399 2 201 180 24.962 28.750 4.936 472.899 1 64 8.157 17.278 6.221 61.389 100 33 10 214 439 253.661 699 133 85.367 28.721 9.001 55.155 297.766 33.503 12 5 11 162 392 213.602 58.784 84.095 106.978 4.855.603 218.810 23 10 54 29 1.925 1.774 197 Phục lục Danh mục kế hoạch tổ chức thực dự án đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn thành phố (Nguồn: Kế hoạch số 28/KH-UB ngày 21/ 05/ 2003 UBND thành phố Hà nội ) TT Quy Nội Quy mô Chủ đầu Địa điểm dung dự mô dự đấu t án án (ha) giá (ha) Giới thiệu địa điểm (Sở QHKT) Kế hoạch I Huyện Sóc Sơn Tổng cộng Ban X Phù QLDA Đấu giá Linh, thị huyện Sóc lô trấn Sóc Sơn đất Sơn II Huyện Đông Anh Tổng cộng Đấu giá lô đất Đấu giá lô đất X Tiên Dơng Ban Đấu giá (Dự án bắc QLDA lô đờng huyện đất 23B) Đông Anh X Liên Hà III Huyện Gia Lâm Ban QLDA Đấu giá huyện lô Đông Anh đất Tổng cộng Đấu giá lô đất Ước Xác định giá tổng số tài sản xây Xây dựng hạ Tổ chức đấu Dự tiền dựng quy chế tầng kĩ thuật giá QSDĐ kiến thu Ghi đấu giá (UBND (UBND giá sản đợc QH) QH) (UBND từ đấu Q.H) giá Kế Thực Kế Thực Kế Thực Thực Kế Thực hoạc hoạch hoạch hiện hoạch h 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Chủ đầu t Lập, phê Trình lập xong thủ Lập dự án đầu GPMB định giao đất duyệt quy tục hồ sơ giao t đợc duyệt (UBND hoạch tạm (sở đất tạm (Sở (Sở KHĐT) Q.H) (Sở QHKT) ĐCNĐ) ĐCNĐ) Thực Kế Thực Kế Thực Kế Thực Kế hoạch hoạch hoạch hoạch 10 11 12 13 14 15 11 8,3 x x 11 8,4 x x 35 28 30 23 x x 15/4 30/4 15/5 30/6 30/7 30/8 15/9 15/10 /03 630 5 x x 15/5 30/5 15/6 30/7 30/8 30/9 15/10 30/11 /03 105 28,5 21,9 132 15/4 16/4 17/4 30/6 30/7 30/8 15/9 30/9/ 03 132 735 915 198 X Trâu Quỳ Ban Đấu giá QLDA lô huyện Gia đất Lâm 18,5 14,2 x x 30/4 5/5 15/5 30/6 30/7 30/8 15/9 15/10 /03 10 555 X Việt Hng Ban Đấu giá QLDA lô huyện Gia đất Lâm 10 7.7 x x 15/5 20/5 30/5 30/6 30/7 15/8 30/8 15/9/ 03 12 360 IV Huyện Từ Liêm Đấu giá lô đất 6,9 6,9 X Xuân Đỉnh Ban Đấu giá QLDA lô huyện Từ đất Liêm 5,9 5,9 x x 15/5 16/5 17/5 30/6 30/7 30/8 15/9 30/9/ 03 12 210 X Mỹ Đình 1 x x 10/5 16/5 30/5 30/5 30/5 30/6 15/7 30/7/ 03 12 60 8 6 x 2 15/4 19,5 15,2 18,5 14,2 V Tổng cộng Ban Đấu giá QLDA lô huyện Từ đất Liêm Đấu giá Tổng lô cộng đất Huyện Thanh Trì X Ngũ Hiệp (hai Ban Đấu giá bên QLDA lô đờngvào huyện đất chợ Ngũ Thanh Trì Hiệp) Bắc khu Ban Đấu giá Công QLDA lô nghiệp huyện đất Vĩnh Tuy Thanh Trì VI Quận Tây Hồ Tổng cộng 10 Phờng Xuân La, Phú Thợng Ban QLDA HTXQ Tây Hồ Đấu giá khu theo dự án lô đất 255 186 x 15/5 30/5 15/6 30/7 30/8 30/9 15/10 30/11 /03 126 1/5 15/5 1/6 15/7 15/7 15/9 1/10 15/11 /03 10 60 907 x x 15/5 15/4 x 15/4 15/5 30/6 15/7 15/7 1/9/0 15 832 199 Phờng Quảng An 11 (Dự án sau phủ Tây Hồ) Quận VII Thanh Xuân 12 Phờng Nhân Chính 13 Phờng Khơng Trung 14 Phờng Khơng Đình 15 Phờng Hạ Đình VIII Đấu giá lô đất 1 3,8 3,8 Đấu giá lô đất 1,3 1,3 x Đấu giá lô đất 0,5 0,5 Đấu giá lô đất Đấu giá lô đất Tổng cộng Ban QLDA Thanh Xuân Ban QLDA Thanh Xuân Ban QLDA Thanh Xuân Ban QLDA Thanh Xuân Quận Hai Tổng cộng Bà Trng 16 Khu Đền Lừ IX Quận Cầu Giấy 17 Ban QLDA HTXQ Tây Hồ Phờng Dịch Vọng Tổng cộng Ban QLDA Hai Bà Trng Đấu giá lô đất Ban QLDA Hai Bà Trng Ban QLDA Hai Bà Trng Đấu giá khu theo dự án lô đất x x x x x x 15/5 15/5 30/5 30/5 15/6 30/6/ 03 25 75 153 x x x 15/4 15/4 x 30/6/ 03 20 78 x 1/5 15/5 1/6 15/8 15/9 1/10 15/11 /03 10 15 x 1/5 15/5 1/6 15/8 15/9 1/10 15/11 /03 10 30 1 15/4 1/5 15/5 1/6 15/8 15/9 1/10 15/11 /03 10 30 0,5 0,5 0,5 0,5 16 12,3 16 12,3 129,2 105 x 22 x x x 15/4 30/4 x 30/5 15/6 30/6/ 03 15 22 960 x x 15/5 x x x x x x 30/5 15/8 15/8 15/9/ 03 20 960 4.265
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hoá ở thành phố Hà Nội, Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hoá ở thành phố Hà Nội, Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hoá ở thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay